24.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 436/2012

(2012. gada 23. maijs),

ar ko attiecībā uz vielu azametifoss groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (1), un jo īpaši tās 14. pantu saistībā ar 17. pantu,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras atzinumu, ko sagatavojusi Veterināro zāļu komiteja,

tā kā:

(1)

Farmakoloģiski aktīvo vielu, kas Savienībā paredzētas izmantošanai veterinārās zālēs produktīvajiem dzīvniekiem vai biocīdos produktos, kurus izmanto lopkopībā, atlieku maksimāli pieļaujamais saturs (turpmāk “MRL”) būtu jānosaka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 470/2009.

(2)

Farmakoloģiski aktīvās vielas un to klasifikācija pēc to MRL dzīvnieku izcelsmes produktos ir noteikta pielikumā Komisijas 2009. gada 22. decembra Regulai (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (2).

(3)

Šobrīd azametifoss ir iekļauts Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā kā atļauta viela lašu (salmonidae) dzimtas zivju sugās.

(4)

Eiropas Zāļu aģentūrai ir iesniegts pieteikums, lai paplašinātu spēkā esošo ierakstu par azametifosu, ko piemēro zivju sugām.

(5)

Veterināro zāļu komiteja ir ieteikusi paplašināt minēto ierakstu un atzinusi, ka nav vajadzīgs noteikt azametifosa MRL zivju sugās.

(6)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza ieraksts par azametifosu Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikumu groza atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 23. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.

(2)  OV L 15, 20.1.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

Ierakstu par azametifosu Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 1. tabulā aizstāj ar šādu:

Farmakoloģiski aktīvā viela

Marķieratliekas

Dzīvnieku suga

MRL

Izmeklējamie audi

Citi noteikumi (saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 470/2009 14. panta 7. punktu)

Terapeitiskā klasifikācija

“Azametifoss

NEPIEMĒRO

Zivis

MRL nav vajadzīgs

NEPIEMĒRO

IERAKSTA NAV

Pretparazītu līdzekļi / līdzekļi pret ektoparazītiem”