30.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 579/2012

(2012. gada 29. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 607/2009, ar ko paredz konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tradicionālajiem apzīmējumiem, konkrētu vīna nozares produktu marķēšanu un noformēšanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 121. panta pirmās daļas m) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvu 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (2) un jo īpaši tās 6. panta 3.a punkta otrās daļas a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2000/13/EK 6. panta 3.a punkta pirmajā daļā ir paredzēts, ka to dzērienu marķējumā, kuru spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka par 1,2 %, jānorāda visas sastāvdaļas, kas ir noteiktas iepriekš minētās direktīvas 6. panta 4. punkta a) apakšpunktā un uzskaitītas tās IIIa pielikumā.

(2)

No 2012. gada 30. jūnija vairs netiks piemērota atkāpe no šā noteikuma attiecībā uz vīniem Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIb pielikuma nozīmē, kas laisti tirgū vai marķēti pirms 2012. gada 30. jūnija (līdz izbeidzas krājumi), kā paredzēts Komisijas Direktīvā 2007/68/EK (3), kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) Nr. 1266/2010 (4).

(3)

Tādēļ būtu jāparedz minēto dzērienu marķēšanas noteikumi, tostarp norādes uz Direktīvas 2000/13/EK IIIa pielikumā minētajām un dzērienu ražošanā izmantotajām vielām, ja tās var noteikt galaproduktā, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1234/2007 120.g pantā minētās analīzes metodes, un ja tās attiecīgi jāuzskata par sastāvdaļām Direktīvas 2000/13/EK 6. panta 4. punkta a) apakšpunkta nozīmē.

(4)

Ņemot vērā daudzvalodu vidi, piktogrammu izmantošana produktu marķējumā varētu uzlabot patērētājiem paredzētās informācijas uztveramību un sniegt tiem lielākas garantijas. Būtu lietderīgi dot tirgus dalībniekiem iespēju papildināt norādes ar piktogrammām.

(5)

Tādēļ Komisijas Regula (EK) Nr. 607/2009 (5) būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Lai jauni noteikumi neietekmētu jau marķēto produktu tirdzniecību, būtu jāparedz, ka tos piemēro tikai tiem vīniem, kas ražoti pilnīgi vai daļēji no 2012. gada vai turpmāko ražas gadu vīnogām un kas marķēti pēc 2012. gada 30. jūnija.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 607/2009 groza šādi:

1)

regulas 51. pantu aizstāj ar šādu:

“51. pants

Noteiktu horizontālo noteikumu piemērošana

1.   Šīs regulas X pielikuma A daļā ir uzskaitītas norādes attiecībā uz sulfītiem, pienu, pienu saturošiem produktiem, olām un olas saturošiem produktiem, kuras jālieto, lai norādītu Direktīvas 2000/13/EK 6. panta 3.a punktā noteiktās sastāvdaļas.

2.   Šā panta 1. punktā minētās norādes var papildināt atkarībā no gadījuma ar vienu no X pielikuma B daļā sniegtajām piktogrammām.”;

2)

regulas X pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Saistībā ar Regulas (EK) Nr. 607/2009 (kurā grozījumi izdarīti ar šo regulu) 51. panta 1. punktā minētajām norādēm attiecībā uz pienu, pienu saturošiem produktiem, olām un olu saturošiem produktiem šo regulu piemēro Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XIb pielikumā minētajiem vīniem, kas ražoti pilnīgi vai daļēji no 2012. gada vai turpmāko ražas gadu vīnogām un kas marķēti pēc 2012. gada 30. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.

(3)  OV L 310, 28.11.2007., 11. lpp.

(4)  OV L 347, 31.12.2010., 27. lpp.

(5)  OV L 193, 24.7.2009., 60. lpp.


PIELIKUMS

“X PIELIKUMS

A   DAĻA

51. panta 1. punktā minētās norādes

Valoda

Norādes attiecībā uz sulfītiem

Norādes attiecībā uz olām un olas saturošiem produktiem

Norādes attiecībā uz pienu un pienu saturošiem produktiem

bulgāru valodā

„сулфити“ vai „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ vai „яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ vai „млечен протеин“

spāņu valodā

«sulfitos» vai «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» vai «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» vai «proteína de leche»

čehu valodā

„siřičitany“ vai „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ vai „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ vai „mléčná bílkovina“

dāņu valodā

»sulfitter«vai»svovldioxid«.

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym«, vai »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« vai »mælkeprotein«,

vācu valodā

„Sulfite“ vai „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ vai „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ vai „Milchprotein“

igauņu valodā

„sulfitid” vai „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” vai „munaalbumiin”…

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” vai „piimaproteiin”

grieķu valodā

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» vai «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» vai «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» vai «πρωτεΐνη γάλακτος»

angļu valodā

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ vai ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ vai ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ vai ‘milk protein’

franču valodā

«sulfites» vai «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» vai «albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» vai «protéine du lait»

itāļu valodā

«solfiti», vai «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» vai «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» vai «proteina del latte»

latviešu valodā

“sulfīti” vai “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” vai “olu albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” vai “piena olbaltumviela”

lietuviešu valodā

„sulfitai“ vai „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ vai „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ vai „pieno baltymai“

ungāru valodā

„szulfitok” vai „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” vai „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” vai „tejfehérje”

maltiešu valodā

“sulfiti”, vai “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” vai “albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” vai “proteina tal-ħalib”

holandiešu valodā

„sulfieten” vai „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” vai „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” vai „melkproteïnen”

poļu valodā

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” vai „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” vai „albuminę z jaja”

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” vai „białko mleka”

portugāļu valodā

«sulfitos» vai «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» vai «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» vai «proteína de leite»

rumāņu valodā

„sulfiți” vai „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” vai „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” vai „proteine din lapte”

slovāku valodā

„siričitany“ vai „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ vai „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ vai „mliečna bielkovina“

slovēņu valodā

„sulfiti“ vai „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ vai „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ vai „mlečne beljakovine“

somu valodā

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” vai ”rikkidioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” vai ”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” vai ”maitoproteiinia”

zviedru valodā

”sulfiter” vai ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” vai ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” vai ”mjölkprotein”

B   DAĻA

51. panta 2. punktā minētās piktogrammas

Image

Image

Image

Image