20.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/69


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 18. decembris),

ar kuru groza Lēmumu 2002/757/EK attiecībā uz prasību par fitosanitāro sertifikātu tādiem Acer macrophyllum Pursh un Quercus spp. L. zāģmateriāliem bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, saistībā ar kaitīgo organismu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 9181)

(2013/782/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta ceturto teikumu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 2002/757/EK (2) ir prasība, ka dalībvalstīm jāpieņem pasākumi, lai aizsargātos pret kaitīgā organisma Phytopthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., kurš nav minēts Direktīvas 2000/29/EK I vai II pielikumā, ievešanu un izplatīšanos Savienībā.

(2)

Savienībā nedrīkst ievest tādus Acer macrophyllum Pursh un Quercus spp. L. zāģmateriālus bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, ja vien tiem nav pievienots Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā un Lēmuma 2002/757/EK pielikuma 2. punktā paredzētais fitosanitārais sertifikāts.

(3)

Pamatojoties uz Amerikas Savienoto Valstu sniegto informāciju, Komisija ir ņēmusi vērā, ka ASV Lauksaimniecības departamenta Dzīvnieku un augu veselības inspekcijas dienests ir apstiprinājis tādu oficiālu sertifikācijas programmu attiecībā uz lapkoku zāģmateriālu kameržāvēšanu, kuru pārvalda ASV Nacionālā lapkoku zāģmateriālu asociācija (NHLA).

(4)

Sertifikācijas programma attiecībā uz lapkoku zāģmateriālu kameržāvēšanu nodrošina, ka apstiprinātie lapkoku apstrādes uzņēmumi Amerikas Savienotajās Valstīs ievēro lapkoku zāģmateriālu kameržāvēšanas standartu. Šis standarts nodrošina, ka visas saskaņā ar šo programmu eksportētās lapkoku zāģmateriālu daļas ir kameržāvētas, līdz to mitruma saturs sasniedz mazāk par 20 % no svara, izmantojot kameržāvēšanas režīmu, un tās ir bez mizas.

(5)

Minētais standarts nodrošina arī to, ka visiem kameržāvētajiem lapkoku saišķiem tiek piestiprināta NHLA izdota metāla identifikācijas piespraude, uz kuras ir zīmogs “NHLA – KD”, kā arī katram saišķim piešķirts unikāls numurs. Visi piešķirtie numuri ir uzskaitīti atbilstošajā lapkoku zāģmateriālu kameržāvēšanas sertifikātā (“kameržāvēšanas sertifikāts”).

(6)

Tādēļ būtu jāparedz atkāpe, kas ļauj ievest Savienībā tādus Acer macrophyllum Pursh un Quercus spp. L. zāģmateriālus bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, ja tiem fitosanitārā sertifikāta vietā ir pievienots kameržāvēšanas sertifikāts un ir ievēroti konkrēti nosacījumi.

(7)

Komisijai būtu jānodrošina, ka Amerikas Savienotās Valstis dara pieejamu visu tehnisko informāciju, kāda nepieciešama minētās programmas darbības novērtēšanai. Turklāt dalībvalstīm būtu pastāvīgi jāvērtē, kā tiek lietotas NHLA identifikācijas piespraudes un saistītie kameržāvēšanas sertifikāti.

(8)

Atkāpe, kas paredzēta 3. panta 1. punkta otrajā daļā Lēmumā 2002/757/EK, kurš grozīts ar šo lēmumu, būtu jāpiemēro līdz 2016. gada 30. novembrim, lai saskaņotu to ar Komisijas Īstenošanas lēmuma 2013/780/ES (3) prasībām.

Tāpēc Lēmums 2002/757/EK būtu attiecīgi jāgroza.

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2002/757/EK groza šādi:

1)

lēmuma 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Uzņēmīgos augus un uzņēmīgos kokus var ievest Savienības teritorijā vienīgi tad, ja tie atbilst neatliekamajiem fitosanitārajiem pasākumiem, kas noteikti šā lēmuma I pielikuma 1.a un 2. punktā, ja ir izpildītas Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta pirmajā daļās minētās formalitātes un ja pēc šīm formalitātēm attiecībā uz kaitīgā organisma ārpuseiropas izolātu klātbūtni ir konstatēts, ka uzņēmīgajos augos un uzņēmīgajos kokos nav kaitīgā organisma.

Atkāpjoties no pirmās daļas, līdz 2016. gada 30. novembrim Savienībā, neievērojot šā lēmuma I pielikuma 2. punktu, var ievest tādus Acer macrophyllum Pursh un Quercus spp. L. zāģmateriālus bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, ja vien tie atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti šā lēmuma II pielikumā.”;

2)

lēmuma 3. panta 2. un 3. punktā un 5. panta 1. punktā vārdus “šā lēmuma pielikuma” aizstāj ar vārdiem “šā lēmuma I pielikuma” un veic visus vajadzīgos gramatiskos pielāgojumus, kas vajadzīgi šīs aizstāšanas dēļ;

3)

iekļauj šādu 6.a pantu:

“6.a pants

1.   Dalībvalstis rakstveidā informē Komisiju un pārējās dalībvalstis, ja tās ir izmantojušas 3. panta 1. punkta otrajā daļā paredzēto atkāpi.

