21.8.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 224/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 748/2012

(2012. gada 3. augusts),

ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju

(pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (1), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu un 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2003. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (2), ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Skaidrības labad tā būtu jāpārstrādā, jo ir veicami turpmāki grozījumi.

(2)

Regula (EK) Nr. 216/2008 nosaka kopīgas pamatprasības, kuru mērķis ir nodrošināt augstu, vienādu civilās aviācijas lidojumu drošības un vides aizsardzības līmeni. Tā prasa, lai Komisija pieņemtu vajadzīgos īstenošanas noteikumus, kas nodrošinātu to vienādu piemērošanu. Ar Regulu tiek izveidota “Eiropas Aviācijas drošības aģentūra” (turpmāk tekstā – “Aģentūra”), lai palīdzētu Komisijai šādu īstenošanas noteikumu izstrādāšanā.

(3)

Ievērojot Regulu (EK) Nr. 216/2008, būtu jāpieņem kopīgas tehniskās prasības un administratīvās procedūras, kas nodrošinātu aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču saderīgumu lidojumderīguma un vides aizsardzības ziņā. Šādās prasībās un procedūrās precizē nosacījumus, ar kādiem izdod, saglabā, groza, aptur vai atsauc attiecīgos sertifikātus.

(4)

Organizācijām, kas iesaistītas ražojumu, daļu un ierīču projektēšanā un ražošanā, būtu jāizpilda dažas tehniskās prasības, lai pierādītu, ka tām ir iespējas un līdzekļi izpildīt savas saistības, un izmantotu ar tām saistītās prerogatīvas. Komisijai jāpieņem pasākumi, kas precizētu nosacījumus, ar kādiem izdod, saglabā, groza, aptur vai atsauc sertifikātus, kuri apliecina minēto prasību izpildi.

(5)

Pieņemot kopīgo pamatprasību īstenošanas pasākumus aeronavigācijas jomā, Komisijai jāraugās, lai tajos tiktu atspoguļoti jaunākie sasniegumi un labākā prakse, jāņem vērā pasaules aviācijas pieredze un zinātnes un tehnikas attīstība un jānodrošina tūlītēja reaģēšana gadījumos, kad jānoskaidro konstatētu avāriju un nopietnu starpgadījumu iemesli.

(6)

Vajadzība nodrošināt vienveidību, piemērojot kopīgas aeronavigācijas un ekoloģiskas prasības aeronavigācijas ražojumiem, daļām un ierīcēm, prasa, lai dalībvalstu kompetentās iestādes un, attiecīgā gadījumā, Aģentūra ievērotu kopīgas procedūras, lai novērtētu atbilstību šīm prasībām. Aģentūrai būtu jāizstrādā sertifikācijas specifikācijas un vadlīnijas, kas veicinātu vajadzīgo noteikumu vienādošanu.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 69. pantu ir nepieciešams atzīt tādu sertifikātu turpmāku spēkā esību, kas izdoti pirms Regulas (EK) Nr. 1702/2003 stāšanās spēkā.

(8)

Lai Eiropā saglabātu vienādi augstu civilās aviācijas lidojumu drošības līmeni, jāievieš gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikācijas prasību un kārtības izmaiņas, it sevišķi nolūkā sīki izstrādāt noteikumus par to, kā pierādīt atbilstību tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, un nolūkā ieviest iespēju tipa sertifikātu izmaiņu gadījumā izvēlēties nodrošināt atbilstību turpmākiem standartiem.

(9)

Koncepcijas un sarežģītības ziņā palīgdzinēji ir līdzīgi gaisa kuģu dzinējiem, un dažos gadījumos palīgdzinēju projekti pat balstīti uz dzinēju projektiem. Tāpēc, lai atjaunotu saskaņotību ar dzinēju remonta noteikumiem, vajadzīgas palīgdzinēju remonta noteikumu izmaiņas.

(10)

Lai nesarežģītiem ar dzinēju darbināmiem gaisa kuģiem, izklaides lidojumiem izmantotiem gaisa kuģiem un ar tiem saistītajiem ražojumiem, daļām un ierīcēm piemērotu pasākumus, kas ir samērīgi ar to vienkāršo projektu un lietošanas veidu, vienlaikus saglabājot vienādi augstu civilās aviācijas lidojumu drošības līmeni Eiropā, jāievieš šo gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikācijas prasību un kārtības izmaiņas, un it sevišķi Eiropas vieglo gaisa kuģu, kas ir vieglāki par 2 000 kg (ELA2) vai vieglāki par 1 200 kg (ELA1), īpašniekiem jādod iespēja dažas daļas, kuras nav būtiskas drošībai, atļaut uzstādīt bez EASA 1. veidlapas.

(11)

Aģentūra sagatavoja īstenošanas noteikumu projektu un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 19. panta 1. punktu iesniedza to Komisijai kā Atzinumu Nr. 01/2009 “Iespēja atkāpties no lidojumderīguma normas projekta izmaiņu gadījumā”, Nr. 02/2009 “Eiropas Tehnisko standartu prasību (ETSO) izstrādājumu remonta un projekta izmaiņas”, Nr. 01/2010 “J apakšiedaļa DOA” un Nr. 01/2011 “ELA process un “standarta izmaiņas un remonti” ”.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūras komitejas, kura izveidota ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 65. panta 1. punktu, sniegto atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma un definīcijas

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 5. panta 5. punktu un 6. panta 3. punktu šī regula nosaka kopīgas tehniskās prasības un administratīvās procedūras ražojumu, daļu un ierīču sertifikācijai par atbilstību lidojumderīguma un vides aizsardzības prasībām, paredzot:

a)

tipa sertifikātu, ierobežotu tipa sertifikātu, papildu tipa sertifikātu un minēto sertifikātu grozījumu izdošanu;

b)

lidojumderīguma sertifikātu, ierobežotu lidojumderīguma sertifikātu, lidošanas atļauju un autorizētu izmantošanas sertifikātu izdošanu;

c)

remonta projekta apstiprinājumu izdošanu;

d)

atbilstības vides aizsardzības prasībām pierādīšanu;

e)

trokšņa līmeņa sertifikātu izdošanu;

f)

ražojumu, daļu un ierīču identifikāciju;

g)

dažu daļu un ierīču sertifikāciju;

h)

projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju;

i)

lidojumderīguma norādījumu izdošanu.

2.   Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

JAA” ir “Apvienotās aviācijas institūcijas”;

b)

JAR” ir “Vienotās prasības aviācijai”;

c)

“21. daļa” ir prasības un procedūras, kuras noteiktas šīs regulas I pielikumā, gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču sertifikācijai un projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikācijai;

d)

“M daļa” ir piemērojamās nepārtrauktas lidojumderīguma uzturēšanas prasības, kas pieņemtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008;

e)

“galvenā uzņēmējdarbības vieta” ir uzņēmuma galvenais birojs vai juridiskā adrese, kurā tiek īstenotas šajā regulā minēto darbību galvenās finanšu funkcijas un operatīvā kontrole;

f)

“izstrādājums” ir jebkura daļa un ierīce, kas izmantojama civilās aviācijas gaisa kuģī;

g)

ETSO” ir Eiropas Tehnisko standartu prasības. Eiropas Tehnisko standartu prasības ir lidojumderīguma detalizēta specifikācija, ko izdevusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (“Aģentūra”), lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas prasībām kā minimālajam darbības standartam, kas piemērojams noteiktiem izstrādājumiem;

h)

EPA” ir Eiropas Rezerves daļu apstiprinājums. Eiropas Rezerves daļu apstiprinājums izstrādājumam nozīmē, ka izstrādājums izgatavots saskaņā ar apstiprinātiem projekta datiem, kas nepieder attiecīgā ražojuma tipa sertifikāta turētājam, izņemot attiecībā uz ETSO atbilstīgajiem izstrādājumiem;

i)

ELA1 gaisa kuģis” ir šāds Eiropas vieglais gaisa kuģis:

i)

lidmašīna, kuras maksimālā pacelšanās masa (MTOM) nepārsniedz 1 200 kg un kura nav klasificēta kā sarežģīts ar dzinēju darbināms gaisa kuģis;

ii)

planieris vai planieris ar dzinēju, kura MTOM nepārsniedz 1 200 kg;

iii)

gaisa balons ar maksimālo izstrādāto pacelšanās gāzes vai karstā gaisa apjomu, kas nepārsniedz 3 400 m3 karstā gaisa baloniem, 1 050 m3 gāzes gaisa baloniem un 300 m3 piesietiem gāzes gaisa baloniem;

iv)

dirižablis, kas paredzēts ne vairāk kā četriem pasažieriem un kura maksimālais izstrādātais pacelšanās gāzes vai karstā gaisa apjoms nepārsniedz 3 400 m3 karstā gaisa dirižabļiem un 1 000 m3 gāzes dirižabļiem;

j)

ELA2 gaisa kuģis” ir šāds Eiropas vieglais gaisa kuģis ar apkalpi:

i)

lidmašīna, kuras maksimālā pacelšanās masa (MTOM) nepārsniedz 2 000 kg un kura nav klasificēta kā sarežģīts ar dzinēju darbināms gaisa kuģis;

ii)

planieris vai planieris ar dzinēju, kura MTOM nepārsniedz 2 000 kg;

iii)

gaisa balons;

iv)

karstā gaisa dirižablis;

v)

gāzes dirižablis, kas atbilst visiem turpmāk minētajiem raksturojumiem:

3 % maksimālais statiskais svars,

nevadāms vilcējspēks (izņemot reverso),

parasts un vienkāršs struktūras, vadības sistēmas un balonešu sistēmas projekts,

vadības sistēma bez pastiprinātājiem;

vi)

ļoti viegls rotorplāns.

2. pants

Ražojumu, daļu un ierīču sertifikācija

1.   Ražojumiem, daļām un ierīcēm izdod sertifikātus, kas precizēti I pielikumā (21. daļā).

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, gaisa kuģus, ieskaitot jebkuru uzstādītu ražojumu, daļu un ierīci, kas nav reģistrēta dalībvalstīs, atbrīvo no I pielikuma (21. daļas) H un I apakšiedaļas prasībām. Gaisa kuģus atbrīvo arī no I pielikuma (21. daļas) P apakšiedaļas prasībām, izņemot gadījumus, kad to identifikācijas zīmes ir noteikusi dalībvalsts.

3. pants

Tipa sertifikātu un saistīto lidojumderīguma sertifikātu derīguma nepārtrauktība

1.   Attiecībā uz ražojumiem, kam dalībvalsts līdz 2003. gada 28. septembrim ir izdevusi tipa sertifikātu vai dokumentu, kas ļauj izdot lidojumderīguma sertifikātu, piemēro šādus noteikumus:

a)

uzskata, ka šādam ražojumam ir tipa sertifikāts, kas izdots saskaņā ar šo regulu, ja:

i)

tā tipa sertifikācijas bāze ir:

JAA tipa sertifikācijas bāze ražojumiem, kas sertificēti saskaņā ar JAA tehnisko datu lapā noteiktajām JAA procedūrām, vai

attiecībā uz citiem ražojumiem projekta valsts tipa sertifikāta datu lapā noteiktā tipa sertifikācijas bāze, ja projekta valsts ir:

dalībvalsts, ja vien Aģentūra, jo īpaši ņemot vērā piemērotās lidojumderīguma normas un ekspluatācijas pieredzi, nekonstatē, ka šāda tipa sertifikācijas bāze nenodrošina lidojumu drošuma līmeni, kas ir līdzvērtīgs Regulā (EK) Nr. 216/2008 un šajā regulā noteiktajam, vai

valsts, ar ko dalībvalsts noslēgusi divpusēju lidojumderīguma nolīgumu vai tamlīdzīgu vienošanos, kurā noteikts, ka attiecīgie ražojumi ir sertificēti uz projekta valsts lidojumderīguma normu pamata, ja vien Aģentūra nekonstatē, ka projekta valsts lidojumderīguma normas vai ekspluatācijas pieredze, vai lidojumu drošuma sistēma nenodrošina lidojumu drošuma līmeni, kas ir līdzvērtīgs Regulā (EK) Nr. 216/2008 un šajā regulā noteiktajam.

Aģentūra veic otrajā ievilkumā minēto noteikumu sākotnējo ietekmes novērtējumu, lai sniegtu Komisijai atzinumu, kurā iekļauti šīs regulas iespējamie grozījumi;

ii)

vides aizsardzības prasības ir Čikāgas konvencijas 16. pielikumā noteiktās un ražojumam piemērojamās prasības;

iii)

piemērojamie lidojumderīguma norādījumi ir projekta valsts lidojumderīguma norādījumi;

b)

līdz 2003. gada 28. septembrim dalībvalsts reģistrā iekļautu atsevišķu gaisa kuģu projektus uzskata par apstiprinātiem saskaņā ar šo regulu, ja:

i)

to pamattipa projekts ir daļa no a) apakšpunktā minētā tipa sertifikāta;

ii)

visas tās izmaiņas pamattipa projektā, par kurām tipa sertifikāta turētājs nav atbildīgs, ir apstiprinātas; un

iii)

ir ievēroti reģistrācijas dalībvalsts līdz 2003. gada 28. septembrim izdotie vai pieņemtie lidojumderīguma norādījumi, tostarp visi projekta valsts lidojumderīguma norādījumu grozījumi, kam piekritusi reģistrācijas dalībvalsts.

2.   Attiecībā uz ražojumiem, kam tipa sertificēšanu 2003. gada 28. septembrī veic JAA vai dalībvalsts, piemēro šādus noteikumus:

a)

ja ražojumu sertificē vairākas dalībvalstis, atsaucei izmanto visprogresīvāko projektu;

b)

nepiemēro I pielikuma (21. daļas) 21.A.15. punkta a), b) un c) apakšpunktu;

c)

atkāpjoties no I pielikuma (21. daļas) 21.A.17. punkta a) apakšpunkta noteikumiem, tipa sertifikācijas bāze ir tā, ko apstiprinājuma pieteikuma iesniegšanas dienā nosaka JAA vai attiecīgos gadījumos dalībvalsts;

d)

atzinumu par atbilstību, kas sniegts, ievērojot JAA vai dalībvalsts noteiktās procedūras, uzskata par atzinumu, ko sniegusi Aģentūra, lai izpildītu I pielikuma (21. daļas) 21.A.20. punkta a) un b) apakšpunkta noteikumus.

3.   Attiecībā uz ražojumiem, kam ir valsts tipa sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments un kam dalībvalsts veiktu izmaiņu apstiprināšana nav pabeigta līdz termiņam, kad tipa sertifikātam jābūt saskaņā ar šo regulu, piemēro šādus noteikumus:

a)

ja apstiprināšanā piedalās vairākas dalībvalstis, atsaucei izmanto visprogresīvāko projektu;

b)

nepiemēro I pielikuma (21. daļas) 21.A.93. punktu;

c)

piemērojamā tipa sertifikācijas bāze ir tā, ko izmaiņu apstiprinājuma pieteikuma iesniegšanas dienā nosaka JAA vai attiecīgos gadījumos dalībvalsts;

d)

atzinumu par atbilstību, kas sniegts, ievērojot JAA vai dalībvalsts noteiktās procedūras, uzskata par atzinumu, ko sniegusi Aģentūra, lai izpildītu I pielikuma (21. daļas) 21.A.103. punkta a) apakšpunkta 2. punkta un b) apakšpunkta noteikumus.

4.   Attiecībā uz ražojumiem, kam ir valsts tipa sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments un kam dalībvalsts veikta lielāka remonta projekta apstiprināšana nav pabeigta līdz termiņam, kad tipa sertifikāta derīgumam jābūt noteiktam saskaņā ar šo regulu, atzinumu par atbilstību, kas sniegts, ievērojot JAA vai dalībvalsts noteiktās procedūras, uzskata par atzinumu, ko sniegusi Aģentūra, lai izpildītu I pielikuma (21. daļas) 21.A.433. punkta a) apakšpunkta noteikumus.

5.   Lidojumderīguma sertifikātu, ko izdevusi dalībvalsts, apliecinot atbilstību tipa sertifikātam, kura derīgums noteikts saskaņā ar 1. punktu, uzskata par atbilstošu šai regulai.

4. pants

Papildu tipa sertifikātu derīguma nepārtrauktība

1.   Attiecībā uz papildu tipa sertifikātiem, kurus izdevusi dalībvalsts saskaņā ar JAA procedūrām vai spēkā esošām valsts procedūrām, un attiecībā uz izmaiņām ražojumos, ko ierosinājušas personas, kas nav tādu ražojumu tipa sertifikātu turētājas, ko apstiprinājusi dalībvalsts saskaņā ar spēkā esošām valsts procedūrām, ja papildu tipa sertifikāts vai izmaiņas ir spēkā 2003. gada 28. septembrī, papildu tipa sertifikātu uzskata par izdotu un izmaiņas par apstiprinātām saskaņā ar šo regulu.

2.   Attiecībā uz papildu tipa sertifikātiem, kuru apstiprināšanu saskaņā ar spēkā esošām JAA papildu tipa sertifikācijas procedūrām 2003. gada 28. septembrī veic dalībvalsts, un attiecībā uz lielākām ražojumu izmaiņām, ko ierosinājušas personas, kas nav tādu ražojumu tipa sertifikātu turētājas, kuru apstiprināšanu saskaņā ar spēkā esošām valsts procedūrām 2003. gada 28. septembrī veic dalībvalsts, piemēro šādus noteikumus:

a)

ja sertificēšanā piedalās vairākas dalībvalstis, atsaucei izmanto visprogresīvāko projektu;

b)

nepiemēro I pielikuma (21. daļas) 21.A.113. punkta a) un b) apakšpunktu;

c)

piemērojamā sertifikācijas bāze ir tā, ko papildu tipa sertifikāta vai lielāku izmaiņu apstiprinājuma pieteikuma iesniegšanas dienā nosaka JAA vai attiecīgos gadījumos dalībvalsts;

d)

atzinumus par atbilstību, kas sniegti, ievērojot JAA vai dalībvalsts noteiktās procedūras, uzskata par atzinumiem, ko sniegusi Aģentūra, lai izpildītu I pielikuma (21. daļas) 21.A.115. punkta a) apakšpunkta noteikumus.

5. pants

Dažu dalībvalstīs reģistrētu gaisa kuģu ekspluatācijas nepārtrauktība

Attiecībā uz gaisa kuģiem, kuriem nav tipa sertifikāta, kas būtu izdots saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu, bet kuriem dalībvalsts ir izdevusi lidojumderīguma sertifikātu pirms dienas, kad attiecīgajā dalībvalstī ir sākta Regulas (EK) Nr. 1702/2003 piemērošana (4), un kuri minētajā dienā ir dalībvalsts reģistrā un joprojām ir tās reģistrā 2007. gada 28. martā, piemērojamās īpašās lidojumderīguma specifikācijas uzskata par izdotām saskaņā ar šo regulu atbilstoši šādu nosacījumu kopumam:

a)

piemērojamās īpašās lidojumderīguma specifikācijas ir projekta valsts tipa sertifikāta datu lapa un tipa sertifikāta trokšņa līmeņa datu lapa vai līdzvērtīgi projekta valsts dokumenti ar nosacījumu, ka projekta valsts ar Aģentūru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 27. panta 2. punktu ir noslēgusi attiecīgu vienošanos par darba procedūru, kurā ir iekļauta šādu gaisa kuģa projektu lidojumderīguma nepārtrauktība;

b)

vides aizsardzības prasības ir Čikāgas konvencijas 16. pielikumā noteiktās un gaisa kuģim piemērojamās prasības; un

c)

piemērojamie norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu ir projekta valsts obligātie pastāvīga lidojumderīguma norādījumi.

6. pants

Daļu un ierīču sertifikātu derīguma nepārtrauktība

1.   Daļu un ierīču apstiprinājumus, ko izdevusi dalībvalsts un kas ir spēkā 2003. gada 28. septembrī, uzskata par izdotiem saskaņā ar šo regulu.

2.   Attiecībā uz daļām un ierīcēm, kam dalībvalsts 2003. gada 28. septembrī veic apstiprināšanu vai atļaujas izdošanas procedūru, piemēro šādus noteikumus:

a)

ja atļaujas izdošanas procedūrā piedalās vairākas dalībvalstis, atsaucei izmanto visprogresīvāko projektu;

b)

nepiemēro I pielikuma (21. daļas) 21.A.603. punktu;

c)

piemērojamās datu prasības saskaņā ar I pielikuma (21. daļas) 21.A.605. punktu ir prasības, ko apstiprinājuma vai atļaujas pieteikuma iesniegšanas dienā ir noteikusi attiecīgā dalībvalsts;

d)

atzinumu par atbilstību, ko sniegusi attiecīgā dalībvalsts, uzskata par atzinumu, ko sniegusi Aģentūra, lai izpildītu I pielikuma (21. daļas) 21.A.606. punkta b) apakšpunkta noteikumus.

7. pants

Lidošanas atļauja

Nosacījumus, ko dalībvalstis līdz 2007. gada 28. martam ir noteikušas attiecībā uz lidošanas atļaujām vai citiem lidojumderīguma sertifikātiem, kas izdoti gaisa kuģiem, kam nav saskaņā ar šo regulu izdota lidojumderīguma sertifikāta vai ierobežota lidojumderīguma sertifikāta, uzskata par noteiktiem saskaņā ar šo regulu, ja vien Aģentūra līdz 2008. gada 28. martam nekonstatēja, ka šādi nosacījumi negarantē drošuma līmeni, kas ir līdzvērtīgs Regulā (EK) Nr. 216/2008 vai šajā regulā noteiktajam drošuma līmenim.

8. pants

Projektēšanas organizācijas

1.   Organizācija, kas atbild par ražojumu, daļu un ierīču projektēšanu vai par to izmaiņām, vai to remontiem, pierāda savas iespējas saskaņā ar I pielikumu (21. daļu).

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, organizācija, kam galvenā uzņēmējdarbības vieta ir trešajā valstī, drīkst pierādīt savas iespējas kā tāda sertifikāta turētāja, kuru minētā valsts izdevusi ražojumam, daļai vai ierīcei, attiecībā uz ko tā iesniedz pieteikumu, ja:

a)

minētā valsts ir projekta valsts; un

b)

Aģentūra ir konstatējusi, ka minētās valsts sistēma ietver tādu pašu atbilstības neatkarīgas pārbaudes līmeni, kāds paredzēts šajā regulā, ar līdzvērtīgu organizāciju apstiprināšanas sistēmu vai ar minētās valsts kompetentās iestādes tiešu iesaistīšanu.

3.   Projektēšanas organizācijas apstiprinājumus, ko dalībvalsts izdevusi vai atzinusi saskaņā ar JAA prasībām un procedūrām un kas ir spēkā pirms 2003. gada 28. septembra, uzskata par atbilstošiem šai regulai.

9. pants

Ražošanas organizācijas

1.   Organizācija, kas atbild par ražojumu, daļu un ierīču ražošanu, pierāda savas iespējas saskaņā ar I pielikuma (21. daļas) noteikumiem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, ražotājs, kam galvenā uzņēmējdarbības vieta ir trešajā valstī, drīkst pierādīt savas iespējas kā tāda sertifikāta turētājs, kuru minētā valsts izdevusi ražojumam, daļai vai ierīcei, attiecībā uz ko tas iesniedz pieteikumu, ja:

a)

minētā valsts ir ražotājvalsts; un

b)

Aģentūra ir konstatējusi, ka minētās valsts sistēma ietver tādu pašu atbilstības neatkarīgas pārbaudes līmeni, kas paredzēts šajā regulā, ar līdzvērtīgu organizāciju apstiprināšanas sistēmu vai ar minētās valsts kompetentās iestādes tiešu iesaistīšanu.

3.   Ražošanas organizāciju apstiprinājumus, ko dalībvalsts izdevusi vai atzinusi saskaņā ar JAA prasībām un procedūrām un kas ir spēkā pirms 2003. gada 28. septembra, uzskata par atbilstošiem šai regulai.

10. pants

Aģentūras pasākumi

1.   Aģentūra izstrādā pieņemamus līdzekļus atbilstības panākšanai, kurus kompetentās iestādes, organizācijas un personāls var izmantot, lai pierādītu atbilstību šīs regulas I pielikumā (21. daļā) izklāstītajiem noteikumiem.

2.   Ar aģentūras izstrādātajiem pieņemamajiem līdzekļiem atbilstības panākšanai neievieš jaunas prasības un neatvieglina šīs regulas I pielikumā (21. daļā) noteiktās prasības.

3.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 216/2008 54. un 55. pantu, ja tiek izmantoti aģentūras izstrādātie pieņemamie līdzekļi atbilstības panākšanai, attiecīgās šīs regulas I pielikumā (21. daļā) noteiktās prasības bez turpmākiem pierādījumiem uzskata par izpildītām.

11. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 1702/2003 atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas III pielikumā.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 3. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp.

(3)  Sk. II pielikumu.

(4)  ES15: 2003. gada 28. septembris; ES10: 2004. gada 1. maijs; ES2: 2007. gada 1. janvāris.


I PIELIKUMS

21.   DAĻA

Gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču sertifikācija un projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikācija

Saturs

21.1.

Vispārīgā daļa

A IEDAĻA –

TEHNISKĀS PRASĪBAS

A APAKŠIEDAĻA –

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

21.A.1.

Darbības joma

21.A.2.

Saistības, ko uzņemas cita persona, kas nav sertifikāta pieteikuma iesniedzējs vai sertifikāta turētājs

21.A.3.A.

Bojājumi, darbības traucējumi un defekti

21.A.3.B.

Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu

21.A.4.

Projektēšanas un ražošanas koordinēšana

B APAKŠIEDAĻA –

TIPA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE TIPA SERTIFIKĀTI

21.A.11.

Darbības joma

21.A.13.

Atbilstība

21.A.14.

Iespēju pierādīšana

21.A.15.

Pieteikums

21.A.16.A.

Lidojumderīguma normas

21.A.16.B.

Īpaši nosacījumi

21.A.17.

Tipa sertifikācijas bāze

21.A.18.

Norādes uz piemērojamām sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām

21.A.19.

Izmaiņas, kam nepieciešams jauns tipa sertifikāts

21.A.20.

Atbilstība tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām

21.A.21.

Tipa sertifikāta izdošana

21.A.23.

Ierobežota tipa sertifikāta izdošana

21.A.31.

Tipa projekts

21.A.33.

Pārbaudes un testi

21.A.35.

Lidojuma pārbaudījumi

21.A.41.

Tipa sertifikāts

21.A.44.

Turētāja pienākumi

21.A.47.

Nodošana

21.A.51.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.55.

Uzskaite

21.A.57.

Rokasgrāmatas

21.A.61.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

(C APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

D APAKŠIEDAĻA –

IZMAIŅAS TIPA SERTIFIKĀTOS UN IEROBEŽOTOS TIPA SERTIFIKĀTOS

21.A.90.

Darbības joma

21A.90.B

Standarta izmaiņas

21.A.91.

Tipa projekta izmaiņu klasifikācija

21.A.92.

Atbilstība

21.A.93.

Pieteikums

21.A.95.

Sīkas izmaiņas

21.A.97.

Lielākas izmaiņas

21.A.101.

Norādes uz piemērojamām sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām

21A.103.

Apstiprinājuma izdošana

21A.105.

Uzskaite

21A.107.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

21A.109.

Pienākumi un EPA marķējums

E APAKŠIEDAĻA –

PAPILDU TIPA SERTIFIKĀTI

21.A.111.

Darbības joma

21.A.112.A.

Atbilstība

21.A.112.B.

Iespēju pierādīšana

21.A.113.

Papildu tipa sertifikāta pieteikums

21.A.114.

Atbilstības pierādīšana

21.A.115.

Papildu tipa sertifikāta izdošana

21.A.116.

Nodošana

21.A.117.

Izmaiņas tajā ražojuma daļā, uz ko attiecas papildu tipa sertifikāts

21.A.118.A.

Pienākumi un EPA marķējums

21.A.118.B.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.119.

Rokasgrāmatas

21.A.120.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

F APAKŠIEDAĻA –

RAŽOŠANA BEZ RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA

21.A.121.

Darbības joma

21.A.122.

Atbilstība

21.A.124.

Pieteikums

21.A.125.A.

Vienošanās dokumenta izdošana

21.A.125.B.

Atzinumi

21.A.125.C.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.126.

Ražošanas pārbaudes sistēma

21.A.127.

Testi: gaisa kuģis

21.A.128.

Testi: dzinēji un propelleri

21.A.129.

Ražotāja pienākumi

21.A.130.

Atbilstības apliecinājums

G APAKŠIEDAĻA –

RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21.A.131.

Darbības joma

21.A.133.

Atbilstība

21.A.134.

Pieteikums

21.A.135.

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma izdošana

21.A.139.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

21.A.143.

Pašraksturojums

21.A.145.

Apstiprināšanas prasības

21.A.147.

Izmaiņas apstiprinātajā ražošanas organizācijā

21.A.148.

Atrašanās vietas maiņas

21.A.149.

Nodošana

21.A.151.

Apstiprinājuma noteikumi

21.A.153.

Izmaiņas apstiprinājuma noteikumos

21.A.157.

Pārbaudes

21.A.158.

Atzinumi

21.A.159.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.163.

Prerogatīvas

21.A.165.

Turētāja pienākumi

H APAKŠIEDAĻA –

LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI

21.A.171.

Darbības joma

21.A.172.

Atbilstība

21.A.173.

Klasifikācija

21.A.174.

Pieteikums

21.A.175.

Valoda

21.A.177.

Grozīšana vai modificēšana

21.A.179.

Nodošana un atkārtota izdošana dalībvalstīs

21.A.180.

Pārbaudes

21.A.181.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.182.

Gaisa kuģa identifikācija

I APAKŠIEDAĻA –

TROKŠŅA LĪMEŅA SERTIFIKĀTI

21.A.201.

Darbības joma

21.A.203.

Atbilstība

21.A.204.

Pieteikums

21.A.207.

Grozīšana vai modificēšana

21.A.209.

Nodošana un atkārtota izdošana dalībvalstīs

21.A.210.

Pārbaudes

21.A.211.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

J APAKŠIEDAĻA –

PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21.A.231.

Darbības joma

21.A.233.

Atbilstība

21.A.234.

Pieteikums

21.A.235.

Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma izdošana

21.A.239.

Projekta nodrošināšanas sistēma

21.A.243.

Dati

21.A.245.

Apstiprināšanas prasības

21.A.247.

Izmaiņas projekta nodrošināšanas sistēmā

21.A.249.

Nodošana

21.A.251.

Apstiprinājuma noteikumi

21.A.253.

Izmaiņas apstiprinājuma noteikumos

21.A.257.

Pārbaudes

21.A.258.

Atzinumi

21.A.259.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.263.

Prerogatīvas

21.A.265.

Turētāja pienākumi

K APAKŠIEDAĻA –

DAĻAS UN IERĪCES

21.A.301.

Darbības joma

21.A.303.

Atbilstība piemērojamajām prasībām

21.A.305.

Daļu un ierīču apstiprināšana

21.A.307.

Daļu un ierīču izlaišana uzstādīšanai

(L APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

M APAKŠIEDAĻA –

REMONTI

21.A.431.A.

Darbības joma

21.A.431.B.

Standarta remonti

21.A.432.A.

Atbilstība

21.A.432.B.

Iespēju pierādīšana

21.A.433.

Remonta projekts

21.A.435.

Remontu klasifikācija

21.A.437.

Remonta projekta apstiprinājuma izdošana

21.A.439.

Rezerves daļu ražošana

21.A.441.

Remonta veikšana

21.A.443.

Ierobežojumi

21.A.445.

Neremontēts bojājums

21.A.447.

Uzskaite

21.A.449.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

21.A.451.

Pienākumi un EPA marķējums

(N APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

O APAKŠIEDAĻA –

EIROPAS TEHNISKO STANDARTU PRASĪBU ATĻAUJAS

21.A.601.

Darbības joma

21.A.602.A.

Atbilstība

21.A.602.B.

Iespēju pierādīšana

21.A.603.

Pieteikums

21.A.604.

ETSO atļauja palīgdzinējam (APU)

21.A.605.

Datu pieprasījumi

21.A.606.

ETSO atļaujas izdošana

21.A.607.

ETSO atļaujas prerogatīvas

21.A.608.

Deklarācija par projektu un tehniskajiem raksturojumiem (DDP)

21.A.609.

ETSO atļauju turētāju pienākumi

21.A.610.

Atkāpes apstiprinājums

21.A.611.

Projekta izmaiņas

21.A.613.

Uzskaite

21.A.615.

Aģentūras pārbaude

21.A.619.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.621.

