7.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 791/2012

(2012. gada 23. augusts),

ar kuru attiecībā uz konkrētiem savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības noteikumiem groza Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 19. panta 2., 3. un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Lai ieviestu vairākas Cites jeb Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (turpmāk “Konvencija”) Līgumslēdzēju pušu konferences piecpadsmitajā sesijā pieņemtās rezolūcijas, būtu jāgroza un jāpapildina Komisijas 2006. gada 4. maija Regula (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (2).

(2)

Regulas (EK) Nr. 865/2006 īstenošanas pieredze rāda, ka daži regulas noteikumi būtu jāgroza, lai to varētu saskanīgi un efektīvi īstenot visā Savienībā.

(3)

Tāpēc būtu jāmaina noteikumi par īpatņu identificēšanas un marķēšanas nosacījumiem, dažu dokumentu izdošanu ar atpakaļejošu spēku, personīgā īpašuma sertifikātu izdošanas nosacījumiem, personīgiem un mājas piederumiem piemērojamo Savienības režīmu, kā arī šādu piederumu reeksportu, nosacījumiem, kuri jāizpilda, lai A pielikuma īpatņus Savienībā varētu izmantot komerciālās darbībās, un iepriekš izdotiem sertifikātiem piemērojamie nosacījumi.

(4)

Regulā (EK) Nr. 865/2006 būtu jāsvītro 2. un 3. pants un I–VI pielikums, jo attiecīgie noteikumi tiks iekļauti jaunā Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012 (3), kuru pieņems saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 19. panta 1. punktu pēc tam, kad spēkā stājusies Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (4).

(5)

Konvencijas Līgumslēdzēju pušu konferences piecpadsmitajā sesijā tika pārskatītas nomenklatūras standartatsauces, kas izmantojamas, norādot sugu zinātniskos nosaukumus atļaujās un sertifikātos. Tāpēc attiecīgās izmaiņas būtu jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII pielikumā.

(6)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 865/2006.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 865/2006 groza šādi:

1)

preambulā teikumu par Regulas (EK) Nr. 865/2006 juridisko pamatu aizstāj ar šādu:

“ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (5), un jo īpaši 19. panta 2., 3. un 4. punktu,

2)

regulas 1. pantā iekļauj šādu 4.a) un 4.b) punktu:

“4.a)

“kultivēta vecāku šķirne” ir kontrolētos apstākļos izaudzētu un pavairošanai izmantotu augu kopums, ko kompetentā uzraudzības iestāde, apspriežoties ar kompetentu attiecīgās dalībvalsts zinātnisko iestādi, ir atzinušas par tādu, kas:

i)

ir izveidota saskaņā ar Cites noteikumiem un attiecīgajiem valsts tiesību aktiem un tādā veidā, kas netraucē konkrētajai sugai saglabāties savvaļā; un

ii)

tiek uzturēta pavairošanai pietiekamos daudzumos, lai mazinātu vai novērstu vajadzību ievākt savvaļas augus, un šādu ievākšanu pieļaujot vienīgi izņēmuma kārtā un tikai tādā apjomā, kas vajadzīgs, lai saglabātu kultivētās vecāku šķirnes dzīvotspēju un produktivitāti;

4.b)

“medību trofeja” ir pievienotajā Cites atļaujā vai sertifikātā norādītais dzīvnieks vai viegli atpazīstama šā dzīvnieka daļa vai atvasinājums, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

i)

ir jēls, apstrādāts vai pārstrādāts;

ii)

mednieks to ir likumīgi ieguvis, attiecīgo dzīvnieku nomedījot personīgām vajadzībām;

iii)

to importē, eksportē vai reeksportē pats mednieks vai viņa pilnvarota persona, un pārvietošana sākas tā izcelsmes valstī ar galamērķi mednieka pastāvīgās dzīvesvietas valstī;”;

3)

regulas 4. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“1.   Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 (6) 2. pantā minētās veidlapas aizpilda mašīnrakstā.

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās I pielikuma veidlapās Nr. 1 līdz Nr. 4, Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās II pielikuma veidlapās Nr. 1 un Nr. 2, Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās III pielikuma veidlapās Nr. 1 un Nr. 2, Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās V pielikuma veidlapās Nr. 1 un Nr. 2, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 4. punktā minētajās turpinājuma lapās un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 6. punktā minētajās etiķetēs nedrīkst būt dzēsumu vai labojumu, ja vien šo dzēsumu vai labojumu autentiskums nav apstiprināts ar izdevējas uzraudzības iestādes zīmogu un parakstu. Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 2. punktā minētajos paziņojumos par importu un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 4. punktā minētajās turpinājuma lapās dzēsumus vai labojumus var apliecināt ar ievešanas muitas iestādes zīmogu un parakstu.”;

4)

regulas 5.a panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Ja augu eksemplāriem vairs nav piemērojami izņēmumi saskaņā ar Konvenciju vai Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu “Skaidrojošās norādes A, B, C un D pielikumam”, atbilstīgi kuram tie ir likumīgi eksportēti un importēti, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās I un III pielikuma veidlapās 15. ailē, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās II pielikuma veidlapās 4. ailē un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās V pielikuma veidlapās 10. ailē norādāmā valsts var būt tā valsts, kurā attiecīgajiem eksemplāriem pārstāja piemērot minētos izņēmumus.”;

5)

regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:

“6. pants

Veidlapu pielikumi

1.   Ja kādai no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. pantā minētajām veidlapām pievienotais pielikums ir tās neatņemama daļa, šo faktu un lappušu skaitu skaidri norāda attiecīgajā atļaujā vai sertifikātā un katrā pielikuma lappusē iekļauj:

a)

atļaujas vai sertifikāta numuru un izdošanas datumu;

b)

atļaujas vai sertifikāta izdevējas uzraudzības iestādes parakstu un zīmogu vai spiedogu.

2.   Ja Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 1. punktā minētās veidlapas izmanto vairāk nekā vienai sugai sūtījumā, pievieno pielikumu, kurā papildus informācijai, kas prasīta šā panta 1. punktā, par katru sugu sūtījumā atkārto attiecīgās veidlapas 8. līdz 22. aili, kā arī 27. ailes daļas “faktiski importētais vai (re)eksportētais daudzums/tīrsvars” un, attiecīgā gadījumā, “transportēšanas laikā nobeigušos dzīvnieku skaits”.

3.   Ja Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 3. punktā minētās veidlapas izmanto vairāk nekā vienai sugai, pievieno pielikumu, kurā papildus informācijai, kas prasīta šā panta 1. punktā, par katru sugu atkārto attiecīgās veidlapas 8. līdz 18. aili.

4.   Ja Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 5. punktā minētās veidlapas izmanto vairāk nekā vienai sugai, pievieno pielikumu, kurā papildus informācijai, kas prasīta šā panta 1. punktā, par katru sugu atkārto attiecīgās veidlapas 4. līdz 18. aili.”;

6)

regulas 7. pantam pievieno šādu 5. punktu:

“5.   Eksporta atļaujas un reeksporta sertifikātus “eksporta apstiprinājuma” blokā ar daudzumu, parakstu un zīmogu vīzē eksporta vai reeksporta valsts ierēdnis. Ja pēc eksportēšanas eksporta dokuments ir palicis nevīzēts, importa valsts uzraudzības iestāde sazinās ar eksporta valsts uzraudzības iestādi un, izvērtējot attaisnojošos apstākļus vai dokumentus, izlemj par to, vai dokuments ir pieņemams.”;

7)

regulas 8. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“1.   Dokumentus izsniedz un lieto saskaņā ar noteikumiem un ievērojot nosacījumus, kas izklāstīti šajā regulā un Regulā (EK) Nr. 338/97, jo īpaši pēdējās minētās regulas 11. panta 1. līdz 4. punktā. Atļaujas un sertifikātus var izdot papīra vai elektroniskā formātā.”;

8)

regulas 11. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“3.   Saskaņā ar 48. un 63. pantu izdotie sertifikāti ir derīgi noteiktam darījumam, izņemot, ja attiecīgie īpatņi ir identificēti ar unikālu un pastāvīgu marķējumu vai (nedzīvi īpatņi, kurus nav iespējams marķēt) citā veidā.”;