Dalībvalstis, kuras ir izmantojušas atkāpi, līdz katra gada 15. jūlijam sniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm informāciju par tādu sūtījumu skaitu, kas iepriekšējā gadā importēti saskaņā ar šā lēmuma 3. panta 1. punkta otro daļu, un detalizētu atskaiti par visiem aizturēšanas gadījumiem, kuri minēti šā panta 2. punktā.

2.   Ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc aizturēšanas dalībvalstis paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par visiem sūtījumiem, kas ievesti to teritorijā saskaņā ar 3. panta 1. punkta otro daļu, bet neatbilst II pielikumā izklāstītajām prasībām.

3.   Komisija pieprasa Amerikas Savienotajām Valstīm sniegt tai visu tehnisko informāciju, kas vajadzīga, lai Komisija varētu novērtēt lapkoku zāģmateriālu kameržāvēšanas sertifikācijas programmas darbību.”;

4)

lēmuma pielikuma nosaukumu maina uz “I pielikums”;

5)

lēmumam pievieno jaunu II pielikumu, kura teksts iekļauts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2002. gada 19. septembra Lēmums 2002/757/EK par pagaidu neatliekamiem fitosanitāriem pasākumiem, lai novērstu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. ievešanu un izplatību Kopienā (OV L 252, 20.9.2002., 37. lpp.).

(3)  Komisijas 2013. gada 18. decembra Īstenošanas lēmums 2013/780/ES, ar ko paredz atkāpi no Padomes Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta attiecībā uz tādiem Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriāliem bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 61. lpp.).


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

I DAĻA

3. panta 1. punkta otrajā daļā minētie nosacījumi

3. panta 1. punkta otrajā daļā minētie nosacījumi, saskaņā ar ko Savienībā drīkst ievest tādus Acer macrophyllum Pursh un Quercus spp. L. zāģmateriālus bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs un attiecībā uz kuriem nav ievērotas I pielikuma 2. punkta prasības, ir šādi:

1)

koksne ir ražota tādā kokzāģētavā vai apstrādāta tādās atbilstošās telpās, ko attiecībā uz dalību lapkoku zāģmateriālu kameržāvēšanas sertifikācijas programmā (“programma”) apstiprinājusi un revidējusi ASV Nacionālā lapkoku zāģmateriālu asociācija (NHLA);

2)

koksne ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz mazāk par 20 %; tas panākts ar piemērotu laika/temperatūras režīmu;

3)

pēc tam, kad ir izpildīts 2) punktā minētais nosacījums, 1) punktā minētās kokzāģētavas atbildīgā amatpersona katram saišķim piestiprina standarta identifikācijas piespraudi vai minētās amatpersonas vadībā to dara cits darbinieks. Uz katras identifikācijas piespraudes ir zīmogs “NHLA – KD”, kā arī katram saišķim piešķirts unikāls numurs;

4)

lai nodrošinātu 2) un 3) punktā minēto nosacījumu izpildi, koksni pakļauj pārbaudes sistēmai, kas izveidota programmas ietvaros un ietver pārbaudi pirms nosūtīšanas, kā arī neatkarīgu trešās puses kontrolieru, kuriem ir šādu pienākumu veikšanai vajadzīgās kvalifikācijas un atļaujas, veiktu uzraudzību apstiprinātajās kokzāģētavās. ASV Lauksaimniecības departamenta Dzīvnieku un augu veselības inspekcijas dienests veic neregulāras pārbaudes pirms nosūtīšanas un reizi sešos mēnešos pārbauda NHLA uzskaiti un procedūras, kas saistītas ar programmu, neatkarīgos trešās puses kontrolierus un kokzāģētavas, un pārējās attiecīgās telpas, kuras piedalās programmā;

5)

koksnei ir pievienots standarta “kameržāvēšanas sertifikāts”, kurš atbilst šā pielikuma II daļā iekļautajam paraugam un kuru ir izdevusi persona vai personas, kam ir tiesības piedalīties programmā, un kuru ir validējis NHLA inspektors. Kameržāvēšanas sertifikāts ir aizpildīts, un tajā ir iekļauta informācija par zāģmateriālu bez mizas daudzumu kubikpēdās un kubikmetros. Sertifikātā ir norādīts arī saišķu kopējais skaits un katras šiem saišķiem piešķirtās identifikācijas piespraudes numurs.

II DAĻA

Kameržāvēšanas sertifikāta paraugs

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518, Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fakss: 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK