23.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 132/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 430/2012

(2012. gada 22. maijs)

par konkursa procedūras sākšanu sakarā ar atbalstu olīveļļas privātai uzglabāšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 43. panta a), d) un j) apakšpunktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 33. pantā noteikts, ka Komisija var izlemt pilnvarot dalībvalstu apstiprinātas iestādes, kuras nodrošina pietiekamas garantijas, slēgt līgumus par pārdodamās olīveļļas uzglabāšanu, ja atsevišķos Eiropas Savienības reģionos rodas nopietni tirgus traucējumi.

(2)

Spānijā un Grieķijā – dalībvalstīs, kas kopā saražo vairāk nekā divas trešdaļas no visas Savienībā saražotās olīveļļas – vidējā reģistrētā tirgus cena par olīveļļu laikposmā, kas minēts 4. pantā Komisijas 2008. gada 20. augusta Regulā (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (2), ir zem līmeņa, kas norādīts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 33. pantā. Tas rada nopietnus traucējumus minēto dalībvalstu tirgū. Savienības olīveļļas tirgum raksturīgs augsts savstarpējās atkarības līmenis, tāpēc nopietnie Spānijas un Grieķijas tirgus traucējumi draud pārsviesties uz visām olīveļļas ražotājām dalībvalstīm.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 31. pantā paredzēts, ka atbalstu uzglabāšanai privātās noliktavās var piešķirt par olīveļļu un atbalstu Komisija nosaka iepriekš vai konkursa kārtā.

(4)

Regulā (EK) Nr. 826/2008 ir izstrādāti kopīgi noteikumi privātās uzglabāšanas atbalsta shēmas īstenošanai. Saskaņā ar minētās regulas 6. pantu konkursa procedūru sāk atbilstīgi sīki izstrādātiem noteikumiem un nosacījumiem, kas minēti tās 9. pantā.

(5)

Kopējais apjoms, kuru nepārsniedzot, var piešķirt privātās uzglabāšanas atbalstu, jānosaka tādā līmenī, lai saskaņā ar tirgus analīzi tas veicinātu tirgus stabilizāciju.

(6)

Lai atvieglotu pārvaldi un kontroli saistībā ar līgumu noslēgšanu, jānosaka minimālais produkta daudzums, kas katram pieteikuma iesniedzējam jānodrošina.

(7)

Jānosaka nodrošinājums, lai panāktu, ka uzņēmēji izpilda savas līgumsaistības un pasākumam ir vēlamā ietekme uz tirgu.

(8)

Ņemot vērā tirgus situācijas attīstību pašreizējā tirdzniecības gadā un prognozes nākamajam tirdzniecības gadam, Komisijai jābūt iespējai pieņemt lēmumu saīsināt spēkā esošo līgumu termiņu un attiecīgi pielāgot atbalsta līmeni. Šāda iespēja jāparedz līgumā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 826/2008 21. pantā.

(9)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 826/2008 12. panta 3. punktu jānosaka laikposms, kurā dalībvalstis iesniedz Komisijai paziņojumus par visiem derīgiem piedāvājumiem.

(10)

Lai novērstu nekontrolētu cenu kritumu, operatīvi reaģētu uz ārkārtas stāvokli tirgū, kā arī nodrošinātu šā pasākuma efektīvu pārvaldību, šai regulai jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(11)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

1.   Ar šo sāk konkursa procedūru, lai noteiktu privātās uzglabāšanas atbalsta līmeni, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 31. panta 1. punkta b) apakšpunktā attiecībā uz olīveļļas kategorijām, kuras uzskaitītas šās regulas pielikumā un definētas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XVI pielikuma 1. punktā.

2.   Kopējais daudzums, līdz kādam var piešķirt privātās uzglabāšanas atbalstu, ir 100 000 tonnu.

2. pants

Piemērojamie noteikumi

Ja šajā regulā nav paredzēts citādi, piemēro Regulu (EK) Nr. 826/2008.

3. pants

Piedāvājumu iesniegšana

1.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš uz pirmo konkursa daļu sākas 2012. gada 31. maijā un beidzas 2012. gada 5. jūnijā pulksten 11.00 pēc Briseles laika.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš uz otro konkursa daļu sākas pirmajā darba dienā pēc pirmā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un beidzas 2012. gada 19. jūnijā pulksten 11.00 pēc Briseles laika.

2.   Pieteikumi attiecas uz uzglabāšanas laiku 180 dienas.

3.   Katrā piedāvājumā jāietver minimālais daudzums vismaz 50 tonnu.

4.   Ja uzņēmējs piedalās konkursa procedūrā par eļļu, kas atbilst vairāk nekā vienai kategorijai, vai attiecībā uz tvertnēm, kas atrodas dažādās vietās, tad par katru atsevišķu gadījumu jāiesniedz atsevišķs piedāvājums.

5.   Pieteikumus var iesniegt tikai Grieķijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Kiprā, Maltā, Portugālē un Slovēnijā.

4. pants

Nodrošinājums

Pretendenti dod nodrošinājumu EUR 50 apmērā par katru olīveļļas tonnu, uz kuru attiecas piedāvājums.

5. pants

Līguma termiņa saīsināšana

Pamatojoties uz tendencēm olīveļļas tirgū un tā attīstības prognozēm, Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 2. punktā noteikto procedūru var pieņemt lēmumu saīsināt spēkā esošo līgumu termiņu un attiecīgi pielāgot atbalsta apjomu. Līgumā ar izraudzīto pretendentu jāiekļauj atsauce uz šādu iespēju.

6. pants

Piedāvājumu paziņošana Komisijai

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 826/2008 12. pantu visus derīgos piedāvājumus dalībvalstis Komisijai paziņo atsevišķi 24 stundu laikā pēc katra pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām, kā minēts šās regulas 3. panta 1. punktā.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 22. maijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Michel BARNIER


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 223, 21.8.2008., 3. lpp.


PIELIKUMS

Regulas 1. panta 1. punktā minētās olīveļļas kategorijas

Neapstrādāta augstākā labuma olīveļļa

Neapstrādāta olīveļļa