9)

regulas 15. panta 3.a punktu aizstāj ar šādu:

“3.a   Attiecībā uz personīgā īpašumā esošiem legāli iegūtiem dzīviem dzīvniekiem, kuri tiek turēti personīgiem nekomerciāliem nolūkiem un par kuriem ir izdota importa atļauja saskaņā ar 2. punkta otro daļu, divus gadus no atļaujas izdošanas dienas ir aizliegts veikt Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 1. punktā paredzētās komerciālās darbības, un šajā laikposmā attiecībā uz A pielikumā minēto sugu īpatņiem nav pieļaujami atbrīvojumi, kas paredzēti minētās regulas 8. panta 3. punktā.

Ja importa atļauja izdota saskaņā ar 2. punkta otro daļu un attiecas uz minētajiem personīgā īpašumā esošajiem dzīvajiem dzīvniekiem vai uz Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikuma sugu īpatņiem, kas minēti regulas 4. panta 5. punkta b) apakšpunktā, atļaujas 23. ailē pievieno ierakstu “atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. vai 5. punkta, vismaz divus gadus no šīs atļaujas izdošanas dienas ir aizliegts veikt regulas 8. panta 1. punktā paredzētās komerciālās darbības”.”;

10)

regulas 30. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Gadījumā, ja īpatņi nav dzīvi dzīvnieki, uzraudzības iestāde ceļojošās izstādes sertifikātam pievieno uzskaites lapu, kurā attiecībā uz katru īpatni uzrādīta visa informācija, kas prasīta Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012 paredzētajās III pielikuma veidlapās 8. līdz 18. ailē.”;

11)

regulas 37. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis var izdot personīgā īpašuma sertifikātu likumīgajam īpašniekam tiem legāli iegūtajiem dzīvajiem dzīvniekiem, kas tiek turēti personīgiem nekomerciāliem nolūkiem.”;

12)

regulas 45. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Uzraudzības iestādes, kas saņem šādus dokumentus, bez kavēšanās pārsūta citu dalībvalstu izdotos dokumentus attiecīgajām uzraudzības iestādēm kopā ar visiem apstiprinošiem dokumentiem, kas izdoti saskaņā ar Konvenciju. Ziņošanas nolūkos sākotnējos paziņojumus par importu pārsūta arī uzraudzības iestādēm importētājā valstī, ja tā nav pirmā Savienības valsts, kurā konkrētos īpatņus ieved.”;

13)

regulas 52. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Etiķetes, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 6. punktā, izmanto tikai tad, ja herbāriju paraugus, iekonservētus, izžāvētus vai cieši noslēgtus muzeja paraugus un dzīvu augu materiālu pārvieto bezpeļņas aizdevumiem, ziedojumiem un apmaiņai starp pienācīgi reģistrētiem zinātniekiem un zinātniskām iestādēm zinātniskai izpētei.”;

14)

regulas 56. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

kultivētā vecāku šķirne ir izveidota un tiek uzturēta saskaņā ar 1. panta 4.a) punkta definīciju;”;

b)

punkta c) apakšpunktu svītro;

c)

punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

potaugu gadījumā gan saknes šķirne, gan potšķirne ir mākslīgi pavairota saskaņā ar a) un b) apakšpunktu.”;

d)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Koksni un citas koku daļas un atvasinājumus, kas iegūti no kokiem, kuri auguši monospecifiskā audzē, uzskata par mākslīgi pavairotiem saskaņā ar 1. punktu.”;

15)

regulas 58. pantā iekļauj šādu 3.a punktu:

“3.a   Ja persona, kas pastāvīgi nedzīvo Savienībā, reeksportē ārpus pastāvīgās dzīvesvietas valsts iegūtus personīgus vai mājas piederumus, arī personīgas medību trofejas, kas ietver to sugu īpatņus, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā, ir nepieciešams muitā uzrādīt reeksporta sertifikātu.”;

16)

iekļauj šādu 58.a pantu:

“58.a pants

Personīgo un mājas piederumu komerciāla izmantošana Savienībā

1.   Dalībvalsts uzraudzības iestāde drīkst atļaut komerciālas darbības ar īpatņiem, kuri pieder pie B pielikumā minētas sugas un Savienībā ievesti saskaņā ar 57. pantu, tikai ar šādiem nosacījumiem:

a)

pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, ka konkrētie īpatņi Savienībā ievesti vismaz divus gadus pirms plānotās komerciālās izmantošanas; un

b)

attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestāde ir pārliecinājusies par to, ka laikā, kad konkrētos īpatņus ieveda Savienībā, tos būtu varēts arī importēt komerciāliem nolūkiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. panta 2. punktu.

Kad minētie nosacījumi ir izpildīti, uzraudzības iestāde rakstveidā apliecina, ka konkrētos īpatņus var izmantot komerciālos nolūkos.

2.   Komerciālas darbības ar īpatņiem, kuri pieder pie A pielikumā minētas sugas un Savienībā ievesti saskaņā ar 57. pantu, ir aizliegtas.”;

17)

regulas 59. pantā iekļauj šādu 1.a punktu:

“1.a   Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktā minētos atbrīvojumus piešķir tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir pārliecinājis kompetento uzraudzības iestādi, ka attiecīgie īpatņi ir iegūti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par savvaļas augu un dzīvnieku saglabāšanu.”;

18)

regulas 62. pantam pievieno šādu 4. un 5. punktu:

“4)

nedzīviem A pielikumā iekļauto Crocodylia sugu īpatņiem ar izcelsmes kodu D, ja tie ir marķēti vai citā veidā identificēti, kā paredzēts šajā regulā;

5)

stores Acipenser brevirostrum un tās hibrīdu kaviāram ar izcelsmes kodu D, ja kaviāra iepakojums ir marķēts, kā paredzēts šajā regulā.”;

19)

regulas 63. pantam pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Iepriekš izdoti sertifikāti kļūst derīgi tikai pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs ir tos aizpildījis un nosūtījis sertifikāta kopiju izdevējai uzraudzības iestādei.”;

20)

regulas 65. panta 4. punktam pievieno šādu teikumu:

“Šo prasību neattiecina uz šīs regulas X pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem, ja vien anotācija X pielikumā neparedz marķēšanu.”;

21)

regulas 66. panta 4. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Sertifikātus par konkrētiem īpatņiem, ceļojošās izstādes sertifikātus un personīgā īpašuma sertifikātus neizdod par dzīviem īpatņiem, uz kuriem attiecas šā punkta prasības.”;

22)

regulas 72. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Dalībvalstis drīkst turpināt izdot importa un eksporta atļaujas, reeksporta sertifikātus, ceļojošo izstāžu sertifikātus un personīgā īpašuma sertifikātus, kā tas noteikts Regulas (EK) Nr. 865/2006 I, III un IV pielikumā, paziņojumus par importu, kā tas noteikts II pielikumā, un ES sertifikātus, kā tas noteikts V pielikumā, vienu gadu pēc Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 stāšanās spēkā.”;

23)

regulas VIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu;

24)

regulas IX pielikuma 2. punktu groza šādi:

a)

ierakstu par izcelsmes kodu R aizstāj ar šādu:

“R kontrolētā vidē audzēti īpatņi, kuri kā olas vai mazuļi iegūti savvaļā, ja varbūtība, ka viņi kļūst par pieaugušiem dzīvniekiem, citādi būtu ļoti maza”;

b)

ierakstu par izcelsmes kodu D aizstāj ar šādu:

“D A pielikuma dzīvnieki, kuri komerciālos nolūkos audzēti nebrīvē audzētavā, kas iekļauta Cites sekretariāta turētajā reģistrā, saskaņā ar Rezolūciju Conf. 12.10 (pārskatīta Līgumslēdzēju pušu konferences 15. sesijā), un A pielikuma augi, kuri komerciālos nolūkos mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi”;

c)

ierakstu par izcelsmes kodu C aizstāj ar šādu:

“C dzīvnieki, kuri audzēti nebrīvē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 27. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 23. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

(2)  OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 13. lpp.

