20.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 290/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 967/2012

(2012. gada 9. oktobris),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 groza attiecībā uz īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgā dalībvalstī un kas sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, apraides pakalpojumus vai elektroniskos pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) un jo īpaši tās 397. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2006/112/EK noteikts, ka no 2015. gada 1. janvāra visi telekomunikāciju, apraides un elektroniskie pakalpojumi jāapliek ar nodokli dalībvalstī, kurā klients veic uzņēmējdarbību vai kurā tam ir pastāvīgā adrese vai parastā dzīvesvieta (turpmāk “patēriņa dalībvalsts”), neatkarīgi no tā, kur veic uzņēmējdarbību nodokļa maksātājs, kas sniedz minētos pakalpojumus.

(2)

Lai veicinātu fiskālo pienākumu izpildi, ja šādus pakalpojumus sniedz personām, kuras nav nodokļa maksātājas, ir ieviests īpašs režīms nodokļa maksātājiem, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, bet ne dalībvalstī, kurā tiek sniegti pakalpojumi (turpmāk “Savienības režīms”). Īpašais režīms nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību Kopienā, ir paplašināts līdzīgi, lai tas aptvertu visus šos pakalpojumus (turpmāk “ārpussavienības režīms”). Tas ļaus nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgā dalībvalstī, norādīt identifikācijas dalībvalsti, kura būtu vienots elektronisks kontaktpunkts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) identifikācijas un PVN deklarācijas vajadzībām.

(3)

Nodokļa maksātājam, kurš veic uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējai saskaņā ar Savienības režīmu norādīt kā identifikācijas dalībvalsti jebkuru no attiecīgajām dalībvalstīm, ja vien tam nav saimnieciskās darbības vietas Kopienā. Tādā gadījumā identifikācijas dalībvalsts ir tā dalībvalsts, kurā ir nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības vieta.

(4)

Lai neuzliktu nesamērīgu slogu nodokļa maksātājiem, kuri izmanto Savienības režīmu, būtu jāprecizē, kā var veikt identifikācijas dalībvalsts maiņu, ja nodokļa maksātājs maina savu pastāvīgo iestādi vai saimnieciskās darbības vietu tādā veidā, ka identifikācijas dalībvalsts maiņa ir nepieciešama, lai nodokļa maksātājs varētu turpināt izmantot režīmu.

(5)

Uz telekomunikāciju, apraides un elektroniskajiem pakalpojumiem, ko sniedz dalībvalstīs, kurās nodokļa maksātājam ir saimnieciskās darbības pastāvīgā vieta vai kurās tam ir pastāvīgā iestāde, neattiecas neviens no īpašajiem režīmiem. Būtu jāprecizē, ka šādu pakalpojumu sniegšana būtu jādeklarē tieši attiecīgajai dalībvalstij.

(6)

Abi īpašie režīmi nav obligāti, tāpēc nodokļa maksātājs, kas neveic uzņēmējdarbību, jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu izbeigt šāda režīma izmantošanu. Jānosaka, kad šāds lēmums stājas spēkā.

(7)

Tomēr, lai neuzliktu nevajadzīgu slogu nodokļu iestādēm, nodokļa maksātājam, kurš nolemj vairs neizmantot kādu no īpašajiem režīmiem, būtu uz noteiktu laiku jāaizliedz atkal iesaistīties šajā režīmā.

(8)

Lai reģistrācijas informācija datubāzē vienmēr būtu atjaunināta, identifikācijas dalībvalsts izmanto informāciju, kas saņemta no nodokļa maksātājiem. Lai nodrošinātu, ka datubāzes tiek atjauninātas bez kavēšanās, jānosaka termiņš, kurā nodokļa maksātājiem, kas izmanto īpašo režīmu, būtu jāpaziņo jebkura attiecīgā informācija par darbību izbeigšanu vai izmaiņām un par izmaiņām jebkurā atbilstīgā informācijā, kas jau sniegta.

