17.8.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 219/5


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 744/2012

(2012. gada 16. augusts),

ar ko attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem arsēna, fluora, svina, dzīvsudraba, endosulfāna, dioksīnu, Ambrosia spp., diklazurila un lazalocīda A nātrija sāls daudzumiem un dioksīnu iedarbības robežlielumiem groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīvu 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā (1) un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2002/32/EK noteikts, ka ir aizliegts izmantot dzīvnieku barībai paredzētus produktus, kuros nevēlamo vielu daudzums pārsniedz minētās direktīvas I pielikumā noteiktos maksimāli pieļaujamos daudzumus. Tās II pielikumā noteikti iedarbības robežlielumi izpētes uzsākšanai gadījumos, kad šādu vielu daudzums ir palielināts.

(2)

Lielāki maksimāli pieļaujamie arsēna, fluora, svina un dzīvsudraba daudzumi ir noteikti tādā barības sastāvdaļā kā kalcija karbonāts, un lielāki maksimāli pieļaujamie arsēna un fluora daudzumi ir noteikti tādā barības sastāvdaļā kā magnija oksīds, bet ne tādā barības sastāvdaļā kā kalcija un magnija karbonāts, kas ir dabīgs kalcija karbonāta un magnija karbonāta maisījums. Konsekvences labad ir lietderīgi maksimāli pieļaujamos arsēna, fluora, svina un dzīvsudraba daudzumus tādā barības sastāvdaļā kā kalcija un magnija karbonāts pielāgot tiem maksimāli pieļaujamajiem daudzumiem, kas ir spēkā attiecībā uz kalcija karbonātu.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “EFSA”) zinātniskajā atzinumā par divara hlorīda trihidroksīda (tribāzisks vara hlorīds, TBCC) kā barības piedevas nekaitīgumu un iedarbīgumu (2) secināja, ka būtu lietderīgi šai piedevai noteikt tādu pašu maksimāli pieļaujamo arsēna daudzumu, kāds ir noteikts attiecībā uz vara sulfāta pentahidrātu un vara karbonātu. Ir lietderīgi mainīt maksimāli pieļaujamo arsēna daudzumu divara hlorīda trihidroksīdā.

(4)

Dažās lolojumdzīvniekiem paredzētās kombinētajās barībās ir ievērojams daudzums tādu barības sastāvdaļu kā zivis, citi ūdens dzīvnieki un no tiem iegūti produkti, un/vai jūras aļģu milti. Šajās barības sastāvdaļās ir liela daļa no kopējā arsēna daudzuma. Tomēr šajās barības sastāvdaļās galvenokārt ir organiskais arsēns, kas ir vismazāk toksiskā arsēna forma. Tāpēc ir lietderīgi mainīt maksimāli pieļaujamo arsēna daudzumu lolojumdzīvniekiem paredzētā papildbarībā un kompleksajā barībā, kurās ir zivis, citi ūdens dzīvnieki un no tiem iegūti produkti, un/vai jūras aļģu milti.

(5)

Abi ceolīta minerāli, natrolīts un klinoptilolīts ir natrolīta-fonolīta (E566) un vulkāniskas izcelsmes klinoptilolīta (E567) aktīvās sastāvdaļas. Tāpēc ir lietderīgi maksimāli pieļaujamo svina daudzumu natrolītā-fonolītā (E566) noteikt tādā pašā apmērā kā vulkāniskas izcelsmes klinoptilolītā (E567).

(6)

Lai veicinātu lašu dzimtas zivju zivkopības ilgtspēju, zivju eļļas vietā aizvien biežāk sāk lietot augu eļļas. Tomēr dažos gadījumos šādu aizstāšanu, kurai būtu ļoti labvēlīga ietekme uz jūras vides ilgtspēju, nevar īstenot, jo noteiktais maksimāli pieļaujamais endosulfāna daudzums zivīm paredzētā kompleksajā barībā ir ļoti mazs. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) pēc Komisijas pieprasījuma sniedza zinātnisko atzinumu. Paziņojumā par endosulfāna orālo toksiskumu zivīm (3) EFSA norādīja, ka nav novērota būtiska negatīva ietekme uz atklātā jūrā aplokos turētām zivīm (Atlantijas lašiem), kuru barībā endosulfāna daudzums ir 0,1 mg/kg, un ka ir novērota tikai niecīga negatīva ietekme uz tvertnēs turētiem lašiem, kuru barībā endosulfāna daudzums pārsniedz spēkā esošo maksimāli pieļaujamo daudzumu barībā. Ierobežota pētījuma rezultāti liecina, ka ir dažas norādes uz to, ka tika novērota negatīva ietekme uz tvertnēs turētu Nīlas tilapiju, uzņemot endosulfānu ar barību. Tāpēc ir lietderīgi ierosināt lielāku maksimāli pieļaujamo endosulfāna daudzumu kompleksajā barībā lašu dzimtas zivīm, lai veicinātu zivsaimniecības ilgtspēju, neradot negatīvu ietekmi uz zivju un cilvēku veselību.

