28.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 357/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1271/2012

(2012. gada 21. decembris),

ar ko atkāpjas no dažiem noteikumiem Regulā (EK) Nr. 1122/2009 attiecībā uz pieteikumu iesniegšanas iespējām atbalsta saņemšanai saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu 2012. gadam un par tiesību uz maksājumu piešķiršanu vai to vienības vērtības palielināšanu no valsts rezerves 2012. gadā, un attiecībā uz vienotā pieteikuma saturu, Regulā (EK) Nr. 1120/2009 attiecībā uz tiesību uz maksājumu deklarāciju 2012. gadā un Padomes Regulā (EK) Nr. 73/2009 attiecībā uz atbilstības nosacījumu pārbaudi pirms maksājumiem un datumu, kurā zemes gabaliem jābūt lauksaimnieku rīcībā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 19. janvāra Regulu (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (1), un jo īpaši tās 142. panta c) un r) punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 73/2009 41. panta 3. punktā ir paredzēta iespēja dalībvalstīm, kas nepiemēro minētās regulas 68. panta 1. punkta c) apakšpunktu, izmantot valsts rezervi, ievērojot konkrētus nosacījumus. Piemērojot šo pantu, dalībvalstis var palielināt vienības vērtību un/vai lauksaimniekiem piešķirto tiesību uz maksājumu skaitu. Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1122/2009 (2) 15. panta 1. punktu pieteikumi tiesību uz maksājumu piešķiršanai vai paplašināšanai saskaņā ar vienreizējo maksājumu shēmu Regulas (EK) Nr. 73/2009 41. panta nolūkos ir jāiesniedz līdz datumam, kas jānosaka dalībvalstīm. Šis datums ir ne vēlāk kā 15. maijā vai – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā – ne vēlāk kā 15. jūnijā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1122/2009 11. panta 1. punktu lauksaimnieks, kurš pieprasa atbalstu saskaņā ar kādu no platībatkarīgā atbalsta shēmām, var iesniegt tikai vienu vienotu pieteikumu gadā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1122/2009 11. panta 2. punktu vienoto pieteikumu iesniedz līdz datumam, kas jānosaka dalībvalstīm, bet ne vēlāk kā 15. maijā vai – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā – ne vēlāk kā 15. jūnijā.

(4)

Tā kā nelabvēlīgi laikapstākļi ietekmē dažus no nozīmīgākajiem graudu piegādātājiem, barības cenas pastāvīgi aug, un vairākas dalībvalstis saskaras ar ekonomiskās situācijas saasināšanos lauku saimniecībās, kurām 2012. gada beigās radušās nopietnas finansiālas grūtības. Ņemot vērā, ka lauku saimniecību ekonomiskās situācijas pasliktinājumam varētu būt ilgtermiņa un plašākas sekas, būtu lietderīgi atļaut dalībvalstīm 2012. gadā piemērot Regulas (EK) Nr. 73/2009 41. panta 3. punktu.

(5)

Tā kā pieteikumu termiņš tiesību uz maksājumu no valsts rezerves piešķiršanai vai to vienības vērtības palielināšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1122/2009 15. panta 1. punktu 2012. gadam ir beidzies, ir lietderīgi ļaut tām dalībvalstīm, kas 2012. gadam vēlas piemērot Regulas (EK) Nr. 73/2009 41. panta 3. punktu, noteikt jaunu termiņu vai palielināt vienības vērtību saistībā ar tiesību uz maksājumu no valsts rezerves piešķiršanu.

(6)

Turklāt attiecībā uz šo dalībvalstu lauksaimniekiem ir lietderīgi atkāpties no prasības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1122/2009 11. panta 1. punktu iesniegt vienu vienotu pieteikumu gadā.

(7)

Pie tam attiecībā uz tiem lauksaimniekiem, kuri vēlas izmantot Regulas (EK) Nr. 73/2009 41. panta 3. punktu, nepieciešama atkāpe no termiņa, kāds noteikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1122/2009 11. panta 2. punktu.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1122/2009 12. panta 5. punktu vienotā maksājuma shēmas pirmajā piemērošanas gadā vai pirmajā gadā, kad vienotā maksājuma shēmā ievieš jaunas nozares, dalībvalstis var atkāpties no Regulas (EK) Nr. 1122/2009 12. panta noteikumiem, ja tiesības uz maksājumu vēl nav galīgi noteiktas pēdējā dienā, kas noteikta vienotā pieteikuma iesniegšanai. Ir nepieciešams paredzēt līdzīgu atkāpi saistībā ar tiesību uz maksājumu piešķiršanu vai to vienības vērtības palielināšanu, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 73/2009 41. panta 3. punktu, ja šāda piešķiršana vai palielināšana vēl nav galīgi noteiktas.

(9)

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1120/2009 (3) 8. panta 1. punktu tiesības uz maksājumu var deklarēt apmaksai tikai vienreiz gadā tas lauksaimnieks, kuram tās ir pēdējā dienā, kad var iesniegt vienoto pieteikumu. Ir lietderīgi atkāpties no šīs prasības.

(10)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 35. panta 1. punktu gabaliem, kuri atbilst hektāriem, par kuriem ir tiesības pretendēt uz atbalstu, un kuri deklarēti saistībā ar visām tiesībām uz maksājumu, ir jābūt lauksaimnieka rīcībā dalībvalsts noteiktajā datumā. Šis datums nav vēlāk par datumu, kas attiecīgajā dalībvalstī noteikts atbalsta pieteikuma grozīšanai.

(11)

Attiecībā uz tiesībām uz maksājumu, kas tiks piešķirtas vai kuru vienības vērtība tiks palielināta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 41. panta 3. punktu, ir jāatkāpjas no lauksaimnieku saistībām attiecībā uz termiņu, kas noteikts minētās regulas 35. panta 1. punktā.

(12)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 29. panta 3. punktu maksājumus saskaņā ar I pielikumā minētajām atbalsta shēmām neveic, pirms nav pabeigtas pārbaudes attiecībā uz atbilstības nosacījumiem, kuras jāveic attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar minētās regulas 20. pantu.

(13)

Atbilstības nosacījumi, kas ir jāpārbauda dalībvalstīm, kuras ir saistītas ar tiesību uz maksājumu piešķiršanu vai vienības vērtības palielināšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 41. panta 3. punktu, pamatojoties uz vienu vai vairākām atkāpēm, kas noteiktas šajā regulā, var atšķirties no atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, kurus pašreiz īsteno saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu. Šādā gadījumā jauno atbilstības nosacījumu pārbaude saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 29. panta 3. punktu neatļauj veikt maksājumus par atbalsta shēmām, kuras nav saistītas ar minētās regulas 41. panta 3. punkta piemērošanu, pirms nav pabeigtas pārbaudes attiecībā uz atbilstības nosacījumiem. Lai izvairītos no šādas situācijas, jāparedz atkāpšanās no Regulas (EK) Nr. 73/2009 29. panta 3. punkta attiecībā uz tiesību uz maksājumu piešķiršanu vai vienības vērtības palielināšanu saskaņā ar minētās regulas 41. panta 3. punktu.

(14)

Turklāt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 29. panta 2. punktu maksājumi jāveic laikposmā no 1. decembra līdz nākamā kalendārā gada 30. jūnijam. Atkāpjoties no šā noteikuma, Komisija var paredzēt avansa maksājumus pirms 1. decembra. Šādu atkāpi piešķir Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 776/2012 (4), saskaņā ar kuru dalībvalstis, sākot no 2012. gada 16. oktobra, var izmaksāt avansa maksājumus līdz noteiktam robežai no tiešajiem maksājumiem attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti 2012. gadā. Atkāpe no Regulas (EK) Nr. 73/2009 29. panta 3. punkta tāpēc būtu jāpiešķir ar atpakaļejošu spēku no 2012. gada 16. oktobra, lai ļautu veikt maksājumu, ievērojot pabeigtu atbilstības nosacījumu pārbaudi, attiecībā uz tām atbalsta shēmām, kuras nav saistītas ar minētās regulas 41. panta 3. punkta piemērošanu.

(15)

Šajā regulā paredzētās atkāpes attiecas uz 2012. kalendāro gadu. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpes no Regulas (EK) Nr. 1122/2009

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1122/2009 15. panta 1. punkta, par 2012. gadu dalībvalstis var atļaut lauksaimniekiem iesniegt pieteikumu tiesību uz maksājumu piešķiršanai vai vienības vērtības palielināšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 41. panta 3. punktu vēlākais līdz 2013. gada 31. janvārim.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1122/2009 11. panta 1. punkta pirmās daļas, par 2012. gadu lauksaimniekiem, kuri iesnieguši vienotu atbalsta pieteikumu saskaņā ar kādu no platībatkarīgā atbalsta shēmām līdz datumam, ko nosaka dalībvalstis saskaņā ar minētās regulas 11. panta 2. punkta noteikumiem, un kas saskaņā ar šā panta 1. punktu ir iesnieguši pieteikumu tiesību uz maksājumu piešķiršanai vai vienības vērtības palielināšanai, var iesniegt atsevišķu pieteikumu par atbalstu Regulas (EK) Nr. 73/2009 41. panta 3. punkta nolūkiem vēlākais līdz 2013. gada 31. janvārim.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1122/2009 11. panta 2. punkta pirmās daļas, par 2012. gadu dalībvalstis var atļaut lauksaimniekiem, kuri saskaņā ar šā panta 1. punktu iesnieguši pieteikumu tiesību uz maksājumu piešķiršanai vai vienības vērtības palielināšanai un kuri nav iesnieguši vienoto pieteikumu, kas minēts šā panta otrajā punktā, iesniegt vienoto atbalsta pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 41. panta 3. punktu vēlākais līdz 2013. gada 31. janvārim.

4.   Pieteikumu tiesību uz maksājumu piešķiršanai vai vienības vērtības palielināšanai, kas iesniegts saskaņā ar 1. punktu, uzskata par atsevišķu atbalsta pieteikumu vai vienotu atbalsta pieteikumu saskaņā ar 2. un 3. punktu.

5.   Ja piemēro šā panta 1. punktu, dalībvalstis var atkāpties no Regulas (EK) Nr. 1122/2009 12. panta noteikumiem par tiesību uz maksājumu piešķiršanu vai vienības vērtības palielināšanu, ja tās vēl nav galīgi noteiktas pēdējā dienā, kas noteikta šā panta 2. un 3. punktā.

2. pants

Atkāpes no Regulas (EK) Nr. 1120/2009

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1120/2009 8. panta 1. punkta pirmās daļas, par 2012. gadu tiesības uz maksājumu, kuru vienības vērtību palielina saskaņā ar šīs regulas 1. pantu, attiecīgo vienības vērtības pieaugumu var deklarēt maksājumam lauksaimnieks, kura rīcībā tā ir 2013. gada 31. janvārī.

Tiesības uz maksājumiem, kas no jauna piešķirtas lauksaimniekiem, un to tiesību uz maksājumu palielinājumus, kuru vienības vērtība ir palielināta saskaņā ar šīs regulas 1. pantu, uzskata par deklarētiem 2012. kalendārajam gadam.

3. pants

Atkāpes no Regulas (EK) Nr. 73/2009

1.   Nevienu maksājumu, kas saistīts ar tiesību uz maksājumu piešķiršanu vai vienības vērtības palielināšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 41. panta 3. punktu, 2012. kalendārajam gadam nevar veikt, pirms nav pabeigta to atbilstības nosacījumu pārbaude, ko šim atbalstam piemēro attiecīgā dalībvalsts, ja tā izmanto vienu vai vairākas atkāpes, kas noteiktas šīs regulas 1. un 2. pantā.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 73/2009 29. panta 3. punkta, maksājumus saskaņā ar minētās regulas I pielikumā uzskaitītajām atbalsta shēmām, izņemot atbalstu, kas minēts šā panta 1. punktā, 2012. kalendārajam gadam var veikt neatkarīgi no tā, vai ir pabeigta to atbilstības nosacījumu pārbaude, kurus piemēro attiecībā uz atbalstu, kas minēts šā panta 1. punktā.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 73/2009 35. panta 1. punkta, zemes gabali, kuri atbilst hektāriem, par kuriem ir tiesības pretendēt uz atbalstu, saistībā ar visām tiesībām uz maksājumu, kuras ir piešķirtas no jauna vai kuru vienības vērtība ir palielināta saskaņā ar minētās regulas 41. panta 3. punktu, pamatojoties uz vienu vai vairākām atkāpēm, kas noteiktas šīs regulas 1. un 2. pantā, ir attiecīgo lauksaimnieku rīcībā 2013. gada 31. janvārī.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 3. panta 1. un 2. punktu piemēro no 2012. gada 16. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.

(2)  OV L 316, 2.12.2009., 65. lpp.

(3)  OV L 316, 2.12.2009., 1. lpp.

(4)  OV L 231, 28.8.2012., 8. lpp.