(9)

Ja nodokļa maksātājs, kas neveic uzņēmējdarbību, vēlas izmantot īpašu režīmu, šim nodokļa maksātājam ir jāpiešķir PVN identifikācijas numurs. Lai nodokļa maksātāji, kuri jau ir identificēti PVN vajadzībām, nevarētu īstenot neparedzētu izmantošanu ar atpakaļejošu datumu, jāprecizē, no kura brīža īpašos režīmus būtu jāsāk piemērot.

(10)

Lai nepieļautu nekādu konfliktu starp dalībvalstīm attiecībā uz jurisdikciju, būtu jāprecizē, kura dalībvalsts drīkst izslēgt nodokļa maksātāju no īpašā režīma. Būtu jāprecizē arī apstākļi, kuros dalībvalstij jāpieņem lēmums par izslēgšanu, kā arī laiks, no kura šāds lēmums stājas spēkā.

(11)

Būtu jāprecizē, kad var uzskatīt, ka nodokļa maksātājs, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgā dalībvalstī, ir izbeidzis darbības saskaņā ar kādu no īpašajiem režīmiem, kā arī būtu jāprecizē, kas uzskatāms par pastāvīgu neizpildi no tāda nodokļa maksātāja puses, kas neveic uzņēmējdarbību.

(12)

Lai veicinātu atbilstību un neuzliktu nevajadzīgu slogu nodokļu iestādēm, nodokļa maksātājam, kurš pastāvīgas neizpildes dēļ izslēgts no kāda no īpašajiem režīmiem, būtu uz konkrētu laiku jāaizliedz iesaistīties jebkurā no šiem īpašajiem režīmiem.

(13)

Būtu jāprecizē, ka gadījumos, kad nodokļa maksātājs beidz izmantot kādu no īpašajiem režīmiem, tiek izslēgts no kāda īpašā režīma vai maina identifikācijas dalībvalsti, visas nodokļu saistības, kas rodas pēc minētās izbeigšanas, izslēgšanas vai maiņas, jākārto ar tās dalībvalsts nodokļu iestādēm, kas bija identifikācijas dalībvalsts pirms izbeigšanas, izslēgšanas vai maiņas.

(14)

Katra pārskata perioda deklarācijas būtu jāapstrādā atsevišķi, lai dalībvalstis varētu vienkāršāk kontrolēt patēriņu, un labojumi būtu jāveic vienīgi attiecīgajā PVN deklarācijā.

(15)

Kontroles veikšanas nolūkā būtu lietderīgi pieprasīt, lai nodokļa maksātājs, kas neveic uzņēmējdarbību, iesniegtu identifikācijas dalībvalstij PVN deklarāciju pat tad, ja attiecīgajā deklarācijas pārskata periodā pakalpojumi nav sniegti. Būtu arī jāprecizē, ka jānorāda precīza PVN summa, neveicot noapaļošanu uz augšu vai uz leju.

(16)

Attiecībā uz PVN deklarācijas labojumiem jānosaka termiņš, līdz kuram identifikācijas dalībvalstij deklarāciju var iesniegt elektroniski. Patēriņa dalībvalstīm jebkurā gadījumā būtu jāspēj pieņemt vai pieprasīt attiecīgo informāciju tieši no nodokļa maksātāja un apstrādāt PVN aprēķinus saskaņā ar šo dalībvalstu noteikumiem.

(17)

Ja identifikācijas dalībvalsts naudas vienība nav euro, nodokļa maksātājam, kas neveic uzņēmējdarbību, vajadzētu ievērot minētās dalībvalsts lēmumu par valūtu, kādā jāsagatavo visas PVN deklarācijas saskaņā ar īpašajiem režīmiem.

(18)

Neskarot patēriņa dalībvalstu noteikumus par pārmaksu atmaksu, vienīgi nolūkā nodrošināt, lai identifikācijas dalībvalsts veiktu īpašo režīmu efektīvu administrēšanu un lai izvairītos no pārmērīga administratīvā sloga minētajai dalībvalstij un patēriņa dalībvalstīm, vajadzētu nodrošināt, ka nodokļa maksātājs nevar norādīt samaksātā PVN summas vairāk kā vienā deklarācijā ne pašā sākumā, ne ar turpmāku korekciju.