(7)

Aktuālie dati liecina, ka dioksīnu daudzums vēžveidīgo miltos, kas ir pārtikas ražošanas blakusprodukts un ko pārsvarā izmanto dekoratīvo zivju barībā 1 % līdz 3 % apmērā, pārsniedz spēkā esošo maksimāli pieļaujamo daudzumu. Lai šos miltus varētu izmantot barībā un samazinātu pārtikas atkritumus, vienlaikus neradot draudus dzīvnieku un cilvēku veselībai, ir lietderīgi nedaudz paaugstināt maksimāli pieļaujamo dioksīna daudzumu vēžveidīgo miltos.

(8)

Direktīvas 2002/32/EK mērķis ir izvairīties no dīgtspējīgu Ambrossia spp. sēklu izplatības vidē. Tā kā sēklas pēc malšanas un drupināšanas vairs nav dīgtspējīgas, graudus un sēklas, kuros Ambrossia spp. sēklu daudzums neatbilst pieļaujamam daudzumam, pirms malšanas vai drupināšanas nav jātīra, ja tiek īstenoti preventīvie pasākumi, lai transportēšanas, uzglabāšanas vai apstrādes laikā novērstu Ambrossia spp. sēklu izplatību vidē.

(9)

Būtu jāveic grozījumi attiecībā uz diklazurilu un lazalocīda A nātrija sāli, lai ņemtu vērā šo vielu atļaujas, kas nesen piešķirtas saskaņā ar Komisijas 2011. gada 23. februāra Regulu (ES) Nr. 169/2011, kas attiecas uz atļauju izmantot diklazurilu kā pārtikas piedevu pērļu vistiņām (atļaujas turētājs Janssen Pharmaceutica N.V.) (4), Komisijas 2011. gada 5. septembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 888/2011 par atļauju izmantot diklazurilu kā barības piedevu gaļas tītariem (atļaujas turētājs Janssen Pharmaceutica N.V.) un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2430/1999 (5), un Komisijas 2011. gada 7. septembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 900/2011 par atļauju izmantot lazalocīda A nātrija sāli par barības piedevu fazāniem, pērļu vistiņām, paipalām un irbēm, izņemot dējējputnus (atļaujas turētājs Alpharma (Beļģija) BVBA) (6).

(10)

Ņemot vērā ierosinājumu palielināt maksimāli pieļaujamo dioksīnu daudzumu vēžveidīgo miltos, ir lietderīgi attiecīgi palielināt vēžveidīgo miltiem piemērojamo iedarbības robežlielumu, kas noteikts Direktīvas 2002/32/EK II pielikumā.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2002/32/EK I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 16. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp.

(2)  EFSA zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar piedevām un produktiem vai vielām, ko izmanto dzīvnieku barībā (FEEDAP); Scientific Opinion on safety and efficacy of di copper chloride tri hydroxide (tribasic copper chloride, TBCC) as feed additive for all species. The EFSA Journal 2011; 9(9):2355 (18. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2011.2355. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(4):2131. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(4)  OV L 49, 24.2.2011., 6. lpp.

(5)  OV L 229, 6.9.2011., 9. lpp.

(6)  OV L 231, 8.9.2011., 15. lpp.


PIELIKUMS

1.

Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma I iedaļas 1. rindu “Arsēns” aizstāj ar šādu:

Nevēlama viela

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti

Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %

“1.

Arsēns (1)

Barības sastāvdaļas,

2

izņemot:

 

miltus, kas iegūti no zāles, kaltētas lucernas un kaltēta āboliņa, kaltēta cukurbiešu mīkstuma un kaltēta melases cukurbiešu mīkstuma

4

palmu kodolu raušus

4 (2)

fosfātus un kaļķainas jūras aļģes

10

kalcija karbonātu, kalcija un magnija karbonātu (10)

15

magnija oksīdu, magnija karbonātu

20

zivis, citus ūdens dzīvniekus un no tiem iegūtus produktus

25 (2)

jūras aļģu miltus un no jūras aļģēm iegūtas barības sastāvdaļas

40 (2)

Dzelzs daļiņas, ko izmanto kā marķieri

50

Piedevas, kas ietilpst saliktu mikroelementu funkcionālajā grupā,

30

izņemot:

 

vara sulfāta pentahidrātu, vara karbonātu, divara hlorīda trihidroksīdu

50

cinka oksīdu, mangāna oksīdu, vara oksīdu

100

Papildbarība,

4

izņemot:

 

minerālbarību

12

lolojumdzīvniekiem paredzētu papildbarību, kurā ir zivis, citi ūdens dzīvnieki un no tiem iegūti produkti, un/vai jūras aļģu milti un no jūras aļģēm iegūtas barības sastāvdaļas

10 (2)

Kompleksā barība,

2

izņemot:

 

komplekso barību zivīm un kažokzvēriem

10 (2)

lolojumdzīvniekiem paredzētu komplekso barību, kurā ir zivis, citi ūdens dzīvnieki un no tiem iegūti produkti, un/vai jūras aļģu milti un no jūras aļģēm iegūtas barības sastāvdaļas

10 (2)”;

b)

pielikuma I iedaļas 3. rindu “Fluors”, 4. rindu “Svins” un 5. rindu “Dzīvsudrabs” aizstāj ar šādām:

Nevēlama viela

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti

Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %

“3.

Fluors (7)

Barības sastāvdaļas,

150

izņemot:

 

dzīvnieku izcelsmes barības sastāvdaļas, izņemot jūras vēžveidīgos, piemēram, jūras krilu

500

tādus jūras vēžveidīgos kā jūras krils

3 000

fosfātus

2 000

kalcija karbonātu, kalcija un magnija karbonātu (10)

350

magnija oksīdu

600

kaļķainas jūras aļģes

1 000

Vermikulīts (E 561)

3 000

Papildbarība:

 

kurā fosfora daudzums ≤ 4 % (8)

500

kurā fosfora daudzums > 4 % (8)

125 uz 1 % fosfora (8)

Kompleksā barība,

150

izņemot:

 

komplekso barību cūkām

100

komplekso barību mājputniem (izņemot cāļus) un zivīm

350

komplekso barību cāļiem

250

komplekso barību liellopiem, aitām un kazām

 

- -

laktācijas periodā

30

- -

citu

50

4.

Svins

Barības sastāvdaļas,

10

izņemot:

 

lopbarību (3)

30

fosfātus un kaļķainas jūras aļģes

15

kalcija karbonātu, kalcija un magnija karbonātu (10)

20

raugus

5

Barības piedevas, kas ietilpst saliktu mikroelementu funkcionālajā grupā,

100

izņemot:

 

cinka oksīdu

400

mangāna oksīdu, dzelzs karbonātu, vara karbonātu

200

Piedevas, kas ietilpst saistvielu un pretsalipes vielu funkcionālajās grupās,

30

izņemot:

 

vulkāniskas izcelsmes klinoptilolītu, natrolītu-fonolītu

60

Premiksi (6)

200

Papildbarība,

10

izņemot:

 

minerālbarību

15

Kompleksā barība

5

5.

Dzīvsudrabs (4)

Barības sastāvdaļas,

0,1

izņemot:

 

zivis, citus ūdens dzīvniekus un no tiem iegūtus produktus

0,5

kalcija karbonātu, kalcija un magnija karbonātu (10)

0,3

Kombinētā barība,

0,1

izņemot:

 

minerālbarību

0,2

kombinēto barību zivīm

0,2

kombinēto barību suņiem, kaķiem un kažokzvēriem

0,3”;

c)

pielikuma I iedaļai pievieno šādu nobeiguma piezīmi:

“(10)

Kalcija un magnija karbonāts ir dabīgs kalcija un magnija karbonāta maisījums, kā aprakstīts Komisijas 2011. gada 16. jūnija Regulā (ES) Nr. 575/2011, ar ko izveido barības sastāvdaļu reģistru (OV L 159, 17.6.2011., 25. lpp.).”;

d)

pielikuma IV iedaļas 6. rindu “Endosufāns (alfa- un beta-izomēru un endosulfāna sulfāta kopējais saturs, izteikts ar endosulfānu)” aizstāj ar šādu:

Nevēlama viela

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti

Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %

“6.

Endosulfāns (alfa- un beta-izomēru un endosulfāna sulfāta kopējais saturs, izteikts ar endosulfānu)

Barības sastāvdaļas un kombinētā barība,

0,1

izņemot:

 

kukurūzu un tās pārstrādē iegūtus kukurūzas produktus

0,2

eļļas augu sēklas un to pārstrādē iegūtos produktus, izņemot neapstrādātu augu eļļu

0,5

neapstrādātu augu eļļu

1,0

komplekso barību zivīm, izņemot lašu dzimtas zivis

0,005

komplekso barību lašu dzimtas zivīm

0,05”;

e)

pielikuma V iedaļas 1. rindu “Dioksīni (polihlordibenzo-para-dioksīnu (PCDD) un polihlordibenzo-furānu (PCDF) kopējais saturs Pasaules Veselības organizācijas (WHO) toksiskuma ekvivalentos, izmantojot Pasaules Veselības organizācijas toksiskuma ekvivalences koeficientus WHO-TEF (toksiskuma ekvivalences koeficienti, 2005))” aizstāj ar šādu:

Nevēlama viela

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti

Maksimālais saturs mg WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %

“1.

Dioksīni (polihlordibenzo-para-dioksīnu (PCDD) un polihlordibenzo-furānu (PCDF) kopējais saturs Pasaules Veselības organizācijas (WHO) toksiskuma ekvivalentos, izmantojot Pasaules Veselības organizācijas toksiskuma ekvivalences koeficientus WHO-TEF (toksiskuma ekvivalences koeficienti, 2005) (2))

Augu izcelsmes barības sastāvdaļas,

0,75

izņemot:

 

augu eļļas un to blakusproduktus

0,75

Minerālu izcelsmes barības sastāvdaļas

0,75

Dzīvnieku izcelsmes barības sastāvdaļas:

 

dzīvnieku tauki, tostarp piena tauki un olu tauki

1,50

citi sauszemes dzīvnieku produkti, tostarp piens un piena produkti, olas un olu produkti

0,75

zivju eļļa

5,0

zivis, citi ūdens dzīvnieki un no tiem iegūti produkti, izņemot zivju eļļu un hidrolizētas zivju olbaltumvielas, kas satur vairāk nekā 20 % tauku (3), un vēžveidīgo miltus

1,25

hidrolizētas zivju olbaltumvielas, kas satur vairāk nekā 20 % tauku, vēžveidīgo milti

1,75

Tādas saistvielu un pretsalipes vielu funkcionālajām grupām piederīgās barības piedevas kā kaolinīta māli, vermikulīts, natrolīts-fonolīts, sintētiskie kalcija alumināti un nogulumiežu izcelsmes klinoptilolīts

0,75

Piedevas, kas ietilpst saliktu mikroelementu funkcionālajā grupā

1,0

Premiksi

1,0

Kombinētā barība,

0,75

izņemot:

 

kombinēto barību lolojumdzīvniekiem un zivīm

1,75

kombinēto barību kažokzvēriem

—”;

f)

pielikuma VI iedaļas 11. rindu “Ambrossia spp. sēklas” aizstāj ar šādu:

Nevēlama viela

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti

Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %

“11.

Ambrosia spp. sēklas

Barības sastāvdaļas (3),

50

izņemot:

 

prosu (Panicum miliaceum L. graudus) un sorgo (Sorghum bicolor (L) Moench s.l. graudus), kas netiek tieši izbaroti dzīvniekiem (3)

200

Kombinētā barība, kurā ir nemalti graudi un sēklas

50”;

g)

pielikuma VI iedaļai pievieno šādu nobeiguma piezīmi:

“(3)

Ja ir nepārprotami pierādījumi tam, ka graudi un sēklas ir paredzēti malšanai un drupināšanai, graudus un sēklas, kurās Ambrossia spp. sēklu daudzums neatbilst pieļaujamam daudzumam, pirms malšanas un drupināšanas nav jātīra. Īsteno preventīvos pasākumus, lai šādu graudu un sēklu transportēšanas, uzglabāšanas vai apstrādes laikā izvairītos no Ambrossia spp. sēklu izplatības vidē.”;

h)

pielikuma VII iedaļas 2. rindu “Diklazurils” aizstāj ar šādu:

Kokcidiostati

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti (1)

Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %

“2.

Diklazurils

Barības sastāvdaļas

0,01

Kombinētā barība

 

dējējputniem un dējējvistām (> 16 nedēļām)

0,01

gaļas un vaislas trušiem laikposmā pirms nokaušanas, kad diklazurila lietošana ir aizliegta (kaujamu dzīvnieku barība)

0,01

citām dzīvnieku sugām, izņemot dējējvistas (< 16 nedēļām), gaļas vistas, pērļu vistiņas un gaļas tītarus

0,03

Premiksi lietošanai barībā, kurā nav atļauts lietot diklazurilu

(2)”;

i)

pielikuma VII iedaļas 4. rindu “Lazalocīda A nātrija sāls” aizstāj ar šādu:

Kokcidiostati

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti (1)

Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %

“4.

Lazalocīda A nātrija sāls

Barības sastāvdaļas

1,25

Kombinētā barība:

 

suņiem, teļiem, trušiem, zirgu dzimtas dzīvniekiem, piena lopiem, dējējputniem, tītariem (> 16 nedēļām) un dējējvistām (> 16 nedēļām)

1,25

gaļas vistām, dējējvistām (< 16 nedēļām) un tītariem (< 16 nedēļām) laikposmā pirms nokaušanas, kad lazalocīda A nātrija sāls lietošana ir aizliegta (kaujamu dzīvnieku barība)

1,25

fazāniem, pērļu vistiņām, paipalām un irbēm (izņemot dējējputnus) laikposmā pirms nokaušanas, kad lazalocīda A nātrija sāls lietošana ir aizliegta (kaujamu dzīvnieku barība)

1,25

citām dzīvnieku sugām

3,75

Premiksi lietošanai barībā, kurā nav atļauts lietot lazalocīda A nātrija sāli

(2)”

2.

Direktīvas 2002/32/EK II pielikuma iedaļas “Dioksīni un PBC” 1. rindu “Dioksīni (polihlordibenzo-para-dioksīnu (PCDD) un polihlordibenzo-furānu (PCDF) kopējais saturs Pasaules Veselības organizācijas (WHO) toksiskuma ekvivalentos, izmantojot Pasaules Veselības organizācijas toksiskuma ekvivalences koeficientus WHO-TEF (toksiskuma ekvivalences koeficienti, 2005))” aizstāj ar šādu:

Nevēlamas vielas

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti

Iedarbības robežlielums ng WHO-PCDD/F- TEQ/kg (ppt) (2) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %

Piezīmes un papildu informācija (piemēram, veicamās izpētes veids)

“1.

Dioksīni (polihlordibenzo-para-dioksīnu (PCDD) un polihlordibenzofurānu (PCDF) kopējais saturs Pasaules Veselības organizācijas (WHO) toksiskuma ekvivalentos, izmantojot WHO-TEF (toksiskuma ekvivalences koeficienti, 2005) (1))

Augu izcelsmes barības sastāvdaļas,

0,5

(3)

izņemot:

 

 

augu eļļas un to blakusproduktus

0,5

(3)

Minerālu izcelsmes barības sastāvdaļas

0,5

(3)

Dzīvnieku izcelsmes barības sastāvdaļas:

 

 

dzīvnieku tauki, tostarp piena tauki un olu tauki

0,75

(3)

citi sauszemes dzīvnieku produkti, tostarp piens un piena produkti, olas un olu produkti

0,5

(3)

zivju eļļa

4,0

(4)

zivis, citi ūdens dzīvnieki un no tiem iegūti produkti, izņemot zivju eļļu un hidrolizētas zivju olbaltumvielas, kas satur vairāk nekā 20 % tauku, un vēžveidīgo miltus

0,75

(4)

hidrolizētas zivju olbaltumvielas, kas satur vairāk nekā 20 % tauku, vēžveidīgo milti

1,25

(4)

Piedevas, kas ietilpst saistvielu un pretsalipes vielu funkcionālajā grupā

0,5

(3)

Barības piedevas, kas ietilpst saliktu mikroelementu funkcionālajā grupā

0,5

(3)

Premiksi

0,5

(3)

Kombinētā barība, izņemot:

0,5

(3)

kombinēto barību lolojumdzīvniekiem un zivīm

1,25

(4)”

kombinēto barību kažokzvēriem