28.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/106


KOMISIJAS LĒMUMS

(2013. gada 26. marts)

par dalībvalstu ikgadējo emisiju sadales apjomu noteikšanu laikposmam no 2013. līdz 2020. gadam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 406/2009/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 1708)

(2013/162/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Lēmumu Nr. 406/2009/EK par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam (1) un jo īpaši tā 3. panta 2. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Siltumnīcefekta gāzu emisijas no iekārtām, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (2), un par kurām dati izriet no Savienības reģistra, Komisijas lēmumiem, emisiju kvotu valsts sadales plāniem un oficiālās sarakstes starp Komisiju un attiecīgajām dalībvalstīm, ir verificēti (pārbaudīti) emisiju dati Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. panta 2. punkta ceturtās daļas nozīmē.

(2)

Dati par kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām no gāzes un darbības (kā definēts Lēmuma Nr. 406/2009/EK 2. panta 1. punktā), kas iesniegti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Lēmumu Nr. 280/2004/EK par monitoringa mehānismu attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju un par Kioto protokola īstenošanu Kopienā (3) 2012. gadā, kā noteikts pēc 2012. gada sākotnējās pārskatīšanas, ko Komisija veikusi saskaņā ar siltumnīcefekta gāzu emisiju pārskatu tehniskās pārskatīšanas pamatnostādnēm 2012. gadam (4), ir pārskatīti siltumnīcefekta gāzu emisiju dati par 2005., 2008., 2009. un 2010. gadu Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. panta 2. punkta ceturtās daļas nozīmē.

(3)

Lai nodrošinātu konsekvenci starp ikgadējo emisiju sadales apjomu noteikšanu un ikgadējām paziņotajām siltumnīcefekta gāzu emisijām, dalībvalstu ikgadējie emisiju sadales apjomi būtu jāaprēķina, arī piemērojot globālās sasilšanas potenciāla vērtības, kas minētas Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes ceturtajā novērtējuma ziņojumā, kurš pieņemts ar Lēmumu 15/CP.17. Šādi aprēķinātu ikgadējo emisiju sadales apjomu būtu jāsāk piemērot no pirmā gada, attiecībā uz kuru ziņošana par siltumnīcefekta gāzu emisiju pārskatiem, izmantojot šīs jaunās globālās sasilšanas potenciāla vērtības, kļūst obligāta saskaņā ar Lēmuma Nr. 280/2004/EK 3. pantu.

(4)

Pašlaik valstu siltumnīcefekta gāzu uzskaitē un valstu un Savienības reģistros ziņotie dati nav pietiekami, lai dalībvalstu līmenī noteiktu civilās aviācijas CO2 emisijas valsts līmenī, uz kurām neattiecas Direktīva 2003/87/EK. CO2 emisijas no lidojumiem, uz kuriem neattiecas Direktīva 2003/87/EK, veido tikai ļoti nelielu daļu no kopējā siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma, un papildu informācijas vākšana par šīm emisijām radītu nesamērīgu administratīvu slogu. Tāpēc CO2 emisiju daudzums uzskaites kategorijā “1.A.3.A civilā aviācija” būtu jāuzskata par vienādu ar nulli, lai varētu noteikt ikgadējos emisiju sadales apjomus.

(5)

Ikgadējie emisiju sadales apjomi dalībvalstij 2020. gadam būtu jāaprēķina, atskaitot 2005. gadā pastāvējušo iekārtu verificēto siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu no pārskatītā siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma 2005. gadam un koriģējot rezultātu, izmantojot Lēmuma Nr. 406/2009/EK II pielikumā norādīto procentuālo daudzumu.

(6)

Iekārtu verificēto siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms būtu jānosaka šādi:

dalībvalstīm, kas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā piedalās no 2005. gada: emisiju daudzums no iekārtām, uz kurām attiecas Direktīva 2003/87/EK, 2005. gadā, kas koriģēts, ņemot vērā siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu no tādām iekārtām, kuras no 2008. līdz 2012. gadam bija iekļautas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā vai izslēgtas no tās dalībvalstu piemērotās koriģētās darbības jomas dēļ, un siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu no iekārtām, kuras uz laiku tika izslēgtas no emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 2005. gadā, taču netika izslēgtas no 2008. līdz 2012. gadam,

dalībvalstīm, kas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā piedalās no 2007. gada: siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums no iekārtām, uz kurām attiecas Direktīva 2003/87/EK, 2007. gadā,

dalībvalstīm, kas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā piedalās no 2013. gada: siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums no iekārtām, uz kurām attiecas Direktīva 2003/87/EK, 2005. gadā (kā paziņojusi attiecīgā dalībvalsts un pārskatījusi Komisija).

(7)

Vidējais siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums dalībvalstij, kuras siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežojums saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK II pielikumu ir pozitīvs, 2009. gadā būtu jāaprēķina, atskaitot verificētu siltumnīcefekta gāzu emisiju vidējo daudzumu no iekārtām, uz kurām attiecas Direktīva 2003/87/EK, 2008., 2009. un 2010. gadā attiecīgajā dalībvalstī no tās vidējā kopējā pārskatītā siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma 2008., 2009. un 2010. gadam.

(8)

Ikgadējie emisiju sadales apjomi dalībvalstij, kuras siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežojums saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK II pielikumu ir pozitīvs, 2013.–2019. gadam būtu jānosaka kā lineāra trajektorija, sākot ar minētās dalībvalsts vidējo siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu 2009. gadā un beidzot ar tās ikgadējo emisiju sadales apjomu 2020. gadam.

