27.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/33


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 15. novembris),

ar ko Luksemburgai atļauj piemērot īpašu pasākumu, atkāpjoties no 285. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

(2013/677/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) un jo īpaši tās 395. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Vēstulē, kas Komisijas Ģenerālsekretariātā reģistrēta 2012. gada 24. oktobrī, Luksemburga pieprasīja atļauju pasākumam, ar ko atkāpjas no Direktīvas 2006/112/EK 285. panta, ļaujot Luksemburgai piemērot atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) tiem nodokļa maksātājiem, kuru gada apgrozījums nav lielāks par EUR 25 000. Ar minēto pasākumu attiecīgie nodokļa maksātāji būtu atbrīvoti no dažiem vai visiem pienākumiem attiecībā uz PVN, kuri minēti Direktīvas 2006/112/EK XI sadaļas 2.–6. nodaļā.

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 395. panta 2. punktu Komisija 2012. gada 9. novembra vēstulē informēja pārējās dalībvalstis par Luksemburgas pieprasījumu. Komisija 2012. gada 12. novembra vēstulē paziņoja Luksemburgai, ka tās rīcībā ir visa informācija, kas vajadzīga, lai izvērtētu pieprasījumu.

(3)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 285. pantu dalībvalstis, kuras nav izmantojušas izvēles iespēju, kas paredzēta Padomes Otrās direktīvas 67/228/EEK (2) 14. pantā, var atbrīvot no PVN tādus nodokļa maksātājus, kuru gada apgrozījums nav lielāks par EUR 5 000 vai līdzvērtīgu summu valsts valūtā, un var arī piešķirt diferencētus nodokļa atvieglojumus nodokļa maksātājiem, kuru gada apgrozījums pārsniedz dalībvalstu noteikto robežvērtību šo atbrīvojumu piemērošanai.

(4)

Luksemburga ir informējusi Komisiju, ka tā patlaban atbrīvo no PVN nodokļa maksātājus, kuru gada apgrozījums nav lielāks par EUR 10 000, un ka tā izmanto izvēles iespēju, piešķirot diferencētus nodokļa atvieglojumus nodokļa maksātājiem, kuru gada apgrozījums ir no EUR 10 000 līdz EUR 25 000. Luksemburga ir pieprasījusi atļauju atbrīvot no PVN atkāpes veidā nodokļa maksātājus, kuru gada apgrozījums nav lielāks par EUR 25 000.

(5)

Augstāka robežvērtība īpašajā režīmā ir vienkāršošanas pasākums, ciktāl tas var ievērojami samazināt mazo uzņēmumu PVN pienākumus un ļaut Luksemburgai pārtraukt piemērot diferencētu nodokļa atvieglojumu shēmu, kas rada slogu uzņēmumiem. Nodokļa maksātājiem aizvien vajadzētu būt iespējai izvēlēties parasto PVN režīmu.

(6)

Komisija 2004. gada 29. oktobrī pieņēma priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK (3) nolūkā vienkāršot pievienotās vērtības nodokļa saistības, iekļāva noteikumus, kuru mērķis ir atļaut dalībvalstīm paaugstināt PVN atbrīvojuma shēmai piemērojamo gada apgrozījuma robežvērtību līdz EUR 100 000 vai līdz šīs summas ekvivalentam valsts valūtā, paredzot iespēju šo robežvērtību katru gadu atjaunināt. Šis lēmums atbilst minētajam priekšlikumam.

(7)

Atkāpei ir tikai nenozīmīga ietekme uz galapatēriņa posmā iekasētā nodokļa kopējo summu, un tai nebūs negatīvas ietekmes uz Savienības pašu resursiem, ko veido PVN,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 285. panta, Luksemburgai ir atļauts atbrīvot no PVN nodokļa maksātājus, kuru gada apgrozījums nav lielāks par EUR 25 000.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā paziņošanas dienā.

Šo lēmumu piemēro līdz dienai, kad stājas spēkā Savienības noteikumi, ar ko groza gada apgrozījuma summu robežvērtības, līdz kurām nodokļa maksātāji var saņemt atbrīvojumu no PVN, vai līdz 2016. gada 31. decembrim atkarībā no tā, kurš termiņš ir agrāk.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Luksemburgas Lielhercogistei.

Briselē, 2013. gada 15. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

R. ŠADŽIUS


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(2)  Padomes Otrā direktīva 67/228/EEK (1967. gada 11. aprīlis) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopējās pievienotās vērtības nodokļu sistēmas struktūra un piemērošanas kārtība (OV 71, 14.4.1967., 1303./67. lpp.).

(3)  Padomes Sestā direktīva 77/388/EEK (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp.).