(19)

Lai veicinātu PVN iekasēšanu un nodrošinātu, ka par pakalpojumiem, kas sniegti saskaņā ar īpašajiem režīmiem, ir samaksāta pareiza summa, ir svarīgi precizēt attiecīgi identifikācijas dalībvalsts un patēriņa dalībvalstu pienākumus gadījumā, ja nodokļa maksātājs, kas neveic uzņēmējdarbību, nav samaksājis, ir samaksājis nepietiekami vai pārmaksājis nodokli, un attiecībā uz procentu maksājumiem, soda naudām un citiem vienreizējiem maksājumiem.

(20)

Uzskaitei, ko īsteno nodokļa maksātājs, kas neveic uzņēmējdarbību, jābūt pietiekami detalizētai, lai patēriņa dalībvalsts nodokļu iestādes varētu pārbaudīt, vai PVN deklarācija ir pareiza. Tāpēc būtu jānosaka vismaz minimālās prasības tam, kāda informācija ir jāietver šajā uzskaitē.

(21)

Lai veicinātu īpašo režīmu īstenošanu un lai varētu šos režīmus attiecināt uz pakalpojumiem, ko sniedz no 2015. gada 1. janvāra, vajadzētu būt iespējamam nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību, no 2014. gada 1. oktobra iesniegt savu reģistrācijas informāciju dalībvalstij, kuru tie norādījuši kā identifikācijas dalībvalsti.

(22)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 282/2011 (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011 XI nodaļas 2. iedaļu aizstāj ar šādu:

2.   IEDAĻA

Īpaši režīmi nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgā dalībvalstī un kas sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, apraides pakalpojumus vai elektroniskos pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas (Direktīvas 2006/112/EK 358. līdz 369.k pants)

1.   apakšiedaļa

Definīcijas

57.a pants

Šajā iedaļā piemēro šādas definīcijas:

1)

“ārpussavienības režīms” ir īpašais režīms telekomunikāciju pakalpojumiem, apraides pakalpojumiem vai elektroniskajiem pakalpojumiem, ko sniedz nodokļa maksātāji, kuri neveic uzņēmējdarbību Kopienā, kā noteikts Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 6. nodaļas 2. iedaļā;

2)

“Savienības režīms” ir īpašais režīms telekomunikāciju pakalpojumiem, apraides pakalpojumiem vai elektroniskajiem pakalpojumiem, ko sniedz nodokļa maksātāji, kuri veic uzņēmējdarbību Kopienā, bet ne patēriņa dalībvalstī, kā noteikts Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 6. nodaļas 3. iedaļā;

3)

“īpašie režīmi” ir “ārpussavienības režīms” un “Savienības režīms” atkarībā no konteksta;

4)

“nodokļa maksātājs” ir nodokļa maksātājs, kas neveic uzņēmējdarbību Kopienā, kā definēts Direktīvas 2006/112/EK 358.a panta 1. punktā, vai nodokļa maksātājs, kas neveic uzņēmējdarbību patēriņa dalībvalstī, kā definēts minētās direktīvas 369.a panta pirmās daļas 1. punktā.

2.   apakšiedaļa

Savienības režīma piemērošana

57.b pants

Ja nodokļa maksātājam, izmantojot Savienības režīmu, ir saimnieciskās darbības pastāvīgā vieta Kopienā, kā identifikācijas dalībvalsti norāda dalībvalsti, kurā ir tā saimnieciskās darbības pastāvīgā vieta.

Ja nodokļa maksātājam, izmantojot Savienības režīmu, saimnieciskās darbības pastāvīgā vieta ir ārpus Kopienas, bet Kopienā tam ir vairākas pastāvīgās iestādes, tas var norādīt jebkuru dalībvalsti, kurā tam ir pastāvīgā iestāde, kā identifikācijas dalībvalsti saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 369.a panta otro daļu.

