8.8.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 759/2013

(2013. gada 30. aprīlis),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 809/2004 attiecībā uz informācijas sniegšanas prasībām konvertējamiem un apmaināmiem parāda vērtspapīriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 809/2004 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz prospektos iekļauto informāciju, kā arī prospektu formu, informācijas iekļaušanu ar norādi un prospektu publicēšanu, un attiecībā uz reklāmas izplatīšanu (2) noteikta informācija, kas obligāti iekļaujama prospektā par dažādu veidu vērtspapīriem, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 2003/71/EK 7. panta 1. punktam.

(2)

Akciju reģistrācijas dokumenta plānam būtu jābūt attiecināmam ne tikai uz akcijām un citiem pārvedamiem vērtspapīriem, kas ir līdzvērtīgi akcijām, bet arī uz citiem vērtspapīriem, kas sniedz pieeju emitenta kapitālam, izmantojot konversiju vai maiņu, ja pamatakciju tirdzniecība jau nav atļauta regulētā tirgū.

(3)

Ja pamatakciju emitents ietilpst vienā un tajā pašā koncernā kā konvertējamo vai apmaināmo vērtspapīru emitents, taču nav atļauta pamatakciju tirdzniecība regulētā tirgū, informācija par emitentu ieguldītājiem nav viegli pieejama. Tādējādi akciju reģistrācijas plānam būtu jābūt attiecināmam uz pamatakcijām, un tas būtu jāpievieno kombinācijām, kuras izmanto prospekta sagatavošanai.

(4)

Ja vērtspapīri ar garantijām vai atvasinātie vērtspapīri sniedz tiesības iegādāties emitenta vai koncerna akcijas un šīs akcijas nav atļauts tirgot regulētā tirgū, attiecīgā informācija, kas norādīta vērtspapīru apraksta plānā par atvasinātajiem vērtspapīriem, būtu jāsniedz ieguldītājiem.

(5)

Ja parāda vērtspapīri ir apmaināmi pret vai konvertējami par akcijām, kuras ir atļauts tirgot regulētā tirgū, informācija par pamatakcijām jau ir pieejama akcionāriem un ieguldītājiem kopumā. Tādēļ būtu jāprecizē, ka kombinācijām, ko izmanto vērtspapīru apraksta prospekta sagatavošanai, pietiek pievienot paziņojumu, kurā norādīts izmantotā pamatinstrumenta veids un tas, kur informācija par šo pamatinstrumentu ir pieejama.

(6)

Ja parāda vērtspapīri ir konvertējami par vai apmaināmi pret akcijām, kuras emitē vai emitēs vērtspapīra emitents vai juridiska persona, kas ietilpst emitenta koncernā, un šīs pamatakcijas vēl nav atļauts tirgot regulētā tirgū, ieguldītājiem būtu arī jāsaņem paziņojums par apgrozāmo kapitālu un paziņojums par pamatakciju emitenta kapitalizāciju un parādsaistībām. Pateicoties šiem paziņojumiem, ieguldītājiem vērtspapīru aprakstā tiktu sniegta tāda pati informācija par pamatakciju emitenta spēju turpināt darbību un par tā parādsaistībām salīdzinājumā ar tā kapitalizāciju, kāda būtu pieejama, ja tie akcijās ieguldītu tieši.

(7)

Ja pamatakcijas emitē trešā persona un tās neļauj tirgot regulētā tirgū, ieguldītājiem šo pamatakciju apraksts nav viegli pieejams. Tāpēc kombinācijām, ko izmanto prospekta vērtspapīru apraksta sagatavošanai, būtu jāpievieno papildu struktūras modulis, kurā aprakstītas pamatakcijas.

(8)

Juridiskās noteiktības labad Regulas (EK) Nr. 809/2004 XVIII pielikumā iekļautajā tabulā nepieciešams precizēt, kā prospektu sagatavošanā būtu jāapvieno plāni un struktūras moduļi, tostarp, ja ir nepieciešami tikai daži plānu un struktūras moduļu informācijas aspekti gadījumos, kad plānu un struktūras moduļu īpašu kombināciju dēļ konkrētos gadījumos konkrētus informācijas aspektus nedrīkst piemērot, un kad emitents, piedāvātājs vai persona, kura lūdz iekļaušanu tirdzniecībai regulētā tirgū, var izvēlēties starp dažādiem plāniem un struktūras moduļiem atbilstoši konkrētiem robežlielumiem, piemēram, parāda vērtspapīru minimālai nominālvērtībai, vai atbilstoši Regulā (EK) Nr. 809/2004 minētajiem nosacījumiem.

(9)

Termins “obligācijas” būtu jāaizstāj ar terminu “parāda vērtspapīri”, lai Regulā (EK) Nr. 809/2004 nodrošinātu terminoloģijas konsekvenci.

(10)

Regulas (EK) Nr. 809/2004 II pielikumā norādītā standarta finanšu informācijas struktūras moduļa piemērošana ir atkarīga no ievērojamām bruto izmaiņām emitenta lielumā, tādēļ vārdi “(ja piemērojams)” būtu jāiekļauj pielikuma ailē ar nosaukumu “STRUKTŪRAS MODULIS”, kas attiecas uz šīs regulas XVIII pielikuma reģistrācijas dokumentu, tā, lai atspoguļotu, ka šīs regulas II pielikums ir piemērojams tikai dažiem nosacījumiem.

(11)

Konvertējami vai aizvietojami parādu vērtspapīri var sniegt pieeju emitenta jaunajām akcijām, kad to turētājiem ir parakstīšanās tiesības. Attiecīgi – to vērtspapīru tiesību emisijām, kurus var konvertēt par vai apmainīt pret emitenta jaunajām akcijām, arī būtu jāspēj gūt labumu no samērīga informācijas sniegšanas režīma, kas izklāstīts Regulas (EK) Nr. 809/2004 26.a pantā, ar nosacījumu, ka pamatakcijas ir jaunas akcijas, ko emitējusi tā pati juridiskā persona, kas emitējusi parāda vērtspapīrus. Samērīgs informācijas sniegšanas režīms, kas izklāstīts Regulas (EK) Nr. 809/2004 26.b pantā, būtu jāpiemēro arī prospektam par to parāda vērtspapīru piedāvājumu vai iekļaušanu tirdzniecībai regulētā tirgū, kurus var konvertēt par vai apmainīt pret emitenta akcijām un kurus emitē mazi un vidēji uzņēmumi un uzņēmumi ar samazinātu tirgus kapitalizāciju. Attiecīgi – plānu un struktūras moduļu kombinācija, ko piemēro tādu parāda vērtspapīru tiesību emisijām, kurus var konvertēt par vai apmainīt pret emitenta akcijām, vai konvertējamiem vai apmaināmiem parāda vērtspapīriem, kurus emitējuši mazie un vidējie uzņēmumi un uzņēmumi ar samazinātu tirgus kapitalizāciju, būtu jāiekļauj XVIII pielikumā.

(12)

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt emitentiem pārejas laikposmu, lai pielāgotos ar šo regulu ieviestajām jaunajām prasībām, šī regula būtu jāpiemēro tikai prospektiem un pamatprospektiem, kurus apstiprinājusi kompetenta iestāde šīs regulas spēkā stāšanās dienā vai vēlāk.

(13)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 809/2004 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 809/2004

Regulu (EK) Nr. 809/2004 groza šādi:

1)

regulas 6. pantā pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Ja akcijas ar garantijām dod tiesības iegādāties emitenta akcijas un šīs akcijas nav atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz arī XII pielikumā izklāstītajā plānā paredzēto informāciju, izņemot 4.2.2. punktā minēto informāciju.”;

2)

regulas 8. pantā pievieno šādu 3., 4. un 5. punktu:

“3.   Ja parāda vērtspapīrus var apmainīt pret vai konvertēt par akcijām, kuras jau ir atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz arī XII pielikumā izklāstītajā plāna 4.2.2. punktā minēto informāciju.

4.   Ja parāda vērtspapīrus var konvertēt par vai apmainīt pret akcijām, kuras emitē vai emitēs parāda vērtspapīra emitents vai juridiska persona, kas ietilpst emitenta koncernā, un šīs pamatakcijas jau nav atļauts tirgot regulētā tirgū, informāciju par pamatakciju emitentu sniedz arī saskaņā ar III pielikumā izklāstītā plāna 3.1. un 3.2. punktu vai attiecīgā gadījumā saskaņā ar XXIV pielikumā izklāstīto samērīgo plānu.

5.   Ja parāda vērtspapīri ar garantijām dod tiesības iegādāties emitenta akcijas un šīs akcijas nav atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz arī XII pielikumā izklāstītajā plānā paredzēto informāciju, izņemot 4.2.2. punktā minēto informāciju.”;

3)

regulas 15. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Plāns ir attiecināms uz vērtspapīriem, kuri neietilpst pārējo 6., 8. un 16. minēto vērtspapīru apraksta plānu darbības jomā, izņemot gadījumos, kas minēti 6. panta 3. punktā, 8. panta 3. punktā un 5. punktā un 16. panta 3. un 5. punktā. Plāns ir attiecināms uz konkrētiem vērtspapīriem, kad apmaksas un/vai piegādes saistības ir saistītas ar pamatinstrumentu.”;

4)

regulas 16. pantā pievieno šādu 3., 4. un 5. punktu:

“3.   Ja parāda vērtspapīrus var apmainīt pret vai konvertēt par akcijām, kuras jau ir atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz arī XII pielikumā izklāstītā plāna 4.2.2. punktā minēto informāciju.

4.   Ja parāda vērtspapīrus var konvertēt par vai apmainīt pret akcijām, kuras emitē vai emitēs parāda vērtspapīra emitents vai juridiska persona, kas ietilpst emitenta koncernā, un šīs pamatakcijas jau nav atļauts tirgot regulētā tirgū, informāciju par pamatakciju emitentu sniedz arī saskaņā ar III pielikumā izklāstītā plāna 3.1. un 3.2. punktu vai attiecīgā gadījumā saskaņā ar XXIV pielikumā izklāstīto samērīgo plānu.

5.   Ja parāda vērtspapīri ar garantijām dod tiesības iegādāties emitenta akcijas un šīs akcijas nav atļauts tirgot regulētā tirgū, sniedz arī XII pielikumā izklāstītajā plānā paredzēto informāciju, izņemot 4.2.2. punktā minēto informāciju.”;

5)

regulas 17. panta 2. punkta 2. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“2)

ja šīs akcijas vai citus akcijām līdzvērtīgus pārvedamus vērtspapīrus emitē vai emitēs vērtspapīra emitents vai juridiska persona, kas ietilpst emitenta koncernā, vai trešā persona un brīdī, kad apstiprina prospektu par šiem vērtspapīriem, tos vēl netirgo regulētā tirgū vai līdzvērtīgā tirgū ārpus Savienības, un ja pamatakcijas vai citus akcijām līdzvērtīgus pārvedamus vērtspapīrus var piegādāt, norēķinoties fiziski.”

6)

regulas XIV pielikuma nosaukumu aizstāj ar šādu:

Papildu informācijas struktūras modulis par pamatakciju”;

7)

regulas XVIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Pārejas noteikums

1.   Šo regulu nepiemēro prospekta vai pamatprospekta pielikuma apstiprināšanai, ja prospekts vai pamatprospekts apstiprināts pirms 3. pantā minētās dienas.

2.   Ja izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 18. pantu informē uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi ar apstiprinājuma sertifikātu attiecībā uz prospektu vai pamatprospektu, kas apstiprināts pirms 3. pantā minētās dienas, tad izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde sertifikātā skaidri un nepārprotami norāda, ka prospekts vai pamatprospekts ticis apstiprināts pirms 3. pantā minētās dienas.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 30. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.

(2)  OV L 149, 30.4.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

“XVIII PIELIKUMS

I   DAĻA

Kombināciju tabula

Nr.

XVIII PIELIKUMS

I daļa

REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS

PLĀNI

STRUKTŪRAS MODULIS

PLĀNI

VĒRTSPAPĪRU KATEGORIJAS

Akcijas

Parāda un atvasinātie vērtspapīri

(< EUR 100 000)

Parāda un atvasinātie vērtspapīri

(> vai = EUR 100 000)

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

Banku parāda un atvasinātie vērtspapīri

Standarta informācija

(vajadzības gadījumā)

Slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmums

Valstis un to reģionālās un vietējās iestādes

Starptautiskas sabiedriskas organizācijas/ESAO dalībvalsts garantēti parāda vērtspapīri

1.

Akcijas (priekšrocību akcijas, lietotāja akcijas, akcijas ar parakstīšanās priekšrocību tiesībām u. c.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Parāda vērtspapīri (standarta, ienākumu un strukturētie parāda vērtspapīri u. c.), kuru nominālvērtība ir mazāka par EUR 100 000

 

VAI

 

 

VAI

 

 

 

 

3.

Parāda vērtspapīri (standarta, ienākumu un strukturētie parāda vērtspapīri u. c.), kuru nominālvērtība ir vismaz EUR 100 000

 

 

VAI

 

VAI

 

 

 

 

4.

Trešās personas garantēti parāda vērtspapīri

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

5.

Trešās personas garantēti atvasinātie vērtspapīri

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

6.

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, emitenta akcijām vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

8.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Apmaināmu vai konvertējamu parāda vērtspapīru emitents

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

(Pamat)akciju emitents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Parāda vērstpapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par koncerna akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Apmaināmu vai konvertējamu parāda vērtspapīru emitents

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

(Pamat)akciju emitents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Parāda vērtspapīri ar garantijām, kas dod tiesības iegādāties emitenta akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Akcijas ar garantijām, kas dod tiesības iegādāties emitenta akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības parakstīties uz emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū, vai tās iegādāties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības iegādāties koncerna akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

15.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības parakstīties uz emitenta vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū, vai iegādāties tās, un atvasinātie vērtspapīri, kas ir saistīti ar kādu citu pamatinstrumentu, kurš nav emitenta vai koncerna akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū (ieskaitot visus atvasinātos vērtspapīrus, kas dod tiesības uz skaidras naudas izmaksu)

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 


Nr.

XVIII PIELIKUMS

I daļa

VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS

PLĀNI

PAPILDU STRUKTŪRAS MODUĻI

VĒRTSPAPĪRU KATEGORIJAS

Akcijas

Parāda vērtspapīri

(< EUR 100 000)

Parāda vērtspapīri

(> vai = EUR 100 000)

Atvasinātie vērtspapīri

Garantijas

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

Pamatakcijas

1.

Akcijas (priekšrocību akcijas, lietotāja akcijas, akcijas ar parakstīšanās priekšrocību tiesībām u. c.)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Parāda vērtspapīri (standarta, ienākumu un strukturētie parāda vērtspapīri u. c.), kuru nominālvērtība ir mazāka par EUR 100 000

 

 

 

 

 

 

 

3.

Parāda vērtspapīri (standarta, ienākumu un strukturētie parāda vērtspapīri u. c.), kuru nominālvērtība ir vismaz EUR 100 000

 

 

 

 

 

 

 

4.

Trešās personas garantēti parāda vērtspapīri

 

VAI

VAI

 

 

 

 

5.

Trešās personas garantēti atvasinātie vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

6.

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

 

VAI

VAI

 

 

 

 

7.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, emitenta akcijām vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

UN vienīgi 4.2.2. punkts

 

 

 

8.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt vai konvertēt

 

VAI

VAI

 

 

 

 

(Pamat)akcijas

 

 

 

 

 

 

UN izņemot 2. punktu

9.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

UN vienīgi 3.1. un 3.2. punkts

VAI

VAI

 

 

 

 

10.

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par koncerna akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt vai konvertēt

 

VAI

VAI

 

 

 

 

(Pamat)akcijas

UN vienīgi 3.1. un 3.2. punkts

 

 

 

 

 

 

11.

Parāda vērtspapīri ar garantijām, kas dod tiesības iegādāties emitenta akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

UN izņemot 4.2.2. punktu

 

 

 

12.

Akcijas ar garantijām, kas dod tiesības iegādāties emitenta akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

 

 

UN izņemot 4.2.2. punktu

 

 

 

13.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības parakstīties uz emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū, vai tās iegādāties

 

 

 

UN izņemot 4.2.2. punktu

 

 

 

14.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības iegādāties koncerna akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

 

 

UN izņemot 4.2.2. punktu

 

 

 

15.