(9)

Ikgadējais emisiju sadales apjoms dalībvalstij, kuras siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežojums saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK II pielikumu ir negatīvs, 2013. gadam būtu jāaprēķina, atskaitot verificēto siltumnīcefekta gāzu emisiju vidējo daudzumu no iekārtām, uz kurām attiecas Direktīva 2003/87/EK, 2008., 2009. un 2010. gadā attiecīgajā dalībvalstī no tās vidējā kopējā pārskatītā siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma 2008., 2009. un 2010. gadam.

(10)

Ikgadējais emisiju sadales apjoms dalībvalstij, kuras siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežojums saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK II pielikumu ir negatīvs, 2014.– 2019. gadam būtu jānosaka kā lineāra trajektorija, sākot ar minētās dalībvalsts ikgadējo emisiju sadales apjomu 2013. gadam un beidzot ar tās ikgadējo emisiju sadales apjomu 2020. gadam.

(11)

Verificētās siltumnīcefekta gāzu emisijas no iekārtām, kas vienpusēji iekļautas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 24. pantu laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam, nebūtu jāņem vērā verificēto siltumnīcefekta gāzu emisiju vidējā daudzumā no iekārtām, uz kurām attiecas Direktīva 2003/87/EK, 2008., 2009. un 2010. gadā, jo šādā veidā siltumnīcefekta gāzu emisijas tiktu saskaitītas divreiz ikgadējo emisiju sadales apjomu turpmāko korekciju laikā saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 10. pantu.

(12)

Ņemot vērā Horvātijas pievienošanos Savienībai, tās ikgadējais emisiju sadales apjoms katram gadam no 2013. līdz 2020. gadam būtu jānosaka, izmantojot to pašu metodi kā citām dalībvalstīm. Šīs vērtības būtu jāsāk piemērot no Horvātijas pievienošanās dienas.

(13)

2012. gada 11. jūlijā Eiropadome pieņēma Lēmumu 2012/419/ES, ar ko groza statusu, kas Majotai piešķirts attiecībā uz Eiropas Savienību (5), sākot ar 2014. gadu, tāpēc ikgadējos emisiju sadales apjomus Francijai no 2014. gada aprēķina, ņemot vērā attiecīgās pārskatītās siltumnīcefekta gāzu emisijas.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ikgadējie emisiju sadales apjomi katrai dalībvalstij par katru gadu laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam ir noteikti I pielikumā, un tie ir piemērojami, ņemot vērā jebkuras korekcijas, ko publicē saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 10. pantu.

2. pants

Neskarot 1. pantu, ja akts, kas pieņemts saskaņā ar Lēmuma Nr. 280/2004/EK 3. pantu, paredz, ka dalībvalstīm jāiesniedz siltumnīcefekta gāzu emisiju pārskati, kuros izmantotas globālās sasilšanas potenciāla vērtības, kas minētas Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes ceturtajā novērtējuma ziņojumā, kurš pieņemts ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām līgumslēdzēju pušu konferences Lēmumu 15/CP.17, ikgadējos emisiju sadales apjomus, kas noteikti II pielikumā, piemēro, sākot no pirmā gada, attiecībā uz kuru šāda ziņošana par siltumnīcefekta gāzu emisiju pārskatiem kļūst obligāta.

3. pants

Ikgadējos emisiju sadales apjomus attiecībā uz Horvātiju, kā izklāstīts I pielikumā, piemēro no dienas, kad stājas spēkā Līgums par Horvātijas pievienošanos.

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 26. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Connie HEDEGAARD


(1)  OV L 140, 5.6.2009., 136. lpp.

(2)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(3)  OV L 49, 19.2.2004., 1. lpp.

(4)  KDDD (2012) 107 galīgā redakcija, 26.4.2012.

(5)  OV L 204, 31.7.2012., 131. lpp.


I PIELIKUMS

Dalībvalstu ikgadējais emisiju sadales apjoms 2013.–2020. gadam, kas aprēķināts, piemērojot Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes otrajā novērtējuma ziņojumā minētās globālās sasilšanas potenciāla vērtības

Valsts

Ikgadējais emisiju sadales apjoms

(oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Beļģija

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

Bulgārija

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Čehijas Republika

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Dānija

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Vācija

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Igaunija

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Īrija

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Grieķija

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Spānija

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Francija

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Horvātija

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Itālija

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Kipra

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Latvija

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Lietuva

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Luksemburga

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Ungārija

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Malta

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Nīderlande

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Austrija

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Polija

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Portugāle

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

Rumānija

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Slovēnija

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Slovākija

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Somija

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Zviedrija

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Apvienotā Karaliste

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382


II PIELIKUMS

Dalībvalstu ikgadējais emisiju sadales apjoms 2013.–2020. gadam, kas aprēķināts, piemērojot Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes ceturtajā novērtējuma ziņojumā minētās globālās sasilšanas potenciāla vērtības

Valsts

Ikgadējais emisiju sadales apjoms

(oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Beļģija

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

Bulgārija

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Čehijas Republika

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Dānija

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Vācija

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Igaunija

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Īrija

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Grieķija

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Spānija

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Francija

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Horvātija

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Itālija

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Kipra

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Latvija

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Lietuva

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Luksemburga

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Ungārija

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Malta

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Nīderlande

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Austrija

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Polija

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Portugāle

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027

Rumānija

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Slovēnija

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Slovākija

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Somija

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Zviedrija

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Apvienotā Karaliste

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099