Nodošana

P APAKŠIEDAĻA –

LIDOŠANAS ATĻAUJA

21.A.701.

Darbības joma

21.A.703.

Atbilstība

21.A.705.

Kompetentā iestāde

21.A.707.

Lidošanas atļaujas pieteikums

21.A.708.

Lidojuma nosacījumi

21.A.709.

Lidojuma nosacījumu apstiprinājuma pieteikums

21.A.710.

Lidojuma nosacījumu apstiprinājums

21.A.711.

Lidošanas atļaujas izdošana

21.A.713.

Izmaiņas

21.A.715.

Valoda

21.A.719.

Nodošana

21.A.721.

Pārbaudes

21.A.723.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21.A.725.

Lidošanas atļaujas atjaunošana

21.A.727.

Lidošanas atļaujas turētāja pienākumi

21.A.729.

Uzskaite

Q APAKŠIEDAĻA –

RAŽOJUMU, DAĻU UN IERĪČU IDENTIFIKĀCIJA

21.A.801.

Ražojumu identifikācija

21.A.803.

Apiešanās ar identifikācijas datiem

21.A.804.

Daļu un ierīču identifikācija

21.A.805.

Ļoti būtisku daļu identifikācija

21.A.807.

ETSO atbilstīgo izstrādājumu identifikācija

B IEDAĻA –

PROCEDŪRAS KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM

A APAKŠIEDAĻA –

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

21.B.5.

Darbības joma

21.B.20.

Kompetentās iestādes pienākumi

21.B.25.

Prasības par kompetento iestāžu organizāciju

21.B.30.

Dokumentētas procedūras

21.B.35.

Izmaiņas organizācijā un procedūrās

21.B.40.

Strīdu izšķiršana

21.B.45.

Ziņošana/koordinēšana

21.B.55.

Uzskaite

21.B.60.

Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu

B APAKŠIEDAĻA –

TIPA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE TIPA SERTIFIKĀTI

(C APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

D APAKŠIEDAĻA –

IZMAIŅAS TIPA SERTIFIKĀTOS UN IEROBEŽOTOS TIPA SERTIFIKĀTOS

E APAKŠIEDAĻA –

PAPILDU TIPA SERTIFIKĀTI

F APAKŠIEDAĻA –

RAŽOŠANA BEZ RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA

21.B.120.

Pārbaudes

21.B.125.

Atzinumi

21.B.130.

Vienošanās dokumenta izdošana

21.B.135.

Vienošanās dokumenta saglabāšana

21.B.140.

Vienošanās dokumenta grozīšana

21.B.145.

Vienošanās dokumenta ierobežošana, apturēšana un atsaukšana

21.B.150.

Uzskaite

G APAKŠIEDAĻA –

RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21.B.220.

Pārbaudes

21.B.225.

Atzinumi

21.B.230.

Sertifikāta izdošana

21.B.235.

Pastāvīga uzraudzība

21.B.240.

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma grozīšana

21.B.245.

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma apturēšana un atsaukšana

21.B.260.

Uzskaite

H APAKŠIEDAĻA –

LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI

21.B.320.

Pārbaudes

21.B.325.

Lidojumderīguma sertifikāta izdošana

21.B.326.

Lidojumderīguma sertifikāts

21.B.327.

Ierobežotais lidojumderīguma sertifikāts

21.B.330.

Lidojumderīguma sertifikātu un ierobežoto lidojumderīguma sertifikātu apturēšana un atsaukšana

21.B.345.

Uzskaite

I APAKŠIEDAĻA –

TROKŠŅA LĪMEŅA SERTIFIKĀTI

21.B.420.

Pārbaudes

21.B.425.

Trokšņa līmeņa sertifikātu izdošana

21.B.430.

Trokšņa līmeņa sertifikātu apturēšana un atsaukšana

21.B.445.

Uzskaite

J APAKŠIEDAĻA –

PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

K APAKŠIEDAĻA –

DAĻAS UN IERĪCES

(L APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

M APAKŠIEDAĻA –

REMONTI

(N APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

O APAKŠIEDAĻA –

EIROPAS TEHNISKO STANDARTU PRASĪBU ATĻAUJAS

P APAKŠIEDAĻA –

LIDOŠANAS ATĻAUJA

21.B.520.

Pārbaudes

21.B.525.

Lidošanas atļauju izdošana

21.B.530.

Lidošanas atļauju atsaukšana

21.B.545.

Uzskaite

Q APAKŠIEDAĻA –

RAŽOJUMU, DAĻU UN IERĪČU IDENTIFIKĀCIJA

Papildinājumi

I papildinājums –

EASA 1. veidlapa. Autorizēts izmantošanas sertifikāts

II papildinājums –

EASA 15.a veidlapa. Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts

III papildinājums –

EASA 20.a veidlapa. Lidošanas atļauja

IV papildinājums –

EASA 20.b veidlapa. Lidošanas atļauja (izdod apstiprinātas organizācijas)

V papildinājums –

EASA 24. veidlapa. Ierobežots lidojumderīguma sertifikāts

VI papildinājums –

EASA 25. veidlapa. Lidojumderīguma sertifikāts

VII papildinājums –

EASA 45. veidlapa. Trokšņa līmeņa sertifikāts

VIII papildinājums –

EASA 52. veidlapa. Gaisa kuģa atbilstības apliecinājums

IX papildinājums –

EASA 53. veidlapa. Izmantošanas sertifikāts

X papildinājums –

EASA 55. veidlapa. Ražošanas organizācijas apstiprinājuma sertifikāts

XI papildinājums –

EASA 65. veidlapa. Vienošanās dokuments ražošanai bez ražošanas organizācijas apstiprinājuma

21.1.   Vispārīgā daļa

I pielikumā (21. daļā) “kompetentā iestāde” ir:

a)

dalībvalsts atbildīgā iestāde attiecībā uz organizācijām, kam galvenā uzņēmējdarbības vieta ir dalībvalstī, vai Aģentūra, ja minētā dalībvalsts to pieprasa; vai

b)

Aģentūra attiecībā uz organizācijām, kam galvenā uzņēmējdarbības vieta ir trešajā valstī.

A   IEDAĻA

TEHNISKĀS PRASĪBAS

A APAKŠIEDAĻA –   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

21.A.1.   Darbības joma

Šī iedaļa ietver vispārīgus noteikumus, kas attiecas uz jebkura saskaņā ar šo iedaļu izdota vai izdodama sertifikāta pieteikuma iesniedzēja un turētāja tiesībām un pienākumiem.

21.A.2.   Saistības, ko uzņemas cita persona, kas nav sertifikāta pieteikuma iesniedzējs vai sertifikāta turētājs

Pasākumus un pienākumus, ko jāuzņemas veikt ražojuma, daļas vai ierīces, uz ko attiecas šī iedaļa, sertifikāta turētājam vai sertifikāta pieteikuma iesniedzējam, to uzdevumā drīkst uzņemties jebkura cita fiziska vai juridiska persona, ja minētā sertifikāta turētājs vai sertifikāta pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, ka viņš ir ar šo otru personu noslēdzis līgumu, kas nodrošina, ka turētāja pienākumi tiek un tiks pienācīgi izpildīti.

21.A.3.A.   Bojājumi, darbības traucējumi un defekti

a)

Datu vākšanas, pārbaudes un analīzes sistēma

Saskaņā ar šo regulu izdota tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta, Eiropas Tehnisko standartu prasību (ETSO) atļaujas, lielāka remonta projekta apstiprinājuma vai jebkura cita attiecīga apstiprinājuma turētājam ir sistēma, lai vāktu, pārbaudītu un analizētu ziņojumus un informāciju par bojājumiem, darbības traucējumiem, defektiem vai citiem notikumiem, kuri rada vai var radīt problēmas, uzturot lidojumderīgumu ražojumam, daļai vai ierīcei, uz ko attiecas tipa sertifikāts, ierobežota tipa sertifikāts, papildu tipa sertifikāts, ETSO atļauja, būtiska remonta projekta apstiprinājums vai jebkurš cits attiecīgs apstiprinājums, kuru uzskata par izdotu saskaņā ar šo regulu. Informācija par šo sistēmu ir pieejama visiem ražojuma, daļas vai ierīces lietotājiem un pēc pieprasījuma – jebkurai saskaņā ar citām saistītām īstenošanas regulām pilnvarotai personai.

b)

Ziņošana Aģentūrai

1.

Saskaņā ar šo regulu izdota tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta, ETSO atļaujas, lielāka remonta projekta apstiprinājuma vai jebkura cita attiecīga apstiprinājuma turētājs ziņo Aģentūrai par jebkuru bojājumu, darbības traucējumu, defektu vai citu notikumu, ko apzinās saistībā ar ražojumu, daļu vai ierīci, uz ko attiecas tipa sertifikāts, ierobežota tipa sertifikāts, papildu tipa sertifikāts, ETSO atļauja, lielāka remonta projekta apstiprinājums vai jebkurš cits attiecīgs apstiprinājums, ko uzskata par izdotu saskaņā ar šo regulu, un kas radījis vai var radīt nedrošu stāvokli.

2.

Šos ziņojumus Aģentūras noteiktā formā un veidā sniedz iespējami īsā laikā un katrā ziņā nosūta ne vēlāk kā 72 stundas pēc iespējami nedrošā stāvokļa konstatācijas, ja nav ārkārtēju apstākļu, kas to neļauj izdarīt.

c)

Ziņoto notikumu izmeklēšana

1.

Ja iemesls notikumam, par ko ir ziņots atbilstīgi b) apakšpunktam vai atbilstīgi 21.A.129. punkta f) apakšpunkta 2. punktam vai 21.A.165. punkta f) apakšpunkta 2. punktam, ir projekta trūkumi vai ražošanas trūkumi, tad saskaņā ar šo regulu izdota tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta, lielāka remonta projekta apstiprinājuma, ETSO atļaujas vai jebkura cita attiecīga apstiprinājuma turētājs vai, attiecīgā gadījumā, ražotājs pēta trūkuma cēloni un ziņo Aģentūrai par savas izmeklēšanas rezultātiem un par jebkuriem pasākumiem, ko viņš veiks vai ierosina veikt, lai minēto trūkumu novērstu.

2.

Ja Aģentūra uzskata, ka nepieciešams rīkoties, lai novērstu trūkumu, tad saskaņā ar šo regulu izdota tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta, lielāka remonta projekta apstiprinājuma, ETSO atļaujas vai jebkura cita attiecīga apstiprinājuma turētājs vai, attiecīgā gadījumā, ražotājs iesniedz Aģentūrai attiecīgos datus.

21.A.3.B.   Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu

a)

Norādījums attiecībā uz lidojumderīgumu ir Aģentūras izdots vai pieņemts dokuments, kas uzliek pienākumu veikt darbības ar gaisa kuģi, lai atjaunotu pieļaujamu lidojumu drošības līmeni, ja pierādījumi liecina, ka citādi šā gaisa kuģa lidojumu drošības līmenis var tikt apdraudēts.

b)

Aģentūra izdod norādījumu attiecībā uz lidojumderīgumu, ja:

1.

Aģentūra ir konstatējusi, ka gaisa kuģī stāvoklis ir nedrošs gaisa kuģa vai gaisa kuģī uzstādīta dzinēja, propellera, daļas vai ierīces trūkuma dēļ; un

2.

minētais stāvoklis, visticamāk, būs vai radīsies citos gaisa kuģos.

c)

Ja Aģentūrai jāizdod norādījums attiecībā uz lidojumderīgumu, lai novērstu nedrošu stāvokli, kas minēts b) apakšpunktā, vai lai prasītu veikt pārbaudi, saskaņā ar šo regulu izdota tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta, lielāka remonta projekta apstiprinājuma, ETSO atļaujas vai jebkura cita attiecīga apstiprinājuma turētājs:

1.

ierosina attiecīgu izlabošanas pasākumu vai nepieciešamās pārbaudes, vai abus un šo priekšlikumu sīku izklāstu iesniedz Aģentūrā apstiprināšanai;

2.

kad Aģentūra ir apstiprinājusi 1. punktā minētos priekšlikumus, dara pieejamus attiecīgus aprakstošus datus un izpildes norādījumus visiem zināmajiem ražojuma, daļas vai ierīces lietotājiem vai īpašniekiem un, pēc pieprasījuma, jebkurai personai, kam jāpilda norādījuma attiecībā uz lidojumderīgumu prasības.

d)

Norādījumā attiecībā uz lidojumderīgumu ir iekļautas vismaz turpmāk norādītās ziņas:

1.

nedroša stāvokļa identifikācija;

2.

apdraudētā gaisa kuģa identifikācija;

3.

vajadzīgā rīcība;

4.

vajadzīgās rīcības izpildes laiks;

5.

spēkā stāšanās diena.

21.A.4.   Projektēšanas un ražošanas koordinēšana

Tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta, ETSO atļaujas, tipa projekta izmaiņu apstiprinājuma vai remonta projekta apstiprinājuma vai jebkura cita attiecīga apstiprinājuma turētājs vajadzības gadījumā sadarbojas ar ražošanas organizāciju, lai nodrošinātu:

a)

apmierinošu projektēšanas un ražošanas koordinēšanu, kas noteikta 21.A.122. vai 21.A.133. punktā, vai 21.A.165. punkta c) apakšpunkta 2. punktā; un

b)

pienācīgu atbalstu ražojuma, daļas vai ierīces lidojumderīguma uzturēšanai.

B APAKŠIEDAĻA –   TIPA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE TIPA SERTIFIKĀTI

21.A.11.   Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka procedūras ražojuma tipa sertifikātu un gaisa kuģa ierobežoto tipa sertifikātu izdošanai un nosaka minēto sertifikātu pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesības un pienākumus.

21.A.13.   Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir pierādījusi vai pierāda savas iespējas saskaņā ar 21.A.14. punktu, ir tiesīga būt tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējs ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā apakšiedaļā.

21.A.14.   Iespēju pierādīšana

a)

Jebkura organizācija, kas iesniedz tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikumu, pierāda savas iespējas kā tāda projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs, ko saskaņā ar J apakšiedaļu izdevusi Aģentūra.

b)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, kā alternatīvu procedūru savu iespēju pierādīšanai pieteikuma iesniedzējs drīkst prasīt Aģentūras piekrišanu izmantot procedūras, kas nosaka īpašu projektēšanas praksi, resursus un secīgas darbības, kuras vajadzīgas, lai atbilstu šim pielikumam, ja ražojums ir viens no turpmāk norādītajiem:

1.

ELA2 gaisa kuģis;

2.

dzinējs vai propellers, kas uzstādīts ELA2 gaisa kuģī;

3.

virzuļdzinējs;

4.

fiksēta vai regulējama soļa propellers.

c)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, pieteikuma iesniedzējs var izvēlēties savu iespēju pierādīšanai iesniegt Aģentūrai 21.A.20. punkta b) apakšpunktā prasīto sertifikācijas programmu, ja ražojums ir viens no turpmāk norādītajiem:

1.

ELA1 gaisa kuģis;

2.

dzinējs vai propellers, kas uzstādīts ELA1 gaisa kuģī.

21.A.15.   Pieteikums

a)

Tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikumu iesniedz Aģentūras noteiktā formā un veidā.

b)

Gaisa kuģa tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikumam ir klāt minētā gaisa kuģa trīsdimensiju rasējums un provizoriski pamatdati, tostarp ierosinātie ekspluatācijas rādītāji un ierobežojumi.

c)

Dzinēja vai propellera tipa sertifikāta pieteikumam ir klāt dzinēja vai propellera vispārīgs rasējums, projektēto parametru, ekspluatācijas rādītāju un ierosināto ekspluatācijas ierobežojumu apraksts.

21.A.16.A.   Lidojumderīguma normas

Aģentūra saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 19. pantu izdod lidojumderīguma normas kā standarta līdzekļus, ar ko pierādīt ražojumu, daļu un ierīču atbilstību Regulas (EK) Nr. 216/2008 I pielikumā (21. daļā) noteiktajām pamatprasībām. Šādas normas ir pietiekoši sīki izstrādātas un konkrētas, lai pieteikuma iesniedzējiem norādītu, kādi noteikumi jāievēro, lai sertifikāti tiktu izdoti.

21.A.16.B.   Īpaši nosacījumi

a)

Aģentūra ražojumam nosaka īpašas sīki izstrādātas tehniskas specifikācijas, ko sauc par īpašiem nosacījumiem, ja attiecīgā lidojumderīguma norma neietver atbilstošus vai attiecīgus ražojuma lidojuma drošības standartus tādēļ, ka:

1.

ražojumam ir jauni vai neparasti projekta parametri attiecībā pret projektēšanas praksi, kas ir piemērojamās lidojumderīguma normas pamatā; vai

2.

ražojuma paredzētais izmantošanas mērķis ir neparasts; vai

3.

pieredze ar citiem līdzīgiem ekspluatācijā esošiem ražojumiem ar līdzīgiem projekta parametriem liecina, ka var rasties nedroši stāvokļi.

b)

Īpašie nosacījumi ietver tādus lidojuma drošības standartus, kādus Aģentūra uzskata par vajadzīgiem, lai noteiktu lidojumu drošības līmeni, kas ir līdzvērtīgs piemērojamajā lidojumderīguma normā noteiktajam.

21.A.17.   Tipa sertifikācijas bāze

a)

Tipa sertifikācijas bāzi, kas izziņojama tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta izdošanas mērķiem, veido:

1.

aģentūras noteiktā piemērojamā lidojumderīguma norma, kas ir spēkā minētā sertifikāta pieteikuma iesniegšanas dienā, ja vien:

i)

aģentūra nav noteikusi citādi; vai

ii)

pieteikuma iesniedzējs nav izvēlējies ievērot atbilstību sertifikācijas specifikācijām, kuras attiecas uz grozījumiem, kas stājas spēkā vēlāk, vai tas ir pieprasīts saskaņā ar c) un d) apakšpunktu;

2.

jebkurš īpašs nosacījums, kas noteikts saskaņā ar 21.A.16.B. punkta a) apakšpunktu.

b)

Lielu lidmašīnu un lielu rotorplānu tipa sertifikāta pieteikums ir spēkā piecus gadus un jebkura cita tipa sertifikāta pieteikums ir spēkā trīs gadus, izņemot gadījumus, kad pieteikuma iesniedzējs pieteikuma iesniegšanas brīdi pierāda, ka viņa ražojuma projektēšanai, izstrādāšanai un testēšanai nepieciešams ilgāks laikposms, un Aģentūra apstiprina ilgāku laikposmu.

c)

Ja tipa sertifikāts nav izdots vai ir skaidrs, ka sertifikāts netiks izdots b) apakšpunktā noteiktajā termiņā, pieteikuma iesniedzējs drīkst:

1.

iesniegt jaunu tipa sertifikāta pieteikumu un izpildīt visus a) apakšpunkta noteikumus, ko piemēro attiecībā uz sākotnējo pieteikumu; vai

2.

prasīt sākotnējā pieteikuma termiņa pagarinājumu un izpildīt piemērojamās lidojumderīguma normas, kuras bijušas spēkā dienā, ko izvēlas pieteikuma iesniedzējs un kas nedrīkst būt pirms dienas, kura ir agrāka nekā tipa sertifikāta izdošanas diena par b) apakšpunktā sākotnējam pieteikumam noteikto laikposmu.

d)

Ja pieteikuma iesniedzējs izvēlas ievērot sertifikācijas specifikāciju, kura attiecas uz grozījumu lidojumderīguma normās, kas stājas spēkā pēc tipa sertifikāta pieteikuma iesniegšanas, pieteikuma iesniedzējs ievēro arī jebkuru citu sertifikācijas specifikāciju, kuru Aģentūra uzskata par tieši saistītu.

21.A.18.   Norādes uz piemērojamām sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām

a)

Piemērojamās trokšņa līmeņa prasības gaisa kuģa tipa sertifikāta izdošanai noteiktas saskaņā ar 16. pielikuma I sējuma II daļas 1. nodaļas noteikumiem Čikāgas Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju un:

1.

zemskaņas reaktīvajām lidmašīnām – attiecīgi I sējuma II daļas 2., 3. un 4. nodaļā;

2.

propelleru lidmašīnām – attiecīgi I sējuma II daļas 3., 4., 5., 6. un 10. nodaļā;

3.

helikopteriem – attiecīgi I sējuma II daļas 8. un 11. nodaļā; un

4.

virsskaņas lidmašīnām – attiecīgi I sējuma II daļas 12. nodaļā.

b)

Piemērojamās emisijas prasības gaisa kuģa un dzinēja tipa sertifikāta izdošanai noteiktas 16. pielikumā Čikāgas Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju:

1.

par paredzētas degvielas izplūdes novēršanu – II sējuma II daļas 2. nodaļā;

2.

par tādu turboreaktīvo dzinēju un turbopropelleru dzinēju emisijām, kas paredzēti piedziņai tikai zemskaņas ātrumos, – II sējuma III daļas 2. nodaļā; un

3.

par tādu turboreaktīvo dzinēju un turbopropelleru dzinēju emisijām, kas paredzēti piedziņai tikai virsskaņas ātrumos, – II sējuma III daļas 3. nodaļā.

c)

Aģentūra saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 19. pantu izdod sertifikācijas specifikācijas, paredzot pieļaujamus līdzekļus, lai pierādītu atbilstību trokšņa līmeņa un emisijas prasībām, kas noteiktas attiecīgi a) un b) apakšpunktā.

21.A.19.   Izmaiņas, kam nepieciešams jauns tipa sertifikāts

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ierosina izmaiņu ražojumā, iesniedz jauna tipa sertifikāta pieteikumu, ja Aģentūra uzskata, ka projekta, jaudas, spiediena vai masas izmaiņa ir tik liela, ka nepieciešami pamatīgi visaptveroši pētījumi attiecībā uz atbilstību piemērojamajai tipa sertifikācijas bāzei.

21.A.20.   Atbilstība tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām

a)

Tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējs pierāda atbilstību piemērojamajai tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām un iesniedz Aģentūrai līdzekļus, ar kādiem šāda atbilstība pierādīta.

b)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz Aģentūrai sertifikācijas programmu, kurā sīki izklāstīti līdzekļi atbilstības pierādīšanai. Šo dokumentu sertifikācijas procesa gaitā pēc vajadzības atjaunina.

c)

Pieteikuma iesniedzējs reģistrē atbilstības pamatojumu atbilstības dokumentos saskaņā ar b) apakšpunktā noteikto sertifikācijas programmu.

d)

Pieteikuma iesniedzējs deklarē, ka ir pierādījis atbilstību piemērojamajai tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām saskaņā ar b) apakšpunktā noteikto sertifikācijas programmu.

e)

Ja pieteikuma iesniedzējs ir attiecīgas projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs, tas izdara d) apakšpunktā minēto deklarāciju saskaņā ar J apakšiedaļas noteikumiem.

21.A.21.   Tipa sertifikāta izdošana

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt Aģentūras izdotu ražojuma tipa sertifikātu pēc:

a)

savu iespēju pierādīšanas saskaņā ar 21.A.14. punktu;

b)

21.A.20. punkta d) apakšpunktā minētās deklarācijas iesniegšanas; un

c)

pierādīšanas, ka:

1.

sertificējamais ražojums atbilst piemērojamajai sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, kas noteiktas saskaņā ar 21.A.17. un 21.A.18. punktu;

2.

visus lidojumderīguma noteikumus, kas nav ievēroti, kompensē ar faktoriem, kuri nodrošina līdzvērtīgu lidojumu drošības līmeni;

3.

neviena parametra vai rādītāja dēļ ražojums nav nedrošs attiecībā uz tiem izmantošanas mērķiem, kam prasīta sertifikācija; un

4.

tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējs ir skaidri norādījis, ka ir gatavs ievērot 21.A.44. punktu;

d)

gaisa kuģa tipa sertifikāta gadījumā dzinējam vai propelleram, vai abiem, ja tie uzstādīti gaisa kuģī, ir tipa sertifikāts, kas ir izdots vai kam derīgums noteikts saskaņā ar šo regulu.

21.A.23.   Ierobežota tipa sertifikāta izdošana

a)

21.A.21. punkta c) apakšpunkta noteikumiem neatbilstoša gaisa kuģa pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt Aģentūras izdotu ierobežotu tipa sertifikātu pēc tam, kad:

1.

ir ievērota atbilstība attiecīgajai Aģentūras noteiktajai sertifikācijas bāzei, kas nodrošina pietiekamu lidojumu drošību attiecībā uz gaisa kuģa paredzētajiem izmantošanas mērķiem, un atbilstība piemērojamajām vides aizsardzības prasībām;

2.

pieteikuma iesniedzējs ir skaidri norādījis, ka ir gatavs ievērot 21.A.44. punktu.

b)

Lidmašīnā uzstādītajam dzinējam vai propelleram, vai abiem:

1.

ir tipa sertifikāts, kas ir izdots vai kam derīgums noteikts saskaņā ar šo regulu; vai

2.

ir atbilstības pierādījumi sertifikācijas specifikācijām, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu drošu gaisa kuģa lidojumu.

21.A.31.   Tipa projekts

a)

Tipa projektu viedo:

1.

rasējumi un specifikācijas, un saraksts ar minētājiem rasējumiem un specifikācijām, kas vajadzīgas, lai definētu konfigurāciju un projektētos parametrus ražojumam, kam pierādīta atbilstība piemērojamajai sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām;

2.

ziņas par materiāliem un procesiem, un par ražojuma ražošanas un montāžas metodēm, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu ražojuma atbilstību;

3.

piemērojamās lidojumderīguma normas definētās lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu nodaļa par apstiprinātajiem lidojumderīguma ierobežojumiem; un

4.

jebkuri citi dati, kas vajadzīgi, lai ar salīdzināšanu varētu noteikt tā paša tipa jaunāku ražojumu lidojumderīgumu, trokšņa līmeņa, degvielas izplūdes un (attiecīgā gadījumā) izplūdes gāzu emisiju rādītājus.

b)

Katru tipa projektu atbilstoši identificē.

21.A.33.   Pārbaudes un testi

a)

Pieteikuma iesniedzējs izdara visas pārbaudes un testus, kas vajadzīgi, lai pierādītu atbilstību piemērojamajai tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām.

b)

Pirms uzsākt katru a) apakšpunktā noteikto testu, pieteikuma iesniedzējs konstatē:

1.

attiecībā uz testa paraugu:

i)

ka materiāli un procesi pilnīgi atbilst ierosinātā tipa projekta specifikācijām;

ii)

ka ražojuma daļas pilnīgi atbilst ierosinātā tipa projekta rasējumiem;

iii)

ka ražošanas procesi, uzbūve un montāža pilnīgi atbilst ierosinātā tipa projektā precizētajiem; un

2.

ka testa aprīkojums un visa mēraparatūra, ko izmanto testos, ir piemēroti testam un ir pienācīgi kalibrēti.

c)

Pieteikuma iesniedzējs ļauj Aģentūrai veikt jebkuru pārbaudi, kas vajadzīga, lai pārbaudītu atbilstību b) apakšpunktam.

d)

Pieteikuma iesniedzējs ļauj Aģentūrai caurlūkot jebkuru ziņojumu un izdarīt jebkuru pārbaudi, un izdarīt vai novērot tādu testēšanu lidojuma laikā un uz zemes, kas vajadzīga, lai pārbaudītu tās atbilstības deklarācijas derīgumu, kuru iesniedzis pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 21.A.20. punkta d) apakšpunktu, un konstatētu, ka neviena parametra vai rādītāja dēļ ražojums nav nedrošs attiecībā uz tiem izmantošanas mērķiem, kam prasīta sertifikācija.

e)

Attiecībā uz testiem, ko saskaņā ar d) apakšpunktu izdara vai novēro Aģentūra:

1.

pieteikuma iesniedzējs iesniedz Aģentūrai paziņojumu par atbilstību b) apakšpunktam; un

2.

nekādas ar testu saistītas izmaiņas, kas iespaidotu paziņojumu par atbilstību, nedrīkst izdarīt ražojumam, daļai vai ierīcei no atbilstības b) apakšpunktam pierādīšanas brīža līdz brīdim, kad to iesniedz Aģentūrā testēšanai.

21.A.35.   Lidojuma pārbaudījumi

a)

Lai iegūtu tipa sertifikātu, lidojuma pārbaudi veic saskaņā ar šādas lidojuma pārbaudes nosacījumiem, ko precizē Aģentūra.

b)

Pieteikuma iesniedzējs izpilda visus lidojuma pārbaudījumus, ko Aģentūra uzskata par vajadzīgiem:

1.

lai konstatētu atbilstību piemērojamajai tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām; un

2.

lai konstatētu, vai ir atbilstīgas garantijas, ka gaisa kuģis, tā daļas un ierīces ir drošas un kārtīgi darbojas, nolūkā gaisa kuģi sertificēt saskaņā ar šo I pielikumu (21. daļu), izņemot

i)

planierus un planierus ar dzinēju;

ii)

gaisa balonus un dirižabļus, kā definēts ELA1 vai ELA2;

iii)

lidmašīnas ar 2 722 kg vai mazāku maksimālo pacelšanās masu (MTOM).

c)

(Rezervēts)

d)

(Rezervēts)

e)

(Rezervēts)

f)

Lidojuma pārbaudījumi, kas noteikti b) apakšpunkta 2. punktā, ietver:

1.

vismaz 300 ekspluatācijas stundas ar pilnu tipa sertifikātam atbilstošu dzinēju komplektu attiecībā uz gaisa kuģi ar tāda tipa turbodzinējiem, kas iepriekš nav izmantoti sertificēta tipa gaisa kuģī; un

2.

vismaz 150 ekspluatācijas stundas attiecībā uz visiem pārējiem gaisa kuģiem.

21.A.41.   Tipa sertifikāts

Tiek uzskatīts, ka gan tipa sertifikāts, gan ierobežotais tipa sertifikāts ietver tipa projektu, ekspluatācijas ierobežojumus, tipa sertifikāta lidojumderīguma un emisiju tehnisko datu lapu, piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi un vides aizsardzības prasības, pēc kurām Aģentūra fiksē atbilstību, un jebkurus citus nosacījumus vai ierobežojumus, kuri noteikti ražojumam piemērojamajās sertifikācijas specifikācijās un vides aizsardzības prasībās. Turklāt gan gaisa kuģa tipa sertifikāts, gan ierobežots gaisa kuģa tipa sertifikāts ietver tipa sertifikāta trokšņa līmeņa tehnisko datu lapu. Dzinēja tipa sertifikāta tehnisko datu lapa ietver ierakstu par emisiju atbilstību.

21.A.44.   Turētāja pienākumi

Visi tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta turētāji:

a)

uzņemas pienākumus, kas paredzēti 21.A.3.A, 21.A.3.B., 21.A.4., 21.A.55., 21.A.57. un 21.A.61. punktā, un, lai tos veiktu, turpina izpildīt kvalifikācijas prasības attiecībā uz atbilstību saskaņā ar 21.A.14. punktu; un

b)

precizē marķējumu saskaņā ar Q apakšiedaļu.

21.A.47.   Nodošana

Tipa sertifikātu vai ierobežotu tipa sertifikātu drīkst nodot tikai fiziskai vai juridiskai personai, kura spēj uzņemties 21.A.44. punktā noteiktos pienākumus un, lai to darītu, ir pierādījusi savu spēju atbilst 21.A.14. punkta kritērijiem.

21.A.51.   Termiņš un pastāvīgs derīgums

a)

Tipa sertifikātu un ierobežotu tipa sertifikātu izdod uz neierobežotu laiku. Tie paliek spēkā, ja:

1.

turētājs saglabā atbilstību šim I pielikumam (21. daļai); un

2.

neatsakās no sertifikāta vai ja tas netiek atsaukts saskaņā ar piemērojamajām administratīvajām procedūrām, ko noteikusi Aģentūra.

b)

Atteikšanās vai atsaukšanas gadījumā tipa sertifikātu un ierobežoto tipa sertifikātu atdod Aģentūrai.

21.A.55.   Uzskaite

Visu attiecīgo projekta informāciju, rasējumus un testu ziņojumus, tostarp testētā ražojuma pārbaudes ziņojumus, tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta turētājs tur Aģentūrai pieejamus un saglabā, lai sniegtu informāciju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu ražojuma lidojumderīguma uzturēšanu un atbilstību piemērojamajām vides aizsardzības prasībām.

21.A.57.   Rokasgrāmatas

Tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta turētājs uzrāda, glabā un atjaunina oriģinālus visām rokasgrāmatām, kas nepieciešamas saskaņā ar ražojumam piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi un vides aizsardzības prasībām, un pēc pieprasījuma nodrošina Aģentūrai kopijas.

