20.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/75


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 18. decembris),

ar kuru groza Padomes Direktīvas 91/68/EEK E pielikumā iekļauto veselības sertifikātu I, II un III paraugu, kas izmantojami Savienības iekšējai tirdzniecībai ar nokaušanai, nobarošanai un vaislai paredzētām aitām un kazām

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 9208)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/784/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvu 91/68/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas ietekmē aitu un kazu tirdzniecību Kopienā (1), un jo īpaši tās 14. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 91/68/EEK paredz dzīvnieku veselības nosacījumus, kas reglamentē Savienības iekšējo tirdzniecību ar aitām un kazām. Cita starpā tā nosaka, ka, pārvadājot aitas un kazas uz galamērķi, tām jābūt pievienotam direktīvas E pielikuma I, II vai III paraugam atbilstīgam veselības sertifikātam.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 999/2001 (2) ir paredzēti noteikumi liellopu, aitu un kazu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju (TSE) profilaksei, kontrolei un apkarošanai. Minētās regulas VII pielikumā izklāstīti pasākumi TSE kontrolei un apkarošanai. Turklāt minētās regulas VIII pielikuma A nodaļā paredzēti nosacījumi Savienības iekšējai tirdzniecībai ar dzīviem dzīvniekiem, spermu un embrijiem. Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļa nesen tika grozīta ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 630/2013 (3).

(3)

Lai atspoguļotu prasības, kas attiecībā uz Savienības iekšējo tirdzniecību ar nobarošanai un vaislai paredzētām aitām un kazām ir noteiktas Regulā (EK) Nr. 999/2001, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) Nr. 630/2013, ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/445/ES (4) nesen tika grozīts Direktīvas 91/68/EEK E pielikumā iekļautais veselības sertifikātu II un III paraugs.

(4)

Šajā grozīšanas procesā kļūdas dēļ tika izlaista iespēja, ievērojot konkrētus nosacījumus, pārvietot vaislas aitas un kazas uz dalībvalstīm, kurās ir apstiprinātas klasiskās skrepi slimības kontroles programmas. Tādēļ būtu jāgroza II daļas II.9. punkts Direktīvas 91/68/EEK E pielikumā iekļautā veselības sertifikāta III paraugā, kas paredzēts Savienības iekšējai tirdzniecībai ar vaislai paredzētām aitām un kazām.

(5)

Turklāt, lai novērstu jebkādu divdomību, nepieciešams pārskatīt dažas atsauces uz Regulu (EK) Nr. 999/2001 Direktīvas 91/68/EK E pielikumā iekļautajā veselības sertifikāta II paraugā, kas paredzēts Savienības iekšējai tirdzniecībai ar nobarojamām aitām un kazām, un veselības sertifikāta III paraugā, kas paredzēts Savienības iekšējai tirdzniecībai ar vaislas aitām un kazām.

(6)

Tādēļ būtu jāgroza veselības sertifikāta II un III paraugs Direktīvas 91/68/EEK E pielikumā, lai pareizi atspoguļotu tās prasības attiecībā uz Savienības iekšējo tirdzniecību ar nobarošanai un vaislai paredzētām aitām un kazām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 999/2001, kura grozīta ar Regulu (ES) Nr. 630/2013.

(7)

Bez tam, lai nodrošinātu konsekventu terminoloģijas lietojumu visos veselības sertifikātu paraugos, kas paredzēti Savienības iekšējai tirdzniecībai ar aitām un kazām un iekļauti Direktīvas 91/68/EEK E pielikumā, šie veselības sertifikātu paraugi būtu jāgroza un jāaizstāj ar šā lēmuma pielikumā iekļautajiem veselības sertifikātu paraugiem – I, II un III.

(8)

Tādēļ Direktīva 91/68/EEK būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 91/68/EEK E pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 46, 19.2.1991., 19. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2013. gada 28. jūnija Regula (ES) Nr. 630/2013, ar kuru groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (OV L 179, 29.6.2013., 60. lpp.).

(4)  Komisijas 2013. gada 29. augusta Īstenošanas lēmums 2013/445/ES, ar ko groza Padomes Direktīvas 91/68/EEK E pielikumu attiecībā uz veselības sertifikātu paraugiem Savienības iekšējai tirdzniecībai ar aitām un kazām un veselības prasībām saistībā ar skrepi slimību (OV L 233, 31.8.2013., 48. lpp.).


PIELIKUMS

“E PIELIKUMS

I   PARAUGS

Image

Image

Image

II   PARAUGS

Image

Image

Image

Image

III   PARAUGS

Image

Image

Image

Image

Image