12.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 68/26


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 211/2013

(2013. gada 11. marts)

par sertifikācijas prasībām attiecībā uz dīgstu un sēklu, no kurām paredzēts ražot dīgstus, importu Savienībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 48. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 882/2004 nosaka vispārējus noteikumus oficiālo kontroļu izpildei, lai pārbaudītu atbilsmi noteikumiem, kuru mērķis īpaši ir novērst, likvidēt vai līdz pieņemamam līmenim samazināt risku, kam tiešā veidā vai vides ietekmē ir pakļauti cilvēki un dzīvnieki.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulā (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (2), ir noteikti vispārējie principi attiecībā uz pārtiku un barību kopumā Savienības un valstu līmenī, jo īpaši attiecībā uz pārtikas un barības nekaitīgumu. Minētajā regulā paredzēts, ka pārtikai un barībai, ko importē Savienībā laišanai Savienības tirgū, ir jāatbilst attiecīgajām pārtikas aprites tiesību aktu prasībām vai nosacījumiem, ko Savienība atzinusi par vismaz līdzvērtīgiem minētajām prasībām.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (3) ir paredzēti vispārēji pārtikas produktu higiēnas noteikumi pārtikas apritē iesaistītiem uzņēmējiem. Minētajā regulā paredzēts, ka pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem jānodrošina, lai visos viņu pārziņā esošajos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos tiktu ievērotas attiecīgās regulā noteiktās pārtikas higiēnas prasības. Konkrēti, Regulā (EK) Nr. 852/2004 paredzēts, ka pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem, kas veic primāro ražošanu un ar to saistītās darbības, kas uzskaitītas regulas I pielikumā, jāievēro vispārējās higiēnas noteikumi, kas iekļauti minētā pielikuma A daļā.

(4)

Pēc Šigas toksīnu producējošās E. coli (STEC) uzliesmojuma Savienībā 2011. gada maijā konstatēja, ka, visticamāk, uzliesmojumu avots bija diedzētu sēklu patēriņš.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“EFSA”) 2011. gada 20. oktobrī pieņēma zinātnisko atzinumu par risku, ko izraisa Šigas toksīnu producējošās Escherichia coli (STEC) baktērijas un citas patogēnās baktērijas sēklās un diedzētās sēklās (4). Minētajā atzinumā EFSA secina, ka ar dīgstiem saistīto uzliesmojumu izraisītājs, visticamāk, ir ar patogēnajām baktērijām piesārņotas sausas sēklas. Turklāt atzinumā teikts, ka diedzēšanas laikā valdošā lielā mitruma un labvēlīgās temperatūras ietekmē uz sausām sēklām esošās patogēnās baktērijas var savairoties un tādējādi radīt risku sabiedrības veselībai.

(6)

Lai nodrošinātu sabiedrības veselības aizsardzību Savienībā un ņemot vērā minēto EFSA atzinumu, tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 208/2013 (5). Minētajā īstenošanas regulā paredzēti noteikumi, kas attiecas uz dīgstu un sēklu, no kurām paredzēts ražot dīgstus, sūtījumu izsekojamību.

(7)

Lai nodrošinātu pietiekamu sabiedrības veselības aizsardzības līmeni, ir lietderīgi, lai dīgsti un sēklas, no kurām paredzēts ražot dīgstus, ko importē Savienībā, atbilstu arī prasībām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 852/2004, un dīgsti – izsekojamības prasībām, kas noteiktas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 208/2013, un mikrobioloģiskajiem kritērijiem, kas noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 2073/2005 (6). Tāpēc būtu jānosaka atbilstošas sertifikācijas prasības attiecībā uz minēto preču importu Savienībā.

(8)

Pašlaik Savienības tiesību akti neietver sertifikātus attiecībā uz dīgstu un sēklu, no kurām paredzēts ražot dīgstus, importu Savienībā. Tāpēc ir lietderīgi šajā regulā iekļaut sertifikāta paraugu šādu preču importam Eiropas Savienībā.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Šī regula attiecas uz dīgstu vai sēklu, no kurām paredzēts ražot dīgstus, sūtījumiem, kas tiek importēti Savienībā, izņemot dīgstus, kuri apstrādāti tā, lai novērstu mikrobioloģisko apdraudējumu, atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a)

piemēro Īstenošanas regulas (ES) Nr. 208/2013 2. panta a) punktā iekļauto “dīgstu” definīciju;

b)

“sūtījums” ir dīgstu vai sēklu, no kurām paredzēts ražot dīgstus, daudzums:

i)

kura izcelsme ir vienā un tajā pašā trešā valstī;

ii)

uz ko attiecas viens un tas pats sertifikāts(-i);

iii)

kas nosūtīts ar vienu un to pašu transportlīdzekli.

3. pants

Sertifikācijas prasības

1.   Dīgstu vai sēklu, no kurām paredzēts ražot dīgstus, sūtījumiem, kas tiek importēti Savienībā un kuru izcelsme ir trešās valstīs vai kas ir nosūtīti no trešām valstīm, ir pievienots sertifikāts saskaņā ar pielikumā doto paraugu, kas apliecina, ka dīgsti vai sēklas ražotas apstākļos, kas atbilst vispārīgajiem higiēnas noteikumiem attiecībā uz primāro ražošanu un saistītajām darbībām, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 852/2004 I pielikuma A daļā, un dīgsti ir ražoti apstākļos, kas atbilst Īstenošanas regulā (ES) Nr. 208/2013 noteiktajām izsekojamības prasībām, tie ražoti uzņēmumos, kas apstiprināti saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 210/2013 (7) 2. panta prasībām, un atbilst Regulas (EK) Nr. 2073/2005 I pielikumā iekļautajiem mikrobioloģiskajiem kritērijiem.

Sertifikātu izveido nosūtītājas trešās valsts un tās dalībvalsts, kurā notiek imports Eiropas Savienībā, oficiālajā valodā vai valodās vai arī tam pievieno apliecinātu tulkojumu attiecīgajā valodā vai valodās. Ja galamērķa dalībvalsts to pieprasa, sertifikātiem pievieno arī apstiprinātu tulkojumu šīs valsts valodā vai valodās. Tomēr dalībvalsts var piekrist izmantot citu Savienības oficiālo valodu.

2.   Sertifikāta oriģinālam jābūt kopā ar sūtījumu, līdz tas sasniedz galamērķi, kas norādīts sertifikātā.

3.   Ja sūtījumu sadala, sertifikāta kopiju pievieno katrai sūtījuma daļai.

4. pants

Pārejas noteikums

Pārejas posmā līdz 2013. gada 1. jūlijam dīgstu vai sēklu, no kurām paredzēts ražot dīgstus, sūtījumus, kuru izcelsme ir trešās valstīs vai kuri ir nosūtīti no trešām valstīm, drīkst turpināt importēt Savienībā bez sertifikāta, kas paredzēts 3. pantā.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 11. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(5)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 16. lpp.

(6)  OV L 338, 22.12.2005., 1. lpp.

(7)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 24. lpp.


PIELIKUMS

IMPORTA SERTIFIKĀTA PARAUGS DĪGSTIEM VAI SĒKLĀM, NO KURĀM PAREDZĒTS RAŽOT DĪGSTUS

Image

Image