20.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/61


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 18. decembris),

ar ko paredz atkāpi no Padomes Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta attiecībā uz tādiem Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriāliem bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 9166)

(2013/780/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 15. panta 1. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2000/29/EK ir paredzēti aizsardzības pasākumi pret augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu Savienībā no trešām valstīm.

(2)

Savienībā nedrīkst ievest tādus Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriālus bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs un uz kuriem attiecas viens no Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļas I iedaļas 6. punktā iekļautajiem KN kodiem un aprakstiem, ja vien tiem nav pievienots minētās direktīvas 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā paredzētais fitosanitārais sertifikāts.

(3)

Direktīvā 2000/29/EK ir paredzētas atkāpes no 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta attiecībā uz koksni, ja ar alternatīvu dokumentāciju vai marķējumu tiek nodrošinātas līdzvērtīgas garantijas.

(4)

Pamatojoties uz Amerikas Savienoto Valstu sniegto informāciju, Komisija ir ņēmusi vērā, ka ASV Lauksaimniecības departamenta Dzīvnieku un augu veselības inspekcijas dienests ir apstiprinājis tādu oficiālu sertifikācijas programmu attiecībā uz lapkoku zāģmateriālu kameržāvēšanu, kuru pārvalda ASV Nacionālā lapkoku zāģmateriālu asociācija (NHLA).

(5)

Sertifikācijas programma attiecībā uz lapkoku zāģmateriālu kameržāvēšanu nodrošina, ka apstiprinātie lapkoku apstrādes uzņēmumi Amerikas Savienotajās Valstīs ievēro lapkoku zāģmateriālu kameržāvēšanas standartu. Šis standarts nodrošina, ka visas saskaņā ar šo programmu eksportētās lapkoku zāģmateriālu daļas ir kameržāvētas, līdz to mitruma saturs sasniedz mazāk par 20 % no svara, izmantojot kameržāvēšanas režīmu, un tās ir bez mizas.

(6)

Minētais standarts nodrošina arī to, ka visiem kameržāvētajiem lapkoku saišķiem tiek piestiprināta NHLA izdota metāla identifikācijas piespraude, uz kuras ir zīmogs “NHLA – KD”, kā arī katram saišķim piešķirts unikāls numurs. Visi piešķirtie numuri ir uzskaitīti atbilstošajā lapkoku zāģmateriālu kameržāvēšanas sertifikātā (“kameržāvēšanas sertifikāts”).

(7)

Tādēļ dalībvalstīm būtu jāpiešķir tiesības atļaut ievest to teritorijā tādus Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriālus bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, ja tiem fitosanitārā sertifikāta vietā ir pievienots kameržāvēšanas sertifikāts un ir ievēroti konkrēti nosacījumi.

(8)

Komisijai būtu jānodrošina, ka Amerikas Savienotās Valstis dara pieejamu visu tehnisko informāciju, kāda nepieciešama minētās programmas darbības novērtēšanai. Turklāt dalībvalstīm būtu pastāvīgi jāvērtē, kā tiek lietotas NHLA identifikācijas piespraudes un saistītie kameržāvēšanas sertifikāti.

(9)

Šajā lēmumā paredzētā atkāpe būtu jāaptur, ja tiek konstatēts, ka šajā lēmumā noteiktie īpašie nosacījumi nav pietiekami, lai nepieļautu kaitīgo organismu ievešanu Savienībā, vai tie nav tikuši izpildīti, vai ir pierādījumi, kuri varētu liecināt, ka programmas darbība nav efektīva.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta, dalībvalstis ir tiesīgas atļaut ievest to teritorijā tādus Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriālus bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs un uz kuriem attiecas viens no minētās direktīvas V pielikuma B daļas I iedaļas 6. punktā iekļautajiem KN kodiem un aprakstiem, un kuriem nav pievienots fitosanitārais sertifikāts, ja vien šāda koksne atbilst šā lēmuma pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

1.   Dalībvalstis rakstveidā informē Komisiju un pārējās dalībvalstis, ja tās ir izmantojušas 1. pantā paredzēto atkāpi.

Dalībvalstis, kuras ir izmantojušas atkāpi, līdz katra gada 15. jūlijam sniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm informāciju par tādu sūtījumu skaitu, kas iepriekšējā gadā importēti saskaņā ar šā lēmuma 1. pantu, un detalizētu atskaiti par visiem aizturēšanas gadījumiem, kuri minēti šā panta 2. punktā.

