6.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 294/44


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2013. gada 4. novembris),

ar ko groza Ieteikumu 2006/576/EK attiecībā uz T-2 un HT-2 toksīniem barības maisījumos kaķiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/637/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 292. pantu,

tā kā:

(1)

T-2 toksīns un HT-2 toksīni ir mikotoksīni, ko izdala dažādas Fusarium sugas. T-2 ātri metabolizējas par lielu skaitu produktu, HT-2 toksīns ir viens no lielākajiem metabolītiem.

(2)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē (Contam grupa), pēc Komisijas pieprasījuma pieņēma atzinumu jautājumā par risku dzīvnieku un sabiedrības veselībai saistībā ar T-2 un HT-2 toksīnu klātbūtni pārtikā un barībā (1).

(3)

Attiecībā uz dzīvnieku veselības risku Contam grupa secināja, ka atgremotājiem, trušiem un zivīm pašreizējo aplēsto T-2 un HT-2 toksīnu ietekmi uzskata par tādu, kas, visticamāk, nerada veselības apdraudējumu. Aplēses par T-2 un HT-2 toksīnu ietekmi uz cūkām, mājputniem, zirgiem un suņiem norāda, ka nelabvēlīgas ietekmes uz veselību risks ir neliels. Kaķi ir visjutīgākā dzīvnieku suga. Ņemot vērā ierobežotos datus un zema līmeņa devu nopietnu nevēlamu ietekmi uz veselību, nav iespējams noteikt nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmeni (NOAEL) vai zemāko novērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmeni (LOAEL).

(4)

Ņemot vērā zinātniskā atzinuma secinājumus, jāveic izmeklēšana, lai apkopotu informāciju par faktoriem, kas izraisa salīdzinoši augstu T-2 un HT-2 toksīnu līmeni labībā un graudaugu produktos, un par dzīvnieku barības un pārtikas pārstrādes ietekmi. Tādēļ, lai ieteiktu veikt minēto izmeklēšanu, tika pieņemts Komisijas Ieteikums 2013/165/ES (2).

(5)

Ņemot vērā T-2 un HT-2 toksīnu toksiskumu kaķiem, papildus ir lietderīgi noteikt tādu orientējošu vērtību T-2 un HT-2 toksīnu summai kaķu barībā, ko piemēro, lai noteiktu kaķu barības atbilstību attiecībā uz T-2 un HT-2 toksīnu klātbūtni. Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Komisijas Ieteikums 2006/576/EK (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

Ieteikuma 2006/576/EK pielikumā pēc ieraksta par fumonizīnu B1 + B2 pievieno šādu ierakstu:

“Mikotoksīns

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti

Orientējošā vērtība mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %

T-2 un HT-2 toksīns

Barības maisījums kaķiem

0,05”

Briselē, 2013. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  EFSA zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē (Contam). Scientific Opinion on risks for animal and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed. EFSA Journal 2011; 9(12):2481 (187 lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(2)  Komisijas 2013. gada 27. marta Ieteikums 2013/165/ES par T-2 un HT-2 toksīnu klātbūtni labībā un graudaugu produktos (OV L 91, 3.4.2013., 12. lpp.).

(3)  Komisijas 2006. gada 17. augusta Ieteikums 2006/576/EK par dezoksinivalenola, zearalenona, ohratoksīna A, T-2 un HT-2 un fumonizīnu klātbūtni produktos, kas paredzēti dzīvnieku barošanai (OV L 229, 23.8.2006., 7. lpp.).