19.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 349/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1221/2012

(2012. gada 12. decembris),

ar ko Regulā (EK) Nr. 684/2009 izdara grozījumus attiecībā uz datiem, kuri jāiesniedz datorizētā procedūrā akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK (1), un jo īpaši tās 29. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Gadījumos, kad saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 684/2009 (2) I pielikumu elektroniskā administratīvā dokumenta projektā lauku var aizpildīt tikai ar PVN reģistrācijas numuru, maksimālajam lauka garumam būtu jāatbilst dalībvalstu izdoto PVN reģistrācijas numuru maksimālajam lauka garumam.

(2)

Stacionārām transporta iekārtām ne vienmēr ir unikāls identifikators, un tāpēc I pielikumā noteiktā prasība identificēt izmantoto transporta vienību, izmantojot unikālo identifikatoru, būtu jāpiemēro tikai tad, ja šāds identifikācijas līdzeklis eksistē.

(3)

Regulas (EK) Nr. 684/2009 I pielikuma 1. tabulas, 2. tabulas un 5. tabulas struktūra būtu jāmaina, lai ņemtu vērā to, ka par dažām tabulās iekļautajām datu grupām varētu būt vajadzīgs vairāk nekā viens ieraksts.

(4)

No trešo valstu kodiem, kurus piemēro datu elementam “Izcelsmes trešā valsts” I pielikuma 1. tabulas datu apakšgrupā VĪNI, būtu jāizslēdz kodi, kas iekļauti dalībvalstu kodu sarakstā II pielikumā, un būtu jāizslēdz arī kods “GR”, kas ir ISO 3166 kods, ar kuru apzīmē Grieķiju. Tādēļ I pielikums būtu jāgroza, lai atspoguļotu iepriekšminēto.

(5)

Transporta veidu kodu sarakstā Regulas (EK) Nr. 684/2009 II pielikumā ir iekļauts kods, ar kuru apzīmē citus transporta veidus, kas nav norādīti sarakstā. Ja izmanto kodu, ar ko apzīmē citus transporta veidus, ir jāpievieno attiecīgā transporta veida apraksts stāstījuma formā. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza I pielikums.

(6)

Lai identificētu piegādes vietas maiņas vai sūtījuma sadalīšanas, kas notikušas, pārvietojot akcīzes preces atliktās nodokļa maksāšanas režīmā Regulas (EK) Nr. 684/2009 5. un 6. panta nozīmē, katras minētās darbības kārtas numurs būtu jāieraksta elektroniskajā administratīvajā dokumentā. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza I pielikuma 4. tabula.

(7)

Sūtījuma sadalīšanas ziņojumam, kas iekļauts Regulas (EK) Nr. 684/2009 I pielikuma 5. tabulā, būtu jāparāda, kurā dalībvalstī notiek sadalīšana. Tāpēc minētās tabulas struktūra būtu jāmaina tā, lai tajā būtu vēl viena datu grupa, kas sniedz šo informāciju.

(8)

Neapmierinošu iemeslu kodu sarakstā Regulas (EK) Nr. 684/2009 I pielikuma 6. tabulā ir iekļauts kods Nr. 6 “Viens vai vairāki satura ieraksti ar kļūdainām vērtībām”, taču šis kods nenorāda kļūdaino vērtību rašanās konkrētu iemeslu un tādējādi nesniedz nekādu informāciju, kura jau nebūtu norādīta. Tāpēc tas būtu jāsvītro.

(9)

Ar Direktīvas 2008/118/EK 19. panta 3. punktu dalībvalstīm ir atļauts uz laiku piešķirt personai atļauju darboties kā reģistrētam saņēmējam. Atļaujā var norādīt katras akcīzes preču kategorijas maksimālo daudzumu, kuru atļauts saņemt. Būtu jānodrošina iespēja norādīt, vai maksimālais daudzums sūtījumā ir pārsniegts. Tāpēc neapmierinošu iemeslu kodu saraksts Regulas (EK) Nr. 684/2009 I pielikuma 6. tabulā būtu jāgroza, lai pievienotu jaunu kodu minētajam nolūkam.

(10)

Lai elektroniskajā administratīvajā dokumentā norādītu muitas iestādes kodu, būtu jāizmanto valstu divburtu kodi, kas noteikti ISO standartā 3166. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza II pielikums.

(11)

Būtu jānodrošina iespēja elektroniskā administratīvā dokumenta projektā iekļaut ierakstu par to, ka stacionāra transporta iekārta ir izmantota kā akcīzes preču transporta vienība. Tāpēc transporta vienību kodu saraksts Regulas (EK) Nr. 684/2009 II pielikumā būtu jāgroza, lai tam pievienotu jaunu elementu.

(12)

Kā noteikts Komisijas 2012. gada 20. aprīļa Īstenošanas lēmumā 2012/209/ES par Padomes Direktīvā 2008/118/EK noteikto kontroles un aprites noteikumu attiecināšanu uz konkrētām piedevām saskaņā ar Padomes Direktīvas 2003/96/EK (3) 20. panta 2. punktu, uz konkrētiem produktiem, kurus paredzēts izmantot kā motordegvielu piedevas, ir jāattiecina kontroles un aprites noteikumi, kas izklāstīti Direktīvā 2008/118/EK. Tāpēc būtu jāgroza akcīzes preču kodu saraksts Regulas (EK) Nr. 684/2009 II pielikumā, lai tajā iekļautu jaunu akcīzes preču kodu minēto produktu apzīmēšanai.

(13)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 684/2009.

(14)

Grozījumi akcīzes preču kodu sarakstā Regulas (EK) Nr. 684/2009 II pielikumā būtu jāpiemēro no datuma, kad saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2012/209/ES uz konkrētiem produktiem, kurus paredzēts izmantot kā motordegvielu piedevas, attiecina kontroles un aprites noteikumus, kas izklāstīti Direktīvā 2008/118/EK. Turklāt ir nepieciešams dot dalībvalstīm un ekonomikas dalībniekiem pietiekami daudz laika pielāgoties jaunajām prasībām, pirms sāk piemērot šo regulu.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Akcīzes nodokļa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 684/2009 groza šādi:

1)

I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

2)

II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 9, 14.1.2009., 12. lpp.

(2)  OV L 192, 24.7.2009., 13. lpp.

(3)  OV L 110, 24.4.2012., 41. lpp.


I PIELIKUMS

I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. tabulu aizstāj ar šādu:

1.   tabula

Elektroniskā administratīvā dokumenta projekts un elektroniskais administratīvais dokuments

(saskaņā ar 3. panta 1. punktu un 8. panta 1. punktu)

A

B

C

D

E

F

G

 

ATRIBŪTI

R

 

 

 

 

a

Ziņojuma veids

R

 

Iespējamās vērtības:

1

=

Standarta iesniegšana (lietojama visos gadījumos, izņemot, ja ziņojums attiecas uz eksportu, kam piemēro vietējo muitošanu)

2

=

Eksporta, kam piemēro vietējo muitošanu, iesniegšana (Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93(1) 283. panta piemērošana)

Ziņojuma veids nedrīkst būt norādīts ne e-AD, kam piešķirts ARC, ne papīra dokumentā, kas minēts šīs regulas 8. panta 1. punktā

n1

 

b

Atliktās iesniegšanas pazīme

D

“R”, ja e-AD iesniegts par preču pārvietošanu, kas uzsākta, pamatojoties uz 8. panta 1. punktā minēto papīra dokumentu

Iespējamās vērtības:

0

=

1

=

Noklusētā vērtība ir “Nē”.

Šis datu elements nedrīkst būt norādīts ne e-AD, kam piešķirts ARC, ne papīra dokumentā, kas minēts šīs regulas 8. panta 1. punktā

n1

1

AKCĪZES PREČU PĀRVIETOŠANAS e-AD

R

 

 

 

 

a

Piegādes tipa kods

R

 

Norāda preču piegādes tipu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Akcīzes preču noliktava (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punkts)

2

=

Reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkts)

3

=

Īslaicīgi reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkts un 19. panta 3. punkts)

4

=

Tiešā piegāde (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 2. punkts)

5

=

No nodokļiem atbrīvots saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) punkts)

6

=

Eksports (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punkts)

8

=

Nezināms saņēmējs (nezināms saņēmējs; Direktīvas 2008/118/EK 22. pants)

n1

 

b

Pārvadājuma ilgums

R

 

Norāda laika periodu, kas nepieciešams preču pārvadāšanai (ņem vērā tādus faktorus kā transporta līdzeklis un veicamais attālums), to izsakot stundās (H) vai dienās (D), pēc kura norādīts divciparu skaitlis (Piemēri: H12 vai D04). “H” norādei jābūt mazākai vai vienādai ar 24. “D” norādei jābūt mazākai vai vienādai ar 92

an3

 

c

Pārvadājuma organizētāja tips

R

 

Identificē par pirmā pārvadājuma organizēšanu atbildīgo personu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Nosūtītājs

2

=

Saņēmējs

3

=

Preču īpašnieks

4

=

Cits

n1

 

d

ARC

R

Piešķir nosūtītāja dalībvalsts kompetentā iestāde pēc e-AD projekta apstiprināšanas

Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 2

an21

 

e

e-AD apstiprināšanas datums un laiks

R

Norāda nosūtītāja dalībvalsts kompetentā iestāde pēc e-AD projekta apstiprināšanas

Tiek norādīts vietējais laiks

datumsLaiks

 

f

Kārtas numurs

R

Piešķir nosūtītāja dalībvalsts kompetentā iestāde pēc e-AD projekta apstiprināšanas un par katru piegādes vietas maiņu

Sākas ar 1 pie sākotnējās apstiprināšanas un palielinās par 1 pie katra nākamā e-AD, ko nosūtītāja dalībvalsts kompetentā iestāde izveido pēc katras piegādes vietas maiņas

n..2

 

g

Pēdējo izmaiņu apstiprināšanas datums un laiks

C

Ja tiek mainīta piegādes vieta, nosūtītāja dalībvalsts kompetentā iestāde norāda 3. tabulā minētā piegādes vietas maiņas ziņojuma apstiprināšanas datumu un laiku

Tiek norādīts vietējais laiks

datumsLaiks

2

KOMERSANTS Nosūtītājs

R

 

 

 

 

a

Komersanta akcīzes identifikācijas numurs

R

 

Norāda apstiprināta noliktavas turētāja vai reģistrēta nosūtītāja derīgu SEED reģistrācijas numuru

an13

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

3

KOMERSANTS Nosūtīšanas vieta

C

“R”, ja ailē 9d sākotnējās nosūtīšanas tipa kods ir “1”

 

 

 

a

Akcīzes preču noliktavas identifikācijas numurs

R

 

Norāda nosūtīšanas vietas akcīzes preču noliktavas derīgu SEED reģistrācijas numuru

an13

 

b

Komersanta nosaukums

O

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

O

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

an..11

 

e

Pasta indekss

O

 

an..10

 

f

Pilsēta

O

 

an..50

 

g

Valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

4

Nosūtīšanas IESTĀDE – Imports

C

“R”, ja ailē 9d sākotnējās nosūtīšanas tipa kods ir “2”

 

 

 

a

Iestādes kods

R

 

Norāda importa muitas iestādes kodu. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 5

an8

5

KOMERSANTS Saņēmējs

C

“R”, izņemot ziņojuma veidu “2 – Eksporta, kam piemēro vietējo muitošanu, iesniegšana” vai piegādes tipa kodu 8

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

 

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3 un 4,

“O” piegādes tipa kodam 6,

šo datu elementu nepiemēro piegādes tipa kodam 5

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

Piegādes tipa kodiem:

1, 2, 3 un 4 norāda apstiprināta noliktavas turētāja vai reģistrēta saņēmēja derīgu SEED reģistrācijas numuru,

6 norāda eksporta muitas iestādē nosūtītāju pārstāvošās personas PVN reģistrācijas numuru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

6

PAPILDINFORMĀCIJA PAR KOMERSANTU Saņēmējs

C

“R” piegādes tipa kodam 5

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

 

 

 

a

Dalībvalsts kods

R

 

Norāda saņēmēja dalībvalsti, izmantojot attiecīgās dalībvalsts kodu, kas norādīts II pielikuma kodu sarakstā Nr. 3

a2

 

b

Atbrīvojuma sertifikāta kārtas numurs

D

“R”, ja kārtas numurs ir norādīts akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātā, kas noteikts Komisijas 1996. gada 10. janvāra Regulā (EK) Nr. 31/96 par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu (2)

 

an..255

7

KOMERSANTS Piegādes vieta

C

“R” piegādes tipa kodiem 1 un 4,

“O” piegādes tipa kodiem 2, 3 un 5

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

Norāda akcīzes preču faktisko piegādes vietu

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodam 1,

“O” piegādes tipa kodiem 2, 3, un 5

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

Piegādes tipa kodiem:

1 norāda saņēmēja akcīzes preču noliktavas derīgu SEED reģistrācijas numuru,

2, 3 un 5 norāda PVN reģistrācijas numuru vai jebkādu citu identifikatoru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3 un 5,

“O” piegādes tipa kodam 4

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

C

Ailēm 7c, 7e un 7f:

“R” piegādes tipa kodiem 2, 3, 4 un 5,

“O” piegādes tipa kodam 1

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

an..11

 

e

Pasta indekss

C

 

an..10

 

f

Pilsēta

C

 

an..50

 

g

Valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

8

IESTĀDE Piegādes vieta – Muita

C

“R” eksporta gadījumā (Piegādes tipa kods 6)

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 1a)

 

 

 

a

Iestādes kods

R

 

Norāda tās eksporta muitas iestādes kodu, kurā tiks iesniegta eksporta deklarācija saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (3) 161. panta 5. punktu. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 5

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Vietējās atsauces numurs

R

 

Īpašs kārtas numurs, ko nosūtītājs piešķir e-AD un kas identificē sūtījumu nosūtītāja grāmatvedības uzskaites dokumentos

an..22

 

b

Rēķina numurs

R

 

Norāda preču rēķina numuru. Ja rēķins vēl nav sagatavots, jānorāda preču piegādes pavadzīmes vai jebkāda cita pārvadājumu dokumenta numurs

an..35

 

c

Rēķina datums

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

Ailē 9b norādītā dokumenta datums

Datums

 

d

Sākotnējās nosūtīšanas tipa kods

R

 

Sākotnējās nosūtīšanas iespējamās vērtības:

1

=

Nosūtīšanas tips – Akcīzes preču noliktava (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajos gadījumos)

2

=

Nosūtīšanas tips – Imports (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajā gadījumā)

n1

 

e

Nosūtīšanas datums

R

 

Datums, kad uzsākta preču pārvietošana saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 20. panta 1. punktu. Preču pārvietošanu nedrīkst uzsākt vēlāk kā pēc 7 dienām pēc e-AD projekta iesniegšanas. Nosūtīšanas datums var būt agrāks datums Direktīvas 2008/118/EK 26. pantā minētajā gadījumā

Datums

 

f

Nosūtīšanas laiks

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

Laiks, kad uzsākta preču pārvietošana saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 20. panta 1. punktu. Tiek norādīts vietējais laiks

Laiks

 

g

Iepriekšējais ARC

D

Piešķir nosūtītāja dalībvalsts kompetentā iestāde pēc jauno e-AD apstiprināšanas, kas seko sūtījuma sadalīšanas ziņojuma apstiprināšanai (5. tabula)

Norāda ARC, kas ir aizstātā e-AD ARC

an21

9.1

IMPORTA VAD

C

“R”, ja sākotnējās nosūtīšanas tipa kods ailē 9d ir “2” (imports)

 

9X

 

a

Importa VAD numurs

R

VAD numuru norāda nosūtītājs, iesniedzot e-AD projektu, vai nosūtītāja dalībvalsts kompetentā iestāde pēc e-AD projekta apstiprināšanas

Norāda vienotā(-o) administratīvā(-o) dokumenta(-u) numuru(-us), ko lieto attiecīgo preču laišanai brīvā apgrozībā

an..21

10

IESTĀDE Nosūtīšanas kompetentā iestāde

R

 

 

 

 

a

Iestādes kods

R

 

Norāda tās nosūtītāja dalībvalsts kompetentās iestādes kodu, kas atbildīga par akcīzes kontroli nosūtīšanas vietā. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 5

an8

11

PĀRVIETOŠANAS GARANTĒTĀJS

R

 

 

 

 

a

Garantētāja tipa kods

R

 

Identificē par nodrošinājuma iesniegšanu atbildīgo(-ās) personu(-as), izmantojot garantētāja tipa kodu, kas norādīts II pielikuma kodu sarakstā Nr. 6

n..4

12

KOMERSANTS Garantētājs

C

“R”, ja piemēro vienu no šādiem garantētāja tipa kodiem: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 vai 1234

(Garantētāja tipa kodus skatīt II pielikuma kodu sarakstā Nr. 6)

Identificē pārvadātāju un/vai preču īpašnieku, ja tie iesniedz nodrošinājumu

2X

 

a

Komersanta akcīzes identifikācijas numurs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

Norāda pārvadātāja vai akcīzes preču īpašnieka derīgu SEED reģistrācijas numuru vai PVN reģistrācijas numuru

an13

 

b

PVN reģistrācijas numurs

O

an..14

 

c

Komersanta nosaukums

C

Ailēm 12c, d, f un g:

“O”, ja ir norādīts komersanta akcīzes identifikācijas numurs; pārējos gadījumos “R”

 

an..182

 

d

Ielas nosaukums

C

 

an..65

 

e

Mājas numurs

O

 

an..11

 

f

Pasta indekss

C

 

an..10

 

g

Pilsēta

C

 

an..50

 

h

Valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

13

TRANSPORTA VEIDS

R

 

 

 

 

a

Transporta veida kods

R

 

Norāda transporta veidu, kuru izmanto, uzsākot preču pārvietošanu, izmantojot kodus, kas norādīti II pielikuma kodu sarakstā Nr. 7

n..2

 

b

Papildinformācija

C

“R”, ja transporta veida kods ir “Cits”;

pārējos gadījumos “O”

Sniedz transporta veida aprakstu

an..350

 

c

Papildinformācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

14

KOMERSANTS Pārvadājuma organizētājs

C

“R”, lai identificētu par pirmā pārvadājuma organizēšanu atbildīgo personu, ja ailē 1c ir vērtība “3” vai “4”

 

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

 

an..14

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

15

KOMERSANTS Pirmais pārvadātājs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

Identificē personu, kas veic pirmo pārvadājumu

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

 

 

an..14

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

16

TRANSPORTĒŠANAS INFORMĀCIJA

R

 

 

99X

 

a

Transporta vienības kods

R

 

Norāda transporta vienības kodu(-us), kas atbilst ailē 13a norādītajam transporta veidam.

Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 8

n..2

 

b

Transporta vienības numurs

C

“R”, ja transporta vienības kods nav 5

(skatīt aili 16a)

Norāda transporta vienības(-u) reģistrācijas numuru, ja transporta vienības kods nav 5

an..35

 

c

Plombas/zīmoga numurs

D

“R”, ja izmantotas plombas/zīmogi

Norāda plombu/zīmogu identifikāciju, ja tie izmantoti transporta vienības noplombēšanai/aizzīmogošanai

an..35

 

d

Plombas/zīmoga apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz plombām/zīmogiem (piemēram, izmantoto plombu/zīmogu veids)

an..350

 

e

Plombas/zīmoga apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

f

Papildinformācija

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz transportu, piemēram, identificē nākamo pārvadātāju, sniedz informāciju par nākamajām transporta vienībām

an..350

 

g

Papildinformācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

17

e-AD saturs

R

 

Attiecībā uz katru sūtījumā ietilpstošo preci jālieto atsevišķa datu grupa

999x

 

a

Satura ieraksta īpašs atsauces numurs

R

 

Norāda īpašu kārtas numuru, sākot ar 1

n..3

 

b

Akcīzes preces kods

R

 

Norāda piemērojamo akcīzes preces kodu, skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

an..4

 

c

KN kods

R

 

Norāda KN kodu, kas piemērojams nosūtīšanas dienā

n8

 

d

Daudzums

R

 

Norāda daudzumu (izteikts mērvienībā, ko lieto kopā ar akcīzes preces kodu, – skatīt II pielikuma 11. un 12. tabulu).

Attiecībā uz preču pārvietošanu reģistrētam saņēmējam, kas minēts Direktīvas 2008/118/EK 19. panta 3. punktā, preču daudzums nedrīkst pārsniegt atļauto saņemšanas daudzumu.

Attiecībā uz preču pārvietošanu Direktīvas 2008/118/EK 12. pantā minētai organizācijai, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa, preču daudzums nedrīkst pārsniegt daudzumu, kas norādīts akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātā

n..15,3

 

e

Bruto svars

R

 

Norāda nosūtāmo preču bruto svaru (akcīzes preces iepakojumā)

n..15,2

 

f

Neto svars

R

 

Norāda akcīzes preču svaru bez iepakojuma (etilspirtam un alkoholiskajiem dzērieniem, energoproduktiem un visiem tabakas izstrādājumiem, izņemot cigaretes)

n..15,2

 

g

Spirta koncentrācija (%)

C

“R”, ja piemērojams attiecīgajai akcīzes precei

Norāda etilspirta koncentrāciju (tilpumprocenti 20 °C), ja to var piemērot saskaņā ar II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

n..5,2

 

h

Plato grādi

D

“R”, ja nosūtītāja dalībvalsts un/vai saņēmēja dalībvalsts apliek ar nodokļiem alu, ņemot vērā Plato grādus

Attiecībā uz alu norāda Plato grādus, ja nosūtītāja dalībvalsts un/vai saņēmēja dalībvalsts apliek ar nodokļiem alu, ņemot vērā Plato grādus. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

n..5,2

 

i

Akcīzes markas apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz akcīzes markām un ko pieprasa saņēmēja dalībvalsts

an..350

 

j

Akcīzes markas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

k

Akcīzes markas lietošanas pazīme

D

“R”, ja tiek izmantotas akcīzes markas

Norāda “1”, ja precēm ir piestiprinātas vai tās satur akcīzes markas, vai “0”, ja precēm nav piestiprinātas vai tās nesatur akcīzes markas.

n1

 

l

Izcelsmes apraksts

O

 

Šo aili izmanto, lai sertificētu:

1)

noteiktu vīnu aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem;

2)

noteiktu stipro alkoholisko dzērienu ražošanas vietu saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem;

3)

alu, kas brūvēts patstāvīgā mazā alus darītavā, kā noteikts Padomes Direktīvā 92/83/EEK(4), kuram ir paredzēts pieprasīt pazeminātu akcīzes nodokļa likmi saņēmēja dalībvalstī. Sertificēšana piešķirama ar šādu norādi: “Ar šo tiek apliecināts, ka aprakstītais produkts brūvēts patstāvīgā mazā alus darītavā.”;

4)

etilspirtu, kas destilēts mazā spirta dedzinātavā, kā noteikts Padomes Direktīvā 92/83/EEK, un kam ir paredzēts pieprasīt pazeminātu akcīzes nodokļa likmi saņēmēja dalībvalstī. Sertificēšana piešķirama ar šādu norādi: “Ar šo tiek apliecināts, ka aprakstītais produkts izgatavots mazā spirta dedzinātavā.”

an..350

 

m

Izcelsmes apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

n

Ražotāja lielums

O

 

Attiecībā uz alu vai etilspirtu, kas sertificēts ar norādi laukā 17l (Izcelsmes apraksts), norāda iepriekšējā gadā saražoto apjomu hektolitros (alum) vai tīra spirta hektolitros

n..15

 

o

Blīvums

C

“R”, ja piemērojams attiecīgajai akcīzes precei

Norāda blīvumu 15 °C temperatūrā, ja piemērojams saskaņā ar II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

n..5,2

 

p

Preču apraksts

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu.

“R” nefasētu vīnu pārvadājumiem, kas minēti Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 (5) IV pielikuma 1.–9., 15. un 16. punktā, attiecībā uz kuriem produkta aprakstā jānorāda minētās regulas 60. pantā noteiktie fakultatīvie dati ar nosacījumu, ka tos norāda uz etiķetes vai tos ir paredzēts norādīt uz etiķetes

Norāda preču aprakstu, lai identificētu pārvadājamās preces

an..350

 

q

Preču apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

r

Preču zīmola nosaukums

D

“R”, ja akcīzes precēm ir zīmols. Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu, ka pārvadājamo preču zīmola nosaukums nav jānorāda, ja tas ir redzamsrēķinā vai citā pavaddokumentā, kas norādīts ailē 9b

Norāda preču zīmola nosaukumu, ja piemērojams

an..350

 

s

Preču zīmola nosaukuma valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

17.1

IEPAKOJUMS

R

 

 

99x

 

a

Iepakojuma veida kods

R

 

Norāda iepakojuma veidu, izmantojot vienu no kodiem, kas norādīti II pielikuma kodu sarakstā Nr. 9

an2

 

b

Iepakojumu skaits

C

“R”, ja ir norāde “Skaitāms”

Norāda iepakojumu skaitu, ja iepakojumi ir skaitāmi saskaņā ar II pielikuma kodu sarakstu Nr. 9

n..15

 

c

Plombas/zīmoga numurs

D

“R”, ja izmantotas plombas/zīmogi

Identificē plombas/zīmogus, ja iepakojumi ir noplombēti/aizzīmogoti

an..35

 

d

Plombas/zīmoga apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz plombām/zīmogiem (piemēram, izmantoto plombu/zīmogu veids)

an..350

 

e

Plombas/zīmoga apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

17.2

VĪNI

D

“R” vīna produktiem, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (6) I pielikuma XII daļā

 

 

 

a

Vīna produktu kategorija

R

 

Attiecībā uz vīna produktiem, kas iekļauti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I pielikuma XII daļā, norāda vienu no šādām vērtībām:

1

=

Vīns bez ACVN/AĢIN

2

=

Vienas šķirnes vīnogu vīns bez ACVN/ AĢIN

3

=

Vīns ar ACVN vai AĢIN

4

=

Importēts vīns

5

=

Citi

n1

 

b

Vīnogu audzēšanas zonas kods

D

“R” nefasētiem vīna produktiem (kuru nomināltilpums pārsniedz 60 litrus)

Norāda vīnogu audzēšanas zonu, kas ir pārvadājamā produkta izcelsmes vieta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 479/2008 IX pielikumu

n..2

 

c

Izcelsmes trešā valsts

C

“R”, ja vīna produkta kategorija ailē 17.2a ir “4” (Importēts vīns)

Norāda “valsts kodu”, kas minēts II pielikuma kodu sarakstā Nr. 4, bet nav minēts II pielikuma kodu sarakstā Nr. 3, un izņemot “valsts kodu”“GR”

a2

 

d

Cita informācija

O

 

 

an..350

 

e

Citas informācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

17.2.1

VĪNA APSTRĀDES kods

D

“R” nefasētiem vīna produktiem (kuru nomināltilpums pārsniedz 60 litrus)

 

99x

 

a

Vīna apstrādes veida kods

R

 

Norāda vienu vai vairākus “Darbības ar vīnu kodus” saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 436/2009 (7) VI pielikuma B punkta 1.4.b apakšpunktā iekļauto sarakstu

n..2

18

DOKUMENTS Sertifikāts

O

 

 

9x

 

a

Īss dokumenta apraksts

C

“R”, ja vien netiek izmantots datu lauks 18c

Norāda jebkāda sertifikāta aprakstu, ko var attiecināt uz pārvadājamām precēm, piemēram, preču izcelsmes sertifikāti, kas minēti ailē 17l

an..350

 

b

Dokumenta apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

c

Dokumenta numurs

C

“R”, ja vien netiek izmantots datu lauks 18a

Norāda jebkura sertifikāta, kas attiecas uz pārvadājamām precēm, numuru

an..350

 

d

Dokumenta numura valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2”

2)

pielikuma 2. tabulu aizstāj ar šādu:

2.   tabula

Anulēšana

(saskaņā ar 4. panta 1. punktu)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBŪTI

R

 

 

 

 

a

Anulēšanas apstiprināšanas datums un laiks

C

Norāda nosūtītāja dalībvalsts kompetentā iestāde pēc anulēšanas ziņojuma projekta apstiprināšanas

Tiek norādīts vietējais laiks

datumsLaiks

2

AKCĪZES PREČU PĀRVIETOŠANAS e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Norāda ARC, kas piešķirts e-AD, kuram pieprasīta anulēšana

an21

3

ANULĒŠANA

R

 

 

 

 

a

Anulēšanas iemesls

R

 

Norāda e-AD anulēšanas iemeslu, izmantojot kodus, kas norādīti II pielikuma kodu sarakstā Nr. 10

n..1

 

b

Papildinformācija

C

“R”, ja anulēšanas iemesla kods ir 0,

“O”, ja anulēšanas iemesla kods ir 1, 2, 3 vai 4

(skatīt aili 3.a)

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz e-AD anulēšanu

an..350

 

c

Papildinformācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2”

3)

pielikuma 3. tabulu aizstāj ar šādu:

3.   tabula

Piegādes vietas maiņa

(saskaņā ar 5. panta 1. punktu un 8. panta 2. punktu)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBŪTI

R

 

 

 

 

a

Piegādes vietas maiņas apstiprināšanas datums un laiks

C

Norāda nosūtītāja dalībvalsts kompetentā iestāde pēc piegādes vietas maiņas ziņojuma projekta apstiprināšanas

Tiek norādīts vietējais laiks

datumsLaiks

2

e-AD pēdējās izmaiņas

R

 

 

 

 

a

Kārtas numurs

C

Piešķir nosūtītāja dalībvalsts kompetentā iestāde pēc piegādes vietas maiņas ziņojuma projekta apstiprināšanas

Sākas ar 1 pie sākotnējās apstiprināšanas un pieaug par 1 pēc katras piegādes vietas maiņas

n..2

 

b

ARC

R

 

Norāda ARC, kas piešķirts e-AD, uz kuru attiecas piegādes vietas maiņa

an21

 

c

Pārvadājuma ilgums

D

“R” ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās pārvadājuma ilgums

Norāda laika periodu, kas nepieciešams preču pārvadāšanai (ņem vērā tādus faktorus kā transporta līdzeklis un veicamais attālums), to izsakot stundās (H) vai dienās (D), pēc kura norādīts divciparu skaitlis (Piemēri: H12 vai D04). “H” norādei jābūt mazākai vai vienādai ar 24. “D” norādei jābūt mazākai vai vienādai ar 92

an3

 

d

Mainītais pārvadājuma organizētāja tips

D

“R”, ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās par pārvadājuma organizēšanu atbildīgā persona

Identificē par pārvadājuma organizēšanu atbildīgo personu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Nosūtītājs

2

=

Saņēmējs

3

=

Preču īpašnieks

4

=

Cits

n1

 

e

Rēķina numurs

D

“R”, ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās rēķins

Norāda preču rēķina numuru. Ja rēķins vēl nav sagatavots, jānorāda preču piegādes pavadzīmes vai jebkāda cita pārvadājumu dokumenta numurs

an..35

 

f

Rēķina datums

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”), ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās rēķina numurs

Ailē 2e norādītā dokumenta datums

datums

 

g

Transporta veida kods

D

“R”, ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās transporta veids

Norāda transporta veidu, izmantojot kodus, kas norādīti II pielikuma kodu sarakstā Nr. 7

n..2

3

MAINĪTĀ piegāde

R

 

 

 

 

a

Piegādes tipa kods

R

 

Norāda jauno preču piegādes tipu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Akcīzes preču noliktava (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punkts)

2

=

Reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkts)

3

=

Īslaicīgi reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkts un 19. panta 3. punkts)

4

=

Tiešā piegāde (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 2. punkts)

6

=

Eksports (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punkts)

n1

4

KOMERSANTS Jaunais saņēmējs

D

“R”, ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās preču saņēmējs

 

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3 un 4,

“O” piegādes tipa kodam 6

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

Piegādes tipa kodiem:

1, 2, 3 un 4 norāda apstiprināta noliktavas turētāja vai reģistrēta saņēmēja derīgu SEED reģistrācijas numuru,

6 norāda eksporta muitas iestādē nosūtītāju pārstāvošās personas PVN reģistrācijas numuru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

5

KOMERSANTS Piegādes vieta

C

“R” piegādes tipa kodiem 1 un 4,

“O” piegādes tipa kodiem 2 un 3

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

Norāda akcīzes preču faktisko piegādes vietu

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodam 1,

“O” piegādes tipa kodiem 2 un 3

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

Piegādes tipa kodiem:

1 norāda saņēmēja akcīzes preču noliktavas derīgu SEED reģistrācijas numuru,

2 un 3 norāda PVN reģistrācijas numuru vai jebkādu citu identifikatoru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2 un 3,

“O” piegādes tipa kodam 4

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

C

Ailēm 5c, 5e un 5f:

“R” piegādes tipa kodiem 2, 3 un 4,

“O” piegādes tipa kodam 1

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

an..11

 

e

Pasta indekss

C

 

an..10

 

f

Pilsēta

C

 

an..50

 

g

Valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

6

IESTĀDE Piegādes vieta – Muita

C

“R” eksporta gadījumā (Piegādes tipa kods 6)

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3a)

 

 

 

a

Iestādes kods

R

 

Norāda tās eksporta muitas iestādes kodu, kurā tiks iesniegta eksporta deklarācija saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 161. panta 5. punktu. Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 5

an8

7

KOMERSANTS Jaunais pārvadājuma organizētājs

C

“R”, lai identificētu par pārvadājuma organizēšanu atbildīgo personu, ja ailē 2d ir vērtība “3” vai “4”

 

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

 

an..14

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

8

KOMERSANTS Jaunais pārvadātājs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”), ja piegādes vietas maiņas rezultātā mainās pārvadātājs

Identificē jauno personu, kas veic pārvadājumu

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

 

 

an..14

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

9

TRANSPORTĒŠANAS INFORMĀCIJA

D

“R”, ja piegādes vietas maiņas rezultātā ir mainījusies transportēšanas informācija

 

99x

 

a

Transporta vienības kods

R

 

Norāda transporta vienības kodu(-us), kas atbilst ailē 2g norādītajam transporta veidam, skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 8

n..2

 

b

Transporta vienības numurs

C

“R”, ja transporta vienības kods nav 5

(skatīt aili 9a)

Norāda transporta vienības(-u) reģistrācijas numuru, ja transporta vienības kods nav 5

an..35

 

c

Plombas/zīmoga numurs

D

“R”, ja izmantotas plombas/zīmogi

Identificē plombas/zīmogus, ja tie izmantoti transporta vienības noplombēšanai/aizzīmogošanai

an..35

 

d

Plombas/zīmoga apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz plombām/zīmogiem (piemēram, izmantoto plombu/zīmogu veids)

an..350

 

e

Plombas/zīmoga apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu

a2

 

f

Papildu informācija

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz transportu, piemēram, identificē nākamo pārvadātāju, sniedz informāciju par nākamajām transporta vienībām

an..350

 

g

Papildu informācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2”

4)

pielikuma 4. tabulā pievieno šādu 1.d rindu:

A

B

C

D

E

F

G

 

d

Kārtas numurs

R

Piešķir saņēmēja dalībvalsts kompetentā iestāde (attiecībā uz paziņojumu par piegādes vietas maiņu) vai nosūtītāja dalībvalsts kompetentā iestāde (attiecībā uz paziņojumu par sadalīšanu)

Norāda e-AD kārtas numuru

n..2”

5)

pielikuma 5. tabulu aizstāj ar šādu:

5.   tabula

Sūtījuma sadalīšana

(saskaņā ar 6. panta 1. punktu un 8. panta 2. punktu)

A

B

C

D

E

F

G

1

e-AD Sadalīšana

R

 

 

 

 

a

Iepriekšējais ARC

R

 

Norāda sadalāmā e-AD ARC.

Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 2

an21

2

Sadalīšanas dalībvalsts

R

 

 

 

 

a

Dalībvalsts kods

R

 

Norāda dalībvalsti, kuras teritorijā notiek sūtījuma sadalīšana, izmantojot dalībvalsts kodu, kas norādīts II pielikuma kodu sarakstā Nr. 3

a2

3

e-AD sadalīšanas informācija

R

 

 

9x

 

a

Vietējās atsauces numurs

R

 

Īpašs kārtas numurs, ko nosūtītājs piešķir e-AD un kas identificē sūtījumu nosūtītāja grāmatvedības uzskaites dokumentos

an..22

 

b

Pārvadājuma ilgums

D

“R”, ja sadalīšanas rezultātā mainās pārvadājuma ilgums

Norāda laika periodu, kas nepieciešams preču pārvadāšanai, ņemot vērā tādus faktorus kā transporta līdzeklis un veicamais attālums, un kas izteikts stundās (H) vai dienās (D), pēc kura norādīts divciparu skaitlis (Piemēri: H12 vai D04). “H” norādei jābūt mazākai vai vienādai ar 24. “D” norādei jābūt mazākai vai vienādai ar 92

an3

 

c

Mainītais pārvadājuma organizētāja tips

D

“R”, ja sadalīšanas rezultātā mainās par pārvadājuma organizēšanu atbildīgā persona

Identificē par pirmā pārvadājuma organizēšanu atbildīgo personu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Nosūtītājs

2

=

Saņēmējs

3

=

Preču īpašnieks

4

=

Cits

n1

3.1

MAINĪTĀ piegāde

R

 

 

 

 

a

Piegādes tipa kods

R

 

Norāda preču piegādes tipu, izmantojot vienu no šādām vērtībām:

1

=

Akcīzes preču noliktava (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punkts)

2

=

Reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkts)

3

=

Īslaicīgi reģistrēts saņēmējs (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkts un 19. panta 3. punkts)

4

=

Tiešā piegāde (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 2. punkts)

6

=

Eksports (Direktīvas 2008/118/EK 17. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punkts)

8

=

Nezināms saņēmējs (nezināms saņēmējs; Direktīvas 2008/118/EK 22. pants)

n1

3.2

KOMERSANTS Jaunais saņēmējs

D

“R”, ja sadalīšanas rezultātā mainās preču saņēmējs

 

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3 un 4,

“O” piegādes tipa kodam 6

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3.1a)

Piegādes tipa kodiem:

1, 2, 3 un 4 norāda apstiprināta noliktavas turētāja vai reģistrēta saņēmēja derīgu SEED reģistrācijas numuru,

6 norāda eksporta muitas iestādē nosūtītāju pārstāvošās personas PVN reģistrācijas numuru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

3.3

KOMERSANTS Piegādes vieta

C

“R” piegādes tipa kodiem 1 un 4,

“O” piegādes tipa kodiem 2 un 3

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3.1a)

 

 

 

a

Komersanta identifikācijas numurs

C

“R” piegādes tipa kodam 1,

“O” piegādes tipa kodiem 2 un 3

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3.1a)

Piegādes tipa kodiem:

1 norāda saņēmēja akcīzes preču noliktavas derīgu SEED reģistrācijas numuru;

2 un 3 norāda PVN reģistrācijas numuru vai jebkādu citu identifikatoru

an..16

 

b

Komersanta nosaukums

C

“R” piegādes tipa kodiem 1, 2 un 3,

“O” piegādes tipa kodam 4

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3.1a)

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

C

Ailēm 3.3c, 3.3e un 3.3f:

“R” piegādes tipa kodiem 2, 3 un 4,

“O” piegādes tipa kodam 1

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3.1a)

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

an..11

 

e

Pasta indekss

C

 

an..10

 

f

Pilsēta

C

 

an..50

 

g

Valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

3.4

IESTĀDE Piegādes vieta – Muita

C

“R” eksporta gadījumā (Mainītā piegādes tipa kods 6)

(Piegādes tipa kodus skatīt ailē 3.1a)

 

 

 

a

Iestādes kods

R

 

Norāda tās eksporta muitas iestādes kodu, kurā tiks iesniegta eksporta deklarācija saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 161. panta 5. punktu.

Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 5

an8

3.5

KOMERSANTS Jaunais pārvadājuma organizētājs

C

“R”, lai identificētu par pārvadājuma organizēšanu atbildīgo personu, ja ailē 3c ir vērtība “3” vai “4”

 

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”)

 

an..14

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

3.6

KOMERSANTS Jaunais pārvadātājs

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu (“R”), ja sadalīšanas rezultātā mainās pārvadātājs

Identificē personu, kas veic jauno pārvadājumu

 

 

a

PVN reģistrācijas numurs

O

 

 

an..14

 

b

Komersanta nosaukums

R

 

 

an..182

 

c

Ielas nosaukums

R

 

 

an..65

 

d

Mājas numurs

O

 

 

an..11

 

e

Pasta indekss

R

 

 

an..10

 

f

Pilsēta

R

 

 

an..50

 

g

Valodas kods

R

 

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

3.7

TRANSPORTĒŠANAS INFORMĀCIJA

D

“R”, ja sadalīšanas rezultātā ir mainījusies transportēšanas informācija

 

99X

 

a

Transporta vienības kods

R

 

Norāda transporta vienības(-u) kodu(-us). Skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 8

n..2

 

b

Transporta vienības numurs

C

“R”, ja transporta vienības kods nav 5

(skatīt aili 3.7a)

Norāda transporta vienības reģistrācijas numuru, ja transporta vienības kods nav 5

an..35

 

c

Plombas/zīmoga numurs

D

“R”, ja izmantotas plombas/zīmogi

Identificē plombas/zīmogus, ja tie izmantoti transporta vienības noplombēšanai/aizzīmogošanai

an..35

 

d

Plombas/zīmoga apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz plombām/zīmogiem (piemēram, izmantoto plombu/zīmogu veids)

an..350

 

e

Plombas/zīmoga apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

f

Papildinformācija

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz transportu, piemēram, identificē nākamo pārvadātāju, sniedz informāciju par nākamajām transporta vienībām

an..350

 

g

Papildinformācijas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

3.8

e-AD saturs

R

 

Attiecībā uz katru sūtījumā ietilpstošo preci jālieto atsevišķa datu grupa

999x

 

a

Satura ieraksta īpašs atsauces numurs

R

 

Norāda sākotnējā sadalāmā e-AD preces satura ieraksta īpašo atsauces numuru. Katrā “e-AD sadalīšanas informācijā” satura ieraksta īpašajam numuram jābūt unikālam

n..3

 

b

Akcīzes preces kods

R

 

Norāda piemērojamo akcīzes preces kodu, skatīt II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

an..4

 

c

KN kods

R

 

Norāda KN kodu, kas piemērojams sadalīšanas dienā

n8

 

d

Daudzums

R

 

Norāda daudzumu (izteikts mērvienībā, ko lieto kopā ar akcīzes preces kodu, skatīt II pielikuma 11. un 12. tabulu).

Attiecībā uz preču pārvietošanu reģistrētam saņēmējam, kas minēts Direktīvas 2008/118/EK 19. panta 3. punktā, preču daudzums nedrīkst pārsniegt atļauto saņemšanas daudzumu.

Attiecībā uz preču pārvietošanu Direktīvas 2008/118/EK 12. pantā minētai organizācijai, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa, preču daudzums nedrīkst pārsniegt daudzumu, kas norādīts akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātā

n..15,3

 

e

Bruto svars

R

 

Norāda nosūtāmo preču bruto svaru (akcīzes preces iepakojumā)

n..15,2

 

f

Neto svars

R

 

Norāda akcīzes preču svaru bez iepakojuma

n..15,2

 

i

Akcīzes markas apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz akcīzes markām un ko pieprasa saņēmēja dalībvalsts

an..350

 

j

Akcīzes markas valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

k

Akcīzes markas lietošanas pazīme

D

“R”, ja tiek izmantotas akcīzes markas

Norāda “1”, ja precēm ir piestiprinātas vai tās satur akcīzes markas, vai “0”, ja precēm nav piestiprinātas vai tās nesatur akcīzes markas

n1

 

o

Blīvums

C

“R”, ja piemērojams attiecīgajai akcīzes precei

Norāda blīvumu 15 °C temperatūrā, ja piemērojams saskaņā ar II pielikuma kodu sarakstu Nr. 11

n..5,2

 

p

Preču apraksts

O

Nosūtītāja dalībvalsts var pieņemt lēmumu par šo datu obligātu norādīšanu.

Norāda preču aprakstu, lai identificētu pārvadājamās preces

an..350

 

q

Preču apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

 

r

Preču zīmola nosaukums

D

“R”, ja akcīzes precēm ir zīmols

Norāda preču zīmola nosaukumu, ja piemērojams

an..350

 

s

Preču zīmola nosaukuma valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2

3.8.1

IEPAKOJUMS

R

 

 

99x

 

a

Iepakojuma veida kods

R

 

Norāda iepakojuma veidu, izmantojot vienu no kodiem, kas norādīti II pielikuma kodu sarakstā Nr. 9

an2

 

b

Iepakojumu skaits

C

“R”, ja ir norāde “Skaitāms”

Norāda iepakojumu skaitu, ja iepakojumi ir skaitāmi saskaņā ar II pielikuma kodu sarakstu Nr. 9

n..15

 

c

Plombas/zīmoga numurs

D

“R”, ja izmantotas plombas/zīmogi

Identificē plombas/zīmogus, ja iepakojumi ir noplombēti/aizzīmogoti

an..35

 

d

Plombas/zīmoga apraksts

O

 

Norāda jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz plombām/zīmogiem (piemēram, izmantoto plombu/zīmogu veids)

an..350

 

e

Plombas/zīmoga apraksta valodas kods

C

“R”, ja tiek izmantots atbilstošais teksta lauks

Norāda II pielikuma kodu sarakstā Nr. 1 esošu valodas kodu, lai definētu valodu, kādā veikts šīs datu grupas ieraksts

a2”

6)

pielikuma 6. tabulu groza šādi:

a)

tabulas 3. rindu groza šādi:

i)

D ailē burtu “R” aizstāj ar “C”;

ii)

E ailē iekļauj tekstu ““R”, izņemot gadījumus, kad datu elements “Ziņojuma veids” atbilstošajā elektroniskajā administratīvajā dokumentā ir “2 – Eksporta, kam piemēro vietējo muitošanu, iesniegšana”;

b)

tabulas 5. rindas E ailē tekstu ““R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3, 4, 5 un 8” aizstāj ar ““R” piegādes tipa kodiem 1, 2, 3, 4 un 5”;

c)

tabulas 7.1.a rindas F aili groza šādi:

i)

tekstu “6 = Viens vai vairāki satura ieraksti ar kļūdainām vērtībām” svītro;

ii)

pievieno tekstu “7 = daudzums pārsniedz pagaidu atļaujā norādīto daudzumu”;

d)

tabulas 7.1.b rindas E ailē tekstu ““O”, ja neapmierinoša iemesla kods ir 3, 4 vai 5” aizstāj ar ““O”, ja neapmierinoša iemesla kods ir 1, 2, 3, 4, 5 vai 7”.


II PIELIKUMS

To be deleted

1)

Pielikuma 2. punktā pēc tabulas starp esošo tekstu “Lauks 1 – preču pārvietošanas oficiālās akceptēšanas kalendārā gada pēdējie divi cipari.” un esošo tekstu “Lauks 3 – īpašs pārvietošanas EMCS identifikators. Šī lauka izmantošana ir dalībvalsts ziņā, tomēr katrai pārvietošanai ir jābūt īpašam numuram EMCS.” iekļauj jaunu tekstu “Lauks 2 – aizpilda saskaņā ar <DALĪBVALSTU> sarakstu (kodu saraksts Nr. 3).”;

2)

pielikuma 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   MUITAS IESTĀDES KODS (COR)

COR sastāv no dalībvalsts apzīmēšanai izmantotā valsts koda (saskaņā ar kodu sarakstu Nr. 4), pēc kura norādīts dalībvalsts piešķirts sešzīmju burtu un ciparu numurs, piemēram, IT0830AB.”;

3)

pielikuma 8. punkta tabulai pievieno šādu 5. rindu:

“5

Stacionāra transporta iekārta”;

4)

pielikuma 11. punkta tabulai pievieno šādu rindu:

EPC

CAT

VIENĪBA

Apraksts

A

P

D

“E930

E

2

Piedevas, kas atbilst KN kodiem 3811 11, 3811 19 00 un 3811 90 00

N

N

N”