2.   Ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc aizturēšanas dalībvalstis paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par visiem sūtījumiem, kas ievesti to teritorijā saskaņā ar 1. pantu, bet neatbilst pielikumā izklāstītajām prasībām.

3.   Komisija pieprasa Amerikas Savienotajām Valstīm sniegt tai visu tehnisko informāciju, kas vajadzīga, lai Komisija varētu novērtēt lapkoku zāģmateriālu kameržāvēšanas sertifikācijas programmas darbību.

3. pants

Šis lēmums ir spēkā līdz 2016. gada 30. novembrim.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.


PIELIKUMS

I   DAĻA

1. pantā minētie nosacījumi

1. pantā minētie nosacījumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstis ir tiesīgas atļaut ievest to teritorijā tādus Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriālus bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs un uz kuriem attiecas viens no Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļas I iedaļas 6. punktā iekļautajiem KN kodiem un aprakstiem, un kuriem nav pievienots fitosanitārais sertifikāts, ir šādi:

1)

koksne ir ražota tādā kokzāģētavā vai apstrādāta tādās atbilstošās telpās, ko attiecībā uz dalību lapkoku zāģmateriālu kameržāvēšanas sertifikācijas programmā (“programma”) apstiprinājusi un revidējusi ASV Nacionālā lapkoku zāģmateriālu asociācija (NHLA);

2)

koksne ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz mazāk par 20 %; tas panākts ar piemērotu laika/temperatūras režīmu;

3)

pēc tam, kad ir izpildīts 2) punktā minētais nosacījums, 1) punktā minētās kokzāģētavas atbildīgā amatpersona katram saišķim piestiprina standarta identifikācijas piespraudi vai minētās amatpersonas vadībā to dara cits darbinieks. Uz katras identifikācijas piespraudes ir zīmogs “NHLA – KD”, kā arī katram saišķim piešķirts unikāls numurs;

4)

lai nodrošinātu 2) un 3) punktā minēto nosacījumu izpildi, koksni pakļauj pārbaudes sistēmai, kas izveidota programmas ietvaros un ietver pārbaudi pirms nosūtīšanas, kā arī neatkarīgu trešās puses kontrolieru, kuriem ir šādu pienākumu veikšanai vajadzīgās kvalifikācijas un atļaujas, veiktu uzraudzību apstiprinātajās kokzāģētavās. ASV Lauksaimniecības departamenta Dzīvnieku un augu veselības inspekcijas dienests veic neregulāras pārbaudes pirms nosūtīšanas un reizi sešos mēnešos pārbauda NHLA uzskaiti un procedūras, kas saistītas ar programmu, neatkarīgos trešās puses kontrolierus un kokzāģētavas, un pārējās attiecīgās telpas, kuras piedalās programmā;

5)

koksnei ir pievienots standarta “kameržāvēšanas sertifikāts”, kurš atbilst šā pielikuma II daļā iekļautajam paraugam un kuru ir izdevusi persona vai personas, kam ir tiesības piedalīties programmā, un kuru ir validējis NHLA inspektors. Kameržāvēšanas sertifikāts ir aizpildīts, un tajā ir iekļauta informācija par zāģmateriālu bez mizas daudzumu kubikpēdās un kubikmetros. Sertifikātā ir norādīts arī saišķu kopējais skaits un katras šiem saišķiem piešķirtās identifikācijas piespraudes numurs.

II   DAĻA

Kameržāvēšanas sertifikāta paraugs

Agreement No 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK