20.2.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 47/70


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 18. februāris),

ar ko apstiprina plānu klasiskā cūku mēra izskaušanai mežacūkām un šo cūku ārkārtas vakcināciju dažās Latvijas teritorijās

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 720)

(Autentisks ir tikai teksts latviešu valodā)

(2013/90/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīvu 2001/89/EK par Kopienas pasākumiem klasiskā cūku mēra kontrolei (1) un jo īpaši tās 16. panta 1. punkta otro daļu un 20. panta 2. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvu 2001/89/EK ievieš obligātos Savienības pasākumus klasiskā cūku mēra kontrolei, tostarp tos, kas jāpiemēro, ja tiek saņemts apstiprinājums par klasisko cūku mēri mežacūkām.

(2)

Latvija 2012. gada novembrī apstiprināja mežacūku saslimšanu ar klasisko cūku mēri tās teritorijas austrumu daļā Krievijas un Baltkrievijas pierobežā.

(3)

Pēc slimības gadījumiem mežacūkām tajā pašā teritorijā 2012. gada novembrī klasiskā cūku mēra uzliesmojums tika konstatēts arī piemājas saimniecībās, kurā audzē cūkas.

(4)

Latvija ir veikusi slimības kontroles pasākumus, kā paredzēts Direktīvā 2001/89/EK, un tādējādi ir izskaudusi slimību šajās cūku saimniecībās.

(5)

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, Latvija 2013. gada 15. janvārī saskaņā ar Direktīvu 2001/89/EK iesniedza Komisijai plānu klasiskā cūku mēra izskaušanai šīs dalībvalsts attiecīgajā teritorijā. Tā kā Latvija plāno sākt mežacūku vakcināciju, minētajā datumā tā iesniedza Komisijai apstiprināšanai arī vakcinācijas plānu.

(6)

Komisija ir izskatījusi Latvijas iesniegtos plānus un konstatējusi, ka plāni atbilst Direktīvai 2001/89/EK.

(7)

Pārredzamības labad ir lietderīgi šajā lēmumā noteikt tos Latvijas ģeogrāfiskos apgabalus, kuros paredzēts īstenot slimības izskaušanas plānu un veikt mežacūku ārkārtas vakcināciju.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Latvijas 2013. gada 15. janvārī iesniegtais plāns klasiskā cūku mēra izskaušanai pielikuma 1. daļā minētajās teritorijās ir apstiprināts.

2. pants

Latvijas 2013. gada 15. janvārī iesniegtais plāns mežacūku ārkārtas vakcinācijai pielikuma 2. daļā minētajās teritorijās ir apstiprināts.

3. pants

Latvijā stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai īstenotu 1. un 2. pantā minētos plānus.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Latvijas Republikai.

Briselē, 2013. gada 18. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 316, 1.12.2001., 5. lpp.


PIELIKUMS

1.   DAĻA

Teritorijas, kurās piemēro slimības izskaušanas plānu

Pededzes un Liepnas pagasti Alūksnes novadā. Pušas, Mākoņkalna un Kaunatas pagasti Rēzeknes novadā. Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes un Laucesas pagasti Daugavpils novadā. Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu un Bērzpils pagasti Balvu novadā. Rugāju un Lazdukalna pagasti Rugāju novadā. Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas un Šķilbēnu pagasti Viļakas novadā. Baltinavas pagasts Baltinavas novadā. Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes un Mežvidu pagasti Kārsavas novadā. Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes un Blontu pagasti Ciblas novadā. Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu un Istras pagasti Ludzas novadā. Zaļesjes, Lauderu un Pasienes pagasti Zilupes novadā. Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas un Andrupenes pagasti Dagdas novadā. Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas un Aglonas pagasti Aglonas novadā. Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu un Izvaltas pagasti Krāslavas novadā.

2.   DAĻA

Teritorijas, kurās piemēro ārkārtas vakcinācijas plānu

Pededzes un Liepnas pagasti Alūksnes novadā. Pušas, Mākoņkalna un Kaunatas pagasti Rēzeknes novadā. Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes un Laucesas pagasti Daugavpils novadā. Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu un Bērzpils pagasti Balvu novadā. Rugāju un Lazdukalna pagasti Rugāju novadā. Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas un Šķilbēnu pagasti Viļakas novadā. Baltinavas pagasts Baltinavas novadā. Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes un Mežvidu pagasti Kārsavas novadā. Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes un Blontu pagasti Ciblas novadā. Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu un Istras pagasti Ludzas novadā. Zaļesjes, Lauderu un Pasienes pagasti Zilupes novadā. Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas un Andrupenes pagasti Dagdas novadā. Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas un Aglonas pagasti Aglonas novadā. Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu un Izvaltas pagasti Krāslavas novadā.