21.A.61.   Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

a)

Tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta turētājs vismaz vienu pilnu lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu komplektu, kas ietver aprakstošus datus un izpildes norādījumus, kuri sagatavoti saskaņā ar piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi, nodrošina katram zināmam viena vai vairāku gaisa kuģu, dzinēju vai propelleru īpašniekam vai nu ražojumu piegādājot, vai izdodot pirmo lidojumderīguma sertifikātu apdraudētajam gaisa kuģim, ja tas notiek vēlāk, un pēc tam pēc pieprasījuma nodrošina pieeju minētajiem norādījumiem jebkurai citai personai, kam jāievēro jebkurš minēto norādījumu noteikums. Pieeju kādas lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmatas vai norādījumu daļai, kas attiecas uz kapitālo remontu vai citām apjomīgas tehniskās apkopes formām, drīkst aizkavēt līdz brīdim pēc ražojuma nodošanas ekspluatācijā, taču to nodrošina pirms tam, kad attiecībā uz jebkuru ražojumu sasniegts attiecīgais vecums vai lidojuma stundas/cikli.

b)

Visiem zināmajiem ražojuma lietotājiem nodrošina arī pieeju izmaiņām lidojumderīguma uzturēšanas norādījumos un pēc pieprasījuma šādu pieeju nodrošina jebkurai citai personai, kam jāievēro jebkurš minētais norādījums. Aģentūrai iesniedz programmu, kas parāda, kā izmaiņas lidojumderīguma uzturēšanas norādījumos tiek izplatītas.

(C APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

D APAKŠIEDAĻA –   IZMAIŅAS TIPA SERTIFIKĀTOS UN IEROBEŽOTOS TIPA SERTIFIKĀTOS

21.A.90.A   Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka procedūras tipa projektu un tipa sertifikātu izmaiņu apstiprināšanai un nosaka minēto apstiprinājumu pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesības un pienākumus. Šajā apakšiedaļā arī noteiktas standarta izmaiņas, uz kurām neattiecas apstiprināšanas process saskaņā ar šo apakšiedaļu. Šajā apakšiedaļā atsauces uz tipa sertifikātu attiecas uz gan uz tipa sertifikātu, gan ierobežotu tipa sertifikātu.

21A.90.B   Standarta izmaiņas

a)

Standarta izmaiņas ir tipa projekta izmaiņas:

1.

attiecībā uz

i)

lidmašīnām ar 5 700 kg vai mazāku maksimālo pacelšanās masu (MTOM);

ii)

rotorplāniem ar 3 175 kg vai mazāku MTOM;

iii)

planieriem, planieriem ar dzinēju, gaisa baloniem un dirižabļiem, kā definēts ELA1 vai ELA2;

2.

kurās ievēroti Aģentūras izdotajās sertifikācijas specifikācijās iekļautie projekta dati, kas ietver pieņemamās metodes, paņēmienus un praksi standarta izmaiņu veikšanai un identificēšanai, tostarp attiecīgās instrukcijas par lidojumderīguma uzturēšanu; un

3.

kas nav pretrunā tipa sertifikāta turētāja datiem.

b)

21.A.91. līdz 21.A.109. punktu standarta izmaiņām nepiemēro.

21.A.91.   Tipa projekta izmaiņu klasifikācija

Tipa projekta izmaiņas klasificē kā sīkas un lielākas. “Sīka izmaiņa” ir tāda, kas ievērojami neietekmē masu, līdzsvaru, konstrukcijas stiprību, izturību, ekspluatācijas rādītājus, trokšņa līmeni, degvielas izplūdi, izplūdes gāzu emisiju vai citus rādītājus, kas ietekmē ražojuma lidojumderīgumu. Neierobežojot 21.A.19. punktu, visas pārējās izmaiņas šajā apakšiedaļā ir “lielākas izmaiņas”. Lielākas un sīkas izmaiņas apstiprina saskaņā ar attiecīgi 21.A.95. vai 21.A.97. punktu un atbilstoši identificē.

21.A.92.   Atbilstība

a)

Tikai tipa sertifikāta turētājs drīkst iesniegt tipa projekta lielākas izmaiņas apstiprinājuma pieteikumu saskaņā ar šo apakšiedaļu; visi pārējie lielākas izmaiņas apstiprinājuma pieteikuma iesniedzēji iesniedz pieteikumu saskaņā ar E apakšiedaļu.

b)

Jebkura fiziska vai juridiska persona drīkst iesniegt sīkas izmaiņas apstiprinājuma pieteikumu tipa projektam saskaņā ar šo apakšiedaļu.

21.A.93.   Pieteikums

Tipa projekta izmaiņas apstiprinājuma pieteikumu iesniedz Aģentūras noteiktā formā un veidā un tas ietver:

a)

izmaiņas aprakstu, kas identificē:

1.

visas tipa projekta un apstiprināto rokasgrāmatu daļas, ko skar izmaiņas; un

2.

sertifikācijas specifikācijas un vides aizsardzības prasības, kas ievērotas, izdarot izmaiņu, saskaņā ar 21.A.101. punktu;

b)

jebkuru tādu atkārtotu pētījumu identifikāciju, kas vajadzīgi, lai pierādītu pārveidotā ražojuma atbilstību piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām.

21.A.95.   Sīkas izmaiņas

Sīkas izmaiņas tipa projektā klasificē un apstiprina vai nu:

a)

aģentūra; vai

b)

atbilstīgi apstiprināta projektēšanas organizācija saskaņā ar procedūru, par ko vienojas ar Aģentūru.

21.A.97.   Lielākas izmaiņas

a)

Lielākas izmaiņas apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējs:

1.

iesniedz Aģentūrai pamatojumu kopā ar jebkuriem vajadzīgiem aprakstošiem datiem iekļaušanai tipa projektā;

2.

pierāda, ka pārveidotais ražojums atbilst piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām, kas precizētas 21.A.101. punktā;

3.

nodrošina atbilstību 21.A.20. punkta b), c) un d) apakšpunktam; un,

4.

ja pieteikuma iesniedzējs ir atbilstoša projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs, sniedz 21.A.20. punkta d) apakšpunktā paredzēto deklarāciju saskaņā ar J apakšiedaļas noteikumiem;

5.

ievēro 21.A.33. punktu un – attiecīgā gadījumā – 21.A.35. punktu.

b)

Tipa projekta lielākas izmaiņas apstiprinājums attiecas tikai uz to (tām) tipa projekta īpašo(-ajām) konfigurāciju(-ām), kas ir mainīta(-as).

21.A.101.   Norādes uz piemērojamām sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām

a)

Tipa sertifikāta izmaiņas pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka pārveidotais ražojums atbilst lidojumderīguma normai, kas piemērojama pārveidotajam ražojumam un kas ir spēkā izmaiņas pieteikuma dienā, ja vien pieteikuma iesniedzējs nav izvēlējies atbilstību tādu grozījumu sertifikācijas specifikācijām, kas stājušies spēkā vēlāk, vai ja tas nav prasīts saskaņā ar e) un f) apakšpunktu, un piemērojamajām vides aizsardzības prasībām, kas noteiktas 21.A.18. punktā.

b)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, pieteikuma iesniedzējs drīkst pierādīt, ka pārveidotais ražojums atbilst agrākam grozījumam a) apakšpunktā definētajā lidojumderīguma normā un jebkurā citā sertifikācijas specifikācijā, ko Aģentūra uzskata par tieši saistītu. Taču agrāk grozītā lidojumderīguma norma nedrīkst būt tā, kam seko atbilstošā lidojumderīguma norma, kas ar atsauci iekļauta tipa sertifikātā. Pieteikuma iesniedzējs drīkst pierādīt atbilstību agrākam grozījumam lidojumderīguma normā attiecībā uz jebkuru no turpmāk minētajām:

1.

izmaiņa, ko Aģentūra uzskata par nesvarīgu. Nosakot, vai atsevišķa izmaiņa ir svarīga, Aģentūra izskata izmaiņu saistībā ar visām iepriekšējām attiecīgām projekta izmaiņām un visiem attiecīgiem grozījumiem piemērojamajās sertifikācijas specifikācijās, kas iekļautas ražojuma tipa sertifikātā. Izmaiņas, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem, tiek automātiski uzskatītas par svarīgām:

i)

vispārējā konfigurācija vai uzbūves principi nav saglabāti;

ii)

pieņēmumi, kas izmantoti pārveidojamā ražojuma sertificēšanai, nepaliek spēkā;

2.

jebkura joma, sistēma, daļa vai ierīce, ko Aģentūra uzskata par izmaiņas neietekmētu;

3.

jebkura joma, sistēma, daļa vai ierīce, ko ietekmē izmaiņa, attiecībā uz kuru Aģentūra uzskata, ka atbilstība lidojumderīguma normām, kas noteiktas a) apakšpunktā, jūtami neietekmētu pārveidotā ražojuma lidojumu drošības līmeni vai būtu nepraktiska.

c)

Izmaiņas pieteikuma iesniedzējs gaisa kuģim (kas nav rotorplāns) ar maksimālo masu 2 722 (6 000 lb) vai mazāku vai rotorplānam bez turbīnas ar maksimālo masu 1 361 kg (3 000 lb) vai mazāku drīkst pierādīt, ka pārveidotais ražojums atbilst tipa sertifikācijas bāzei, kas ar atsauci iekļauta tipa sertifikātā. Ja tomēr Aģentūra uzskata, ka izmaiņa ir svarīga kādā jomā, Aģentūra drīkst norādīt atbilstību tipa sertifikātā ar atsauci iekļautas tipa sertifikācijas bāzes grozījumam, kas ir spēkā pieteikuma dienā, un jebkurai sertifikācijas specifikācijai, ko Aģentūra uzskata par tieši saistītu, ja vien Aģentūra arī neuzskata, ka atbilstība minētajam grozījumam vai sertifikācijas specifikācijai jūtami neietekmētu pārveidotā ražojuma lidojumu drošības līmeni vai būtu nepraktiska.

d)

Ja Aģentūra uzskata, ka lidojumderīguma norma, kas ir spēkā izmaiņas pieteikuma dienā, nenodrošina pietiekami augstus standartus attiecībā pret ierosināto izmaiņu, pieteikuma iesniedzējam jāievēro jebkuri īpaši nosacījumi un šo īpašo nosacījumu grozījumi, kurus nosaka saskaņā ar 21.A.16.B. punkta noteikumiem, lai nodrošinātu lidojumu drošību, kas līdzvērtīga lidojumderīguma normā noteiktajai, kura ir spēkā izmaiņas pieteikuma dienā.

e)

Lielu lidmašīnu un lielu rotorplānu tipa sertifikāta izmaiņas pieteikums ir spēkā piecus gadus, un jebkura cita tipa sertifikāta izmaiņas pieteikums ir spēkā trīs gadus. Ja izmaiņa nav apstiprināta vai ir skaidrs, ka tā netiks apstiprināta šajā apakšpunktā noteiktajā termiņā, pieteikuma iesniedzējs drīkst:

1.

iesniegt jaunu tipa sertifikāta izmaiņas pieteikumu un izpildīt visus a) apakšpunkta noteikumus, ko piemēro attiecībā uz sākotnējo izmaiņas pieteikumu; vai

2.

prasīt sākotnējā pieteikuma termiņa pagarinājumu un izpildīt a) apakšpunkta noteikumus attiecībā uz pieteikuma faktiskas iesniegšanas dienu, ko izvēlas pieteikuma iesniedzējs un kas nedrīkst būt pirms dienas, kura ir agrāka nekā izmaiņas apstiprinājuma diena par šajā apakšpunktā sākotnējam izmaiņas pieteikumam noteikto laikposmu.

f)

Ja pieteikuma iesniedzējs izvēlas ievērot sertifikācijas specifikācijas, kuras attiecas uz grozījumu lidojumderīguma normās, kas stājas spēkā pēc tipa izmaiņas pieteikuma iesniegšanas, pieteikuma iesniedzējs ievēro arī jebkuras citas sertifikācijas specifikācijas, kuras Aģentūra uzskata par tieši saistītām.

21.A.103.   Apstiprinājuma izdošana

a)

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt Aģentūras apstiprinājumu lielākai tipa projekta izmaiņai pēc:

1.

pielikuma 21.A.20. punkta d) apakšpunktā minētās deklarācijas iesniegšanas; un

2.

pierādīšanas, ka:

i)

pārveidotais ražojums atbilst piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām, kas precizētas 21.A.101. punktā;

ii)

visus lidojumderīguma noteikumus, kas nav ievēroti, kompensē ar faktoriem, kuri nodrošina līdzvērtīgu lidojumu drošības līmeni; un

iii)

neviena parametra vai rādītāja dēļ ražojums nav nedrošs attiecībā uz tiem izmantošanas mērķiem, kam prasīta sertifikācija.

b)

Sīku tipa projekta izmaiņu apstiprina tikai saskaņā ar 21.A.95. punktu, ja ir pierādīts, ka pārveidotais ražojums atbilst piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām, kas precizētas 21.A.101. punktā.

21.A.105.   Uzskaite

Attiecībā uz katru izmaiņu visu attiecīgo projekta informāciju, rasējumus un testu ziņojumus, tostarp testētā pārveidotā ražojuma pārbaudes ziņojumus, pieteikuma iesniedzējs tur Aģentūrai pieejamus un saglabā, lai sniegtu informāciju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu pārveidotā ražojuma lidojumderīguma uzturēšanu un atbilstību piemērojamajām vides aizsardzības prasībām.

21.A.107.   Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

a)

Sīkas tipa projekta izmaiņas apstiprinājuma turētājs vismaz vienu komplektu ar ražojuma, kam izdarāma sīkā izmaiņa, lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu saistītajiem variantiem, ja tādi ir, kuri sagatavoti saskaņā ar piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi, nodrošina katram zināmam viena vai vairāku nebūtiski pārveidoto gaisa kuģu, dzinēju vai propelleru īpašniekam vai nu ražojumu piegādājot, vai izdodot pirmo lidojumderīguma sertifikātu pārveidotajam gaisa kuģim, ja tas notiek vēlāk, un pēc tam pēc pieprasījuma nodrošina pieeju minētajiem norādījumu variantiem jebkurai citai personai, kam jāievēro jebkurš minēto norādījumu noteikums.

b)

Arī visiem zināmajiem nebūtiski pārveidotā ražojuma lietotājiem nodrošina pieeju izmaiņām minētajos lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu variantos un pēc pieprasījuma nodrošina pieeju jebkurai citai personai, kam jāievēro jebkurš minētais norādījums.

21.A.109.   Pienākumi un EPA marķējums

Sīkas tipa projekta izmaiņas apstiprinājuma turētājs:

a)

uzņemas pienākumus, kas paredzēti 21.A.4., 21.A.105. un 21.A.107. punktā; un

b)

precizē marķējumu, tostarp EPA (European Part Approval) burtus, saskaņā ar 21.A.804. punkta a) apakšpunktu.

E APAKŠIEDAĻA –   PAPILDU TIPA SERTIFIKĀTI

21.A.111.   Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka procedūru lielāku tipa projekta izmaiņu apstiprināšanai saskaņā ar papildu tipa sertifikāta procedūrām un nosaka minēto sertifikātu pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesības un pienākumus.

21.A.112.A.   Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona (“organizācija”), kas ir pierādījusi vai pierāda savas iespējas atbilstīgi 21.A.112.B. punktam, ir tiesīga būt papildu tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējs ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā apakšiedaļā.

21.A.112.B.   Iespēju pierādīšana

a)

Jebkura organizācija, kas iesniedz papildu tipa sertifikāta pieteikumu, pierāda savas iespējas kā tāda projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētāja, ko saskaņā ar J apakšiedaļu izdevusi Aģentūra.

b)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, kā alternatīvu procedūru savu iespēju pierādīšanai pieteikuma iesniedzējs drīkst prasīt Aģentūras piekrišanu izmantot procedūras, kas nosaka īpašu projektēšanas praksi, resursus un secīgas darbības, kuras vajadzīgas, lai ievērotu atbilstību šai apakšiedaļai.

c)

Atkāpjoties no a) un b) apakšpunkta, pieteikuma iesniedzējs var izvēlēties pierādīt atbilstību ar Aģentūras apstiprinātu sertifikācijas programmu, kurā sīki izklāstīti līdzekļi atbilstības pierādīšanai attiecībā uz 21.A.14. punkta c) apakšpunktā definēta gaisa kuģa, dzinēja un propellera papildu tipa sertifikātu.

21.A.113.   Papildu tipa sertifikāta pieteikums

a)

Papildu tipa sertifikāta pieteikumu iesniedz Aģentūras noteiktā formā un veidā.

b)

Papildu tipa sertifikāta pieteikums ietver 21.A.93. punktā noteiktos aprakstus un identifikāciju. Šāds pieteikums ietver arī pierādījumu, ka minēto identifikāciju pamatā ir patiesas ziņas, kas iegūtas vai nu ar paša pieteikuma iesniedzēja resursiem, vai vienojoties ar tipa sertifikāta turētāju.

21.A.114.   Atbilstības pierādīšana

Visiem papildu tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējiem jāatbilst 21.A.97. punktam.

21.A.115.   Papildu tipa sertifikāta izdošana

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt Aģentūras izdotu papildu tipa sertifikātu:

a)

iesniedzot 21.A.20. punkta d) apakšpunktā minēto deklarāciju; un

b)

ja ir pierādīts ka:

1.

pārveidotais ražojums atbilst piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām, kas precizētas 21.A.101. punktā;

2.

visus lidojumderīguma noteikumus, kas nav ievēroti, kompensē ar faktoriem, kuri nodrošina līdzvērtīgu lidojumu drošības līmeni; un

3.

neviena parametra vai rādītāja dēļ ražojums nav nedrošs attiecībā uz tiem izmantošanas mērķiem, kam prasīta sertifikācija;

c)

pēc savu iespēju pierādīšanas saskaņā ar 21.A.112.B. punktu;

d)

tad, ja saskaņā ar 21.A.113. punkta b) apakšpunktu pieteikuma iesniedzējs ir vienojies ar tipa sertifikāta turētāju, pēc tam kad:

1.

tipa sertifikāta turētājs ir informējis, ka tam nav tehnisku iebildumu attiecībā uz informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 21.A.93. punktu; un

2.

tipa sertifikāta turētājs ir piekritis sadarboties ar papildu tipa sertifikāta turētāju, lai nodrošinātu visu pārveidotā ražojuma lidojumderīguma uzturēšanas pienākumu izpildīšanu, ievērojot atbilstību 21.A.44. un 21.A.118.A. punktam.

21.A.116.   Nodošana

Papildu tipa sertifikātu nodod tikai fiziskai vai juridiskai personai, kas spēj uzņemties 21.A.118.A. punktā noteiktos pienākumus un kas šim nolūkam ir pierādījusi savu spēju atbilst 21.A.112.B. punkta kritērijiem, izņemot ELA1 gaisa kuģus, attiecībā uz kuriem fiziskā vai juridiskā persona lūgusi Aģentūras piekrišanu izmantot procedūras, kas nosaka tās darbību, lai uzņemtos šos pienākumus.

21.A.117.   Izmaiņas tajā ražojuma daļā, uz ko attiecas papildu tipa sertifikāts

a)

Sīkas izmaiņas tajā ražojuma daļā, uz ko attiecas papildu tipa sertifikāts, klasificē un apstiprina saskaņā ar D apakšiedaļu.

b)

Katru lielāku izmaiņu tajā ražojuma daļā, uz ko attiecas papildu tipa sertifikāts, apstiprina kā atsevišķu papildu tipa sertifikātu saskaņā ar šo apakšiedaļu.

c)

Atkāpjoties no b) apakšpunkta, lielāku izmaiņu tajā ražojuma daļā, uz ko attiecas papildu tipa sertifikāts, kuru iesniedzis pats papildu tipa sertifikāta turētājs, drīkst apstiprināt kā izmaiņu esošajā papildu tipa sertifikātā.

21.A.118.A.   Pienākumi un EPA marķējums

Visi papildu tipa sertifikāta turētāji:

a)

uzņemas pienākumus:

1.

kas noteikti 21.A.3.A., 21.A.3B., 21.A.4., 21.A.105., 21.A.119. un 21.A.120. punktā;

2.

kas netieši izriet no sadarbības ar tipa sertifikāta turētāju, uz ko attiecas 21.A.115. punkta c) apakšpunkta 2. punkts;

un, lai to darītu, turpina ievērot atbilstību 21.A.112.B. punkta kritērijiem;

b)

precizē marķējumu, tostarp EPA burtus, saskaņā ar 21.A.804. punkta a) apakšpunktu.

21.A.118.B.   Termiņš un pastāvīgs derīgums

a)

Papildu tipa sertifikātu izdod uz nenoteiktu laiku. Tas paliek spēkā, ja:

1.

turētājs saglabā atbilstību šim I pielikumam (21. daļai); un

2.

no sertifikāta neatsakās vai to neatsauc saskaņā ar piemērojamajām administratīvajām procedūrām, ko noteikusi Aģentūra.

b)

Atteikšanās vai atsaukšanas gadījumā papildu tipa sertifikātu atdod Aģentūrai.

21.A.119.   Rokasgrāmatas

Papildu tipa sertifikāta turētājs uzrāda, glabā un atjaunina oriģinālus visiem variantiem, kas vajadzīgi rokasgrāmatās, saskaņā ar ražojumam piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi un vides aizsardzības prasībām, lai iekļautu papildu tipa sertifikāta ieviestās izmaiņas, un pēc pieprasījuma nodrošina Aģentūrai šo rokasgrāmatu kopijas.

21.A.120.   Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

a)

Gaisa kuģa, dzinēja vai propellera papildu tipa sertifikāta turētājs vismaz vienu ar papildu tipa sertifikātu saistīto lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu variantu komplektu, kuri sagatavoti saskaņā ar piemērojamo tipa sertifikācijas bāzi, nodrošina katram zināmam īpašniekam, kam pieder viens vai vairāki gaisa kuģi, dzinēji vai propelleri ar papildu tipa sertifikāta parametriem, vai nu ražojumu piegādājot, vai izdodot pirmo lidojumderīguma sertifikātu ietekmētajam gaisa kuģim, ja tas notiek vēlāk, un pēc tam pēc pieprasījuma nodrošina pieeju minētajiem norādījumu variantiem jebkurai citai personai, kam jāievēro jebkurš minēto norādījumu noteikums. Pieeju kādas lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmatas vai norādījumu variantu daļai, kas attiecas uz kapitālo remontu vai citām apjomīgas tehniskās apkopes formām, drīkst aizkavēt līdz brīdim pēc ražojuma nodošanas ekspluatācijā, taču to nodrošina pirms tam, kad attiecībā uz jebkuru ražojumu sasniegts attiecīgais vecums vai lidojuma stundu/ciklu skaits.

b)

Arī visiem zināmajiem lietotājiem, kas izmanto ražojumu ar papildu tipa sertifikātu, nodrošina pieeju izmaiņām minētajos lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu variantos un pēc pieprasījuma nodrošina pieeju jebkurai citai personai, kam jāievēro jebkurš minētais norādījums. Aģentūrai iesniedz programmu, kas parāda, kā izmaiņas lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu variantos tiek izplatītas.

F APAKŠIEDAĻA –   RAŽOŠANA BEZ RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA

21.A.121.   Darbības joma

a)

Šī apakšiedaļa nosaka procedūru atbilstības pierādīšanai piemērojamajiem projekta datiem par ražojumu, daļu un ierīci, kas paredzēta ražošanai bez ražošanas organizācijas apstiprinājuma, uz ko attiecas G apakšiedaļa.

b)

Šajā apakšiedaļā iekļauti nosacījumi, kas attiecas uz saskaņā ar šo apakšiedaļu ražotā ražojuma, daļas vai ierīces ražotāja pienākumiem.

21.A.122.   Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona var iesniegt pieteikumu, lai pierādītu atsevišķu ražojumu, daļu vai ierīču atbilstību, uz ko attiecas šī apakšiedaļa, ja:

a)

tā ir turētāja vai ir iesniegusi pieteikumu apstiprinājumam, kas attiecas uz minētā ražojuma, daļas vai ierīces projektu; vai

b)

tā ir nodrošinājusi apmierinošu ražošanas un projektēšanas koordinēšanu, atbilstīgi vienojoties ar šāda projekta pieteikuma iesniedzēju vai apstiprinājuma turētāju.

21.A.124.   Pieteikums

a)

Visi vienošanās pieteikumi atsevišķu ražojumu, daļu un ierīču, uz ko attiecas šī apakšiedaļa, atbilstības pierādīšanai iesniedzami kompetentās iestādes noteiktā formā un veidā.

b)

Šāds pieteikums ietver:

1.

datus, kas attiecīgā gadījumā pierāda, ka:

i)

ražošanas organizācijas apstiprinājuma izdošana saskaņā ar G apakšiedaļu būtu neatbilstoša; vai

ii)

ražojuma, daļas vai ierīces, uz ko attiecas šī apakšiedaļa, sertifikācija vai apstiprināšana vajadzīga līdz ražošanas organizācijas apstiprinājuma izdošanai saskaņā ar G apakšiedaļu;

2.

tās informācijas izklāstu, kas noteikta 21.A.125.A. punkta b) apakšpunktā.

21.A.125.A.   Vienošanās dokumenta izdošana

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt vienošanās dokumentu, ko izdevusi kompetentā iestāde, kura piekrīt atbilstības pierādīšanai attiecībā uz atsevišķiem ražojumiem, daļām un ierīcēm, uz ko attiecas šī apakšiedaļa, pēc:

a)

tādas ražošanas pārbaudes sistēmas izveidošanas, kas nodrošina, ka visi ražojumi, daļas vai ierīces atbilst piemērojamajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī;

b)

tādas rokasgrāmatas nodrošināšanas, kas ietver:

1.

aprakstu ražošanas pārbaudes sistēmai, kas paredzēta a) apakšpunktā;

2.

aprakstu līdzekļiem, ar ko izdara ražošanas pārbaudes sistēmas noteikšanu;

3.

aprakstu 21.A.127. un 21.A.128. punktā noteiktajiem testiem un to personu vārdus, kas pilnvarotas 21.A.130. punkta a) apakšpunkta mērķiem;

c)

tam, kad tas ir pierādījis spēju nodrošināt palīdzību saskaņā ar 21.A.3.A un 21.A.129. punkta d) apakšpunktu.

21.A.125.B.   Atzinumi

a)

Ja atrasts objektīvs pierādījums, ka vienošanās dokumenta turētājs neatbilst šim I pielikumam (21. daļai) piemērojamajām prasībām, atzinumu klasificē šādi:

1.

pirmā līmeņa atzinums ir jebkura tāda neatbilstība šim I pielikumam (21. daļai), kas var izraisīt nekontrolējamas neatbilstības piemērojamajiem projekta datiem un var ietekmēt gaisa kuģa lidojumu drošību;

2.

otrā līmeņa atzinums ir jebkura tāda neatbilstība šim I pielikumam (21. daļai), kas netiek klasificēta kā pirmā līmeņa neatbilstība.

b)

Trešā līmeņa atzinums ir jebkurš elements, kam identificē, to objektīvi pierādot, potenciālas problēmas, kas var izraisīt neatbilstību a) apakšpunktam.

c)

Saņemot saskaņā ar 21.B.125. punktu sniegtos atzinumus:

1.

pirmā līmeņa atzinuma gadījumā vienošanās dokumenta turētājs laikposmā, kas nepārsniedz 21 darbdienu pēc rakstiskā atzinuma saņemšanas, sniedz kompetentajai iestādei pietiekamus pierādījumus par izlabošanas pasākumu;

2.

otrā līmeņa atzinuma gadījumā kompetentās iestādes piešķirtais izlabošanas pasākuma laikposms ir atbilstošs atzinuma raksturam, taču katrā ziņā sākotnēji nav garāks par trīs mēnešiem. Zināmos apstākļos un atkarībā no atzinumu rakstura kompetentā iestāde drīkst pagarināt trīs mēnešu laikposmu, ja tiek iesniegts apmierinošs ar kompetento iestādi saskaņots izlabošanas pasākumu plāns;

3.

trešā līmeņa atzinums neprasa vienošanās dokumenta turētāja tūlītēju rīcību.

d)

Pirmā līmeņa vai otrā līmeņa atzinuma gadījumā uz vienošanās dokumentu drīkst attiecināt daļēju vai pilnīgu ierobežojumu, apturēšanu vai atsaukšanu atbilstoši 21.B.145. punktam. Vienošanās dokumenta turētājs laikus sniedz apliecinājumu par vienošanās dokumenta ierobežojuma, apturēšanas vai atsaukšanas paziņojuma saņemšanu.

21.A.125.C.   Termiņš un pastāvīgs derīgums

a)

Vienošanās dokumentu izdod uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz vienu gadu. Tas nepaliek spēkā, ja:

1.

vienošanās dokumenta turētājs nespēj pierādīt atbilstību piemērojamajām šās apakšiedaļas prasībām; vai

2.

ir pierādījumi, ka ražotājs nevar saglabāt apmierinošu to ražojumu, daļu vai ierīču ražošanas kontroli, uz ko attiecas vienošanās; vai

3.

ražotājs vairs neatbilst 21.A.122. punkta prasībām; vai

4.

no vienošanās dokumenta atsakās vai to atsauc atbilstīgi 21.B.145. punktam, vai tam ir pagājis termiņš.

b)

Pēc atteikšanās, atsaukšanas vai termiņa paiešanas vienošanās dokuments jāatdod kompetentajai iestādei.

21.A.126.   Ražošanas pārbaudes sistēma

a)

Ražošanas pārbaudes sistēma, kas paredzēta 21.A.125.A. punkta a) apakšpunktā, nodrošina līdzekļus, lai noteiktu, vai:

1.

saņemtie materiāli un pirktās vai apakšlīgumā paredzētās daļas, ko izmanto gatavajā ražojumā, ir tās, kas precizētas piemērojamajos projekta datos;

2.

saņemtie materiāli un pirktās vai apakšlīgumā paredzētās daļas ir pienācīgi identificētas;

3.

procesi, ražošanas paņēmieni un montāžas metodes, kas iespaido gatavā ražojuma kvalitāti un lidojumu drošību, ir pilnveidoti saskaņā ar specifikācijām, kuras apstiprinājusi kompetentā iestāde;

4.

projekta izmaiņas, tostarp materiālu aizstāšana, ir apstiprinātas saskaņā ar D vai E apakšiedaļu un pārbaudītas pirms iekļaušanas gatavajā ražojumā.

b)

21.A.125.A. punkta a) apakšpunktā paredzētā ražošanas pārbaudes sistēma ir tāda, kas nodrošina turpmāk minēto:

1.

daļu un procesu atbilstību piemērojamajiem projekta datiem pārbauda ražošanas punktos, kur var izdarīt precīzas noteikšanas;

2.

materiāli, ko var sabojāt un kas bojājas, tiek atbilstīgi glabāti un pienācīgi aizsargāti;

3.

esošie projekta rasējumi ir viegli pieejami ražošanā un pārbaudēs iesaistītajam personālam un vajadzības gadījumā tiek izmantoti;

4.

izbrāķētos materiālus un daļas nošķir un identificē tā, lai nepieļautu to uzstādīšanu gatavajā ražojumā;

5.

materiālus un daļas, kas aizturēti tādēļ, ka neatbilst projekta datiem vai specifikācijām, un kam uzstādīšana gatavajā ražojumā ir apsverama, pakļauj apstiprinātai konstrukcijas un ražošanas pārbaudes procedūrai. Tos materiālus un daļas, kas ar šo procedūru ir atzīti par darbspējīgiem, pienācīgi identificē un atkārtoti pārbauda, vai tie nav jāpārtaisa vai jāremontē. Tos materiālus un daļas, kas ar šo procedūru ir izbrāķēti, marķē un no tiem atbrīvojas, lai nodrošinātu to neiekļaušanu galaproduktā;

6.

ražošanas pārbaudes sistēmas protokolus glabā, ja iespējams, tad identificē ar pabeigtu ražojumu vai daļu, un ražotājs tos saglabā, lai nodrošinātu vajadzīgo informāciju ražojuma lidojumderīguma uzturēšanai.

21.A.127.   Testi: gaisa kuģis

a)

Ikviens ražotājs, kas ražojis gaisa kuģi saskaņā ar šo apakšiedaļu, ievieš apstiprinātu ražošanas testēšanas procedūru lidojuma laikā un uz zemes un pārbaudes veidlapas, un saskaņā ar minētajām veidlapām pārbauda katru saražoto gaisa kuģi, lai noskaidrotu attiecīgos aspektus attiecībā uz atbilstību 21.A.125.A. punkta a) apakšpunktam.

b)

Katra ražošanas testa procedūra ietver vismaz turpmāk minēto:

1.

vadības īpašību pārbaude;

2.

lidojuma tehnisko raksturojumu pārbaude (izmantojot parastos gaisa kuģa kontrolinstrumentus);

3.

pārbaude, vai visas gaisa kuģa iekārtas un sistēmas darbojas kārtīgi;

4.

noteikšana, vai visi instrumenti ir pareizi marķēti un vai visi plakāti un nepieciešamās lidojumu rokasgrāmatas ir savā vietā pēc lidojuma pārbaudēm;

5.

lidmašīnas ekspluatācijas rādītāju pārbaude uz zemes;

6.

jebkuru citu testējamajam gaisa kuģim raksturīgu elementu pārbaude.

21.A.128.   Testi: dzinēji un propelleri

Katrs tādu dzinēju vai propelleru ražotājs, kas ražoti saskaņā ar šo apakšiedaļu, pakļauj katru dzinēju vai fiksēta vai maināma soļa propelleru pieļaujamai funkcionālai pārbaudei, kas precizēta tipa sertifikāta turētāja dokumentācijā, lai konstatētu, vai tas darbojas atbilstīgi visā darbības diapazonā, kam tā tips ir sertificēts, izmantojot to kā līdzekli, lai noskaidrotu attiecīgos aspektus attiecībā uz atbilstību 21.A.125.A. punkta a) apakšpunktam.

21.A.129.   Ražotāja pienākumi

Katrs tāda ražojuma, daļas vai ierīces ražotājs, kas ražota saskaņā ar šo apakšiedaļu:

a)

dara katru ražojumu, daļu vai ierīci pieejamu kompetentās iestādes pārbaudei;

b)

glabā ražošanas vietā tehniskos datus un rasējumus, kas vajadzīgi, lai konstatētu, vai ražojums atbilst piemērojamajiem projekta datiem;

c)

uztur ražošanas pārbaudes sistēmu, kas nodrošina, ka visi ražojumi atbilst piemērojamajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī;

d)

nodrošina palīdzību tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta vai projekta apstiprinājuma turētājam, kas veic lidojumderīguma uzturēšanas darbības, kuras saistītas ar ražojumiem, daļām vai ierīcēm, kas ir saražotas;

e)

lidojumu drošības interesēs izveido un uztur iekšējo notikumu ziņošanas sistēmu, dodot iespēju savākt un novērtēt ziņojums par notikumiem, lai identificētu negatīvas tendences vai pievērstu uzmanību trūkumiem, un atlasa notikumus, par kuriem jāziņo. Šī sistēma ietver attiecīgās ar notikumiem saistītās informācijas izvērtēšanu un ar to saistītās informācijas izsludināšanu;

f)

1.

ziņo tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta vai projekta apstiprinājuma turētājam par visiem gadījumiem, kad ražotājs ir izlaidis ražojumu, daļu vai ierīci, kam pēc tam identificē atkāpes no piemērojamajiem projekta datiem, un kopā ar tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta vai projekta apstiprinājuma turētāju veic pētījumus, lai identificētu, kuras no minētajām atkāpēm varētu radīt nedrošu stāvokli;

2.

ziņo Aģentūrai un kompetentajai dalībvalsts iestādei par atkāpēm, kas var radīt nedrošu stāvokli, kas identificēts saskaņā ar 1. punktu. Šādus ziņojumus sniedz tādā formā un veidā, ko noteikusi Aģentūra saskaņā ar 21.A.3.A punkta b) apakšpunkta 2. punktu vai ko atzinusi dalībvalsts kompetentā iestāde;

3.

ja ražotājs darbojas kā piegādātājs citai ražošanas organizācijai, ziņo arī minētajai citai organizācijai par visiem gadījumiem, kad tas ir minētajai organizācijai izlaidis ražojumus, daļas vai ierīces, kam pēc tam identificējis iespējamas atkāpes no piemērojamajiem projekta datiem.

21.A.130.   Atbilstības apliecinājums

a)

Katrs tāda ražojuma, daļas vai ierīces ražotājs, kas ražota saskaņā ar šo apakšiedaļu, sagādā atbilstības apliecinājumu – EASA 52. veidlapu (sk. VIII papildinājumu) – sakomplektētam gaisa kuģim vai EASA 1. veidlapu citiem ražojumiem, daļām vai ierīcēm (sk. I papildinājumu). Šo apliecinājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, kas ražošanas organizācijā ieņem atbildīgu amatu.

b)

Atbilstības apliecinājums ietver:

1.

apliecinājumu katram ražojumam, daļai vai ierīcei, ka ražojums, daļa vai ierīce atbilst apstiprinātajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī;

2.

apliecinājumu katram gaisa kuģim, ka gaisa kuģis ir pārbaudīts lidojuma laikā un uz zemes saskaņā ar 21.A.127. punkta a) apakšpunktu; un

3.

apliecinājumu katram dzinējam vai fiksēta vai maināma soļa propelleram, ka ražotājs saskaņā ar 21.A.128. punktu tam izdarījis noslēguma funkcionālo pārbaudi, un dzinēju gadījumā vēl arī noteikšanu saskaņā ar dzinēja tipa sertifikāta turētāja nodrošinātajiem datiem, ka katrs pabeigts dzinējs atbilst piemērojamajām emisiju prasībām, kas ir spēkā dzinēja ražošanas dienā.

c)

Katrs šāda ražojuma, daļas vai ierīces ražotājs:

1.

nododot īpašumtiesības uz šādu ražojumu, daļu vai ierīci pirmo reizi; vai

2.

iesniedzot pieteikumu gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikāta saņemšanai pirmo reizi; vai

3.

iesniedzot pieteikumu dzinēja, propellera, daļas vai ierīces lidojumderīguma apliecinājuma dokumenta saņemšanai pirmo reizi,

uzrāda esošo atbilstības apliecinājumu, lai kompetentā iestāde to validē.

d)

Kompetentā iestāde atbilstības apliecinājumu validē ar parakstu, ja pēc pārbaudes tā uzskata, ka ražojums, daļa vai ierīce atbilst piemērojamajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī.

G APAKŠIEDAĻA –   RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21.A.131.   Darbības joma

Šajā apakšiedaļā:

a)

noteikta ražošanas organizācijas apstiprinājuma izsniegšanas procedūra ražošanas organizācijai, kas pierāda ražojumu, daļu un ierīču atbilstību piemērojamajiem projekta datiem;

b)

ietver noteikumus, kas attiecas uz šādu apstiprinājumu pieteikumu iesniedzēju vai turētāju tiesībām un pienākumiem.

21.A.133.   Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona (“organizācija”), ir tiesīga būt tāda apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējs, uz ko attiecas šī apakšiedaļa. Pieteikuma iesniedzējs:

a)

pamato, ka definētajā darbības jomā apstiprinājums, uz ko attiecas šī apakšiedaļa, ir atbilstošs, lai pierādītu atbilstību atsevišķam projektam; un

b)

ir turētājs vai ir iesniedzis minētā atsevišķā projekta pieteikumu; vai

c)

ir nodrošinājis apmierinošu ražošanas un projektēšanas koordinēšanu, atbilstīgi vienojoties ar minētā atsevišķā projekta pieteikuma iesniedzēju vai apstiprinājuma turētāju.

21.A.134.   Pieteikums

Katru ražošanas organizācijas apstiprinājuma pieteikumu iesniedz kompetentajā iestādē tādā formā un veidā, ko minētā iestāde noteikusi, un tas ietver 21.A.143. punktā paredzētās informācijas izklāstu un apstiprinājuma noteikumus, kurus prasa izdot saskaņā ar 21.A.151. punktu.

21.A.135.   Ražošanas organizācijas apstiprinājuma izdošana

Organizācijai ir tiesības uz ražošanas organizācijas apstiprinājumu, ko izdevusi kompetentā iestāde, ja tā ir pierādījusi atbilstību piemērojamajām prasībām šajā apakšiedaļā.

21.A.139.   Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

a)

Ražošanas organizācija pierāda, ka ir izveidojusi un spēj uzturēt kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma ir dokumentēta. Šī kvalitātes sistēma ir tāda, ka tā ļauj organizācijai panākt, ka visi ražojumi, daļas vai ierīces, kuras organizācija vai tās partneri saražo vai kuras piegādā no trešajām pusēm, vai kuras paredz apakšlīgumā ar pieaicinātām pusēm, atbilst piemērojamajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī, un tādējādi izmantot prerogatīvas, kas paredzētas 21.A.163. pantā.

b)

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma ietver:

1.

atbilstoši apstiprinājuma darbības jomai kontroles procedūras attiecībā uz:

i)

dokumentu izdošanu, apstiprināšanu vai mainīšanu;

ii)

pārdevēju un apakšuzņēmēju novērtēšanu, revīziju un kontroli;

iii)

pārbaudi, ka ienākošie ražojumi, daļas, materiāli un iekārtas, tostarp elementi, ko ražojumu pircēji piegādā jaunus vai lietotus, ir tie, kas precizēti piemērojamajos projekta datos;

iv)

identifikāciju un izsekojamību;

v)

ražošanas procesiem;

vi)

pārbaudīšanu un testēšanu, tostarp ražošanas lidojumu pārbaudēm;

vii)

instrumentu, stendu un testa aprīkojuma kalibrēšanu;

viii)

neatbilstošo elementu pārbaudi;

ix)

lidojumderīguma koordināciju ar projekta apstiprinājuma pieteikuma iesniedzēju vai turētāju;

x)

uzskaites datu pilnīgumu un uzkrāšanu;

xi)

personāla kompetenci un kvalifikāciju;

xii)

lidojumderīguma apliecinājuma dokumenta izdošanu;

xiii)

apiešanos, glabāšanu un iepakošanu;

xiv)

iekšējās kvalitātes revīziju un izrietošajiem izlabošanas pasākumiem;

xv)

darbu, kas, ievērojot apstiprinājuma noteikumus, izdarīts jebkurā citā vietā, kas neatrodas apstiprinātajos objektos;

xvi)

darbu, kas izdarīts pēc ražošanas pabeigšanas, bet pirms piegādes, lai uzturētu gaisa kuģi ekspluatācijai drošā stāvoklī;

xvii)

lidošanas atļauju izdošanu un saistīto lidošanas nosacījumu apstiprināšanu.

Kontroles procedūrās jāiekļauj īpaši noteikumi par jebkuru svarīgu daļu.

2.

Neatkarīgu kvalitātes nodrošināšanas funkciju, lai pārraudzītu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentēto procedūru pietiekamību un atbilstību tām. Šī pārraudzība ietver atbildes sniegšanas sistēmu personai vai personu grupai, kas minēta 21.A.145. punkta c) apakšpunkta 2. punktā, un galu galā vadītājam, kurš minēts 21.A.145. punkta c) apakšpunkta 1. punktā, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu izlabošanas pasākumu.

21.A.143.   Pašraksturojums

a)

Organizācija iesniedz kompetentajai iestādei ražošanas uzņēmuma pašraksturojumu, nodrošinot šādu informāciju:

1.

atbildīgā vadītāja parakstītu apliecinājumu, ka vienmēr tiks ievērota atbilstība ražošanas uzņēmuma pašraksturojumam un visām saistītām rokasgrāmatām, kas definē apstiprinātas organizācijas atbilstību šai apakšiedaļai;

2.

vadītāju, ko kompetentā iestāde apstiprinājusi saskaņā ar 21.A.145. punkta c) apakšpunkta 2. punktu, dienesta pakāpi(-es) un vārdus;

3.

to vadītāja(-u) saistības un pienākumus, kas paredzēti 21.A.145. punkta c) apakšpunkta 2. punktā, tostarp problēmas, kuras viņi var risināt organizācijas vārdā tieši ar kompetento iestādi;

4.

organizācijas struktūras shēmu, kur parādītas saistītas vadītāju atbildības jomas, kā paredzēts 21.A.145. punkta c) apakšpunkta 1. un 2. punktā;

5.

par sertificēšanu atbildīgā, 21.A.145. punkta d) apakšpunktā minētā personāla sarakstu;

6.

cilvēku resursu vispārīgu aprakstu;

7.

vispārīgu to objektu aprakstu, kas atrodami pēc katras adreses, kura precizēta ražošanas organizācijas apstiprinājuma sertifikātā;

8.

vispārīgu aprakstu ražošanas organizācijas darbības jomai, uz ko attiecas apstiprinājuma noteikumi;

9.

procedūru organizācijas struktūras izmaiņu paziņošanai kompetentajai iestādei;

10.

grozījumu izdarīšanas procedūru ražošanas uzņēmuma pašraksturojumā;

11.

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un procedūru parakstu, kā paredzēts 21.A.139. punkta b) apakšpunkta 1. punktā;

12.

Sarakstu ar trešajām pusēm, kas minētas 21.A.139. punkta a) apakšpunktā.

b)

Ražošanas uzņēmuma pašraksturojumu vajadzības gadījumā groza, lai organizācijas apraksts nenovecotu, un visu grozījumu kopijas nosūta kompetentajai iestādei.

21.A.145.   Apstiprināšanas prasības

Ražošanas organizācija, pamatojoties uz informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 21.A.143. punktu, pierāda, ka:

a)

attiecībā uz vispārīgām apstiprināšanas prasībām, objektiem, darba apstākļiem, iekārtām un instrumentiem, procesiem un saistītiem materiāliem, personāla skaitu un kompetenci un vispārīgu organizāciju – tā ir atbilstoša, lai izpildītu pienākumus, kuri noteikti 21.A.165. punktā;

b)

attiecībā uz visiem vajadzīgajiem lidojumderīguma, trokšņa līmeņa, degvielas izplūdes un izplūdes gāzu emisiju datiem:

1.

ražošanas organizācija ir saņēmusi šādus datus no Aģentūras un no tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta vai projekta apstiprinājuma turētāja vai pieteikuma iesniedzēja, lai konstatētu atbilstību piemērojamajiem projekta datiem;

2.

ražošanas organizācija ir noteikusi procedūru, lai nodrošinātu, ka lidojumderīguma, trokšņa līmeņa, degvielas izplūdes un izplūdes gāzu emisijas dati tiek pareizi iekļauti ražošanas datos;

3.

šādus datus pastāvīgi atjaunina un dara pieejamus visam personālam, kam savu pienākumu izpildīšanai vajadzīga pieeja šādiem datiem;

c)

attiecībā uz vadību un personālu:

1.

vadītājs ir ražošanas organizācijas norīkots un ir atbildīgs kompetentajai iestādei. Viņa vai viņas pienākums organizācijā ir nodrošināt, lai visa ražošana tiktu izdarīta atbilstoši noteiktajiem standartiem un lai ražošanas organizācija visu laiku atbilstu datiem un ievērotu procedūras, kas identificētas 21.A.143. punktā noteiktajā pašraksturojumā;

2.

ražošanas organizācija ir norīkojusi personu vai personu grupu, lai nodrošinātu, ka organizācija atbilst šā I pielikuma (21. daļas) prasībām, un to identificējusi kopā ar viņas(-u) pilnvaru robežām. Šāda(-as) persona(-as) darbojas tiešā 1. punktā minētā atbildīgā vadītāja pakļautībā. Norīkotās personas spēj pierādīt, ka tām ir atbilstīgas zināšanas, iepriekšējā darbība un pieredze, lai izpildītu savus pienākumus;

3.

visu līmeņu personālam ir piešķirtas atbilstīgas pilnvaras, lai tas varētu veikt tam uzticētos pienākumus, un ka ražošanas uzņēmumā ir pilnīga un efektīva jautājumu saskaņošana attiecībā uz lidojumderīguma, trokšņa līmeņa, degvielas izplūdes un izplūdes gāzu emisiju datiem;

d)

attiecībā uz par sertificēšanu atbildīgo personālu, ko ražošanas organizācija pilnvarojusi parakstīt dokumentus, kas izdoti saskaņā ar 21.A.163. punktu atbilstīgi apstiprinājuma noteikumu darbības jomai:

1.

par sertificēšanu atbildīgajam personālam ir atbilstīgas zināšanas, iepriekšējā darbība (tostarp citi pienākumi organizācijā) un pieredze, lai veiktu tam uzticētos pienākumus;

2.

ražošanas organizācija veic visa par sertificēšanu atbildīgā personāla uzskaiti, kas ietver sīku informāciju par pilnvarojuma apjomu;

3.

par sertificēšanu atbildīgais personāls ir informēts par sava pilnvarojuma apjomu.

21.A.147.   Izmaiņas apstiprinātajā ražošanas organizācijā

a)

Pēc ražošanas organizācijas apstiprināšanas katru izmaiņu apstiprinātajā ražošanas organizācijā, kas ir svarīga atbilstības pierādīšanai vai ražojuma, daļas vai ierīces lidojumderīgumam un trokšņa līmeņa rādītājiem, degvielas izplūdei un izplūdes gāzu emisijai, jo īpaši izmaiņas kvalitātes nodrošināšanas sistēmā, apstiprina kompetentā iestāde. Apstiprinājuma pieteikumu kompetentajai iestādei iesniedz rakstveidā, un pirms izmaiņas īstenošanas organizācija pierāda kompetentajai iestādei, ka tā saglabās atbilstību šai apakšiedaļai.

b)

Kompetentā iestāde paredz, ar kādiem nosacījumiem ražošanas organizācija, kas apstiprināta saskaņā ar šo apakšiedaļu, drīkst veikt darbību šādu izmaiņu laikā, ja vien kompetentā iestāde nekonstatē, ka apstiprinājums ir jāaptur.

21.A.148.   Atrašanās vietas maiņas

Apstiprinātās ražošanas organizācijas ražošanas objektu vietas maiņa uzskatāma par svarīgu, un tādēļ ievēro 21.A.147. punktu.

21.A.149.   Nodošana

Ja nav notikusi īpašuma tiesību maiņa, ko uzskata par svarīgu 21.A.147. punkta vajadzībām, ražošanas organizācijas apstiprinājums nav nododams.

21.A.151.   Apstiprinājuma noteikumi

Apstiprinājuma noteikumi identificē darbības jomu, ražojumus vai daļu un ierīču kategorijas vai abus, attiecībā uz ko turētājam ir tiesības izmantot prerogatīvas, kas paredzētas 21.A.163. punktā.

Minētos noteikumus izdod kā ražošanas organizācijas apstiprinājuma daļu.

21.A.153.   Izmaiņas apstiprinājuma noteikumos

Visas izmaiņas apstiprinājuma noteikumos apstiprina kompetentā iestāde. Pieteikumu izmaiņai apstiprinājuma noteikumos iesniedz kompetentās iestādes noteiktā formā un veidā. Pieteikuma iesniedzējs atbilst piemērojamajām šās apakšiedaļas prasībām.

21.A.157.   Pārbaudes

Ražošanas organizācija nosaka kārtību, kas ļauj kompetentajai iestādei izdarīt jebkuras pārbaudes, tostarp partneru un apakšuzņēmēju pārbaudes, kas vajadzīgas, lai konstatētu atbilstību un saglabātu atbilstību piemērojamajām šās apakšiedaļas prasībām.

21.A.158.   Atzinumi

a)

Ja atrasts objektīvs pierādījums, ka ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs neatbilst šī I pielikuma (21. daļas) piemērojamajām prasībām, atzinumu klasificē šādi:

1.

pirmā līmeņa atzinums ir jebkura tāda neatbilstība šim I pielikumam (21. daļai), kas var izraisīt nekontrolējamas neatbilstības piemērojamajiem projekta datiem un kas var ietekmēt gaisa kuģa lidojumu drošību;

2.

otrā līmeņa atzinums ir jebkura tāda neatbilstība šim I pielikumam (21. daļai), ka netiek klasificēta kā pirmā līmeņa neatbilstība.

b)

Trešā līmeņa atzinums ir jebkurš elements, kam identificē, to objektīvi pierādot, potenciālas problēmas, kas var izraisīt neatbilstību saskaņā ar a) apakšpunktu.

c)

Saņemot saskaņā ar 21.B.225. punktu sniegtos atzinumus:

1.

pirmā līmeņa atzinuma gadījumā ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs laikposmā, kurš nepārsniedz 21 darbdienu pēc rakstiskā atzinuma saņemšanas, sniedz kompetentajai iestādei pietiekamus pierādījumus par izlabošanas pasākumu;

2.

otrā līmeņa atzinuma gadījumā kompetentās iestādes piešķirtais laikposms ir atbilstošs atzinuma raksturam, taču katrā ziņā sākotnēji nav garāks par trīs mēnešiem. Zināmos apstākļos un atkarībā no atzinumu rakstura kompetentā iestāde drīkst pagarināt trīs mēnešu laikposmu, ja tiek iesniegts apmierinošs, ar kompetento iestādi saskaņots izlabošanas pasākumu plāns;

3.

trešā līmeņa atzinums neprasa ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētāja tūlītēju rīcību.

d)

Pirmā līmeņa vai otrā līmeņa atzinuma gadījumā uz ražošanas organizācijas apstiprinājumu drīkst attiecināt daļēju vai pilnīgu ierobežojumu, apturēšanu vai atsaukšanu atbilstoši 21.B.245. punktam. Ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs laikus sniedz apliecinājumu par ražošanas organizācijas apstiprinājuma ierobežojuma, apturēšanas vai atsaukšanas paziņojuma saņemšanu.

21.A.159.   Termiņš un pastāvīgs derīgums

a)

Ražošanas organizācijas apstiprinājumu izdod uz nenoteiktu laiku. Tas nepaliek spēkā, ja:

1.

ražošanas organizācija nespēj pierādīt atbilstību piemērojamajām šās apakšiedaļas prasībām; vai

2.

turētājs vai jebkurš tā partneris vai apakšuzņēmējs neļauj kompetentajai iestādei izdarīt pārbaudes saskaņā ar 21.A.157. pantu; vai

3.

ir pierādījumi, ka ražošanas organizācija nevar uzturēt apmierinošu to ražojumu, daļu vai ierīču ražošanas kontroli, uz ko attiecas apstiprinājums; vai

4.

ražošanas organizācija vairs neatbilst 21.A.133. punkta prasībām; vai

5.

no sertifikāta atsakās vai to atsauc atbilstīgi 21.B.245. punktam.

b)

Atteikšanās vai atsaukšanas gadījumā sertifikātu atdod kompetentajai iestādei.

21.A.163.   Prerogatīvas

Atbilstoši tāda apstiprinājuma noteikumiem, kas izdots saskaņā ar 21.A.135. punktu, izdota ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs drīkst:

a)

veikt ražošanas darbības, uz ko attiecas šis I pielikums (21. daļa);

b)

pabeigta gaisa kuģa gadījumā un pēc 21.A.174. punktā paredzētā atbilstības apliecinājuma (EASA 52. veidlapas) uzrādīšanas, saņemt gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikātu un trokšņa līmeņa sertifikātu bez papildu pierādījumiem;

c)

citu ražojumu, daļu vai ierīču gadījumā izdot autorizētus izmantošanas sertifikātus (EASA 1. veidlapu), bez papildu pierādījumiem;

d)

veikt apkopi jaunam gaisa kuģim, ko tas ražojis, un izdot izmantošanas sertifikātu (EASA 53. veidlapu) par minēto apkopi;

e)

saskaņā ar ražošanas procedūrām, ko apstiprinājusi tā kompetentā iestāde, gaisa kuģim, kuru tas ražojis, un gadījumos, kad ražošanas organizācija saskaņā ar ražošanas organizācijas apstiprinājumu (POA) pati kontrolē gaisa kuģa konfigurāciju un apliecina atbilstību apstiprinātajiem projekta nosacījumiem, kas attiecas uz lidošanu, izdot lidošanas atļauju saskaņā ar 21.A.711. punkta c) apakšpunktu, ieskaitot lidošanas nosacījumu apstiprinājumu saskaņā ar 21.A.710. punkta b) apakšpunktu.

21.A.165.   Turētāja pienākumi

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs:

a)

nodrošina, ka ražošanas organizācijas pašraksturojumu, kas nodrošināts saskaņā ar 21.A.143. pantu, un dokumentus, kuri uz to attiecas, organizācijā izmanto kā galvenos darba dokumentus;

b)

uztur ražošanas organizāciju atbilstoši datiem un procedūrām, kas apstiprinātas ražošanas organizācijas apstiprināšanai;

c)

1.

konstatē, ka visi pabeigtie gaisa kuģi atbilst tipa projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī pirms atbilstības apliecinājumu iesniegšanas kompetentajai iestādei; vai

2.

konstatē, ka citi ražojumi, daļas vai ierīces ir sakomplektētas un atbilst apstiprinātajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī pirms EASA 1. veidlapas izdošanas, lai apliecinātu atbilstību apstiprinātajiem projekta datiem un ekspluatācijai drošu stāvokli, un dzinēju gadījumā vēl arī saskaņā ar dzinēja tipa sertifikāta turētāja nodrošinātajiem datiem konstatē, ka katrs sakomplektēts dzinējs atbilst piemērojamajām, 21.A.18. punkta b) apakšpunktā definētajām emisiju prasībām, kas ir spēkā dzinēja ražošanas dienā, lai apliecinātu emisijas atbilstību; vai

3.

konstatē, ka citi ražojumi, daļas vai ierīces atbilst piemērojamajiem datiem pirms EASA 1. veidlapas kā atbilstības sertifikāta izdošanas;

d)

veic detalizētu izdarītā darba uzskaiti;

e)

lidojumu drošības interesēs izveido un uztur iekšējo notikumu ziņošanas sistēmu, dodot iespēju savākt un novērtēt ziņojumus par notikumiem, lai identificētu negatīvas tendences vai pievērstu uzmanību trūkumiem, un atlasa notikumus, par kuriem jāziņo. Šī sistēma ietver attiecīgās ar notikumiem saistītās informācijas izvērtēšanu un saistītās informācijas izsludināšanu;

f)

1.

ziņo tipa sertifikāta vai projekta apstiprinājuma turētājam par visiem gadījumiem, kad ražošanas organizācija ir izlaidusi ražojumu, daļu vai ierīci, kam pēc tam identificē iespējamas atkāpes no piemērojamajiem projekta datiem, un kopā ar tipa sertifikāta vai projekta apstiprinājuma turētāju veic pētījumus, lai identificētu, kuras no minētājām atkāpēm varētu radīt nedrošu stāvokli;

2.

ziņo Aģentūrai un kompetentajai dalībvalsts iestādei par atkāpēm, kas var radīt nedrošu stāvokli, kas identificēts saskaņā ar 1. punktu. Šādus ziņojumus sniedz tādā formā un veidā, ko noteikusi Aģentūra saskaņā ar 21.A.3.A punkta b) apakšpunkta 2. punktu vai ko atzinusi dalībvalsts kompetentā iestāde;

3.

tad, kad ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs darbojas kā piegādātājs citai ražošanas organizācijai, ziņo arī minētajai citai organizācijai par visiem gadījumiem, kad tas ir minētajai organizācijai izlaidis ražojumus, daļas vai ierīces, kam pēc tam identificējis iespējamas atkāpes no piemērojamajiem projekta datiem;

g)

nodrošina palīdzību tipa sertifikāta vai projekta apstiprinājuma turētājam, kas veic lidojumderīguma uzturēšanas darbības, kas saistītas ar ražojumiem, daļām vai ierīcēm, kuras ir saražotas;

h)

izveido arhivēšanas sistēmu, ietverot prasības, ko tas izvirzījis saviem partneriem, piegādātājiem un apakšuzņēmējiem, nodrošinot to datu saglabāšanu, kurus izmanto ražojumu, daļu vai ierīču atbilstības pamatošanai. Šādus datus tur kompetentajai iestādei pieejamus un saglabā, lai sniegtu informāciju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu ražojuma, daļas vai ierīces lidojumderīguma uzturēšanu;

i)

tad, kad saskaņā ar tās apstiprinājuma noteikumiem turētājs izdod izmantošanas sertifikātu, pirms sertifikāta izdošanas konstatē, ka katrs pabeigtais gaisa kuģis ir saņēmis vajadzīgo apkopi un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī;

j)

atbilstīgos gadījumos saskaņā ar 21.A.163. punkta e) apakšpunktā paredzētajām tiesībām nosaka lidošanas atļauju izdošanas nosacījumus;

k)

attiecīgajā gadījumā saskaņā ar 21.A.163. punkta e) apakšpunkta prerogatīvām pirms lidošanas atļaujas izdošanas gaisa kuģim nosaka atbilstību 21.A.711. punkta c) un e) apakšpunktam.

H APAKŠIEDAĻA –   LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTI LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI

21.A.171.   Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka lidojumderīguma sertifikātu izdošanas procedūru.

21.A.172.   Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona, ar kuras vārdu gaisa kuģis ir reģistrēts vai tiks reģistrēts dalībvalstī (“reģistrācijas dalībvalsts”), vai tās pārstāvis ir tiesīgs būt minētā gaisa kuģa, uz ko attiecas šī apakšiedaļa, lidojumderīguma sertifikāta pieteikuma iesniedzējs.

21.A.173.   Klasifikācija

Lidojumderīguma sertifikātus klasificē šādi:

a)

lidojumderīguma sertifikātus izdod gaisa kuģim, kas atbilst tipa sertifikātam, kurš izdots saskaņā ar šo I pielikumu (21. daļu);

b)

ierobežotus lidojumderīguma sertifikātus izdod gaisa kuģim:

1.

kas atbilst ierobežotam tipa sertifikātam, kurš izdots saskaņā ar šo I pielikumu (21. daļu); vai

2.

par ko Aģentūrai ir pierādīts, ka tas atbilst īpašām lidojumderīguma specifikācijām, kuras nodrošina pietekamu lidojumu drošību.

21.A.174.   Pieteikums

a)

Atbilstīgi 21.A.172. punktam lidojumderīguma sertifikāta pieteikumu iesniedz reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes noteiktā formā un veidā.

b)

Visos lidojumderīguma sertifikāta vai ierobežota lidojumderīguma sertifikāta pieteikumos iekļauj:

1.

pieteikto lidojumderīguma sertifikāta klasi;

2.

attiecībā uz jaunu gaisa kuģi:

i)

atbilstības apliecinājumu:

kas izdots saskaņā ar 21.A.163. punkta b) apakšpunktu, vai

kas izdots saskaņā ar 21.A.130. punktu un ir kompetentās iestādes validēts, vai

attiecībā uz ievestu gaisa kuģi – izvedējas iestādes parakstītu apliecinājumu, ka gaisa kuģis atbilst Aģentūras apstiprinātam projektam;

ii)

ziņojumu par svara un smaguma centra izvietojumu ar iekraušanas plānu;

iii)

gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatu, ja atsevišķam gaisa kuģim tādu paredz piemērojamā lidojumderīguma norma;

3.

Attiecībā uz lietotu gaisa kuģi:

i)

kam izcelsme ir dalībvalstī, – lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu, kurš izdots saskaņā ar M daļu;

ii)

kam izcelsme ir trešajā valstī:

dalībvalsts, kurā gaisa kuģis ir vai bija reģistrēts, kompetentās iestādes apliecinājumu, kas atspoguļo gaisa kuģa lidojumderīguma statusu valsts reģistrā nodošanas laikā,

ziņojumu par svara un smaguma centra izvietojumu ar iekraušanas plānu,

gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatu, ja atsevišķam gaisa kuģim šādu materiālu paredz piemērojamā lidojumderīguma norma,

iepriekšējus ierakstus, lai noteiktu gaisa kuģa ražošanas, modifikāciju un apkopes standartu, tostarp ierobežojumus, kas saistīti ar ierobežotu lidojumderīguma sertifikātu, uz ko attiecas 21.B.327. punkta c) apakšpunkts,

rekomendāciju lidojumderīguma sertifikāta vai ierobežota lidojumderīguma sertifikāta izdošanai un lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu, kas izdots pēc lidojumderīguma pārbaudes, kura izdarīta saskaņā ar M daļu.

c)

Ja nav citas vienošanās, apliecinājumus, kas minēti b) apakšpunkta 2. punkta i) daļā un b) apakšpunkta 3. punkta ii) daļā, izdod ne agrāk kā 60 dienas pirms gaisa kuģa prezentēšanas reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

21.A.175.   Valoda

Rokasgrāmatas, plakāti, saraksti un instrumentu marķējumi un cita vajadzīga informācija, kas paredzēta piemērojamajās sertifikācijas specifikācijās, prezentējama vienā vai vairākās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, ko akceptē reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde.

21.A.177.   Grozīšana vai modificēšana

Lidojumderīguma sertifikātu drīkst grozīt vai modificēt tikai reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde.

