5.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 293/29


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1088/2013

(2013. gada 4. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 attiecībā uz licenču pieteikumiem tādu ražojumu un iekārtu importam un eksportam, kuri satur halonus vai ir atkarīgi no tiem un ir paredzēti kritiskiem lietojumiem gaisa kuģos

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām (1) un jo īpaši tās 18. panta 9. punktu,

tā kā:

(1)

Lai importētu un eksportētu Regulas (EK) Nr. 1005/2009 VI pielikuma 4.1.–4.6. punktā norādītos ražojumus un iekārtas, kuri satur halonus vai ir atkarīgi no tiem un ir paredzēti kritiskiem lietojumiem gaisa kuģos, ir jāsaņem licences.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1005/2009 18. panta 3. punktā norādīta licences pieteikumā iekļaujamā informācija. Minētajā sarakstā izklāstītā informācija jānorāda tik detalizēti, ka par katru eksporta un importa gadījumu praktiski ir jāiegūst atsevišķa licence.

(3)

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1005/2009 VI pielikuma 4.1.–4.6. punktā norādītajiem ražojumiem un iekārtām, kuri satur halonus vai ir atkarīgi no tiem un ir paredzēti kritiskiem lietojumiem gaisa kuģos, prasība, ka par katru eksporta un importa gadījumu ir jābūt atsevišķai licencei, radījusi bažas, jo aviācijas nozarei ir raksturīgi specifiski laika ierobežojumi un dažkārt licences ir vajadzīgas ļoti steidzami, lai izvairītos no gaisa kuģu lidojumu apturēšanas. Salīdzinājumā ar citām nozarēm, kurās lieto halonu kritiskām vajadzībām, aviācijas nozarē tās rakstura dēļ imports un eksports notiek daudz biežāk un šis process bieži atkārtojas.

(4)

To Regulas (EK) Nr. 1005/2009 VI pielikuma 4.1.–4.6. punktā norādīto ražojumu un iekārtu importam un eksportam, kuri satur halonus vai ir atkarīgi no tiem un ir paredzēti kritiskiem lietojumiem gaisa kuģos, nepiemēro kvantitatīvos ierobežojumus, un tādēļ nav jāveic katra eksporta un importa gadījuma licences kontrolpārbaude attiecībā uz kvantitatīvajiem ierobežojumiem.

(5)

Gaisa kuģos esošās ugunsdzēšanas sistēmas reglamentē Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 6. un 8. pielikumā noteiktie gaisa kuģu ekspluatācijas un gaisa kuģu lidojumderīguma kopīgie obligātie standarti, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (2).

(6)

Tādēļ šajā konkrētajā gadījumā attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1005/2009 VI pielikuma 4.1.–4.6. punktā norādītajiem ražojumiem un iekārtām, kuri satur halonus vai ir atkarīgi no tiem un ir paredzēti kritiskiem lietojumiem gaisa kuģos, būtu jāvienkāršo licences pieteikumā norādāmās informācijas saraksts, lai būtu iespējams izsniegt vispārīgas licences, nevis katram importa un eksporta gadījumam atsevišķu licenci.

(7)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1005/2009.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1005/2009 25. panta 1. punktam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1005/2009 18. panta 3. punktam pievieno šādu j) apakšpunktu:

“j)

atkāpjoties no a)–h) apakšpunkta, importējot vai eksportējot VI pielikuma 4.1.–4.6. punktā norādītos ražojumus un iekārtas, kuri satur halonus vai ir atkarīgi no tiem un ir paredzēti kritiskiem lietojumiem gaisa kuģos:

1)

importējamo vai eksportējamo ražojumu un iekārtu mērķis un tips, kā norādīts VI pielikuma 4.1.–4.6. punktā;

2)

to halonu tipi, ko satur vai no kā ir atkarīgi importējamie vai eksportējamie ražojumi un iekārtas;

3)

importējamo vai eksportējamo ražojumu un iekārtu kombinētās nomenklatūras kods.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 286, 31.10.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.