10.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 101/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 323/2013

(2013. gada 9. aprīlis),

ar ko 2013. gada nozvejas kvotām pievieno konkrētu daudzumu, kas 2012. gadā ieturēts atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 847/96, kas ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktu dalībvalsts var līdz nozvejas kvotas piemērošanas gada 31. oktobrim lūgt Komisiju ieturēt un pārcelt uz nākamo gadu līdz 10 % no attiecīgās kvotas. Ieturēto daudzumu Komisija pievieno attiecīgajai kvotai.

(2)

Padomes 2010. gada 13. decembra Regulā (ES) Nr. 1225/2010, ar ko 2011. un 2012. gadam ES kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem (2), Padomes 2011. gada 30. novembra Regulā (ES) Nr. 1256/2011, ar ko 2012. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 1124/2010 (3), Padomes 2011. gada 19. decembra Regulā (ES) Nr. 5/2012, ar ko 2012. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Melnajā jūrā (4), Padomes 2012. gada 17. janvāra Regulā (ES) Nr. 43/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES kuģiem pieejamās zvejas iespējas no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras nav starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (5), un Padomes 2012. gada 17. janvāra Regulā (ES) Nr. 44/2012, ar ko 2012. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (6), noteiktas konkrētu krājumu nozvejas kvotas 2012. gadam un precizēts, uz kuriem krājumiem var attiecināt Regulā (EK) Nr. 847/96 paredzētos pasākumus.

(3)

Padomes 2012. gada 20. decembra Regulā (ES) Nr. 1262/2012, ar ko nosaka konkrētu dziļūdens zivju krājumu zvejas iespējas ES kuģiem 2013. un 2014. gadā (7), Padomes 2012. gada 20. novembra Regulā (ES) Nr. 1088/2012, ar ko 2013. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā (8), Padomes 2012. gada 20. decembra Regulā (ES) Nr. 1261/2012, ar ko 2013. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Melnajā jūrā (9), Padomes 2013. gada 21. janvāra Regulā (ES) Nr. 39/2013, ar ko 2013. gadam nosaka ES kuģiem pieejamās zvejas iespējas no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras nav starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (10), un Padomes 2013. gada 21. janvāra Regulā (ES) Nr. 40/2013, ar ko 2013. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (11), noteiktas konkrētu krājumu nozvejas kvotas 2013. gadam.

(4)

Dažas dalībvalstis atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktam līdz 2012. gada 31. oktobrim ir lūgušas daļu no tām iedalītajām 2012. gada kvotām ieturēt un pārcelt uz nākamo gadu. Ieturētie daudzumi minētajā regulā noteiktajās robežās jāpievieno 2013. gada kvotai.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

2013. gada nozvejas kvotas, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 1262/2012, Regulā (ES) Nr. 1088/2012, Regulā (ES) Nr. 1261/2012, Regulā (ES) Nr. 39/2013 un Regulā (ES) Nr. 40/2013, palielina, kā norādīts pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 9. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 115, 9.5.1996., 3. lpp.

(2)  OV L 336, 21.12.2010., 1. lpp.

(3)  OV L 320, 3.12.2011., 3. lpp.

(4)  OV L 3, 6.1.2012., 1. lpp.

(5)  OV L 25, 27.1.2012., 1. lpp.

(6)  OV L 25, 27.1.2012., 55. lpp.

(7)  OV L 356, 22.12.2012., 22. lpp.

(8)  OV L 323, 22.11.2012., 2. lpp.

(9)  OV L 356, 22.12.2012., 19. lpp.

(10)  OV L 23, 25.1.2013., 1. lpp.

(11)  OV L 23, 25.1.2013., 54. lpp.


PIELIKUMS

Valsts kods

Krājuma kods

Suga

Zona

Galīgā kvota (2012) (1)

(tonnās)

Nozveja (2012)

(tonnās)

Nozveja (īpaši nosacījumi) (2012)

(tonnās)

Galīgā kvota

(%)

Pārceltā kvota

(tonnās)

BEL

ANF/07.

Jūrasvelni

VII zona

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

ES ūdeņi IIa un IV zonā

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

Jūrasvelni

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07A.

Menca

VIIa zona

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

Menca

VIId zona

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

Menca

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX un X zona, ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07A.

Pikša

VIIa zona

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6A.

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi Vb un VIa zonā

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

Pikša

VIIb–k, VIII, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

Heks

ES ūdeņi IIa un IV zonā

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

Heks

VI un VII zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

Megrimi

VII zona

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

Megrimi

ES ūdeņi IIa un IV zonā

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

Jūras līdaka

ES ūdeņi IV zonā

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII zona

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

ES ūdeņi IIa un IV zonā

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

Norvēģijas omārs

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa zona

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE.

