29.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 287/90


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 269, 2013. gada 10. oktobris, 1. lpp. )

7. lappuse, 57. apsvērums, otrais teikums

teksts:

“(…). Pārējie noteikumi būtu jāpiemēro no 2016. gada 1. jūnijs.”

jālasa:

“(…). Pārējie noteikumi būtu jāpiemēro no 2016. gada 1. maija.”.

88. lappuse, 288. panta 1. punkts

teksts:

“… piemēro no 2013. gada 30. oktobris.”

jālasa:

“… piemēro no 2013. gada 30. oktobra.”.

88. lappuse, 288. panta 2. punkts

teksts:

“2.   Pantus, izņemot tos, kas minēti 1. punktā, piemēro no 2016. gada 1. jūnijs.”

jālasa:

“2.   Pantus, izņemot tos, kas minēti 1. punktā, piemēro no 2016. gada 1. maija.”.