19.9.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/5


PADOMES LĒMUMS

(2013. gada 16. septembris),

ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Zviedrijas

(2013/459/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 302. pantu,

ņemot vērā Zviedrijas valdības priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas atzinumu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 13. septembrī pieņēma Lēmumu 2010/570/ES, Euratom, ar ko laikposmam no 2010. gada 21. septembra līdz 2015. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus (1).

(2)

Pēc Annika BRÖMS kundzes amata pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļa vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada 20. septembrim, Jonas BERGGREN kungs (Head of the Brussels office of the Confederation of Swedish Enterprise) tiek iecelts par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2013. gada 16. septembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. LINKEVIČIUS


(1)  OV L 251, 25.9.2010., 8. lpp.