21.A.179.   Nodošana un atkārtota izdošana dalībvalstīs

a)

Ja īpašumtiesības uz gaisa kuģi ir mainījušās:

1.

un ja tas paliek tajā pašā reģistrā, lidojumderīguma sertifikātu vai ierobežoto lidojumderīguma sertifikātu, kas atbilst tikai ierobežotam tipa sertifikātam, nodod kopā ar gaisa kuģi;

2.

un, ja gaisa kuģis ir reģistrēts citā dalībvalstī, lidojumderīguma sertifikātu vai ierobežoto lidojumderīguma sertifikātu, kas atbilst tikai ierobežotam tipa sertifikātam, izdod:

i)

pēc iepriekšējā lidojumderīguma sertifikāta un derīga saskaņā ar M daļu izdota lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta uzrādīšanas; un

ii)

21.A.175. punkta izpildīšanas.

b)

Ja īpašumtiesības uz gaisa kuģi ir mainījušās un gaisa kuģim ir ierobežots lidojumderīguma sertifikāts, kas neatbilst ierobežotam tipa sertifikātam, šādus lidojumderīguma sertifikātus nodod kopā ar gaisa kuģi ar nosacījumu, ka gaisa kuģis paliek tai pašā reģistrā, vai izdod tikai ar tās reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes oficiālu piekrišanu, kurai attiecīgo gaisa kuģi nodod.

21.A.180.   Pārbaudes

Lidojumderīguma sertifikāta turētājs nodrošina piekļuvi gaisa kuģim, kam minētais lidojumderīguma sertifikāts ir izdots, pēc reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma.

21.A.181.   Termiņš un pastāvīgs derīgums

a)

Lidojumderīguma sertifikātu izdod uz nenoteiktu laiku. Tas paliek spēkā, ja:

1.

atbilst piemērojamajām tipa projekta un nepārtrauktas lidojumderīguma uzturēšanas prasībām; un

2.

gaisa kuģis paliek tajā pašā reģistrā; un

3.

tipa sertifikāts vai ierobežots tipa sertifikāts, saskaņā ar ko tas ir izdots, pirms tam nav atzīts par nederīgu saskaņā ar 21.A.51. punktu;

4.

no sertifikāta neatsakās un to neatsauc atbilstīgi 21.B.330. punktam.

b)

Atteikšanās vai atsaukšanas gadījumā sertifikātu atdod reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

21.A.182.   Gaisa kuģa identifikācija

Katrs tāda lidojumderīguma sertifikāta pieteikuma iesniedzējs, uz kuru attiecas šī apakšiedaļa, pierāda, ka tā gaisa kuģis ir identificēts saskaņā ar Q apakšiedaļu.

I APAKŠIEDAĻA –   TROKŠŅA LĪMEŅA SERTIFIKĀTI

21.A.201.   Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka trokšņa līmeņa sertifikātu izdošanas procedūru.

21A.203.   Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona, ar kuras vārdu gaisa kuģis ir reģistrēts vai tiks reģistrēts dalībvalstī (reģistrācijas dalībvalsts), vai tās pārstāvis ir tiesīgs būt minētā gaisa kuģa trokšņa līmeņa sertifikāta pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar šo apakšiedaļu.

21.A.204.   Pieteikums

a)

Atbilstoši 21.A.203. punktam trokšņa līmeņa sertifikāta pieteikumu iesniedz reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes noteiktā formā un veidā.

b)

Visos pieteikumos iekļauj:

1.

attiecībā uz jaunu gaisa kuģi:

i)

atbilstības apliecinājumu:

kas izdots saskaņā ar 21.A.163. punkta b) apakšpunktu, vai

kas izdots saskaņā ar 21.A.130. punktu un ir kompetentās iestādes validēts, vai

attiecībā uz ievestu gaisa kuģi – izvedējas iestādes parakstītu apliecinājumu, ka gaisa kuģis atbilst Aģentūras apstiprinātam projektam; un

ii)

ziņas par trokšņa līmeni, kas noteikts saskaņā ar piemērojamajām trokšņa līmeņa prasībām;

2.

attiecībā uz lietotu gaisa kuģi:

i)

ziņas par trokšņa līmeni, kas noteikts saskaņā ar piemērojamajām trokšņa līmeņa prasībām; un

ii)

iepriekšējus ierakstus, lai noteiktu gaisa kuģa ražošanas, modifikāciju un apkopes standartu.

c)

Ja nav citas vienošanās, apliecinājumus, kas minēti b) apakšpunkta 1. punktā, izdod ne agrāk kā 60 dienas pirms gaisa kuģa prezentēšanas reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

21.A.207.   Grozīšana vai modificēšana

Trokšņa līmeņa sertifikātu drīkst grozīt vai modificēt tikai reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde.

21.A.209.   Nodošana un atkārtota izdošana dalībvalstīs

Ja īpašumtiesības uz gaisa kuģi ir mainījušās un:

a)

ja gaisa kuģis paliek tajā pašā reģistrā, trokšņa līmeņa sertifikātu nodod kopā ar gaisa kuģi; vai

b)

ja gaisa kuģi reģistrē citā dalībvalstī, trokšņa līmeņa sertifikātu izdod pēc iepriekšējā trokšņa līmeņa sertifikāta uzrādīšanas.

21.A.210.   Pārbaudes

Trokšņa līmeņa sertifikāta turētājs nodrošina piekļuvi gaisa kuģim, kam minētais trokšņa līmeņa sertifikāts ir izdots, pārbaudes izdarīšanai pēc reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes vai Aģentūras pieprasījuma.

21.A.211.   Termiņš un pastāvīgs derīgums

a)

Trokšņa līmeņa sertifikātu izdod uz nenoteiktu laiku. Tas paliek spēkā, ja:

1.

atbilst piemērojamajām tipa projekta, vides aizsardzības un nepārtrauktas lidojumderīguma uzturēšanas prasībām; un

2.

gaisa kuģis paliek tajā pašā reģistrā; un

3.

tipa sertifikāts vai ierobežots tipa sertifikāts, saskaņā ar ko tas ir izdots, pirms tam nav atzīts par nederīgu saskaņā ar 21.A.51. punktu;

4.

no sertifikāta neatsakās un to neatsauc atbilstīgi 21.B.430. punktam.

b)

Atteikšanās vai atsaukšanas gadījumā sertifikātu atdod reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

J APAKŠIEDAĻA –   PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21.A.231.   Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka procedūru projektēšanas organizāciju apstiprināšanai un ietver noteikumus, kas attiecas uz šādu apstiprinājumu pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesībām un pienākumiem.

21.A.233.   Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona (“organizācija”) ir tiesīga būt pieteikuma iesniedzēja apstiprinājumam, uz ko attiecas šī apakšiedaļa:

a)

saskaņā ar 21.A.14., 21.A.112.B., 21.A.432.B. vai 21.A.602.B. punktu; vai

b)

attiecībā uz sīkām izmaiņām vai sīka remonta projektu, ja to prasa 21.A.263. punktā noteikto prerogatīvu iegūšanai.

21.A.234.   Pieteikums

Visus projektēšanas organizācijas apstiprinājuma pieteikumus iesniedz tādā formā un veidā, ko noteikusi Aģentūra, un tie ietver 21.A.243. punktā paredzētās informācijas izklāstu un apstiprinājuma noteikumus, kurus paredzēts izdot saskaņā ar 21.A.251. punktu.

21.A.235.   Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma izdošana

Organizācijai ir tiesības uz projektēšanas organizācijas apstiprinājumu, ko izdod Aģentūra, ja tā ir pierādījusi atbilstību piemērojamajām prasībām šajā apakšiedaļā.

21.A.239.   Projekta nodrošināšanas sistēma

a)

Projektēšanas organizācija pierāda, ka tā ir izveidojusi un spēj uzturēt projekta nodrošināšanas sistēmu pieteikto ražojumu, daļu un ierīču projekta un projekta izmaiņu kontrolei un uzraudzīšanai. Šī projekta nodrošināšanas sistēma ir tāda, kas ļauj organizācijai:

1.

nodrošināt, ka ražojumu, daļu un ierīču projekts un to projekta izmaiņas atbilst piemērojamajai tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām; un

2.

nodrošināt, ka tās pienākumi tiek pienācīgi izpildīti saskaņā ar:

i)

atbilstošajiem šī I pielikuma (21. daļas) noteikumiem; un

ii)

tāda apstiprinājuma noteikumiem, kas izdots saskaņā ar 21.A.251. punktu;

3.

neatkarīgi pārraudzīt sistēmas dokumentēto procedūru atbilstību un pietiekamību. Šī pārraudzība ietver atbildes sistēmu personai vai personu grupai, kam pienākums ir nodrošināt izlabošanas pasākumus.

b)

Projekta nodrošināšanas sistēma ietver to atbilstības pierādījumu neatkarīgas pārbaudes funkciju, uz kuru pamata organizācija iesniedz Aģentūrai atbilstības apliecinājumus un saistīto dokumentāciju.

c)

Projekta organizācija precizē veidu, kā ar projekta nodrošināšanas sistēmu novērtē partneru vai apakšuzņēmēju projektēto daļu vai ierīču vai izpildīto uzdevumu pieņemamību, saskaņā ar paņēmieniem, uz kuriem attiecas rakstiskas procedūras.

21.A.243.   Dati

a)

Projektēšanas organizācija nodod Aģentūrai rokasgrāmatu, kurā tieši vai netieši aprakstīta organizācija, attiecīgās procedūras un projektējamie ražojumi vai izmaiņas ražojumos.

b)

Ja jebkuras daļas vai ierīces vai jebkuras izmaiņas ražojumos projektē partneru organizācijas vai apakšuzņēmēji, rokasgrāmatā iekļauj ierakstu par to, kā projektēšanas organizācija spēj visām daļām un ierīcēm sniegt garantijas attiecībā uz atbilstību, kas paredzēta 21.A.239. punkta b) apakšpunktā, un tieši vai netieši iekļauj aprakstus un informāciju par to partneru vai apakšuzņēmēju projektēšanas darbībām un organizāciju, kas vajadzīgi, lai dotu šādu apliecinājumu.

c)

Rokasgrāmatu vajadzības gadījumā groza, lai organizācijas apraksts nenovecotu, un grozījumu kopijas nosūta Aģentūrai.

d)

Projektēšanas organizācija nodrošina vadības un citu personu, kas atbild par tādu lēmumu pieņemšanu, kuri ietekmē lidojumderīgumu un vides aizsardzību organizācijā, kvalifikācijas un pieredzes apliecinājumus.

21.A.245.   Apstiprināšanas prasības

Papildus 21.A.239. punkta ievērošanai projektēšanas organizācija, pamatojoties uz informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 21.A.243. punktu, pierāda, ka:

a)

visās tehniskajās struktūrvienībās personāls ir pietiekamā skaitā un ar pietiekamu pieredzi, un tam piešķirtas atbilstošām pilnvaras, lai tas varētu veikt tam uzticētos pienākumus, un tie kopā ar birojiem, objektiem un iekārtām ir pietiekami, lai personāls varētu sasniegt mērķus attiecībā uz ražojuma lidojumderīgumu un vides aizsardzību;

b)

starp struktūrvienībām un struktūrvienībās notiek pilnīga un efektīva jautājumu saskaņošana attiecībā uz lidojumderīgumu un vides aizsardzību.

21.A.247.   Izmaiņas projekta nodrošināšanas sistēmā

Pēc projektēšanas organizācijas apstiprinājuma izdošanas Aģentūra apstiprina katru izmaiņu projekta nodrošināšanas sistēmā, kas ir svarīga atbilstības pierādīšanai vai ražojuma lidojumderīgumam un atbilstībai vides aizsardzības prasībām. Rakstveida apstiprinājuma pieteikumu iesniedz Aģentūrai, un projektēšanas organizācija, pamatojoties uz ierosināto rokasgrāmatas izmaiņu iesniegumu, pirms izmaiņas īstenošanas Aģentūrai pierāda, ka pēc īstenošanas tā saglabās atbilstību šai apakšiedaļai.

21.A.249.   Nodošana

Ja nav notikusi īpašuma tiesību maiņa, ko uzskata par svarīgu 21.A.247. punkta vajadzībām, projektēšanas organizācijas apstiprinājums nav nododams.

21.A.251.   Apstiprinājuma noteikumi

Apstiprinājuma noteikumi identificē projektēšanas darbu veidus, ražojumu, daļu un ierīču kategorijas, attiecībā uz ko projektēšanas organizācija ir projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētāja, un funkcijas un saistības, kuru izpildei organizācija ir saņēmusi apstiprinājumu, attiecībā uz ražojumu lidojumderīgumu un trokšņa līmeņa rādītājiem, degvielas izplūdi un izplūdes gāzu emisijām. Attiecībā uz projektēšanas organizācijas apstiprinājumu, kas ietver tipa sertifikāciju vai ETSO atļauju palīgdzinējam (APU), apstiprinājuma noteikumi papildus ietver ražojumu vai APU sarakstu. Minētos noteikumus izdod kā daļu no projektēšanas organizācijas apstiprinājuma.

21.A.253.   Izmaiņas apstiprinājuma noteikumos

Visas izmaiņas apstiprinājuma noteikumos apstiprina Aģentūra. Pieteikumu izmaiņai apstiprinājuma noteikumos iesniedz Aģentūras noteiktā formā un veidā. Projektēšanas organizācija atbilst piemērojamajām šās apakšiedaļas prasībām.

21.A.257.   Pārbaudes

a)

Projektēšanas organizācija nosaka kārtību, kas ļauj Aģentūrai izdarīt jebkuras pārbaudes, tostarp partneru un apakšuzņēmēju pārbaudes, kas vajadzīgas, lai konstatētu atbilstību un saglabātu atbilstību piemērojamajām šās apakšiedaļas prasībām.

b)

Projektēšanas organizācija ļauj Aģentūrai caurlūkot jebkuru ziņojumu un izdarīt jebkuru pārbaudi, un izdarīt vai novērot tādu testēšanu lidojuma laikā un uz zemes, kas vajadzīga, lai pārbaudītu derīgumu atbilstības apliecinājumiem, kurus pieteikuma iesniedzējs iesniedzis saskaņā ar 21.A.239. punkta b) apakšpunktu.

21.A.258.   Atzinumi

a)

Ja atrasts objektīvs pierādījums, ka projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs neatbilst šā I pielikuma (21. daļas) piemērojamajām prasībām, atzinumu klasificē šādi:

1.

pirmā līmeņa atzinums ir jebkura tāda neatbilstība šim I pielikumam (21. daļai), kas var izraisīt nekontrolējamas neatbilstības piemērojamajām prasībām un kas var ietekmēt gaisa kuģa lidojumu drošību;

2.

otrā līmeņa atzinums ir jebkura tāda neatbilstība šim I pielikumam (21. daļai), ka netiek klasificēta kā pirmā līmeņa neatbilstība.

b)

Trešā līmeņa atzinums ir jebkurš elements, kam identificē, to objektīvi pierādot, potenciālas problēmas, kas var izraisīt neatbilstību saskaņā ar a) apakšpunktu.

c)

Saņemot saskaņā ar Aģentūras noteiktajām administratīvajām procedūrām sniegtos atzinumus,

1.

pirmā līmeņa atzinuma gadījumā projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs laikposmā, kurš nepārsniedz 21 darbdienu pēc rakstiskā atzinuma saņemšanas, sniedz Aģentūrai pietiekamus pierādījumus par izlabošanas pasākumu;

2.

otrā līmeņa atzinuma gadījumā Aģentūras piešķirtais laikposms ir atbilstošs atzinuma raksturam, taču katrā ziņā sākotnēji nav garāks par trīs mēnešiem. Zināmos apstākļos un atkarībā no atzinumu rakstura Aģentūra drīkst pagarināt trīs mēnešu laikposmu, ja tiek iesniegts apmierinošs, ar Aģentūru saskaņots izlabošanas pasākumu plāns;

3.

trešā līmeņa atzinums neprasa projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētāja tūlītēju rīcību.

d)

Pirmā līmeņa vai otrā līmeņa atzinuma gadījumā uz projektēšanas organizācijas apstiprinājumu drīkst attiecināt daļēju vai pilnīgu apturēšanu vai atsaukšanu saskaņā ar Aģentūras noteiktajām administratīvajām procedūrām. Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs laikus sniedz apliecinājumu par projektēšanas organizācijas apstiprinājuma apturēšanas vai atsaukšanas paziņojuma saņemšanu.

21.A.259.   Termiņš un pastāvīgs derīgums

a)

Projektēšanas organizācijas apstiprinājumu izdod uz nenoteiktu laiku. Tas nepaliek spēkā, ja:

1.

projektēšanas organizācija nespēj pierādīt atbilstību piemērojamajām šās apakšiedaļas prasībām; vai

2.

turētājs vai jebkurš tā partneris vai apakšuzņēmējs neļauj Aģentūrai izdarīt pārbaudes saskaņā ar 21.A.257. punktu; vai

3.

ir pierādījumi, ka projekta nodrošināšanas sistēma nevar uzturēt apmierinošu tādu ražojumu projektu vai to izmaiņu kontroli un uzraudzību, uz ko attiecas apstiprinājums; vai

4.

no sertifikāta ir atteikušies vai tas ir atsaukts saskaņā ar piemērojamajām administratīvajām procedūrām, ko noteikusi Aģentūra.

b)

Atteikšanās vai atsaukšanas gadījumā sertifikātu atdod Aģentūrai.

21.A.263.   Prerogatīvas

a)

Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājam apstiprinājuma darbības jomā ir tiesības veikt projektēšanas darbības, uz ko attiecas šis I pielikums (21. daļa).

b)

Ievērojot 21.A.257. punkta b) apakšpunkta noteikumus, Aģentūra pieņem un vairs nepārbauda atbilstības dokumentus, ko iesniedz pieteikuma iesniedzējs, lai saņemtu:

1)

lidošanas atļaujas saņemšanai vajadzīgo lidošanas nosacījumu apstiprinājumu; vai

2)

tipa sertifikātu vai lielāku tipa projekta izmaiņu apstiprinājumu; vai

3)

papildu tipa sertifikātu; vai

4)

ETSO atļauju, uz ko attiecas 21.A.602.B. punkta b) apakšpunkta 1. punkts; vai

5)

lielāka remonta projekta apstiprinājumu.

c)

Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājam atbilstoši organizācijas apstiprinājuma noteikumiem un saskaņā ar attiecīgajām projekta nodrošināšanas sistēmas procedūrām ir tiesības:

1.

klasificēt tipa projekta izmaiņas un remontus kā “lielākus” vai “sīkus”;

2.

apstiprināt sīkas izmaiņas tipa projektā un sīkus remontus;

3.

izdot informāciju vai norādījumus, ietverot šādu apliecinājumu: “Uz šā dokumenta tehnisko saturu attiecas projektēšanas organizācijas apstiprinājums (DOA) Nr. EASA.21.J.[XXXX].”;

4.

apstiprināt nelielus grozījumus gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatā un tās papildinājumos un izdot šādus grozījumus, ietverot šādu apliecinājumu: “Uz gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatas (AFM) (vai tās papildinājuma) Nr. [ZZ] redakciju Nr. [YY] attiecas projektēšanas organizācijas apstiprinājums (DOA) Nr. EASA.21.J.[XXXX].”;

5.

apstiprināt lielāku remontu projektus ražojumiem vai palīgdzinējiem, kam tas ir tipa sertifikāta turētājs vai papildu tipa sertifikāta turētājs, vai ETSO atļaujas turētājs;

6.

apstiprināt lidošanas atļauju izdošanas nosacījumus saskaņā ar 21.A.710. punkta a) apakšpunkta 2. punktu, izņemot lidošanas atļaujas, kas jāizdod saskaņā ar 21.A.701. punkta a) apakšpunkta 15. punktu;

7.

saskaņā ar 21.A.711. punkta b) apakšpunktu izdot lidošanas atļauju gaisa kuģim, ko tas ir projektējis vai pārveidojis vai ko tas apstiprinājis atbilstīgi 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 6. punktā noteiktajiem nosacījumiem, ar kuriem drīkst izdot lidošanas atļauju, un gadījumos, kad projektēšanas organizācija saskaņā ar projektēšanas organizācijas apstiprinājumu (DOA) pati kontrolē gaisa kuģa konfigurāciju un apliecina atbilstību apstiprinātajiem projekta nosacījumiem, kas attiecas uz lidošanu.

21.A.265.   Turētāja pienākumi

Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs:

a)

uztur rokasgrāmatu atbilstoši projekta nodrošināšanas sistēmai;

b)

nodrošina, ka šo rokasgrāmatu organizācijā izmanto kā galveno darba dokumentu;

c)

nosaka, ka ražojumu projekti vai attiecīgi to izmaiņas vai remonti atbilst piemērojamajām prasībām un tiem nav nedrošu īpašību;

d)

izņemot sīkas izmaiņas vai remontus, kas apstiprināti saskaņā ar 21.A.263. punkta prerogatīvām, nodrošina Aģentūrai apliecinājumus un saistītu dokumentāciju, kura apstiprina atbilstību c) apakšpunktam;

e)

nodod Aģentūrai informāciju vai norādījumus attiecībā uz vajadzīgo rīcību saskaņā ar 21.A.3.B. punktu;

f)

atbilstīgos gadījumos saskaņā ar 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 6. punktā paredzētajām tiesībām nosaka lidošanas atļauju izdošanas nosacījumus;

g)

atbilstīgos gadījumos pirms gaisa kuģa lidošanas atļaujas izdošanas saskaņā ar 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 7. punkta prerogatīvām nosaka atbilstību 21.A.711. punkta b) un e) apakšpunktam.

K APAKŠIEDAĻA –   DAĻAS UN IERĪCES

21.A.301.   Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka procedūru daļu un ierīču apstiprināšanai.

21.A.303.   Atbilstība piemērojamajām prasībām

Daļu un ierīču, kas uzstādāmas sertificēta tipa ražojumā, atbilstību pierāda:

a)

saistībā ar tipa sertifikācijas B, D vai E apakšiedaļas procedūrām attiecībā uz ražojumu, kurā tās uzstādīs; vai

b)

attiecīgā gadījumā saskaņā ar O apakšiedaļas ETSO atļaujas procedūrām; vai

c)

standarta daļu gadījumā saskaņā ar oficiāli atzītiem standartiem.

21.A.305.   Daļu un ierīču apstiprināšana

Visos gadījumos, kad daļas vai ierīces apstiprinājums noteikti vajadzīgs saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai Aģentūras pasākumiem, daļa vai ierīce atbilst piemērojamajām ETSO vai specifikācijām, ko Aģentūra konkrētā gadījumā atzinusi par līdzvērtīgām.

21.A.307.   Daļu un ierīču izlaišana uzstādīšanai

Daļu vai ierīci drīkst uzstādīt sertificēta tipa ražojumā, ja tā ir ekspluatācijai drošā stāvoklī un ja tai ir:

a)

klāt autorizēts izmantošanas sertifikāts (EASA 1. veidlapa), kas apliecina, ka izstrādājums izgatavots atbilstīgi apstiprinātajiem projekta datiem, un marķējums, kas izdarīts saskaņā ar Q apakšiedaļu; vai

b)

ja tā ir standarta daļa; vai

c)

ELA1 vai ELA2 gaisa kuģa gadījumā, ja tā ir daļa vai ierīce, kas:

1.

nav ierobežota darbmūža daļa vai ierīce vai pamatkonstrukcijas daļa, vai lidojuma vadības ierīču daļa;

2.

ražota atbilstīgi piemērojamajam projektam;

3.

marķēta saskaņā ar Q apakšiedaļu;

4.

identificēta uzstādīšanai konkrētā gaisa kuģī;

5.

uzstādāma gaisa kuģī, kura īpašnieks ir pārbaudījis tā atbilstību 1. līdz 4. punkta nosacījumiem un uzņēmies atbildību par šo atbilstību.

(L APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

M APAKŠIEDAĻA –   REMONTI

21.A.431.A.   Darbības joma

a)

Šī apakšiedaļa nosaka procedūras remonta projekta apstiprināšanai un nosaka minēto apstiprinājumu pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesības un pienākumus.

b)

Šajā apakšiedaļā definēti standarta remonti, uz kuriem neattiecas apstiprināšanas process saskaņā ar šo apakšiedaļu.

c)

“Remonts” ir bojājuma novēršana un/vai lidojumderīguma stāvokļa atjaunošana pēc tam, kad ražotājs jebkuru ražojumu, daļu vai ierīci ir atļāvis izmantot pirmo reizi.

d)

Bojājuma novēršanu, nomainot daļas vai ierīces bez projektēšanas, uzskata par apkopes uzdevumu, un tāpēc tai nav nepieciešams apstiprinājums, uz ko attiecas šis pielikums.

e)

ETSO atbilstoša izstrādājuma, kas nav palīgdzinējs (APU), remontu uzskata par ETSO atbilstoša projekta izmaiņu un sagatavo saskaņā ar 21.A.611. punktu.

21.A.431.B.   Standarta remonti

a)

Standarta remonti ir remonti:

1.

attiecībā uz:

i)

lidmašīnām ar 5 700 kg vai mazāku maksimālo pacelšanās masu (MTOM);

ii)

rotorplāniem ar 3 175 kg vai mazāku MTOM;

iii)

planieriem un planieriem ar dzinēju, gaisa baloniem un dirižabļiem, kā definēts ELA1 vai ELA2;

2.

kuros ievēroti Aģentūras izdotajās sertifikācijas specifikācijās iekļautie projekta dati, kas ietver pieņemamās metodes, paņēmienus un praksi standarta remontu veikšanai un identificēšanai, tostarp attiecīgās instrukcijas par lidojumderīguma uzturēšanu; un

3.

kas nav pretrunā tipa sertifikāta turētāja datiem.

b)

21.A.432.A līdz 21.A.451. punktu standarta remontiem nepiemēro.

21.A.432.A.   Atbilstība

a)

Jebkura fiziska vai juridiskā persona, kas ir pierādījusi vai pierāda savas iespējas saskaņā ar 21.A.432.B. punktu, ir tiesīga būt lielāka remonta projekta pieteikuma iesniedzējs ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā apakšiedaļā.

b)

Jebkura fiziska vai juridiskā persona ir tiesīga būt sīka remonta projekta pieteikuma iesniedzējs.

21.A.432.B.   Iespēju pierādīšana

a)

Pieteikuma iesniedzējs, kas iesniedz lielāka remonta projekta pieteikumu, pierāda savas iespējas ar saņemtu projektēšanas organizācijas apstiprinājumu, ko saskaņā ar J apakšiedaļu izdevusi Aģentūra.

b)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, kā alternatīvu procedūru savu iespēju pierādīšanai pieteikuma iesniedzējs drīkst prasīt Aģentūras piekrišanu izmantot procedūras, kas nosaka īpašu projektēšanas praksi, resursus un secīgas darbības, kuras vajadzīgas, lai atbilstu šai apakšiedaļai.

c)

Atkāpjoties no a) un b) apakšpunkta, pieteikuma iesniedzējs drīkst prasīt Aģentūras piekrišanu apstiprināt sertifikācijas programmu, kas nosaka īpašu projektēšanas praksi, resursus un secīgas darbības, kuras vajadzīgas, lai nodrošinātu atbilstību šā I pielikuma (21. daļas) prasībām 21.A.14. punkta c) apakšpunktā definēta ražojuma remontam.

21.A.433.   Remonta projekts

a)

Remonta projekta apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējs:

1.

pierāda atbilstību tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, kas ar norādēm iekļautas attiecīgi tipa sertifikātā vai papildu tipa sertifikātā, vai APU ETSO atļaujā, vai tām, kuras ir spēkā (remonta projekta apstiprinājuma) pieteikuma iesniegšanas dienā, un jebkuriem grozījumiem tajās sertifikācijas specifikācijās vai īpašajos nosacījumos, ko Aģentūra uzskata par vajadzīgiem, lai noteiktu lidojumu drošības līmeni, kurš ir līdzvērtīgs tam, kas noteikts tipa sertifikācijas bāzē, kas ar norādēm iekļauta tipa sertifikātā, papildu tipa sertifikātāvai APU ETSO atļaujā;

2.

pēc Aģentūras pieprasījuma iesniedz visus vajadzīgos pamatojuma datus;

3.

deklarē atbilstību sertifikācijas specifikācijām un a) apakšpunkta 1. punkta vides aizsardzības prasībām.

b)

Ja pieteikuma iesniedzējs nav attiecīgi tipa sertifikāta vai papildu tipa sertifikāta, vai APU ETSO atļaujas turētājs, pieteikuma iesniedzējs drīkst izpildīt a) apakšpunkta prasības, izmantojot attiecīgi savus resursus vai vienojoties ar tipa sertifikāta vai papildu tipa sertifikāta, vai APU ETSO atļaujas turētāju.

21.A.435.   Remontu klasifikācija

a)

Remonts drīkst būt “lielāks” vai “sīks”. Klasifikāciju izdara saskaņā ar 21.A.91. punkta kritērijiem attiecībā uz izmaiņu tipa projektā.

b)

Remontu kā “sīku” vai “lielāku” saskaņā ar a) apakšpunktu klasificē vai nu:

1.

Aģentūra; vai

2.

atbilstīgi apstiprināta projektēšanas organizācija saskaņā ar procedūru, par ko vienojas ar Aģentūru.

21.A.437.   Remonta projekta apstiprinājuma izdošana

Ja ir deklarēts un pierādīts, ka remonta projekts atbilst piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām un 21.A.433. punkta a) apakšpunkta 1. punkta vides aizsardzības prasībām, to apstiprina:

a)

Aģentūra; vai

b)

saskaņā ar procedūru, par ko vienojas ar Aģentūru, atbilstoši apstiprināta organizācija, kas ir arī tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta vai APU ETSO atļaujas turētāja; vai

c)

tikai attiecībā uz sīkiem remontiem – atbilstīgi apstiprināta projektēšanas organizācija saskaņā ar procedūru, par ko vienojas ar Aģentūru.

21.A.439.   Rezerves daļu ražošana

Daļas un ierīces, kas izmantojamas remontam, ražo saskaņā ar ražošanas datiem, kuri balstās uz visiem vajadzīgajiem projekta datiem, ko nodrošina remonta projekta apstiprinājuma turētājs:

a)

saskaņā ar F apakšiedaļu; vai

b)

organizācija, kas atbilstoši apstiprināta saskaņā ar G apakšiedaļu; vai

c)

atbilstoši apstiprināta apkopes organizācija.

21.A.441.   Remonta veikšana

a)

Remontu veic attiecīgi saskaņā ar M daļu vai 145. daļu, vai ražošanas organizācija, kas ir atbilstoši apstiprināta saskaņā ar G apakšiedaļu, izmantojot 21.A.163. punkta d) apakšpunktā minēto prerogatīvu.

b)

Projektēšanas organizācija nodod organizācijai, kas veic remontu, visus vajadzīgos uzstādīšanas norādījumus.

21.A.443.   Ierobežojumi

Remonta projektu drīkst apstiprināt ar ierobežojumiem, un šajā gadījumā remonta projekta apstiprinājums ietver visus vajadzīgos norādījumus un ierobežojumus. Šos norādījumus un ierobežojumus remonta projekta apstiprinājuma turētājs nodod lietotājam saskaņā ar procedūru, par ko vienojas ar Aģentūru.

21.A.445.   Neremontēts bojājums

a)

Ja bojātu ražojumu, daļu vai ierīci atstāj nesalabotu un tā neatbilst iepriekš apstiprinātiem datiem, bojājuma seku novērtējumu attiecībā uz tā lidojumderīgumu drīkst izdarīt tikai:

1.

Aģentūra; vai

2.

atbilstīgi apstiprināta projektēšanas organizācija saskaņā ar procedūru, par ko vienojas ar Aģentūru.

Jebkuru vajadzīgu ierobežojumu sagatavo saskaņā ar 21.A.443. punktā noteiktajām procedūrām.

b)

Ja organizācija, kas novērtē bojājumu, uz kuru attiecas a) apakšpunkts, nav ne Aģentūra, ne tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta vai APU ETSO atļaujas turētājs, šī organizācija pierāda, ka novērtēšana izdarīta, pamatojoties uz patiesām ziņām, kas iegūtas vai nu ar pašas organizācijas resursiem, vai vienojoties ar attiecīgi tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta vai APU ETSO atļaujas turētāju vai ražotāju.

21.A.447.   Uzskaite

Attiecībā uz katru remontu visu attiecīgo projekta informāciju, rasējumus, testu ziņojumus, norādījumus un ierobežojumus, kas var būt izdoti saskaņā ar 21.A.443. punktu, klasifikācijas pamatojumu un projekta apstiprinājuma pierādījumu:

a)

remonta projekta apstiprinājuma turētājs tur Aģentūrai pieejamus; un

b)

remonta projekta apstiprinājuma turētājs saglabā, lai sniegtu informāciju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu salaboto ražojumu, daļu vai ierīču lidojumderīguma uzturēšanu.

21.A.449.   Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

a)

Remonta projekta apstiprinājuma turētājs vismaz vienu tādu lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu izmaiņu pilnu komplektu, kas radušās remonta projektā, ietverot aprakstošus datus un izpildes norādes, kas sagatavotas saskaņā ar piemērojamajām prasībām, nodrošina katram salabota gaisa kuģa lietotājam. Salaboto ražojumu, daļu vai ierīci drīkst atļaut izmantot turpmāk, pirms izmaiņas minētajos norādījumos ir pabeigtas, taču tikai izmantošanai uz ierobežotu laiku, vienojoties ar Aģentūru. Minētajām izmaiņām norādījumos pēc pieprasījuma nodrošina pieeju jebkurai citai personai, kam jāievēro jebkurš noteikums minēto norādījumu izmaiņās. Pieeju kādas lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmatas vai norādījumu izmaiņu daļai, kas attiecas uz kapitālo remontu vai citām apjomīgas tehniskās apkopes formām, drīkst aizkavēt līdz brīdim pēc ražojuma nodošanas ekspluatācijā, taču to nodrošina pirms attiecībā uz jebkuru ražojumu sasniegts attiecīgais vecums vai lidojuma stundu/ciklu skaits.

b)

Ja minēto lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu izmaiņu precizētas redakcijas izdod remonta projekta apstiprinājuma turētājs pēc tam, kad remonts ir apstiprināts pirmo reizi, šīs precizētās redakcijas nodrošina katram lietotājam, un tām pēc pieprasījuma nodrošina pieeju jebkurai citai personai, kam jāievēro jebkurš noteikums minēto norādījumu izmaiņās. Aģentūrai iesniedz programmu, kas parāda, kā precizētās redakcijas lidojumderīguma uzturēšanas norādījumu izmaiņās tiek izplatītas.

21.A.451.   Pienākumi un EPA marķējums

a)

Katrs lielāka remonta projekta apstiprinājuma turētājs:

1.

uzņemas pienākumus:

i)

kas noteikti 21.A.3.A., 21.A.3.B., 21.A.4., 21.A.439., 21.A.441., 21.A.443., 21.A.447. un 21.A.449. punktā;

ii)

kas netieši izriet no sadarbības ar attiecīgi tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta un APU ETSO atļaujas turētāju, uz ko attiecas 21.A.433. punkta b) apakšpunkts;

2.

precizē marķējumu, tostarp EPA burtus, saskaņā ar 21.A.804. punkta a) apakšpunktu.

b)

Izņemot tipa sertifikāta turētājus vai APU atļaujas turētājus, uz kuriem attiecas 21.A.44. punkts, sīka remonta projekta apstiprinājuma turētājs:

1.

uzņemas pienākumus, kas paredzēti 21.A.4., 21.A.447. un 21.A.449. punktā; un

2.

precizē marķējumu, tostarp EPA burtus, saskaņā ar 21.A.804. punkta a) apakšpunktu.

(N APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

O APAKŠIEDAĻA –   EIROPAS TEHNISKO STANDARTU PRASĪBU ATĻAUJAS

21.A.601.   Darbības joma

Šī apakšiedaļa nosaka izdošanas procedūru ETSO atļaujām un noteikumus, kas attiecas uz šādu atļauju pieteikuma iesniedzēju un turētāju tiesībām un pienākumiem.

21.A.602.A.   Atbilstība

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo vai gatavojas ražot ETSO atbilstošu izstrādājumu un ir pierādījusi vai pierāda savas iespējas saskaņā ar 21.A.602.B. pantu, ir tiesīga būt ETSO atļaujas pieteikuma iesniedzējs.

21.A.602.B.   Iespēju pierādīšana

Jebkurš ETSO atļaujas pieteikuma iesniedzējs pierāda savas iespējas šādi:

a)

attiecībā uz ražošanu – kā tāda ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs, kas izdots saskaņā ar G apakšiedaļu, vai ievērojot atbilstību F apakšiedaļas procedūrām; un

b)

attiecībā uz projektu:

1.

palīgdzinējam – kā tāda projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs, ko saskaņā ar J apakšiedaļu izdevusi Aģentūra;

2.

visiem pārējiem izstrādājumiem, izmantojot procedūras, kas nosaka īpašu projektēšanas praksi, resursus un secīgas darbības, kuras vajadzīgas, lai atbilstu šim I pielikumam (21. daļai).

21.A.603.   Pieteikums

a)

ETSO atļaujas pieteikumu iesniedz Aģentūras noteiktā formā un veidā, un tas ietver 21.A.605. punktā paredzētās informācijas izklāstu.

b)

Ja paredzamas vairākas sīkas izmaiņas saskaņā ar 21.A.611. punktu, pieteikuma iesniedzējs savā pieteikumā uzrāda izstrādājuma pamatmodeļa numuru un saistītos daļu numurus ar atvērtām iekavām pēc tiem, lai norādītu, ka reizēm numuru beigās tiks pievienoti izmaiņu apzīmējoši burti vai cipari (vai to kombinācija).

21.A.604.    ETSO atļauja palīgdzinējam (APU)

Attiecībā uz ETSO atļauju palīgdzinējam:

a)

piemēro 21.A.15., 21.A.16.B., 21.A.17., 21.A.20., 21.A.21., 21.A.31., 21.A.33., 21.A.44. punktu, atkāpjoties no 21.A.603. punkta, 21.A.606. punkta c) apakšpunkta, 21.A.610. un 21.A.615. punkta, izņemot to, ka ETSO atļauja tiek izdota saskaņā ar 21.A.606. punktu tipa sertifikāta vietā;

b)

šās daļas D apakšiedaļu vai E apakšiedaļu piemēro projekta izmaiņu apstiprināšanai, atkāpjoties no 21.A.611. punkta. Ja piemēro E apakšiedaļu, atsevišķa ETSO atļauja tiek izdota papildu tipa sertifikāta vietā;

c)

remonta projektu apstiprinājumiem piemēro M apakšiedaļu.

21.A.605.   Datu pieprasījumi

Pieteikuma iesniedzējs Aģentūrai iesniedz šādus dokumentus:

a)

paziņojumu par atbilstību, ar ko apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs ir izpildījis šās apakšiedaļas prasības;

b)

deklarāciju par projektu un tehniskajiem raksturojumiem (DDP);

c)

vienu to tehnisko datu kopiju, kuri vajadzīgi saskaņā ar piemērojamajām ETSO;

d)

pašraksturojumu (vai norādi uz pašraksturojumu), kas minēts 21.A.143. punktā, lai saņemtu atbilstošu ražošanas organizācijas apstiprinājumu saskaņā ar G apakšiedaļu, vai rokasgrāmatu (vai norādi uz rokasgrāmatu), kas minēta 21.A.125.A. punkta b) apakšpunktā, lai ražotu saskaņā ar F apakšiedaļu bez ražošanas organizācijas apstiprinājuma;

e)

par APU – rokasgrāmatu (vai norādi uz rokasgrāmatu), kas minēta 21.A.243. punktā, lai saņemtu atbilstošu projektēšanas organizācijas apstiprinājumu saskaņā ar J apakšiedaļu;

f)

par visiem pārējiem izstrādājumiem – procedūras, kas minētas 21.A.602.B. punkta b) apakšpunkta 2. punktā.

21.A.606.    ETSO atļaujas izdošana

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt ETSO atļauju, ko izdod Aģentūra, pēc:

a)

savu iespēju pierādīšanas saskaņā ar 21.A.602.B. punktu; un

b)

pierādīšanas, ka izstrādājums atbilst piemērojamo ETSO tehniskajiem nosacījumiem, un atbilstošā paziņojuma par atbilstību iesniegšanas;

c)

skaidras norādīšanas, ka tas ir gatavs ievērot atbilstību 21.A.609. punktam.

21.A.607.    ETSO atļaujas prerogatīvas

ETSO atļaujas turētājam ir tiesības ražot un marķēt izstrādājumu ar atbilstošo ETSO marķējumu.

21.A.608.   Deklarācija par projektu un tehniskajiem raksturojumiem (DDP)

a)

DDP ir iekļautas vismaz šādas ziņas:

1.

ziņas, kas atbilstoši 21.A.31. punkta a) un b) apakšpunktam identificē izstrādājumu un tā projektu un testēšanas standartu;

2.

izstrādājuma nominālais tehniskais raksturojums attiecīgā gadījumā, kas vai nu iekļauts tieši, vai ar norādi uz citiem papildu dokumentiem;

3.

paziņojums par atbilstību, ar ko apliecina, ka izstrādājums atbilst attiecīgajām ETSO;

4.

norāde uz attiecīgo testu ziņojumiem;

5.

norāde uz atbilstošajām apkopes, kapitālā remonta un remonta rokasgrāmatām;

6.

atbilstības līmeņi, ja ETSO pieļauj dažādus atbilstības līmeņus;

7.

saskaņā ar 21.A.610. punktu apstiprināto atkāpju saraksts.

b)

DDP vizē ar datumu un ETSO atļaujas turētāja vai tā pilnvarota pārstāvja parakstu.

21.A.609.    ETSO atļauju turētāju pienākumi

ETSO atļaujas, uz ko attiecas šī apakšiedaļa, turētājs:

a)

ražo katru izstrādājumu saskaņā ar G apakšiedaļu vai F apakšiedaļu, kas nodrošina, ka katrs pabeigtais izstrādājums atbilst projekta datiem un ir droši uzstādāms;

b)

sagatavo un uztur visu izstrādājumu, kam izdota ETSO atļauja, visiem modeļiem, spēkā esošu pilnu tehnisku datu un uzskaites datu dokumentāciju saskaņā ar 21.A.613. punktu;

c)

sagatavo, glabā un atjaunina oriģinālus visām rokasgrāmatām, kas paredzētas piemērojamajās izstrādājuma lidojumderīguma specifikācijās;

d)

izstrādājuma lietotājiem un Aģentūrai pēc pieprasījuma nodrošina pieeju tām apkopes, kapitālā remonta un remonta rokasgrāmatām, kas vajadzīgas izstrādājuma izmantošanai un apkopei, un minēto rokasgrāmatu izmaiņām;

e)

visus izstrādājumus marķē saskaņā ar 21.A.807. punktu;

f)

ievēro atbilstību 21.A.3.A., 21.A.3.B. un 21.A.4. punktam;

g)

turpina ievērot 21.A.602.B. punkta kvalifikācijas prasības.

21.A.610.   Atkāpes apstiprinājums

a)

Visi ražotāji, kas prasa apstiprinājumu, lai atkāptos no jebkura ETSO tehniskā raksturojuma standarta, pierāda, ka standartus, no kuriem tiek prasīta atkāpe, kompensē ar faktoriem vai projektētiem parametriem, kas nodrošina līdzvērtīgu lidojumu drošības līmeni.

b)

Apstiprinājuma lūgumu izdarīt atkāpi kopā ar visiem attiecīgajiem datiem iesniedz Aģentūrai.

21.A.611.   Projekta izmaiņas

a)

ETSO atļaujas turētājs drīkst izdarīt sīkas projekta izmaiņas (jebkuru izmaiņu, kas nav svarīga izmaiņa) bez Aģentūras papildu atļaujas. Šādā gadījumā pārveidotais izstrādājums saglabā sākotnējo modeļa numuru (mainās daļas numurs vai tiek izmantoti grozījumi, lai identificētu sīkas izmaiņas), un turētājs nosūta Aģentūrai jebkurus pārskatītus datus, kas vajadzīgi, lai ievērotu atbilstību 21.A.603. punkta b) apakšpunktam.

b)

Jebkura ETSO atļaujas turētāja veikta projekta izmaiņa, kas ir pietiekoši liela, lai būtu vajadzīgi pamatīgi visaptveroši pētījumi, lai konstatētu atbilstību ETSO, ir svarīga izmaiņa. Pirms veikt šādu izmaiņu, turētājs izstrādājumam piešķir jauna tipa vai modeļa apzīmējumu un iesniedz pieteikumu jaunai atļaujai atbilstoši 21.A.603. punktam.

c)

Neviena projekta izmaiņa, ko veikusi jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav ETSO atļaujas turētājs, kurš iesniedzis paziņojumu par izstrādājuma atbilstību, neatbilst apstiprinājumam, uz ko attiecas O apakšiedaļa, ja vien persona, kas prasa apstiprinājumu, neiesniedz atsevišķas ETSO atļaujas pieteikumu saskaņā ar 21.A.603. punktu.

21.A.613.   Uzskaite

Papildus uzskaites prasībām, kas atbilst kvalitātes nodrošināšanas sistēmai vai ir saistītas ar to, visu attiecīgo projekta informāciju, rasējumus un testu ziņojumus, tostarp testētā ražojuma pārbaudes ziņojumus, tur Aģentūrai pieejamus un saglabā, lai sniegtu informāciju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu izstrādājuma un ar to aprīkotā sertificēta tipa ražojuma lidojumderīguma uzturēšanu.

21.A.615.   Aģentūras pārbaude

Pēc Aģentūras pieprasījuma izstrādājuma ETSO atļaujas pieteikuma iesniedzējs vai turētājs ļauj Aģentūrai:

a)

novērot testus;

b)

pārbaudīt minētā izstrādājuma tehnisko datu dokumentāciju.

21.A.619.   Termiņš un pastāvīgs derīgums

a)

ETSO atļauju izdod uz nenoteiktu laiku. Tā nepaliek spēkā, ja:

1.

netiek ievēroti nosacījumi, ko vajadzēja ievērot, kad tika piešķirta ETSO atļauja; vai

2.

turētāja pienākumi, kas precizēti 21.A.609. punktā, vairs netiek izpildīti; vai

3.

izrādās, ka ekspluatācijā esošs izstrādājums rada nepieļaujamus apdraudējumus; vai

4.

no atļaujas ir atteikušies vai tā ir atsaukta saskaņā ar piemērojamajām administratīvajām procedūrām, ko noteikusi Aģentūra.

b)

Atteikšanās vai atsaukšanas gadījumā sertifikātu atdod Aģentūrai.

21.A.621.   Nodošana

Ja nav notikusi turētāja īpašuma tiesību maiņa, ko uzskata par svarīgu izmaiņu, un tāpēc ievēro attiecīgi 21.A.147. un 21.A.247. punktu, ETSO atļauja, kas izdota saskaņā ar šo I pielikumu (21. daļu), nav nododama.

P APAKŠIEDAĻA –   LIDOŠANAS ATĻAUJA

21.A.701.   Darbības joma

a)

Saskaņā ar šo apakšiedaļu lidošanas atļaujas izdod gaisa kuģiem, kas neatbilst vai par ko nav pierādīts, ka tie atbilst spēkā esošajām lidojumderīguma prasībām, taču noteiktos apstākļos spēj veikt drošus lidojumus šādā nolūkā:

1.

izstrādes nolūkā;

2.

lai pierādītu atbilstību noteikumiem vai sertifikācijas specifikācijām;

3.

lai apmācītu projektēšanas organizāciju vai ražošanas organizāciju apkalpi;

4.

lai veiktu jaunizstrādāta gaisa kuģa ražošanas izmēģinājuma lidojumu;

5.

lai veiktu ražošanā esoša gaisa kuģa pārlidojumus starp ražošanas objektiem;

6.

lai, demonstrējot gaisa kuģi lidojumā, nodotu to pasūtītājam;

7.

lai gaisa kuģi piegādātu vai eksportētu;

8.

lai, demonstrējot gaisa kuģi lidojumā, nodotu to iestādei;

9.

lai veiktu tirgus izpēti, ieskaitot pasūtītāja apkalpes apmācību;

10.

lai piedalītos izstādēs un gaisa parādēs;

11.

lai lidotu uz vietu, kur veic tehnisko apkopi vai lidojumderīguma pārbaudi, vai uz novietni;

12.

lai lidotu ar svaru, kas pārsniedz gaisa kuģa maksimālo sertificēto pacelšanās svaru lidojumam ārpus parastā lidojuma rādiusa pāri ūdenim vai zemes teritorijai, kur nav pieejamas pietiekamas nosēšanās iespējas vai atbilstoša degviela;

13.

lai pārsniegtu rekordus, piedalītos gaisa sacīkstēs vai līdzīgās sacensībās;

14.

lai lidotu ar gaisa kuģi, kas atbilst spēkā esošām lidojumderīguma prasībām, pirms atzīta tā atbilstība vides prasībām;

15.

lai veiktu nekomerciālus lidojumus ar individuāliem, nesarežģītiem gaisa kuģiem vai gaisa kuģu tipiem, kam nevajag lidojumderīguma sertifikātus vai ierobežotus lidojumderīguma sertifikātus.

b)

Šī apakšiedaļa nosaka kārtību, kādā izsniedzamas lidošanas atļaujas un apstiprināmi saistītie lidojuma nosacījumi, kā arī paredz lidošanas atļauju un lidojuma nosacījumu apstiprinājumu turētāju un pieteikumu iesniedzēju tiesības un pienākumus.

21.A.703.   Atbilstība

a)

Lidošanas atļaujas pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, bet gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs lūdz lidošanas atļauju saskaņā ar 21.A.701. punkta a) apakšpunkta 15. punktu, pieteikuma iesniedzējs ir gaisa kuģa īpašnieks.

b)

Jebkura fiziska vai juridiska persona var iesniegt arī lidošanas nosacījumu apstiprināšanas pieteikumus.

21.A.705.   Kompetentā iestāde

Neatkarīgi no šī I pielikuma (21. daļas) 21.1. punkta šajā apakšiedaļā “kompetentā iestāde” ir:

a)

reģistrācijas dalībvalsts ieceltā iestāde; vai

b)

nereģistrētu gaisa kuģu gadījumā – tās dalībvalsts ieceltā iestāde, kas ir noteikusi to identifikācijas zīmes.

21.A.707.   Lidošanas atļaujas pieteikums

a)

Saskaņā ar 21.A.703. punktu un gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējam nav piešķirtas tiesības izdot lidošanas atļaujas, lidošanas atļaujas pieteikumu iesniedz kompetentajai iestādei tādā formā un veidā, kā šī iestāde noteikusi.

b)

Visos lidošanas atļaujas pieteikumos norāda:

1.

lidojuma(-u) nolūku(-us) saskaņā ar 21.A.701. punktu;

2.

gaisa kuģa neatbilstības spēkā esošajām lidojumderīguma prasībām;

3.

lidošanas nosacījumus, kas apstiprināti saskaņā ar 21.A.710. punktu.

c)

Ja, iesniedzot lidošanas atļaujas pieteikumu, lidošanas nosacījumi nav apstiprināti, saskaņā ar 21.A.709. punktu iesniedz lidošanas nosacījumu apstiprināšanas pieteikumu.

21.A.708.   Lidojuma nosacījumi

Pie lidošanas nosacījumiem pieder:

a)

konfigurācija(-as), kam pieteikuma iesniedzējs lūdz lidošanas atļauju;

b)

visi nosacījumi un ierobežojumi, kas vajadzīgi drošai gaisa kuģa ekspluatācijai, tostarp:

1.

nosacījumi vai ierobežojumi, kas attiecas uz lidojumam(-iem) vajadzīgajiem maršrutiem vai gaisa telpu, vai abiem;

2.

nosacījumi un ierobežojumi, kas attiecas uz apkalpi, kura lidos ar gaisa kuģi;

3.

ierobežojumi, kas attiecas uz tādu personu pārvadāšanu, kuras nepieder pie apkalpes;

4.

ekspluatācijas ierobežojumi, konkrētas procedūras vai tehniskie nosacījumi, kas jāievēro;

5.

konkrētas lidojumu izmēģinājumu programmas (attiecīgos gadījumos);

6.

konkrēti lidojumderīguma nepārtrauktības pasākumi un to īstenošanas kārtība, ieskaitot tehniskās apkopes noteikumus;

c)

pamatojums, ka gaisa kuģis spēj veikt drošu lidojumu saskaņā ar b) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ierobežojumiem;

d)

gaisa kuģu konfigurāciju kontroles metode, lai ievērotu noteiktos nosacījumus.

21.A.709.   Lidojuma nosacījumu apstiprinājuma pieteikums

a)

Lidošanas nosacījumu apstiprināšanas pieteikumu iesniedz saskaņā ar 21.A.707. punkta c) apakšpunktu un gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējam nav piešķirtas tiesības apstiprināt lidojuma nosacījumus, ievērojot šādus noteikumus:

1.

ja lidošanas nosacījumu apstiprināšana ir saistīta ar projekta drošumu, pieteikumu iesniedz Aģentūrai tādā formā un veidā, kā Aģentūra noteikusi; vai

2.

ja lidošanas nosacījumu apstiprināšana nav saistīta ar projekta drošumu, pieteikumu iesniedz kompetentajai iestādei tādā formā un veidā, kā iestāde noteikusi.

b)

Visos lidošanas nosacījumu apstiprināšanas pieteikumos iekļauj:

1.

ierosinātos lidošanas nosacījumus;

2.

dokumentus, kas pamato šos nosacījumus;

3.

paziņojumu, ka gaisa kuģis spēj veikt drošu lidojumu saskaņā ar 21.A.708. punkta b) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ierobežojumiem.

21.A.710.   Lidojuma nosacījumu apstiprinājums

a)

Ja lidošanas nosacījumu apstiprināšana ir saistīta ar projekta drošumu, lidošanas nosacījumus apstiprina:

1.

Aģentūra; vai

2.

pienācīgi apstiprināta projektēšanas organizācija saskaņā ar 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 6. punktā paredzētajām tiesībām.

b)

Ja lidošanas nosacījumu apstiprināšana nav saistīta ar projekta drošumu, lidošanas nosacījumus apstiprina kompetentā iestāde vai pienācīgi apstiprināta organizācija, kas izdod arī lidošanas atļauju.

c)

Pirms lidošanas nosacījumu apstiprināšanas Aģentūrai, kompetentajai iestādei vai apstiprinātajai organizācijai jāpārliecinās, ka gaisa kuģis spēj veikt drošus lidojumus saskaņā ar paredzētajiem nosacījumiem un ierobežojumiem. Aģentūra vai kompetentā iestāde šajā nolūkā var veikt vai likt pieteikuma iesniedzējam veikt visas vajadzīgās pārbaudes vai izmēģinājumus.

21.A.711.   Lidošanas atļaujas izdošana

a)

Kompetentā iestāde drīkst izdot lidošanas atļaujas (EASA 20.a veidlapa, skatīt III papildinājumu) atbilstīgi 21.B.525. punktā minētajiem nosacījumiem.

b)

Pienācīgi apstiprināta projektēšanas organizācija drīkst izdot lidošanas atļaujas (EASA 20.b veidlapa, skatīt IV papildinājumu) saskaņā ar 21.A.263. punkta c) apakšpunkta 7. punktā paredzētajām tiesībām, ja saskaņā ar 21.A.710. punktu ir apstiprināti 21.A.708. punktā minētie lidošanas nosacījumi.

c)

Pienācīgi apstiprināta ražošanas organizācija drīkst izdot lidošanas atļaujas (EASA 20.b veidlapa, skatīt IV papildinājumu) saskaņā ar 21.A.163. punkta e) apakšpunktā paredzētajām tiesībām, ja saskaņā ar 21.A.710. punktu ir apstiprināti 21.A.708. punktā minētie lidošanas nosacījumi.

d)

Pienācīgi apstiprināta lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija drīkst izdot lidošanas atļaujas (EASA 20.b veidlapa, skatīt IV papildinājumu) saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 (1) I pielikuma (M daļas) M.A.711. punktā paredzētajām tiesībām, ja saskaņā ar 21.A.710. punktu ir apstiprināti 21.A.708. punktā minētie nosacījumi.

e)

Lidošanas atļaujās norāda to izdošanas mērķi(-us) un saskaņā ar 21.A.710. punktu apstiprinātos nosacījumus un ierobežojumus.

f)

Ja atļaujas ir izdotas saskaņā ar b), c) vai d) apakšpunktu, kompetentajai iestādei iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā triju dienu laikā iesniedz lidošanas atļaujas un saistīto lidošanas nosacījumu kopiju.

g)

Ja ir pierādījumi, ka nav izpildīts kāds no 21.A.723. punkta a) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz kādas organizācijas izdotu lidošanas atļauju, kas ir izdota saskaņā ar b), c) vai d) apakšpunktu, šī organizācija tūlīt atsauc attiecīgo lidošanas atļauju un nekavējoties informē kompetento iestādi.

21.A.713.   Izmaiņas

a)

Jebkuras izmaiņas, kas lidošanas atļaujā noteiktos lidošanas nosacījumus vai ar tiem saistītos pamatojumus padara nederīgus, apstiprina saskaņā ar 21.A.710. punktu. Attiecīgos gadījumos iesniedz pieteikumu saskaņā ar 21.A.709. punktu.

b)

Ja izmaiņas ietekmē lidošanas atļaujas saturu, saskaņā ar 21.A.711. punktu jāizdod jauna lidošanas atļauja.

21.A.715.   Valoda

Rokasgrāmatas, plakātus, sarakstus un instrumentu marķējumus un citu vajadzīgu informāciju, kas paredzēta spēkā esošajās sertifikācijas specifikācijās, izdod vienā vai vairākās kompetentajai iestādei pieņemamās Savienības oficiālajās valodās.

21.A.719.   Nodošana

a)

Lidošanas atļaujas nav nododamas.

b)

Neatkarīgi no a) apakšpunkta, izdodot lidošanas atļaujas saskaņā ar 21.A.701. punkta a) apakšpunkta 15. punkta noteikumiem, ja īpašumtiesības uz gaisa kuģi ir mainījušās, lidošanas atļauju nodod kopā ar gaisa kuģi, ja gaisa kuģis paliek tai pašā reģistrā, vai izdod tikai ar tās reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes piekrišanu, kurai attiecīgo gaisa kuģi nodod.

21.A.721.   Pārbaudes

Lidošanas atļaujas turētājs vai pieteikuma iesniedzējs pēc kompetentās iestādes lūguma nodrošina piekļuvi attiecīgajam gaisa kuģim.

21.A.723.   Termiņš un pastāvīgs derīgums

a)

Lidošanas atļaujas izsniedz ilgākais uz 12 mēnešiem, un tās paliek spēkā, ja:

1.

ir ievēroti ar lidošanas atļaujām saistītie 21.A.711. punkta e) apakšpunktā minētie nosacījumi un ierobežojumi;

2.

no lidošanas atļaujas neatsakās un to neatsauc;

3.

gaisa kuģis paliek tajā pašā reģistrā.

b)

Neatkarīgi no a) apakšpunkta saskaņā ar 21.A.701. punkta a) apakšpunkta 15. punktu izdotas lidošanas atļaujas var izdot uz neierobežotu laiku.

c)

Atteikšanās vai atsaukšanas gadījumā lidošanas atļauju atdod kompetentajai iestādei.

21.A.725.   Lidošanas atļaujas atjaunošana

Lidošanas atļauju atjaunošanu izskata kā izmaiņas saskaņā ar 21.A.713. punktu.

21.A.727.   Lidošanas atļaujas turētāja pienākumi

Lidošanas atļauju turētāji nodrošina visu ar attiecīgo lidošanas atļauju saistīto nosacījumu un ierobežojumu izpildi un saglabāšanu.

21.A.729.   Uzskaite

a)

Visus dokumentus, kas sagatavoti, lai noteiktu un pamatotu lidošanas nosacījumus, lidošanas nosacījumu apstiprinājuma turētājs uzglabā pieejamus Aģentūrai un kompetentajai iestādei un tos saglabā, lai sniegtu informāciju, kas vajadzīga gaisa kuģa lidojumderīguma nepārtrauktības nodrošināšanai.

b)

Visus dokumentus, kas saistīti ar lidošanas atļauju izsniegšanu saskaņā ar apstiprinātām organizācijām piešķirtajām tiesībām, tostarp pārbaudes ziņojumus un dokumentus, kas pamato lidošanas nosacījumu apstiprināšanu un lidošanas atļauju izdošanu, attiecīgā apstiprinātā organizācija uzglabā pieejamus Aģentūrai un kompetentajai iestādei un tos saglabā, lai sniegtu informāciju, kas vajadzīga gaisa kuģa lidojumderīguma nepārtrauktības nodrošināšanai.

Q APAKŠIEDAĻA –   RAŽOJUMU, DAĻU UN IERĪČU IDENTIFIKĀCIJA

21.A.801.   Ražojumu identifikācija

a)

Ražojumu identifikācija ietver šādas ziņas:

1.

ražotāja nosaukumu;

2.

ražojuma apzīmējumu;

3.

ražotāja piešķirto sērijas numuru;

4.

jebkuras citas ziņas, ko Aģentūra uzskata par lietderīgām.

b)

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo gaisa kuģi vai dzinēju saskaņā ar G vai F apakšiedaļu, identificē minēto kuģi vai dzinēju ar ugunsizturīgu plāksni, uz kuras ir a) apakšpunktā precizētās ziņas, kas marķētas ar kodināšanu, štancēšanu, gravēšanu vai citu apstiprinātu ugunsizturīga marķējuma uzlikšanas paņēmienu. Identifikācijas plāksni nostiprina tā, lai tā būtu pieejama un skaidri salasāma un lai to nevarētu viegli sabojāt vai noņemt parastas ekspluatācijas laikā vai pazaudēt vai iznīcināt negadījumā.

c)

Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo propelleru, propellera lāpstu vai propellera rumbu saskaņā ar G vai F apakšiedaļu, identificē to ar plāksni, štancēšanu, gravēšanu, kodināšanu vai citu apstiprinātu paņēmienu, kā uz tā nekritiskas virsmas uzlikt ugunsizturīgu marķējumu, kas ietver a) apakšpunktā precizētās ziņas un ko nevar viegli sabojāt vai noņemt parastas ekspluatācijas laikā vai pazaudēt vai iznīcināt negadījumā.

d)

Gaisa balonam ar apkalpi b) apakšpunktā noteikto identifikācijas plāksni piestiprina pie gaisa balona apvalka un, ja iespējams, tādā vietā, kur tā lietotājam ir skaidri salasāma, kad gaisa balons tiek piepūsts. Turklāt grozu, pastiprinājuma rāmi un sildierīci neizdzēšami un skaidri salasāmi marķē ar ražotāja vārdu, daļas numuru vai tam līdzvērtīgu marķējumu un sērijas numuru vai tam līdzvērtīgu marķējumu.

21.A.803.   Apiešanās ar identifikācijas datiem

a)

Neviena persona nenoņem, nemaina vai neuzliek 21.A.801. punkta a) apakšpunktā minēto identifikācijas informāciju nevienam gaisa kuģim, dzinējam, propelleram, propellera lāpstai vai propellera rumbai vai 21.A.807. punkta a) apakšpunktā minēto – APU, bez Aģentūras piekrišanas.

b)

Neviena persona nenoņem vai neuzstāda identifikācijas plāksni, kas minēta 21.A.801. vai 21.A.807. punktā attiecībā uz APU, bez Aģentūras piekrišanas.

c)

Atkāpjoties no a) un b) apakšpunkta, jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic apkopi saskaņā ar piemērojamajiem ar to saistītajiem izpildes noteikumiem, saskaņā ar Aģentūras noteiktajiem paņēmieniem, metodēm un praksi drīkst:

1.

noņemt, mainīt vai uzlikt identifikācijas informāciju, kas minēta 21.A.801. punkta a) apakšpunktā, jebkuram gaisa kuģim, dzinējam, propelleram, propellera lāpstai vai propellera rumbai vai 21.A.807. punkta a) apakšpunktā minēto – APU; vai

2.

noņemt identifikācijas plāksni, kas minēta 21.A.801. vai 21.A.807. punktā attiecībā uz APU, apkopes laikā.

d)

Neviena persona nevienam gaisa kuģim, dzinējam, propelleram, propellera lāpstai vai propellera rumbai neuzstāda nevienu citu identifikācijas plāksni, kā tikai to, kas noņemta saskaņā ar c) apakšpunkta 2. punktu.