(4)  OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

(5)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.”;

(6)  OV L 242, 7.9.2012., 13. lpp.”;


PIELIKUMS

“VIII PIELIKUMS

Nomenklatūras standartatsauces, kas izmantojamas, saskaņā ar 5. panta 4. punktu norādot sugu zinātniskos nosaukumus atļaujās un sertifikātos

FAUNA

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142. lpp. John Hopkins University Press, Baltimore (visām zīdītāju sugām, izņemot šādu nosaukumu atzīšanu sugu savvaļas formām (dodot tiem priekšroku salīdzinājumā ar domesticēto formu nosaukumiem): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion un izņemot turpmāk minētās sugas)

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207. lpp., Smithsonian Institution Press, Washington (Loxodonta africana un Ovis vignei)

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae).Marine Mammal Science, 21(3): 365-400 (Orcaella heinsohni)

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for “tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and “costero” (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 (Sotalia fluviatilis un Sotalia guianensis)

Merker, S. & Groves, C. P. (2006). Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi.International Journal of Primatology, 27(2): 465-485 (Tarsius lariang)

Rice, D. W., 1998. Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas (Physeter macrocephalus un Platanista gangetica)

Wada, S., Oishi, M. & YAMADA, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281 (Balaenoptera omurai)

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History (putnu kārtu un dzimtu nosaukumiem)

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039. lpp. Christopher Helm, London

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (Cites tīmekļa vietne) (visām putnu sugām, izņemot turpmāk minētos taksonus)

Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278-286 (Pyrrhura parvifrons)

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona (Psittacus intermedia un Trichoglossus haematodus)

Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112 (Garrulax taewanus)

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007). A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161-170 (Eriocnemis isabellae)

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: A new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123-130 (Glaucidium mooreorum)

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815-819 (Pionopsitta aurantiocephala)

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124: 160-171 (Ninox burhani)

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon’s “Guarouba” or “Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1-16 (Aratinga maculata)

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665-675 (Aquila hastata)

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196 (Cacatua goffiniana)

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124(2): 85-105 (Otus thilohoffmanni)

Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445 (Micrastur mintoni)

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68 (Calumma vatosoa un Calumma vencesi)

Aplin, K. P., Fitch, A. J. & King, D. J. (2006). A new species of Varanus Merrem (Squamata: Varanidae) from the Pilbara region of Western Australia, with observations on sexual dimorphism in closely related species. – Zootaxa, 1313: 1-38 (Varanus bushi)

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706. lpp. (Tupinambis)

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10 (Calumma glawi)

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43 (Varanidae)

Böhme, W. & Ziegler, T. (2005). A new monitor lizard from Halmahera, Moluccas, Indonesia (Reptilia: Squamata: Varanidae). – Salamandra, 41(1/2): 51-59 (Varanus zugorum)

Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21 (Homopus solus)

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006). A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123-141 (Bradypodion atromontanum)

Broadley, D. G. (1999). The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31-32 (Python natalensis)

Broadley, D. G. 2006. Cites Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the Cites Nomenclature Committee (Cites tīmekļa vietne, dokuments NC2006 Doc. 8) (Cordylus)

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203 (Cyclura lewisi)

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali (Tupinambis)

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492 (Tupinambis cerradensis)

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft (Eunectes beniensis)

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432 (Tropidophis xanthogaster)

Eidenmüller, B. & Wicker, R. (2004). Eine weitere neue Waranart aus dem Varanus prasinus-Komplex von der Insel Misol, Indonesien. – Sauria, 27(1): 3-8 (Varanus reisingeri)

Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999). Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894-905 (Tupinambis duseni)

Fritz, U. & Havaš, P. (2007). Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 (bez papildinājuma; Testudines, izņemot nosaukumu saglabāšanu šādām sugām: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata)

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144 (Uroplatus giganteus)

Glaw, F. & M. Vences (2007). A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496. lpp. (Calumma ambreense)

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253. lpp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5 (Phelsuma spp., tomēr saglabājot nosaukumu sugai Phelsuma ocellata)

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185 (Morelia clastolepis, Morelia nauta un Morelia tracyae, kā arī sugas statusa noteikšana taksonam Morelia kinghorni)

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381 (Tropidophis celiae)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441 (Tropidophis spiritus)

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617 (Tropidophis morenoi)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161 (Tropidophis hendersoni)

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. 19.–44. lpp. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press) (Iguanidae dzimtai, izņemot šādu sugu atzīšanu: Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense un P. wigginsi)

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74 (Varanus boehmei)

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14 (Furcifer nicosiai)

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129 (Python breitensteini un Python brongersmai)

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426 (Brachylophus bulabula)

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85. lpp. (Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo un Furcifer, izņemot šādu sugu atzīšanu: Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi un C. marojezensis)

Koch, A., Auliya, M., Schmitz, A., Kuch, U. & Böhme, W. (2007). Morphological Studies on the Systematics of South East Asian Water Monitors (Varanus salvator Complex): Nominotypic Populations and Taxonomic Overview. – Mertensiella, 16: 109 (Varanus cumingi, Varanus marmoratus, Varanus nuchalis, Varanus togianus)

Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004). Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13) (Calumma cucullatum, Calumma nasutum)

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10 (Tupinambis quadrilineatus)

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302 (Tupinambis palustris)

Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008). The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391 (Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei)

Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. (2001). The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353-357 (Crocodilurus amazonicus)

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC (Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae un Viperidae, izņemot Acrantophis, Sanzinia, Calabaria un Lichanura ģints nosaukuma saglabāšanu un sugas Epicrates maurus atzīšanu)

Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117 (Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi)

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2003). Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1-12 (Chamaeleo narraioca)

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2005). Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125-132 (Chamaeleo ntunte)

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology (Sauria dzimtu noteikšanai)

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429-442 (Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata)

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world’s rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61-68 (Batagur affinis)

Raw, L. & Brothers, D. J. (2008). Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1-7 (Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae)

Raxworthy, C.J. & Nussbaum, R.A. (2006). Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711-734 (Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne)

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270 (Naja mandalayensis)

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299 (Chamaeleo balebicornutus un Chamaeleo conirostratus)

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, W. R. (2006). A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23-38 (Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense)

Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Branch, W. R. & Mathee, C. A. (2004). Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 354-365 (Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale)

Ullenbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007). A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17 (Chamaeleo necasi)

Walbröl, U. & Walbröl, H. D. (2004). Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41-44 (Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratanaense)

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506. lpp. Jena (Gustav Fischer Verlag) (Crocodylia un Rhynchocephalia)

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 – Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2 (Uromastyx ģintij)

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406 (Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix un Naja sumatrana)

Ziegler, T., Böhme, W. & Schmitz, A. (2007). A new species of the Varanus indicus group (Squamata, Varanidae) from Halmahera Island, Moluccas: morphological and molecular evidence. – Mitteilungen Museum Naturkunde Berlin, Zoologische Reihe, 83 (supplement): 109-119 (Varanus rainerguentheri)

Ziegler, T., Schmitz, A., Koch, A. & Böhme, W. (2007). A review of the subgenus Euprepiosaurus of Varanus (Squamata: Varanidae): morphological and molecular phylogeny, distribution and zoogeography, with an identification key for the members of the V. indicus and the V. prasinus species groups. – Zootaxa, 1472: 1-28 (Varanus beccarii)

d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58 (Dendrobates uakarii)

Glaw, F. & Vences, M. (2006). Phylogeny and genus-level classification of mantellid frogs (Amphibia, Anura). – Organisms, Diversity & Evolution, 6: 236-253 (Mantella ebenaui)

Jungfer, K.-H. & Böhme, W. (2004). A new poison-dart frog (Dendrobates) from northern central Guyana (Amphibia: Anura: Dendrobatidae). – Salamandra, 40(2): 99-104 (Dendrobates nubeculosus)

Lötters, S., Schmitz, A. & Reichle, S. (2006). A new cryptic species of poison frog from the Bolivian Yungas. – Herpetozoa, 18: 115-124 (Epipedobates yungicola)

Mueses-Cisneros, J. J., Cepeda-Quilindo, B. & Moreno-Quintero, V. (2008). Una nueva especies de Epipedobates (Anura: Dendrobatidae) del suroccidente de Colombia. – Pap. Avulsos Zool. Mus. Zool. San Paulo, 48:1-10 (Epipedobates narinensis)