3.   apakšiedaļa

Savienības režīma darbības joma

57.c pants

Savienības režīmu nepiemēro telekomunikāciju, apraides vai elektroniskajiem pakalpojumiem, ko sniedz dalībvalstī, kurā nodokļa maksātājam ir saimnieciskās darbības pastāvīgā vieta vai kurā tam ir pastāvīgā iestāde. Minēto pakalpojumu sniegšanu deklarē minētās dalībvalsts kompetentajām nodokļu iestādēm PVN deklarācijā, kā noteikts Direktīvas 2006/112/EK 250. pantā.

4.   apakšiedaļa

Identifikācija

57.d pants

Ja nodokļa maksātājs paziņo identifikācijas dalībvalstij, ka tas plāno izmantot kādu no īpašajiem režīmiem, minēto īpašo režīmu piemēro no nākamā kalendārā ceturkšņa pirmās dienas.

Tomēr, ja pakalpojumi, uz kuriem jāattiecas īpašajam režīmam, pirmo reizi tiek sniegti pirms pirmajā daļā minētā datuma, īpašo režīmu piemēro no pirmā pakalpojuma sniegšanas datuma ar noteikumu, ka nodokļa maksātājs par tādu darbību uzsākšanu, uz kurām jāattiecas režīmam, paziņo identifikācijas dalībvalstij ne vēlāk kā tā mēneša desmitajā dienā, kas seko mēnesim, kurā šie pakalpojumi tika sniegti pirmoreiz.

57.e pants

Identifikācijas dalībvalsts identificē nodokļa maksātāju, kas izmanto Savienības režīmu, ar tā PVN identifikācijas numuru, kā noteikts Direktīvas 2006/112/EK 214. un 215. pantā.

57.f pants

1.   Ja nodokļa maksātājs, kas izmanto Savienības režīmu, vairs neatbilst nosacījumiem, kuri izklāstīti Direktīvas 2006/112/EK 369.a panta pirmās daļas 2. punktā dotajā definīcijā, dalībvalsts, kurā tas ir bijis identificēts, pārstāj būt identifikācijas dalībvalsts. Ja nodokļa maksātājs joprojām atbilst nosacījumiem, kas jāievēro, lai izmantotu īpašo režīmu, tas, lai turpinātu izmantot šo režīmu, kā jauno identifikācijas dalībvalsti norāda citu dalībvalsti, kurā tam ir saimnieciskās darbības pastāvīgā vieta vai, ja tam nav saimnieciskās darbības pastāvīgās vietas Kopienā, norāda dalībvalsti, kurā tam ir pastāvīgā iestāde.

2.   Ja identifikācijas dalībvalsts mainās saskaņā ar 1. punktu, minēto izmaiņu piemēro no datuma, kad nodokļa maksātājam saimnieciskās darbības vieta vai pastāvīgā iestāde vairs nav dalībvalstī, kas iepriekš bija norādīta kā identifikācijas dalībvalsts.

57.g pants

Nodokļa maksātājs, kas izmanto kādu no īpašajiem režīmiem, drīkst pārtraukt šo režīmu izmantot, lai arī tas turpina sniegt pakalpojumus, uz kuriem var attiecināt šo režīmu. Nodokļa maksātājs par to informē identifikācijas dalībvalsti vismaz 15 dienas pirms kalendārā ceturkšņa beigām, kurš bija pirms tā kalendārā ceturkšņa, kurā nodokļa maksātājs plāno izbeigt režīma izmantošanu. Izbeigšana stājas spēkā no nākamā kalendārā ceturkšņa pirmās dienas.

PVN saistības attiecībā uz telekomunikāciju, apraides vai elektronisko pakalpojumu sniegšanu, kas rodas pēc datuma, kad izbeigšana stājās spēkā, tiek kārtotas tieši ar attiecīgās patēriņa dalībvalsts nodokļu iestādēm.

Ja nodokļa maksātājs beidz izmantot īpašo režīmu saskaņā ar pirmo daļu, tam neatļauj izmantot šo režīmu nevienā dalībvalstī divus kalendāros ceturkšņus pēc izbeigšanas dienas.

5.   apakšiedaļa

Paziņošanas pienākumi

57.h pants

1.   Nodokļa maksātājs ne vēlāk kā nākamā mēneša desmitajā dienā identifikācijas dalībvalstij elektroniski paziņo:

par savu darbību, uz ko attiecas kāds no īpašajiem režīmiem, izbeigšanu,

par savu darbību, uz ko attiecas kāds no īpašajiem režīmiem, izmaiņām tādējādi, ka tās vairs neatbilst attiecīgajiem nosacījumiem, lai varētu izmantot šo īpašo režīmu, un

visas izmaiņas identifikācijas dalībvalstij iepriekš sniegtajā informācijā.

2.   Ja identifikācijas dalībvalsts mainās saskaņā ar 57.f pantu, nodokļa maksātājs vienlaicīgi informē abas attiecīgās dalībvalstis par maiņu ne vēlāk kā tā mēneša desmitajā dienā, kas seko vietas maiņai. Nodokļa maksātājs jaunajai identifikācijas dalībvalstij sniedz reģistrācijas informāciju, kā tas ir noteikts, ja nodokļa maksātājs īpašo režīmu izmanto pirmo reizi.

6.   apakšiedaļa

Izslēgšana

58. pants

Ja nodokļa maksātājs, kas izmanto kādu no ārpussavienības režīmiem, atbilst vismaz vienam no Direktīvas 2006/112/EK 363. vai 369.e pantā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem, identifikācijas dalībvalsts izslēdz minēto nodokļa maksātāju no minētā režīma.

Tikai identifikācijas dalībvalsts var izslēgt nodokļa maksātāju no kāda no īpašajiem režīmiem.

Identifikācijas dalībvalsts pamato savu lēmumu par izslēgšanu ar jebkādu pieejamo informāciju, tostarp informāciju, ko sniegusi jebkura cita dalībvalsts.

Izslēgšana stājas spēkā no tā kalendārā ceturkšņa pirmās dienas, kas seko dienai, kurā lēmums par izslēgšanu tiek elektroniski nosūtīts nodokļa maksātājam.

Tomēr, ja izslēgšana notikusi saimnieciskās darbības vietas vai pastāvīgās iestādes vietas maiņas dēļ, izslēgšana stājas spēkā no minētās maiņas datuma.

58.a pants

Ja nodokļa maksātājs, kas izmanto kādu no īpašajiem režīmiem, astoņus kalendāros ceturkšņus pēc kārtas nevienā patēriņa dalībvalstī nav sniedzis pakalpojumus, uz kuriem attiecas minētais režīms, uzskata, ka tas ir izbeidzis darbības, par kurām uzliek nodokli, attiecīgi Direktīvas 2006/112/EK 363. panta b) punkta vai 369.e panta b) punkta nozīmē. Šī izbeigšana neliedz tam izmantot kādu no īpašajiem režīmiem, ja tas atsāk savas darbības, uz kurām attiecas jebkurš no režīmiem.

58.b pants

1.   Nodokļa maksātāju, kas izslēgts no kāda no īpašajiem režīmiem ar minēto režīmu saistīto noteikumu pastāvīgas neizpildes dēļ, paliek izslēgts no jebkura režīma jebkurā dalībvalstī uz astoņiem kalendāriem ceturkšņiem pēc tā kalendārā ceturkšņa, kurā nodokļa maksātājs tika izslēgts.

2.   Uzskata, ka nodokļa maksātājs pastāvīgi neizpilda ar kādu no īpašajiem režīmiem saistītos noteikumus Direktīvas 2006/112/EK 363. panta d) punkta vai 369.e panta d) punkta nozīmē vismaz šādos gadījumos:

a)

ja identifikācijas dalībvalsts par trim kalendārajiem ceturkšņiem, kas bijuši tieši pirms tam, ir izdevusi tam atgādinājumus saskaņā ar 60.a pantu un desmit dienu laikā pēc atgādinājuma nosūtīšanas PVN deklarācija nav iesniegta par katru un par visiem no minētajiem kalendārajiem ceturkšņiem;

b)

ja identifikācijas dalībvalsts par trim kalendārajiem ceturkšņiem, kas bijuši tieši pirms tam, ir izdevusi atgādinājumus saskaņā ar 63.a pantu un desmit dienu laikā pēc katra atgādinājuma nosūtīšanas deklarētais PVN pilnā apjomā nav samaksāts par katru un par visiem no minētajiem kalendārajiem ceturkšņiem, izņemot, ja atlikusī nesamaksātā summa par katru kalendāro ceturksni ir mazāka par EUR 100;

c)

ja pēc identifikācijas dalībvalsts vai patēriņa dalībvalsts pieprasījuma un vienu mēnesi pēc turpmāka atgādinājuma, ko sniegusi identifikācijas dalībvalsts, nodokļa maksātājs nav darījis elektroniski pieejamu uzskaiti, kas minēta Direktīvas 2006/112/EK 369. un 369.k pantā.

58.c pants

Nodokļa maksātājs, kas ir izslēgts no kāda no īpašajiem režīmiem, visas PVN saistības attiecībā uz telekomunikāciju, apraides vai elektronisko pakalpojumu sniegšanu, kas rodas pēc datuma, kad izslēgšana stājās spēkā, kārto tieši ar attiecīgās patēriņa dalībvalsts nodokļu iestādēm.

7.   apakšiedaļa

PVN deklarācija

59. pants

1.   Jebkurš deklarācijas pārskata periods Direktīvas 2006/112/EK 364. vai 369.f panta nozīmē ir atsevišķs deklarācijas pārskata periods.

2.   Ja saskaņā ar 57.d panta otro daļu īpašo režīmu piemēro no dienas, kad pakalpojumi tika sniegti pirmo reizi, nodokļa maksātājs iesniedz atsevišķu PVN deklarāciju par to kalendāro ceturksni, kurā pakalpojumi tika sniegti pirmo reizi.

3.   Ja nodokļa maksātājs deklarācijas pārskata periodā ir bijis reģistrēts saskaņā ar katru no īpašajiem režīmiem, tas iesniedz PVN deklarācijas un veic attiecīgos maksājumus abu režīmu identifikācijas dalībvalstīm par pakalpojumiem, kas sniegti, un par laikposmiem, uz kuriem attiecas minētie režīmi.

4.   Ja identifikācijas dalībvalsts maiņa saskaņā ar 57.f pantu notiek pēc kalendārā ceturkšņa pirmās dienas, nodokļa maksātājs iesniedz PVN deklarācijas un veic attiecīgos maksājumus iepriekšējai un jaunajai identifikācijas dalībvalstij par pakalpojumiem, kas sniegti attiecīgajos laikposmos, kad dalībvalstis bija identifikācijas dalībvalsts.

59.a pants

Ja nodokļa maksātājs, kas izmanto kādu no īpašajiem režīmiem, pārskata periodā nevienā patēriņa dalībvalstī nav sniedzis pakalpojumus, tas iesniedz PVN deklarāciju, norādot, ka minētajā periodā pakalpojumi nav sniegti (nulles PVN deklarācija).

60. pants

PVN deklarācijās, kas sagatavotas saskaņā ar īpašajiem režīmiem, summas nenoapaļo uz augšu vai uz leju līdz tuvākajai pilnajai naudas vienībai. Deklarē un samaksā precīzu PVN summu.