21.A.804.   Daļu un ierīču identifikācija

a)

Katru daļu vai ierīci neizdzēšami un skaidri salasāmi marķē ar:

1.

nosaukumu, preču zīmi vai simbolu, pēc kā identificē ražotāju, kā to paredz piemērojamie projekta dati; un

2.

daļas numuru, kā definēts piemērojamajos projekta datos; un

3.

burtiem EPA (Eiropas Rezerves daļu apstiprinājums) attiecībā uz daļām un ierīcēm, kas ražotas saskaņā ar apstiprinātiem projekta datiem, kas nepieder attiecīgā ražojuma tipa sertifikāta turētājam, izņemot attiecībā uz ETSO atbilstošajiem izstrādājumiem.

b)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, ja Aģentūra piekrīt, ka daļa vai ierīce ir pārāk maza vai ka kādā citā ziņā nebūtu lietderīgi marķēt daļu vai ierīci ar ziņām, kas paredzētas a) apakšpunktā, tad autorizētā izmantošanas dokumentā, kurš ir klāt daļai vai ierīcei vai tās iepakojumam, iekļauj ziņas, ar ko daļu nevarētu marķēt.

21.A.805.   Ļoti būtisku daļu identifikācija

Papildus 21.A.804. punkta prasībām, katrs tādas daļas ražotājs, ar ko aprīko sertificēta tipa ražojumu, kuru identificē kā svarīgu daļu, neizdzēšami un skaidri salasāmi marķē minēto daļu ar daļas numuru un sērijas numuru.

21.A.807.   ETSO atbilstīgo izstrādājumu identifikācija

a)

Katrs tādas ETSO atļaujas turētājs, uz ko attiecas O apakšiedaļa, neizdzēšami un skaidri salasāmi marķē katru izstrādājumu ar šādu informāciju:

1.

ražotāja nosaukums un adrese;

2.

izstrādājuma nosaukums, tips, daļas numurs vai modeļa apzīmējums;

3.

izstrādājuma sērijas numurs vai ražošanas datums vai abi; un

4.

attiecīgais ETSO numurs.

b)

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, ja Aģentūra piekrīt, ka daļa ir pārāk maza vai ka kādā citā ziņā nebūtu lietderīgi marķēt daļu ar informāciju, kas paredzēta a) apakšpunktā, tad autorizētā izmantošanas dokumentā, kurš ir klāt daļai vai tās iepakojumam, iekļauj informāciju, ar ko daļu nevarētu marķēt.

c)

Katra persona, kas ražo APU saskaņā ar G vai F apakšiedaļu, identificē APU ar ugunsizturīgu plāksni, uz kuras ir a) apakšpunktā precizētā informācija, kas marķēta ar kodināšanu, štancēšanu, gravēšanu vai citu apstiprinātu ugunsizturīga marķējuma uzlikšanas paņēmienu. Identifikācijas plāksni nostiprina tā, lai tā būtu pieejama un skaidri salasāma un lai to nevarētu viegli sabojāt vai noņemt parastas ekspluatācijas laikā vai pazaudēt vai iznīcināt negadījumā.

B   IEDAĻA

PROCEDŪRAS KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM

A APAKŠIEDAĻA –   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

21.B.5.   Darbības joma

a)

Šī iedaļa nosaka procedūru dalībvalsts kompetentajai iestādei, kad tā pilda savus uzdevumus un pienākumus attiecībā uz šajā I pielikumā (21. daļā) minēto sertifikātu, apstiprinājumu un atļauju izdošanu, saglabāšanu, grozīšanu, apturēšanu un atsaukšanu.

b)

Aģentūra saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 19. pantu izstrādā specifikācijas un norādījumus, lai dalībvalstīm palīdzētu šās iedaļas īstenošanā.

21.B.20.   Kompetentās iestādes pienākumi

Dalībvalstu kompetentās iestādes atbild par A iedaļas F, G, H, I un P apakšiedaļas noteikumu izpildi tikai attiecībā uz pieteikuma iesniedzējiem vai turētājiem, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta ir attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

21.B.25.   Prasības par kompetento iestāžu organizāciju

a)

Vispārīgas prasības:

Dalībvalsts ieceļ kompetento iestādi, kuras pienākums ir izpildīt A iedaļas F, G, H, I un P apakšiedaļas noteikumus ar dokumentētām procedūrām, savu organizatorisko struktūru un personālu.

b)

Resursi:

1.

personāla skaits ir pietiekams, lai veiktu uzticētos uzdevumus;

2.

dalībvalsts kompetentā iestāde ieceļ vadītāju vai vadītājus, kas atbild par saistītā(-o) uzdevuma(-u) izpildi iestādē, arī par saziņu ar Aģentūru un attiecīgā gadījumā – ar pārējām valsts iestādēm.

c)

Kvalifikācija un apmācība:

Viss personāls ir pietiekami kvalificēts, un tam ir pietiekamas zināšanas, pieredze, un tas ir pietiekami apmācīts, lai izpildītu uzticēto uzdevumu.

21.B.30.   Dokumentētas procedūras

a)

Dalībvalsts kompetentā iestāde nosaka dokumentētas procedūras, kā aprakstīt tās organizāciju, līdzekļus un paņēmienus, ko izmanto, lai izpildītu šā I pielikuma (21. daļas) prasības. Procedūras tiek atjauninātas, un minētajā iestādē tas ir galvenais darba dokuments visām saistītajām darbībām.

b)

Procedūru apraksta kopija un to grozījumi ir pieejami Aģentūrai.

21.B.35.   Izmaiņas organizācijā un procedūrās

a)

Dalībvalsts kompetentā iestāde par visām svarīgajām izmaiņām tās organizācijā un dokumentētajās procedūrās paziņo Aģentūrai.

b)

Dalībvalsts kompetentā iestāde atjaunina savas dokumentētās procedūras, kas attiecas uz jebkuru izmaiņu noteikumos, laikus, lai nodrošinātu efektīvu izpildi.

21.B.40.   Strīdu izšķiršana

a)

Dalībvalsts kompetentā iestāde savas organizācijas dokumentētajās procedūrās nosaka strīdu izšķiršanas kārtību.

b)

Ja starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm izceļas strīds, ko nevar izšķirt, 21.B.25. punkta b) apakšpunkta 2. punktā definēto vadītāju pienākums ir risināt jautājumu ar Aģentūras starpniecību.

21.B.45.   Ziņošana/koordinēšana

a)

Dalībvalsts kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā nodrošina koordināciju ar citām saistītajām minētās iestādes sertifikācijas, pētījumu, apstiprinājuma vai atļaujas piešķiršanas grupām, ar citām dalībvalstīm un Aģentūru, lai nodrošinātu efektīvu apmaiņu ar informāciju par ražojumu, daļu un iekārtu drošību.

b)

Dalībvalsts kompetentā iestāde ziņo Aģentūrai par jebkurām grūtībām šā I pielikuma (21. daļas) īstenošanā.

21.B.55.   Uzskaite

Dalībvalsts kompetentā iestāde veic attiecīgo uzskaiti, vai saglabā tai pieejamību, par sertifikātiem, apstiprinājumiem un atļaujām, ko tā piešķīrusi saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem un par ko atbildība ir nodota Aģentūrai, ja vien šī uzskaite nav nodota Aģentūrai.

21.B.60.   Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu

Ja kompetentā dalībvalsts iestāde saņem norādījumu attiecībā uz lidojumderīgumu no trešās valsts kompetentās iestādes, minēto norādījumu attiecībā uz lidojumderīgumu nodod Aģentūrai izplatīšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 20. pantu.

B APAKŠIEDAĻA –   TIPA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE TIPA SERTIFIKĀTI

Piemēro Aģentūras noteiktās administratīvās procedūras.

(C APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

D APAKŠIEDAĻA –   IZMAIŅAS TIPA SERTIFIKĀTOS UN IEROBEŽOTOS TIPA SERTIFIKĀTOS

Piemēro Aģentūras noteiktās administratīvās procedūras.

E APAKŠIEDAĻA –   PAPILDU TIPA SERTIFIKĀTI

Piemēro Aģentūras noteiktās administratīvās procedūras.

F APAKŠIEDAĻA –   RAŽOŠANA BEZ RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA

21.B.120.   Pārbaudes

a)

Kompetentā iestāde norīko pārbaudes grupu darbam ar katru vienošanās dokumenta pieteikuma iesniedzēju vai turētāju, lai veiktu ar šo vienošanās dokumentu saistītos uzdevumus, kuras sastāvā ir grupas vadītājs, kas vada pārbaudes grupu, un vajadzības gadījumā viens vai vairāki grupas locekļi. Grupas vadītājs sniedz pārskatu vadītājam, kas atbild par darbību, kas definēta 21.B.25. punkta b) apakšpunkta 2. punktā.

b)

Kompetentā iestāde izdara pietiekamas pārbaudes attiecībā uz vienošanās dokumenta pieteikuma iesniedzēju vai turētāju, lai pamatotu ieteikumus izdot, saglabāt, grozīt, apturēt vai atsaukt vienošanās dokumentu.

c)

Kompetentā iestāde kā dokumentēto procedūru daļu sagatavo procedūras vienošanās dokumenta pieteikuma iesniedzēju vai turētāju pārbaudei, iekļaujot vismaz šādus elementus:

1.

saņemtā iesnieguma novērtēšanu;

2.

pārbaudes grupas noteikšanu;

3.

pārbaužu sagatavošanu un plānošanu;

4.

dokumentācijas (rokasgrāmatas, procedūru utt.) novērtēšanu;

5.

revīzijas un pārbaudes;

6.

izlabošanas pasākumu kontroli; un

7.

ieteikumu izdot, grozīt, apturēt vai atsaukt vienošanās dokumentu.

21.B.125.   Atzinumi

a)

Ja kompetentā iestāde pārbaužu laikā vai citā veidā atrod objektīvu pierādījumu, ka vienošanās dokumenta turētājs neatbilst šī pielikuma A iedaļas piemērojamajām prasībām, šo atzinumu klasificē atbilstoši 21.A.125.B. punkta a) apakšpunktam.

b)

Kompetentā iestāde veic šādus pasākumus:

1.

attiecībā uz 1. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde veic tūlītēju darbību, lai atkarībā no atzinuma pakāpes pilnīgi vai daļēji ierobežotu, apturētu vai atsauktu vienošanās dokumentu līdz brīdim, kad organizācija ir veiksmīgi veikusi koriģējošu darbību;

2.

attiecībā uz 2. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde nosaka labošanai vajadzīgo laikposmu, kas ir atbilstīgs atzinuma raksturam un nepārsniedz trīs mēnešus. Dažos gadījumos šā posma beigās un atbilstīgi atzinuma raksturam kompetentā iestāde var pagarināt laikposmu vēl par trīs mēnešiem, ja tiek iesniegts apmierinošs koriģējošs darbības plāns.

c)

Kompetentā iestāde veic darbību, lai pilnīgi vai daļēji apturētu vienošanās dokumentu gadījumā, ja neiekļaujas tajā laika posma termiņā, kuru tā ir noteikusi.

21.B.130.   Vienošanās dokumenta izdošana

a)

Pārliecinoties, ka ražotājs atbilst piemērojamajām A iedaļas F apakšiedaļas prasībām, kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās izdod vienošanās dokumentu (EASA 65. veidlapu sk. XI papildinājumā) atsevišķu ražojumu, daļu vai ierīču atbilstības pierādīšanai.

b)

Vienošanās dokumentā norāda vienošanās darbības jomu, termiņa beigu datumu un attiecīgā gadījumā atbilstošos ierobežojumus attiecībā uz atļauju.

c)

Vienošanās dokumenta derīguma laiks nepārsniedz vienu gadu.

21.B.135.   Vienošanās dokumenta saglabāšana

Kompetentā iestāde vienošanās dokumentu saglabā tik ilgi, kamēr:

a)

ražotājs pareizi izmanto EASA 52. veidlapu (sk. VIII papildinājumu) kā atbilstības apliecinājumu pabeigtajam gaisa kuģim un EASA 1. veidlapu (sk. I papildinājumu) – citiem ražojumiem, kas nav pabeigtais gaisa kuģis, daļas un ierīces; un

b)

dalībvalsts kompetentā iestāde pirms EASA 52. veidlapas (sk. VIII papildinājumu) vai EASA 1. veidlapas (sk. I papildinājumu) validācijas, kas minēta 21.A.130. punkta c) apakšpunktā, veic pārbaudes un tās neatklāj neatbilstību prasībām vai procedūrām, kuras iekļautas rokasgrāmatā, ko nodrošina ražotājs, vai par jebkādu attiecīgo ražojumu, daļu vai ierīču neatbilstību. Šajās pārbaudēs pārbauda vismaz to, ka:

1.

vienošanās attiecas uz ražojumu, daļu vai ierīci, ko validē, un paliek spēkā;

2.

rokasgrāmatu, kura aprakstīta 21.A.125.A. punkta b) apakšpunktā, un tās izmaiņas, kas minētas vienošanās dokumentā, ražotājs izmanto kā darba pamatdokumentu. Ja tas tā nav, pārbaudi neturpina un līdz ar to izmantošanas sertifikātus nevalidē;

3.

ražošana veikta, ievērojot nosacījumus, kas noteikti vienošanās dokumentā, un tās rezultāti ir apmierinoši;

4.

pārbaudes un testi (tostarp, attiecīgos gadījumos, lidojuma pārbaudījumi), kas paredzēti 21.A.130. punkta b) apakšpunkta 2. punktā un/vai b) apakšpunkta 3. punktā, veikti, ievērojot nosacījumus, kas noteikti vienošanās dokumentā, un to rezultāti ir apmierinoši;

5.

kompetentās iestādes pārbaudes, kas aprakstītas vai minētas vienošanās dokumentā, ir veiktas un to rezultāti atzīti par pieņemamiem;

6.

atbilstības apliecinājums atbilst 21.A.130. punktam un tajā sniegtā informācija nav tāda, kas validāciju nepieļauj; un

c)

neviens vienošanās dokumenta termiņš nav beidzies.

21.B.140.   Vienošanās dokumenta grozīšana

a)

Kompetentā iestāde pēc vajadzības saskaņā ar 21.B.120. pantu veic pārbaudes attiecībā uz jebkura vienošanās dokumenta grozījumu.

b)

Ja kompetentā iestāde ir pārliecināta, ka atbilstību A iedaļas F apakšiedaļas prasībām turpinās ievērot, tā attiecīgi groza vienošanās dokumentu.

21.B.145.   Vienošanās dokumenta ierobežošana, apturēšana un atsaukšana

a)

Par vienošanās dokumenta ierobežošanu, apturēšanu vai atsaukšanu vienošanās dokumenta turētājam paziņo rakstveidā. Kompetentā iestāde paziņo ierobežošanas, apturēšanas vai atsaukšanas iemeslus un informē vienošanās dokumenta turētāju par tā apelācijas tiesībām.

b)

Ja vienošanās dokumenta darbību aptur, to atjauno tikai pēc atkārtoti panāktas atbilstības šī pielikuma A iedaļas F apakšiedaļai.

21.B.150.   Uzskaite

a)

Kompetentā iestāde izveido uzskaites sistēmu, kas ļauj pietiekami labi izsekot katra atsevišķa vienošanās dokumenta izdošanas, saglabāšanas, grozīšanas, apturēšanas vai atsaukšanas procesam.

b)

Uzskaite ietver vismaz:

1.

dokumentus, ko nodrošinājis vienošanās dokumenta pieteikuma iesniedzējs vai turētājs;

2.

dokumentus, kas sastādīti pētījumos un pārbaudēs un kuros konstatēta 21.B.120. punktā definēto elementu darbība un gala rezultāts;

3.

vienošanās dokumentu ar izmaiņām; un

4.

to tikšanos protokolus, kurās piedalījies ražotājs.

c)

Uzskaites datus pēc vienošanās dokumenta termiņa izbeigšanās glabā arhīvā vismaz sešus gadus, kas ir minimālais šo datu saglabāšanas laiks.

d)

Kompetentā iestāde glabā uzskaites datus arī par visiem atbilstības apliecinājumiem (EASA 52. veidlapu sk. VIII papildinājumā) un autorizētiem izmantošanas sertifikātiem (EASA 1. veidlapu sk. I papildinājumā), ko tā ir validējusi.

G APAKŠIEDAĻA –   RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21.B.220.   Pārbaudes

a)

Kompetentā iestāde ieceļ par ražošanas organizācijas apstiprināšanu atbildīgo darba grupu darbam ar katru ražošanas organizācijas apstiprinājuma pieteikuma iesniedzēju vai turētāju, lai veiktu visus attiecīgos ar šo ražošanas organizācijas apstiprinājuma pieteikumu saistītos uzdevumus, kuras sastāvā ir grupas vadītājs, kas vada par apstiprināšanu atbildīgo darba grupu, un vajadzībās gadījumā viens vai vairāki grupas locekļi. Grupas vadītājs atskaitās vadītājam, kas atbild par darbību, kas definēta 21.B.25. punkta b) apakšpunkta 2. punktā.

b)

Kompetentā iestāde izdara pietiekamas pārbaudes attiecībā uz ražošanas organizācijas apstiprinājuma pieteikuma iesniedzēju vai turētāju, lai pamatotu ieteikumus izdot, saglabāt, grozīt, apturēt vai atsaukt apstiprinājumu.

c)

Kompetentā iestāde kā dokumentēto procedūru daļu sagatavo procedūras ražošanas organizācijas apstiprinājuma pieteikuma pārbaudei, iekļaujot vismaz šādus elementus:

1.

saņemtā iesnieguma novērtēšanu;

2.

par ražošanas organizācijas apstiprināšanu atbildīgās darba grupas noteikšanu;

3.

pārbaužu sagatavošanu un plānošanu;

4.

dokumentācijas (ražošanas organizācijas pašraksturojuma, procedūru utt.) novērtēšanu;

5.

revīzijas;

6.

izlabošanas pasākumu kontroli;

7.

ieteikumu izdot, grozīt, apturēt vai atsaukt ražošanas organizācijas apstiprinājumu;

8.

pastāvīgu uzraudzību.

21.B.225.   Atzinumi

a)

Ja kompetentā iestāde pārbaužu laikā vai citā veidā atrod objektīvu pierādījumu, ka ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs neatbilst šī pielikuma A iedaļas piemērojamajām prasībām, šo atzinumu klasificē atbilstoši 21.A.158. punkta a) apakšpunktam.

b)

Kompetentā iestāde veic šādus pasākumus:

1.

attiecībā uz 1. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde veic tūlītēju darbību, lai atkarībā no atzinuma pakāpes pilnīgi vai daļēji ierobežotu, apturētu vai atsauktu ražošanas organizācijas apstiprinājumu līdz brīdim, kad organizācija ir veiksmīgi veikusi koriģējošu darbību;

2.

attiecībā uz 2. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde nosaka labošanai vajadzīgo laikposmu, kas ir atbilstīgs atzinuma raksturam un nepārsniedz trīs mēnešus. Dažos gadījumos šā posma beigās un atbilstīgi atzinuma raksturam kompetentā iestāde var pagarināt laikposmu vēl par trīs mēnešiem, ja tiek iesniegts apmierinošs koriģējošs darbības plāns.

c)

Kompetentā iestāde veic darbību, lai pilnīgi vai daļēji apturētu apstiprinājumu gadījumā, ja neiekļaujas tajā laika posma termiņā, kuru tā ir noteikusi.

21.B.230.   Sertifikāta izdošana

a)

Pārliecinoties, ka ražošanas organizācija atbilst piemērojamajām A iedaļas G apakšiedaļas prasībām, kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās izdod ražošanas organizācijas apstiprinājumu (EASA 55. veidlapu, sk. X papildinājumā).

b)

Agentūras noteiktā veidā EASA 55. veidlapā norāda atsauces numuru.

21.B.235.   Pastāvīga uzraudzība

a)

Lai pamatotu ražošanas organizācijas apstiprinājuma saglabāšanu, kompetentā iestāde veic pastāvīgu uzraudzību:

1.

lai pārliecinātos, ka ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētāja kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilst šā pielikuma A iedaļas G apakšiedaļas prasībām;

2.

lai pārliecinātos, ka ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs darbojas saskaņā ar ražošanas organizācijas pašraksturojumu;

3.

lai pārbaudītu ražošanas organizācijas pašraksturojuma procedūru efektivitāti; un

4.

lai pārraudzītu ražojuma, daļas vai ierīces standartus, ņemot paraugu.

b)

Pastāvīgu uzraudzību veic saskaņā ar 21.B.220. punktu.

c)

Kompetentā iestāde ar rūpīgi izplānotu pastāvīgu uzraudzību nodrošina, ka ražošanas organizācijas apstiprinājumu pilnīgi pārskata attiecībā uz atbilstību šim I pielikumam (21. daļai) 24 mēnešu laikā. Pastāvīga uzraudzība drīkst būt vairākas šajā laikā izdarītas pārbaudes. Revīziju skaits drīkst mainīties atkarībā no organizācijas komplicētības, ražotņu skaita un ražojumu svarīguma. Kompetentā iestāde pakļauj ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētāju pastāvīgai uzraudzībai, kā minimums, vismaz vienu reizi gadā.

21.B.240.   Ražošanas organizācijas apstiprinājuma grozīšana

a)

Kompetentā iestāde pārrauga jebkuru sīku izmaiņu, veicot pastāvīgu uzraudzību.

b)

Kompetentā iestāde pēc vajadzības saskaņā ar 21.B.220. punktu pēta jebkuru svarīgu ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētāja veiktu izmaiņu ražošanas organizācijas apstiprinājumā vai pieteikumā, lai grozītu apstiprinājuma darbības jomu un noteikumus.

c)

Ja Kompetentā iestāde ir pārliecināta, ka atbilstību A iedaļas G apakšiedaļas prasībām turpinās ievērot, tā attiecīgi groza ražošanas organizācijas apstiprinājumu.

21.B.245.   Ražošanas organizācijas apstiprinājuma apturēšana un atsaukšana

a)

Pirmā vai otrā līmeņa atzinuma gadījumā kompetentā iestāde pilnīgi vai daļēji ierobežo, aptur vai atsauc ražošanas organizācijas apstiprinājumu, kā norādīts turpmāk:

1.

pirmā līmeņa atzinuma gadījumā ražošanas organizācijas apstiprinājumu nekavējoties ierobežo vai aptur. Ja ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs neizpilda 21.A.158. punkta c) apakšpunkta 1. punkta prasības, ražošanas organizācijas apstiprinājumu atsauc;

2.

otrā līmeņa atzinuma gadījumā kompetentā iestāde lemj par jebkuru apstiprinājuma darbības jomas ierobežojumu, uz laiku apturot ražošanas organizācijas apstiprinājuma vai tā daļu darbību. Ja ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs neizpilda 21.A.158. punkta c) apakšpunkta 2. punkta prasības, ražošanas organizācijas apstiprinājumu atsauc.

b)

Par ražošanas organizācijas apstiprinājuma ierobežošanu, apturēšanu vai atsaukšanu ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētāju informē rakstveidā. Kompetentā iestāde paziņo apturēšanas vai atsaukšanas iemeslus un informē ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētāju par tā apelācijas tiesībām.

c)

Ja ražošanas organizācijas apstiprinājumu aptur, to atjauno tikai pēc atkārtoti panāktas atbilstības A iedaļas G apakšiedaļai.

21.B.260.   Uzskaite

a)

Kompetentā iestāde izveido uzskaites sistēmu, kas ļauj pietiekami labi izsekot katra atsevišķa ražošanas organizācijas apstiprinājuma izdošanas, saglabāšanas, grozīšanas, apturēšanas vai atsaukšanas procesam.

b)

Uzskaite ietver vismaz:

1.

dokumentus, ko nodrošina ražošanas organizācijas apstiprinājuma sertifikāta pieteikuma iesniedzējs vai turētājs;

2.

dokumentus, kas sastādīti pārbaudēs un kuros konstatēta 21.B.220. punktā definēto elementu darbība un gala rezultāts, tostarp atzinumus, kas sniegti saskaņā ar 21.B.225. punktu;

3.

pastāvīgās uzraudzības programmu, tostarp veikto pārbaužu uzskaites datus;

4.

ražošanas organizācijas apstiprinājuma sertifikātu ar izmaiņām;

5.

to tikšanos protokolus, kurās piedalās ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs.

c)

Uzskaites datus glabā arhīvā vismaz sešus gadus, kas ir minimālais šo datu saglabāšanas laiks.

H APAKŠIEDAĻA –   LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI

21.B.320.   Pārbaudes

a)

Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde veic pietiekamas pārbaudes attiecībā uz lidojumderīguma sertifikāta pieteikuma iesniedzēju vai turētāju, lai pamatotu sertifikāta vai atļaujas izdošanu, saglabāšanu, grozīšanu, apturēšanu vai atsaukšanu.

b)

Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde sagatavo novērtēšanas procedūras, iekļaujot vismaz šādus elementus:

1.

pieteikuma iesniedzēja atbilstības novērtēšanu;

2.

pieteikuma atbilstības novērtēšanu;

3.

lidojumderīguma sertifikātu klasifikāciju;

4.

kopā ar pieteikumu saņemtās dokumentācijas novērtēšanu;

5.

gaisa kuģa pārbaudi;

6.

lidojumderīguma sertifikātiem vajadzīgo nosacījumu vai ierobežojumu noteikšanu.

21.B.325.   Lidojumderīguma sertifikātu izdošana

a)

Pārliecinājusies, ka atbilstība 21.B.326. punkta prasībām un piemērojamajām šā I pielikuma (21. daļas) A iedaļas H apakšiedaļas prasībām ir ievērota, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās attiecīgi izdod vai groza lidojumderīguma sertifikātu (EASA 25. veidlapa, skatīt VI papildinājumu).

b)

Pārliecinājusies, ka atbilstība 21.B.327. punkta prasībām un piemērojamajām šā I pielikuma (21. daļas) H apakšdaļas A iedaļas prasībām ir ievērota, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās attiecīgi izdod vai groza ierobežotu lidojumderīguma sertifikātu (EASA 24. veidlapa, skatīt V papildinājumu).

c)

Papildus jauna gaisa kuģa vai lietota gaisa kuģa, kam izcelsme ir trešajā valstī, a) vai b) apakšpunktā minētajam atbilstīgam lidojumderīguma sertifikātam reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izdod sākotnējā lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu (EASA 15.a veidlapa, skatīt II papildinājumu).

21.B.326.   Lidojumderīguma sertifikāts

Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izdod lidojumderīguma sertifikātu:

a)

jaunam gaisa kuģim:

1.

pēc 21.A.174. punkta b) apakšpunkta 2. punktā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas;

2.

tad, ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst apstiprinātajam projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbaudes;

b)

lietotam gaisa kuģim:

1.

pēc 21.A.174. punkta b) apakšpunkta 3. punktā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas, pierādot, ka:

i)

gaisa kuģis atbilst tipa projektam, kas apstiprināts saskaņā ar tipa sertifikātu un jebkuru papildu tipa sertifikātu, izmaiņai vai remontam, kurš apstiprināts saskaņā ar šo I pielikumu (21. daļu); un

ii)

ir ievērota atbilstība piemērojamajiem norādījumiem attiecībā uz lidojumderīgumu; un

iii)

gaisa kuģis ir pārbaudīts atbilstīgi piemērojamajiem [Regulas (EK) Nr. 2042/2003] I pielikuma (M daļas) noteikumiem;

2.

tad, ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst apstiprinātajam projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbaudes.

21.B.327.   Ierobežotais lidojumderīguma sertifikāts

a)

Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izdod ierobežotu lidojumderīguma sertifikātu:

1.

jaunam gaisa kuģim:

i)

pēc 21.A.174. punkta b) apakšpunkta 2. punktā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas;

ii)

tad, ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst Aģentūras apstiprinātajam projektam saskaņā ar ierobežotu tipa sertifikātu vai atbilstīgi noteiktām lidojumderīguma specifikācijām un ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbaudes;

2.

lietotam gaisa kuģim:

i)

pēc 21.A.174. punkta b) apakšpunkta 3. punktā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas, pierādot, ka:

A)

gaisa kuģis atbilst Aģentūras apstiprinātajam projektam saskaņā ar ierobežotu tipa sertifikātu vai atbilstīgi noteiktām lidojumderīguma specifikācijām un jebkuram papildu tipa sertifikātam izmaiņai vai remontam, kurš apstiprināts saskaņā ar šo I pielikumu (21. daļu); un

B)

ir ievērota atbilstība piemērojamajiem norādījumiem attiecībā uz lidojumderīgumu; un

C)

gaisa kuģis ir pārbaudīts atbilstīgi piemērojamajiem [Regulas (EK) Nr. 2042/2003] I pielikuma (M daļas) noteikumiem;

ii)

tad, ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst apstiprinātajam projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbaudes.

b)

Gaisa kuģim, kas nevar atbilst pamatprasībām, kas minētas Regulā (EK) Nr. 216/2008, un kas neatbilst ierobežotam tipa sertifikātam, Aģentūra vajadzības gadījumā ņem vērā atkāpes no šīm pamatprasībām un:

1.

izdod īpašas lidojumderīguma specifikācijas, kas nodrošina pietekamu drošību attiecībā uz paredzēto izmantojumu, un pārbauda atbilstību tām; un

2.

nosaka šā gaisa kuģa izmantošanas ierobežojumus.

c)

Izmantošanas ierobežojumi tiks saistīti ar ierobežotiem lidojumderīguma sertifikātiem, kas ietver gaisa telpas ierobežojumus, kuri vajadzīgi, lai ņemtu vērā atkāpes no lidojumderīguma pamatprasībām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 216/2008.

21.B.330.   Lidojumderīguma sertifikātu un ierobežoto lidojumderīguma sertifikātu apturēšana un atsaukšana

a)

Ja ir pierādījumi, ka kāds no 21.A.181. punkta a) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem nav izpildīts, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde aptur vai atsauc lidojumderīguma sertifikātu.

b)

Izdodot paziņojumu par lidojumderīguma sertifikāta vai ierobežota lidojumderīguma sertifikāta apturēšanu un atsaukšanu, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo apturēšanas vai atsaukšanas iemeslus un informē sertifikāta turētāju par apelācijas tiesībām.

21.B.345.   Uzskaite

a)

Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izveido uzskaites sistēmu, kas pietiekami labi ļauj izsekot katra atsevišķa lidojumderīguma sertifikāta izdošanas, saglabāšanas, grozīšanas, apturēšanas vai atsaukšanas procesam.

b)

Uzskaite ietver vismaz:

1.

dokumentus, ko nodrošina pieteikuma iesniedzējs;

2.

dokumentus, kas sastādīti, veicot pārbaudes, un kuros konstatēta 21.B.320. punkta b) apakšpunktā definēto elementu darbība un gala rezultāts; un

3.

kopiju sertifikātam vai atļaujai ar grozījumiem.

c)

Uzskaites datus glabā arhīvā vismaz sešus gadus, kas ir minimālais šo datu saglabāšanas laiks pēc to saņemšanas no valsts reģistra.

I APAKŠIEDAĻA –   TROKŠŅA LĪMEŅA SERTIFIKĀTI

21.B.420.   Pārbaudes

a)

Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde veic pietiekamas pārbaudes attiecībā uz trokšņa līmeņa sertifikāta pieteikuma iesniedzēju vai turētāju, lai pamatotu sertifikāta izdošanu, saglabāšanu, grozīšanu, apturēšanu vai atsaukšanu.

b)

Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde kā dokumentēto procedūru daļu sagatavo novērtēšanas procedūras, iekļaujot vismaz šādus elementus:

1.

atbilstības novērtēšanu;

2.

ar pieteikumu saņemtās dokumentācijas novērtēšanu;

3.

gaisa kuģa pārbaudi;

21.B.425.   Trokšņa līmeņa sertifikātu izdošana

Pārliecinoties, ka atbilstība piemērojamajām A iedaļas I apakšiedaļas prasībām ir ievērota, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās attiecīgi izdod vai groza trokšņa līmeņa sertifikātus (EASA 45. veidlapu sk. VII papildinājumā).

21.B.430.   Trokšņa līmeņa sertifikātu apturēšana un atsaukšana

a)

Ja ir pierādījums, ka daži 21.A.211. punkta a) apakšpunktā precizētie nosacījumi nav izpildīti, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde aptur vai atsauc trokšņa līmeņa sertifikātu.

b)

Izdodot paziņojumu par trokšņa līmeņa sertifikāta apturēšanu un atsaukšanu, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo apturēšanas un atsaukšanas iemeslus un informē sertifikāta turētāju par tā apelācijas tiesībām.

21.B.445.   Uzskaite

a)

Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izveido minimāliem datu saglabāšanas kritērijiem atbilstošu uzskaites sistēmu, kas pietiekami labi ļauj izsekot katra atsevišķa trokšņa līmeņa sertifikāta izdošanas, saglabāšanas, grozīšanas, apturēšanas vai atsaukšanas procesam.

b)

Uzskaite ietver vismaz:

1.

dokumentus, ko nodrošina pieteikuma iesniedzējs;

2.

dokumentus, kas sastādīti, veicot pārbaudes, un kuros konstatēta 21.B.420. punkta b) apakšpunktā definēto elementu darbība un gala rezultāts;

3.

kopiju sertifikātam ar grozījumiem.

c)

Uzskaites datus glabā arhīvā vismaz sešus gadus, kas ir minimālais šo datu saglabāšanas laiks pēc to saņemšanas no valsts reģistra.

