25.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/15


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1030/2013

(2013. gada 24. oktobris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu, 15. panta 2. punktu un 40. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 834/2007 ir noteiktas jūras aļģu un akvakultūras dzīvnieku bioloģiskās ražošanas pamatprasības. Sīki izstrādāti noteikumi par to, kā īstenojamas minētās prasības, ir noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 889/2008 (2), kas jo īpaši grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 710/2009 (3).

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 95. panta 11. punktu valsts iestādes uz laiku, kas beidzas 2013. gada 1. jūlijā, var atļaut akvakultūras un jūras aļģu ražošanas vienībām, kuras bija izveidotas un darbojās atbilstīgi valstī atzītiem bioloģiskās ražošanas noteikumiem pirms 2009. gada 1. janvāra, saglabāt bioloģiskā ražotāja statusu, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi.

(3)

Septiņas dalībvalstis nesen ir iesniegušas lūgumus pārskatīt noteikumus par produktiem, vielām un paņēmieniem, ko var izmantot bioloģiskajā akvakultūrā. Minētie lūgumi būtu jāizvērtē ekspertu grupai tehnisku padomu sniegšanai par bioloģisko ražošanu, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2009/427/EK (4).

(4)

Jūras aļģu un akvakultūras dzīvnieku bioloģiskā ražošana joprojām ir samērā jaunas jomas, kurām raksturīga liela daudzveidība un ievērojama tehniskā sarežģītība, un ir kļuvis skaidrs, ka ir vajadzīgs ilgāks pārejas periods.

(5)

Lai nodrošinātu nepārtrauktību un laiku, kas vajadzīgs dalībvalstu iesniegto lūgumu novērtēšanai, un nepieļautu pārtraukumus to ražošanas vienību darbībā, kuras bija izveidotas un darbojās atbilstīgi valstī atzītiem noteikumiem pirms 2009. gada 1. janvāra, ir lietderīgi pagarināt pārejas periodu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 889/2008 95. panta 11. punktā.

(6)

Lai nodrošinātu šo ražošanas vienību bioloģiskā ražotāja statusa nepārtrauktību, šī regula būtu jāpiemēro no 2013. gada 1. jūlija.

(7)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 889/2008 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas regulatīvās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 889/2008 95. panta 11. punktā datumu “2013. gada 1. jūlijs” aizstāj ar datumu “2015. gada 1. janvāris”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 24. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 250, 18.9.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 204, 6.8.2009., 15. lpp.

(4)  OV L 139, 5.6.2009., 29. lpp.