24.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/65


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 23. decembris),

ar ko izveido Inovācijas un tīklu izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 2007/60/EK, kas grozīts ar Lēmumu 2008/593/EK

(2013/801/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus (1), un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 58/2003 Komisijai ir uzticēts deleģēt pilnvaras izpildaģentūrām, kuras tās vārdā un pārraudzībā pilnībā vai daļēji īstenotu Savienības programmu vai projektu.

(2)

Ar programmu īstenošanu saistīti uzdevumi tiek uzticēti izpildaģentūrām, lai Komisija varētu koncentrēties uz pamatdarbībām un funkcijām, kurās nevar izmantot ārpakalpojumus, nezaudējot kontroli pār darbībām, ko pārvalda minētās izpildaģentūras, un galīgo atbildību par tām.

(3)

Ar programmas īstenošanu saistītu uzdevumu deleģēšana izpildaģentūrai ir iespējama, skaidri nodalot programmas izstrādes posmu, kurā ir lielā mērā jāīsteno tiesības rīkoties pēc saviem ieskatiem saskaņā ar politiski pamatotu izvēli un par kuru atbild Komisija, un programmas īstenošanu, kuru plānots uzticēt izpildaģentūrai.

(4)

Komisija ar Lēmumu 2007/60/EK (2) izveidoja Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūru un uzticēja tai pārvaldīt Kopienas darbības Eiropas transporta tīkla jomā.

(5)

Pēc tam Komisija ar Lēmumu 2008/593/EK (3) pagarināja Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūras pilnvaru termiņu un no jauna noteica tās mērķus un uzdevumus, papildinot tos ar tāda finanšu atbalsta īstenošanu, kurš ietverts Eiropas transporta tīkla budžetā saskaņā ar 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmu.

(6)

Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūra ir parādījusi, ka tā ir labi organizēta aģentūra, kas efektīvi pilda tai uzticētos uzdevumus saskaņā ar tās darbību reglamentējošiem tiesību aktiem. Aģentūras starpposma novērtējums ir parādījis, ka tās paveiktā darba apjoma rādītāji ir labi un ka ieinteresētās personas ir apmierinātas ar tās tehnisko un finansiālo pārvaldību. Aģentūra ir sekmīgi palīdzējusi īstenot Eiropas transporta tīkla programmu, un Komisija tā vietā varēja koncentrēties uz savu politikas un institucionālo uzdevumu pārvaldību un uzlabot to. Starpposma novērtējums ir parādījis arī to, ka aģentūra Eiropas transporta tīkla programmas pārvaldību veic ar mazākām izmaksām, nekā to veiktu Komisijas dienesti. Aplēstais ietaupījums no uzdevumu deleģēšanas aģentūrai laikposmā no 2008. līdz 2015. gadam ir EUR 8 660 000.

(7)

Komisija 2011. gada 29. jūnija paziņojumā “Budžets stratēģijai “Eiropa 2020” ” (4) ierosināja vairāk izmantot esošās izpildaģentūras, lai īstenotu Savienības programmas, kas ietvertas 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmā.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 58/2003 3. panta 1. punktu veiktā izmaksu un ieguvumu analīze ir parādījusi, ka, deleģējot Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūrai uzdevumu pārvaldīt daļu no programmas “Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments” transporta, enerģētikas un telekomunikāciju jomās (5) un ar transporta un enerģētikas jomu pētījumiem saistīto daļu no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (6), būtu iespējams efektīvi īstenot minētās programmas ar mazākām izmaksām nekā tad, ja to veiktu Komisijas dienesti. Aplēstais efektivitātes pieaugums, ko nodrošinātu uzdevumu deleģēšana aģentūrai, 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmā sasniegtu EUR 54 000 000. Minētā analīze ir parādījusi arī to, ka transporta un enerģētikas jomas infrastruktūras un pētniecības projektu pārvaldības apvienošana radītu apjomradītu ietaupījumu un sinerģiju starp minētajām darbībām. Aģentūras pilnvaru pagarināšana ļautu Komisijai un ieinteresētajam personām auglīgi izmantot aģentūras zinātību, kā arī programmu pārvaldības un sniegto pakalpojumu augsto kvalitāti. Šāds lēmums arī nodrošinātu darbības nepārtrauktību Eiropas transporta tīkla programmas saņēmējiem un ļoti uzskatāmi parādītu, ka Savienība veicina aģentūras pārvaldītās programmas. Minētā analīze turklāt ir parādījusi arī to, ka Eiropas transporta tīkla programmas (7) un programmas Marco Polo  (8) pārvaldības atpakaļnodošana Komisijas dienestiem izraisītu darbības pārtraukumus un būtu neefektīva.

(9)

Lai nodrošinātu izpildaģentūru saskaņotu atpazīstamību, Komisija, nosakot izpildaģentūru jaunās pilnvaras, darba uzdevumus ir pēc iespējas sagrupējusi atbilstoši politikas jomām.

(10)

Jaunās aģentūras paplašinātajās pilnvarās būtu jāietver turpmāk minēto programmu daļu pārvaldība:

jaunā programma “Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments”, kuras pārvaldība ietver tādu tehnisku projektu īstenošanu, kas nav saistīti ar politisku lēmumu pieņemšanu, bet visā projekta ciklā prasa padziļinātas zināšanas tehnikas un finanšu jomās,

daļa no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” īpašās programmas III daļas “Sabiedrības problēmu risināšana”, kuras pārvaldība ietver tādu tehnisku projektu īstenošanu, kas nav saistīti ar politisku lēmumu pieņemšanu, bet visā projekta ciklā prasa padziļinātas zināšanas tehnikas un finanšu jomās,

pārņemtās darbības saistībā ar Eiropas transporta tīkla programmu, kuras pārvaldība jau tika deleģēta Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūrai saskaņā ar 2000.–2006. gada daudzgadu finanšu shēmu (no 2007. gada) un 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmu un kuras pārvaldība ietver tādu tehnisku projektu īstenošanu, kas nav saistīti ar politisku lēmumu pieņemšanu, bet visā projekta ciklā prasa padziļinātas zināšanas tehnikas un finanšu jomās,

pārņemtās darbības saistībā ar programmu Marco Polo, kuru saskaņā ar 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmu pārvaldīja Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra un kuras pārvaldība ietver tādu tehnisku projektu īstenošanu, kas nav saistīti ar politisku lēmumu pieņemšanu, bet visā projekta ciklā prasa padziļinātas zināšanas tehnikas un finanšu jomās.

(11)

Lai garantētu saskaņotu šā lēmuma un attiecīgo programmu savlaicīgu īstenošanu, ir jānodrošina, ka Aģentūra ar šo programmu īstenošanu saistītos uzdevumus pilda saskaņā ar attiecīgo programmu un no tās spēkā stāšanās dienas.

(12)

Būtu jāizveido Inovācijas un tīklu izpildaģentūra. Tai vajadzētu aizstāt Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūru, kas izveidota ar Lēmumu 2007/60/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2008/593/EK, un būt tās pēctecei. Tai būtu jādarbojas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 58/2003 noteiktajiem vispārējiem statūtiem.

(13)

Tāpēc būtu jāatceļ Lēmums 2007/60/EK un Lēmums 2008/593/EK, un būtu jānosaka pārejas noteikumi.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Izpildaģentūru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Izveidošana

Ar šo tiek izveidota Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (turpmāk “Aģentūra”), kas darbosies laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

Aģentūras statūtus reglamentē Regula (EK) Nr. 58/2003.

Aģentūra aizstāj izpildaģentūru, kas izveidota ar Lēmumu 2007/60/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2008/593/EK, un ir tās pēctece.

2. pants

Atrašanās vieta

Aģentūra atrodas Briselē.

3. pants

Mērķi un uzdevumi

1.   Ar šo Aģentūrai tiek uzticēts īstenot šādu Savienības programmu daļas:

a)

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments;

b)

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” īpašās programmas III daļa “Sabiedrības problēmu risināšana”.

Šo punktu piemēro saskaņā ar attiecīgo programmu un no tās spēkā stāšanās dienas.

2.   Ar šo Aģentūrai tiek uzticēts īstenot pārņemtās šādu programmu daļas:

a)

Eiropas transporta tīkla programma;

b)

programma Marco Polo.

3.   Aģentūra atbild par šādiem uzdevumiem, kas saistīti ar 1. un 2. punktā minēto Savienības programmu daļu īstenošanu:

a)

atsevišķu programmas īstenošanas posmu un konkrētu projektu dažu posmu pārvaldība, pamatojoties uz attiecīgajām Komisijas pieņemtajām darba programmām, ja Komisija deleģēšanas aktā tai ir piešķīrusi attiecīgas pilnvaras;

b)

budžeta izpildes dokumentu pieņemšana attiecībā uz ieņēmumiem un izdevumiem, kā arī visu to darbību veikšana, kas vajadzīgas, lai pārvaldītu attiecīgo programmu, ja Komisija deleģēšanas aktā tai ir piešķīrusi attiecīgas pilnvaras;

c)

atbalsta nodrošināšana attiecībā uz programmas īstenošanu, ja Komisija deleģēšanas aktā tai ir piešķīrusi attiecīgas pilnvaras.

4. pants

Amata pilnvaru laiks

1.   Koordinācijas komitejas locekļus ieceļ uz diviem gadiem.

2.   Aģentūras direktoru ieceļ uz pieciem gadiem.

5. pants

Uzraudzība un ziņošana

Aģentūra ir Komisijas uzraudzībā un regulāri ziņo Komisijai par tai uzticēto Savienības programmu vai to daļu īstenošanas gaitu, ievērojot deleģēšanas aktā paredzēto kārtību un ziņojumu iesniegšanas termiņus.

6. pants

Darbības budžeta izpilde

Darbības budžeta izpildi Aģentūra veic saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1653/2004 (9) noteikumiem.

7. pants

Atcelšana un pārejas noteikumi

1.   Lēmumu 2007/60/EK, kas grozīts ar Lēmumu 2008/593/EK, atceļ no 2014. gada 1. janvāra. Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

2.   Uzskata, ka Aģentūra ir ar Lēmumu 2007/60/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2008/593/EK, izveidotās izpildaģentūras tiesību pārņēmēja.

3.   Neskarot Lēmuma C(2013) 9235 28. panta 2. punktu, 29. panta 2. punktu, 30. pantu un 31. panta 2. punktu, šis lēmums neietekmē Aģentūrā strādājošo darbinieku, tostarp tās direktora, tiesības un pienākumus.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Briselē, 2013. gada 23. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2006. gada 26. oktobra Lēmums 2007/60/EK, ar ko nodibina Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūru saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 (OV L 32, 6.2.2007., 88. lpp.).

(3)  Komisijas 2008. gada 11. jūlija Lēmums 2008/593/EK par Lēmuma 2007/60/EK grozījumiem attiecībā uz Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūras uzdevumu un darbības ilguma maiņu (OV L 190, 18.7.2008., 35. lpp.).

(4)  COM(2011) 500 galīgā redakcija.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1291/2013, ar ko izveido pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020” (OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.), un Padomes 2013. gada 3. decembra Lēmums 2013/743/ES, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovāciju pamatprogrammu 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020” (OV L 347, 20.12.2013., 965. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 680/2007, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā (OV L 162, 22.6.2007., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Regula (EK) Nr. 1692/2006, ar ko izveido otro Marco Polo programmu Kopienas finansiālās palīdzības piešķiršanai, lai uzlabotu kravu autopārvadājumu sistēmas ekoloģiskās īpašības (Marco Polo II) (OV L 328, 24.11.2006., 1. lpp.).

(9)  Komisijas 2004. gada 21. septembra Regula (EK) Nr. 1653/2004 par finanšu tipa regulu izpildu aģentūrām, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 par atsevišķu uzdevumu izpildu aģentūru statūtiem attiecībā uz Kopienas programmu pārvaldi (OV L 297, 22.9.2004., 6. lpp.).