14.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 303/48


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 12. novembris)

par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 7491)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/654/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums) (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmuma 2008/294/EK (2) pielikumā ir doti tehniskie un ekspluatācijas nosacījumi, kas vajadzīgi, lai atļautu izmantot GSM gaisa kuģos.

(2)

Pilnveidotu saziņas līdzekļu izstrāde, balstoties uz tehnikas attīstību, uzlabotu visiem pilsoņiem pieslēguma pieejamību visur un katrā laikā. Tas arī palīdzētu sasniegt Eiropas Digitalizācijas programmas (3) un stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus.

(3)

Lai sagatavotos jaunāko pieejamo tehnoloģiju un frekvenču izmantošanai MCA pakalpojumu sniegšanā, 2011. gada 5. oktobrī Komisija saskaņā ar Lēmuma Nr. 676/2002/EK 4. panta 2. punktu pilnvaroja Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferenci (turpmāk “CEPT”) izvērtēt, vai gaisa kuģu UMTS sistēmu ekspluatācija ir tehniski savietojama ar citu iespējamu gaisa kuģu tehnoloģiju, kā LTE un WiMAX, ekspluatāciju tādās frekvenču joslās kā 2 GHz un 2,6 GHz josla un vai tā potenciāli netraucē radiosakaru pakalpojumiem.

(4)

Saskaņā ar minēto pilnvarojumu CEPT sniedza ziņojumu 2013. gada 8. martā.CEPT 48. ziņojumā bija secināts, ka, ievērojot attiecīgos tehniskos nosacījumus, būtu iespējams ieviest UMTS un LTE tehnoloģiju attiecīgi 2 100 MHz un 1 800 MHz joslā. Tādēļ Lēmuma 2008/294/EK pielikums būtu jāgroza, pamatojoties uz rezultātiem, kas iegūti CEPT 48. ziņojumā, lai aptvertu šīs tehnoloģijas un atļautu tās izmantot gaisa kuģos.

(5)

Šis lēmums būtu jāpiemēro iespējami drīz, ņemot vērā, ka LTE un UMTS tehnoloģiju izmantošana Savienībā paplašinās.

(6)

Ierobežojot MCA pakalpojumu pārraidīšanas jaudu, būtu jānodrošina piemērota aizsardzība jau pastāvošajiem radiosakaru pakalpojumiem, kuri varētu tikt traucēti. Tomēr, tā kā uzlabotā tīkla vadības bloka (NCU) izmantošana 2,6 GHz joslā tiks atlikta, līdz tiks panākta kompetento aeronavigācijas sertificēšanas iestāžu vienošanās par tehniskajiem ierobežojumiem, lai būtu iespējams sākt NCU ražošanu, un līdz tiks pabeigta lidojumderīguma sertifikācija katram gaisa kuģu tipam, NCU parametru piemērošanu 2,6 GHz joslai var atlikt līdz 2017. gada 1. janvārim.

(7)

MCA tehniskajām specifikācijām arī turpmāk būtu jāatbilst tehnoloģiju attīstībai.

(8)

Tāpēc Lēmums 2008/294/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2008/294/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šā lēmuma pielikuma 3. tabulā dotās 2 570–2 690 MHz joslas vērtības piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

3. pants

Iespējami drīz, ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā pielikuma 1. tabulā uzskaitītās frekvenču joslas dalībvalstis padara pieejamas MCA pakalpojumiem uz traucējumu neradīšanas un aizsardzības neprasīšanas pamata ar noteikumu, ka šādi pakalpojumi atbilst pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

4. pants

Dalībvalstis nosaka minimālo augstumu virs zemes raidīšanai no ekspluatācijā esošas MCA sistēmas saskaņā ar pielikuma 3. iedaļu.

Dalībvalstis var noteikt lielāku minimālo augstumu MCA ekspluatācijai, ja to var pamatot ar valsts topogrāfiskajiem un zemes tīklu izvietojuma apstākļiem. Šo informāciju kopā ar pienācīgu pamatojumu dara zināmu Komisijai četru mēnešu laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas un publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 12. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietniece

Neelie KROES


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 7. aprīļa Lēmums 2008/294/EK par harmonizētiem frekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem mobilo sakaru pakalpojumu darbībai gaisakuģos (MCA pakalpojumiem) Kopienā (OV L 98, 10.4.2008., 19. lpp.).

(3)  COM(2010) 245 galīgā redakcija.


PIELIKUMS

1.   MCA PAKALPOJUMOS ATĻAUTĀS FREKVENČU JOSLAS UN SISTĒMAS

1.   tabula

Veids

Frekvence

Sistēma

GSM1 800

1 710–1 785 MHz (augšuplīnija) 1 805–1 880 MHz (lejuplīnija)

GSM, kas atbilst ETSI publicētajiem GSM standartiem, it īpaši EN 301 502, EN 301 511 un EN 302 480, vai līdzvērtīgām specifikācijām

UMTS2 100

(FDD)

1 920–1 980 MHz (augšuplīnija) 2 110–2 170 MHz (lejuplīnija)

UMTS, kas atbilst ETSI publicētajiem UMTS standartiem, it īpaši EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 un EN 301 908-11, vai līdzvērtīgām specifikācijām

LTE1 800

(FDD)

1 710–1 785 MHz (augšuplīnija) 1 805–1 880 MHz (lejuplīnija)

LTE, kas atbilst ETSI publicētajiem LTE standartiem, it īpaši EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 un EN 301 908-15, vai līdzvērtīgām specifikācijām

2.   MOBILO GALIEKĀRTU UN ZEMES TĪKLU SAVIENOJUMA NOVĒRŠANA

Laikā, kad gaisa kuģī ir atļauta MCA pakalpojumu darbība, ir jānovērš mobilo galiekārtu, kas uztver 2. tabulā minētajās frekvenču joslās, mēģinājumi reģistrēties mobilajos tīklos uz zemes.

2.   tabula

Frekvenču josla (MHz)

Sistēmas uz zemes

460–470

CDMA2000, FLASH OFDM

791–821

LTE

921–960

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

1 805–1 880

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

2 110–2 170

UMTS, LTE

2 570–2 620

UMTS, LTE, WiMAX

2 620–2 690

UMTS, LTE

3.   TEHNISKIE PARAMETRI

a)   Ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (e.i.r.p.) ārpus gaisa kuģa no NCU/gaisa kuģa BTS

3.   tabula

Ārpus gaisa kuģa kopējā e.i.r.p. no NCU/gaisa kuģa BTS/gaisa kuģa Node B nedrīkst pārsniegt:

Augstums virs zemes

(m)

Maksimālais e.i.r.p. blīvums no NCU/gaisa kuģa BTS/gaisa kuģa Node B ārpus gaisa kuģa

460–470 MHz

791–821 MHz

921–960 MHz

1 805–1 880 MHz

2 110–2 170 MHz

2 570–2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3 000

–17,0

–0,87

–19,0

–13,0

1,0

1,9

4 000

–14,5

1,63

–16,5

–10,5

3,5

4,4

5 000

–12,6

3,57

–14,5

–8,5

5,4

6,3

6 000

–11,0

5,15

–12,9

–6,9

7,0

7,9

7 000

–9,6

6,49

–11,6

–5,6

8,3

9,3

8 000

–8,5

7,65

–10,5

–4,4

9,5

10,4

b)   Ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (e.i.r.p.) ārpus gaisa kuģa no gaisa kuģī esošas galiekārtas

4.   tabula

Ārpus gaisa kuģa e.i.r.p. no mobilās galiekārtas nedrīkst pārsniegt:

Augstums virs zemes

(m)

Maksimālā e.i.r.p. ārpus gaisa kuģa no GSM mobilās galiekārtas, dBm/200 kHz

Maksimālā e.i.r.p. ārpus gaisa kuģa no LTE mobilās galiekārtas, dBm/5 MHz

Maksimālā e.i.r.p. ārpus gaisa kuģa no UMTS mobilās galiekārtas, dBm/3,84 MHz

GSM1 800 MHz

LTE1 800 MHz

UMTS2 100 MHz

3 000

–3,3

1,7

3,1

4 000

–1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

c)   Ekspluatācijas prasības

I.

Minimālajam augstumam virs zemes raidīšanai no ekspluatācijā esošas MCA sistēmas jābūt 3 000 metru.

II.

Kad darbojas gaisa kuģa BTS, ar tās palīdzību visu GSM mobilo galiekārtu, kas raida 1 800 MHz frekvenču joslā, raidīšanas jauda ir jāierobežo līdz nominālajai vērtībai 0 dBm/200 kHz visos sakaru posmos, ieskaitot sākotnējo piekļuvi.

III.

Kad darbojas gaisa kuģa Node B, ar tās palīdzību visu LTE mobilo galiekārtu, kas raida 1 800 MHz frekvenču joslā, raidīšanas jauda ir jāierobežo līdz nominālajai vērtībai 5 dBm/5 MHz visos sakaru posmos.

IV.

Kad darbojas gaisa kuģa Node B, ar tās palīdzību visu UMTS mobilo galiekārtu, kas raida 2 100 MHz frekvenču joslā, raidīšanas jauda ir jāierobežo līdz nominālajai vērtībai – 6 dBm/3,84 MHz visos sakaru posmos un maksimālais lietotāju skaits nedrīkst pārsniegt 20.