30.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/3


PADOMES LĒMUMS

(2013. gada 22. aprīlis)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā (par par sadarbību konkrētās jomās, kas nav četras pamatbrīvības)

(2013/207/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 46. un 48. pantu saistībā ar tā 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2894/94 (1994. gada 28. novembris) par Eiropas Ekonomikas zona līguma īstenošanas kārtību (1) un jo īpaši tā 1. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu (2) (“EEZ līgums”) stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī.

(2)

Saskaņā ar EEZ līguma 98. pantu EEZ Apvienotā komiteja var pieņemt lēmumu grozīt inter alia tā 31. protokolu.

(3)

EEZ līguma 31. protokolā ietverti konkrēti nosacījumi un noteikumi par sadarbību konkrētās jomās, kas nav saistītas ar četrām pamatbrīvībām.

(4)

Ir lietderīgi paplašināt sadarbību starp EEZ līguma Līgumslēdzējām pusēm, iekļaujot pasākumus, kas tiek finansēti no 2013. finanšu gada budžeta pozīcijām 04 01 04 08 un 04 03 05.

(5)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza EEZ līguma 31. protokols.

(6)

Savienības nostājas EEZ Apvienotajā komitejā pamatā vajadzētu būt pievienotajam lēmuma projektam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā par ierosināto grozījumu EEZ līguma 31. protokolā (par par sadarbību konkrētās jomās, kas nav četras pamatbrīvības), pamatā ir EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2013. gada 22. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. GILMORE


(1)  OV L 305, 30.11.1994., 6. lpp.

(2)  OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.


PROJEKTS

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. …/2013

(…),

ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu (par sadarbību konkrētās jomās, kas nav četras pamatbrīvības)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Ir lietderīgi paplašināt sadarbību starp EEZ līguma Līgumslēdzējām pusēm, lai iekļautu sadarbību saistībā ar darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju un uz migrantiem, tostarp migrantiem no trešām valstīm, attiecināmu pasākumu koordināciju.

(2)

Tādēļ būtu jāgroza EEZ līguma 31. protokols, lai minēto paplašināto sadarbību īstenotu no 2013. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma 31. protokola 5. panta 5. un 12. punktu groza šādi:

vārdus “2012. gads” aizstāj ar vārdiem “2012. un 2013. gads”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (1).

To piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē,

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

EEZ Apvienotās komitejas sekretāri


(1)  [Konstitucionālās prasības nav norādītas.] [Konstitucionālās prasības ir norādītas.]