2.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/162


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 873/2012

(2012. gada 1. oktobris)

par pārejas pasākumiem attiecībā uz Savienības sarakstu ar aromatizētājiem un izejmateriāliem, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91, Regulās (EK) Nr. 2232/96 un (EK) Nr. 110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK (1) un jo īpaši tās 25. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1334/2008 9. pantā noteikts to aromatizētāju un izejmateriālu veids, kuri ir jānovērtē un jāapstiprina.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1334/2008 10. pantā paredzēts, ka laist tirgū tīrā veidā un izmantot pārtikā vai uz tās var vienīgi tos 9. pantā minētos aromatizētājus un izejmateriālus, kas ir iekļauti Savienības sarakstā, attiecīgā gadījumā atbilstīgi tajā precizētajiem nosacījumiem.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1334/2008 30. pantā norādīts, ka 10. pantu piemēro pēc 18 mēnešiem no Savienības saraksta piemērošanas dienas.

(4)

Tādēļ Regulas (EK) Nr. 1334/2008 30. panta trešās daļas nolūkā ir lietderīgi noteikt Savienības saraksta piemērošanas dienu.

(5)

Pirmkārt, ar Komisijas Regulu (ES) 872/2012 (2) ir izveidots Savienības saraksts ar aromatizējošās vielām, kuras minētas Regulas (EK) Nr. 1334/2008 9. panta a) punktā, iekļaujot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2232/96 (3) minēto aromatizējošo vielu sarakstu Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā un nosakot minētā saraksta piemērošanas dienas.

(6)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1334/2008 aromatizējošās vielas, kas nav iekļautas Savienības sarakstā, var laist tirgū tīrā veidā un izmantot pārtikā vai uz tās 18 mēnešus no dienas, kad sāk piemērot Savienības sarakstu. Tā kā aromatizējošas vielas jau ir dalībvalstu tirgū, būtu jāparedz noteikums, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz Savienības atļaujas piešķiršanas procedūru. Lai palielinātu tiesisko noteiktību, būtu jāparedz pārejas periods arī attiecībā uz pārtiku, kas satur minētās aromatizējošās vielas.

(7)

Otrkārt, 9. panta b) līdz f) punktā minētie aromatizētāji un izejmateriāli ir jānovērtē. Ieinteresētajām personām jāiesniedz pieteikumi Savienības saraksta atjaunināšanai, pievienojot sarakstam vielas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1331/2008, un jāievēro Komisijas 2011. gada 10. marta Regula (ES) Nr. 234/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (4), attiecībā uz prasītajiem datiem un to pieteikumu saturu, sagatavošanu un iesniegšanu, kas paredzēti atļaujas piešķiršanai aromatizētājiem un izejmateriāliem, kas ir minēti Regulas (EK) Nr. 1334/2008 9. panta b) līdz f) punktā.

(8)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1334/2008 mērķiem, veicinot tiesisko noteiktību un nediskrimināciju, ir lietderīgi pieņemt pārejas pasākumus, lai nodrošinātu pietiekamu laiku minēto aromatizētāju un izejmateriālu novērtēšanai un atļauju piešķiršanai.

(9)

Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikuma B līdz F daļas piemērošanas diena attiecībā uz aromatizētājiem un izejmateriāliem, kuri ir uzskaitīti minētās regulas 9. panta b) līdz f) punktā, būtu jāatliek, lai nodrošinātu pietiekamu laiku minēto aromatizētāju un izejmateriālu novērtēšanai un atļauju piešķiršanai.

(10)

Ieinteresētajām pusēm noteiktā termiņā būtu jāiesniedz pieteikumi atļauju piešķiršanai attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1334/2008 9. panta b) līdz f) punktā minētajiem aromatizētājiem un izejmateriāliem, kas pašlaik ir laisti tirgū.

(11)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1334/2008 aromatizētājus un izejmateriālus, kas ir uzskatīti 9. panta b) līdz f) punktā, bet nav iekļauti Savienības sarakstā, var laist tirgū tīrā veidā un izmantot pārtikā un uz tās 18 mēnešus no dienas, kad sāk piemērot Savienības sarakstu. Tā kā aromatizētāji un izejmateriāli, kas ir minēti Regulas (EK) Nr. 1334/2008 9. panta b) līdz f) punktā, jau ir dalībvalstu tirgū, būtu jāparedz noteikums, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz Savienības atļaujas piešķiršanas procedūru. Lai palielinātu tiesisko noteiktību, būtu jāparedz pārejas periods arī attiecībā uz pārtiku, kas satur minētos aromatizētājus un izejmateriālus.

(12)

Regulas (EK) Nr. 1334/2008 30. pantā noteikts, ka Regulas (EK) Nr. 1334/2008 26. un 28. pants par grozījumiem Padomes 1991. gada 10. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1601/91, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus saturošu kokteiļu definēšanu un to nosaukumu un noformējumu veidošanu (5), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulā (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (6) piemēro no dienas, kad sāk piemērot Savienības sarakstu. Tādēļ Regulas (EK) Nr. 1334/2008 30. panta ceturtās daļas nolūkā ir lietderīgi noteikt minēto piemērošanas dienu.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un ne Eiropas Parlaments, ne Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

REGULAS (EK) NR. 1334/2008 9. PANTA A) PUNKTĀ MINĒTĀS AROMATIZĒJOŠĀS VIELAS

1. pants

Pārejas pasākumi attiecībā uz pārtiku, kas satur aromatizējošas vielas

Aromatizējošas vielas saturošus pārtikas produktus, kuri likumīgi laisti tirgū vai marķēti pirms 2014. gada 22. oktobra, bet kas neatbilst Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikuma A daļai, var tirgot līdz to minimālā derīguma termiņa vai uz produkta norādītā izlietošanas termiņa (“izlietot līdz”) beigām.

II NODAĻA

REGULAS (EK) NR. 1334/2008 9. PANTA B) LĪDZ F) PUNKTĀ MINĒTIE AROMATIZĒTĀJI UN IZEJMATERIĀLI

2. pants

Savienības saraksta ar aromatizētājiem un izejmateriāliem B līdz F daļas piemērošanas diena

Regulas (EK) Nr. 1334/2008 30. panta trešās daļas nolūkā saistībā ar 10. pantu minētās regulas I pielikumā iekļautā Savienības saraksta ar aromatizētājiem un izejmateriāliem B līdz F daļu piemēro no 2016. gada 22. oktobra.

3. pants

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1331/2008 vēlākais līdz 2015. gada 22. oktobrim ieinteresētās personas Komisijai iesniedz pieteikumus atļaujas piešķiršanai aromatizētājiem un izejmateriāliem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1334/2008 9. panta b) līdz f) punktā un kas laisti tirgū laikā, kad stājas spēkā šī regula.

4. pants

Pārejas pasākums attiecībā uz pārtiku, kas satur aromatizētājus un izejmateriālus, kuri ir minēti Regulas (EK) Nr. 1334/2008 9. panta b) līdz f) punktā

Regulas (EK) Nr. 1334/2008 9. panta b) līdz f) punktā minētos aromatizētājus un izejmateriālus saturošus pārtikas produktus, kas ir likumīgi laisti tirgū vai marķēti pirms 2018. gada 22. aprīla, bet neatbilst Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikuma B līdz F daļai, var tirgot līdz to minimālā derīguma termiņa vai uz produkta norādītā izlietošanas termiņa (“izlietot līdz”) beigām.

III NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

5. pants

Grozījumi Regulā (EEK) Nr. 1601/91 un Regulā (EK) Nr. 110/2008

Regulas (EK) Nr. 1334/2008 30. panta ceturtās daļas nolūkā attiecībā uz grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 1601/91 un Regulā (EK) Nr. 110/2008 Savienības saraksta ar aromatizētājiem un izejmateriāliem piemērošanas diena ir 2013. gada 22. aprīla.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 1. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 34. lpp.

(2)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.

(3)  OV L 299, 23.11.1996., 1. lpp.

(4)  OV L 64, 11.3.2011., 15. lpp.

(5)  OV L 149, 14.6.1991., 1. lpp.

(6)  OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.