28.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/71


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 300/2013

(2013. gada 27. marts),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 605/2010, ar ko nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus lietošanai pārtikā paredzēta svaigpiena un piena produktu ievešanai Eiropas Savienībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (1), un jo īpaši tās 8. panta ievadfrāzi, 8. panta 1. punkta pirmo daļu un 4. punktu un 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (2), un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 605/2010 (3) ir noteikti sabiedrības un dzīvnieku veselības nosacījumi un sertifikācijas prasības svaigpiena un piena produktu sūtījumu ievešanai Savienībā, un to trešo valstu saraksts, no kurām tādu sūtījumu ievešana Savienībā ir atļauta.

(2)

Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikumā ir uzskaitītas trešās valstis vai to daļas, no kurām ir atļauts svaigpiena un piena produktu sūtījumus ievest Savienībā, un norādīts, kāda veida termiskā apstrāde tādām precēm vajadzīga. Regulas (ES) Nr. 605/2010 4. pantā ir noteikts, ka dalībvalstis atļauj no govs, aitas, kazas vai bifeļa svaigpiena iegūtu piena produktu sūtījumu importu no minētās regulas I pielikuma C slejā norādītajām trešām valstīm vai šo valstu daļām, kurās pastāv mutes un nagu sērgas risks, ja šiem piena produktiem vai svaigpienam, no kā tie ir izgatavoti, ir veikta minētajā pantā norādītā termiskā apstrāde.

(3)

Risks, kas rodas, Savienībā importējot piena produktus, kuri ražoti no sugas Camelus dromedarius kamieļu (vienkupra kamieļu) svaigpiena, kas nāk no Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikuma C slejā uzskaitītajām trešām valstīm vai to daļām, kurās ir mutes un nagu sērgas risks, nav lielāks kā risks, kas rodas, importējot piena produktus, kuri iegūti no govs, aitas, kazas vai bifeļa svaigpiena, ar nosacījumu, ka tādiem piena produktiem ir veikta vai tie ir ražoti no svaigpiena, kam veikta minētās regulas 4. pantā norādītā termiskā apstrāde. Tādēļ minētais pants ir jāgroza, lai aptvertu piena produktus, kas iegūti no minētās sugas mājlopu svaigpiena.

(4)

Turklāt Dubaijas emirāts Apvienotajos Arābu Emirātos, kas ir trešā valsts, kura nav uzskaitīta Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas sarakstos kā brīva no mutes un nagu sērgas, ir izteicis interesi piena produktus, kuri ražoti no svaigpiena, kas iegūts no vienkupra kamieļiem, eksportēt uz Savienību pēc fizikālas vai ķīmiskas apstrādes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 605/2010 4. pantu un ir iesniedzis informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (4).

(5)

Komisijas inspekcijas dienests ar apmierinošiem rezultātiem pārbaudīja dzīvnieku un sabiedrības veselības kontroli, kas attiecas uz vienkupra kamieļu piena ražošanu Dubaijas emirātā. Turklāt Dubaijas emirātā tika pienācīgi ievēroti Komisijas inspekcijas dienesta ieteikumi.

(6)

Pamatojoties uz minēto informāciju, var secināt, ka Dubaijas emirāts spēj sniegt vajadzīgās garantijas, lai nodrošinātu, ka piena produkti, kas Dubaijas emirātā ražoti no vienkupra kamieļu svaigpiena, atbilst piemērojamajām dzīvnieku un sabiedrības veselības aizsardzības prasībām, lai Savienībā varētu importēt piena produktus no Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikuma C slejā uzskaitītajām trešām valstīm vai to daļām, kurās ir mutes un nagu sērgas risks.

(7)

Lai atļautu Savienībā importēt piena produktus, kuri ražoti no vienkupra kamieļu piena, kas nāk no noteiktām Apvienoto Arābu Emirātu teritorijas daļām, Dubaijas emirāts ir jāiekļauj trešo valstu vai to daļu sarakstā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikumā, ar norādi, ka minētā saraksta C slejā paredzētā atļauja attiecas tikai uz piena produktiem, kas ražoti no minētās sugas mājlopu piena.

(8)

Veselības sertifikāta Milk-HTC paraugs Regulas (ES) Nr. 605/2010 II pielikuma 2. daļā ir jāgroza, iekļaujot atsauci uz piena produktiem, kas ražoti no vienkupra kamieļu piena.

(9)

Dažiem piena produktiem, uz kuriem attiecas Regula (ES) Nr. 605/2010, neatbilst veselības sertifikātu paraugos iekļautie piena produktu preču kodi (HS kodi). Lai veselības sertifikātu paraugos šīs preces varētu precīzāk identificēt, ir jāiekļauj trūkstošie HS kodi 15.17 (margarīns) un 28.35 (fosfāti) attiecīgajos veselības sertifikātu paraugos Milk-HTB, Milk-HTC un Milk-T/S minētās regulas II pielikumā.

(10)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 605/2010 būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 605/2010 groza šādi:

1)

regulas 4. panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis atļauj no govju, aitu, kazu, bifeļu vai – ja tas konkrēti atļauts I pielikumā – sugas Camelus dromedarius kamieļu svaigpiena iegūtu piena produktu sūtījumu importu no I pielikuma C slejā norādītajām trešām valstīm vai šo valstu daļām, kurās pastāv nagu un mutes sērgas risks, ja šiem piena produktiem vai svaigpienam, no kā tie izgatavoti, ir veikta šāda termiskā apstrāde:”;

2)

I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 27. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.

(3)  OV L 175, 10.7.2010., 1. lpp.

(4)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 605/2010 pielikumus groza šādi:

1)

I pielikumu groza šādi:

a)

minētā pielikuma tabulā pēc ieraksta par Andoru iekļauj šādu ierakstu:

“AE

Apvienoto Arābu EmirātuDubaijas emirāts (1)

0

0

+ (2)”;

b)

minētā pielikuma tabulai pievieno šādas zemsvītras piezīmes:

“(1)

Tikai piena produkti, kas ražoti no sugas Camelus dromedarius kamieļu piena.

(2)

Ir atļauti piena produkti, kas ražoti no sugas Camelus dromedarius kamieļu piena.”;

2)

II pielikuma 2. daļu groza šādi:

a)

parauga Milk-HTB piezīmēs I daļā atsauces aili I.19. aizstāj ar šādu:

“—

Atsauces aile I.19. Izmantot atbilstošo harmonizētās sistēmas (HS) kodu no šādām pozīcijām: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 vai 35.04.”;

b)

paraugu Milk-HTC aizstāj ar šādu:

Paraugs “Milk-HTC”

Veselības sertifikāts lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem, ko Eiropas Savienībā paredzēts importēt no Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikuma C slejā apstiprinātām trešām valstīm vai to daļām

Image

Image

Image

c)

parauga Milk-T/S piezīmēs I daļā atsauces aili I.19. aizstāj ar šādu:

“—

Atsauces aile I.19. Izmantot atbilstošo harmonizētās sistēmas (HS) kodu no šādām pozīcijām: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 vai 35.04.”