Jūras zeltplekste

VIId un VIIe zona

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

Jūras zeltplekste

VIIh, VIIj un VIIk zona

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07A.

Parastā jūrasmēle

VIIa zona

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

Parastā jūrasmēle

VIId zona

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

Parastā jūrasmēle

VIIe zona

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C

Parastā jūrasmēle

ES ūdeņi II un IV zonā

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

Parastā jūrasmēle

VIIf un VIIg zona

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk zona

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

Parastā jūrasmēle

VIIIa un VIIIb zona

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIId zonā

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi IIa un IV zonā

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe-k zonā

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIII un IX zonā

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07A.

Merlangs

VIIa zona

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7A-C

Merlangs

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANF/07.

Jūrasvelni

VII zona

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

ES ūdeņi IIa un IV zonā

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

Jūrasvelni

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

ES ūdeņi III un IV zonā

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

Zilā jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi III zonā

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

Zilā jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi II un IV zonā

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS.

Menca

Kategats

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6A.

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi Vb un VIa zonā

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

Siļķe

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VIb un VIaN zonā

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

Heks

ES ūdeņi IIa un IV zonā

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa zonā; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

Megrimi

ES ūdeņi IIa un IV zonā

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C

Jūras līdaka

ES ūdeņi IV zonā

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LIN/3A/BCD

Jūras līdaka

IIIa zona; ES ūdeņi IIIb, c, d zonā

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

ES ūdeņi IIa un IV zonā

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3A/BCD

Norvēģijas omārs

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

Saida

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb, XII un XIV zonā

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi III zonā

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

Strupdeguna garaste

EK un starptautiskie ūdeņi I, II un IV zonā

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

Tūbītes

ES ūdeņi IIa, IIIa un IV zonā

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C

Parastā jūrasmēle

ES ūdeņi II un IV zonā

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3A/BCD

Parastā jūrasmēle

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi IIa un IV zonā

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe-k zonā

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

Brosme

ES ūdeņi IV zonā

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

Brosme

EK un starptautiskie ūdeņi I, II un XIV zonā

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa zona, ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

ES ūdeņi IIa un IV zonā

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

ES ūdeņi III un IV zonā

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

Zilā jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi III zonā

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

Zilā jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi II un IV zonā

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

Menca

Kategats

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2A-C46

Grenlandes paltuss

ES ūdeņi IIa un IV zonā, ES un starptautiskie ūdeņi Vb un VI zonā

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3A/BCD

Heks

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa zonā; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

Megrimi

ES ūdeņi IIa un IV zonā

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

Jūras līdaka

ES ūdeņi IV zonā

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3A/BCD

Jūras līdaka

IIIa zona; ES ūdeņi IIIb, c, d zonā

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

ES ūdeņi IIa un IV zonā

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3A/BCD

Norvēģijas omārs

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

Ziemeļu garnele

ES ūdeņi IIa un IV zonā

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi III zonā

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

Tūbītes

ES ūdeņi IIa, IIIa un IV zonā

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

Parastā jūrasmēle

ES ūdeņi II un IV zonā

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3A/BCD

Parastā jūrasmēle

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03A-C.

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi IIIa zonā

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi IIa un IV zonā

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

Brosme

ES ūdeņi IV zonā

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

Eiropas anšovs

IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANF/07.

Jūrasvelni

VII zona

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

Jūrasvelni

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

Jūrasvelni

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

Jūrasvelni

VIIIc, IX un X; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

Zilā jūras līdaka

Starptautiskie ūdeņi XII zonā

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2A-C46

Grenlandes paltuss

ES ūdeņi IIa un IV zonā, ES un starptautiskie ūdeņi Vb un VI zonā

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

Heks

VIIIc, IX un X; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08C.

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

VIIIc zona

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09.

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

IX zona

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa zonā; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

Megrimi

VII zona

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

Megrimi

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE.

Megrimi

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

Megrimi

VIIIc, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII zona

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

Norvēģijas omārs

VIIIc zona

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

Norvēģijas omārs

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX, X, XII un XIV zonā

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi IX zonā

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi X zonā

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII un VIII zonā

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

 

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe-k zonā

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIII un IX zonā

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

Putasu

VIIIc, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

Merlangs

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7A-C

Merlangs

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

Siļķe

28.1. apakšrajons

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

Siļķe

30.–31. apakšrajons

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

Beriksas

ES un starptautiskie ūdeņi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

Jūrasvelni

VII zona

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

ES ūdeņi IIa un IV zonā

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

Jūrasvelni

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

Jūrasvelni

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

Jūrasvelni

VIIIc, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

ES ūdeņi III un IV zonā

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

Zilā jūras līdaka

Starptautiskie ūdeņi XII zonā

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

Zilā jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi II un IV zonā

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

Zilā jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI un VII zonā

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI, VII un XII zonā

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX un X zonā

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07A.

Menca

VIIa zona

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

Menca

VIId zona

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

Menca

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX un X zona, ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi X un XII zonā

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi VIII un IX zonā

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2A-C46

Grenlandes paltuss

ES ūdeņi IIa un IV, ES un starptautiskie ūdeņi Vb un VI zonā

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07A.

Pikša

VIIa zona

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6A.

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi Vb un VIa zonā

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

Siļķe

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VIb un VIaN zonā

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

Heks

ES ūdeņi IIa un IV zonā

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

Heks

VI un VII zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

Heks

VIIIc, IX un X; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

VIIIc zona

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe; ES un starptautiskie ūdeņi Vb; starptautiskie ūdeņi XII un XIV

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

Megrimi

VII zona

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

Megrimi

ES ūdeņi IIa un IV zonā

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

Megrimi

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE.

Megrimi

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

Megrimi

VIIIc, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C

Jūras līdaka

ES ūdeņi IV zonā

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII zona

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

Norvēģijas omārs

VIIIc zona

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

ES ūdeņi IIa un IV zonā

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

Norvēģijas omārs

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa zona

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE.

Jūras zeltplekste

VIId un VIIe zona

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

Jūras zeltplekste

VIIf un VIIg zona

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

Jūras zeltplekste

VIIh, VIIj un VIIk zona

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

Saida

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb, XII un XIV zonā

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi I, II un IV zonā

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX, X, XII un XIV zonā

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII un VIII zonā

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07A.

Parastā jūrasmēle

VIIa zona

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

Parastā jūrasmēle

VIId zona

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

Parastā jūrasmēle

VIIe zona

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C

Parastā jūrasmēle

ES ūdeņi II un IV zonā

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

Parastā jūrasmēle

VIIf un VIIg zona

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk zona

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

Parastā jūrasmēle

VIIIa un VIIIb zona

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIId zonā

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi IIa un IV zonā

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe–k zonā

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIII un IX zonā

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

Brosme

ES ūdeņi IV zonā

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

Brosme

ES un starptautiskie ūdeņi I, II un XIV zonā

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI.

Brosme

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07A.

Merlangs

VIIa zona

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

Merlangs

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7A-C

Merlangs

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

Beriksas

ES un starptautiskie ūdeņi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANF/07.

Jūrasvelni

VII zona

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

ES ūdeņi IIa un IV zonā

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

Jūrasvelni

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

ES ūdeņi III un IV zonā

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT-

Zilā jūras līdaka

Starptautiskie ūdeņi XII zonā

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24-

Zilā jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi II un IV zonā

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

Zilā jūras līdaka

ES ūdeņi un starptautiskie ūdeņi Vb, VI un VII zonā

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI, VII un XII zonā

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07A.

Menca

VIIa zona

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

Menca

VIId zona

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

Menca

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX un X zona, ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi X un XII zonā

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07A.

Pikša

VIIa zona

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6A.

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi Vb un VIa zonā

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07A/MM

Siļķe

VIIa zona

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

Heks

ES ūdeņi IIa un IV zonā

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

Heks

VI un VII zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

Megrimi

VII zona

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

Megrimi

ES ūdeņi IIa un IV zonā

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56-14

Megrimi

VlI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C

Jūras līdaka

ES ūdeņi IV zonā

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII zona

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

ES ūdeņi IIa un IV zonā

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa zona

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE.

Jūras zeltplekste

VIId un VIIe zona

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

Jūras zeltplekste

VIIh, VIIj un VIIk zona

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

Saida

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb, XII un XIV zonā

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

Ziemeļu garnele

ES ūdeņi IIa un IV zonā

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi I, II un IV zonā

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX, X, XII un XIV zonā

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

Tūbītes

ES ūdeņi IIa, IIIa un IV zonā

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi X zonā

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII un VIII zonā

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07A.

Parastā jūrasmēle

VIIa zona

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

Parastā jūrasmēle

VIId zona

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

Parastā jūrasmēle

VIIe zona

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C

Parastā jūrasmēle

ES ūdeņi II un IV zonā

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

Parastā jūrasmēle

VIIf un VIIg zona

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk zona

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIId zonā

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi IIa un IV zonā

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe–k zonā

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89C-

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIII un IX zonā

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

Brosme

ES ūdeņi IV zonā

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

Brosme

ES un starptautiskie ūdeņi I, II un XIV zonā

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI.

Brosme

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07A.

Merlangs

VIIa zona

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7A-C

Merlangs

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

Beriksas

ES un starptautiskie ūdeņi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

11

0

 

0

1,1

IRL

ANF/07.

Jūrasvelni

VII zona

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

Jūrasvelni

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

ES ūdeņi III un IV zonā

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

Zilā jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi II un IV zonā

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

Zilā jūras līdaka

ES ūdeņi un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI, VII un XII zonā

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07A.

Menca

VIIa zona

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

Menca

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX un X zona, ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07A.

Pikša

VIIa zona

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6A.

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi Vb un VIa zonā

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

Pikša

ES un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07A/MM

Siļķe

VIIa zona

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

Siļķe

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VIb un VIaN zonā

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

Siļķe

VIIb, VIIc; VIaS zona

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

Heks

VI un VII zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

Megrimi

VII zona

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

Megrimi

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII zona

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

Norvēģijas omārs

VII zona (Porkupīnas sēklis – 16. vienība)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa zona

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

Saida

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb, XII un XIV zonā

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX, X, XII un XIV zonā

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII un VIII zonā

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07A.

Parastā jūrasmēle

VIIa zona

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

Parastā jūrasmēle

VIIf un VIIg zona

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk zona

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe–k zonā

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI.

Brosme

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

Merlangs

VI zona, ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7A-C

Merlangs

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT-

Zilā jūras līdaka

Starptautiskie ūdeņi XII zonā

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe–k zonā

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANF/07.

Jūrasvelni

VII zona

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

ES ūdeņi IIa un IV zonā

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

Jūrasvelni

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā, starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

ES ūdeņi III un IV zonā

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

Ziemeļatlantijas argentīna

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

Menca

VIId zona

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

Menca

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX un X zona, ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07A.

Pikša

VIIa zona

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

Pikša

VIIb–k, VIII, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB.

Siļķe

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VIb un VIaN zonā

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

Siļķe

VIIb, VIIc; VIaS zona

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K.

Siļķe

VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

Heks

ES ūdeņi IIa un IV zona

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

Megrimi

ES ūdeņi IIa un IV zonā

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

Jūras līdaka

ES ūdeņi IV zonā

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

ES ūdeņi IIa un IV zonā

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI zona; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa zona

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE.

Jūras zeltplekste

VIId un VIIe zona

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

Ziemeļu garnele

ES ūdeņi IIa un IV zonā

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4.

Tūbītes

ES ūdeņi IIa, IIIa un IV zonā

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

Parastā jūrasmēle

ES ūdeņi II un IV zonā

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3A/BCD

Parastā jūrasmēle

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk zona

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi IIa un IV zonā

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe–k zonā

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7A-C

Merlangs

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj un VIIk zona

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX, X, XII un XIV zonā

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

Eiropas anšovs

IX un X; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

Jūrasvelni

VIIIc, IX un X; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX un X zonā

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi CECAF 34.1.2. zonā

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi X un XII zonā

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi VIII un IX zonā

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

Heks

VIIIc, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

VIIIc zona

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

IX zona

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

Megrimi

VIIIc, IX un X; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14.

Jūras līdaka

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

Norvēģijas omārs

IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi IX zonā

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi X zonā

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD-

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIa, VIb, VIIa–c un VIIe–k zonā

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

Raju dzimtas zivis

ES ūdeņi VIII un IX zonā

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

Putasu

VIIIc, IX un X zona; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31.

Siļķe

30.–31. apakšrajons

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3A/BCD

Heks

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2A-14

Stavrida un saistītās piezvejas sugas

ES ūdeņi IIa, IVa; VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

Jūras līdaka

ES ūdeņi IV zonā

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3A/BCD

Jūras līdaka

IIIa zona; ES ūdeņi IIIbcd zonā

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3A/BCD

Norvēģijas omārs

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

Ziemeļu garnele

ES ūdeņi IIa un IV zonā

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

Tūbītes

ES ūdeņi IIa, IIIa un IV zonā

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3A/BCD

Parastā jūrasmēle

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

Brosme

ES ūdeņi IV zonā

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa zona; ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  Dalībvalstij pieejamās kvotas saskaņā ar attiecīgām regulām par zvejas iespējām, ņemot vērā apmaiņu ar zvejas iespējām saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 (OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.) 20. panta 5. punktu, kvotu pārcelšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktu un/vai zvejas iespēju pārdalīšanu un atvilkumus saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 (OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.) 37. un 105. pantu.