17.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/109


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 13. decembris),

ar ko apstiprina atsevišķas grozītas dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas, kontroles un uzraudzības programmas 2013. gadam, groza Lēmumu 2008/897/EK, ar ko apstiprina gada un daudzgadu programmas 2009. gadam un turpmākajiem gadiem, un groza Īstenošanas lēmumu 2012/761/ES attiecībā uz Savienības finansiālo ieguldījumu atsevišķām ar minēto lēmumu apstiprinātām programmām

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 8891)

(2013/766/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 27. panta 5. un 6. punktu,

tā kā:

(1)

Lēmumā 2009/470/EK noteiktas procedūras, ar ko reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas, kontroles un uzraudzības programmām.

(2)

Komisijas Lēmumā 2008/341/EK (2) noteikts, ka dalībvalstu iesniegtās programmas, kas paredzētas Lēmuma 2009/470/EK I pielikumā norādīto dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanai, kontrolei un uzraudzībai, var apstiprināt saskaņā ar minētā lēmuma 27. panta 1. punktā paredzēto Savienības finansiālo pasākumu tikai tad, ja tās atbilst vismaz Lēmuma 2008/341/EK pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

(3)

Ar Komisijas Lēmumu 2008/897/EK (3) tika apstiprināta Vācijas iesniegtā koiju herpes vīrusa (KHV) izskaušanas programma laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

(4)

Ar Komisijas Īstenošanas Lēmumu 2012/761/ES (4) ir apstiprinātas atsevišķas valsts programmas 2013. gadam un noteikta Savienības finansiālā ieguldījuma likme un maksimālā summa katrai dalībvalstu iesniegtajai programmai.

(5)

Spānija un Grieķija iesniedza grozītas programmas atsevišķu salmonellas izraisītu zoonožu kontrolei mājputnu populācijās. Vācija iesniedza grozītu koiju herpes vīrusa izskaušana programmu. Grieķija iesniedza grozītu kazu un aitu brucelozes izskaušanas programmu. Ungārija un Rumānija iesniedza grozītu trakumsērgas izskaušanas programmu.

(6)

Komisija ir novērtējusi minētās grozītās programmas gan no veterinārā, gan finansiālā viedokļa. Tās atbilst attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem veterinārijas jomā un jo īpaši Lēmuma 2008/341/EK pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Tāpēc tās būtu jāapstiprina.

(7)

Turklāt Komisija ir novērtējusi starpposma tehniskos un finanšu ziņojumus, ko dalībvalstis saskaņā ar Lēmuma 2009/470/EK 27. panta 7. punktu ir iesniegušas par izdevumiem, kas tām radušies, finansējot šīs programmas. Novērtējuma rezultāti liecina, ka atsevišķas dalībvalstis neizmantos visus tām piešķirtos līdzekļus 2013. gadam, savukārt citas piešķirto summu pārtērēs.

(8)

Tāpēc jāpielāgo atsevišķām valsts programmām piešķirtais Savienības finansiālais ieguldījums. Lai optimizētu piešķirto līdzekļu izmantojumu, finansējumu no valsts programmām, kuras visus piešķirtos līdzekļus neizmantos, ir lietderīgi pārdalīt programmām, kuras tām piešķirtos līdzekļus visticamāk pārtērēs, ņemot vērā neparedzētas situācijas dzīvnieku veselības jomā šajās dalībvalstīs. Pārdale būtu jāveic, pamatojoties uz jaunāko informāciju par attiecīgo dalībvalstu faktiskajiem izdevumiem.

(9)

Lai šo pārdali varētu īstenot, ir jāveic daudzi grozījumi attiecībā uz atsevišķām Savienības finansiālā ieguldījuma summām, kas paredzētas Īstenošanas lēmumā 2012/761/ES. Pārredzamības labad ir lietderīgi precizēt visām dalībvalstīm piešķirto Savienības finansiālo ieguldījumu, kas atvēlēts apstiprinātajām 2013. gada programmām, uz kurām attiecas šie grozījumi.

(10)

Turklāt nesen gūtā pieredze ir parādījusi, ka Īstenošanas lēmuma 2012/761/ES 13. panta 3. punkta burtiska piemērošana var radīt neatbilstošus rezultātus. Tāpēc šis noteikums būtu jāsvītro.

(11)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas lēmums 2012/761/ES.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Spānijas un Grieķijas iesniegto grozīto programmu atsevišķu salmonellas izraisītu zoonožu kontrolei mājputnu populācijās apstiprinājums

Ar šo laikposmam no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim apstiprina Spānijas 2012. gada 26. decembrī iesniegto grozīto programmu atsevišķu salmonellas izraisītu zoonožu kontrolei mājputnu populācijās.

Ar šo laikposmam no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim apstiprina Grieķijas 2013. gada 24. oktobrī iesniegto grozīto programmu atsevišķu salmonellas izraisītu zoonožu kontrolei mājputnu populācijās.

2. pants

Grieķijas iesniegtās grozītās kazu un aitu brucelozes izskaušanas programmas apstiprinājums

Ar šo laikposmam no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim apstiprina Grieķijas 2013. gada 29. jūlijā iesniegto grozīto kazu un aitu brucelozes izskaušanas programmu.

3. pants

Ungārijas un Rumānijas iesniegto grozīto trakumsērgas izskaušanas programmu apstiprinājums

Ar šo laikposmam no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim apstiprina Ungārijas 2013. gada 1. oktobrī iesniegto un Rumānijas 2013. gada 30. oktobrī iesniegto grozīto trakumsērgas izskaušanas programmu.

4. pants

Grozījumi Lēmumā 2008/897/EK

Lēmuma 2008/897/EK 16. pantu aizstāj ar šādu:

“16. pants

Akvakultūras dzīvnieku slimības

Ar šo laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim apstiprina Dānijas iesniegto vīrusu hemorāģiskās septicēmijas (VHS) daudzgadu izskaušanas programmu.

Ar šo laikposmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim apstiprina Vācijas iesniegto koiju herpes vīrusa (KHV) daudzgadu izskaušanas programmu.”

5. pants

Grozījumi Īstenošanas lēmumā 2012/761/ES

Īstenošanas lēmumu 2012/761/ES groza šādi:

1)

lēmuma 1. panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 3 440 000 Spānijai;

ii)

EUR 100 000 Horvātijai;

iii)

EUR 2 000 000 Itālijai;

iv)

EUR 940 000 Portugālei;

v)

EUR 800 000 Apvienotajai Karalistei.”;

2)

lēmuma 2. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

“i)

EUR 0,5 par katru mājdzīvnieku, no kura ņemts paraugs Gamma interferona testam un par kuru kautuvē pastāv aizdomas, ka tests ir pozitīvs;”;

3)

lēmuma 2. panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 12 000 000 Īrijai;

ii)

EUR 13 390 000 Spānijai;

iii)

EUR 400 000 Horvātijai;

iv)

EUR 4 000 000 Itālijai;

v)

EUR 2 230 000 Portugālei;

vi)

EUR 31 900 000 Apvienotajai Karalistei.”;

4)

lēmuma 3. panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 8 200 000 Spānijai;

ii)

EUR 3 380 000 Itālijai;

iii)

EUR 170 000 Kiprai;

iv)

EUR 1 760 000 Portugālei.”;

5)

lēmuma 3. panta 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

nepārsniedz EUR 1 740 000.”;

6)

lēmuma 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 9 000 Beļģijai;

ii)

EUR 11 000 Bulgārijai;

iii)

EUR 5 000 Čehijas Republikai;

iv)

EUR 86 000 Vācijai;

v)

EUR 10 000 Īrijai;

vi)

EUR 78 000 Grieķijai;

vii)

EUR 1 200 000 Spānijai;

viii)

EUR 650 000 Itālijai;

ix)

EUR 10 000 Latvijai;

x)

EUR 10 000 Lietuvai;

xi)

EUR 2 000 Luksemburgai;

xii)

EUR 3 000 Ungārijai;

xiii)

EUR 10 000 Maltai;

xiv)

EUR 10 000 Nīderlandei;

xv)

EUR 10 000 Austrijai;

xvi)

EUR 50 000 Polijai;

xvii)

EUR 145 000 Portugālei;

xviii)

EUR 130 000 Rumānijai;

xix)

EUR 18 000 Slovēnijai;

xx)

EUR 40 000 Slovākijai;

xxi)

EUR 10 000 Somijai.”;

7)

lēmuma 5. panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 910 000 Beļģijai;

ii)

EUR 30 000 Bulgārijai;

iii)

EUR 810 000 Čehijas Republikai;

iv)

EUR 90 000 Dānijai;

v)

EUR 790 000 Vācijai;

vi)

EUR 10 000 Igaunijai;

vii)

EUR 160 000 Īrijai;

viii)

EUR 970 000 Grieķijai;

ix)

EUR 1 760 000 Spānijai;

x)

EUR 1 210 000 Francijai;

xi)

EUR 200 000 Horvātijai;

xii)

EUR 3 520 000 Itālijai;

xiii)

EUR 60 000 Kiprai;

xiv)

EUR 200 000 Latvijai;

xv)

EUR 10 000 Luksemburgai;

xvi)

EUR 950 000 Ungārijai;

xvii)

EUR 40 000 Maltai;

xviii)

EUR 2 940 000 Nīderlandei;

xix)

EUR 640 000 Austrijai;

xx)

EUR 2 900 000 Polijai;

xxi)

EUR 25 000 Portugālei;

xxii)

EUR 460 000 Rumānijai;

xxiii)

EUR 10 000 Slovēnijai;

xxiv)

EUR 450 000 Slovākijai;

xxv)

EUR 60 000 Apvienotajai Karalistei.”;

8)

lēmuma 6. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 200 000 Bulgārijai;

ii)

EUR 950 000 Vācijai;

iii)

EUR 100 000 Horvātijai;

iv)

EUR 224 000 Ungārijai;

v)

EUR 1 100 000 Rumānijai;

vi)

EUR 25 000 Slovēnijai;

vii)

EUR 400 000 Slovākijai.”;

9)

lēmuma 7. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

nepārsniedz EUR 1 060 000.”;

10)

lēmuma 8. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

nepārsniedz EUR 1 400 000.”;

11)

lēmuma 9. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

“i)

EUR 0,5 par katru mājas putnu, no kura ņemts paraugs;”;

12)

lēmuma 9. panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 24 000 Beļģijai;

ii)

EUR 9 000 Bulgārijai;

iii)

EUR 14 000 Čehijas Republikai;

iv)

EUR 53 000 Dānijai;

v)

EUR 135 000 Vācijai;

vi)

EUR 62 000 Īrijai;

vii)

EUR 8 000 Grieķijai;

viii)

EUR 67 000 Spānijai;

ix)

EUR 108 000 Francijai;

x)

EUR 40 000 Horvātijai;

xi)

EUR 1 300 000 Itālijai;

xii)

EUR 4 000 Kiprai;

xiii)

EUR 13 000 Latvijai;

xiv)

EUR 5 000 Lietuvai;

xv)

EUR 6 000 Luksemburgai;

xvi)

EUR 61 000 Ungārijai;

xvii)

EUR 8 000 Maltai;

xviii)

EUR 154 000 Nīderlandei;

xix)

EUR 30 000 Austrijai;

xx)

EUR 70 000 Polijai;

xxi)

EUR 14 000 Portugālei;

xxii)

EUR 350 000 Rumānijai;

xxiii)

EUR 29 000 Slovēnijai;

xxiv)

EUR 16 000 Slovākijai;

xxv)

EUR 25 000 Somijai;

xxvi)

EUR 30 000 Zviedrijai;

xxvii)

EUR 100 000 Apvienotajai Karalistei.”;

13)

lēmuma 10. panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 290 000 Beļģijai;

ii)

EUR 360 000 Bulgārijai;

iii)

EUR 380 000 Čehijas Republikai;

iv)

EUR 300 000 Dānijai;

v)

EUR 4 700 000 Vācijai;

vi)

EUR 60 000 Igaunijai;

vii)

EUR 1 300 000 Īrijai;

viii)

EUR 1 700 000 Grieķijai;

ix)

EUR 3 000 000 Spānijai;

x)

EUR 10 900 000 Francijai;

xi)

EUR 3 600 000 Itālijai;

xii)

EUR 230 000 Horvātijai;

xiii)

EUR 950 000 Kiprai;

xiv)

EUR 80 000 Latvijai;

xv)

EUR 435 000 Lietuvai;

xvi)

EUR 50 000 Luksemburgai;

xvii)

EUR 790 000 Ungārijai;

xviii)

EUR 25 000 Maltai;

xix)

EUR 1 000 000 Nīderlandei;

xx)

EUR 500 000 Austrijai;

xxi)

EUR 2 600 000 Polijai;

xxii)

EUR 1 000 000 Portugālei;

xxiii)

EUR 1 400 000 Rumānijai;

xxiv)

EUR 160 000 Slovēnijai;

xxv)

EUR 220 000 Slovākijai;

xxvi)

EUR 160 000 Somijai;

xxvii)

EUR 210 000 Zviedrijai;

xxviii)

EUR 2 520 000 Apvienotajai Karalistei.”;

14)

lēmuma 11. panta 2. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 1 650 000 Bulgārijai;

ii)

EUR 1 500 000 Grieķijai;

iii)

EUR 620 000 Igaunijai;

iv)

EUR 190 000 Itālijai;

v)

EUR 2 200 000 Lietuvai;

vi)

EUR 1 080 000 Ungārijai;

vii)

EUR 7 240 000 Polijai;

viii)

EUR 2 300 000 Rumānijai;

ix)

EUR 810 000 Slovēnijai;

x)

EUR 380 000 Slovākijai.”;

15)

lēmuma 12. panta 3. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

nepārsniedz šādu summu:

i)

EUR 1 500 000 Latvijai;

ii)

EUR 400 000 Somijai.”;

16)

lēmuma 13. panta 3. punktu svītro.

6. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 25. aprīļa Lēmums 2008/341/EK, ar ko nosaka, kādiem Kopienas kritērijiem atbilst valsts programmas par atsevišķu dzīvnieku slimību un zoonožu apkarošanu, kontroli un uzraudzību (OV L 115, 29.4.2008., 44. lpp.).

(3)  Komisijas 2008. gada 28. novembra Lēmums 2008/897/EK, ar ko apstiprina tās gada un daudzgadu programmas un Kopienas finansiālo ieguldījumu atsevišķu dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanai, kontrolei un uzraudzībai, ko dalībvalstis iesniegušas 2009. gadam un turpmākajiem gadiem (OV L 322, 2.12.2008., 39. lpp.).

(4)  Komisijas 2012. gada 30. novembra Lēmums 2012/761/ES, ar ko apstiprina tās gada un daudzgadu programmas un Savienības finansiālo ieguldījumu atsevišķu dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanai, kontrolei un uzraudzībai, ko dalībvalstis iesniegušas 2013. gadam (OV L 336, 8.12.2012., 83. lpp.).