60.a pants

Identifikācijas dalībvalsts elektroniski atgādina nodokļa maksātājiem, kas nav iesnieguši PVN deklarāciju saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 364. vai 369.f pantu, par to pienākumu iesniegt šādu deklarāciju. Identifikācijas dalībvalsts atgādinājumu izdod desmitajā dienā pēc dienas, kurā deklarācija būtu bijusi jāiesniedz, un elektroniski informē pārējās dalībvalstis, ka ir izdots atgādinājums.

Visi turpmākie atgādinājumi un pasākumi, kas veikti, lai noteiktu un iekasētu PVN, ir attiecīgās patēriņa dalībvalsts atbildība.

Neatkarīgi no jebkura izdota atgādinājuma un jebkuriem pasākumiem, ko veikusi patēriņa dalībvalsts, nodokļa maksātājs iesniedz PVN deklarāciju identifikācijas dalībvalstij.

61. pants

1.   Kad PVN deklarācija ir iesniegta, visas turpmākās izmaiņas tajā esošajos skaitļos veic, vienīgi grozot šo deklarāciju un nevis veicot pielāgojumus kādā no turpmākajām deklarācijām.

2.   Grozījumus, kas minēti 1. punktā, elektroniski iesniedz identifikācijas dalībvalstij trīs gadu laikā pēc datuma, kad tika prasīts iesniegt sākotnējo deklarāciju.

Tomēr patēriņa dalībvalsts noteikumus attiecībā uz novērtējumiem un labojumiem saglabā neskartus.

61.a pants

Ja nodokļa maksātājs:

a)

beidz izmantot kādu no īpašajiem režīmiem;

b)

tiek izslēgts no kāda no īpašajiem režīmiem; vai

c)

maina identifikācijas dalībvalsti saskaņā ar 57.f pantu,

tas iesniedz savu galīgo PVN deklarāciju un veic attiecīgo maksājumu, un iesniedz visus labojumus vai novēlotas iepriekšējās deklarācijas, un veic attiecīgos maksājumus dalībvalstij, kas bija identifikācijas dalībvalsts izbeigšanas, izslēgšanas vai izmaiņu laikā.

8.   apakšiedaļa

Valūta

61.b pants

Ja identifikācijas dalībvalsts, kuras naudas vienība nav euro, nosaka, ka PVN deklarācija ir jāsagatavo tās naudas vienībās, šis nosacījums attiecas uz to visu nodokļa maksātāju PVN deklarācijām, kuri izmanto īpašos režīmus.

9.   apakšiedaļa

Maksājumi

62. pants

Neskarot 63.a panta trešo daļu un 63.b pantu, nodokļa maksātājs visus maksājumus veic identifikācijas dalībvalstij.

PVN maksājumi, ko veicis nodokļa maksātājs saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 367. vai 369.i pantu, attiecas konkrēti uz PVN deklarāciju, kura iesniegta saskaņā ar minētās direktīvas 364. vai 369.f pantu. Nodokļa maksātājs var veikt jebkādas turpmākas samaksāto summu korekcijas, tikai atsaucoties uz minēto deklarāciju, un tās nevar attiecināt uz citu deklarāciju vai pielāgot kādā turpmākā deklarācijā. Katrā maksājumā norāda šīs konkrētās deklarācijas atsauces numuru.

63. pants

Identifikācijas dalībvalsts, kurai samaksāta lielāka summa par to, kas norādīta PVN deklarācijā, kura iesniegta saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 364. vai 369.f pantu, atmaksā pārmaksāto summu tieši attiecīgajam nodokļa maksātājam.

Ja identifikācijas dalībvalsts saņēmusi summu par PVN deklarāciju, kas pēc tam atzīta par kļūdainu, un ja minētā dalībvalsts šo summu jau ir sadalījusi patēriņa dalībvalstīm, šīs patēriņa dalībvalstis katra atmaksā savu attiecīgo daļu no pārmaksātās summas tieši nodokļa maksātājam.

Tomēr, ja pārmaksas attiecas uz laikposmiem līdz pēdējam deklarācijas pārskata periodam 2018. gadā un ietver to, identifikācijas dalībvalsts atmaksā atbilstīgo attiecīgās summas daļu, kas paturēta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 904/2010 46. panta 3. punktu, un patēriņa dalībvalsts atmaksā pārmaksu, no kuras atņemta summa, ko atmaksā identifikācijas dalībvalsts.

Patēriņa dalībvalsts elektroniski informē identifikācijas dalībvalsti par šīm atmaksātajām summām.

63.a pants

Ja PVN deklarācija ir iesniegta saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 364. vai 369.f pantu, bet maksājums nav veikts vai tas ir mazāks par summu, kas izriet no deklarācijas, identifikācijas dalībvalsts desmitajā dienā pēc pēdējās dienas, kad maksājumu būtu vajadzējis veikt saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 367. vai 369.i pantu, elektroniski atgādina nodokļa maksātājam par visiem nokavētajiem PVN maksājumiem un elektroniski informē par to patēriņa dalībvalstis.

Identifikācijas dalībvalsts elektroniski informē patēriņa dalībvalsti, ka atgādinājums ir izsūtīts.

Visi turpmākie atgādinājumi un PVN iekasēšanas pasākumi ir attiecīgās patēriņa dalībvalsts atbildībā. Ja patēriņa dalībvalsts atkārtoti ir izdevusi šādus atgādinājumus, attiecīgo PVN maksā minētajai dalībvalstij.

Patēriņa dalībvalsts elektroniski informē identifikācijas dalībvalsti, ka atgādinājums ir izdots.

63.b pants

Ja PVN deklarācija nav iesniegta vai ja tā ir iesniegta ar nokavēšanos vai ir nepilnīga vai nepareiza, vai ja PVN maksājums ir nokavēts, visus procentu maksājumus, soda naudas un jebkādus citus maksājumus aprēķina un novērtē patēriņa dalībvalsts. Nodokļa maksātājs maksā šādus procentu maksājumus, soda naudas un jebkādus citus maksājumus tieši patēriņa dalībvalstij.

10.   apakšiedaļa

Uzskaites dati

63.c pants

1.   Nodokļa maksātāja veiktajā uzskaitē ietver šādu informāciju, kas uzskatāma par pietiekami detalizētu Direktīvas 2006/112/EK 369. un 369.k panta nozīmē:

a)

patēriņa dalībvalsts, kurā sniegts pakalpojums;

b)

sniegtā pakalpojuma veids;

c)

pakalpojuma sniegšanas datums;

d)

summa, kurai uzliekams nodoklis, norādot izmantoto valūtu;

e)

visi turpmākie palielinājumi vai samazinājumi summai, kurai uzliekams nodoklis;

f)

piemērotā PVN likme;

g)

iekasējamā PVN summa, norādot izmantoto valūtu;

h)

saņemto maksājumu datums un summa;

i)

visi maksājumi, kas saņemti pirms pakalpojuma sniegšanas;

j)

ja ir izrakstīts rēķins, rēķinā ietvertā informācija;

k)

klienta nosaukums / vārds, uzvārds, ja tas nodokļa maksātājam ir zināms;

l)

informācija, ko izmanto, lai noteiktu vietu, kurā klients veic uzņēmējdarbību vai kurā tam ir pastāvīgā adrese vai parastā dzīvesvieta.

2.   Šā panta 1. punktā minēto informāciju nodokļa maksātājs saglabā tādā veidā, lai to var darīt pieejamu elektroniski bez kavēšanās un par katru atsevišķu sniegto pakalpojumu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. janvāra.

Tomēr dalībvalstis atļauj nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgā dalībvalstī, no 2014. gada 1. oktobra iesniegt informāciju, kas prasīta Direktīvas 2006/112/EK 360. vai 369.c pantā, reģistrācijai saskaņā ar īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgā dalībvalstī un kas sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, apraides pakalpojumus vai elektroniskos pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2012. gada 9. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

V. SHIARLY


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 77, 23.3.2011., 1. lpp.