23.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/17


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 280/2013

(2013. gada 22. marts),

ar ko izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 62/2006 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2005. gada 23. decembra Regulas (EK) Nr. 62/2006 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kravas pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu (2) 4.b pantā paredzēts, ka Eiropas Dzelzceļa aģentūrai ir pienākums atjaunināt Regulas (EK) Nr. 62/2006 A pielikumā minētos dokumentus, pamatojoties uz izmaiņu pieprasījumiem, kas apstiprināti līdz 2012. gada 13. maijam.

(2)

Komisija ir saņēmusi Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2012. gada 24. jūlija Rekomendāciju ERA/REC/06a-2012/INT atjaunināt Regulas (EK) Nr. 62/2006 A pielikumu, lai atsauktos uz tehniskiem dokumentiem, kas grozīti saskaņā ar izmaiņu pārvaldības procesu (“galīgā bāzlīnija 5.2.”).

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 62/2006.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 62/2006 A pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 22. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 13, 18.1.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

“A PIELIKUMS

PAVADDOKUMENTU SARAKSTS

Obligāto specifikāciju saraksts

Indeksa Nr.

Atsauce

Dokumenta nosaukums

Versija

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_ 5.doc

TAF TSI – ANNEX A.5: Figures and Sequence Diagrams of the TAF TSI Messages

1.0


Papildinājums

Atsauce

Dokumenta nosaukums

Versija

A

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_A.doc

TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX A (WAGON/ILU TRIP PLANNING)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_B.doc

TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX B – WAGON AND INTERMODAL UNIT OPERATING DATABASE (WIMO)

1.1

C

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_C.doc

TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX C – REFERENCE FILES

1.1

D

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_D.doc

TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX D – INFRASTRUCTURE RESTRICTION NOTICE DATA

1.1

E

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_E.doc

TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX E – COMMON INTERFACE

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_F.doc

TAF TSI – ANNEX D.2: APPENDIX F – TAF TSI DATA AND MESSAGE MODEL

1.1”