Atvasinātie vērtspapīri, kas dod tiesības parakstīties uz emitenta vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū, vai iegādāties tās, un atvasinātie vērtspapīri, kas ir saistīti ar kādu citu pamatinstrumentu, kurš nav emitenta vai koncerna akcijas, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū (ieskaitot visus atvasinātos vērtspapīrus, kas dod tiesības uz skaidras naudas izmaksu)

 

 

 

 

 

 

 

II   DAĻA

Kombināciju tabula attiecībā uz to parāda vērtspapīru tiesību emisijām, kurus var konvertēt par vai apmainīt pret emitenta akcijām, un to parāda vērtspapīru tiesību emisijām, kurus vai konvertēt par vai apmainīt pret emitenta akcijām, kad šādas tiesību emisijas un parāda vērtspapīrus emitē mazie un vidējie uzņēmumi (“MVU”) vai uzņēmumi ar samazinātu tirgus kapitalizāciju (“Small Caps”) (samērīgs informācijas sniegšanas režīms)

Tomēr emitenti var izvēlēties izveidot prospektu saskaņā ar pilno informācijas sniegšanas režīmu.

Nr.

XVIII PIELIKUMS

II daļa: Samērīgs informācijas sniegšanas režīms

REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTS

PLĀNI

STRUKTŪRAS MODULIS

PLĀNI

VĒRTSPAPĪRU KATEGORIJAS

Akcijas

Parāda un atvasinātie vērtspapīri

(< EUR 100 000)

Parāda un atvasinātie vērtspapīri

(> vai = EUR 100 000)

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

Banku parāda un atvasinātie vērtspapīri

Standarta informācija

(vajadzības gadījumā)

Slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmums

Valstis un to reģionālās un vietējās iestādes

Starptautiskas sabiedriskas organizācijas/ESAO dalībvalsts garantēti parāda vērtspapīri

1.

Tādu parāda vērtspapīru tiesību emisijas, kurus var konvertēt par vai apmainīt pret emitenta akcijām, ja emitentam ir tādas pašas kategorijas akcijas, kuras jau atļauts tirgot regulētā tirgū, vai ir izpildīti 26.a panta 2. punktā paredzētie daudzpusējas tirdzniecības sistēmas nosacījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, emitenta vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

3.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt vai konvertēt

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

(Pamat)akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par koncerna akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt vai konvertēt

 

VAI

VAI

 

VAI

 

 

 

 

(Pamat)akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr.

XVIII PIELIKUMS

II daļa: Samērīgs informācijas sniegšanas režīms

VĒRTSPAPĪRU APRAKSTS

PLĀNI

PAPILDU STRUKTŪRAS MODUĻI

VĒRTSPAPĪRU KATEGORIJAS

Akcijas

Parāda vērtspapīri

(< EUR 100 000)

Parāda vērtspapīri

(> vai = EUR 100 000)

Atvasinātie vērtspapīri

Garantijas

Uz aktīviem balstīti vērtspapīri

Pamatakcijas

1.

Tādu parāda vērtspapīru tiesību emisijas, kurus var konvertēt par vai apmainīt pret emitenta akcijām, ja emitentam ir tādas pašas kategorijas akcijas, kuras jau atļauts tirgot regulētā tirgū, vai ir izpildīti 26.a panta 2. punktā paredzētie daudzpusējas tirdzniecības sistēmas nosacījumi

UN vienīgi 3.1. un 3.2. punkts

VAI

VAI

 

 

 

UN izņemot 2. punktu

2.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, emitenta vai koncerna akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū

 

VAI

VAI

UN vienīgi 4.2.2. punkts

 

 

 

3.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par trešās personas akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri, ko var apmainīt vai konvertēt

 

VAI

VAI

 

 

 

 

(Pamat)akcijas

 

 

 

 

 

 

UN izņemot 2. punktu

4.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par emitenta akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

UN vienīgi 3.1. un 3.2. punkts

VAI

VAI

 

 

 

 

5.

MVU un uzņēmumu ar samazinātu tirgus kapitalizāciju parāda vērtspapīri, ko var apmainīt pret vai konvertēt par koncerna akcijām, kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū

Parāda vērtspapīri

 

VAI

VAI

 

 

 

 

(Pamat)akcijas

UN vienīgi 3.1. un 3.2. punkts”