Rueda-Almonacid, J. V., Rada, M., Sánchez-Pacheco, S. J., Velásquez-Álvarez, A. A. & Quevedo, A. (2006). Two new and exceptional poison dart frogs of the genus Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the northeastern flank of the cordillera Central of Colombia. – Zootaxa, 1259: 39-54 (Dendrobates daleswansoni, Dendrobates dorisswansonae)

Taxonomic Checklist of Cites listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 3.0 as of 7 April 2006 (Cites tīmekļa vietne) (Amphibia)

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii un Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences (visām zivju sugām)

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009). Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44 (Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus)

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum 53: 243-246 (Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum 53: 293-340 (Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of he Australian Museum 55: 113-116 (Hippocampus)

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies 42: 284-291 (Hippocampus)

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (otrais izdevums CD-ROM formātā) (Hippocampus)

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004). Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349 (Hippocampus patagonicus)

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143 (Pandinus ģints skorpioniem)

Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30 (Brachypelma kahlenbergi)

Taxonomic Checklist of Cites listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Version 6.5 as of April 7 2006 (Cites tīmekļa vietne) (Theraphosidae)

g)   Insecta

Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347-352 (Colophon endroedyi)

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6 (Ornithoptera, Trogonoptera un Troides ģinšu dižtauriņiem)

h)   Hirudinoidea

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178. lpp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6 (Hirudo medicinalis un Hirudo verbana)

FLORA

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998) (visu Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos minēto augu nosaukumiem, ja vien noteicošie nav Pušu konferences pieņemtie sugu standartsaraksti)

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) (The Plant Book neminētiem sugu nosaukumu sinonīmiem, ja vien noteicošie nav Pušu konferences pieņemtie sugu standartsaraksti, kas minēti turpmāk)

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, 55. –64. lpp., Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) (un Nomenklatūras komitejas atzītās turpmākās versijas kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Cycadaceae, Stangeriaceae un Zamiaceae)

Cites Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) (un Nomenklatūras komitejas atzītās turpmākās versijas kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Cyclamen (Primulaceae) un Galanthus un Sternbergia (Liliaceae))

Cites Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) (un Nomenklatūras komitejas atzītās turpmākās versijas kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Cactaceae)

Cites Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) (un Nomenklatūras komitejas atzītās turpmākās versijas kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Dionaea, Nepenthes un Sarracenia)

Cites Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un turpmāka versija: Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the Cites Aloe & Pachypodium Checklist. Cites Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland (Cites tīmekļa vietne) (Nomenklatūras komiteja atzinusi izmantošanai par vadlīnijām, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Aloe un Pachypodium)

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) (un Nomenklatūras komitejas atzītās turpmākās versijas kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Taxus)

Cites Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) (un Nomenklatūras komitejas atzītās turpmākās versijas kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione un Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Volume 2, 1997); Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Volume 3, 2001); Aerides, Coelogyne, Comparettia & Masdevallia (Volume 4, 2006))

The Cites Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) (un Nomenklatūras komitejas atzītās turpmākās versijas kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas sukulentajām eiforbijām)

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) (un Nomenklatūras komitejas atzītās turpmākās versijas kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Dicksonia)

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa (un Nomenklatūras komitejas atzītās turpmākās versijas kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Hoodia)

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006). – Medicinal Plant Conservation 12: #-#.′ (Cites tīmekļa vietne) (un Nomenklatūras komitejas atzītās turpmākās versijas kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Guaiacum)

Cites checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007). Autoru adrese: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (Cites tīmekļa vietne) (un Nomenklatūras komitejas atzītās turpmākās versijas kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Bulbophyllum)

The Checklist of Cites species (2005, 2007 un versijas), ko publicējusi UNEP-WCMC, var izmantot kā neoficiālu to zinātnisko nosaukumu pārskatu, kurus Pušu konference pieņēmusi dzīvnieku sugām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos, un kā neoficiālu tās informācijas kopsavilkumu, kas ietverta Cites nomenklatūras standartatsaucēs.”