15.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 347/43


Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 601/2012 (2012. gada 21. jūnijs) par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 181, 2012. gada 12. jūlijs )

41. lappusē 25. panta 1. punktā, piektajā un sestajā rindā:

tekstu:

“3 664 t CO2/t C,”

lasīt šādi:

“3,664 t CO2/t C,”.

45. lappusē 36. panta 3. punktā, trešajā rindā:

tekstu:

“3 664 t CO2/t C.”

lasīt šādi:

“3,664 t CO2/t C.”