J APAKŠIEDAĻA –   PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

Piemēro Aģentūras noteiktās administratīvās procedūras.

K APAKŠIEDAĻA –   DAĻAS UN IERĪCES

Piemēro Aģentūras noteiktās administratīvās procedūras.

(L APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

M APAKŠIEDAĻA –   REMONTI

Piemēro Aģentūras noteiktās administratīvās procedūras.

(N APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

O APAKŠIEDAĻA –   EIROPAS TEHNISKO STANDARTU PRASĪBU ATĻAUJAS

Piemēro Aģentūras noteiktās administratīvās procedūras.

P APAKŠIEDAĻA –   LIDOŠANAS ATĻAUJAS

21.B.520.   Pārbaudes

a)

Kompetentā iestāde veic pietiekamu izmeklēšanu, lai pamatotu lidošanas atļauju izdošanu vai atsaukšanu.

b)

Kompetentā iestāde sagatavo novērtēšanas procedūras, iekļaujot vismaz šādus elementus:

1.

pieteikuma iesniedzēja atbilstības novērtējums;

2.

pieteikuma atbilstības novērtējums;

3.

pieteikumam pievienoto dokumentu novērtējums;

4.

gaisa kuģa pārbaude;

5.

lidošanas nosacījumu apstiprināšana saskaņā ar 21.A.710. punkta b) apakšpunktu.

21.B.525.   Lidošanas atļauju izdošana

Kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās izdod lidošanas atļauju (EASA 20.a veidlapa, skatīt III papildinājumu):

a)

pēc 21.A.707. punktā paredzēto datu uzrādīšanas; un

b)

tad, ja atbilstīgi 21.A.710. punktam apstiprināti 21.A.708. punktā minētie lidošanas nosacījumi; un

c)

tad, ja kompetentā iestāde, veicot patstāvīgu izmeklēšanu, kas var ietvert pārbaudes, vai procedūras, par kurām tā vienojusies ar pieteikuma iesniedzēju, pirms lidojuma ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst 21.A.708. punktā definētajam projektam.

21.B.530.   Lidošanas atļauju atsaukšana

a)

Ja ir pierādījumi, ka kāds no 21.A.723. punkta a) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem nav izpildīts, kompetentā iestāde atsauc attiecīgo lidošanas atļauju.

b)

Izdodot paziņojumu par lidošanas atļaujas atsaukšanu, kompetentā iestāde paziņo atsaukšanas iemeslus un informē lidošanas atļaujas turētāju par apelācijas tiesībām.

21.B.545.   Uzskaite

a)

Kompetentā iestāde izmanto uzskaites sistēmu, kas pietiekami labi ļauj izsekot katras lidošanas atļaujas izdošanas un atsaukšanas procesam.

b)

Uzskaitē iekļauj vismaz:

1.

dokumentus, ko iesniedzis pieteikuma iesniedzējs;

2.

dokumentus, kas sastādīti, veicot izmeklēšanu, un kuros konstatētas saistībā ar 21.B.520. punkta b) apakšpunktā definētajiem elementiem veiktās darbības un to gala rezultāti; un

3.

lidošanas atļaujas kopiju.

c)

Uzskaites dokumentus glabā vismaz sešus gadus pēc atļaujas derīguma termiņa beigām.

Q APAKŠIEDAĻA –   RAŽOJUMU, DAĻU UN IERĪČU IDENTIFIKĀCIJA

Piemēro Aģentūras noteiktās administratīvās procedūras.


(1)  OV L 315, 28.11.2003., 1. lpp.

Papildinājumi

EASA VEIDLAPAS

Ja veidlapas šajā pielikumā ir izdotas valodā, kas nav angļu valoda, tajās iekļauj tulkojumu angļu valodā.

EASA (“Eiropas Aviācijas drošības aģentūras”) veidlapas, kas minētas ar norādi uz šās daļas papildinājumu, ir šādas. Dalībvalstis nodrošina, ka to izdotās EASA veidlapas ir atpazīstamas, un atbild par minēto veidlapu izdrukāšanu.

I papildinājums– EASA 1. veidlapa. Autorizēts izmantošanas sertifikāts

II papildinājums– EASA 15.a veidlapa. Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts

III papildinājums– EASA 20.a veidlapa. Lidošanas atļauja

IV papildinājums– EASA 20.b veidlapa. Lidošanas atļauja (izdod apstiprinātas organizācijas)

V papildinājums– EASA 24. veidlapa. Ierobežots lidojumderīguma sertifikāts

VI papildinājums– EASA 25. veidlapa. Lidojumderīguma sertifikāts

VII papildinājums– EASA 45. veidlapa. Trokšņa līmeņa sertifikāts

VIII papildinājums– EASA 52. veidlapa. Gaisa kuģa atbilstības apliecinājums

IX papildinājums– EASA 53. veidlapa. Izmantošanas sertifikāts

X papildinājums– EASA 55. veidlapa. Ražošanas organizācijas apstiprinājuma sertifikāts

XI papildinājums– EASA 65. veidlapa. Vienošanās dokuments ražošanai bez ražošanas organizācijas apstiprinājuma

I papildinājums

Autorizēts izmantošanas sertifikāts – I pielikumā (21. daļā) minētā EASA 1. veidlapa

Image

Norādījumi EASA 1. veidlapas aizpildīšanai

Šie norādījumi attiecas tikai uz EASA 1. veidlapas lietošanu ražošanas vajadzībām. Pievērš uzmanību [Regulas (EK) Nr. 2042/2003] I pielikuma (M daļas) II papildinājumam, kas attiecas uz EASA 1. veidlapas lietošanu apkopes vajadzībām.

1.   MĒRĶIS UN PIELIETOJUMS

1.1.

Sertifikāta galvenais mērķis ir apliecināt jaunu aviācijas ražojumu, daļu un ierīču (“izstrādājuma(-u)”) lidojumderīgumu.

1.2.

Jānodrošina sertifikāta un izstrādājuma(-u) atbilstība. Dokumenta sastādītājam jāsaglabā sertifikāts tādā veidā, lai būtu iespējams pārbaudīt sākotnējos datus.

1.3.

Sertifikāts atbilst daudzu lidojumderīguma apstiprinātāju iestāžu prasībām, taču atbilstīgums var būt atkarīgs no divpusējiem nolīgumiem un/vai lidojumderīguma apstiprinātājas iestādes politikas.

1.4.

Sertifikāts nav paziņojums par piegādi vai nosūtīšanu.

1.5.

Gaisa kuģi nav izlaižami ar šo sertifikātu.

1.6.

Sertifikāts nav atļauja izstrādājuma uzstādīšanai noteiktam gaisa kuģim, dzinējam vai propellerim, taču tas ļauj gala lietotājam noteikt izstrādājuma lidojumderīguma apstiprinājuma statusu.

1.7.

Viens sertifikāts nedrīkst attiekties gan uz ražotāja izlaistiem jauniem izstrādājumiem, gan lietotiem izstrādājumiem, kas izlaisti pēc apkopes.

1.8.

Viens sertifikāts nedrīkst attiekties gan uz izstrādājumiem, kas sertificēti atbilstīgi “apstiprinātajiem datiem”, gan uz izstrādājumiem, kas sertificēti atbilstīgi “neapstiprinātājiem datiem”.

2.   VISPĀRĪGAIS FORMĀTS

2.1.

Sertifikāta formāts, arī aiļu numuri un katras ailes novietojums, ir tāds, kā norādīts iepriekš. Tomēr katras ailes izmēri var atšķirties, lai atbilstu konkrētajam lietojumam, bet ne tādā apjomā, ka tas padarītu sertifikātu neatpazīstamu.

2.2.

Sertifikātam jābūt ainavas formātā, taču tā kopējo izmēru drīkst ievērojami palielināt vai samazināt, ja vien sertifikāts paliek atpazīstams un skaidri salasāms. Ja rodas šaubas, sazinieties ar kompetento iestādi.

2.3.

Paziņojums par lietotāja/uzstādītāja pienākumiem drīkst atrasties jebkurā veidlapas pusē.

2.4.

Visiem drukājumiem jābūt skaidriem un skaidri salasāmiem, lai tos viegli varētu izlasīt.

2.5.

Sertifikāts drīkst būt iespiests vai elektroniski sastādīts, taču abos gadījumos līniju un rakstzīmju drukājumiem jābūt skaidriem un skaidri salasāmiem un jāatbilst noteiktajam formātam.

2.6.

Sertifikātam jābūt angļu valodā un, ja vajadzīgs, vēl kādā vai vairākās citās valodās.

2.7.

Sertifikātā ierakstāmo informāciju drīkst ierakstīt vai nu mašīnas/datora drukā, vai arī rokrakstā, lietojot drukātos burtus, un tai jābūt viegli nolasāmai.

2.8.

Lielākai skaidrībai pēc iespējas mazāk lietojiet saīsinājumus.

2.9.

Vietu, kas paliek sertifikāta otrā pusē, dokumenta sastādītājs drīkst izmantot jebkurai papildu informācijai, taču nedrīkst ietvert nevienu apliecinošu ierakstu. Uz jebkuru sertifikāta otras puses lietojumu jābūt atsaucei sertifikāta pirmās puses attiecīgajā ailē.

3.   KOPIJAS

3.1.

Pircējam nosūtīto vai dokumenta sastādītāja saglabāto sertifikāta kopiju skaits nav ierobežots.

4.   KĻŪDA(-AS) SERTIFIKĀTĀ

4.1.

Ja gala lietotājs sertifikātā konstatē kļūdu(-as), viņam(-ai) rakstiski par to(-ām) jāpaziņo dokumenta sastādītājam. Ja dokumenta sastādītājs var pārbaudīt un izlabot kļūdu(-as), viņš(-a) drīkst izdot jaunu sertifikātu.

4.2.

Jaunajā sertifikātā jābūt jaunam veidlapas numuram, parakstam un datumam.

4.3.

Jauna sertifikāta pieprasījumu drīkst apmierināt, neveicot izstrādājuma(-u) stāvokļa atkārtotu pārbaudi. Jaunais sertifikāts nav pašreizējā stāvokļa apliecinājums, un tā 12. ailē jāievieto atsauce uz iepriekšējo sertifikātu, ierakstot paziņojumu “Ar šo sertifikātu labo kļūdu(-as) sertifikāta Nr. [ierakstiet sākotnējo veidlapas numuru], kas datēts ar [ierakstiet sākotnējo izdošanas datumu], [ierakstiet labotās(-o) ailes(-ļu) numuru(-us)] ailē, un tas neattiecas uz atbilstību/stāvokli/nodošanu ekspluatācijai.” Abi sertifikāti jāsaglabā atbilstīgi pirmā sertifikāta uzglabāšanas termiņam.

5.   SERTIFIKĀTA AIZPILDĪŠANA, KO VEIC DOKUMENTA SASTĀDĪTĀJS

1. aile.   Apstiprinātāja kompetentā iestāde/Valsts

Norādiet tās kompetentās iestādes nosaukumu un valsti, kuras jurisdikcijā izdots šis sertifikāts. Ja kompetentā iestāde ir Aģentūra, jāieraksta tikai “EASA”.

2. aile.   EASA 1. veidlapas galvene

“AUTORIZĒTS IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTS EASA 1. VEIDLAPA”

3. aile.   Veidlapas numurs

Izmantojot burtu/ciparu rakstzīmes, ierakstiet unikālo numuru, kas noteikts atbilstīgi 4. ailē norādītās organizācijas numerācijas sistēmai/kārtībai.

4. aile.   Organizācijas nosaukums un adrese

Ierakstiet tās ražošanas organizācijas pilno nosaukumu un adresi (sk. EASA 55. veidlapas A lapu), kas izlaidusi izstrādājumu(-us), uz ko attiecas šis sertifikāts. Ir atļauti organizācijas logotipi utt., ja logotipus var ietvert šajā ailē.

5. aile.   Darbuzdevums/Līgums/Faktūra

Lai atvieglotu izstrādājuma(-u) pircēju izsekojamību, ievadiet darbuzdevuma numuru, līguma numuru, faktūras numuru vai līdzīgu atsauces numuru.

6. aile.   Izstrādājums

Ievadiet rindas vienību numurus, ja ir vairāk par vienu rindas vienību. No šīs ailes iespējams viegli veidot atsauces uz piezīmēm 12. ailē.

7. aile.   Apraksts

Ierakstiet izstrādājuma nosaukumu vai aprakstu. Priekšroka jādod terminam, kas izmantots norādījumos par lidojumderīguma uzturēšanu vai apkopes datiem (piemēram, Ilustrētajā rezerves daļu katalogā, Gaisa kuģa apkopes rokasgrāmatā, Apkopes biļetenā, Sastāvdaļu apkopes rokasgrāmatā).

8. aile.   Daļas numurs

Ierakstiet daļas numuru, kas norādīts uz izstrādājuma vai etiķetes/iepakojuma. Dzinēja vai propellera gadījumā drīkst izmantot tipa apzīmējumu.

9. aile.   Daudzums

Norādiet izstrādājumu skaitu.

10. aile.   Sērijas numurs

Ja saskaņā ar noteikumiem izstrādājums jāidentificē, norādot sērijas numuru, ierakstiet to šeit. Drīkst ierakstīt arī jebkādu citu sērijas numuru, kas nav obligāti jānorāda atbilstīgi noteikumiem. Ja uz izstrādājuma nav sērijas numura, ierakstiet “NAV”.

11. aile.   Statuss/Darbs

Ierakstiet vai nu “PROTOTIPS”, vai “JAUNS”.

Ierakstiet “PROTOTIPS”, ja:

i)

izgatavots jauns izstrādājums atbilstīgi neapstiprinātiem projekta datiem;

ii)

4. ailē norādītā organizācija atkārtoti sertificējusi iepriekšējo sertifikātu pēc izstrādājuma pārveidošanas vai labošanas un pirms tā nodošanas ekspluatācijā (piemēram, pēc projekta izmaiņu ieviešanas, defekta izlabošanas, pārbaudes, testa vai glabāšanas termiņ atjaunošanas). Informācija par sākotnējo izlaišanu un pārveidošanas vai labošanas darbiem ierakstāma 12. ailē.

Ierakstiet “JAUNS”, ja:

i)

izgatavots jauns izstrādājums atbilstīgi apstiprinātajiem projekta datiem;

ii)

4. ailē norādītā organizācija atkārtoti sertificējusi iepriekšējo sertifikātu pēc izstrādājuma pārveidošanas vai labošanas un pirms tā nodošanas ekspluatācijā (piemēram, pēc projekta izmaiņu ieviešanas, defekta izlabošanas, pārbaudes, testa vai glabāšanas termiņ atjaunošanas). Informācija par sākotnējo izlaišanu un pārveidošanas vai labošanas darbiem ierakstāma 12. ailē;

iii)

izstrādājumu ražotājs vai iepriekšējā sertifikāta 4. ailē norādītā organizācija atkārtoti sertificējusi izstrādājumus, mainot to statusu no “prototips” (atbilstība tikai neapstiprinātiem datiem) uz “jauns” (atbilstība apstiprinātiem datiem un gatavība drošai ekspluatācijai) pēc piemērojamo projekta datu apstiprināšanas, ja šie projekta dati nav mainījušies. 12. ailē jāieraksta šāds paziņojums:

“IZSTRĀDĀJUMU ATKĀRTOTA SERTIFIKĀCIJA, MAINOT TO STATUSU NO “PROTOTIPS” UZ “JAUNS”: AR ŠO DOKUMENTU APLIECINA PROJEKTA DATU APSTIPRINĀJUMU [IERAKSTIET TC/STC NUMURU, PĀRSKATĪŠANAS LĪMENI], DATĒTS [IERAKSTIET DATUMU, JA TAS VAJADZĪGS PĀRSKATĪŠANAS STATUSA NOTEIKŠANAI], ATBILSTĪGI KURIEM IZGATAVOTS(-I) ŠIS(-E) IZSTRĀDĀJUMS(-I).”

13.a ailē jābūt atzīmētam lodziņam “apstiprinātiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī”;

iv)

jau izlaistu jaunu izstrādājumu pārbauda pirms nodošanas ekspluatācijā atbilstīgi pircēja norādītam standartam vai specifikācijai (informācija par to un par sākotnējo izlaišanu jāieraksta 12. ailē) vai lidojumderīguma noteikšanai (paskaidrojums par izlaišanas pamatojumu un informācija par sākotnējo izlaišanu jāieraksta 12. ailē).

12. aile.   Piezīmes

Aprakstiet 11. ailē norādīto darbu, vai nu tieši, vai atsaucoties uz papildu dokumentiem, lai lietotājs vai uzstādītājs varētu noteikt izstrādājuma(-u) lidojumderīgumu saistībā ar sertificēto darbu. Pēc vajadzības drīkst izmantot atsevišķu lapu un ievietot uz to atsauces EASA 1. veidlapā. Katrā paziņojumā jābūt nepārprotamām norādēm uz izstrādājumu(-iem) no 6. ailes, uz kuru(-iem) tas attiecas. Ja nav paziņojumu, tad norādiet “Nav”.

12. ailē ievadiet pamatojumu izlaišanai ar neapstiprinātiem projekta datiem (piemēram, līdz tipa sertifikāta saņemšanai, tikai testēšanai, līdz apstiprinātu datu saņemšanai).

Drukājot datus no elektroniskas EASA 1. veidlapas, šajā ailē jāievada visi dati, kas neatbilst citām ailēm.

13.a aile   Atzīmējiet tikai vienu no abiem lodziņiem:

1)

atzīmējiet lodziņu “apstiprinātiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī”, ja izstrādājums(-i) izgatavots(-i) pēc apstiprinātiem projekta datiem un atzīts(-i) par drošu(-iem) ekspluatācijai;

2)

atzīmējiet lodziņu “neapstiprinātiem projekta datiem, kas norādīti 12. ailē”, ja izstrādājums(-i) izgatavots(-i) pēc piemērojamiem neapstiprinātiem projekta datiem. Identificējiet 12. ailes datus (piemēram, līdz tipa sertifikāta saņemšanai, tikai testēšanai, līdz apstiprinātu datu saņemšanai).

Vienā un tajā pašā sertifikātā nedrīkst norādīt izstrādājumus, kas izlaisti atbilstoši apstiprinātiem un neapstiprinātiem projekta datiem.

13.b aile.   Pilnvarotā paraksts

Šajā ailē jābūt pilnvarotās personas parakstam. Šajā ailē drīkst parakstīties tikai personas, kas īpaši pilnvarotas atbilstīgi kompetentās iestādes noteikumiem un politikai. Papildu atpazīstamībai drīkst pievienot arī vienreizēju numuru, ar kuru identificē pilnvaroto personu.

13.c aile.   Apstiprinājuma numurs/Atļaujas numurs

Ierakstiet atļaujas/apstiprinājuma numuru/norādi. Šo numuru vai norādi izdod kompetentā iestāde.

13.d aile.   Vārds, uzvārds

Salasāmi ierakstiet tās personas vārdu un uzvārdu, kuras paraksts ir 13.b ailē.

13.e aile.   Datums

Ierakstiet datumu, kurā parakstīta 13.b aile; datumam jābūt šādā formātā: dd = datums divu ciparu formātā, mmm = mēneša nosaukuma pirmie trīs burti, gggg = gads četru ciparu formātā.

14.a–14.e aile.   Vispārīgas prasības 14.a–14.e ailes aizpildīšanai

Neizmanto ražojumu izlaišanai. Ietonējiet, ēnojiet vai citādi iezīmējiet, lai novērstu nejaušu vai neatļautu aizpildīšanu.

Lietotāja/uzstādītāja pienākumi

Lai gala lietotājiem paziņotu, ka viņi nav atbrīvoti no saviem pienākumiem attiecībā uz jebkura izstrādājuma, kam pievienota šī veidlapa, uzstādīšanu un lietošanu, iekļaujiet sertifikātā šo paziņojumu:

“ŠIS SERTIFIKĀTS AUTOMĀTISKI NEDOD UZSTĀDĪŠANAS TIESĪBAS.

JA LIETOTĀJS/UZSTĀDĪTĀJS STRĀDĀ SASKAŅĀ AR TĀDAS LIDOJUMDERĪGUMA APSTIPRINĀTĀJAS IESTĀDES NORĀDĪJUMIEM, KAS NAV NORĀDĪTA 1. AILĒ, IR SVARĪGI, LAI LIETOTĀJS/UZSTĀDĪTĀJS PANĀKTU, KA VIŅA LIDOJUMDERĪGUMA APSTIPRINĀTĀJA IESTĀDE PIEŅEM IZSTRĀDĀJUMUS NO 1. AILĒ NORĀDĪTĀS LIDOJUMDERĪGUMA APSTIPRINĀTĀJAS IESTĀDES.

IERAKSTI 13.A UN 14.A AILĒ NAV UZSKATĀMI PAR UZSTĀDĪŠANAS APLIECINĀJUMU. VISOS GADĪJUMOS IERAKSTOS PAR GAISA KUĢA APKOPI JĀBŪT UZSTĀDĪŠANAS SERTIFIKĀTAM, KO ATBILSTĪGI VALSTS NOTEIKUMIEM IZDEVIS LIETOTĀJS/UZSTĀDĪTĀJS, PIRMS GAISA KUĢIS DRĪKST VEIKT LIDOJUMUS.”

II papildinājums

Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts – EASA 15.a veidlapa

Image

III papildinājums

Image

IV papildinājums

Image

V papildinājums

Ierobežots lidojumderīguma sertifikāts – EASA 24. veidlapa

Image

VI papildinājums

Lidojumderīguma sertifikāts – EASA 25. veidlapa

Image

VII papildinājums

Image

VIII papildinājums

Gaisa kuģa atbilstības apliecinājums – EASA 52. veidlapa

Image

Norādījumi gaisa kuģa atbilstības apliecinājuma – EASA 52. veidlapas aizpildīšanai

1.   MĒRĶIS UN DARBĪBAS JOMA

1.1.

Tāda gaisa kuģa atbilstības apliecinājuma izmantošana, ko izdevis ražotājs, kurš ražo saskaņā ar 21. daļas A iedaļas F apakšiedaļu, ir aprakstīta atbilstoši 21.A.130. punktam un atbilstošajiem atbilstības nodrošināšanas līdzekļiem.

1.2.

Saskaņā ar 21. daļas A iedaļas G apakšiedaļu izdotā gaisa kuģa atbilstības apliecinājuma (EASA 52. veidlapas) mērķis ir dot iespēju atbilstīga ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājam izmantot prerogatīvu saņemt no reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes katra gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikātu.

2.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1.

Atbilstības apliecinājuma formāts, arī aiļu numuri un katras ailes novietojums, ir tāds, kā norādīts turpmāk. Taču katras ailes izmēru drīkst mainīt, lai pielāgotu atsevišķam pieteikumam, bet ne tik lielā mērā, ka atbilstības apliecinājums kļūtu neatpazīstams. Ja rodas šaubas, sazinieties ar kompetento iestādi.

2.2.

Atbilstības apliecinājums drīkst būt iespiests vai sagatavots ar datoru, taču abos gadījumos līniju un rakstzīmju drukājumiem jābūt skaidriem un skaidri salasāmiem. Iespiests formulējums ir atļauts saskaņā ar pievienoto paraugu, taču nekādi citi apliecinoši ieraksti nav atļauti.

2.3.

Aizpildīt drīkst ar mašīnu/datoru vai roku, izmantojot lielos burtus, lai varētu viegli izlasīt. Angļu valoda un attiecīgā gadījumā viena vai vairākas izdevējas dalībvalsts valodas ir pieļaujamas.

2.4.

Apliecinājuma kopija un visi norādītie pielikumi apstiprinātajai ražošanas organizācijai ir jāsaglabā.

3.   ATBILSTĪBAS APLIECINĀJUMA AIZPILDĪŠANA, KO VEIC DOKUMENTA SASTĀDĪTĀJS

3.1.

Visās ailēs jābūt kādam ierakstam, lai dokuments būtu derīgs apliecinājums.

3.2.

Atbilstības apliecinājumu nedrīkst izdot reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei, ja nav apstiprināts gaisa kuģa projekts un tajā uzstādītie ražojumi.

3.3.

Informāciju, kas prasīta 9., 10., 11., 12., 13. un 14. ailē, drīkst sniegt ar norādi uz atsevišķiem identificētiem dokumentiem, ko ražošanas organizācija tur lietā, ja kompetentā iestāde nenosaka citādi.

3.4.

Šajā atbilstības apliecinājumā nav paredzēts ietvert tādu aprīkojumu, ko var prasīt uzstādīt, lai atbilstu piemērojamiem ekspluatācijas noteikumiem. Taču dažus no šiem atsevišķajiem izstrādājumiem drīkst iekļaut 10. ailē vai apstiprinātajā tipa projektā. Dokumentu sastādītājiem tāpēc tiek atgādināts par viņu atbildību nodrošināt savu konkrēto darbību atbilstību piemērojamajiem ekspluatācijas noteikumiem.

1. aile

Ieraksta ražotājas valsts nosaukumu.

2. aile

Kompetentā iestāde, ar kuras atļauju atbilstības apliecinājums ir izdots.

3. aile

Vienreizējam sērijas numuram jābūt iespiestam šajā ailē apliecinājuma kontroles un izsekojamības mērķiem. Tas neattiecas uz elektroniski sastādītu dokumentu, kad vienreizējam numuram nav jābūt iespiestam, ja dators ir ieprogrammēts vienreizējo numuru uzrādīt un izdrukāt.

4. aile

Pilns tās organizācijas nosaukums un adrese, kas izdod apliecinājumu. Šo aili drīkst iespiest. Logotipi utt. ir atļauti, ja logotips ietilpst ailē.

5. aile

Gaisa kuģa tipa pilns nosaukums, kas definēts tipa sertifikātā un ar to saistītajā tehnisko datu lapā.

6. aile

Tipa sertifikāta numuri un tā izdošanas numurs attiecīgajam gaisa kuģim.

7. aile

Ja gaisa kuģis ir reģistrēts, tad šī zīme būs reģistrācijas zīme. Ja gaisa kuģis nav reģistrēts, tad tā būs zīme, ko apstiprina dalībvalsts kompetentā iestāde un attiecīgā gadījumā trešās valsts kompetentā iestāde.

8. aile

Identifikācijas numurs, ko piešķīris ražotājs, lai veiktu kontroli un izsekošanu un lai sniegtu tehnisko nodrošinājumu. To reizēm sauc par ražotāja sērijas numuru vai ražotāja numuru.

9. aile

Dzinēja un propellera tipa(-u) pilns nosaukums, kas definēts tipa sertifikātā un ar to saistītajā tehnisko datu lapā. To ražotāja identifikācijas numurs un saistītā atrašanās vieta arī ir jāuzrāda.

10. aile

Apstiprinātas projekta izmaiņas gaisa kuģa definīcijā.

11. aile

Saraksts ar visiem piemērojamajiem norādījumiem par lidojumderīgumu (vai tiem līdzvērtīgiem) un atbilstības deklarācija kopā ar atbilstības metodi, kas attiecas uz konkrēto gaisa kuģi, tostarp ražojumiem un uzstādītajām daļām, ierīcēm un aprīkojumu. Jāuzrāda jebkuras turpmākas atbilstības prasības termiņš.

12. aile

Apstiprinātas neparedzētas atkāpes no apstiprinātā tipa projekta, ko reizēm sauc par pielaidēm, novirzēm vai neatbilstībām.

13. aile

Šeit drīkst iekļaut tikai apstiprinātus izņēmumus, atbrīvojumus vai atkāpes.

14. aile

Piezīmes. Jebkurš ieraksts, informācija, īpaši dati vai ierobežojumi, kas var ietekmēt gaisa kuģa lidojumderīgumu. Ja šādas informācijas nav, ieraksta: “NAV”.

15. aile

Ieraksta “lidojumderīguma sertifikāts” vai “ierobežots lidojumderīguma sertifikāts”, vai “prasītajam lidojumderīguma sertifikātam”.

16. aile

Šajā ailē jānorāda papildu prasības, tādas kā ievešanas valsts izziņotās.

17. aile

Atbilstības apliecinājuma derīgums ir atkarīgs no tā, vai veidlapā visas ailes ir aizpildītas. POA turētājam jāglabā lieta ar lidojuma pārbaudes protokola kopiju kopā ar jebkura fiksēta defekta un izlabojuma datiem. Pārbaudes ziņojumam jābūt apstiprinātam kā apmierinošam ar atbilstoša sertifikācijas personāla un gaisa kuģa apkalpes locekļa, piem., pilota izmēģinātāja vai lidojuma pārbaudes inženiera, parakstu. Veiktie lidojuma pārbaudījumi ir tie, kurus nosaka kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kas izveidota ar 21.A.139. punktu, jo īpaši ar 21.A.139. punkta b) apakšpunkta 1. punkta vi) daļu, lai nodrošinātu, ka gaisa kuģis atbilst piemērojamajiem projekta datiem un ir drošas ekspluatācijas stāvoklī.

POA turētājam jāglabā lieta ar to izstrādājumu sarakstu, kas nodrošināti (vai darīti pieejami), lai ievērotu šā apliecinājuma drošās ekspluatācijas aspektus.

18. aile

Atbilstības apliecinājumu drīkst parakstīt persona, ko ražošanas organizācija tam pilnvarojusi saskaņā ar 21.A.145. punkta d) apakšpunktu. Ar gumijas zīmogu uzspiestu parakstu neizmanto.

19. aile

Drukāts vai skaidri salasāmi ierakstīts tās personas vārds, kas parakstījusi apliecinājumu.

20. aile

Jānorāda datums, kad atbilstības apliecinājums ir parakstīts.

21. aile

Jāieraksta kompetentās iestādes piešķirtais apstiprinājuma numurs.

IX papildinājums

Image

IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTS – EASA 53. VEIDLAPA

NORĀDĪJUMI PAR AIZPILDĪŠANU

EASA 53. VEIDALAPAS ailē “ĪSS VEIKTĀ DARBA APRAKSTS” jāiekļauj norāde uz apstiprinātiem datiem, kas izmantoti, lai darbu veiktu.

EASA 53. VEIDALAPAS ailē “ATRAŠANĀS VIETA” norāda vietu, kur veikta apkope, nevis organizācijas ražotnes atrašanās vietu (ja tā ir cita).

X papildinājums

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma sertifikāti, kas minēti I pielikuma (21. daļas) G apakšiedaļā – EASA 55. veidlapa

Image

Image

XI papildinājums

Vienošanās dokuments – EASA 65. veidlapa, kas minēta I pielikuma (21. daļas) F apakšiedaļā

Image


II PIELIKUMS

Atceltā regula ar sekojošo grozījumu sarakstu

Komisijas Regula (EK) Nr. 1702/2003

(OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 381/2005

(OV L 61, 8.3.2005., 3. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 706/2006

(OV L 122, 9.5.2006., 16. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 335/2007

(OV L 88, 29.3.2007., 40. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 375/2007

(OV L 94, 4.4.2007., 3. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 287/2008

(OV L 87, 29.3.2008., 3. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1057/2008

(OV L 283, 28.10.2008., 30. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1194/2009

(OV L 321, 8.12.2009., 5. lpp.)


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 1702/2003

Šī regula

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 2. punkta a) līdz h) apakšpunkts

1. panta 2. punkta i) un j) apakšpunkts

2. panta 1. un 2. punkts

2. panta 1. un 2. punkts

2. panta 3. punkts

2.a panta 1. punkta ievadfrāze

3. panta 1. punkta ievadfrāze

2.a panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

3. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

2.a panta 1. punkta c) un d) apakšpunkts

2.a panta 2. līdz 5. punkts

3. panta 2. līdz 5. punkts

2.b pants

4. pants

2.c panta 1. punkts

5. pants

2.c panta 2. un 3. punkts

2.d pants

6. pants

2.e panta pirmā daļa

7. pants

2.e panta otrā daļa

3. panta 1. un 2. punkts un 3. punkta pirmais teikums

8. panta 1., 2. un 3. punkts

3. panta 3. punkta otrais teikums un 4. un 5. punkts

3. panta 6. punkts

4. panta 1. un 2. punkts un 3. punkta pirmais teikums

9. panta 1., 2. un 3. punkts

4. panta 3. punkta otrais teikums un 4., 5. un 6. punkts

10. pants

11. pants

5. panta 1. punkts

12. pants

5. panta 2. līdz 5. punkts

Pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums