9.8.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 212/20


Labojums Padomes Īstenošanas regulā (ES) Nr. 673/2012 (2012. gada 23. jūlijs), ar ko īsteno 32. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 196, 2012. gada 24. jūlijs )

11. lappusē pielikumā, “Vienības”, 2. ierakstā, ceturtajā slejā “Sarakstā iekļaušanas datums”:

pievieno datumu “24.7.2012.”.