29.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 287/15


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES, EURATOM) Nr. 1023/2013

(2013. gada 22. oktobris),

ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 336. pantu,

ņemot vērā Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un jo īpaši tā 12. pantu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko Eiropas Komisija iesniegusi pēc apspriešanās ar Civildienesta noteikumu komiteju,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Tiesas atzinumu (1),

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Eiropas Savienība un tās vairāk nekā 50 iestādes un aģentūras būtu jāturpina nodrošināt ar augstas kvalitātes Eiropas publisko pārvaldi, kas nodrošinātu tās mērķu sasniegšanu, politikas un pasākumu īstenošanu un uzdevumu veikšanu atbilstoši augstākajiem iespējamajiem standartiem saskaņā ar Līgumiem, lai apmierinātu gan iekšējās, gan ārējās vajadzības, ar kurām tā saskarsies nākotnē, un kalpotu Savienības pilsoņiem.

(2)

Tādējādi ir jānodrošina sistēma augsti kvalificēta un daudzvalodīga personāla piesaistīšanai, pieņemšanai darbā un saglabāšanai no dalībvalstu pilsoņiem, kas atlasīti, pienācīgi ņemot vērā dzimumu līdztiesību, ievērojot visplašāko iespējamo ģeogrāfisko teritoriju, un kas ir neatkarīgi, kā arī stingri ievēro visaugstākos profesionālos standartus, lai šis personāls varētu pildīt savus pienākumus pēc iespējas efektīvāk un lietderīgāk. Šajā ziņā ir jānovērš pašreizējās iestāžu grūtības pieņemt darbā ierēdņus vai darbiniekus no atsevišķām dalībvalstīm.

(3)

Tā kā Eiropas civildienests ir neliela struktūra, ņemot vērā Savienības mērķus un iedzīvotāju skaitu, Savienības iestāžu un aģentūru darbinieku skaita samazināšana nedrīkstētu negatīvi ietekmēt šo iestāžu un aģentūru uzdevumu, pienākumu un funkciju izpildi saskaņā ar Līgumos noteiktajām saistībām un pilnvarām. Tādēļ ir nepieciešama pārredzamība attiecībā uz katras iestādes un aģentūras personāla izmaksām saistībā ar visām tajās nodarbināto darbinieku kategorijām.

(4)

Tiek sagaidīts, ka Eiropas civildienests darbosies atbilstoši visaugstākajiem profesionālās ētikas standartiem un vienmēr saglabās neatkarību. Šajā nolūkā būtu papildus jāprecizē Civildienesta noteikumu II sadaļa (4), kurā paredzēts tiesību un pienākumu regulējums. Ja ierēdņi vai bijušie ierēdņi neievēro minētos pienākumus, viņi būtu saucami pie disciplināratbildības.

(5)

Eiropas civildienesta vērtība izpaužas tā kultūras un valodu daudzveidībā, ko var nodrošināt tikai tad, ja tiek nodrošināts atbilstošs līdzsvars attiecībā uz ierēdņu valstspiederību. Pieņemot darbā un ieceļot amatā darbiniekus, būtu jānodrošina, ka viņi tiek nodarbināti, ņemot vērā visplašāko iespējamo ģeogrāfisko teritoriju, un izraudzīti no visu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu vidus, tomēr neviens amats netiek rezervēts kādas konkrētas dalībvalsts pilsoņiem. Šādā nolūkā un lai risinātu iespējamās ievērojamās atšķirības, kas saistītas ar ierēdņu valstspiederību un kas nav attaisnojamas ar objektīviem kritērijiem, būtu jānodrošina, ka katrai iestādei ir iespēja pieņemt pamatotus un atbilstošus pasākumus. Ar šiem pasākumiem nekādā gadījumā nebūtu jānosaka citi darbā pieņemšanas kritēriji, kā tikai tie, kas pamatojas uz nopelniem. Komisijai būtu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par iestāžu pieņemto atbilstošo pasākumu īstenošanu.

(6)

Lai veicinātu pieņemšanu darbā, ņemot vērā visplašāko iespējamo ģeogrāfisko teritoriju, iestādēm būtu jācenšas sekmēt, lai to darbinieku bērni iegūtu no valodas un kultūras viedokļa daudzveidīgu izglītību. Vēlams, lai saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem budžeta lēmējinstitūcijas noteiktais Savienības ieguldījums Eiropas skolu finansēšanā tiktu nodrošināts no Savienības budžeta. Ja tas nepieciešams dienesta interesēs, Komisijai vajadzētu būt iespējai prasīt, lai atbildīgās iestādes izskata jautājumu par vietu, kur veidot jaunu Eiropas skolu.

(7)

Plašākam mērķim vajadzētu būt cilvēkresursu pārvaldības optimizācijai Eiropas civildienestā, ko raksturo izcilība, kompetence, neatkarība, uzticība, objektivitāte un pastāvība, kā arī kultūras un valodu daudzveidība un pievilcīgi darbā pieņemšanas nosacījumi.

(8)

Ierēdņiem būtu jānosaka deviņu mēnešu pārbaudes laiks. Lemjot par ierēdņa iecelšanu, iecēlējinstitūcijai būtu jāņem vērā pārbaudes laika beigās sagatavotais ziņojums par pārbaudes laiku, kā arī tas, kā pārbaudāmais ierēdnis veic savus Civildienesta noteikumos paredzētos pienākumus. Būtu jāparedz iespēja sagatavot ziņojumu par pārbaudāmo ierēdni jebkurā brīdī, ja viņa darba pienākumu izpilde ir nepārprotami izrādījusies neatbilstoša. Pretējā gadījumā ziņojums būtu jāsagatavo tikai pārbaudes laika beigās.

(9)

Lai garantētu, ka Eiropas Savienības ierēdņu un citu darbinieku pirktspēja attīstās paralēli dalībvalstu centrālo valdību civildienesta ierēdņu pirktspējai, nepieciešams saglabāt algu pārskatīšanas daudzgadu mehānisma principu, kas pazīstams kā "metode", nodrošinot tā piemērošanu līdz 2023. gada beigām un pārskatot to 2022. gada sākumā, vienlaikus ietverot mehānismu minētās metodes provizoriskai pagarināšanai. Turklāt, lai novērstu sarežģījumus, kuri iepriekš radās šīs metodes piemērošanas dēļ, būtu jāparedz metode, lai varētu ik gadu veikt visu algu, pensiju un pabalstu automātisku pārskatīšanu un ietvert automātisku krīzes klauzulu. Šajā nolūkā Civildienesta noteikumos un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā noteiktās attiecīgās summas būtu jāuzskata par atsauces summām, kas tiek regulāri un automātiski atjauninātas. Minētās pārskatītās summas informācijas nolūkos Komisijai būtu jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā. Minētais pārskatīšanas mehānisms būtu jāizmanto arī visos citos gadījumos, kad šāda pārskatīšana paredzēta.

(10)

Ir būtiski nodrošināt to statistikas datu kvalitāti, kas tiek izmantoti atalgojuma un pensiju pārskatīšanai. Saskaņā ar objektivitātes principu valstu statistikas institūtiem vai citām attiecīgajām iestādēm dalībvalstīs būtu jāvāc dati valsts līmenī un tie jānosūta Eurostat.

(11)

Iespējamās priekšrocības Eiropas Savienības ierēdņiem un citiem darbiniekiem metodes piemērošanas rezultātā būtu jālīdzsvaro, no jauna ieviešot nodevas sistēmu. Tāpat kā metodes piemērošanu, arī solidaritātes nodevas piemērošanu var provizoriski pagarināt. Ņemot vērā laikā no 2004. līdz 2012. gadam piemērotās īpašās nodevas līmeni, pašreizējos apstākļos šķiet atbilstīgi palielināt solidaritātes nodevu un paredzēt progresīvāku likmi. Tas jādara, lai ņemtu vērā īpaši sarežģīto ekonomisko un sociālo kontekstu Savienībā un tā ietekmi uz publiskajām finansēm visā Savienībā. Nepieciešamība konsolidēt publiskās finanses Savienībā, tostarp īstermiņā, nosaka, ka Savienības iestāžu darbiniekiem ir jāpieliek īpaši pūliņi attiecībā uz ātru solidaritātes panākšanu. Tādējādi šāda solidaritātes nodeva būtu jāpiemēro visiem Savienības ierēdņiem un citiem darbiniekiem no 2014. gada 1. janvāra.

(12)

Secinājumos par daudzgadu finanšu shēmu, kurus Eiropadome pieņēma 2013. gada 8. februārī, tā uzsvēra, ka nepieciešamība īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā konsolidēt publiskās finanses nosaka, ka ikvienai publiskās pārvaldes iestādei un tās darbiniekiem ir jāpieliek īpaši pūliņi, lai uzlabotu efektivitāti un lietderību un lai pielāgotos mainīgajai ekonomiskajai situācijai. Minētajā aicinājumā faktiski ir atkārtoti Komisijas 2011. gada Civildienesta noteikumu un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības grozījumu priekšlikuma mērķi tiekties nodrošināt izmaksu efektivitāti un atzīts, ka, lai novērstu grūtības, ar kurām pašlaik saskaras Eiropas Savienība, visām publiskās pārvaldes iestādēm un to darbiniekiem ir jāpieliek īpaši pūliņi, lai uzlabotu efektivitāti un pielāgotos mainīgajai ekonomiskajai un sociālajai situācijai Eiropā. Turklāt Eiropadome prasīja veikt ne tikai Civildienesta noteikumu reformu, bet arī visu Savienības iestāžu darbinieku atalgojuma un pensiju korekcijas apturēšanu uz diviem gadiem, izmantojot metodi, un, veicot algu metodes reformu, atkārtoti ieviest jaunu solidaritātes nodevu.

(13)

Ņemot vērā minētos secinājumus un lai reaģētu uz turpmākajiem budžeta ierobežojumiem, kā arī, lai Eiropas civildienests izrādītu solidaritāti laikā, kad bezprecedenta finanšu krīzes dēļ dalībvalstis īsteno stingrus pasākumus un dalībvalstīs, kā arī visā Savienībā ir jo īpaši sarežģīti sociālie un ekonomiskie apstākļi, ir jāparedz, ka uz diviem gadiem tiks apturēta metodes piemērošana ierēdņu atalgojumam, pensijām un pabalstiem, un, neraugoties uz šādu apturēšanu, ir jāpiemēro solidaritātes nodeva.

(14)

Demogrāfisko pārmaiņu un attiecīgo iedzīvotāju mainīgās vecuma struktūras dēļ ir jāpalielina pensionēšanās vecums, taču piemērojot pārejas pasākumus attiecībā uz tiem Eiropas Savienības ierēdņiem un citiem darbiniekiem, kas jau strādā. Minētie pārejas pasākumi ir vajadzīgi, lai ņemtu vērā to ierēdņu iegūtās tiesības, kuri jau strādā un kuri veikuši iemaksas Eiropas Savienības ierēdņu abstraktajā pensiju fondā. Pensionēšanās vecums būtu arī jāpadara elastīgāks, atvieglojot darbinieku iespējas brīvprātīgi turpināt strādāt līdz 67 gadu vecumam un izņēmuma gadījumos un saskaņā ar īpašiem nosacījumiem ļaujot strādāt līdz 70 gadu vecumam.

(15)

Tā kā Eiropas Savienības pensiju shēma ir aktuārā līdzsvarā un minētais līdzsvars ir jāsaglabā īstermiņā un ilgtermiņā, darbiniekiem, kuri nodarbināti pirms 2014. gada 1. janvāra, būtu jākompensē viņu pensiju iemaksas ar tādiem pārejas pasākumiem kā, piemēram, koriģēta uzkrāšanas likme par darba gadiem pēc pensionēšanās vecuma sasniegšanas (Barselonas iniciatīva), un piemērojot pusi no samazinājuma par priekšlaicīgu pensionēšanos laikā no 60 gadiem līdz likumā noteiktajam pensionēšanās vecumam.

(16)

Vispārpieņemtā aktuārā prakse paredz, ka iepriekšējo novērojumu laikposms no 20 līdz 40 gadiem jāizmanto attiecībā uz procentu likmēm un algu pieaugumu, lai nodrošinātu pensiju shēmu līdzsvaru. Procentu likmju un algu pieauguma mainīgie vidējie lielumi tādējādi būtu jāpagarina līdz 30 gadiem ar septiņu gadu pārejas periodu.

(17)

Padome pieprasīja Komisijai veikt pētījumu un iesniegt atbilstīgus priekšlikumus par Civildienesta noteikumu 5. panta 4. punktu, I pielikuma A punkta un 45. panta 1. punktu, lai izveidotu skaidru saikni starp pienākumiem un pakāpi un lai nodrošinātu to, ka, salīdzinot nopelnus saistībā ar paaugstināšanu amatā, lielāks uzsvars tiek likts uz atbildības līmeni.

(18)

Ņemot vērā minēto pieprasījumu, paaugstināšanai uz augstāku pakāpi būtu jānotiek ar nosacījumu, ka tiek parādīta personīga lojalitāte, uzlabotas prasmes un kompetences un veikti pienākumi, kuru nozīmība pamato ierēdņa iecelšanu minētajā augstākajā pakāpē.

(19)

Karjeras grupa AD un AST funkciju grupās būtu jāpārstrukturē tā, lai augstākās pakāpes tiktu rezervētas ierobežotam ierēdņu skaitam, kuri pilda augstākā līmeņa pienākumus. Tādēļ administratori var virzīties pa karjeras kāpnēm tikai līdz AD 12 pakāpei, ja vien viņus neieceļ īpašā amatā augstākā pakāpē, un AD 13 un AD 14 pakāpe būtu jārezervē tiem darbiniekiem, kuri pilda svarīgus pienākumus. Tādā pašā veidā AST 9 pakāpes ierēdņus var paaugstināt amatā AST 10 kategorijā tikai saskaņā ar procedūru, kas noteikta Civildienesta noteikumu 4. pantā un 29. panta 1. punktā.

(20)

Nolūkā pašreizējās AST personāla darbības jomās karjeras struktūru vēl vairāk pielāgot dažādiem atbildības līmeņiem un kā nepieciešams ieguldījums administratīvo izmaksu samazināšanā būtu jāievieš jauna funkciju grupa "AST/SC" sekretāriem un kancelejas darbiniekiem. Algas un amatā paaugstināšanas kvotām būtu jāveido piemērota atbilstība starp atbildības līmeni un atalgojuma līmeni. Šādā veidā būs iespējams saglabāt stabilu un vispusīgu Eiropas civildienestu. Komisijai būtu jānovērtē un jāziņo par šīs jaunās funkciju grupas ieviešanas mērogu un ietekmi, jo īpaši ņemot vērā sieviešu situāciju, lai būtu iespējams saglabāt stabilu un vispusīgu Eiropas civildienestu.

(21)

Tiek saglabāts minimālais divu gadu laikposms vienā pakāpē pirms ierēdņa iecelšanas nākamajā augstākajā pakāpē, lai būtu iespējams ātrāk paaugstināt amatā ierēdņus ar augstu pienākumu izpildes līmeni. Visām iestādēm būtu jānodrošina, ka to iekšējās cilvēkresursu politikas pamatnostādnēs tiek izmantotas Civildienesta noteikumos paredzētās iespējas, lai nodrošinātu piemērotu karjeru ierēdņiem ar augstu potenciālu un augstu pienākumu izpildes līmeni.

(22)

Iestādēs piemērotais darba laiks būtu jāpielāgo darba laikam, kas ir spēkā dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs, lai kompensētu darbinieku skaita samazinājumu iestādēs. Veicot minēto pielāgošanu, būtu jāņem vērā darba laiks, kas noteikts dalībvalstu civildienestos. Minimālā iknedēļas darba stundu skaita ieviešana nodrošinās to, ka iestādēs nodarbinātais personāls spēs veikt darba slodzi, kas izriet no Eiropas Savienības politikas mērķiem, vienlaikus saskaņojot darba nosacījumus iestādēs, lai visā Savienības civildienestā panāktu solidaritāti.

(23)

Elastīga darba laika kārtība ir mūsdienīgas un efektīvas publiskās pārvaldes būtisks elements, kas ļauj iestādēs nodrošināt ģimenēm labvēlīgus darba nosacījumus un atbilstošu dzimumu līdzsvaru. Tāpēc Civildienesta noteikumos ir jāievieš skaidra norāde uz minēto kārtību.

(24)

Noteikumi par ceļošanas laiku un ikgadējo ceļošanas izmaksu apmaksāšanu starp dienesta vietu un izcelsmes vietu būtu jāmodernizē, jāracionalizē un jāsasaista ar ārvalstnieka statusu, lai padarītu šo noteikumu piemērošanu vienkāršāku un pārredzamāku. Jo īpaši, ikgadējais ceļošanas laiks būtu jāaizstāj ar atvaļinājuma laiku izcelsmes valsts apmeklēšanai un tas nedrīkstētu pārsniegt divas ar pusi dienas.

(25)

Līdzīgi būtu jāvienkāršo noteikumi par pārcelšanās izmaksu atlīdzināšanu, lai gan administrācijai, gan attiecīgajiem darbiniekiem atvieglotu to piemērošanu. Šajā nolūkā būtu jāievieš izmaksu maksimālās robežas, kurās ņemta vērā ierēdņa vai aģentūras darbinieka ģimenes situācija, kā arī pārcelšanās un saistītās apdrošināšanas vidējās izmaksas.

(26)

Dažiem darbiniekiem ir bieži jādodas komandējumos uz citām viņu iestādes galvenajām darba vietām. Noteikumos par komandējumiem šīs situācijas pašreiz nav adekvāti ņemtas vērā. Tāpēc šie noteikumi būtu jāpielāgo, lai šādos gadījumos ļautu kompensēt dzīvošanas izmaksas, balstoties uz vienotas likmes summu.

(27)

Ir lietderīgi modernizēt to darbinieku darba nosacījumus, kuri ir nodarbināti trešās valstīs, un attiecībā uz viņu nodarbināšanu panākt lielāku rentabilitāti, vienlaikus ietaupot izmaksas. Būtu jākoriģē tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu, kā arī būtu jāparedz noteikumi, lai dotu iespēju iekļaut plašāku parametru klāstu, lai noteiktu piemaksu par dzīves apstākļiem, neietekmējot vispārējo izmaksu ietaupīšanas mērķi. Būtu jāpārskata mājvietas pabalsta piešķiršanas nosacījumi, lai labāk ņemtu vērā vietējos apstākļus un mazinātu administratīvo slogu.

(28)

Līgumdarbinieku nodarbināšanai būtu jāparedz elastīgāka sistēma. Savienības iestādēm tādējādi būtu jādod iespēja pieņemt līgumdarbiniekus uz laiku, kas nepārsniedz sešus gadus, lai veiktu uzdevumus ierēdņu vai pagaidu darbinieku uzraudzībā. Turklāt, lai arī vairākums ierēdņu joprojām tiks iecelti amatā, pamatojoties uz atklātiem konkursiem, iestādēm būtu jāatļauj rīkot iekšējus konkursus, kuros izņēmuma gadījumos un saskaņā ar īpašiem nosacījumiem var piedalīties arī līgumdarbinieki.

(29)

Būtu jāparedz pārejas kārtība, lai jaunos noteikumus un pasākumus varētu piemērot pakāpeniski, vienlaikus ievērojot to darbinieku iegūtās tiesības un pamatotās gaidas, kuri bija nodarbināti pirms šo Civildienesta noteikumu grozījumu stāšanās spēkā.

(30)

Tāpat kā uz visiem citiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas Civildienesta noteikumi, arī uz aģentūru darbiniekiem attiecas ES pensiju shēma. Aģentūras, kuru darbības pamatā ir pilnīgs pašfinansējums, pašlaik maksā darba devēja iemaksas šajā shēmā. Lai nodrošinātu budžeta pārredzamību un līdzsvarotāku sloga sadalījumu, aģentūrām, kuras daļēji tiek finansētas no Eiropas Savienības vispārēja budžeta, būtu jāmaksā minētā daļa no darba devēja iemaksām, kas atbilst proporcijai starp aģentūras ieņēmumiem bez subsīdijas no Eiropas Savienības vispārējā budžeta un aģentūras kopējiem ieņēmumiem. Tā kā, paredzot šo jauno noteikumu, var būt vajadzīgs attiecīgā regulējuma pielāgojums par aģentūru iekasējamo maksu, minētais noteikums būtu jāpiemēro tikai no 2016. gada 1. janvāra. Komisijai attiecīgā gadījumā būtu jāiesniedz priekšlikumi par minēto noteikumu pielāgošanu.

(31)

Vienkāršības labad un konsekventas personāla politikas interesēs Komisijas pieņemtie noteikumi, lai īstenotu Civildienesta noteikumus, pēc analoģijas būtu jāpiemēro aģentūrām. Tomēr, lai nodrošinātu, ka vajadzības gadījumā varētu ņemt vērā aģentūru īpašo situāciju, aģentūrām vajadzētu būt tiesīgām pieprasīt Komisijas atļauju pieņemt īstenošanas noteikumus, ar ko atkāpjas no tiem noteikumiem, kurus pieņēmusi Komisija, vai arī vispār nepiemērot Komisijas noteikumus.

(32)

Eiropas Savienības Tiesā būtu jāizveido un jāpārvalda visu to pieņemto noteikumu reģistrs, ar kuriem īsteno Civildienesta noteikumus. Minētais reģistrs, kam jābūt pieejamam izmantošanai visām iestādēm, aģentūrām un dalībvalstīm, nodrošinās pārredzamību un veicinās saskanīgu Civildienesta noteikumu piemērošanu.

(33)

Lai saskaņotu un precizētu noteikumus par īstenošanas noteikumu pieņemšanu un ņemot vērā to iekšējo un administratīvo būtību, attiecīgās lēmumu pieņemšanas pilnvaras būtu atbilstīgi piešķirt iecēlējinstitūcijai un līgumslēdzējinstitūcijai.

(34)

Ņemot vērā pagaidu darbinieku lielo skaitu aģentūrās un vajadzību definēt konsekventu personāla politiku, ir jāizveido jauna pagaidu darbinieku kategorija un jānosaka minētajai kategorijai konkrēti noteikumi.

(35)

Komisijai būtu jāturpina pārraudzīt kopējās veselības apdrošināšanas shēmas budžeta stāvokli un jāveic visi nepieciešamie pasākumi šīs sistēmas strukturālās nelīdzsvarotības gadījumā.

(36)

7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 15. pantā ir noteikts, ka konkrēti dati par ierēdņiem un citiem darbiniekiem ir jādara zināmi dalībvalstu valdībām.

(37)

Lai sasniegtu Civildienesta noteikumos izklāstītos mērķus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, jo īpaši attiecībā uz noteiktiem darba nosacījumu aspektiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus groza šādi.

1.

Noteikumu 1.d pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktā vārdu "iestādes" aizstāj ar vārdiem "iestāžu iecēlējinstitūcijas";

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4.   Piemērojot 1. punktu, par personām ar invaliditāti uzskata personas, kurām ir ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai sensoriski traucējumi, kas mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var kavēt šo personu pilnīgu un efektīvu iekļaušanos sabiedrībā vienlīdzīgi ar citiem cilvēkiem. Traucējumus nosaka saskaņā ar 33. pantā paredzēto kārtību.

Persona ar invaliditāti atbilst 28. panta e) punktā izklāstītajiem nosacījumiem, ja šī persona var veikt darba būtiskās funkcijas tad, ja darba vieta ir saprātīgi iekārtota.

"Darba vietas saprātīga iekārtošana" attiecībā uz darba būtiskajām funkcijām nozīmē to, ka nepieciešamības gadījumā ir veikti atbilstīgi pasākumi, lai persona ar invaliditāti varētu iegūt darbu, strādāt vai gūt paaugstinājumu darbā, vai piedalīties apmācībā, ja vien šādi pasākumi neuzliek nesamērīgu slogu darba devējam.

Vienlīdzīgas attieksmes princips neliedz iestāžu iecēlējinstitūcijām saglabāt vai pieņemt pasākumus, kuros paredzētas īpašas priekšrocības, lai atvieglotu personām ar invaliditāti profesionālās darbības veikšanu vai lai novērstu vai mazinātu diskrimināciju viņu profesionālajā karjerā.".

2.

Noteikumu 1.e panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   Aktīvā nodarbinātībā iesaistītiem ierēdņiem ir pieejami iestāžu pieņemtie sociālie pasākumi, tostarp īpaši pasākumi, kas paredzēti darba un privātās dzīves saskaņošanai, un pakalpojumi, ko sniedz 9. pantā minētās sociālās labklājības struktūras. Bijušajiem ierēdņiem var būt pieejami atsevišķi īpaši sociālie pasākumi.".

3.

Noteikumu 5. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   Amatus, uz kuriem attiecas Civildienesta noteikumi, klasificē atbilstoši to pienākumu būtībai un svarīgumam, kas ir tiem piekritīgi, administratoru funkciju grupā (turpmāk "AD"), asistentu funkciju grupā (turpmāk "AST") un sekretāru un kancelejas darbinieku funkciju grupā (turpmāk "AST/SC")."

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2.   Funkciju grupu AD veido divpadsmit pakāpes, kurās veic vadības, konceptuālus un analītiskus, kā arī lingvistiskus un zinātniskus pienākumus. Funkciju grupu AST veido vienpadsmit pakāpes, kurās veic izpildes un tehniskos pienākumus. Funkciju grupu AST/SC veido sešas pakāpes, kurās veic kancelejiskus un sekretāru pienākumus.";

c)

panta 3. punkta a) apakšpunktā aiz vārdiem "funkciju grupā AST" iekļauj vārdus "un funkciju grupā AST/SC";

d)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4.   Amata veidu tabula ir norādīta I pielikuma A punktā. Atsaucoties uz šo tabulu, katras iestādes iecēlējinstitūcija pēc apspriešanās ar Civildienesta noteikumu komiteju var sīkāk definēt pienākumus un pilnvaras katram amata veidam.".

4.

Noteikumu 6. pantu aizstāj ar šādu:

"6. pants

1.   Ar katru iestādi saistītā budžeta iedaļai pievienotajā štatu sarakstā norāda amatu skaitu katrā pakāpē un funkciju grupā.

2.   Neskarot principu par paaugstināšanu amatā, balstoties uz nopelniem, kā noteikts 45. pantā, ar minēto sarakstu nodrošina, ka katrai iestādei vakanto amatu skaits katrā štatu saraksta pakāpē katra gada 1. janvārī atbilst ierēdņu skaitam zemākajā pakāpē, kas ir faktiski nodarbināti iepriekšējā gada 1. janvārī, reizinot to ar I pielikuma B punktā minētajai pakāpei paredzētajām likmēm. Minētās likmes piemēro piecus gadus ilgā laikposmā no 2014. gada 1. janvāra.

3.   Noteikumu I pielikuma B punktā paredzētās likmes ir daļa no 113. pantā minētā ziņojuma.

4.   Noteikumu īstenošana attiecībā uz funkciju grupu AST/SC un to pārejas noteikumu īstenošana, kas paredzēti XIII pielikuma 31. pantā, ņemot vērā to, kā ir attīstījusies nepieciešamība pēc personāla, kas pilda sekretāra un kancelejiskus uzdevumus visās iestādēs, kā arī to, kā ir attīstījušās pastāvīgās un pagaidu amata vietas funkciju grupās AST un AST/SC, ir daļa no 113. pantā minētā ziņojuma.".

