20.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 350/44


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1235/2012

(2012. gada 19. decembris),

ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 15. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 669/2009 (2) paredzēti noteikumi par pastiprinātu oficiālo kontroli, kas jāpiemēro, importējot tās I pielikumā uzskaitīto barību un pārtiku, kura nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika (“saraksts”), ievešanas vietās Regulas (EK) Nr. 882/2004 I pielikumā minētajās teritorijās.

(2)

Regulas (EK) Nr. 669/2009 2. pantā noteikts, ka sarakstu pārskata regulāri un ne retāk kā reizi ceturksnī, ņemot vērā vismaz tos informācijas avotus, kas norādīti minētajā pantā.

(3)

Kā liecina pārtikas incidentu biežums un nozīmīgums ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā, konstatējumi, kas gūti, Pārtikas un veterinārajam birojam veicot revīzijas trešās valstis, kā arī tie ceturkšņa ziņojumi par pārtikas un barības, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika un barība, sūtījumiem, kurus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 669/2009 15. pantu Komisijai iesniegušas dalībvalstis, minētais saraksts būtu jāgroza.

(4)

Attiecīgajos informācijas avotos norādīts, ka jo īpaši sūtījumi ar žāvētām vīnogām no Afganistānas, arbūziem no Brazīlijas, zemenēm no Ķīnas, zirņiem un pupām no Kenijas, piparmētrām no Marokas, arbūzu sēklām un to atvasinātajiem produktiem no Sjerraleones un noteiktiem garšaugiem, garšvielām un dārzeņiem no Vjetnamas rada jaunus riskus un/vai zināmā mērā neatbilst attiecīgajām nekaitīguma prasībām, tādējādi liecinot par vajadzību pastiprināt oficiālo kontroli. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj ieraksti par šiem sūtījumiem.

(5)

Turklāt saraksts būtu jāgroza, lai samazinātu oficiālās kontroles biežumu precēm, par kurām informācijas avotos norādīts, ka kopumā uzlabojusies to atbilstība attiecīgajām Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām, un kurām tāpēc pašreizējais oficiālās kontroles biežums vairs nav pamatots. Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza saraksta ieraksti par baklažāniem un balzambumbieriem no Dominikānas Republikas, garšvielām no Indijas un sparģeļpupiņām, baklažāniem un Brassica ģints dārzeņiem no Taizemes.

(6)

Turklāt saraksts būtu jāgroza, svītrojot ierakstus par precēm, par kurām pieejamā informācija liecina, ka kopumā tās pienācīgi atbilst attiecīgajām Savienības tiesību aktos noteiktajām nekaitīguma prasībām, un kurām tāpēc pastiprināts kontroles biežums vairs nav pamatots. Tāpēc būtu jāsvītro saraksta ieraksti par persikiem no Ēģiptes, barības piedevām un premiksiem no Indijas un Capsicum annuum no Peru.

(7)

Lai efektīvāk pievērstos noteiktiem sarakstā norādītajiem produktiem, vajadzības gadījumā ir jāpievieno Taric kodi. Turklāt ir jāgroza noteikti KN kodi, lai tos saskaņotu ar kombinēto nomenklatūru, ko piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

(8)

Savienības tiesību aktu konsekvences un skaidrības labad Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu ir lietderīgi aizstāt ar šīs regulas pielikuma tekstu.

(9)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 669/2009.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Barība un pārtika, kas nav dzīvnieku izcelsmes un kuru izraudzītajā ievešanas vietā pārbauda pastiprinātā oficiālā kontrolē

Barība un pārtika

(paredzētais izmantojums)

KN kods (1)

Taric apakšgrupa

Izcelsmes valsts

Risks

Fiziskās kontroles un identitātes kontroles biežums

(%)

Žāvētas vīnogas

0806 20

 

Afganistāna (AF)

Ohratoksīns A

50

(Pārtika)

 

Lazdu rieksti

(nelobīti vai lobīti)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Azerbaidžāna (AZ)

Aflatoksīni

10

(Barība un pārtika)

 

Arbūzi

0807 11 00

 

Brazīlija (BR)

Salmonellas

10

(Pārtika)

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Brazīlija (BR)

Aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

Zemenes (saldētas)

0811 10

 

Ķīna (CN)

Norovīruss un A hepatīts

5

(Pārtika)

 

Brassica oleracea

(citi pārtikā lietojami Brassica ģints augi, Ķīnas brokoļi) (13)

ex 0704 90 90

40

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (14)

10

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

 

 

Kaltētas nūdeles

ex 1902 11 00;

10

Ķīna (CN)

Alumīnijs

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Pārtika)

 

 

Pomelo

ex 0805 40 00

31; 39

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (11)

20

(Pārtika – svaiga)

 

 

Tēja, arī aromatizēta

0902

 

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (10)

10

(Pārtika)

 

Baklažāni

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Dominikānas Republika (DO)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (3)

10

Balzambumbieris (Mormodica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

Sparģeļpupiņas (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Dominikānas Republika (DO)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (3)

20

ex 0710 22 00

10

Pipari (saldie un citi) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

Apelsīni (svaigi vai žāvēti)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Ēģipte (EG)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (7)

10

Granātāboli

ex 0810 90 75

30

Zemenes

0810 10 00

 

(Pārtika – svaigi augļi)

 

Pipari (saldie un citi) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Ēģipte (EG)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Pārtika – svaiga, dzesēta vai saldēta)

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Gana (GH)

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

(Barība un pārtika)

 

Karija lapas (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

Indija (IN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (5)

50

(Pārtika – svaigi garšaugi)

 

 

Capsicum annuum, veseli

0904 21 10

 

Indija (IN)

Aflatoksīni

10

Capsicum annuum, grūsti vai malti

ex 0904 22 00

10

Žāvēti Capsicum ģints augļi, veseli, izņemot saldos piparus (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Karijs (čilli izstrādājumi)

0910 91 05

Muskatrieksti (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Muskatriekstu mizas (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Ingvers (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Curcuma longa (garā kurkuma)

0910 30 00

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Indija (IN)

Aflatoksīni

20

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

Okras

ex 0709 99 90

20

Indija (IN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (2)

50

(Pārtika – svaiga)

 

Muskatrieksti (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indonēzija (ID)

Aflatoksīni

20

Muskatriekstu mizas (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

 

Zirņi ar pākstīm (nelobīti)

ex 0708 10 00

40

Kenija (KE)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (16)

10

Pupas ar pākstīm (nelobītas)

ex 0708 20 00;

40

(Pārtika – svaiga un dzesēta)

 

 

Arbūzu (Egusi, Citrullus lanatus) sēklas un to atvasinātie produkti

ex 1207 70 00;

10

Nigērija (NG)

Aflatoksīni

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Pārtika)

 

 

Piparmētra

ex 1211 90 86

30

Maroka (MA)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (17)

10

(Pārtika – svaigi garšaugi)

 

 

Arbūzu (Egusi, Citrullus lanatus) sēklas un to atvasinātie produkti

ex 1207 70 00;

10

Sjerraleone (SL)

Aflatoksīni

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Pārtika)

 

 

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (9)

10

(Pārtika – svaiga)

 

 

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

72

Taizeme (TH)

Salmonellas (6)

10

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 86

20

Piparmētra

ex 1211 90 86

30

(Pārtika – svaigi garšaugi)

 

 

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

72

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (4)

20

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 86

20

(Pārtika – svaigi garšaugi)

 

 

Sparģeļpupiņas (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (4)

20

ex 0710 22 00

10

Baklažāni

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Krustziežu dzimtas dārzeņi

0704; ex 0710 80 95

76

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

Saldie pipari (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Turcija (TR)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (8)

10

Tomāti

0702 00 00; 0710 80 70

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

Žāvētas vīnogas

0806 20

 

Uzbekistāna (UZ)

Ohratoksīns A

50

(Pārtika)

 

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

72

Vjetnama (VN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (15)

20

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 86

20

Piparmētra

ex 1211 90 86

30

Pētersīļi

ex 0709 99 90

40

(Pārtika – svaigi garšaugi)

 

 

Okras

ex 0709 99 90

20

Vjetnama (VN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kura balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (15)

20

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Pārtika – svaiga)

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Dienvidāfrika (ZA)

Aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Barība un pārtika)

 


(1)  Ja jāpārbauda tikai daži ar kādu KN kodu klasificēti produkti un preču nomenklatūrā šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, tad KN kodu marķē ar “ex”.

(2)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: acefāts, metamidofoss, triazofoss, endosulfāns, monokrotofoss, metomils, tiodikarbs, diafentiurons, tiametoksāms, fipronils, oksamils, acetamipirīds, indoksakarbs, mandipropamīds.

(3)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: amitrazs, acefāts, aldikarbs, benomils, karbendazīms, hlorfenapirs, hlorpirifoss, CS2 (ditiokarbamāti), diafentiurons, diazinons, dihlorvoss, dikofols, dimetoāts, endosulfāns, fenamidons, imidakloprīds, malations, metamidofoss, metiokarbs, metomils, monokrotofoss, ometoāts, oksamils, profenofoss, propikonazols, tiabendazols, tiakloprīds.

(4)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: acefāts, karbarils, karbendazīms, karbofurāns, hlorpirifoss, hlorpirifosmetils, dimetoāts, etions, malations, metalaksils, metamidofoss, metomils, monokrotofoss, ometoāts, profenofoss, protiofoss, hinalfoss, triadimefons, triazofoss, dikrotofoss, EPN, triforīns.

(5)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: triazofoss, oksidemetonmetils, hlorpirifoss, acetamipirīds, tiametoksāms, klotianidīns, metamidofoss, acefāts, propargīts, monokrotofoss.

(6)  Atsauces metode EN/ISO 6579 vai metode, kas validēta attiecībā pret to, kā minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 2073/2005 5. pantā (OV L 338, 22.12.2005., 1. lpp.).

(7)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: karbendazīms, ciflutrīns, ciprodinils, diazinons, dimetoāts, etions, fenitrotions, fenpropatrīns, fludioksonils, heksaflumurons, lambda-cihalotrīns, metiokarbs, metomils, ometoāts, oksamils, fentoāts, tiofanātmetils.

(8)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: metomils, oksamils, karbendazīms, klofentezīns, diafentiurons, dimetoāts, formetanāts, malations, procimidons, tetradifons, tiofanātmetils.

(9)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: karbofurāns, metomils, ometoāts, dimetoāts, triazofoss, malations, profenofoss, protiofoss, etions, karbendazīms, triforīns, procimidons, formetanāts.

(10)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: buprofezīns, imidakloprīds, fenvalerāts un esfenvalerāts (RS un SR izomēru summa), profenofoss, trifluralīns, triazofoss, triadimefons un triadimenols (triadimefona un triadimenola summa), cipermetrīns (cipermetrīns, tostarp pārējo sastāvā esošo izomēru maisījumi (izomēru summa)).

(11)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: triazofoss, triadimefons un triadimenols (triadimefona un triadimenola summa), parationmetils, fentoāts, metidations.

(12)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: karbofurāns (summa), hlorpirifoss, cipermetrīns (summa), ciprokonazols, dikofols (summa), difenokonazols, dinotefurāns, etions, flusilazols, folpets, prohlorāzs, profenofoss, propikonazols, tiofanātmetils un triforīns.

(13)  Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck sugas alboglabra šķirne. Pazīstama arī kā Kai Lan, Gai Lan, Gailan, Kailan, Chinese bare Jielan.

(14)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: hlorfenapirs, fipronils, karbendazīms, acetamiprīds, dimetomorfs un propikonazols.

(15)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: karbofurāns, karbendazīms (summa), hlorpirifoss, profenofoss, permetrīns, heksakonazols, difenokonazols, propikonazols, fipronils, propargīts, flusilazols, fentoāts, cipermetrīns, metomils, hinalfoss, pencikurons, metidations, dimetoāts (summa), fenbukonazols.

(16)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: dimetoāts (summa), hlorpirifoss, acefāts, metamidofoss, metomils, diafentiurons, indoksakarbs.

(17)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: hlorpirifoss, cipermetrīns, dimetoāts (summa), endosulfāns (summa), heksakonazols, parationmetils (summa), metomils, flutriafols, karbendazīms (summa), flubendiamīds, miklobutanils, malations (summa).”