19.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 252/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 840/2012

(2012. gada 18. septembris)

par atļauju lietot 6-fitāzi (EC 3.1.3.26), ko iegūst no Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), kā barības piedevu visu sugu gaļas putniem, izņemot gaļas cāļus, gaļas tītarus un gaļas pīles, un visu sugu dējējputniem, izņemot dējējvistas (atļaujas turētājs Danisco Animal Nutrition)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 ir noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju 6-fitāzei (EC 3.1.3.26), ko iegūst no Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233). Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā paredzētās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju lietot no Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) iegūtu 6-fitāzi (EC 3.1.3.26) kā barības piedevu visām gaļas putnu sugām, izņemot gaļas cāļus, gaļas tītarus un gaļas pīles, un visām dējējputnu sugām, izņemot dējējvistas, un paredz to klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 785/2007 (2) un Komisijas Regulu (EK) Nr. 379/2009 (3) 6-fitāzes EC 3.1.3.26 preparātus bija atļauts desmit gadus lietot kā barības piedevu gaļas cāļiem, gaļas tītariem, dējējvistām, sivēniem (atšķirtiem), gaļas pīlēm, nobarojamām cūkām un sivēnmātēm.

(5)

Tika iesniegti jauni dati, lai pamatotu pieteikumu atļaujai lietot 6-fitāzi (EC 3.1.3.26), ko iegūst no Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), kā barības piedevu visām gaļas putnu sugām, izņemot gaļas cāļus, gaļas tītarus un gaļas pīles, un visām dējējputnu sugām, izņemot dējējvistas. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2012. gada 7. marta atzinumā (4) secināja, ka 6-fitāzei (EC 3.1.3.26), ko iegūst no Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), ieteiktajos lietošanas apstākļos nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka tās lietošana var uzlabot fosfora sagremojamību visām mērķsugām. Iestāde uzskata, ka nav vajadzīgas īpašas prasības uzraudzības veikšanai pēc preparāta laišanas tirgū. Iestāde arī pārbaudīja ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija.

(6)

No Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) iegūtās 6-fitāzes (EC 3.1.3.26) novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie nosacījumi atļaujas piešķiršanai ir izpildīti. Tādēļ šo preparātu būtu jāļauj lietot atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā norādīto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 18. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 175, 5.7.2007., 5. lpp.

(3)  OV L 116, 9.5.2009., 6. lpp.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(3):2619.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Aktīvās vienības/kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4a1640

Danisco Animal Nutrition (juridiskā persona – Danisco (UK) Limited)

6-fitāze EC 3.1.3.26

 

Piedevas sastāvs

6-fitāzes preparāts (EC 3.1.3.26), ko iegūst no Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), ar šādu minimālo aktivitāti:

šķidrā un cietā veidā: 5 000 FTU (1)/g

 

Aktīvās vielas raksturojums

6-fitāze (EC 3.1.3.26), ko iegūst no Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analīzes metode  (2)

 

6-fitāzes EC 3.1.3.26 satura noteikšana barības piedevā: kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir tā neorganiskā fosfāta daudzuma noteikšana, ko no nātrija fitāta atbrīvo enzīms.

 

6-fitāzes EC 3.1.3.26 satura noteikšana premiksos un barībā: EN ISO 30024 – kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir tā neorganiskā fosfāta daudzuma noteikšana, ko no nātrija fitāta atbrīvo enzīms (pēc atšķaidīšanas ar termiski apstrādātiem pilngraudu miltiem).

Visas gaļas putnu sugas, izņemot gaļas cāļus, gaļas tītarus un gaļas pīles

250 FTU

 

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un noturību pret granulēšanos.

2.

Izmantošanai barības maisījumos, kas satur vairāk par 0,23 % ar fitīnu saistītā fosfora.

3.

Maksimālā ieteicamā deva: 1 000 FTU/kg kompleksās barības.

4.

Drošības apsvērumi: rīkojoties ar piedevu, jāizmanto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi.

2022. gada 9. oktobris

Visas dējējputnu sugas, izņemot dējējvistas

150 FTU


(1)  Viens FTU ir fermenta daudzums, kas 37 °C temperatūrā un pie pH 5,5 vienā minūtē no nātrija fitāta substrāta atbrīvo 1 mikromolu neorganiska fosfāta.

(2)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.