5.

Noteikumu 9. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   Neskarot 1.a punktu, katrā iestādē izveido:

Personāla komiteju, ko var organizēt kā nodaļas dažādās darba vietās,

vienu vai vairākas Apvienotās komitejas atbilstoši ierēdņu skaitam darba vietās,

vienu vai vairākas Disciplinārlietu kolēģijas atbilstoši ierēdņu skaitam darba vietās,

vienu vai vairākas Apvienotās padomdevējas komitejas par profesionālās kompetences trūkumu atbilstoši ierēdņu skaitam darba vietās,

Ziņojumu komiteju, ja tāda nepieciešama,

Invaliditātes komiteju,

kuras pilda funkcijas, kas tām noteiktas ar šiem Civildienesta noteikumiem.";

b)

panta 1.a punktu aizstāj ar šādu:

"1.a   Lai piemērotu dažas šo Civildienesta noteikumu normas, var izveidot divām vai vairākām iestādēm kopīgu Apvienoto komiteju. Pārējās 1. punktā minētās komitejas un Disciplinārlietu kolēģiju kā kopīgas struktūras var veidot divas vai vairākas aģentūras.";

c)

panta 2. punktā aiz pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

"Aģentūras var atkāpties no II pielikuma 1. panta noteikumiem attiecībā uz Personāla komiteju locekļiem, lai ņemtu vērā aģentūru personāla sastāvu. Aģentūras var nolemt neiecelt aizstājējus II pielikuma 2. pantā paredzētajā Apvienotajā komitejā vai komitejās.".

6.

Noteikumu 10. panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdu "iestādes" aizstāj ar "iestāžu iecēlējinstitūcijas".

7.

Noteikumu 11. pantu aizstāj ar šādu:

"11. pants

Ierēdnis veic savus pienākumus un darbojas tikai un vienīgi Savienības interesēs. Ierēdnis nepieprasa, kā arī nepieņem norādījumus ne no vienas valdības, iestādes, organizācijas vai personas ārpus tā iestādes. Ierēdnis pilda tam noteiktos pienākumus objektīvi, neitrāli un atbilstoši savam lojalitātes pienākumam pret Savienību.

Ierēdnis bez iecēlējinstitūcijas atļaujas no valdības vai jebkura cita avota ārpus iestādes, kurā viņš strādā, nepieņem nekādus apbalvojumus, goda zīmes, labvēlību, dāvanas vai jebkāda veida samaksu, izņemot par pakalpojumiem, kas sniegti līdz pieņemšanai darbā, militārā vai kādā citā valsts dienesta laikā vai arī saistībā ar šādu dienestu.

Pirms ierēdņa pieņemšanas darbā iecēlējinstitūcija pārbauda, vai kandidātam ir kāda personīga ieinteresētība, kas mazina viņa neatkarību, vai kāds cits interešu konflikts. Šajā nolūkā kandidāts, izmantojot īpašu veidlapu, informē iecēlējinstitūciju par jebkuru faktisku vai iespējamu interešu konfliktu. Šādos gadījumos iecēlējinstitūcija ņem to vērā pienācīgi pamatotā atzinumā. Vajadzības gadījumā iecēlējinstitūcija veic 11.a panta 2. punktā minētos pasākumus.

Šo pantu pēc analoģijas piemēro ierēdņiem, kas atgriežas dienestā no atvaļinājuma personisku iemeslu dēļ.".

8.

Noteikumu 16. pantu aizstāj ar šādu:

"16. pants

Arī pēc aiziešanas no dienesta ierēdnim ir pienākums ievērot godprātību un diskrētumu attiecībā uz dažu amatu vai labumu pieņemšanu.

Ierēdņi, kuri vēlas iesaistīties algotā vai nealgotā profesionālajā darbībā divu gadu laikā pēc aiziešanas no dienesta, par to informē savu iestādi, izmantojot īpašu veidlapu. Ja šī darbība ir saistīta ar darbu, ko ierēdnis veicis pēdējo trīs darba gadu laikā un kas varētu radīt pretrunas ar iestādes likumīgajām interesēm, iecēlējinstitūcija, ņemot vērā dienesta intereses, var vai nu aizliegt ierēdnim to veikt, vai arī to atļaut, piemērojot jebkādus nosacījumus, ko tā uzskata par atbilstošiem. Pēc apspriešanās ar Apvienoto komiteju iecēlējinstitūcija paziņo par savu lēmumu 30 darba dienu laikā no dienas, kad tā tika informēta. Ja līdz minētā laikposma beigām šāds paziņojums nav sniegts, to uzskata par netieši izteiktu piekrišanu.

Bijušajiem augstākā līmeņa ierēdņiem, kā tie definēti īstenošanas noteikumos, iecēlējinstitūcija principā aizliedz 12 mēnešu laikā pēc aiziešanas no dienesta iesaistīties lobēšanā vai atbalstīšanas darbībā attiecībā uz viņu bijušās iestādes darbiniekiem par labu viņu uzņēmumiem, klientiem vai darba devējiem par jautājumiem, par kuriem viņi bija atbildīgi pēdējo trīs dienestā pavadīto gadu laikā.

Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 45/2001 (5) katra iestāde ik gadu publicē informāciju par trešās daļas īstenošanu, tostarp izskatīto lietu sarakstu.

9.

Noteikumu 18. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   Visas tiesības uz jebkuriem rakstveida vai citiem darbiem, ko ierēdņi ir sagatavojuši, veicot savus pienākumus, ir Eiropas Savienības īpašums, ja šādi rakstveida vai citi darbi ir saistīti ar tās darbību, vai – ja šādi rakstveida vai citi darbi ir saistīti ar Eiropas Atomenerģijas kopienas darbību – minētās Kopienas īpašums. Savienībai vai attiecīgā gadījumā Eiropas Atomenerģijas kopienai ir tiesības obligāti iegūt šādu darbu autortiesības.".

10.

Noteikumu 19. pantu aizstāj ar šādu:

"19. pants

Ierēdnis bez iecēlējinstitūcijas atļaujas ne uz kāda pamata nevienā tiesas procesā neizpauž informāciju, kuru viņš uzzinājis, veicot savus pienākumus. Atļauju noraida vienīgi tad, ja tas nepieciešams Savienības interesēs un ja šāda noraidīšana attiecīgajam ierēdnim nerada krimināltiesiskas sekas. Ierēdnim šis pienākums ir saistošs arī pēc aiziešanas no dienesta.

Pirmās daļas noteikumi neattiecas uz ierēdni vai bijušo ierēdni, kurš sniedz liecību Eiropas Savienības Tiesā vai iestādes Disciplinārlietu kolēģijā jautājumos par lietu, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbinieku vai bijušo darbinieku.";

11.

Noteikumu 21.a pantā pievieno šādu punktu:

"3.   Ierēdnim, kas informē savus priekšniekus par rīkojumiem, kurus viņš uzskata par nepareiziem vai par tādiem, kas varētu radīt nopietnas grūtības, šajā sakarībā netiek radīts nekāds kaitējums.".

12.

Iekļauj šādu pantu:

"22.c pants

Saskaņā ar 24. un 90. pantu katra iestāde paredz procedūru ierēdņu sūdzību izskatīšanai par to, kāda attieksme pret viņiem tika izrādīta pēc tam, kad viņi izpildīja savas saistības saskaņā ar 22.a vai 22.b pantu, vai šo saistību izpildes rezultātā. Attiecīgā iestāde nodrošina, ka šādas sūdzības izskata konfidenciāli un, ja to nosaka apstākļi, pirms 90. pantā noteikto termiņu beigām.

Katras iestādes iecēlējinstitūcija paredz iekšējus noteikumus inter alia par:

informācijas sniegšanu 22.a panta 1. punktā vai 22.b pantā minētajiem ierēdņiem, par to, kā tiek izskatīti jautājumi, par kuriem viņi ziņojuši,

minēto ierēdņu likumīgo interešu un privātuma aizsardzību, un

šā panta pirmajā daļā minēto sūdzību izskatīšanas procedūru.".

13.

Noteikumu 26.a pantā vārdu "iestāžu" aizstāj ar "iestāžu iecēlējinstitūciju".

14.

Noteikumu 27. pantu aizstāj ar šādu:

"27. pants

Iecelšana amatā ir virzīta uz to, lai iestāde saņemtu pakalpojumus, ko sniedz visspējīgākie, visefektīvākie un visgodprātīgākie ierēdņi, kas iecelti amatā, ņemot vērā pēc iespējas plašāku ģeogrāfisko teritoriju, un izraudzīti no Savienības dalībvalstu pilsoņiem. Neviens amats netiek rezervēts kādas konkrētas dalībvalsts pilsoņiem.

Savienības pilsoņu vienlīdzības princips ļauj katrai iestādei pieņemt piemērotus pasākumus, ņemot vērā novērotu būtisku līdzsvara trūkumu starp ierēdņu pārstāvētajām pilsonībām, kam pamatā nav objektīvu kritēriju. Minētajiem piemērotajiem pasākumiem jābūt pamatotiem un to dēļ nekad nedrīkst noteikt citus amatā iecelšanas kritērijus, kā vien tos, kas pamatojas uz nopelniem. Pirms šādu piemērotu pasākumu pieņemšanas attiecīgās iestādes iecēlējinstitūcija pieņem vispārīgus noteikumus, lai šī daļa varētu sākt darboties saskaņā ar 110. pantu.

Pēc trīs gadu laikposma, kas sākas 2014. gada 1. janvārī, Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par otrās daļas īstenošanu.

Lai veicinātu iecelšanu amatā, ņemot vērā visplašāko iespējamo ģeogrāfisko teritoriju, iestādes cenšas sekmēt, lai to darbinieku bērni iegūtu no valodas un kultūras viedokļa daudzveidīgu izglītību.".

15.

Noteikumu 29. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   Pirms iecelšanas vakantajā amatā iestādē iecēlējinstitūcija vispirms ņem vērā:

a)

vai amatu var aizpildīt:

i)

pārceļot amatā; vai

ii)

ieceļot amatā saskaņā ar 45.a pantu; vai

iii)

paaugstinot amatā

iestādē;

b)

vai pieprasījumi pārcelt amatā ir saņemti no tās pašas pakāpes ierēdņiem citās iestādēs un/vai

c)

ja, izmantojot a) un b) apakšpunktā minētās iespējas, aizpildīt vakanto amatu nebija iespējams – attiecīgā gadījumā izskatīt piemēroto kandidātu sarakstus 30. panta nozīmē, ņemot vērā III pielikuma attiecīgos noteikumus par piemērotiem kandidātiem, un/vai

d)

rīkot iestādes iekšējo konkursu, kurā piedalās tikai ierēdņi un pagaidu darbinieki, kā tie definēti Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. pantā,

vai arī sāk konkursu procedūru, pamatojoties uz kvalifikāciju vai pārbaudījumiem, vai gan uz kvalifikāciju, gan pārbaudījumiem. Konkursa procedūra noteikta III pielikumā.

Tādu pašu procedūru var arī ievērot, lai veidotu rezervi turpmākai iecelšanai amatā.

Saglabājot principu, ka lielākā daļa ierēdņu jāieceļ amatā, pamatojoties uz atklātiem konkursiem, iecēlējinstitūcija, atkāpjoties no d) apakšpunkta un vienīgi ārkārtas gadījumos, var nolemt rīkot iestādes iekšējo konkursu, kas ir atklāts arī līgumdarbiniekiem, kā tie definēti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a un 3.b pantā. Pēdējai minētajai darbinieku kategorijai saistībā ar minēto iespēju piemēro ierobežojumus, kā noteikts Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. panta 7. punktā, un saistībā ar konkrētiem uzdevumiem, kurus tie ir tiesīgi pildīt kā līgumdarbinieki.".

16.

Noteikumu 30. pantu aizstāj ar šādu:

"30. pants

Katram konkursam iecēlējinstitūcija ieceļ atlases komisiju. Šī komisija sastāda piemēroto kandidātu sarakstu.

Iecēlējinstitūcija nolemj, kurus no šiem kandidātiem iecelt vakantajos amatos.

Šiem kandidātiem ir pieejama pietiekama informācija par iestāžu un aģentūru publicētajiem atbilstošiem vakantajiem amatiem."

17.

Noteikumu 31. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

"Neskarot 29. panta 2. punktu, ierēdņus ieceļ amatā tikai SC 1 līdz SC 2, AST 1 līdz AST 4 vai AD 5 līdz AD 8 pakāpē."

18.

Noteikumu 32. panta trešajā daļā vārdu "iestādes" aizstāj ar vārdiem "katras iestādes iecēlējinstitūcijas".

19.

Noteikumu 34. pantu aizstāj ar šādu:

"34. pants

1.   Pirms apstiprināšanas amatā ierēdņiem ir deviņu mēnešu pārbaudes laiks. Lēmumu par ierēdņa apstiprināšanu pieņem, pamatojoties uz 3. punktā minēto ziņojumu un ņemot vērā iecēlējinstitūcijai pieejamo informāciju, kas ļauj spriest par pārbaudāmā rīcību saistībā ar II sadaļu.

Ja pārbaudes laikā slimības, 58. pantā noteiktā grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai nelaimes gadījuma dēļ ierēdnis nespēj veikt pienākumus vismaz vienu nepārtrauktu mēnesi, iecēlējinstitūcija var par attiecīgo laiku pagarināt viņa pārbaudes laiku. Kopējais pārbaudes laiks nekādā gadījumā nav ilgāks par 15 mēnešiem.

2.   Ziņojumu par pārbaudāmo var sagatavot jebkurā brīdī pirms pārbaudes laika beigām, ja viņa darbs ir izrādījies acīmredzami neatbilstošs.

Minēto ziņojumu dara zināmu attiecīgajai personai, kurai ir tiesības astoņu darba dienu laikā iesniegt rakstiskus komentārus. Pārbaudāmā tiešais priekšnieks ziņojumu un komentārus nekavējoties nosūta iecēlējinstitūcijai, kura trīs nedēļu laikā saņem Apvienotās ziņojumu komitejas atzinumu par veicamajiem pasākumiem. Iecēlējinstitūcija var nolemt atlaist pārbaudāmo pirms pārbaudes laika beigām, par to viņam paziņojot vienu mēnesi iepriekš, vai uz atlikušo pārbaudes laiku norīkot ierēdni citā struktūrvienībā.

3.   Vismaz vienu mēnesi pirms pārbaudes laika beigām sagatavo ziņojumu par pārbaudāmā spēju veikt amata pienākumus, kā arī par darba efektivitāti un rīcību darbā. Minēto ziņojumu dara zināmu pārbaudāmajam, kuram ir tiesības astoņu darba dienu laikā iesniegt rakstiskus komentārus.

Ja ziņojumā ir ieteikta atlaišana vai izņēmuma gadījumā pārbaudes laika pagarināšana saskaņā ar 1. punktu, pārbaudāmā tiešais priekšnieks ziņojumu un komentārus nekavējoties nosūta iecēlējinstitūcijai, kura trīs nedēļu laikā apspriežas ar Apvienoto ziņojumu komiteju par veicamajiem pasākumiem.

Pārbaudāmo, kura darbs vai rīcība nav bijusi atbilstoša tam, lai viņu apstiprinātu amatā, atlaiž.

4.   Izņemot gadījumus, kad pārbaudāmajam ir iespēja nekavējoties stāties citā darbā, atlaistais pārbaudāmais saņem kompensāciju trīs mēneša pamatalgu apmērā, ja nostrādāts vairāk nekā gads, divu mēneša pamatalgu apmērā, ja nostrādāti vismaz seši mēneši, un vienas mēneša pamatalgas apmērā, ja nostrādāti mazāk nekā seši mēneši.

5.   Šā panta 2., 3. un 4. punkts neattiecas uz ierēdņiem, kuri pirms pārbaudes laika beigām atkāpjas no amata.".

20.

Noteikumu 35. pantā pievieno šādu punktu:

"g)

atvaļinājums dienesta interesēs.".

21.

Noteikumu 37. panta b) punkta otrajā ievilkumā vārdu "iestādēm" aizstāj ar vārdiem "iestāžu iecēlējinstitūcijām".

22.

Noteikumu 40. pantu groza šādi:

a)

iekļauj šādu punktu:

"1.a   Noteikumu 12.b pantu turpina piemērot laikā, kad ir atvaļinājums personisku iemeslu dēļ. Atļauju saskaņā ar noteikumu 12.b pantu ierēdnim nepiešķir, ja nolūks ir iesaistīties atalgotā vai neatalgotā profesionālā darbībā, kas ir saistīta ar lobēšanu vai konsultāciju sniegšanu attiecībā uz viņa iestādi un kas varētu radīt faktiskas vai iespējamas pretrunas ar iestādes likumīgajām interesēm.";

b)

panta 2. punkta 2. daļā vārdkopu "15 gadu" aizstāj ar vārdkopu "12 gadu";

c)

panta 2. punkta trešo daļu groza šādi:

i)

daļas ii) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"ii)

pavadītu savu laulāto, kas arī ir Savienības ierēdnis vai cits darbinieks, kuram pieprasa, lai tas savu pienākumu pildīšanas laikā apmestos uz pastāvīgu dzīvi tādā attālumā no pieprasītāja ierēdņa dienesta vietas, ka viņu kopējā dzīvesvietas nodibināšana šādā vietā traucētu pieprasītāja ierēdņa pienākumu pildīšanai, vai";

ii)

pievieno šādu apakšpunktu:

"iii)

palīdzētu savam laulātajam, radiniekam augšupējā līnijā, radiniekam lejupējā līnijā, brālim vai māsai medicīniski apstiprinātas smagas slimības vai invaliditātes gadījumā.".

23.

Noteikumu 42.a pantu aizstāj ar šādu:

"42.a pants

Ierēdnim ir tiesības uz ne vairāk kā sešu mēnešu bērna kopšanas atvaļinājumu par katru bērnu, nesaņemot pamatalgu, un to var izmantot pirmo divpadsmit gadu laikā pēc bērna piedzimšanas vai adopcijas. Atvaļinājuma laiks var būt divas reizes garāks vientuļajiem vecākiem, kas par tādiem atzīti saskaņā ar katras iestādes iecēlējinstitūcijas pieņemtajiem vispārējiem īstenošanas noteikumiem, kā arī vecākiem, kuru bērni ir aprūpējami invaliditātes vai smagas slimības dēļ, ko atzinis iestādes ārsts. Minimālais vienā reizē ņemtais atvaļinājums nav īsāks par vienu mēnesi.

Bērna kopšanas atvaļinājuma laikā turpinās ierēdņa dalība sociālā nodrošinājuma shēmā, saglabājas pensiju tiesību iegūšana, apgādājamā bērna pabalsts un pabalsts izglītībai. Ierēdnis saglabā savu amatu, un viņam ir tiesības uz izvirzīšanu augstākā līmenī vai uz paaugstinājumu pakāpē. Atvaļinājumu var izmantot kā pilna laika vai nepilna laika atvaļinājumu. Ja bērna kopšanas atvaļinājumu izmanto nepilna laika atvaļinājuma veidā, pirmajā daļā paredzēto maksimālo laikposmu divkāršo. Bērna kopšanas atvaļinājuma laikā ierēdnis ir tiesīgs saņemt pabalstu EUR 911,73 apmērā mēnesī vai 50 % no šīs summas, ja izmanto nepilna laika atvaļinājumu, bet ierēdnis nedrīkst veikt nekādu citu algotu darbu. Iestāde pilnībā sedz 72. un 73. pantā paredzētās iemaksas sociālā nodrošinājuma shēmā un aprēķina tās, pamatojoties uz ierēdņa pamatalgu. Tomēr nepilna laika atvaļinājuma gadījumā šis noteikums attiecas tikai uz starpību starp pilnu pamatalgu un proporcionāli samazinātu pamatalgu. Ierēdņa iemaksu par faktiski saņemto pamatalgas daļu aprēķina, izmantojot tos pašu procentus, kādi būtu, ja ierēdnis strādātu pilnas slodzes darbu.

Pabalstu EUR 1 215,63 apmērā mēnesī vai 50 % no šīs summas, ja ierēdnis ir nepilna laika atvaļinājumā, maksā pirmajā daļā minētajiem vientuļajiem vecākiem, kā arī vecākiem, kuru bērni ir aprūpējami invaliditātes vai smagas slimības dēļ, ko atzinis ārsts, un bērna kopšanas atvaļinājuma pirmos trīs mēnešus, ja šo atvaļinājumu izmanto tēvs grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā vai viens no vecākiem tūlīt pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, vai adopcijas atvaļinājuma laikā vai tūlīt pēc tā.

Bērna kopšanas atvaļinājumu var pagarināt vēl par sešiem mēnešiem, pabalsta apmēru ierobežojot līdz 50 % no otrajā daļā minētās summas. Vientuļiem vecākiem, kā tie minēti pirmajā daļā, bērna kopšanas atvaļinājumu var pagarināt vēl par divpadsmit mēnešiem, pabalsta apmēru ierobežojot līdz 50 % no trešajā daļā minētās summas.

Šajā pantā minētās summas koriģē atbilstīgi atalgojumam.".

24.

Noteikumu III sadaļas 2. nodaļā pievieno šādu iedaļu:

"7.   Iedaļa

Atvaļinājums dienesta interesēs

42.c pants

Agrākais piecus gadus pirms ierēdņa pensionēšanās vecuma sasniegšanas, ierēdnim, kurš dienestā ir pavadījis vismaz desmit gadus, ar iecēlējinstitūcijas lēmumu var noteikt atvaļinājumu dienesta interesēs tādu organizatorisku apsvērumu dēļ, kas saistīti ar vajadzību iegūt jaunas kompetences iestādēs.

To ierēdņu kopskaits, kuri atrodas atvaļinājumā dienesta interesēs, katru gadu nedrīkst pārsniegt 5 % no visu iestāžu ierēdņiem, kuri pensionējās iepriekšējā gadā. Tādā veidā aprēķināto kopskaitu katrai iestādei nosaka atbilstoši ierēdņu skaitam, kāds attiecīgajā iestādē bija iepriekšējā gada 31. decembrī. Šo kopskaitu katrā iestādē noapaļo uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

Šāds atvaļinājums nav disciplinārsods.

Atvaļinājuma ilgums principā atbilst laikposmam, kas atlicis līdz ierēdņa pensionēšanās vecumam. Tomēr izņēmuma gadījumos iecēlējinstitūcija var nolemt pārtraukt šādu atvaļinājumu un atjaunot ierēdni amatā.

Ja ierēdnis, kurš atrodas atvaļinājumā dienesta interešu dēļ, sasniedz pensionēšanās vecumu, viņš tiek automātiski pensionēts.

Atvaļinājumu dienesta interesēs reglamentē šādi noteikumi:

a)

ierēdņa vietā amatā var iecelt citu ierēdni;

b)

ierēdnim, kurš ir atvaļinājumā dienesta interesēs, atvaļinājuma laikā nav tiesību uz izvirzīšanu augstākā līmenī vai paaugstinājumu pakāpē.

Ierēdnis, kuram noteikts šāds atvaļinājums, saņem pabalstu, ko aprēķina saskaņā ar IV pielikumu.

Pēc ierēdņa pieprasījuma no pabalsta veic iemaksas pensiju programmā, kuras aprēķina, pamatojoties uz šo pabalstu. Šādā gadījumā, aprēķinot dienesta gadus, kas dod tiesības uz pensiju, atbilstoši Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 2. pantam, ņem vērā dienesta laiku, kas pavadīts atvaļinājumā dienesta interesēs.

Pabalstam nepiemēro korekcijas koeficientu.".

25.

Noteikumu 43. pantu aizstāj ar šādu:

"43. pants

Par katra ierēdņa spējām, efektivitāti un rīcību dienestā reizi gadā sagatavo ziņojumu, kā to noteikusi katras iestādes iecēlējinstitūcija saskaņā ar 110. pantu. Minētajā ziņojumā norāda, vai ierēdņa darba izpildes līmenis ir vai nav apmierinošs. Katras iestādes iecēlējinstitūcija paredz noteikumus, kas piešķir apstrīdēšanas tiesības saistībā ar minēto ziņojuma procedūru, kuras jāizmanto pirms sūdzības iesniegšanas, kā minēts 90. panta 2. punktā.

Attiecībā uz AST 5 pakāpes ierēdņiem ziņojumā var arī ietvert atzinumu par to, vai, ņemot vērā darba izpildi, ierēdnis varētu veikt administratora funkcijas.

Ierēdni iepazīstina ar šo ziņojumu. Ierēdnis ir tiesīgs sniegt jebkādus komentārus, ko viņš uzskata par atbilstošiem.".

26.

Noteikumu 44. pantu aizstāj ar šādu:

"44. pants

Ierēdni, kurš divus gadus ir atradies vienā savas pakāpes līmenī, automātiski paaugstina uz nākamo šīs pakāpes līmeni, ja vien pēdējā gada ziņojumā, kas minēts 43. pantā, viņa darba izpilde nav novērtēta kā neapmierinoša. Ne vēlāk kā pēc četriem gadiem ierēdni izvirza uz nākamo viņa pakāpes līmeni, ja vien nav piemērota 51. panta 1. punktā noteiktā procedūra.

Ja ierēdnis ir iecelts par nodaļas vadītāju, direktoru vai ģenerāldirektoru tajā pašā pakāpē un ja 43. panta nozīmē pirmo deviņu mēnešu laikā pēc iecelšanas amatā viņš savus pienākumus ir pildījis apmierinoši, ierēdni ar atpakaļejošu datumu izvirza uz nākamo līmeni šajā pakāpē, tiklīdz iecelšana amatā stājas spēkā. Šīs izvirzīšanas rezultātā palielina ierēdņa mēneša pamatalgu, kas procentuāli atbilst starpībai starp katras pakāpes pirmo un otro līmeni. Ja palielinājums ir mazāks vai ierēdnis tobrīd jau ir savas pakāpes pēdējā līmenī, viņš saņem pamatalgas paaugstinājumu, nodrošinot, ka palielinājums starp pirmo un otro līmeni stājas spēkā līdz viņa nākamajai paaugstināšanai amatā.".

27.

Noteikumu 45. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   Lēmumu par paaugstināšanu amatā pieņem iecēlējinstitūcija, ievērojot 6. panta 2. punktu. Ja vien netiek piemērota 4. pantā un 29. panta 1. punktā paredzētā procedūra, ierēdņus var paaugstināt amatā tikai tad, ja viņi ieņem amatu, kas atbilst vienam no amatu veidiem, kas izklāstīti I pielikuma A punktā, nākamajā augstākā pakāpē. Paaugstinājumu īsteno, ieceļot ierēdni viņa funkciju grupas nākamajā augstākajā pakāpē. Paaugstināšanu amatā veic, izvēloties tikai no to ierēdņu vidus, kuri ir nostrādājuši ne mazāk kā divus gadus savā pakāpē, ņemot vērā uz paaugstinājumu pretendējošo ierēdņu salīdzinošos nopelnus. Izvērtējot salīdzinošos nopelnus, iecēlējinstitūcija jo īpaši ņem vērā ziņojumus par ierēdņiem un to, kā pienākumu izpildē tiek lietotas citas valodas, nevis tās, par kurām ierēdnis ir sniedzis pierādījumus, ka viņam ir labas zināšanas saskaņā ar 28. panta f) punktu, un veicamo pienākumu atbildības līmeni.";

b)

panta 2. punkta pirmajā teikumā vārdus "Līguma par Eiropas Savienību 55. pantā" aizstāj ar vārdiem "Līguma par Eiropas Savienību 55. panta 1. punktā";

c)

panta 2. punkta otrajā teikumā vārdu "iestādes" aizstāj ar vārdiem "iestāžu iecēlējinstitūcijas".

28.

Noteikumu 45.a pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta pirmajā daļā vārdus "regulārajiem ziņojumiem" aizstāj ar vārdiem "gada ziņojumiem";

b)

panta 5. punktā vārdu "iestādes" aizstāj ar vārdiem "katras iestādes iecēlējinstitūcijas".

29.

Noteikumu 48. panta trešajā daļā vārdus "AST funkciju grupas" aizstāj ar vārdiem "AST un AST/SC funkciju grupas";

30.

Noteikumu 50. panta astotajā daļā skaitli "55" aizstāj ar skaitli "58".

31.

Noteikumu 51. pantu aizstāj ar šādu:

"51. pants

1.   Katras iestādes iecēlējinstitūcija nosaka kārtību nekompetences gadījumu identificēšanai, risināšanai un novēršanai savlaicīgā un atbilstošā veidā.

Pieņemot iekšējos noteikumus, katras iestādes iecēlējinstitūcija ievēro šādas prasības:

a)

ierēdni, kurš, pamatojoties uz trim secīgiem neapmierinošiem gada ziņojumiem, kas minēti 43. pantā, joprojām neuzlabo savu profesionālo kompetenci, pazemina par vienu pakāpi. Ja turpmākajos divos gada ziņojumos darba rezultāti joprojām ir neapmierinoši, ierēdni atlaiž;

b)

jebkurā priekšlikumā par ierēdņa pazemināšanu pakāpē vai atlaišanu norāda iemeslus, uz kuriem tas balstīts, un to dara zināmu attiecīgajam ierēdnim. Iecēlējinstitūcijas priekšlikumu nodod 9. panta 6. punktā paredzētajai Apvienotajai padomdevējai komitejai.

2.   Ierēdnim ir tiesības saņemt savu pilnu personas lietu un nokopēt visus ar procedūru saistītos dokumentus. Ierēdnim ir vismaz 15 dienas, bet ne vairāk kā 30 dienas laika no priekšlikuma saņemšanas dienas, lai sagatavotos aizstāvībai. Viņam var palīdzēt persona pēc viņa izvēles. Ierēdnis var iesniegt rakstiskus komentārus. Viņu uzklausa Apvienotā padomdevēja komiteja. Ierēdnis var arī pieaicināt lieciniekus.

3.   Iestādi Apvienotajā padomdevējā komitejā pārstāv ierēdnis, kuru šim nolūkam ir izvēlējusies iecēlējinstitūcija. Šim ierēdnim ir tādas pašas tiesības kā attiecīgajam ierēdnim.

4.   Ņemot vērā 1. punkta b) apakšpunktā minēto priekšlikumu un jebkādu ierēdņa vai liecinieku rakstisku un mutisku paziņojumu, Apvienotā padomdevēja komiteja ar balsu vairākumu sniedz pamatotu atzinumu, norādot pasākumus, kurus tā uzskata par piemērotiem, ņemot vērā pēc tās pieprasījuma konstatētos faktus. Šo atzinumu tā nosūta iecēlējinstitūcijai un attiecīgajam ierēdnim divu mēnešu laikā no dienas, kad lieta ir nodota tās izskatīšanai. Priekšsēdētājs nebalso par Apvienotās padomdevējas komitejas lēmumiem, izņemot par procedurāliem jautājumiem vai ja balsu skaits ir neizšķirts.

5.   Ierēdnis, kurš atlaists nekompetences dēļ, 6. punktā noteiktajā laikposmā ir tiesīgs saņemt ikmēneša atbrīvošanas pabalstu, kas atbilst AST 1 pakāpes pirmā līmeņa ierēdņa mēneša pamatalgai. Šajā pašā laikā ierēdnis ir tiesīgs saņemt arī 67. pantā paredzētos ģimenes pabalstus. Apgādnieka pabalstu aprēķina, pamatojoties uz AST 1 pakāpes ierēdņa mēneša pamatalgu saskaņā ar VII pielikuma 1. pantu.

Pabalstu nemaksā, ja ierēdnis atkāpjas no amata pēc 1. un 2. punktā minētās procedūras uzsākšanas vai ja viņš ir tiesīgs uz tūlītēju pilnas pensijas saņemšanu. Ja ierēdnis ir tiesīgs uz bezdarbnieka pabalstu atbilstoši valsts bezdarba shēmai, šāda pabalsta apmēru atskaita no iepriekš minētā pabalsta.

6.   Šā panta 5. punktā minētos maksājumus veic šādā laikposmā:

a)

trīs mēnešus, ja lēmuma par atlaišanu pieņemšanas dienā ierēdnis ir nostrādājis mazāk nekā piecus gadus;

b)

sešus mēnešus, ja ierēdnis ir nostrādājis vismaz piecus gadus, bet mazāk nekā 10 gadus;

c)

deviņus mēnešus, ja ierēdnis ir nostrādājis vismaz 10 gadus, bet mazāk nekā 20 gadus;

d)

12 mēnešus, ja ierēdnis ir nostrādājis vismaz 20 gadus.

7.   Ierēdņi, kuri ir pazemināti pakāpē nekompetences dēļ, pēc sešiem gadiem var pieprasīt dzēst visas atsauces uz šādu pasākumu no viņu personas lietas.

8.   Ierēdņiem ir tiesības saņemt pamatotu izdevumu atlīdzību, kas radušies pēc viņu iniciatīvas procedūras laikā, tostarp maksas, kas maksājamas aizstāvības padomdevējam, kurš nestrādā iestādē, ja šajā pantā paredzētā procedūra beidzas, nepieņemot lēmumu par ierēdņa atlaišanu vai pazemināšanu pakāpē.".

32.

Noteikumu 52. pantu aizstāj ar šādu:

"52. pants

Neskarot 50. panta noteikumus, ierēdnis dodas pensijā:

a)

vai nu automātiski tā mēneša pēdējā dienā, kurā tiek sasniegts 66 gadu vecums; vai

b)

pēc paša lūguma tā mēneša pēdējā dienā, attiecībā uz kuru lūgums iesniegts, ja ierēdnis ir sasniedzis pensionēšanās vecumu vai ir vecumā no 58 gadiem līdz pensionēšanās vecumam, un ja tas atbilst prasībām, kas izvirzītas tūlītējai pensijas izmaksai, saskaņā ar VIII pielikuma 9. pantu. Pēc analoģijas piemēro 48. panta otrās daļas otro teikumu.

Tomēr ierēdnis pēc sava lūguma un ja iecēlējinstitūcija uzskata to par attaisnotu dienesta interesēs, var turpināt strādāt līdz 67 gadu vecumam vai izņēmuma gadījumos līdz 70 gadu vecumam, un šādā gadījumā ierēdni automātiski pensionē tā mēneša pēdējā dienā, kurā viņš sasniedz šo vecumu.

Ja iecēlējinstitūcija nolemj atļaut ierēdnim palikt dienestā pēc 66 gadu vecuma, šādu atļauju dod uz laikposmu, kas nav ilgāks par vienu gadu. Pēc ierēdņa lūguma to var atjaunot.".

33.

Noteikumu 55. pantu groza šādi:

a)

panta daļas numurē;

b)

otrās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

"Parastā darba nedēļa ilgst no 40 līdz 42 stundām, bet darba dienas ilgumu nosaka iecēlējinstitūcija.";

c)

panta 3. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

"Katras iestādes iecēlējinstitūcija, apspriedusies ar savu Personāla komiteju, izstrādā sīkākus noteikumus šīs daļas piemērošanai.";

d)

pievieno šādu punktu:

"4.   Katras iestādes iecēlējinstitūcija var ieviest elastīga darba laika kārtību. Saskaņā ar minēto kārtību ierēdņiem, kuriem ir AD/AST 9 pakāpe vai augstāka pakāpe, netiek piešķirtas pilnas darba dienas. Minēto kārtību nepiemēro ierēdņiem, uz kuriem attiecas 44. panta otrās daļas noteikumi. Minētie ierēdņi paši pārvalda savu darba laiku, par to vienojoties ar saviem priekšniekiem.".

34.

Noteikumu 55.a panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2.   Ierēdnis ir tiesīgs saņemt atļauju šādos gadījumos:

a)

lai rūpētos par apgādājamu bērnu, kurš ir jaunāks par 9 gadiem;

b)

lai rūpētos par apgādājamu bērnu vecumā no 9 līdz 12 gadiem, ja darba laiku samazina ne vairāk kā par 20 % no parastā darba laika;

c)

lai rūpētos par apgādājamu bērnu, kamēr tas sasniedz 14 gadu vecumu, ierēdņu vientuļo vecāku gadījumā;

d)

lai nopietnu grūtību gadījumā rūpētos par apgādājamu bērnu, kamēr tas sasniedz 14 gadu vecumu, ja darba laiku samazina ne vairāk kā par 5 % no parastā darba laika. Šajā gadījumā IVa pielikuma 3. panta pirmās divas daļas nepiemēro. Ja abi vecāki ir nodarbināti Savienības dienestā, tikai viens no viņiem ir tiesīgs uz šādu samazinājumu;

e)

lai rūpētos par smagi slimu vai invalīdu laulāto, radinieku augšupejošā līnijā, radinieku lejupejošā līnijā, brāli vai māsu;

f)

lai piedalītos kvalifikācijas celšanas apmācībās; vai

g)

sākot ar 58 gadu vecumu – pēdējos trīs gados pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas.

Ja nepilna darba laika darbs tiek prasīts, lai piedalītos kvalifikācijas celšanas apmācībās, vai pēdējos trīs gados pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas, bet ne ātrāk par 58 gadu vecumu, iecēlējinstitūcija var atteikt atļaujas izsniegšanu vai atlikt tās spēkā stāšanos dienu tikai ārkārtējos apstākļos un ar dienestu saistītu īpaši svarīgu iemeslu dēļ.

Ja šīs tiesības saņemt atļauju izmanto, lai rūpētos par smagi slimu vai invalīdu laulāto, radinieku augšupejošā līnijā, radinieku lejupejošā līnijā, brāli vai māsu, vai lai piedalītos kvalifikācijas celšanas apmācībās, visi šādi laikposmi kopumā nedrīkst pārsniegt piecus gadus ierēdņa karjeras laikā.".

35.

Noteikumu 56. panta trešo daļu aizstāj ar šādu daļu:

"Kā paredzēts VI pielikumā, virsstundas, ko nostrādājuši SC 1 līdz SC 6 pakāpes un AST 1 līdz AST 4 pakāpes ierēdņi, viņiem dod tiesības saņemt kompensācijas atvaļinājumu vai atlīdzību, ja attiecīgā darba noteikumi neparedz kompensācijas atvaļinājumu divu mēnešu laikā, kas seko mēnesim, kurā tika nostrādātas virsstundas."

36.

Noteikumu 56.a panta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Pēc apspriešanās ar Civildienesta noteikumu komiteju Komisija, pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 111. un 112. pantu, nosaka to ierēdņu kategorijas, kuri ir tiesīgi saņemt šādus pabalstus, pabalstu piešķiršanas nosacījumus un pabalstu likmes.".

37.

Noteikumu 56.b panta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Pēc apspriešanās ar Civildienesta noteikumu komiteju Komisija, pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 111. un 112. pantu, nosaka to ierēdņu kategorijas, kuri ir tiesīgi saņemt šādus pabalstus, pabalstu piešķiršanas nosacījumus un pabalstu likmes.".

38.

Noteikumu 56.c panta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Pēc apspriešanās ar Civildienesta noteikumu komiteju Komisija, pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 111. un 112. pantu, nosaka to ierēdņu kategorijas, kuri ir tiesīgi saņemt īpašos pabalstus, šādu pabalstu piešķiršanas nosacījumus un pabalstu likmes."

39.

Noteikumu 57. panta pirmajā daļā vārdu "iestādes" aizstāj ar vārdiem "iestāžu iecēlējinstitūcijas".

40.

Noteikumu 58. pantu aizstāj ar šādu:

"58. pants

Grūtnieces papildus 57. pantā paredzētajam atvaļinājumam pēc medicīniskas izziņas uzrādīšanas ir tiesīgas saņemt 20 nedēļu ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājums sākas ne agrāk kā sešas nedēļas pirms izziņā norādītās paredzamās dzemdību dienas un beidzas ne agrāk kā 14 nedēļas pēc dzemdībām. Vairāku bērnu piedzimšanas vai priekšlaicīgu dzemdību gadījumā vai gadījumā, ja piedzimušajam bērnam ir invaliditāte vai nopietna slimība, ilgums ir 24 nedēļas. Šajos noteikumos priekšlaicīgas dzemdības ir dzemdības, kas notiek pirms grūtniecības 34. nedēļas beigām.".

41.

Noteikumu 61. pantu aizstāj ar šādu:

"61. pants

Valsts svētku sarakstus sastāda, Savienības iestāžu iecēlējinstitūcijām vienojoties pēc apspriešanās ar Civildienesta noteikumu komiteju.".

42.

Noteikumu 63. pantu aizstāj ar šādu:

"63. pants

Ierēdņa atalgojumu izsaka euro. To izmaksā tās valsts valūtā, kurā ierēdnis veic savus pienākumus, vai euro.

Atalgojumu, ko maksā citā valūtā, nevis euro, aprēķina pēc maiņas kursiem, ko izmanto Eiropas Savienības vispārējā budžeta piemērošanai attiecīgā gada 1. jūlijā.

Katru gadu valūtas maiņas kursu pārskata ar atpakaļejošu datumu laikā, kad notiek 65. pantā paredzētā atalgojuma ikgadējā pārskatīšana.".

43.

Noteikumu 64. pantu aizstāj ar šādu:

"64. pants

Ierēdņa atalgojumu, kas izteikts euro, pēc obligātajiem atskaitījumiem, kas izklāstīti šajos Civildienesta noteikumos vai jebkuros īstenošanas noteikumos, izvērtē pēc likmes, kas atkarībā no dzīves apstākļiem dažādās dienesta vietās ir lielāka par, mazāka par vai vienāda ar 100 %.

Korekciju koeficientus nosaka vai atceļ, kā arī katru gadu pārskata saskaņā ar XI pielikumu. Attiecībā uz pārskatīšanu visas vērtības uzskata par atsauces vērtībām. Komisija pārskatītās vērtības divu nedēļu laikā pēc pārskatīšanas informācijas nolūkā publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

Beļģijā un Luksemburgā nepiemēro nekādu korekcijas koeficientu, ņemot vērā to, ka šīs darba vietas izmanto kā atsauces vietas koeficientu aprēķināšanai un tās ir galvenās un sākotnējās atrašanās vietas lielākajai daļai iestāžu.".

44.

Noteikumu 65. pantu aizstāj ar šādu:

"65. pants

1.   Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu pārskata katru gadu, ņemot vērā Savienības ekonomisko un sociālo politiku. Īpašu uzmanību pievērš algu palielinājumam dalībvalstu civildienestā un nepieciešamību pieņemt darbā jaunus darbiniekus. Atalgojuma pārskatīšanu veic saskaņā ar XI pielikumu. Minētā pārskatīšana notiek līdz katra gada beigām, ņemot vērā Komisijas ziņojumu, kas balstīts uz Eiropas Savienības Statistikas biroja sagatavotajiem statistikas datiem, vienojoties ar dalībvalstu valsts statistikas institūtiem; statistikas dati atspoguļo situāciju, kas katrā dalībvalstī bija 1. jūlijā. Minētajā ziņojumā ir dati par budžeta ietekmi uz Savienības ierēdņu atalgojumu un pensijām. To nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Summas, kas minētas noteikumu 42.a panta otrajā un trešajā daļā, 66. un 69. pantā, VII pielikuma 1. panta 1. punktā, 2. panta 1. punktā, 3. panta 1. un 2. punktā, 4. panta 1. punktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 2. punktā, 10. panta 1. punktā un XIII pielikuma 8. panta 2. punktā un VII pielikuma bijušajā 4.a pantā, kas pārskatāmas saskaņā ar XIII pielikuma 18. panta 1. punktu, summas kas minētas Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 24. panta 3. punktā, 28.a panta 3. punkta otrajā daļā, 28.a panta 7. punktā, 93. un 94. pantā, 96. panta 3. punkta otrajā daļā un 96. panta 7. punktā, 133., 134. un 136. pantā, kā arī summas, kas minētās Padomes Regulas (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 300/76 (6) 1. panta 1. punkta pirmajā daļā, un koeficientu attiecībā uz Padomes Regulas (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68 (7) 4. pantā minētajām summām katru gadu pārskata saskaņā ar XI pielikumu. Komisija pārskatītās summas divu nedēļu laikā pēc pārskatīšanas informācijas nolūkā publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

2.   Būtisku dzīves dārdzības izmaiņu gadījumā 1. punktā minētās summas un 64. pantā minētos korekcijas koeficientus pārskata saskaņā ar XI pielikumu. Komisija pārskatītās summas un korekcijas koeficientus divu nedēļu laikā pēc pārskatīšanas informācijas nolūkā publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

3.   Šā panta 1. punktā minētās summas un 64. pantā minētos korekcijas koeficientus uzskata par summām un korekcijas koeficientiem, kuru faktiskā vērtība noteiktā laikā var tikt pārskatīta bez nepieciešamības pieņemt citu tiesību aktu.

4.   Neskarot XI pielikuma 3. panta 5. un 6. punktu, 2013. gadā un 2014. gadā neveic 1. un 2. punktā noteikto pārskatīšanu.

45.

Noteikumu 66. pantu groza šādi:

a)

pirmās daļas ievadteikumu aizstāj ar šādu:

"Mēneša pamatalgas katrai pakāpei un līmenim funkciju grupās AD un AST ir norādītas šajā tabulā:";

b)

pievieno šādu daļu:

"Mēneša pamatalgas katrai pakāpei un līmenim funkciju grupā AST/SC ir norādītas šajā tabulā:

 

Līmenis

Pakāpe

1

2

3

4

5

SC 6

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

SC 5

3 844,31

4 005,85

4 174,78

4 290,31

4 349,59

SC 4

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

SC 3

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

SC 2

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

SC 1

2 345,84

2 444,41

2 547,14

2 617,99

2 654,17"

46.

Noteikumu 66.a pantu aizstāj ar šādu:

"66.a pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68 3. panta 1. punkta un lai, neskarot 65. panta 3. punktu, ņemtu vērā ierēdņu atalgojuma un pensiju pārskatīšanas metodes piemērošanu, pagaidu pasākumu attiecībā uz Savienības maksāto atalgojumu aktīvā nodarbinātībā esošajiem darbiniekiem, kas zināms kā solidaritātes nodeva, piemēro no 2014. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

2.   Šīs solidaritātes nodevas likme, ko piemēro 3. punktā definētajam pamatam, ir 6 %. Tomēr ierēdņiem, kuri ir vismaz AD 15 pakāpes 2. līmenī, piemēro likmi 7 % apmērā.

3.

a)

Solidaritātes nodevas pamats ir pamatalga, ko izmanto atalgojuma aprēķināšanai, atņemot:

i)

sociālā nodrošinājuma maksājumus un pensijas iemaksas, kā arī nodokļus pirms solidaritātes nodevas piemērošanas, kādi jāmaksā tādas pašas pakāpes un tāda paša līmeņa ierēdnim bez apgādājamiem VII pielikuma 2. panta nozīmē; un

ii)

summu, kas vienāda ar AST 1 pakāpes 1. līmeņa ierēdņa pamatalgu.

b)

Elementus, ko izmanto solidaritātes nodevas pamata noteikšanai, izsaka euro, un tiem piemēro korekcijas koeficientu 100.

4.   Solidaritātes nodevu atskaita katru mēnesi izcelsmes vietā; ieņēmumus reģistrē kā ienākumus Eiropas Savienības vispārējā budžetā."

47.

Noteikumu 67. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3.   Apgādājamā bērna pabalstu var divkāršot ar īpašu pamatotu lēmumu, kuru iecēlējinstitūcija pieņem, pamatojoties uz medicīniskiem dokumentiem, kas apliecina, ka bērnam ir invaliditāte vai ilgstoša slimība, kuras dēļ ierēdnim rodas lieli izdevumi.".

48.

Noteikumu 72. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta pirmās daļas pirmajā teikumā un 1. punkta trešajā daļā vārdus "iestādēm" un "iestādes" aizstāj attiecīgi ar "iestāžu iecēlējinstitūcijām" un "iestāžu iecēlējinstitūcijas";

b)

panta 2. punktā vārdus "līdz 63 gadiem" aizstāj ar vārdiem "līdz pensionēšanās vecumam";

c)

panta 2.a punkta i) un ii) apakšpunktā vārdus "pirms 63 gadu vecuma sasniegšanas" aizstāj ar vārdiem "pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas";

d)

panta 2.b punktā vārdus "1. pakāpes" aizstāj ar vārdiem "AST 1 pakāpes".

49.

Noteikumu 73. panta 1. punktā vārdu "iestāžu" aizstāj ar "iestāžu iecēlējinstitūciju".

50.

Noteikumu 76.a panta otrajā teikumā vārdu "iestādēm" aizstāj ar "iestāžu iecēlējinstitūcijām".

51.

Noteikumu 77. pantu aizstāj ar šādu:

"77. pants

Ierēdnim, kurš ir bijis dienestā vismaz desmit gadus, ir tiesības saņemt izdienas pensiju. Tomēr viņam ir tiesības uz šādu pensiju neatkarīgi no dienesta ilguma, ja viņš ir pārsniedzis pensionēšanās vecumu, ja laikā, kad viņam bija rezerves statuss, nav bijis iespējams viņu atjaunot amatā vai pensionēšanas gadījumā dienesta interesēs.

Maksimālā izdienas pensija ir 70 % no pēdējās pamatalgas, kāda saņemta pēdējā pakāpē, kurā ierēdnis bijis vismaz vienu gadu. Ierēdnis saņem 1,80 % no minētās pēdējās pamatalgas par katru darba gadu, ko skaita saskaņā ar VIII pielikuma 3. pantu.

Tomēr attiecībā uz ierēdņiem, kas dienesta pienākumu kārtībā palīdzējuši kādai personai, kuras amats noteikts Līgumā par Eiropas Savienību vai Līgumā par Eiropas Savienības darbību, vai kādas Savienības iestādes vai struktūras vai kādas Eiropas Parlamenta politiskās grupas vēlētam priekšsēdētājam, pensijas apmēru par tādā amatā nostrādātiem pensionējamiem gadiem aprēķina, ņemot vērā tādā amatā saņemto pēdējo pamatalgu, ja saņemtā pamatalga pārsniedz to algu, ko ņem vērā, piemērojot šā panta otro daļu.

Izdienas pensija nedrīkst būt mazāka par 4 % no iztikas minimuma par katru dienesta gadu.

Pensionēšanās vecums ir 66 gadi.

Reizi piecos gados, sākot no 2014. gada 1. janvāra, pensionēšanās vecums tiks izvērtēts, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Ziņojumā jo īpaši izvērtē izmaiņas saistībā ar dalībvalstu civildienestu ierēdņu pensionēšanās vecumu un iestāžu ierēdņu paredzamo dzīves ilgumu.

Attiecīgā gadījumā Komisija sagatavo priekšlikumu, ar kuru groza pensionēšanās vecumu atbilstoši minētā ziņojumā secinājumiem, īpašu uzmanību pievēršot attīstībai dalībvalstīs.".

52.

Noteikumu 78. pantu aizstāj ar šādu:

"78. pants

Ierēdnis VIII pielikuma 13. līdz 16. pantos paredzētajā veidā ir tiesīgs uz invaliditātes pabalstu kopējas pastāvīgas invaliditātes gadījumā, kas neļauj viņam veikt pienākumus atbilstoši amatam savā funkciju grupā.

Pēc analoģijas invaliditātes pabalsta saņēmējiem piemēro 52. pantu. Ja invaliditātes pabalsta saņēmējs pensionējas pirms 66 gadu vecuma, nesasniedzot maksimālās tiesības uz pensiju, piemēro vispārējos noteikumus par izdienas pensiju. Izdienas pensijas apmērs ir atkarīgs no tās pakāpes un līmeņa algas, kurā ierēdnis strādāja, kad viņš kļuva invalīds.

Invaliditātes pabalsts ir 70 % no ierēdņa pēdējās pamatalgas. Tomēr tas nedrīkst būt mazāks par iztikas minimumu.

Invaliditātes pabalstam piemēro iemaksas pensiju shēmā, kuras aprēķina, pamatojoties uz šo pabalstu.

Ja invaliditāti izraisījis nelaimes gadījums ierēdņa pienākumu izpildes laikā vai saistībā ar šiem pienākumiem, arodslimība, ierēdņa rīcība, aizstāvot sabiedrības intereses vai riskējot ar dzīvību, lai glābtu citu cilvēku, invaliditātes pabalsts nedrīkst būt mazāks par 120 % no iztikas minimuma. Turklāt šādā gadījumā iemaksas pensiju shēmā pilnā apmērā maksā no 1.b pantā minētās iestādes vai struktūras budžeta.".

53.

Noteikumu 80. panta sesto daļu aizstāj ar šādu:

"Pirmajā, otrajā un trešajā daļā paredzētās tiesības uz pensiju piemēro tāda bijušā ierēdņa nāves gadījumā, kuram ir tiesības uz pabalstu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 50. pantu, Padomes Regulas (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (8) 5. pantu, Padomes Regulas (Euratom, EOTK, EEK) Nr. 2530/72 (9) 3. pantu vai Padomes Regulas (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 1543/73 (1973. gada 4. jūnijs) (10) 3. pantu, un tāda bijušā ierēdņa nāves gadījumā, kurš aizgājis no dienesta, nesasniedzot pensionēšanās vecumu, un lūdzis, lai viņa izdienas pensijas maksāšanu atliek līdz tā kalendārā mēneša pirmajai dienai, kas seko mēnesim, kurā viņš sasniegtu pensionēšanās vecumu.

54.

Noteikumu 81.a pantu 1. punktu groza šādi:

a)

punkta b) apakšpunktā vārdus "65 gadu vecumu" aizstāj ar vārdiem "66 gadu vecumu";

b)

punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"d)

ja miris bijušais ierēdnis, kas aizgājis no dienesta pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas un lūdzis, lai viņa izdienas pensijas maksāšanu atliek līdz tā kalendārā mēneša pirmajai dienai, kas seko mēnesim, kurā viņš sasniegtu pensionēšanās vecumu – izdienas pensiju, ko šis ierēdnis, ja viņš joprojām būtu dzīvs, būtu tiesīgs saņemt, sasniedzot pensionēšanās vecumu, ņemot vērā b) apakšpunktā minētos pabalstus un atskaitījumus;"

c)

punkta e) apakšpunktā vārdus "pabalstu atbilstīgi Civildienesta noteikumu 41. vai 50. pantam" aizstāj ar vārdiem "pabalstu atbilstīgi Civildienesta noteikumu 41., 42.c vai 50. pantam.".

55.

Noteikumu 82. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2.   Ja atalgojumu pārskata saskaņā ar 65. panta 1. punktu, tādu pašu pārskatīšanu piemēro pensijām.".

56.

Noteikumu 83. panta 1. punkta otro daļu svītro.

57.

Noteikumu 83.a panta 2., 3., 4. un 5. punktu aizstāj ar šādu:

"2.   Aģentūras, kas nesaņem subsīdijas no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, veic iemaksas šajā budžetā pilnā apmērā, lai finansētu programmu. No 2016. gada 1. janvāra aģentūras, kuras daļēji finansē no minētā budžeta, maksā daļu no darba devēja iemaksām, kas atbilst proporcijai starp aģentūras ieņēmumiem bez subsīdijas no Eiropas Savienības vispārējā budžeta un aģentūras kopējiem ieņēmumiem.

3.   Pensiju programmas līdzsvaru nodrošina ar noteikto pensionēšanās vecumu un programmas iemaksu likmi. Veicot aktuāro novērtēšanu reizi piecos gados saskaņā ar XII pielikumu, programmas iemaksu likmi pārskata, lai nodrošinātu programmas līdzsvaru.

4.   Katru gadu Komisija iesniedz 3. punktā minētā aktuārā novērtējuma atjauninātu versiju saskaņā ar XII pielikuma 1. panta 2. punktu. Ja konstatē, ka pastāv vismaz 0,25 punktu atšķirība starp pašreiz piemēroto iemaksu likmi un to likmi, kas nepieciešama, lai uzturētu aktuāro līdzsvaru, likmi pārskata saskaņā ar XII pielikumā noteikto kārtību.

5.   Lai īstenotu šā panta 3. un 4. punktu, 83. panta 2. punktā noteikto atsauces vērtību pārskata. Komisija pārskatīto iemaksu likmi divu nedēļu laikā pēc pārskatīšanas informācijas nolūkā publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.".

58.

Noteikumu VIII sadaļu svītro.

59.

Noteikumu 110. pantu aizstāj ar šādu:

"110. pants

1.   Katras iestādes iecēlējinstitūcija pēc apspriešanās ar Personāla komiteju un Civildienesta noteikumu komiteju pieņem vispārīgos noteikumus, ar kuriem īsteno šos Civildienesta noteikumus.

2.   Komisijas pieņemtos īstenošanas noteikumus, lai ieviestu šos Civildienesta noteikumus, tostarp 1. punktā minētos vispārīgos īstenošanas noteikumus, pēc analoģijas piemēro aģentūrām. Šajā nolūkā Komisija par jebkuru šādu īstenošanas noteikumu pieņemšanu nekavējoties informē aģentūras.

Šādi īstenošanas noteikumi aģentūrās stājas spēkā deviņus mēnešus pēc to stāšanās spēkā Komisijā vai deviņus mēnešus pēc datuma, kurā Komisija informēja aģentūras par attiecīgā īstenošanas noteikuma pieņemšanu, ņemot vērā vēlāko datumu. Neatkarīgi no iepriekšminētā, aģentūra var arī izlemt, ka šādiem īstenošanas noteikumiem jāstājas spēkā agrāk.

Izdarot atkāpi, pirms šā punkta otrajā daļā minētā deviņu mēnešu termiņa beigām un pēc apspriešanās ar tās Personāla komiteju aģentūra var iesniegt Komisijai tās piekrišanas saņemšanai īstenošanas noteikumus, kas atšķiras no Komisijas pieņemtajiem. Saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem aģentūra var lūgt Komisijas piekrišanu nepiemērot dažus no minētajiem īstenošanas noteikumiem. Pēdējā gadījumā tā vietā, lai pieņemtu vai noraidītu lūgumu, Komisija var pieprasīt, lai aģentūra Komisijas piekrišanas saņemšanai iesniedz īstenošanas noteikumus, kas atšķiras no Komisijas pieņemtajiem.

Šā punkta otrajā daļā minēto deviņu mēnešu termiņu aptur no dienas, kurā aģentūra ir lūgusi Komisijas piekrišanu, līdz dienai, kurā Komisija ir paudusi savu nostāju.

Aģentūra pēc apspriešanās ar savu Personāla komiteju var arī iesniegt Komisijai tās piekrišanas saņemšanai īstenošanas noteikumus, kas attiecas uz citām tēmām, nevis Komisijas pieņemtajiem īstenošanas noteikumiem.

Lai pieņemtu īstenošanas noteikumus, aģentūras pārstāv valde vai līdzvērtīga struktūra, kas minēta Savienības aktā, ar kuru šīs aģentūras ir izveidotas.

3.   Lai pieņemtu noteikumus, iestādēm savstarpēji vienojoties, aģentūras neuzskata par iestādēm. Tomēr Komisija apspriežas ar aģentūrām pirms minēto noteikumu pieņemšanas.

4.   Noteikumus, ar kuriem ievieš šos Civildienesta noteikumus, tostarp 1. punktā minētos vispārīgos īstenošanas noteikumus, kā arī noteikumus, kas pieņemti pēc iestāžu iecēlējinstitūciju savstarpējas vienošanās, dara zināmus darbiniekiem.

5.   Iestāžu un aģentūru administrācijas savā starpā regulāri konsultējas par šo Civildienesta noteikumu piemērošanu. Aģentūras kopīgi ir pārstāvētas minētajās apspriedēs saskaņā ar noteikumiem, kas tām jānosaka, savstarpēji vienojoties.

6.   Eiropas Savienības Tiesa pārvalda reģistru ar noteikumiem, ko šo Civildienesta noteikumu ieviešanai pieņēmusi katras iestādes iecēlējinstitūcija, un noteikumiem, kurus pieņēmušas aģentūras, ciktāl tie atkāpjas no Komisijas pieņemtajiem noteikumiem saskaņā ar 2. punktā paredzēto procedūru, tostarp visiem tās grozījumiem. Iestādēm un aģentūrām ir tieša piekļuve minētajam reģistram un visas tiesības grozīt savus noteikumus. Dalībvalstīm ir tieša piekļuve minētajam reģistram. Turklāt reizi trijos gados Komisija sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par katras iestādes iecēlējinstitūcijas pieņemtajiem noteikumiem, ar kuriem ievieš šos Civildienesta noteikumus.".

60.

Pievieno šādus pantus:

"111. pants

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 112. pantu attiecībā uz dažiem darba nosacījumu aspektiem, dažiem noteikumu par atalgojumu aspektiem un sociālā nodrošinājuma shēmu.

112. pants

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt Civildienesta noteikumu 56.a, 56.b un 56.c pantā un to VII pielikuma 13. panta 3. punktā un XI pielikuma 9. pantā, kā arī Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 28.a panta 11. punktā un 96. panta 11. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 2014. gada 1. janvāra.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt Civildienesta noteikumu 56.a, 56.b un 56.c pantā un to VII pielikuma 13. panta 3. punktā un XI pielikuma 9. pantā, kā arī Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 28.a panta 11. punktā un 96. panta 11. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 56.a, 56.b un 56.c pantu, to VII pielikuma 13. panta 3. punktu vai XI pielikuma 9. pantu, vai Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 28.a panta 11. punktu vai 96. panta 11. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

113. pants

Komisija līdz 2020. gada 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā ir izvērtēta šo Civildienesta noteikumu darbība."

61.

Noteikumu I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma A punktu aizstāj ar šādu:

"A.   Amatu veidi katrā funkciju grupā, kā noteikts 5. panta 4. punktā

1.   Funkciju grupa AD

Ģenerāldirektors

AD 15 – AD 16

Direktors

AD 14 – AD 15

Padomdevējs vai līdzvērtīgs amats

AD 13 – AD 14

Nodaļas vadītājs vai līdzvērtīgs amats

AD 9 – AD 14

Administrators

AD 5 – AD 12


2.   Funkciju grupa AST

Vecākais asistents

Veic administratīva, tehniska rakstura darbības vai apmācības, kuru veikšanai ir nepieciešams augsts patstāvības līmenis, kā arī ir atbildīgs par būtiskiem jautājumiem personāla vadības, budžeta izpildes vai politiskās koordinācijas jomā.

AST 10 – AST 11

Asistents

Veic administratīva, tehniska rakstura darbības vai apmācības, kuru veikšanai ir nepieciešams noteikts patstāvības līmenis, jo īpaši attiecībā uz normatīvā regulējuma un noteikumu vai vispārīgu norādījumu īstenošanu, vai strādā par iestādes locekļa personīgo palīgu, par iestādes locekļa biroja vadītāja personīgo palīgu vai par ģenerāldirektora (vai viņa vietnieka), vai līdzvērtīga augstākā līmeņa vadītāja personīgo palīgu.

AST 1 – AST 9


3.   Funkciju grupa AST/SC

Sekretārs/kancelejas darbinieks

Veic kancelejiskus un sekretāra uzdevumus, biroja vadību un citus līdzvērtīgus uzdevumus, kuru veikšanai nepieciešams noteikts patstāvības līmenis (11)

SC 1 – SC 6

b)

pielikuma B punktu aizstāj ar šādu:

"B.   Reizināšanas likmes vidējās karjeras atbilstības noteikšanai

1.

Reizināšanas likmes vidējās karjeras atbilstības noteikšanai AST un AD funkciju grupās

Pakāpe

Asistenti

Administratori

13

15%

12

15%

11

25%

10

20%

25%

9

8%

25%

8

25%

33%

7

25%

36%

6

25%

36%

5

25%

36%

4

33%

3

33%

2

33%

1

33%

2.

Reizināšanas likmes vidējās karjeras atbilstības noteikšanai AST/SC funkciju grupā:

Pakāpe

Sekretāri/kancelejas darbinieki

SC 6

SC 5

12%

SC 4

15%

SC 3

17%

SC 2

20%

SC 1

25%"

62.

Noteikumu II pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdu "iestāde" aizstāj ar vārdiem "katras iestādes iecēlējinstitūcija";

b)

pielikuma 1. panta otrās daļas otro teikumu aizstāj ar šādu:

"Tomēr katras iestādes iecēlējinstitūcija var nolemt, ka ievēlēšanas nosacījumi jānosaka saskaņā ar iestādes darbinieku vēlmēm, kas izteiktas nobalsošanā.",

c)

pielikuma 1. panta ceturtajā daļā vārdus "abas funkciju grupas" aizstāj ar vārdiem "visas trīs funkciju grupas";

d)

pielikuma 2. panta otrās daļas pirmajā ievilkumā vārdus "2. panta trešajā daļā" aizstāj ar vārdiem "2. pantā".

63.

Noteikumu IV pielikuma vienīgo pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta otrajā daļā skaitli "63" aizstāj ar skaitli "66";

b)

panta 1. punkta trešo daļu svītro;

c)

panta 3. punkta tabulas pēdējā rindā vārdkopu "59 līdz 64" aizstāj ar vārdkopu "59 līdz 65";

d)

panta 4. punkta ceturtajā daļā skaitli "63" aizstāj ar skaitli "66".

64.

Noteikumu IVa pielikumu groza šādi:

a)

1. panta otrajā daļā vārdus "55.a panta 2. punkta e) apakšpunkts" aizstāj ar vārdiem "55.a panta 2. punkta g) apakšpunkts";

b)

Noteikumu 4. panta pirmajā daļā vārdus "ierēdņi, kuri ir pārsnieguši 55 gadu vecumu un kuriem, gatavojoties aiziešanai pensijai, ir atļauts strādāt nepilnu darba laiku" aizstāj ar "ierēdņi, kuriem saskaņā ar Civildienesta noteikumu 55.a panta 2. punkta g) apakšpunktu ir atļauts strādāt nepilnu darba laiku".

65.

Noteikumu V pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 6. pantu aizstāj ar šādu:

"6. pants

Papildus ikgadējam atvaļinājumam ierēdnim pēc pieprasījuma var piešķirt īpašu atvaļinājumu. Jo īpaši, īpašu atvaļinājumu turpmāk minētos gadījumos piešķir šādi:

ierēdņa laulību gadījumā: četras dienas,

ierēdņa dzīves vietas maiņas gadījumā: līdz divām dienām,

nopietnas laulātā slimības gadījumā: līdz trim dienām,

laulātā nāves gadījumā: četras dienas,

augšupejošā radinieka nopietnas slimības gadījumā: līdz divām dienām,

augšupejoša radinieka nāves gadījumā: divas dienas,

bērna laulību gadījumā: divas dienas,

bērna piedzimšanas gadījumā: 10 dienas, kas jāizmanto 14 nedēļu laikā pēc piedzimšanas,

bērna ar invaliditāti vai smagi slima bērna piedzimšanas gadījumā: 20 dienas, kas jāizmanto 14 nedēļu laikā pēc piedzimšanas,

sievas nāves gadījumā grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā – dienu skaits, kas atbilst atlikušajam grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam; ja mirusī sieva nav ierēdne, atlikušo grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku nosaka, pēc analoģijas piemērojot Civildienesta noteikumu 58. pantu;

smagas bērna slimības gadījumā: līdz divām dienām,

ļoti smagas bērna slimības gadījumā, ko apliecina ārsts, vai bērna līdz 12 gadu vecumam hospitalizācijas gadījumā: līdz piecām dienām,

bērna nāves gadījumā: četras dienas,

bērna adopcijas gadījumā: 20 nedēļas, bet bērna ar invaliditāti adopcijas gadījumā 24 nedēļas.

Katrs adoptētais bērns dod tiesības tikai uz vienu īpaša atvaļinājuma laikposmu, ko var sadalīt starp adoptētājiem vecākiem, ja abi ir ierēdņi. To piešķir tikai tad, ja ierēdņa laulātais vismaz uz pusslodzi strādā algotu darbu. Ja laulātais strādā ārpus Savienības iestādēm un saņem pielīdzināmu atvaļinājumu, attiecīgu dienu skaitu atskaita no atvaļinājuma ilguma, uz ko ierēdnim ir tiesības.

Vajadzības gadījumā iecēlējinstitūcija var piešķirt papildu īpašu atvaļinājumu, ja tās attiecīgas valsts tiesību akti, kurā noris adopcijas procedūra un kura nav tā valsts, kur strādā adoptētājs ierēdnis, prasa viena vai abu adoptētāju vecāku uzturēšanos tajā valstī.

Īpašu 10 dienu garu atvaļinājumu piešķir, ja ierēdnis nevar izmantot pilnu īpašo atvaļinājumu 20 vai 24 nedēļu garumā, ņemot vērā šā ievilkuma pirmajā teikumā minēto iemeslu; šo papildu īpašo atvaļinājumu piešķir tikai vienu reizi par katru adoptēto bērnu.

Iestāde var piešķirt īpašu atvaļinājumu arī kvalifikācijas celšanas un mācību gadījumā, nepārsniedzot to, kas norādīts iestādes sagatavotajā kvalifikācijas celšanas un mācību programmā atbilstīgi Civildienesta noteikumu 24.a pantam.

Turklāt izņēmuma gadījumos īpašu atvaļinājumu var piešķirt ierēdņiem ārkārtēja darba gadījumos, kas pārsniedz ierēdņa parastos pienākumus. Šādu īpašo atvaļinājumu piešķir ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc tam, kad iecēlējinstitūcija ir pieņēmusi lēmumu par ierēdņa darba ārkārtas raksturu.

Šajā pantā ierēdņa neprecēto partneri uzskata par laulāto, ja ir izpildīti VII pielikuma 1. panta 2. punkta c) apakšpunkta pirmie trīs nosacījumi.

Ja īpašo atvaļinājumu piešķir, ievērojot šo iedaļu, ceļā pavadīto laiku nosaka ar īpašu lēmumu, ņemot vērā konkrētās vajadzības.";

b)

pielikuma 7. pantu aizstāj ar šādu:

"7. pants

Ierēdņi, kuri ir tiesīgi saņemt ekspatriācijas vai ārvalstnieka pabalstu, ir tiesīgi katru gadu saņemt divarpus dienu ilgu papildatvaļinājumu, lai apmeklētu savu izcelsmes valsti.

Pirmā daļa attiecas uz ierēdņiem, kuru dienesta vieta atrodas dalībvalstu teritorijās. Ja dienesta vieta ir ārpus šīm teritorijām, atvaļinājuma laiku izcelsmes valsts apmeklēšanai nosaka ar īpašu lēmumu, ņemot vērā konkrētās vajadzības.".

66.

Noteikumu VI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. pantu aizstāj ar šādu:

"1. pants

Ņemot vērā Civildienesta noteikumu 56. pantā paredzētos ierobežojumus, par virsstundām, ko nostrādājis SC 1 līdz SC 6 pakāpes ierēdnis vai AST 1 līdz AST 4 pakāpes ierēdnis, viņš ir tiesīgs saņemt šādu kompensācijas atvaļinājumu vai piemaksu:

a)

par katru nostrādāto virsstundu viņam ir tiesības uz pusotru stundu kompensācijas atvaļinājuma; par katru virsstundās nostrādāto stundu no plkst. 22.00 līdz 7.00 vai svētdienā vai svētku dienā pienākas divas stundas kompensācijas atvaļinājuma; piešķirot kompensācijas atvaļinājumu, ņem vērā dienesta vajadzības un konkrētā ierēdņa vēlmes;

b)

ja dienesta vajadzību dēļ kompensācijas atvaļinājumu nevar izmantot divu mēnešu laikā pēc mēneša, kurā strādātas virsstundas, iecēlējinstitūcija atļauj izmaksāt piemaksu par nekompensētajām virsstundām pēc likmes 0,56 % no mēneša pamatalgas par katru nostrādāto virsstundu, ņemot vērā a) apakšpunktā noteikto;

c)

lai iegūtu tiesības saņemt kompensācijas atvaļinājumu vai piemaksu par vienu virsstundu, papildus nostrādātajam laikam ir jābūt ilgākam par 30 minūtēm.";

b)

pielikuma 3. pantu aizstāj ar šādu:

"3. pants

Neatkarīgi no iepriekšminētajiem šā pielikuma noteikumiem, piemaksu par virsstundām, ko nostrādājuši dažu grupu ierēdņi SC 1 līdz SC 6 pakāpē un AST 1 līdz AST 4 pakāpē, īpašos apstākļos var izmaksāt kā fiksētu pabalstu, kura summu un noteikumus pēc apspriešanās ar Apvienoto komiteju nosaka iecēlējinstitūcija.".

67.

Noteikumu VII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. panta 3. punktā vārdus "3. pakāpes" aizstāj ar vārdiem "AST 3 pakāpes";

b)

pielikuma 3. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Tiesības saņemt minēto pabalstu sākas tā mēneša pirmajā dienā, kad bērns sāk apmeklēt pamatizglītības iestādi, un beidzas tā mēneša beigās, kad bērns pabeidz mācības, vai tā mēneša beigās, kad bērns sasniedz 26 gadu vecumu, atkarībā no tā, kurš notikums iestājās agrāk.";

c)

pielikuma 7. pantu aizstāj ar šādu:

"7. pants

1.   Ierēdnis ir tiesīgs saņemt vienotas likmes maksājumu, kas atbilst ceļa izdevumiem viņam pašam, viņa laulātajam un apgādājamiem, kuri faktiski dzīvo viņa mājsaimniecībā:

a)

uzsākot dienesta attiecības – no vietas, kur viņš tika iecelts amatā, līdz viņa dienesta vietai;

b)

dienesta attiecības pārtraucot Civildienesta noteikumu 47. panta nozīmē – no dienesta vietas līdz izcelsmes vietai, kā tā definēta šā panta 4. punktā;

c)

par katru pārcelšanos, kas saistīta ar dienesta vietas maiņu.

Ierēdņa nāves gadījumā viņu pārdzīvojušais laulātais un apgādājamie ir tiesīgi saņemt vienotās likmes maksājumu ar tādiem pašiem nosacījumiem.

Ceļa izdevumus neatlīdzina par bērniem, kas visa kalendārā gada laikā ir jaunāki par diviem gadiem.

2.   Vienotās likmes maksājuma pamatā ir piemaksa par ģeogrāfiskā attāluma kilometru starp 1. punktā minētajām vietām.

Piemaksa par attālumu ir:

EUR 0 par kilometru,

ja attālums ir no 0 līdz 200 km

EUR 0,1895 par kilometru,

ja attālums ir no 201 līdz 1 000 km

EUR 0,3158 par kilometru,

ja attālums ir no 1 001 līdz 2 000 km

EUR 0,1895 par kilometru,

ja attālums ir no 2 001 līdz 3 000 km

EUR 0,0631 par kilometru,

ja attālums ir no 3 001 līdz 4 000 km

EUR 0,0305 par kilometru,

ja attālums ir no 4 001 līdz 10 000 km

EUR 0 par kilometru,

ja attālums pārsniedz 10 000 km.

Iepriekš norādītajai piemaksai par attālumu pievieno vienotas likmes piemaksu šādā apmērā:

EUR 94,74, ja ģeogrāfiskais attālums starp 1. punktā minētajām vietām ir no 600 km līdz 1 200 km,

EUR 189,46, ja ģeogrāfiskais attālums starp 1. punktā minētajām vietām pārsniedz 1 200 km.

Iepriekš minētās piemaksas par attālumu un vienotas likmes piemaksas pārskata katru gadu tādā pašā apmērā kā atalgojumu.

3.   Atkāpjoties no 2. punkta, ceļa izdevumus saistībā ar pārcelšanos, kas saistīta ar dienesta vietas maiņu no Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijas uz dienesta vietu ārpus minētajām teritorijām, vai ar pārcelšanos, kas saistīta ar dienesta vietu maiņu ārpus minētajām teritorijām, atlīdzina ar vienotas likmes maksājumu, par pamatu ņemot lidojuma izmaksas klasē, kas ir nākamā augstākā pēc ekonomiskās klases.

4.   Ierēdņa izcelsmes vietu, viņam stājoties amatā, nosaka, principā ņemot vērā vietu, kur viņš tika iecelts amatā vai – pēc skaidri izteikta un pienācīgi pamatota lūguma – viņa interešu centru. Šādi noteiktu izcelsmes vietu var mainīt ar īpašu iecēlējinstitūcijas lēmumu gan ierēdņa dienesta laikā, gan ierēdnim dienestu atstājot. Tomēr ierēdņa dienesta laikā šādu lēmumu pieņem tikai izņēmuma gadījumā, ja viņš iesniedzis attiecīgus apstiprinošus pierādījumus.

Tomēr šādu izmaiņu rezultātā par ierēdņa interešu centru nevar atzīt vietu, kas atrodas ārpus Savienības dalībvalstu teritorijām, kā arī ārpus tām valstīm un teritorijām, kas uzskaitītas Līguma par Eiropas Savienības darbību II pielikumā, un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu teritorijām.";

d)

pielikuma 8. pantu aizstāj ar šādu:

"8. pants

1.   Ierēdņi, kas ir tiesīgi saņemt ekspatriācijas vai ārvalstnieka pabalstu, ņemot vērā 2. punktā noteikto ierobežojumu, katru kalendāro gadu ir tiesīgi saņemt vienotas likmes maksājumu, kas ir atbilst ceļa izdevumiem no dienesta vietas līdz 7. pantā definētajai izcelsmes vietai pašiem, bet gadījumos, kad viņi ir tiesīgi saņemt apgādnieka pabalstu, arī par laulāto un apgādājamiem 2. panta nozīmē.

Ja gan vīrs, gan sieva ir Eiropas Savienības ierēdņi, katram no viņiem ir tiesības par sevi un par apgādājamajām personām saņemt vienotas likmes maksājumu par ceļa izdevumiem saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem; katrs apgādājamais ir tiesīgs saņemt tikai vienu maksājumu. Maksājumu par apgādājamajiem bērniem nosaka pēc vīra vai sievas lūguma, pamatojoties uz viena laulātā izcelsmes vietu.

Ja ierēdnis attiecīgajā gadā stājas laulībā un līdz ar to iegūst tiesības saņemt apgādnieka pabalstu, ceļa izdevumus, kas izmaksājami laulātajam, aprēķina proporcionāli laikam no laulību noslēgšanas datuma līdz gada beigām.

Grozījumi aprēķina pamatā, kas var rasties ģimenes stāvokļa izmaiņu dēļ pēc attiecīgo summu izmaksas datuma, neuzliek par pienākumu attiecīgajam ierēdnim atmaksāt saņemtās summas.

Ceļa izdevumus neatlīdzina par bērniem, kas visa kalendārā gada laikā ir jaunāki par diviem gadiem.

2.   Vienotas likmes maksājumu aprēķina, par pamatu ņemot piemaksu par ģeogrāfisko attālumu kilometros no ierēdņa dienesta vietas līdz izcelsmes vietai.

Ja 7. pantā definētā izcelsmes vieta atrodas ārpus Savienības dalībvalstu teritorijām, kā arī ārpus tām valstīm un teritorijām, kas uzskaitītas Līguma par Eiropas Savienības darbību II pielikumā, un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu teritorijām, vienotās likmes maksājumam par pamatu izmanto piemaksu par ģeogrāfisko attālumu kilometros no ierēdņa dienesta vietas līdz tās dalībvalsts galvaspilsētai, kuras pilsonis viņš ir. Ierēdņi, kuru izcelsmes vieta atrodas ārpus Savienības dalībvalstu teritorijām, kā arī ārpus tām valstīm un teritorijām, kas uzskaitītas Līguma par Eiropas Savienības darbību II pielikumā, un ārpus Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu teritorijām un kuri nav kādas dalībvalsts pilsoņi, nav tiesīgi saņemt vienotas likmes maksājumu.

Piemaksa par attālumu ir:

EUR 0 par kilometru,

ja attālums ir no 0 līdz 200 km

EUR 0,3790 par kilometru,

ja attālums ir no 201 līdz 1 000 km

EUR 0,6316 par kilometru,

ja attālums ir no 1 001 līdz 2 000 km

EUR 0,3790 par kilometru,

ja attālums ir no 2 001 līdz 3 000 km

EUR 0,1262 par kilometru,

ja attālums ir no 3 001 līdz 4 000 km

EUR 0,0609 par kilometru,

ja attālums ir no 4 001 līdz 10 000 km

EUR 0 par kilometru,

ja attālums pārsniedz 10 000 km.

Iepriekš norādītajai piemaksai par attālumu pievieno vienotas likmes piemaksu šādā apmērā:

EUR 189,48, ja ģeogrāfiskais attālums starp dienesta vietu un izcelsmes vietu ir no 600 km līdz 1 200 km,

EUR 378,93, ja ģeogrāfiskais attālums starp dienesta vietu un izcelsmes vietu pārsniedz 1 200 km.

Iepriekš minētās piemaksas par attālumu un vienotas likmes piemaksas pārskata katru gadu tādā pašā mērā kā atalgojumu.

3.   Ierēdnis, kurš kalendārā gada gaitā kāda iemesla dēļ, izņemot nāves iestāšanos, pārtrauc dienestu vai kurš daļu no gada atrodas atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ, ja viņš šajā gadā ir aktīvi nodarbināts kādas Savienības iestādes dienestā mazāk par deviņiem mēnešiem attiecīgajā gadā, ir tiesīgs saņemt tikai daļu no 1. un 2. punktā paredzētā vienotas likmes maksājuma, ko aprēķina proporcionāli aktīvā nodarbinātībā pavadītajam laikam.

4.   Šā panta 1., 2. un 3. punkts attiecas uz ierēdņiem, kuru dienesta vieta atrodas dalībvalstu teritorijās. Ierēdņi, kuru dienesta vieta atrodas ārpus dalībvalstu teritorijas, ir tiesīgi katru kalendāro gadu saņemt vienotas likmes maksājumu par ceļa izdevumiem uz viņu izcelsmes vietu vai atlīdzību par ceļa izdevumiem uz kādu citu vietu, kas nepārsniedz ceļa izdevumus uz viņu izcelsmes vietu, un, ja viņi ir tiesīgi saņemt apgādnieka pabalstu, arī ceļa izdevumu atlīdzību par laulāto un citiem apgādājamiem 2. panta nozīmē. Taču ja laulātais un 2. panta 2. punktā minētās personas nedzīvo kopā ar ierēdni viņa dienesta vietā, viņiem ir tiesības katru kalendāro gadu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem no izcelsmes vietas uz dienesta vietu vai uz kādu citu vietu, kas nepārsniedz iepriekšminētā brauciena izmaksas.

Vienotās likmes maksājuma pamatā ir lidojuma izmaksas ekonomiskajā klasē.";

e)

pielikuma 9. pantu aizstāj ar šādu:

"9. pants

1.   Ņemot vērā izmaksu maksimālo robežu, ierēdņi, kuriem jāmaina uzturēšanās vieta, lai, stājoties amatā, ievērotu Civildienesta noteikumu 20. pantu, vai kuriem, jau esot amatā, vēlāk jāmaina dienesta vieta un kuri par tiem pašiem izdevumiem nav saņēmuši atlīdzību no citiem avotiem, ir tiesīgi saņemt atlīdzību par izdevumiem, kas radušies saistībā ar mēbeļu un personiskās lietošanas priekšmetu pārvešanu, ieskaitot apdrošināšanu pret parasto risku (proti, materiāli zaudējumi, zādzība, ugunsgrēks).

Nosakot izmaksu maksimālās robežas, ņem vērā ierēdņa ģimenes situāciju pārcelšanās laikā, kā arī pārcelšanās un saistītās apdrošināšanas vidējās izmaksas.

Katras iestādes iecēlējinstitūcija pieņem vispārīgus īstenošanas noteikumus, lai izpildītu šo punktu.

2.   Dienesta attiecību pārtraukšanas vai ierēdņa nāves gadījumā izdevumus, kas radušies, pārceļoties no viņa dienesta vietas uz viņa izcelsmes vietu, atlīdzina, nepārsniedzot 1. punktā noteiktos ierobežojumus. Ja mirušais ierēdnis nebija precējies, izdevumus atlīdzina viņa tiesību pārņēmējiem.

3.   Štata ierēdņa gadījumā pārcelšanos veic viena gada laikā pēc viņa pārbaudes laika beigām. Pārtraucot dienesta attiecības, pārcelšanos veic trīs gadu laikā, kā paredzēts 6. panta 4. punkta otrajā daļā. Pārcelšanās izdevumus, kas rodas pēc šajā punktā noteikto termiņu beigām, atlīdzina tikai izņēmuma gadījumos un ar īpašu iecēlējinstitūcijas lēmumu.";

f)

pielikuma 13. pantu groza šādi:

i)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3.   Reizi divos gados Komisija pārskata 2. punkta a) apakšpunktā noteiktās likmes. Minēto pārskatīšanu veic, ņemot vērā ziņojumu par viesnīcu, restorānu un sabiedriskās ēdināšanas cenām, un tās pamatā ir šādu cenu attīstības indeksi. Lai veiktu minēto pārskatīšanu, Komisija rīkojas, pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar Civildienesta noteikumu 111. un 112. pantu.",

ii)

pievieno šādu punktu:

"4.   Atkāpjoties no 1. punkta, izmitināšanas izmaksas, kas ierēdņiem rodas komandējumos uz viņu iestādes galvenajām darba vietām, kā minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 6. protokolā, var atlīdzināt, balstoties uz vienotas likmes summu, kas nepārsniedz attiecīgajām dalībvalstīm noteikto maksimālo summu.";

g)

pielikuma 13.a pantā vārdus "dažādas iestādes" aizstāj ar "dažādo iestāžu iecēlējinstitūcijas";

h)

pielikuma 17. pantu groza šādi:

i)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   Katrs ierēdnis saņem maksājumus tajā vietā un tās valsts valūtā, kurā viņš veic savus pienākumus, vai pēc ierēdņa lūguma maksājumus euro ieskaita jebkurā Eiropas Savienības bankā.",

ii)

panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

"Saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti noteikumos, ko, savstarpēji vienojoties, pēc apspriešanās ar Civildienesta noteikumu komiteju pieņēmusi katras iestādes iecēlējinstitūcija, ierēdņi var pieteikties uz īpašu viņu atalgojuma daļas regulāru pārskaitīšanu.",

iii)

panta 3. punkta pirmajā teikumā aiz vārda "veic" iekļauj vārdus "attiecīgās dalībvalsts valūtā",

iv)

panta 4. punkta pirmajā teikumā aiz vārdiem "uz citu dalībvalsti" iekļauj vārdus "vietējā valūtā".

68.

Noteikumu VIII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 3. panta b) punktā vārdus "saskaņā ar Civildienesta noteikumu 41. un 50. pantu" aizstāj ar vārdiem "saskaņā ar Civildienesta noteikumu 41., 42.c un 50. pantu";

b)

pielikuma 5. pantu aizstāj ar šādu:

"5. pants

Neatkarīgi no šā pielikuma 2. panta noteikumiem, ierēdņi, kuri paliek dienestā pēc pensionēšanās vecuma sasniegšanas, par katru gadu, kas nostrādāts pēc šā vecuma, ir tiesīgi uz pensijas palielinājumu 1,5 % apmērā no pamatalgas, ko ņem vērā, aprēķinot viņu pensiju, ar nosacījumu, ka pensijas un palielinājuma kopējā summa nepārsniedz 70 % no viņu pēdējās pamatalgas, kā minēts attiecīgi Civildienesta noteikumu 77. panta otrajā vai trešajā daļā.

Šādu palielinājumu piešķir arī tāda ierēdņa nāves gadījumā, kurš ir palicis dienestā pēc pensionēšanās vecuma sasniegšanas.";

c)

pielikuma 6. pantā vārdus "1. pakāpes pirmā līmeņa" aizstāj ar vārdiem "AST 1 pakāpes pirmā līmeņa";

d)

pielikuma 9. pantu aizstāj ar šādu:

"9. pants

Ierēdnis, kas atstāj dienestu pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas, var lūgt, lai viņa izdienas pensijas izmaksa:

a)

tiek atlikta līdz tā kalendārā mēneša pirmajai dienai, kas seko mēnesim, kurā viņš sasniedz pensionēšanās vecumu; vai

b)

tiek veikta nekavējoties, ja viņš nav jaunāks par 58 gadiem. Minētajā gadījumā izdienas pensiju samazina par summu, ko aprēķina atbilstoši ierēdņa vecumam brīdī, kad viņš sāk saņemt pensiju.

Pensiju samazina par 3,5 % par katru gadu pirms gada, kurā ierēdņi iegūtu tiesības saņemt izdienas pensiju Civildienesta noteikumu 77. panta nozīmē. Ja starpība starp vecumu, kurā tiek iegūtas tiesības saņemt izdienas pensiju Civildienesta noteikumu 77. panta nozīmē, un attiecīgās personas vecumu attiecīgajā brīdī pārsniedz precīzu gadu skaitu, samazinājumu attiecina uz vēl vienu gadu.";

e)

pielikuma 11. panta 2. punkta otrajā daļā vārdu "iestāde" aizstāj ar vārdiem "katras iestādes iecēlējinstitūcija";

f)

pielikuma 12. pantu groza šādi:

i)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   Ierēdnis, kurš vēl nav sasniedzis pensionēšanās vecumu un kura dienesta attiecības izbeidzas citu iemeslu dēļ, izņemot nāvi vai invaliditāti, un kuram nav tiesību saņemt tūlītēju vai atliktu izdienas pensiju, atstājot dienestu, ir tiesīgs saņemt:

a)

ja viņš ir nostrādājis mazāk nekā gadu un nav izmantojis 11. panta 2. punktā paredzēto iespēju, pabalstu sakarā ar atbrīvošanu no amata, kas vienāds ar trīskāršu no viņa pamatalgas ieturēto summu, lai veiktu pensijas iemaksas pēc visu saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 42. un 112. pantu samaksāto summu atskaitīšanas;

b)

citos gadījumos 11. panta 1. punktā paredzētos pabalstus vai šādu pabalstu aktuārā ekvivalenta iemaksu privātā apdrošināšanas sabiedrībā vai pensiju fondā pēc viņa izvēles, ar nosacījumu, ka šī sabiedrība vai fonds garantē, ka:

i)

kapitāls netiks atmaksāts;

ii)

mēneša ienākumus izmaksās agrākais no 60 gadu vecuma un vēlākais no 66 gadu vecuma;

iii)

ir paredzēti noteikumi par reversijas vai apgādnieka zaudējuma pensijām;

iv)

pārvedumu uz citu apdrošināšanas sabiedrību vai citu fondu atļaus vienīgi tad, ja minētais fonds atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti i), ii) un iii) punktā.";

ii)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2.   Atkāpjoties no 1. punkta b) apakšpunkta, ierēdņi, kuri nav sasnieguši pensionēšanās vecumu un kuri kopš savu pienākumu pildīšanas sākšanas pensiju tiesību nodibināšanas vai uzturēšanas nolūkā ir veikuši iemaksas valsts pensiju shēmā, privātā apdrošināšanas shēmā vai pensiju fondā pēc viņu izvēles, kas atbilst 1. punktā noteiktajām prasībām, un kuru dienesta attiecības izbeidzas tādu iemeslu dēļ, kas nav nāve vai invaliditāte, un kuriem nav tiesību saņemt tūlītēju vai atliktu izdienas pensiju, atstājot dienestu, ir tiesīgi saņemt pabalstu sakarā ar atbrīvošanu no amata, kas vienāds ar viņu pensiju tiesību aktuāro vērtību, kuras iegūtas, strādājot iestādēs. Minētajos gadījumos maksājumus, kas veikti, lai nodibinātu vai uzturētu savas pensijas tiesības valsts pensiju shēmā, piemērojot Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 42. vai 112. pantu, atskaita no pabalsta sakarā ar atbrīvošanu no amata.";

g)

pielikuma 15. pantā vārdkopu "63 gadu" aizstāj ar vārdu "pensionēšanās";

h)

pielikuma 18.a pantā vārdkopu "63 gadu" aizstāj ar vārdu "pensionēšanās";

i)

pielikuma 27. panta otrajā daļā vārdu "koriģējot" aizstāj ar vārdu "pārskatot";

j)

pielikuma 45. pantu groza šādi:

i)

panta trešajā daļā vārdus "dzīvesvietas dalībvalsts" aizstāj ar vārdiem "Eiropas Savienības",

ii)

panta ceturtās daļas pirmajā teikumā aiz vārda "iemaksā" iekļauj vārdus "jebkurā Eiropas Savienības bankā vai",

iii)

panta ceturtās daļas otrajā teikumā svītro vārdus "euro tās valsts bankā, kurā atrodas iestādes mītne, vai".

69.

Noteikumu IX pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 2. panta 3. punktā vārdu "iestādes" aizstāj ar vārdiem "katras iestādes iecēlējinstitūcija";

b)

pielikuma 5. panta 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

"Disciplinārlietu kolēģiju, turpmāk – "kolēģija", izveido katrā iestādē, ja vien divas vai vairākas aģentūras nav nolēmušas saskaņā ar Civildienesta noteikumu 9. panta 1.a punktu izveidot kopīgu kolēģiju.";

c)

pielikuma 30. pantu aizstāj ar šādu:

"30. pants

Neskarot 2. panta 3. punktu, katras iestādes iecēlējinstitūcija pēc saviem ieskatiem, apspriežoties ar Personāla komiteju, pieņem šā pielikuma īstenošanas kārtību.".

70.

Noteikumu X pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 6. pantu aizstāj ar šādu:

"6. pants

Ierēdnim katru kalendāro gadu ir tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu divas darba dienas par katru nostrādāto mēnesi.

Neatkarīgi no šā panta pirmās daļas, ierēdņiem, kuri 2014. gada 1. janvārī savus amata pienākumus jau pilda trešā valstī, ir tiesības uz:

trim darba dienām no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim;

divarpus darba dienām no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.";

b)

pielikuma 7. pantu aizstāj ar šādu:

"7. pants

Tajā gadā, kad ierēdnis sāk vai beidz pildīt pienākumus trešā valstī, tam ir tiesības uz divu darbdienu atvaļinājumu par katru pilnu nostrādāto mēnesi, uz divu darba dienu atvaļinājumu par katru nepilnu mēnesi, kurā nostrādātas vairāk nekā 15 dienas, un uz vienu darba dienu par nepilnu mēnesi, kurā nostrādātas 15 vai mazāk dienas.

Ja ierēdnis citu iemeslu dēļ, nevis dienesta vajadzībām, nav pilnībā izmantojis savu ikgadējo atvaļinājumu līdz kārtējā kalendārā gada beigām, atvaļinājuma laiks, ko var pārnest uz nākamo gadu, nepārsniedz 14 darba dienas.";

c)

pielikuma 8. pantam pievieno šādu daļu:

"Ierēdņi, kuri saskaņā ar Civildienesta noteikumu 24.a pantu piedalās kvalifikācijas celšanas kursos un kuriem saskaņā ar šā panta pirmo daļu ir piešķirts atpūtas atvaļinājums, apņemas attiecīgā gadījumā apvienot uzturēšanos, kas paredzēta kvalifikācijas celšanai, ar savu atpūtas atvaļinājumu.";

d)

pielikuma 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   Ikgadējo atvaļinājumu pēc ierēdņa vēlēšanās var izņemt visu uzreiz vai arī pa vairākām daļām, ņemot vērā dienesta vajadzības. Taču tam jāietver vismaz viens divu nepārtrauktu nedēļu laikposms.";

e)

pielikuma 10. pantu aizstāj ar šādu:

"10. pants

1.   Piemaksu par dzīves apstākļiem nosaka kā procentuālo daļu no atsauces summas atkarībā no ierēdņa dienesta vietas. Minētā atsauces summa ietver kopējo pamatalgu, kā arī ekspatriācijas pabalstu, apgādnieka pabalstu un apgādājamā bērna pabalstu, atņemot no tiem obligātos atskaitījumus, kas minēti Civildienesta noteikumos vai noteikumos, kas pieņemti to īstenošanai.

Šādu piemaksu neizmaksā, ja ierēdnis strādā valstī, kurā dzīves apstākļi ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem apstākļiem, kādi parasti ir Eiropas Savienībā.

Attiecībā uz citām dienesta vietām piemaksu par dzīves apstākļiem nosaka, ņemot vērā inter alia šādus parametrus:

sanitāros un ārstniecības apstākļus,

drošību,

klimatu,

nošķirtības pakāpi,

citus vietējos dzīves apstākļus.

Iecēlējinstitūcija, saņemot Personāla komitejas atzinumu, katru gadu pārskata un vajadzības gadījumā koriģē piemaksu par dzīves apstākļiem katrā dienesta vietā.

Iecēlējinstitūcija var pieņemt lēmumu piešķirt papildu prēmiju papildus pabalstam par dzīves apstākļiem gadījumos, kad ierēdnis vairākkārt ticis norīkots izpildīt uzdevumus dienesta vietā, kurā apstākļi ir uzskatāmi par sarežģītiem vai ļoti sarežģītiem. Minētā papildu prēmija nepārsniedz 5 % no pirmajā daļā minētās atsauces vērtības, un iecēlējinstitūcija pienācīgi pamato katru savu lēmumu, lai ievērotu vienādu attieksmi, un balstās uz iepriekšējā uzdevuma sarežģītības pakāpi.

2.   Ja dzīves apstākļi dienesta vietā rada personisku apdraudējumu ierēdnim, tam piešķir pagaidu papildu piemaksu ar īpašu pamatotu lēmumu, ko pieņem iecēlējinstitūcija. Minēto piemaksu nosaka procentos no atsauces summas, kas minēta 1. punkta pirmajā daļā:

ja iestāde neiesaka saviem darbiniekiem apmesties dienesta vietā kopā ar ģimeni vai citiem apgādājamiem, ar nosacījumu, ka darbinieki ņem vērā šo ieteikumu,

ja iestāde nolemj uz laiku skaitliski samazināt darbinieku skaitu, kas pilda pienākumus šajā dienesta vietā.

Pienācīgi pamatotos gadījumos iecēlējinstitūcija var arī noteikt, ka attiecīgais amats nav piemērots cilvēkiem, kuriem ir ģimene. Iepriekš minēto pabalstu izmaksā tiem darbiniekiem, kuri ievēro minēto noteikumu.

3.   Iecēlējinstitūcija pieņem detalizētus šā panta piemērošanas noteikumus.";

f)

pielikuma 11. panta pirmajā teikumā vārdu "Beļģijā" aizstāj ar vārdiem "Eiropas Savienībā";

g)

pielikuma 13. pantu aizstāj ar šādu:

"13. pants

Lai neatkarīgi no dienesta vietas, ciktāl tas iespējams, ierēdņiem nodrošinātu līdzvērtīgu pirktspēju, 12. pantā minēto korekcijas koeficientu reizi gadā pārskata saskaņā ar XI pielikumu. Attiecībā uz pārskatīšanu visas vērtības uzskata par atsauces vērtībām. Komisija divu nedēļu laikā pēc pārskatīšanas pārskatītās vērtības informācijas nolūkā publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

Ja konkrētā valstī tomēr atklājas, ka kopš iepriekšējās korekcijas dzīves dārdzības izmaiņas, to nosakot ar korekcijas koeficienta un atbilstošā valūtas maiņas kursa palīdzību, pārsniedz 5 %, tiek veikti starpposma pasākumi korekcijas koeficienta pārskatīšanai saskaņā ar pirmajā punktā noteikto procedūru.";

h)

pielikuma 23. pantu aizstāj ar šādu:

"23. pants

Pamatojoties uz sarakstu, kurā iekļautas iecēlējinstitūcijas noteiktās valstis, un ja iestāde ierēdni nenodrošina ar mājokli, iecēlējinstitūcija vai nu izmaksā ierēdnim mājokļa pabalstu vai atlīdzina ierēdņa maksāto īres maksu.

Mājokļa pabalstu maksā pēc īres līguma uzrādīšanas, ja vien iecēlējinstitūcija neatsakās no minētā pienākuma pienācīgi pamatotu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar praksi un vietējiem apstākļiem dienesta vietā attiecīgajā trešā valstī. Mājokļa pabalstu aprēķina, ņemot vērā pirmkārt ierēdņa pienākumu līmeni un tad viņa apgādājamās ģimenes sastāvu.

Īres maksu atlīdzina ar nosacījumu, ka iecēlējinstitūcija ir devusi skaidru atļauju īrēt attiecīgo mājokli un ka tā pirmkārt atbilst ierēdņa pienākumu līmenim un tad apgādājamās ģimenes sastāvam.

Iecēlējinstitūcija paredz detalizētus šā panta piemērošanas noteikumus. Mājokļa pabalsts nekādā gadījumā nepārsniedz ierēdnim radušās izmaksas.".

71.

Noteikumu XI pielikumu aizstāj ar šādu:

"XI PIELIKUMS

CIVILDIENESTA NOTEIKUMU 64. UN 65. PANTA ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI

1.   NODAĻA

IKGADĒJA ATALGOJUMA PĀRSKATĪŠANA, KAS PAREDZĒTA CIVILDIENESTA NOTEIKUMU 65. PANTA 1. PUNKTĀ

1.   Iedaļa

Ikgadējo pārskatīšanu noteicošie faktori

1. pants

1.   Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) ziņojums

Civildienesta noteikumu 65. panta 1. punktā un X pielikuma 13. pantā paredzētās pārskatīšanas nolūkā Eurostat katru gadu pirms oktobra beigām sagatavo ziņojumu par dzīves dārdzības izmaiņām Briselē un Luksemburgā, ekonomisko paritāti starp Briseli un konkrētām vietām dalībvalstīs un trešās valstīs, ja tas nepieciešams, un izmaiņām centrālajā pārvaldē strādājošo valsts civildienesta ierēdņu algu pirktspējā.

2.   Dzīves dārdzības izmaiņas Beļģijā un Luksemburgā

Eurostat izveido indeksu, lai izmērītu Savienības ierēdņu dzīves dārdzības izmaiņas Beļģijā un Luksemburgā. Šo indeksu (turpmāk "apvienotais indekss") aprēķina, ņemot vērā valstu inflāciju (ko mēra ar patērētāju cenu saskaņotajiem indeksiem (HICP) Beļģijas gadījumā un patērētāju cenu indeksu (CPI) Luksemburgas gadījumā) laikposmā no iepriekšējā gada jūnija mēneša līdz attiecīgā gada jūnija mēnesim atbilstoši minētajās dalībvalstīs strādājošo sadalījumam.

3.   Dzīves dārdzības izmaiņas ārpus Briseles

a)

Eurostat, vienojoties ar valstu statistikas institūtiem vai citām attiecīgām dalībvalstu iestādēm, kā tās definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 223/2009 (12) (turpmāk "valstu statistikas institūti vai citas atbilstošas iestādes dalībvalstīs"), aprēķina ekonomisko paritāti, kas nosaka pirktspējas ekvivalenci:

i)

attiecībā uz to Savienības ierēdņu algām, kas strādā dalībvalstu galvaspilsētās, izņemot Nīderlandi, kur Amsterdamas vietā izmanto Hāgu, un noteiktās citās dienesta vietās, salīdzinājumā ar Briseli;

ii)

attiecībā uz ierēdņu pensijām, ko maksā dalībvalstīs, salīdzinājumā ar Beļģiju;

b)

ekonomiskā paritāte attiecas uz katra gada jūnija mēnesi;

c)

ekonomisko paritāti aprēķina tā, lai katru pamata sastāvdaļu var pārskatīt divas reizes gadā, un to pārbauda, vismaz vienu reizi piecos gados veicot nepastarpinātu apsekojumu. Eurostat atjaunina ekonomisko paritāti, izmantojot izmaiņas dalībvalstu Saskaņotajā patēriņa cenu indeksā un visatbilstošākos rādītājus, kā tos noteikusi 13. pantā minētā Civildienesta noteikumu 64. un 65. panta darba grupa;

d)

ārpus Beļģijas un Luksemburgas dzīves dārdzības izmaiņas pārskata periodā mēra, izmantojot netiešos indeksus. Šos indeksus aprēķina, apvienoto indeksu reizinot ar ekonomiskās paritātes izmaiņām.

4.   Centrālajā pārvaldē strādājošo valsts civildienesta ierēdņu algas pirktspējas izmaiņas (specifiski rādītāji)

a)

Lai noteiktu, kā procentuāli uz augšu vai leju ir izmainījusies valsts civildienestā saņemto algu pirktspēja, Eurostat, pamatojoties uz valstu statistikas institūtu vai citu atbilstošo iestāžu dalībvalstīs līdz septembra beigām sniegto informāciju, aprēķina specifiskos rādītājus, kas atspoguļo izmaiņas centrālajā pārvaldē strādājošo civildienesta ierēdņu faktiskajā atalgojumā laikposmā no iepriekšējā gada jūlija mēneša līdz attiecīgā gada jūlija mēnesim. Abos atalgojumu rādītājos būtu jāatspoguļo viena divpadsmitā daļa no visu gadā izmaksāto maksājumu summas.

Ir divu veidu specifiskie rādītāji:

i)

viens rādītājs katrai Civildienesta noteikumos definētajai funkciju grupai;

ii)

vidējais rādītājs, kas svērts, lai atspoguļotu valsts civildienesta ierēdņu skaitu atbilstoši katrai funkciju grupai.

Katru no šiem rādītājiem nosaka reālos bruto un reālos neto skaitļos. Bruto vērtību pārrēķinot neto, ņem vērā tiesību aktos noteiktos atskaitījumus un vispārējos nodokļu uzlikšanas faktorus.

Lai noteiktu Eiropas Savienības kopējos bruto un neto rādītājus, Eurostat izmanto paraugu, kurā ir šādas dalībvalstis: Beļģija, Vācija, Spānija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Polija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste. Eiropas Parlaments un Padome pēc Komisijas priekšlikuma atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 336. pantam var pieņemt jaunu paraugu, kurā būtu pārstāvēti vismaz 75 % no Savienības iekšzemes kopprodukta (IKP) un kuru piemēros no gada, kas seko tā pieņemšanas gadam. Katras atsevišķās valsts rezultātus sver proporcionāli tās atbilstošajam valsts IKP kopapjomam, kas noteikts, izmantojot pirktspējas paritāti, kā tā norādīta jaunākajos statistikas datos, kuri publicēti saskaņā ar nacionālo kontu definīcijām pašreiz spēkā esošajā Eiropas kontu sistēmā.

b)

Pēc Eurostat pieprasījuma valstu statistikas institūti vai citas atbilstošas iestādes dalībvalstīs tam iesniedz papildu informāciju, kuru tas uzskata par nepieciešamu, lai noteiktu specifisku rādītāju, kas precīzi izmērītu valsts civildienesta ierēdņu pirktspējas izmaiņas.

Ja pēc turpmākas konsultēšanās ar valstu statistikas birojiem, institūtiem vai citām atbilstošām iestādēm dalībvalstīs Eurostat iegūtajā informācijā atklāj statistiskas anomālijas vai uzskata par neiespējamu noteikt rādītājus, kas ar statistisku precizitāti novērtētu izmaiņas konkrētas dalībvalsts civildienesta ierēdņu faktiskajos ienākumos, tas ziņo par to Komisijai un nodrošina tai visus materiālus, kas nepieciešami izvērtējuma veikšanai.

c)

Papildus specifiskajiem rādītājiem Eurostat aprēķina atbilstošus kontroles rādītājus. Viens šāds rādītājs ir dati par faktisko atalgojumu uz cilvēku centrālajā pārvaldē, kas sagatavoti saskaņā ar nacionālo kontu definīcijām pašreiz spēkā esošajā Eiropas kontu sistēmā.

Eurostat ziņojumam par specifiskajiem rādītājiem pievieno komentārus par atšķirībām starp šiem rādītājiem un šajā punktā minētajiem kontroles rādītājiem.

2. pants

Piemērojot šā pielikuma 15. pantu, Komisija regulāri apzina iestāžu iecelšanas amatā vajadzības.

2.   Iedaļa

Ikgadējās atalgojuma un pensiju pārskatīšanas kārtība

3. pants

1.

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 65. pantu, pamatojoties uz kritērijiem, kas izklāstīti šā pielikuma 1. iedaļā, atalgojumu un pensijas pārskata līdz katra gada beigām, pārskatītajam atalgojumam un pensijām stājoties spēkā 1. jūlijā.

2.

Pārskatīšanas izmaiņas lielumu iegūst, apvienoto indeksu reizinot ar specifisko rādītāju. Pārskatīšanas izmaiņas izsaka neto vērtībās kā procentu rādītāju, kas vienāds visiem.

3.

Šādi noteiktu pārskatīšanas izmaiņas lielumu iestrādā Civildienesta noteikumu 66. pantā, Civildienesta noteikumu XIII pielikumā un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 20., 93. un 133. pantā iekļautajās pamatalgu tabulās saskaņā ar šādu metodi:

a)

neto atalgojumu un neto pensiju bez korekcijas koeficienta palielina vai samazina par iepriekšminēto pārskatīšanas izmaiņas lielumu;

b)

jauno pamatalgu tabulu sagatavo, aprēķinot bruto summu, kas pēc nodokļu atskaitīšanas, ņemot vērā 4. punktu, un pēc obligāto sociālā nodrošinājuma un pensiju iemaksu atskaitīšanas, atbilst neto summai;

c)

neto summas pārvēršot bruto summās, ņem vērā neprecēta ierēdņa situāciju, kurš nesaņem Civildienesta noteikumos paredzētos pabalstus.

4.

Regulas (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68 piemērošanas nolūkā minētās regulas 4. pantā noteiktās summas reizina ar lielumu, kas sastāv no:

a)

lieluma, kas radies iepriekšējās pārskatīšanas rezultātā; un/vai

b)

atalgojuma, kas minēts 2. punktā, pārskatīšanas likmes.

5.

Beļģijai un Luksemburgai korekcijas koeficientu nepiemēro. Korekcijas koeficientus piemēro:

a)

to Eiropas Savienības ierēdņu algām, kas strādā citās dalībvalstīs un atsevišķās citās dienesta vietās;

b)

atkāpjoties no Civildienesta noteikumu 82. panta 1. punkta, Eiropas Savienības pensijām, ko citās dalībvalstīs izmaksā par daļu, kura atbilst pirms 2004. gada 1. maija iegūtajām tiesībām,

nosaka, pamatojoties uz attiecību starp šā pielikuma 1. pantā minēto atbilstošo ekonomisko paritāti un Civildienesta noteikumu 63. pantā attiecīgajām valstīm noteiktajiem valūtu maiņas kursiem.

Dienesta vietās ar augstu inflācijas līmeni piemēro šā pielikuma 8. pantā paredzētās procedūras par atpakaļejošu korekcijas koeficientu piemērošanu.

6.

Iestādes veic atbilstošu ierēdņu, bijušo ierēdņu un citu attiecīgo personu atalgojuma un pensiju pozitīvu vai negatīvu pārskatīšanu ar atpakaļejošu spēku par laikposmu starp piemērošanas dienu un nākamās pārskatīšanas spēkā stāšanās dienu.

Ja minētā atpakaļejošā pārskatīšana rada nepieciešamību atgūt pārmaksātās summas, šādu atgūšanu var sadalīt vairākos mēnešos, kas nepārsniedz 12 mēnešus no nākamās ikgadējās pārskatīšanas spēkā stāšanās dienas.

2.   NODAĻA

STARPPOSMA ATALGOJUMA UN PENSIJU PĀRSKATĪŠANA (CIVILDIENESTA NOTEIKUMU 65. PANTA 2. PUNKTS)

4. pants

1.

Starpposma atalgojuma un pensiju pārskatīšanu, kas stājas spēkā 1. janvārī, atbilstoši Civildienesta noteikumu 65. panta punktam veic būtisku dzīves dārdzības izmaiņu gadījumā laikposmā no jūnija un decembra (ņemot vērā jutīguma robežu, kas definēta šā pielikuma 6. pantā), pienācīgi rēķinoties ar pirktspējas izmaiņu prognozi attiecīgā gada pārskata perioda laikā.

2.

Šādu starpposma pārskatīšanu ņem vērā, veicot ikgadējo algas pārskatīšanu.

5. pants

1.

Katru gadu martā Eurostat prognozē pirktspējas izmaiņas attiecīgajā laikposmā, pamatojoties uz šā pielikuma 13. pantā paredzētajā sanāksmē sniegto informāciju.

Ja minētajā prognozē tiek iegūts negatīvs procentu rādītājs, pusi no minētā procentu rādītāja ņem vērā starpposma pārskatīšanas izmaiņas lieluma aprēķināšanai.

2.

Dzīves dārdzības izmaiņas Beļģijā un Luksemburgā nosaka, izmantojot apvienoto indeksu laikposmam no pagājušā kalendārā gada jūnija līdz decembrim.

3.

Katrai vietai, kurai noteikts korekcijas koeficients (kas nav Beļģija un Luksemburga), veic 1. panta 3. punktā minētās ekonomiskās paritātes aplēsi par decembri. Dzīves dārdzības izmaiņas aprēķina saskaņā ar 1. panta 3. punktu.

6. pants

1.

Jutīguma robeža sešu mēnešu laikposmam, kas minēts šā pielikuma 5. panta 2. punktā, ir procentu rādītājs, kas atbilst 6 % 12 mēnešu laikposmam.

2.

Robežu piemēro saskaņā ar šādu kārtību, ar nosacījumu, ka tiek piemērota šā pielikuma 5. panta 1. punkta otrā daļa:

a)

ja Beļģijā un Luksemburgā jutīguma robeža (ko nosaka, izmantojot apvienoto indeksu par laikposmu no jūnija līdz decembrim) ir sasniegta vai pārsniegta, atalgojumu attiecībā uz visām vietām pārskata atbilstoši ikgadējās pārskatīšanas kārtībai;

b)

ja Beļģijā un Luksemburgā jutīguma robeža nav sasniegta, pārskata tikai to vietu korekcijas koeficientus, kur dzīves dārdzības izmaiņas (kas noteiktas, izmantojot netiešos indeksus attiecībā uz laikposmu no jūnija līdz decembrim) ir pārsniegušas robežu.

7. pants

Šā pielikuma 6. pantā:

Pārskatīšanas izmaiņas lielums ir apvienotais indekss, kas vajadzības gadījumā reizināts ar pusi no prognozētā specifiskā rādītāja, ja tas ir negatīvs.

Korekcijas koeficienti ir attiecība starp attiecīgo ekonomisko paritāti un Civildienesta noteikumu 63. pantā noteikto maiņas kursu, ko, ja korekcijas robeža Beļģijā un Luksemburgā nav sasniegta, reizina ar pārskatīšanas izmaiņas lielumu.

3.   NODAĻA

DATUMS, NO KURA PIEMĒROJAMS KOREKCIJAS KOEFICIENTS (DIENESTA VIETAS AR LIELU DZĪVES DĀRDZĪBAS PIEAUGUMU)

8. pants

1.

Vietās ar lielu dzīves dārdzības pieaugumu (ko aprēķina, izmantojot izmaiņas netiešajos indeksos) korekcijas koeficienti starpposma korekcijas gadījumā ir piemērojami pirms 1. janvāra un ikgadējās korekcijas gadījumā – pirms 1. jūlija. Tas ir nepieciešams, lai pirktspējas samazinājumu pielīdzinātu pirktspējai dienesta vietā, kurā dzīves dārdzības izmaiņas ir sasniegušas jutīguma robežu.

2.

Ikgadējās pārskatīšanas piemērošanas datumi ir šādi:

a)

16. maijs dienesta vietām, kur inflācija ir lielāka par 6 %; un

b)

1. maijs dienesta vietām, kur inflācija ir lielāka par 10 %.

3.

Starpposma pārskatīšanas piemērošanas datumi ir šādi:

a)

16. novembris dienesta vietām, kur inflācija ir lielāka par 6 %; un

b)

1. novembris dienesta vietām, kur inflācija ir lielāka par 10 %.

4.   NODAĻA

KOREKCIJAS KOEFICIENTU NOTEIKŠANA UN ATSAUKŠANA (CIVILDIENESTA NOTEIKUMU 64. PANTS)

9. pants

1.

Attiecīgās dalībvalsts atbilstošās iestādes, Savienības iestādes administrācija vai Savienības ierēdņu pārstāvji attiecīgajā dienesta vietā var pieprasīt īpaši minētajai vietai noteiktu korekcijas koeficientu.

Šādai prasībai vajadzētu būt pamatotai ar objektīviem iemesliem, kas liecina par ievērojamām atšķirībām dažu gadu laikā starp dzīves dārdzību šajā dienesta vietā un attiecīgās dalībvalsts galvaspilsētā (izņemot Nīderlandi, kur Amsterdamas vietā izmanto Hāgu). Ja Eurostat apstiprina, ka atšķirība ir uzskatāma par ievērojamu (vairāk par 5 %) un ilglaicīgu, Komisija attiecīgajai vietai piemēro korekcijas koeficientu, pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar Civildienesta noteikumu 111. un 112. pantu.

2.

Komisija, saskaņā ar Civildienesta noteikumu 111. un 112. pantu pieņemot deleģētos aktus, nolemj atsaukt korekcijas koeficienta piemērošanu konkrētai vietai. Šādā gadījumā lēmums tiek balstīts uz vienu no šādiem apsvērumiem:

a)

uz attiecīgo dalībvalstu atbilstošo iestāžu, kādas Savienības iestādes administrācijas vai Savienības ierēdņu pārstāvju pieprasījumu attiecīgajā dienesta vietā, kas liecina, ka dzīves dārdzība šajā vietā vairs ievērojami neatšķiras (mazāk nekā 2 %) no dzīves dārdzības attiecīgās dalībvalsts galvaspilsētā. Šādai konverģencei vajadzētu būt noturīgai un tā būtu jāapstiprina Eurostat;

b)

faktu, ka šajā vietā vairs netiek nodarbināti Savienības ierēdņi un pagaidu darbinieki.

5.   NODAĻA

STARPNIECĪBAS UN IZŅĒMUMA KLAUZULAS

10. pants

Ikgadējās pārskatīšanas nolūkā izmantotā specifiskā rādītāja vērtība nedrīkst pārsniegt 2 % un nedrīkst būt mazāka par – 2 %. Ja specifiskā rādītāja lielums pārsniedz augšējo robežu vai ir mazāks par apakšējo robežu, aprēķinot pārskatīšanas izmaiņas lielumu, izmanto attiecīgo robežas vērtību.

Pirmo daļu nepiemēro, ja ir piemērojams 11. pants.

Ikgadējās pārskatīšanas atlikušo vērtību, ko rada starpība starp pārskatīšanas izmaiņas lielumu, ko aprēķina ar specifisko rādītāju, un pārskatīšanas izmaiņas lielumu, ko aprēķina ar robežas vērtību, piemēro, sākot ar nākamā gada 1. aprīli.

11. pants

1.

Ja saskaņā ar Komisijas prognozēm kārtējā gadā tiek fiksēts Savienības faktiskā IKP kritums un specifiskais rādītājs ir pozitīvs, pārskatīšanas izmaiņas lieluma aprēķinā izmanto tikai specifiskā rādītāja daļu. Pārskatīšanas izmaiņas lieluma atlikušo vērtību, kas atbilst specifiskā rādītāja atlikumam, piemēro, sākot ar nākamā gada vēlāku datumu. Minēto pārskatīšanas izmaiņas atlikušo vērtību neņem vērā 10. panta piemērošanas nolūkā. Savienības IKP vērtību, sekas – specifiskā rādītāja sadalīšanu – un piemērošanas datumu nosaka atbilstoši šādai tabulai:

Savienības IKP

Specifiskā rādītāja sekas

Otras daļas maksājuma datums

[– 0,1 %; – 1 %]

33 %; 67 %

n + 1 gada 1. aprīlis

[– 1 %; – 3 %]

0 %; 100 %

n + 1 gada 1. aprīlis

mazāks par – 3 %

0 %

2.

Ja 1. punktā minētā prognoze neatbilst Savienības IKP galīgajai vērtībai, ko Komisija darījusi pieejamu, un ja minētie galīgie dati izmainītu 1. punktā iekļautajā tabulā noteiktās sekas, ievērojot šo tabulu, veic nepieciešamo korekciju, tostarp pielāgojumus ar atpakaļejošu spēku – vai nu pozitīvi, vai nu negatīvi.

3.

Komisija pārskatītās atsauces summas divu nedēļu laika no koriģēšanas informēšanas nolūkā publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

4.

Ja, piemērojot 1. vai 2. punktu, ir konstatēts, ka specifiskā rādītāja vērtība netika izmantota, lai pārskatītu atalgojumu un pensijas, minēto vērtību izmanto turpmākas pārskatīšanas aprēķinā, – no brīža, kad Savienības IKP kopējā izaugsme pirmo reizi kopš gada, kurā piemēroja 1. vai 2. punktu, ir kļuvusi pozitīva. Jebkurā gadījumā pirmajā teikumā minētajai vērtībai pēc analoģijas piemēro šā pielikuma 10. pantā noteiktos ierobežojumus un principus. Lai to izdarītu, Eurostat regulāri nosaka Savienības IKP izmaiņas.

5.

Attiecīgā gadījumā 10. panta un šā panta piemērošanas juridiskās sekas ir pilnībā spēkā arī pēc 15. pantā minētā šā pielikuma piemērošanas termiņa beigām.

6.   NODAĻA

EUROSTAT UZDEVUMI UN ATTIECĪBAS AR DALĪBVALSTU VALSTU STATISTIKAS INSTITŪTIEM VAI CITĀM ATBILSTOŠĀM IESTĀDĒM

12. pants

Eurostat uzdevums ir uzraudzīt pamata datu kvalitāti un statistikas metodes, ko izmanto, lai noteiktu faktorus, kurus ņem vērā, veicot atalgojuma pārskatīšanu. Jo īpaši tas veic jebkurus izvērtējumus vai pētījumus, kas nepieciešami šādai uzraudzībai.

13. pants

Katru gadu martā Eurostat sasauc darba grupas sanāksmi, kurā ir valstu statistikas institūtu vai citu atbilstošu iestāžu dalībvalstīs eksperti un kura zināma kā Civildienesta noteikumu 65. un 65. panta darba grupa.

Šajā sanāksmē izskata statistikas metodiku un tās īstenošanu saistībā ar specifiskajiem un kontroles rādītājiem, apvienoto indeksu un ekonomisko paritāti.

Sanāksmē sniedz arī informāciju, kas nepieciešama, lai sagatavotu pirktspējas izmaiņu prognozi nolūkā veikt atalgojuma starpposma pārskatīšanu, kā arī datus par centrālās pārvaldes iestāžu darba laikiem.

14. pants

Pēc Eurostat pieprasījuma dalībvalstis informē Eurostat par jebkuriem faktoriem, kam ir tieša vai netieša ietekme uz centrālās pārvaldes valsts civildienesta ierēdņu atalgojuma noteikšanu un izmaiņām.

7.   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMS UN ATKĀRTOTAS IZSKATĪŠANAS KLAUZULA

15. pants

1.

Šā pielikuma noteikumus piemēro no 2014. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim.

2.

Pirms 2022. gada 31. marta Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu. Minētajā ziņojumā aplūko saskaņā ar šā pielikuma 2. pantu veikto apsekojumu un jo īpaši izvērtē, vai Savienības ierēdņu atalgojuma un pensiju pirktspējas izmaiņas atbilst centrālajā pārvaldē strādājošo valsts civildienesta ierēdņu algu pirktspējas izmaiņām. Komisija, pamatojoties uz minēto ziņojumu, vajadzības gadījumā iesniedz priekšlikumu grozīt šo pielikumu, kā arī Civildienesta noteikumu 66.a pantu, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 336. pantu.

3.

Kamēr Eiropas Parlaments un Padome nav pieņēmuši regulu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, šo pielikumu un Civildienesta noteikumu 66.a pantu turpina provizoriski piemērot arī pēc šā panta 1. punktā un Civildienesta noteikumu 66.a pantā paredzētajiem beigu termiņiem.

4.

Komisija 2018. gada beigās Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz starpposma ziņojumu par šā pielikuma un Civildienesta noteikumu 66.a panta piemērošanu."

72.

XII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 2. pantu aizstāj ar šādu:

"2. pants

1.   Pārskatītās iemaksas likmes stājas spēkā 1. jūlijā vienlaicīgi ar ikgadējo pārskatīto atalgojumu atbilstoši Civildienesta noteikumu 65. pantam. Pārskatīšanas rezultātā iemaksas likme palielinās vai samazinās ne vairāk kā par vienu procentu punktu virs vai zem iepriekšējā gadā piemērotās likmes.

2.   Starpību, kas konstatēta starp pārskatīto iemaksu likmi, kas būtu radusies aktuārā aprēķina rezultātā, un pārskatīto vērtību, kas iegūta 1. punkta pēdējā teikumā minētās nobīdes rezultātā, nekad neatgūst vai attiecīgi to neņem vērā turpmākos aktuārajos aprēķinos. Iemaksu likmi, kas būtu radusies aktuārā aprēķina rezultātā, norāda šā pielikuma 1. pantā paredzētajā izvērtējuma ziņojumā.";

b)

pielikuma 4. panta 6. punktā vārdkopu "12 gadu" aizstāj ar vārdkopu "30 gadu";

c)

pielikuma 10. panta 2. punktā un 11. panta 2. punktā vārdkopu "12 gadiem" aizstāj ar vārdkopu "30 gadiem";

d)

iekļauj šādu pantu:

"11.a pants

Līdz 2020. gadam šā pielikuma 4. panta 6. punkta, 10. panta 2. punkta un 11. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā, mainīgo vidējo lielumu aprēķina, pamatojoties uz šādu laika tabulu:

 

2014. gadā – 16 gadi

 

2015. gadā – 18 gadi

 

2016. gadā – 20 gadi

 

2017. gadā – 22 gadi

 

2018. gadā – 24 gadi

 

2019. gadā – 26 gadi

 

2020. gadā – 28 gadi.";

e)

pielikuma 12. pantu aizstāj ar šādu:

"12. pants

Likme, kas minēta VIII pielikuma 4. un 8. pantā, salikto procentu aprēķināšanai ir faktiskā likme, kas minēta šā pielikuma 10. pantā, un, ja nepieciešams, to pārskata, ik pēc pieciem gadiem veicot aktuāros novērtējumus.

Saistībā ar pārskatīšanu likmi, kas minēta VIII pielikuma 4. un 8. pantā, uzskata par atsauces likmi. Komisija divu nedēļu laikā pēc pārskatīšanas pārskatītās likmes efektīvo vērtību informācijas nolūkā publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.";

f)

pielikuma 14. pantu aizstāj ar šādu:

"14. pants

1.   Komisija 2022. gadā iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Minētajā ziņojumā aplūko šā pielikuma piemērošanas ietekmi uz budžetu un novērtē pensiju shēmas aktuāro līdzsvaru. Komisija, pamatojoties uz minēto ziņojumu, vajadzības gadījumā iesniegs priekšlikumu par šā pielikuma grozīšanu.

2.   Komisija 2018. gadā iesniedz starpposma ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šā pielikuma piemērošanu."

73.

XIII pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 7. panta 2. punkta trešajā daļā vārdu "korekcijas" aizstāj ar "pārskatīšanas";

b)

svītro 10., 14. līdz 17. pantu un 18. panta 2. punktu;

c)

pielikuma 18. panta 1. punktā vārdu "koriģē" aizstāj ar vārdu "pārskata", un vārdu "korekciju" aizstāj ar vārdu "pārskatīšanu";

d)

pielikuma 19. pantu aizstāj ar šādu:

"19. pants

Neatkarīgi no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1023/2013 (13) noteikumiem, paliek spēkā Civildienesta noteikumu 63., 64., 65., 82. un 83.a pants, to XI un XII pielikumu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 20. panta 1. punkts, 64., 92. un 132. pants, kā tie bijuši spēkā pirms 1.11.2013, – taču tikai, lai veiktu korekcijas, kas nepieciešamas, lai izpildītu Līguma par Eiropas Savienības darbību 266. pantā minēto Eiropas Savienības Tiesas spriedumu par minēto pantu piemērošanu.

e)

pielikuma 20. pantu groza šādi:

i)

svītro 2. punktu;

ii)

panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

"Korekcijas koeficientu viņu pensijām piemēro tikai tad, ja ierēdņa pastāvīgā dzīvesvieta sakrīt ar viņa pēdējo dienesta vietu vai ar izcelsmes vietas valsti VII pielikuma 7. panta 4. punkta nozīmē. Taču ģimenes vai medicīnisku iemeslu dēļ ierēdņi, kuri saņem pensiju, var lūgt iecēlējinstitūciju mainīt viņu izcelsmes vietu; lēmumu šajā sakarībā pieņem, attiecīgajam ierēdnim uzrādot atbilstīgus apliecinošus dokumentus.";

iii)

panta 4. punkta pēdējo teikumu svītro:

f)

pielikuma 21. pantu aizstāj ar šādu:

"21. pants

Neatkarīgi no Civildienesta noteikumu 77. panta otrās daļas otrā teikuma ierēdņi, kuri uzsākuši dienestu pirms 2004. gada 1. maija, ir tiesīgi saņemt 2 % no tajos minētās algas par katru dienesta gadu, kurš dod tiesības uz pensiju un kuru aprēķina saskaņā ar VIII pielikuma 3. pantu.

Ierēdņi, kuri sākuši dienestu laikposmā no 2004. gada 1. maija līdz 2013. gada 31. decembrim, ir tiesīgi saņemt 1,9 % no Civildienesta noteikumos minētās algas par dienesta katru gadu, kurš dod tiesības uz pensiju un kuru aprēķina saskaņā ar VIII pielikuma 3. pantu.";

g)

pielikuma 22. pantu aizstāj ar šādu:

"22. pants

1.   Ierēdņi, kuru dienesta gadu skaits 2004. gada 1. maijā ir 20 un vairāk, tiesības uz izdienas pensiju iegūst, sasniedzot 60 gadu vecumu.

Ierēdņi, kuru vecums 2014. gada 1. maijā ir 35 gadi un vairāk un kuri dienestu sākuši pirms 2014. gada 1. janvāra, tiesības uz izdienas pensiju iegūst turpmāk dotajā tabulā noteiktajā vecumā:

Vecums 2014. gada 1. maijā

Pensionēšanās vecums

Vecums 2014. gada 1. maijā

Pensionēšanās vecums

60 un vairāk gadi

60 gadi

47 gadi

62 gadi 6 mēneši

59 gadi

60 gadi 2 mēneši

46 gadi

62 gadi 8 mēneši

58 gadi

60 gadi 4 mēneši

45 gadi

62 gadi 10 mēneši

57 gadi

60 gadi 6 mēneši

44 gadi

63 gadi 2 mēneši

56 gadi

60 gadi 8 mēneši

43 gadi

63 gadi 4 mēneši

55 gadi

61 gads

42 gadi

63 gadi 6 mēneši

54 gadi

61 gads 2 mēneši

41 gads

63 gadi 8 mēneši

53 gadi

61 gads 4 mēneši

40 gadi

63 gadi 10 mēneši

52 gadi

61 gads 6 mēneši

39 gadi

64 gadi 3 mēneši

51 gads

61 gads 8 mēneši

38 gadi

64 gadi 4 mēneši

50 gadi

61 gads 11 mēneši

37 gadi

64 gadi 5 mēneši

49 gadi

62 gads 2 mēneši

36 gadi

64 gadi 6 mēneši

48 gadi

62 gads 4 mēneši

35 gadi

64 gadi 8 mēneši

Ierēdņi, kuri 2014. gada 1. maijā ir jaunāki par 35 gadiem, tiesības uz izdienas pensiju iegūst 65 gadu vecumā.

Taču to ierēdņu, kuriem 2014. gada 1. maijā ir 45 gadi un vairāk un kuri dienestu sākuši laikposmā no 2004. gada 1. maija līdz 2013. gada 31. decembrim, pensionēšanās vecums paliek 63 gadi.

Ierēdņiem, kuri dienestu sākuši pirms 2014. gada 1. janvāra, pensionēšanās vecumu, ko ņem vērā saistībā ar visām atsaucēm uz pensionēšanās vecumu, kuras minētas šajos Civildienesta noteikumos, nosaka saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem, ja vien šajos Civildienesta noteikumus nav paredzēts citādi.

2.   Neatkarīgi no VIII pielikuma 2. pantā noteiktā ierēdņi, kuri sākuši dienestu pirms 2014. gada 1. janvāra un kuri turpina dienestu pēc tāda vecuma sasniegšanas, kad viņi būtu tiesīgi saņemt izdienas pensiju, ir tiesīgi saņemt papildu pieaugumu 2,5 % apmērā no savas pēdējās pamatalgas par katru gadu, kas nostrādāts pēc šā vecuma, ar nosacījumu, ka viņu kopējais pensijas apmērs nepārsniedz 70 % no pēdējās pamatalgas attiecīgi Civildienesta noteikumu 77. panta otrās vai trešās daļas nozīmē.

Taču ierēdņiem, kuriem 2004. gada 1. maijā bija 50 vai vairāk gadu, vai kuru dienesta gadu skaits ir 20 gadi vai vairāk, iepriekšējā daļā paredzētais pensijas pieaugums nav mazāks par 5 % no pensiju tiesību apmēra, kas iegūtas 60 gadu vecumā.

Pieaugumu piešķir arī nāves gadījumā, ja ierēdnis ir turpinājis dienestu pēc tā vecuma sasniegšanas, kurā viņš būtu tiesīgs saņemt izdienas pensiju.

Ja atbilstoši IVa pielikumam ierēdnis, kurš sācis dienestu pirms 2014. gada 1. janvāra un kurš strādā nepilnu darba laiku, veic iemaksas pensiju shēmā proporcionāli nostrādātajam laikam, pensijas tiesību pieaugumu, kas paredzēts šajā pantā, piemēro tikai tādā pašā proporcijā.

3.   Gadījumā, ja ierēdnis aiziet pensijā pirms šajā pantā noteiktā pensionēšanās vecuma sasniegšanas, par laikposmu starp 60 gadu vecumu un noteikto pensionēšanās vecumu piemēro tikai pusi no VIII pielikuma 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktā samazinājuma.

4.   Atkāpjoties no IV pielikuma vienīgā panta 1. punkta otrās daļas, ierēdnis, uz kuru saskaņā ar 1. punktu attiecas pensionēšanās vecums, kas ir mazāks par 65 gadiem, saņem minētajā pielikumā norādīto pabalstu, ievērojot pielikumā minētos noteikumus, līdz dienai, kad ierēdnis sasniedz viņa pensionēšanās vecumu.

Taču pēc minētā vecuma un līdz 65 gadu vecumam, ierēdnis turpina saņemt pabalstu līdz tas sasniedz maksimālo izdienas pensijas apmēru, izņemot gadījumus, kad piemēro Civildienesta noteikumu 42.c pantu.";

h)

pielikuma 23. pantu aizstāj ar šādu:

"23. pants

1.   Piemērojot Civildienesta noteikumu 52. panta a) punktu un neskarot 50. panta noteikumus, ierēdnis, kas ir bijis dienestā pirms 2014. gada 1. janvāra, pensionējas automātiski tā mēneša pēdējā dienā, kurā viņam aprit 65 gadi. Attiecībā uz ierēdņiem, kas ir bijuši dienestā pirms 2014. gada 1. janvāra, Civildienesta noteikumu 78. panta otrajā daļā un 81.a panta 1. punkta b) apakšpunktā un VIII pielikuma 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā vārdkopu "66 gadu vecum(-)" aizstāj ar vārdkopu "65 gadu vecum(-)".

2.   Neatkarīgi no Civildienesta noteikumu 52. panta ierēdņi, kuri sāka dienestu pirms 2014. gada 1. maija un atstāj dienestu pirms vecuma, kurā viņiem būtu tiesības saņemt izdienas pensiju saskaņā ar šā pielikuma 22. pantu, var pieprasīt VIII pielikuma 9. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanu:

a)

līdz 2015. gada 31. decembrim – no 55 gadu vecuma,

b)

līdz 2016. gada 31. decembrim – no 57 gadu vecuma.

3.   Atkāpjoties no Civildienesta noteikumu 50. panta astotās daļas, ierēdnis, kurš ir pensionējies dienesta interesēs atbilstoši Civildienesta noteikumu 50. panta pirmajai daļai, ir tiesīgs saņemt VIII pielikuma 9. pantā paredzēto pensijas izmaksu saskaņā ar šādu tabulu:

Saskaņā ar 50. panta pirmo daļu pieņemtā lēmuma datums

Vecums

Pirms 2016. gada 31. decembrim

55 gadi

Pēc 2016. gada 31. decembra

58 gadi"

i)

iekļauj šādu pantu:

"24.a pants

Gadījumā, ja pensija noteikta pirms 2014. gada 1. janvāra, saņēmēja pensijas tiesības arī pēc šā datuma turpina noteikt saskaņā ar sākotnēji piemērotajiem noteikumiem. Tas pats attiecas arī uz nodrošinājumu atbilstoši kopīgajai veselības apdrošināšanas shēmai.";

j)

pielikuma 28. pantu aizstāj ar šādu:

"28. pants

1.   Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. pantā minētajiem darbiniekiem, kuri 2004. gada 1. maijā strādāja uz līguma pamata un pēc šā datuma, bet pirms 2014. gada 1. janvāra, tiek iecelti par ierēdņiem, pensionējoties ir tiesības uz pensiju tiesību, ko viņi ieguvuši kā pagaidu darbinieki, aktuāro korekciju, kas ņem vērā izmaiņas viņu pensionēšanās vecumā, kā minēts Civildienesta noteikumu 77. pantā.

2.   Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2., 3.a un 3.b pantā minētajiem darbiniekiem, kuri 2014. gada 1. janvārī strādā uz līguma pamata un pēc šā datuma tiek iecelti par ierēdņiem, pensionējoties ir tiesības uz pensiju tiesību, ko viņi ieguvuši kā pagaidu vai līgumdarbinieki, aktuāro korekciju, kas ņem vērā izmaiņas viņu pensionēšanās vecumā, kā minēts Civildienesta noteikumu 77. pantā, gadījumā ja 2014. gada 1. maijā viņi ir sasnieguši vismaz 35 gadu vecumu.";

k)

pievieno šādu iedaļu:

'5.   Iedaļa

30. pants

1.   Atkāpjoties no I pielikuma A punkta 2. apakšpunkta, ierēdņiem AD funkciju grupā, kas ir dienestā 2013. gada 31. decembrī, piemēro šādu amatu veidu tabulu:

Ģenerāldirektors

AD 15 līdz AD 16

Direktors

AD 14 līdz AD 15

Nodaļas vadītājs vai līdzvērtīgs amats

AD 9 līdz AD 14

Padomdevējs vai līdzvērtīgs amats

AD 13 līdz AD 14

Vecākais administrators pārejas posmā

AD 14

Administrators pārejas posmā

AD 13

Administrators

AD 5 līdz AD 12

2.   Sākot ar 2014. gada 1. janvāri, iecēlējinstitūcija tos AD funkciju grupas ierēdņus, kas ir dienestā 2013. gada 31. decembrī, klasificē pēc šādiem amatu veidiem:

a)

ierēdņus, kam 2013. gada 31. decembrī ir AD 14 pakāpe un kas neieņem nedz direktora vai līdzvērtīgu amatu, nedz nodaļas vadītāja vai līdzvērtīgu amatu un nedz padomdevēja vai līdzvērtīgu amatu, klasificē kā "vecākais administrators pārejas posmā";

b)

ierēdņus, kam 2013. gada 31. decembrī ir AD 13 pakāpe un kas neieņem nedz nodaļas vadītāja vai līdzvērtīgu amatu un nedz padomdevēja vai līdzvērtīgu amatu, klasificē kā "administrators pārejas posmā";

c)

ierēdņus, kam 2013. gada 31. decembrī ir AD 9 pakāpe un kas neieņem nedz nodaļas vadītāja, nedz līdzvērtīgu amatu, klasificē kā "nodaļas vadītājs vai līdzvērtīgs amats";

d)

ierēdņus, kam 2013. gada 31. decembrī ir AD 13 vai AD 14 pakāpe un kas ieņem padomdevēja vai līdzvērtīgu amatu, klasificē kā "padomdevējs vai līdzvērtīgs amats";

e)

ierēdņus, kam 2013. gada 31. decembrī ir AD 5 līdz AD 12 pakāpe un kas neieņem nedz nodaļas vadītāja, nedz līdzvērtīgu amatu, klasificē kā "administrators".

3.   Atkāpjoties no 2. punkta, ierēdņus, kam ir AD 9 līdz AD 14 pakāpe un kuriem ir īpašas pilnvaras, iecēlējinstitūcija pirms 2015. gada 31. decembra var kvalificēt kā "nodaļu vadītājs vai līdzvērtīgs amats" vai kā "padomdevējs vai līdzvērtīgs amats". Katra iecēlējinstitūcija izstrādā noteikumus, lai nodrošinātu šā panta izpildi. Taču kopējais to ierēdņu skaits, kas gūst labumu no šā noteikuma, nepārsniedz 5 % no ierēdņiem, kas 2013. gada 31. decembrī ir funkciju grupā AD.

4.   Amata veida kvalifikācija ir spēkā, līdz ierēdnim tiek noteikta jauna funkcija, kas atbilst citam amata veidam.

5.   Ierēdņiem, kuri ir AD 12 pakāpes 5. līmenī un ieņem administratora amatu, no 2016. gada 1. janvāra piešķir pamatalgas pieaugumu, kas atbilst starpībai starp AD 12 4. līmeņa algu un AD 12 pakāpes 3. līmeņa algu, ar noteikumu, ka viņi atbilst 44. panta pirmajā daļā noteiktajiem nosacījumiem.

6.   Ierēdņiem, kuri ir AD 12 pakāpes 5. līmenī un ieņem administratora amatu un kuri gūst labumu no 5. punktā minētā pasākuma, pēc diviem gadiem piešķir pamatalgas papildu pieaugumu, kas atbilst starpībai starp AD 12 5. līmeņa algu un AD 12 pakāpes 4. līmeņa algu, ar noteikumu, ka viņi atbilst 44. panta pirmajā daļā noteiktajiem nosacījumiem.

7.   Atkāpjoties no 5. punkta, ierēdņiem, kuriem ir AD 12 pakāpe un kuri ieņem administratora amatu, un kuri tika iecelti amatā pirms 2004. gada 1. maija un nav paaugstināti amatā laikposmā no 2004. gada 1. maija līdz 2013. gada 31. maijam, piemēro šādus noteikumus:

a)

ierēdņiem, kuri ir 8. līmenī, no 2016. gada 1. janvāra piešķir pamatalgas pieaugumu, kas atbilst starpībai starp AD 12 4. līmeņa algu un AD 12 pakāpes 3. līmeņa algu, ar noteikumu, ka viņi atbilst 44. panta pirmajā daļā noteiktajiem nosacījumiem.

b)

ar noteikumu, ka viņiem piemēro a) apakšpunktā minēto pasākumu, ierēdņiem, kuri ir 8. līmenī, pēc diviem gadiem piešķir pamatalgas papildu pieaugumu, kas atbilst starpībai starp AD 12 5. līmeņa algu un AD 12 pakāpes 4. līmeņa algu.

8.   Ierēdņiem, kuri ir AD 13 pakāpes 5. līmenī un ieņem administratora amatu pārejas posmā, no 2016. gada 1. janvāra piešķir pamatalgas pieaugumu, kas atbilst starpībai starp AD 13 4. līmeņa algu un AD 13 pakāpes 3. līmeņa algu, ar noteikumu, ka viņi atbilst 44. panta pirmajā daļā noteiktajiem nosacījumiem.

9.   Ierēdņiem, kuri ir AD 13 pakāpes 5. līmenī un ieņem administratora amatu pārejas posmā un kuri gūst labumu no 5. punktā minētā pasākuma, pēc diviem gadiem piešķir pamatalgas papildu pieaugumu, kas atbilst starpībai starp AD 13 pakāpes 5. līmeņa algu un AD 13 pakāpes 4. līmeņa algu, ar nosacījumu, ka viņi atbilst 44. panta pirmajā daļā noteiktajiem nosacījumiem.

10.   Ierēdņi, kuriem ir piešķirts 5. līdz 9. punktā paredzētais pamatalgas pieaugums un kuri pēc tam tiek iecelti par nodaļu vadītājiem vai līdzvērtīgā amatā vai par padomdevējiem vai līdzvērtīgā amatā tajā pašā pakāpē, saglabā šo pamatalgas pieaugumu.

11.   Atkāpjoties no 46. panta pirmā teikuma, ierēdņus, kuriem piešķirta nākamā augstākā pakāpe un kuri saņem 5., 6, 8. un 9. punktā paredzēto pamatalgas pieaugumu, pārceļ minētās pakāpes otrajā līmenī. Viņi zaudē 5., 6., 8. un 9. pantā paredzētā pamatalgas pieauguma priekšrocību.

12.   Pamatalgas pieaugumu, kas paredzēts 7. punktā, neizmaksā pēc paaugstinājuma amatā un neiekļauj bāzē, ko izmanto, lai noteiktu šā pielikuma 7. panta 5. punktā minēto mēneša pamatalgas pieaugumu.

31. pants

1.   Atkāpjoties no I pielikuma A punkta 2. apakšpunkta, ierēdņiem AST funkciju grupā, kas ir dienestā 2013. gada 31. decembrī, piemēro šāda amatu veidu tabulu:

Vecākais asistents pārejas posmā

AST 10 līdz AST 11

Asistents pārejas posmā

AST 1 līdz AST 9

Administratīvais asistents pārejas posmā

AST 1 līdz AST 7

Atbalsta darbinieks pārejas posmā

AST 1 līdz AST 5

2.   Sākot ar 2014. gada 1. janvāri, iecēlējinstitūcija tos AST funkciju grupas ierēdņus, kas ir dienestā 2013. gada 31. decembrī, klasificē pēc šādiem amatu veidiem:

a)

ierēdņus, kam 2012. gada 31. decembrī ir AST 10 vai AST 11 pakāpe, klasificē kā "vecākais asistents pārejas posmā";

b)

ierēdņus, uz ko neattiecas a) apakšpunkts un kas līdz 2004. gada 1. maijam bija bijušās B kategorijas darbinieki vai kas līdz 2004. gada 1. maijam bija bijušās C vai D kategorijas darbinieki un ir kļuvuši par AST funkciju grupas ierēdņiem bez ierobežojuma, kā arī AST ierēdņus, kas pieņemti darbā kopš 2004. gada 1. maija, klasificē kā "asistents pārejas posmā".

c)

ierēdņus, uz ko neattiecas a) un b) apakšpunkts un kas līdz 2004. gada 1. maijam bija bijušās C kategorijas darbinieki, klasificē kā "administratīvais asistents pārejas posmā";

d)

ierēdņus, uz ko neattiecas a) un b) apakšpunkts un kas līdz 2004. gada 1. maijam bija bijušās D kategorijas darbinieki, klasificē kā "atbalsta darbinieks pārejas posmā".

3.   Amata veida kvalifikācija ir spēkā, līdz ierēdnim tiek noteikta jauna funkcija, kas atbilst citam amata veidam. Administratīvos asistentus pārejas posmā un atbalsta darbiniekus pārejas posmā var klasificēt kā I pielikuma A punktā definēto asistenta amata veidu, taču tikai saskaņā ar Civildienesta noteikumu 4. pantā un 29. panta 1. punktā noteikto procedūru. Paaugstināšana amatā ir atļauta tikai karjeras grupas ietvaros atbilstoši katram 1. punktā norādītajam amata veidam.

4.   Atkāpjoties no Civildienesta noteikumu 6. panta 1. punkta un no I pielikuma B punkta, nākamajā augstākā pakāpē paaugstināšanas vajadzībām esošo vakanto amata vietu skaitu atbalsta darbiniekiem pārejas posmā aprēķina atsevišķi. Piemēro šādas reizināšanas likmes:

 

Pakāpe

Likme

Atbalsta darbinieks pārejas posmā

5

4

10%

3

22%

2

22%

1

Ciktāl tas attiecas uz atbalsta darbiniekiem pārejas posmā, uz paaugstinājumu pretendējošo ierēdņu salīdzinošos nopelnus (Civildienesta noteikumu 45. panta 1. punkts) izvērtē atbilstošo vienas pakāpes un klasifikācijas ierēdņu starpā.

5.   Administratīvie asistenti pārejas posmā un atbalsta darbinieki pārejas posmā, kuri pirms 2004. gada 1. maija bija bijušajā C vai D kategorijā, saglabā tiesības saņemt kompensācijas atvaļinājumu vai atlīdzību, ja dienesta vajadzību dēļ kompensācijas atvaļinājumu nevar izmantot divu mēnešu laikā pēc mēneša, kurā strādātas virsstundas, kā noteikts VI pielikumā.

6.   Ierēdņi, kuriem pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 55.a panta 2. punkta g) apakšpunktu un Civildienesta noteikumu IVa pielikuma 4. pantu tika piešķirta atļauja strādāt nepilnu darba laiku laikposmā, kas sākas pirms 2014. gada 1. janvāra un turpinās pēc minētā datuma, var turpināt strādāt nepilnu darba laiku saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem laikposmā, kas kopumā nepārsniedz piecus gadus.

7.   Ierēdņiem, kuru pensionēšanās vecums saskaņā ar šā pielikuma 22. pantu ir mazāks par 65 gadiem, Civildienesta noteikumu 55.a panta 2. punkta g) apakšpunktā minētais trīs gadu termiņš var pārsniegt pensionēšanās vecumu, tomēr nepārsniedzot 65 gadu vecumu.

32. pants

Atkāpjoties no Civildienesta noteikumu II pielikuma 1. panta ceturtās daļas pirmā teikuma, AST/SC funkciju grupas pārstāvību Personāla komitejā nodrošināt nav nepieciešams līdz nākamajām jaunas Personāla komitejas vēlēšanām, kurā AST/SC darbinieki var tikt pārstāvēti.

33. pants

Atkāpjoties no Civildienesta noteikumu 40. panta 2. punkta, gadījumos, kad ierēdnis 2013. gada 31. decembrī visā savas karjeras laikā ir bijis atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ vairāk nekā 10 gadus, atvaļinājuma personisku iemeslu dēļ laiks visā ierēdņa karjeras laikā nedrīkst būt ilgāks par 15 gadiem.'.

2. pants

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību groza šādi:

1.

Svītro 1. panta otro ievilkumu.

2.

Nodarbināšanas kārtības 2. pantam pievieno šādu punktu:

"f)

darbinieki, kas pieņemti darbā, lai ieņemtu amatu, kas ir iekļauts Civildienesta noteikumu 1.a panta 2. punktā minētās aģentūras budžeta iedaļai pievienotajā amatu sarakstā, un ko budžeta iestādes ir klasificējušas kā pagaidu, izņemot aģentūru vadītājus un aģentūru vadītāju vietniekus, kas minēti Savienības tiesību aktā, ar ko izveido aģentūru, un ierēdņus, kuri dienesta interesēs ir norīkoti darbā aģentūrā.".

3.

Svītro 3. pantu.

4.

Nodarbināšanas kārtības 3.b panta b) punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"i)

ierēdņus vai pagaidu darbiniekus funkciju grupā AST/SC un AST;".

5.

Nodarbināšanas kārtības 8. panta pirmajā daļā vārdus "2. panta a) apakšpunkts" aizstāj ar "2. panta a) vai f) punkts".

6.

Svītro 10. panta 4. punktu.

7.

Nodarbināšanas kārtības 11. pantu groza šādi:

a)

pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "11. līdz 26. panta" aizstāj ar vārdiem "no 11. līdz 26.a panta";

b)

trešajā daļā vārdus "otro daļu" aizstāj ar vārdu "trešo daļu";

8.

Nodarbināšanas kārtības 12. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   Pagaidu darbinieku pieņemšana darbā ir virzīta uz to, lai iestādei nodrošinātu pakalpojumus, ko sniedz visspējīgākie, visefektīvākie un visgodprātīgākie cilvēki, kas pieņemti darbā, ņemot vērā pēc iespējas plašāku ģeogrāfisko teritoriju, un izraudzīti no Savienības dalībvalstu pilsoņus vidus.

Pagaidu darbiniekus izraugās neatkarīgi no viņu rases, politiskās, filozofiskās vai reliģiskās pārliecības, dzimuma vai seksuālās orientācijas, un neatkarīgi no viņa civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa.

Neviens amats netiek rezervēts kādas dalībvalsts pilsoņiem. Tomēr Savienības pilsoņu vienlīdzības princips ļauj katrai iestādei pieņemt piemērotus pasākumus, ņemot vērā novēroto ilgstošo līdzsvara trūkumu starp pagaidu darbinieku pārstāvētajām pilsonībām, kam pamatā nav objektīvu kritēriju. Minētie piemērotie pasākumi jāpamato, un to dēļ nekad nedrīkst noteikt citus darbā pieņemšanas kritērijus, kā vien tos, kas pamatojas uz nopelniem. Pirms tiek pieņemti šādi piemēroti pasākumi, iestāde, kas ir minēta 6. panta pirmajā daļā, pieņem vispārīgus noteikumus šā punkta īstenošanai saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu.

Pēc trīs gadu laikposma, kas sākas 2014. gada 1. janvārī, Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par iepriekš minētās daļasīstenošanu.

Lai veicinātu pieņemšanu darbā, ņemot vērā visplašāko iespējamo ģeogrāfisko teritoriju, iestādes cenšas sekmēt, lai to darbinieku bērni iegūtu no valodas un kultūras viedokļa daudzveidīgu izglītību.";

b)

panta 5. punktā vārdus "katra iestāde" aizstāj ar "6. panta pirmajā daļā minētā iestāde".

9.

Nodarbināšanas kārtības 14. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"14. pants

1.   Pagaidu darbiniekam nosaka deviņu mēnešu pārbaudes laiku.

Ja pārbaudes laikā slimības, Civildienesta noteikumu 58. pantā noteiktā grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai nelaimes gadījuma dēļ pagaidu darbinieks nespēj veikt pienākumus vismaz vienu nepārtrauktu mēnesi, 6. panta pirmajā daļā minētā iestāde var par attiecīgo laiku pagarināt viņa pārbaudes laiku. Kopējais pārbaudes laiks nekādā gadījumā nav ilgāks par 15 mēnešiem.

2.   Ziņojumu par pagaidu darbinieku var sagatavot jebkurā brīdī pirms pārbaudes laika beigām, ja viņa darbs ir izrādījies acīmredzami neatbilstošs.

Minēto ziņojumu dara zināmu attiecīgajai personai, kurai ir tiesības astoņu darba dienu laikā iesniegt rakstiskus komentārus. Pagaidu darbinieka tiešais priekšnieks ziņojumu un komentārus nekavējoties nosūta 6. pantā pirmajā daļā minētajai iestādei. Pamatojoties uz ziņojumu, 6. panta pirmajā daļā minētā iestāde var nolemt atlaist pagaidu darbinieka pirms pārbaudes laika beigām, par to viņam paziņojot vienu mēnesi iepriekš, vai arī uz atlikušo pārbaudes laiku norīkot pagaidu darbinieku citā struktūrvienībā.

3.   Vismaz vienu mēnesi pirms pārbaudes laika beigām sagatavo ziņojumu par pagaidu darbinieka spēju veikt amata pienākumus, kā arī par darba efektivitāti un rīcību darbā. Minēto ziņojumu dara zināmu pagaidu darbiniekam, kuram ir tiesības astoņu darba dienu laikā iesniegt rakstiskus komentārus.

Ja ziņojumā ir ieteikta atlaišana vai izņēmuma gadījumā pārbaudes laika pagarināšana saskaņā ar 1. punktu, pagaidu darbinieka tiešais priekšnieks ziņojumu un komentārus nekavējoties nosūta 6. panta pirmajā daļā minētajai iestādei.

Pagaidu darbinieku, kura darbs vai rīcība nav bijusi atbilstoša, lai ieņemtu amatu, atlaiž.

Galīgo lēmumu pieņem, pamatojoties uz šajā punktā minēto ziņojumu un arī uz 6. panta pirmajā daļā minētajai iestādei pieejamo informāciju par pagaidu darbinieka rīcību, ņemot vērā Civildienesta noteikumu II sadaļu.

4.   Atlaistajam pagaidu darbiniekam ir tiesības saņemt atlīdzību vienas trešdaļas mēneša pamatalgas apmērā par katru nostrādāto pārbaudes laika mēnesi."

10.

Nodarbināšanas kārtības 15. panta 1. punktā pirmajai daļai pievieno šādu teikumu:

"Pagaidu darbinieki, kuriem pakāpes piešķir saskaņā ar 6. panta pirmajā daļā minētās iestādes pieņemtajiem pakāpes piešķiršanas kritērijiem, saglabā pagaidu darbinieka statusā iegūto stāžu attiecīgajā līmenī, ja viņus ieceļ par tās pašas pakāpes pagaidu darbiniekiem tūlīt pēc pagaidu nodarbinātības termiņa beigām.".

11.

Nodarbināšanas kārtības 16. pantu aizstāj ar šādu:

"16. pants

Attiecībā uz atvaļinājumiem, darba laiku, virsstundām, darbu maiņās, darba gatavību darbavietā vai mājās un valsts svētku dienām pēc analoģijas piemēro Civildienesta noteikumu 42.a, 42.b pantu un 55. līdz 61 pantu. Īpašais atvaļinājums un bērna kopšanas un ģimenes atvaļinājums nepārsniedz līguma termiņu. Turklāt Civildienesta noteikumu 41., 42., 45. un 46. pantu pēc analoģijas piemēro pagaidu darbiniekiem, kas minēti Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 29. pantā, neatkarīgi no tā, kura datumā viņi pieņemti darbā.

Tomēr Civildienesta noteikumu 59. pantā paredzētais apmaksātais slimības atvaļinājums nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem vai laikposmu, ko pagaidu darbinieks nostrādājis, ja pēdējais ir ilgāks. Atvaļinājums nepārsniedz līguma termiņu.

Pēc minēto termiņu izbeigšanās darbinieks, kura līgums nav pārtraukts, neskatoties uz viņa nespēju atsākt savu pienākumu izpildi, tiek uzskatīts par tādu, kas atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas.

Tomēr, ja darbinieks iegūst arodslimību vai cieš nelaimes gadījumā, veicot savus pienākumus, viņš turpina saņemt pilnu atalgojumu visu darba nespējas laiku, līdz viņam piešķir 33. pantā paredzēto invaliditātes pensiju.".

12.

Nodarbināšanas kārtības 17. pantu aizstāj ar šādu:

"17. pants

Izņēmuma gadījumos pagaidu darbiniekam pēc viņa pieprasījuma var piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas neatliekamu personīgu iemeslu dēļ. Civildienesta noteikumu 12.b pantu turpina piemērot laikposmā, kad persona atrodas atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ bez darba samaksas saglabāšanas.

Atļauju saskaņā ar 12.b pantu pagaidu darbiniekam nepiešķir, ja nolūks ir sākt atalgotu vai neatalgotu profesionālu darbību, kas ir saistīta ar lobēšanu vai konsultāciju sniegšanu attiecībā uz viņa iestādi un kas varētu radīt reālas vai iespējamas pretrunas ar iestādes likumīgajām interesēm.

Iestāde, kas minēta 6. panta pirmajā daļā nosaka šāda atvaļinājuma ilgumu, kurš nedrīkst būt ilgāks par vienu ceturto daļu no darbinieka nostrādātā laika vai:

trīs mēneši, ja darbinieka darba stāžs ir mazāks par četriem gadiem,

divpadsmit mēnešus visos pārējos gadījumos.

Atvaļinājuma laiku, ko piešķir saskaņā ar pirmo daļu, neieskaita Civildienesta noteikumu 44. panta pirmās daļas piemērošanas nolūkā.

Laikā, kamēr pagaidu darbinieks ir atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, tiek pārtraukta viņa dalība 28. pantā noteiktajā sociālā nodrošinājuma shēmā.

Taču pagaidu darbinieks, kurš nestrādā algotu darbu, ne vēlāk kā mēnesi pēc viņa atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas sākuma var pieprasīt, lai arī turpmāk viņš tiktu apdrošināts pret 28. pantā minētajiem riskiem, ar noteikumu, ka viņa atvaļinājuma laikā viņš sedz pusi no iemaksām, kas paredzētas minētajā pantā; iemaksu aprēķina, ņemot vērā pagaidu darbinieka pēdējo pamatalgu.

Turklāt pagaidu darbinieks, uz kuru attiecas 2. panta c) vai d) punkts un kurš pierāda, ka viņš nevar iegūt tiesības saņemt pensiju pēc nevienas citas pensiju shēmas, var pieprasīt, lai arī turpmāk viņš atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas laikā varētu uzkrāt pensiju, ar noteikumu, ka viņš izdara iemaksas, kas vienādas ar trīskāršu 41. pantā noteikto likmi; iemaksas aprēķina, ņemot vērā viņa pakāpes un līmeņa pamatalgu.

Sievietēm, kuras grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā dodas pirms līguma termiņa beigām, ir tiesības doties šajā atvaļinājumā un saņemt par to samaksu."

13.

Nodarbināšanas kārtības 20. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā vārdu "korekciju" aizstāj ar vārdu "pārskatīšanu";

b)

panta 3. punktā vārdus "īpašo nodevu" aizstāj ar vārdiem "solidaritātes nodevu";

c)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4.   Civildienesta noteikumu 44. pantu attiecībā uz pagaidu darbiniekiem piemēro pēc analoģijas.".

14.

Nodarbināšanas kārtības 28.a pantu groza šādi:

a)

panta 3. punkta pēdējā teikumā vārdu "koriģē" aizstāj ar vārdu "pārskata";

b)

panta 10. punktā vārdus "Savienības iestādes" aizstāj ar vārdiem "6. panta pirmajā daļā minētās iestāžu pilnvarotās personas";

c)

panta 11. punktu aizstāj ar šādu:

"Reizi divos gados Komisija sniedz ziņojumu par bezdarba apdrošināšanas shēmas finansiālo stāvokli. Neatkarīgi no minētā ziņojuma Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar Civildienesta noteikumu 111. un 112. pantu, var koriģēt šā panta 7. punktā paredzētās iemaksas, ja tas ir nepieciešams shēmas līdzsvara nodrošināšanas interesēs.".

15.

Nodarbināšanas kārtības 33. panta 1. punkta otrajā daļā vārdkopu "65 gadu" aizstāj ar vārdkopu "66 gadu".

16.

Nodarbināšanas kārtības 34. pantu aizstāj ar šādu:

"34. pants

Miruša darbinieka tiesību pārņēmēji, kā noteikts Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 4. nodaļā, ir tiesīgi saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju saskaņā ar 35. līdz 38. panta noteikumiem.

Ja nomirst kāds bijušais darbinieks, kas saņēmis invaliditātes pabalstu, vai bijušais darbinieks 2. panta a), c), d), e) vai f) apakšpunkta nozīmē, kas ir saņēmis izdienas pensiju vai kas atstājis dienestu pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas un ir lūdzis atlikt izdienas pensijas izmaksu līdz tā kalendārā mēneša pirmajai dienai, kas seko mēnesim, kurā viņš sasniedz pensionēšanās vecumu, mirušā darbinieka tiesību pārņēmēji, kā noteikts Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 4. nodaļā, ir tiesīgi saņemt minētajā pielikumā noteikto apgādnieka zaudējuma pensiju.

Ja pagaidu darbinieka vai bijušā pagaidu darbinieka, kurš saņēmis invaliditātes pabalstu vai izdienas pensiju, vai bijušā pagaidu darbinieka, kurš atstājis dienestu pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas un kurš lūdzis atlikt izdienas pensijas izmaksu līdz tā kalendārā mēneša pirmajai dienai, kas seko mēnesim, kurā viņš sasniedz pensionēšanās vecumu, atrašanās vieta nav zināma ilgāk nekā vienu gadu, VIII pielikuma 5. un 6. nodaļas noteikumus, kuros reglamentētas pagaidu pensijas, pēc analoģijas piemēro viņa laulātajam vai personām, kas atzītas par tā apgādājamajiem."

17.

Nodarbināšanas kārtības 36. panta pirmās daļas trešajā teikumā tekstu "2. panta a), c) vai d) apakšpunkta" aizstāj ar tekstu "2. panta a), c), d), e) vai f) punkta".

18.

Nodarbināšanas kārtības 37. panta ceturtajā daļā vārdkopu "63 gadu vecum(-…)" izstāj ar vārdkopu "pensionēšanās vecum(-…)", un vārdus "2. panta a), c) vai d) apakšpunkta" aizstāj ar tekstu "2. panta a), c), d), e) vai f) punkta".

19.

Nodarbināšanas kārtības 39. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   Atstājot darbu dienestā, darbiniekam 2. panta nozīmē ir tiesības uz izdienas pensiju, aktuārā ekvivalenta pārnešanu vai atlaišanas pabalsta izmaksu saskaņā ar Civildienesta noteikumu V sadaļas 3. nodaļu un VIII pielikumu. Ja darbiniekam ir tiesības uz izdienas pensiju, tā tiesības uz pensiju samazinās proporcionāli summām, kas izmaksātas saskaņā ar 42. pantu.".

20.

Nodarbināšanas kārtības 42. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

"Saskaņā ar nosacījumiem, kas ir jāizstrādā 6. panta pirmajā daļā minētajai iestādei, darbinieks var lūgt minēto iestādi veikt visus maksājumus, kas viņam ir jāveic, lai radītu vai saglabātu pensijas tiesības viņa izcelsmes valstī."

21.

Nodarbināšanas kārtības 47. pantu aizstāj ar šādu:

"47. pants

Izņemot nāves iestāšanās gadījumus, pagaidu darbinieku darba tiesiskās attiecības beidzas:

a)

tā mēneša beigās, kurā darbinieks sasniedz 66 gadu vecumu, vai vajadzības gadījumā tajā datumā, kas noteikts saskaņā ar Civildienesta noteikumu 52. panta otro un trešo daļu; vai

b)

ja līgums ir noslēgts uz noteiktu laiku:

i)

līgumā noteiktajā dienā;

ii)

tāda līgumā paredzēta paziņošanas termiņa beigās, kurā darbiniekam vai iestādei ir dota iespēja to izbeigt līgumu ātrāk. Paziņošanas termiņš nav īsāks par vienu mēnesi par katru dienesta gadu, bet ne īsāks kā viens mēnesis un ne ilgāks kā trīs mēneši. Pagaidu darbiniekiem, kuru līgumi ir atjaunoti, maksimālais termiņš ir ne ilgāks kā seši mēneši. Tomēr paziņošanas termiņš nesākas grūtniecības laikā, kas apliecināta ar medicīnisku izziņu, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā vai slimības atvaļinājuma laikā ar noteikumu, ka šāds slimības atvaļinājums nepārsniedz trīs mēnešus. Turklāt paziņošanas termiņš tiek apturēts grūtniecības laikā, kas apliecināta ar medicīnisku izziņu, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā vai slimības atvaļinājuma laikā, ņemot vērā iepriekšminētos ierobežojumus. Ja līgumu izbeidz pēc iestādes iniciatīvas, darbiniekam ir tiesības saņemt kompensāciju, kas vienāda ar vienu trešo daļu no viņa pamatalgas par laikposmu starp dienu, kurā beidzas viņa pienākumu pildīšana, un dienu, kurā beidzas viņa darba līgums;

iii)

ja darbinieks vairs neatbilst 12. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem, kaut arī pastāv iespēja saskaņā ar minēto regulējumu atļaut izņēmumu. Ja izņēmumu neatļauj, piemēro ii) punktā minēto paziņošanas termiņu; vai

c)

ja līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku:

i)

līgumā paredzētā paziņošanas termiņa beigās; paziņošanas termiņš ir vismaz viens mēnesis par katru pilnu dienesta gadu, bet ne īsāks kā trīs mēneši un ne ilgāks kā 10 mēneši. Tomēr paziņošanas termiņš nesākas grūtniecības laikā, kas apliecināta medicīnisku izziņu, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā vai slimības atvaļinājuma laikā ar noteikumu, ka šāds slimības atvaļinājums nepārsniedz trīs mēnešus. Turklāt paziņošanas termiņš tiek apturēts ar grūtniecības laikā, kas apliecināta ar medicīnisku izziņu, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā vai slimības atvaļinājuma laikā, ņemot vērā iepriekšminētos ierobežojumus; vai

ii)

ja darbinieks vairs neatbilst 12. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem, kaut arī pastāv iespēja saskaņā ar minēto regulējumu atļaut izņēmumu. Ja izņēmumu neatļauj, piemēro i) punktā minēto paziņošanas termiņu.".

22.

Iekļauj šādu pantu:

"48.a pants

Visu Eiropas Parlamenta sasaukumu laikā pēc analoģijas var piemērot Civildienesta noteikumu 50. pantu ne vairāk par pieciem Eiropas Parlamenta politisko grupu vecākajiem pagaidu darbiniekiem, kuri ir AD 15 vai AD 16 pakāpē, ar noteikumu, ka viņi ir sasnieguši piecdesmit piecu gadu vecumu, un divdesmit gadus ir strādājuši iestādēs un viņiem ir vismaz 2,5 gadu darba stāžs viņu pēdējā pakāpē.";

23.

Svītro 50.c panta 2. punktu.

24.

Nodarbināšanas kārtības II sadaļai pievieno šādu nodaļu:

"11.   NODAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ 2. PANTA F) PUNKTĀ MINĒTAJIEM PAGAIDU DARBINIEKIEM

51. pants

Civildienesta noteikumu 37. pantu, izņemot pirmās daļas b) punktu, un 38. pantu piemēro pēc analoģijas attiecībā uz pagaidu darbiniekiem, kas minēti 2. panta f) punktā.

52. pants

Atkāpjoties no 17. panta trešās daļas, 2. panta f) punktā minētajiem pagaidu darbiniekiem, ar kuriem līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku, neskatoties uz viņu darba stāžu, var piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu.

Kopējais šāda atvaļinājuma ilgums nedrīkst pārsniegt divpadsmit gadu visā darbinieka karjeras laikā.

Pagaidu darbinieka amata vietā var pieņemt darbā citu personu.

Beidzoties atvaļinājumam, pagaidu darbinieks ir jāatjauno viņa pakāpei atbilstošā pirmajā amata vietā, kas atbrīvojas viņa funkciju grupā, ar nosacījumu, ka viņš atbilst minētā amata prasībām. Ja pagaidu darbinieks atsakās no viņam piedāvātā amata, tad viņš saglabā savas tiesības tikt atjaunotam amatā, kad atbrīvosies nākamā viņa pakāpei atbilstošā vakance viņa funkciju grupā, ievērojot tos pašus noteikumus; ja viņš atsakās otrreiz, iestāde var izbeigt darba tiesiskās attiecības bez iepriekšējas paziņošanas. Līdz brīdim, kad darbinieks tiek sekmīgi atjaunots amatā vai pārcelts citā amatā, tas turpina atrasties atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas personisku iemeslu dēļ.

53. pants

Pagaidu darbinieki, kas minēti 2. panta f) punktā, tiek pieņemti darbā atbilstoši atlases procedūrai, ko organizē viena vai vairākas aģentūras. Eiropas Personāla atlases birojs pēc attiecīgās aģentūras vai vairāku aģentūru pieprasījuma sniedz tām palīdzību, jo īpaši nosakot pārbaudes darbu saturu un organizējot atlases procedūras. Eiropas Personāla atlases birojs nodrošina atlases procedūru pārredzamību.

Gadījumos, kad tiek organizēta ārējā atlases procedūra, 2. panta f) punktā minētie pagaidu darbinieki tiek pieņemti darbā tikai SC 1 līdz SC 2, AST 1 līdz AST 4 vai AD 5 līdz AD 8 pakāpēs. Tomēr aģentūra vajadzības un pienācīgi pamatotos gadījumos var atļaut rīkot AD 9, AD 10, AD 11 pakāpes vai, izņēmuma gadījumā, AD 12 pakāpes konkursu attiecībā uz amatiem, kuriem ir atbilstošs pilnvaru apjoms, un ievērojot apstiprināta štatu saraksta robežas. Kopējais AD 9 līdz AD 12 pakāpēs darbā pieņemto pagaidu darbinieku skaits aģentūrā nepārsniedz 20 % no kopējā piecu gadu laikposmā AD funkciju grupā darbā pieņemto pagaidu darbinieku skaita.

54. pants

Attiecībā uz 2. panta f) punktā minētajiem pagaidu darbiniekiem pārklasifikācija nākamajā augstākajā pakāpē var notikt vienīgi, izvēloties starp darbiniekiem, kuri savā pakāpē ir nostrādājuši ne mazāk kā divus gadus, ņemot vērā uz pārklasifikāciju pretendējošo darbinieku salīdzinošās īpašības un ziņojumus par tiem. Civildienesta noteikumu 45. panta 1. punkta pēdējo teikumu un 45. panta 2. punktu piemēro pēc analoģijas. Reizināšanas likmes vidējās karjeras atbilstības noteikšanai, kas noteiktas ierēdņiem Civildienesta noteikumu I pielikuma B punktā, nedrīkst būt pārsniegtas.

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu, katra aģentūra pieņem vispārīgus noteikumus šā panta īstenošanai.

55. pants

Ja 2. panta f) punktā minētos pagaidu darbiniekus pēc amata vakances iekšējās publikācijas pārceļ jaunā amatā funkcijas grupas robežās, viņus nedrīkst pārkvalificēt par iepriekšējo amatu zemākā pakāpē vai līmenī, ar nosacījumu, ka viņu amata pakāpe ir minēta amata vakances publikācijā.

Tādi paši noteikumi pēc analoģijas tiek piemēroti gadījumos, kad šāds pagaidu darbinieks noslēdz jaunu līgumu ar aģentūru tūlīt pēc iepriekšējā šā pagaidu darbinieka līguma ar citu aģentūru.

56. pants

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. panta 2. punktu katra aģentūra pieņem vispārīgus noteikumus, ar ko ievieš procedūras 2. panta f) punktā minēto pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā un nodarbināšanai.".

25.

Nodarbināšanas kārtības III sadaļu svītro.

26.

Nodarbināšanas kārtības 79. panta 2. punktā vārdus "Katra iestāde" aizstāj ar "Iestāde, kas minēta 6. panta pirmajā daļā,".

27.

Nodarbināšanas kārtības 80. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3.   Pamatojoties uz šo tabulu, katras 3.a pantā minētās iestādes, aģentūras vai struktūras 6. panta pirmajā daļā minētā iestāde, apspriežoties ar Civildienesta noteikumu komiteju, var sīkāk noteikt pilnvaras, ko attiecina uz katru pienākumu veidu.";

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

'4.   Civildienesta noteikumu 1.d un 1.e pantu piemēro pēc analoģijas.'.

28.

Nodarbināšanas kārtības 82. pantu groza šādi:

a)

panta 6. punktā vārdus "Katra iestāde" aizstāj ar "Iestāde, kas minēta 6. panta pirmajā daļā,".

b)

pievieno šādu punktu:

"7.   Līgumdarbiniekiem, kas ir II, III un IV funkciju grupas darbinieki, var atļaut piedalīties iekšējos konkursos tikai pēc tam, kad tie iestāžu civildienestā nostrādājuši trīs gadus. Līgumdarbiniekiem, kas ir II funkcijas grupas darbinieki, ir tiesības piedalīties konkursos tikai SC 1 līdz 2 pakāpē, III funkciju grupas darbiniekiem – AST 1 līdz 2 pakāpē un IV funkciju grupas darbiniekiem – AST 1 līdz 4 pakāpē vai AD 5 līdz 6 pakāpē. Kopējais kandidātu skaits, kas ir līgumdarbinieki un ko ieceļ vakantajos amatos visās minētajās pakāpēs, nekad nepārsniedz 5 % no kopējā darbinieku skaita, kas gada laikā iecelti amatā minētajās funkciju grupās saskaņā ar Civildienesta noteikumu 30. panta otro daļu.";

29.

Nodarbināšanas kārtības 84. pantu aizstāj ar šādu:

"84. pants

1.   Līgumdarbiniekam, ar kuru līgums ir noslēgts vismaz uz vienu gadu, pārbaudes laiks ir viņa nodarbinātības laikposma pirmie seši mēneši, ja viņš ir I funkciju grupas darbinieks, un pirmie deviņi mēneši, ja viņš ir kādas citas funkciju grupas darbinieks.

Ja pārbaudes laikā slimības, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma saskaņā ar Civildienesta noteikumu 58. pantu vai nelaimes gadījuma dēļ līgumdarbinieks nespēj veikt pienākumus nepārtrauktu vismaz vienu mēnesi ilgu laikposmu, 6. panta pirmajā punktā minētā iestāde var par attiecīgo laiku pagarināt viņa pārbaudes laiku. Kopējais pārbaudes laiks nekādā gadījumā nav ilgāks par 15 mēnešiem.

2.   Ziņojumu par līgumdarbinieku var sagatavot jebkurā brīdī pirms pārbaudes laika beigām, ja šīs personas darbs ir izrādījies acīmredzami neatbilstošs.

Minēto ziņojumu dara zināmu attiecīgajai personai, kurai ir tiesības astoņu darba dienu laikā iesniegt rakstiskus komentārus. Ziņojumu un komentārus 6. pantā pirmajā daļā minētajai iestādei nekavējoties nosūta tiešais līgumdarbinieka priekšnieks. Pamatojoties uz šo ziņojumu, 6. panta pirmajā daļā minētā iestāde var lemt par līgumdarbinieka atlaišanu pirms pārbaudes laika beigām, par to viņam paziņojot vienu mēnesi iepriekš, vai arī līgumdarbinieku uz atlikušo pārbaudes laiku norīkot darbā citā struktūrvienībā.

3.   Vēlākais vienu mēnesi pirms pārbaudes laika beigām tiek izstrādāts ziņojums par pagaidu darbinieka spēju veikt viņa amata uzdevumus, kā arī par viņa darba efektivitāti un rīcību darbā. Minēto ziņojumu dara zināmu līgumdarbiniekam, kuram ir tiesības astoņu darba dienu laikā iesniegt rakstiskus komentārus.

Gadījumā, ja ziņojumā ir ieteikta atlaišana vai izņēmuma gadījumā pārbaudes laika pagarināšana saskaņā ar 1. punktu, līgumdarbinieka tiešais priekšnieks ziņojumu un komentārus nekavējoties nosūta 6. panta pirmajā daļā minētajai iestādei.

Līgumdarbinieku, kura darbs vai rīcība nav bijuši atbilstoši iecelšanas amatā prasībām, atlaiž.

Galīgo lēmumu pieņem, pamatojoties uz šajā punktā minēto ziņojumu un arī uz 6. panta pirmajā daļā minētajai iestādei pieejamo informāciju par līgumdarbinieka rīcību, ņemot vērā Civildienesta noteikumu II sadaļu.

4.   Atlaistam līgumdarbiniekam par katru nostrādāto pārbaudes laika mēnesi ir tiesības saņemt atlīdzību vienas trešdaļas mēneša pamatalgas apmērā.";

30.

Nodarbināšanas kārtības 85. panta 3. punktā vārdkopu "Eiropas Savienības dibināšanas līguma 314. pantā" aizstāj ar vārdkopu "Līguma par Eiropas Savienību 55. panta 1. punktā".

31.

Nodarbināšanas kārtības 86. panta 1. punktu groza šādi:

a)

otrajai daļai pievieno šādu teikumu:

'Tomēr Civildienesta noteikumu 32. panta otro daļu pēc analoģijas piemēro 1. pakāpē darbā pieņemtiem līgumdarbiniekiem.';

b)

pievieno šādu daļu:

"Lai nodrošinātu šā punkta izpildi, tiek izstrādāti vispārīgi īstenošanas noteikumi saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu.";

32.

Nodarbināšanas kārtības 88. panta pirmās daļas b) punktā vārdus "trīs gadus" aizstāj ar vārdiem "sešus gadus".

33.

Nodarbināšanas kārtības 91. pantu aizstāj ar šādu:

"91. pants

Pēc analoģijas piemēro 16. līdz 18. pantu.

Civildienesta noteikumu 55. panta 4. punkta otro teikumu nepiemēro pēc analoģijas līgumdarbiniekiem.

Līgumdarbiniekiem, kas ir III un IV funkciju grupas darbinieki, par nostrādātajām virsstundām nav tiesību saņemt nekādu atlīdzību vai atlīdzību.

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu VI pielikumā noteiktajiem nosacījumiem virsstundas, ko nostrādājuši I un II funkciju grupas līgumdarbinieki, viņiem dod tiesības saņemt kompensācijas atvaļinājumu vai atlīdzību, ja dienesta vajadzību dēļ kompensācijas atvaļinājumu nevar izmantot divu mēnešu laikā pēc mēneša, kurā strādātas virsstundas.".

34.

Nodarbināšanas kārtības 95. pantā vārdkopu "63 gadu vecumam" aizstāj ar vārdkopu "pensionēšanās vecumam".

35.

Nodarbināšanas kārtības 96. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktā vārdu "pielāgo" aizstāj ar vārdu "pārskata";

b)

panta 11. punktu aizstāj ar šādu:

"11.   Reizi divos gados Komisija sniedz ziņojumu par bezdarba apdrošināšanas shēmas finansiālo stāvokli. Neatkarīgi no minētā ziņojuma Komisija, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar Civildienesta noteikumu 111. un 112. pantu, var koriģēt 7. punktā paredzētās iemaksas, ja tas ir nepieciešams shēmas līdzsvara nodrošināšanas interesēs.".

36.

Nodarbināšanas kārtības 101. panta 1. punkta otrās daļas otrajā teikumā vārdkopu "65 gadu" aizstāj ar vārdkopu "66 gadu".

37.

Nodarbināšanas kārtības 103. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2.   Ja nomirst kāds bijušais līgumdarbinieks, kurš saņēmis invaliditātes pabalstu vai izdienas pensiju, vai kurš aizgājis no dienesta, nesasniedzot pensionēšanās vecumu, un lūdzis atlikt izdienas pensijas izmaksu līdz tā kalendārā mēneša pirmajai dienai, kas seko mēnesim, kurā viņš sasniedz pensionēšanās vecumu, mirušā līgumdarbinieka tiesību pārņēmējiem kā noteikts Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 4. nodaļā ir tiesības saņemt minētajā pielikumā paredzēto apgādnieka zaudējuma pensiju.";

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3.   Ja līgumdarbinieka vai bijušā līgumdarbinieka, kurš saņēmis invaliditātes pabalstu vai izdienas pensiju, vai bijušā līgumdarbinieka, kurš atstājis dienestu pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas un kurš lūdzis atlikt izdienas pensijas izmaksu līdz tā kalendārā mēneša pirmajai dienai, kas seko mēnesim, kurā viņš sasniedz pensionēšanās vecumu, atrašanās vieta nav zināma ilgāk nekā vienu gadu, Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 5. un 6. nodaļas noteikumus, kuros reglamentētas pagaidu pensijas, pēc analoģijas piemēro viņa laulātajam vai personām, kas atzītas par viņa apgādājamajiem.".

38.

Nodarbināšanas kārtības 106. panta 4. punktā vārdkopu "63 gadu vecum(-…)" aizstāj ar vārdiem "pensionēšanās vecum(-…)".

39.

Nodarbināšanas kārtības 120. pantā vārdus "katra iestāde" aizstāj ar tekstu "6. panta pirmajā daļā minētā iestāde".

40.

Iekļauj šādu pantu:

"132.a pants

Saskaņā ar 125. panta 1. punktā minētajiem īstenošanas pasākumiem un pēc tā deputāta vai deputātu nepārprotama pieprasījuma, kuru palīgi attiecīgās personas ir, reģistrētiem Parlamenta deputātu palīgiem var izmaksāt tikai vienu reizi vai nu iekārtošanās pabalstu vai nu pārcelšanās pabalstu, ko izmaksā no attiecīgā deputāta palīdzības pabalsta, ja ir iesniegts pierādījums tam, ka dzīvesvietas maiņa ir bijusi nepieciešama. Pabalsta summa nepārsniedz deputāta palīga viena mēneša pamatalgu.".

41.

Nodarbināšanas kārtības 139. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu groza šādi:

i)

punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"b)

tā mēneša beigās, kad reģistrēts deputāta palīgs sasniedz 66 gadu vecumu, vai izņēmuma gadījumos tajā datumā, kas noteikts saskaņā ar Civildienesta noteikumu 52. panta otro un trešo daļu;";

ii)

punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"d)

ņemot vērā, ka savstarpēja uzticēšanās starp deputātu un reģistrēto deputāta palīgu ir viņu darba attiecību pamatā, paziņošanas termiņa beigās, kas ir norādīts līgumā, kurš paredz reģistrētajam deputāta palīgam vai Eiropas Parlamentam – pēc pieprasījuma, ko iesniedz Eiropas Parlamenta deputāts vai deputāti, kuriem palīdzēt reģistrētais deputātu palīgs tika pieņemts darbā – tiesības līgumu lauzt pirms termiņa. Paziņošanas termiņš nav īsāks par vienu mēnesi par katru dienesta gadu, bet ne īsāks kā viens mēnesis un ne ilgāks kā trīs mēneši. Tomēr paziņošanas termiņš nesākas ar grūtniecības laikā, kas apliecināta ar medicīnisku izziņu, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā vai slimības atvaļinājuma laikā ar noteikumu, ka šāds slimības atvaļinājums nepārsniedz trīs mēnešus. Turklāt paziņošanas termiņš tiek apturēts grūtniecības laikā, kas apliecināta ar medicīnisku izziņu, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā vai slimības atvaļinājuma laikā, ņemot vērā iepriekšminētos ierobežojumus;";

b)

iekļauj šādu punktu:

"3.a   Īstenošanas noteikumi, kas minēti 125. panta 1. punktā, paredz samierināšanas procedūru, kuru piemēro pirms tiek izbeigts reģistrētā deputāta palīga līgums pēc Eiropas parlamenta deputāta vai deputātu pieprasījuma, kuriem palīdzēt viņš tika pieņemts darbā, vai pēc attiecīgā deputāta palīga pieprasījuma, ievērojot 1. punkta d) apakšpunktu un 3. punktu."

42.

Nodarbināšanas kārtības 141. pantā vārdus "katra iestāde" aizstāj ar tekstu "6. panta pirmajā daļā minētā iestāde".

43.

Iekļauj šādu pantu:

"142.a pants

Komisija līdz 2020. gada 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā ir izvērtēta šo Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības darbība.".

44.

Nodarbināšanas kārtības pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. panta 1. punktam pievieno šādus teikumus:

"Minētā pielikuma 21. pantu, 22. pantu, izņemot tā 4. punktu, 23. pantu, 24.a pantu un 31. panta 6. un 7. punktu pēc analoģijas piemēro citiem darbiniekiem, kas ir nodarbināti 2013. gada 31. decembrī. Minētā pielikuma 30. pantu un 31. panta 1., 2., 3. un 5. punktu pēc analoģijas piemēro pagaidu darbiniekiem, kas ir nodarbināti 2013. gada 31. decembrī. Attiecībā uz darbiniekiem, kas sākuši dienestu pirms 2014. gada 1. janvāra Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 33. panta 1. punkta otrajā daļā, 47. panta a) punktā, 101. panta 1. punkta otrajā daļā un 139. panta 1. punkta b) apakšpunktā vārdkopu "66 gadu" aizstāj ar vārdkopu "65 gadu".".

b)

pielikumam pievieno šādu pantu:

"6. pants

No 2014. gada 1. janvāra līgumi ar pagaidu darbiniekiem, uz kuriem attiecas Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) punkts un kuri ir nodarbināti 2013. gada 31. decembrī aģentūrā, bez atlases procedūras tiek transformēti par līgumiem saskaņā ar šīs Nodarbināšanas kārtības 2. panta f) punktu. Pārējā daļā līguma nosacījumi paliek nemainīgi. Šis pants neattiecas uz līgumiem ar pagaidu darbiniekiem, kuri ir nodarbināti kā aģentūru vadītāji un aģentūru vadītāju vietnieki, kas minēti Savienības tiesību aktā, ar ko izveido aģentūru, kā arī neattiecas uz ierēdņiem, kas ir norīkoti darbā aģentūrā dienesta interesēs.".

3. pants

1.   Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no 2014. gada 1. janvāra, izņemot 1. panta 44. punktu un 1. panta 73. punkta d) apakšpunktu, ko piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2013. gada 22. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  2012. gada 22. marta atzinums (Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

(2)  OV C 205, 12.7.2012., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2013. gada 2. jūlija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2013. gada 10. oktobra lēmums.

(4)  Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi, kas noteikti Padomes Regulā (EEK, Euratom, ECSC) Nr. 259/68 (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti) OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).";

(6)  Padomes Regula (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 300/76 (1976. gada 9. februāris) ar ko nosaka to ierēdņu kategorijas, kuriem ir tiesības saņemt pabalstus par maiņu darbu, kā arī šo pabalstu likmes un nosacījumus (OV L 38, 13.2.1976, 1. lpp.).

(7)  Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru (OV L 56, 4.3.1968, 8. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, Nodaļa 1, sējums 1, 33. lpp.).".

(8)  Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp., Īpašais izdevums latviešu valodā, 1. nodaļa, 2. sējums, 5. lpp.).

(9)  Padomes Regula (Euratom, EOTK, EEK) Nr. 2530/72 (1972. gada 4. decembris), ar ko ievieš īpašus un pagaidu pasākumus, kas piemērojami Eiropas Kopienu ierēdņu iecelšanai amatā, ņemot vērā jauno dalībvalstu pievienošanos, un minēto Kopienu ierēdņu dienesta izbeigšanai (OV L 272, 5.12.1972., 1. lpp.).

(10)  Padomes Regula (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 1543/73(1973. gada 4. jūnijs), ar ko ievieš īpašus pasākumus, ko piemēro pagaidu kārtā Eiropas Kopienu ierēdņiem, ko maksā no pētniecības un investīciju fondiem (OV L 155, 11.6.1973., 1. lpp.)"

(11)  Parlamenta tehnisko darbinieku amata vietu skaits Eiropas Parlamentā nepārsniedz 85.";

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts), par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009, 164. lpp.).

(13)  Eiropas parlamenta un Padomes Regula (EU) Nr. 1023/2013 (2013. gada 22. oktobris), ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 287, 29.10.2013., 15. lpp.)"