25.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1034/2013

(2013. gada 24. oktobris),

ar ko apstiprina alumīnija fosfīdu, kas izdala fosfīnu, kā aktīvo vielu izmantošanai 20. produkta veida biocīdos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1451/2007 (2) noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) I, I A vai I B pielikumā. Alumīnija fosfīds ir minētajā sarakstā.

(2)

Alumīnija fosfīds ir novērtēts saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktu izmantošanai 23. produkta veida, kā noteikts minētās direktīvas V pielikumā, produktos, kurus izmanto citu mugurkaulnieku kontrolei un kuri atbilst 20. produkta veidam, kas definēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Vācija, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2010. gada 23. jūlijā iesniedza Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Izskatīšanas konstatējumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja 2013. gada 27. septembrī ir iekļāvusi novērtējuma ziņojumā.

(5)

Minētais ziņojums liecina, ka biocīdi, kurus izmanto 23. produkta veidam un kuri satur alumīnija fosfīdu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi apstiprināt alumīnija fosfīdu, kas izdala fosfīnu, izmantošanai 20. produkta veida biocīdos.

(7)

Tā kā novērtēšana neskāra nanomateriālus, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 4. panta 4. punktu apstiprinājumam nebūtu jāattiecas uz tādiem materiāliem.

(8)

Pirms aktīvās vielas apstiprināšanas ir jāpaiet piemērotam laika periodam, lai dalībvalstis, ieinteresētās personas un Komisija vajadzības gadījumā sagatavotos jauno prasību izpildei.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Alumīnija fosfīdu, kas izdala fosfīnu, apstiprina kā aktīvo vielu izmantošanai 20. produkta veida biocīdos, ievērojot specifikācijas un nosacījumus, kas noteikti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 24. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 4. decembra Regula (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi (2)

Alumīnija fosfīds, kas izdala fosfīnu

IUPAC nosaukums: alumīnija fosfīds

EK Nr.: 244-088-0

CAS Nr.: 20859-73-8

830 g/kg

2015. gada 1. jūlijs

2025. gada 30. jūnijs

20

Produkta novērtēšanā īpaša uzmanība jāpievērš saskarei ar vielu (iedarbībai), riskiem un efektivitātei, kas saistīti ar katru lietojumu, uz kuru attiecas atļaujas pieteikums, bet kas nav skatīts aktīvās vielas Savienības līmeņa riska novērtējumā.

Atļaujas saņemšanai jāievēro šādas prasības:

1)

produktus pārdod tikai īpaši apmācītiem profesionāļiem, un vienīgi tie drīkst izmantot šos produktus;

2)

ņemot vērā attiecībā uz lietotājiem identificētos riskus, jāveic pienācīgi riska mazināšanas pasākumi. Cita starpā tie ietver pienācīgu individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu, aplikatoru izmantošanu un to, ka produkts pieejams tādā veidā, ka tā iedarbība uz lietotāju ir samazināta līdz pieļaujamam līmenim;

3)

ņemot vērā attiecībā uz sauszemes nemērķa sugām atklātos riskus, jāveic pienācīgi riska mazināšanas pasākumi. Cita starpā tie ietver to, ka netiek apstrādāti apgabali, kuros sastopamas ne tikai mērķa sugas, bet arī citi alās dzīvojoši zīdītāji.


(1)  Tīrība, kas norādīta šajā slejā, bija tās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe, kuru izmanto novērtēšanai, ko veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 8. pantu. Aktīvās vielas tīrības pakāpe tirgū laistajā produktā var būt tāda pati vai citāda, ja ir pierādīts, ka tā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai.

(2)  Par Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm