5.4.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 290/2012

(2012. gada 30. marts),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (1), un jo īpaši tās 7. panta 6. punktu, 8. panta 5. punktu un 10. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 1178/2011 (2) ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz dažām pilotu apliecībām, kā arī attiecībā uz nacionālo pilota vai lidotāja–inženiera apliecību konvertāciju par pilota apliecībām, kā arī nosacījumi, ar kādiem tiek pieņemtas trešo valstu izdotas apliecības. Šajā regulā ir izklāstīti arī noteikumi par pilotu veselības apliecībām, kā arī nosacījumi nacionālo veselības apliecību konvertēšanai un aviācijas medicīnas ekspertu sertifikācijai. Turklāt Regulā (ES) Nr. 1178/2011 ir iekļauti arī noteikumi par salona apkalpes locekļu veselības stāvokli.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008 pilotu mācību organizācijām un aviācijas medicīnas centriem ir jābūt sertifikātam. Šo sertifikātu izsniedz, ja ir izpildītas konkrētas tehniskas un administratīvas prasības. Tālab ir jāparedz noteikumi par šo organizāciju vadības un pārvaldības sistēmu.

(3)

Ievērojot konkrētu tehnisku kritēriju kopumu, ir jāsertificē lidojumu simulācijas trenažieru iekārtas, ko izmanto pilotu mācībās, eksāmenos un pārbaudēs. Tālab ir jānosaka šīs tehniskās prasības un administratīvās procedūras.

(4)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008 salona apkalpes locekļiem pastāvīgi jābūt gataviem un kompetentiem veikt tiem uzticētos drošības pienākumus. Tiem, kas iesaistīti komercekspluatācijā, jābūt apliecībai, kā sākotnēji norādīts OPS 1.1005 III pielikuma O apakšdaļas d) punktā 1991. gada 16. decembra Regulā (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (3). Tālab būtu jāparedz noteikumi par salona apkalpes kvalifikāciju un ar to saistītiem apliecinājumiem.

(5)

Regulā (ES) Nr. 1178/2011 nav noteiktas kompetento iestāžu uzraudzības iespējas. Tādēļ ar šo regulu groza Regulu (ES) Nr. 1178/2011, lai tajā iekļautu kompetento iestāžu un organizāciju vadības un pārvaldības sistēmu. Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 216/2008 Regulā (ES) Nr. 1178/2011 ir jāiekļauj arī noteikumi par informācijas tīklu starp dalībvalstīm, Komisiju un Aģentūru.

(6)

Jānodrošina, lai aeronavigācijas nozarei un dalībvalstu pārvaldes iestādēm būtu pietiekami daudz laika, lai varētu pieņemt šo jauno regulatīvo satvaru un ar konkrētiem nosacījumiem atzīt pirms šīs regulas piemērošanas izsniegto sertifikātu, tostarp drošības apmācības apliecību, derīgumu.

(7)

Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju un vienādi augstu civilās aviācijas drošības līmeni Eiropas Savienībā, īstenošanas pasākumos jāatspoguļo jaunākie tehniskie sasniegumi, tostarp paraugprakse, kā arī zinātnes un tehnikas attīstība gaisa kuģa apkalpes apmācības jomā. Attiecīgi ir jāņem vērā Regula (EEK) Nr. 3922/91, kā arī tehniskās prasības un administratīvās procedūras, par kurām laikā līdz 2009. gada 30. jūnijam ir vienojušās Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO) un Eiropas apvienotās aviācijas institūcijas, kā arī spēkā esošie tiesību akti attiecībā uz atsevišķām valstīs spēkā esošām specifiskām prasībām.

(8)

Tādējādi Regula (ES) Nr. 1178/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Regulas (EEK) Nr. 3922/91 III pielikumā minētie pasākumi par salona apkalpes locekļu drošības apmācības apliecībām ir svītroti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 69. panta 3. punktu. Ar šo regulu pieņemtie pasākumi ir uzskatāmi par atbilstīgajiem pasākumiem.

(10)

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (“Aģentūra”) ir sagatavojusi īstenošanas noteikumu projektu un kā atzinumu iesniegusi to Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 19. panta 1. punktu.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 65. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1178/2011 groza šādi:

1)

regulas 1. pantā pievieno šādus punktus:

“6.

nosacījumi, ar kādiem izsniedz, uztur spēkā, groza, ierobežo, aptur vai atsauc salona apkalpes locekļu apliecības, kā arī salona apkalpes locekļu apliecību turētāju tiesības un pienākumus;

7.

nosacījumi, saskaņā ar kuriem izdod, uztur spēkā, groza, ierobežo, aptur vai atsauc sertifikātus pilotu mācību organizācijām un aviācijas medicīnas centriem, kas iesaistīti civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes kvalificēšanā;

8.

prasības lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu sertifikācijai un organizācijām, kas izmanto šādas iekārtas;

9.

prasības vadības un pārvaldības sistēmai, kas dalībvalstīm, Aģentūrai un organizācijām jāizpilda saistībā ar 1.–8. punktā minētajiem noteikumiem.”;

2)

regulas 2. pantu papildina ar šādu 11.,12. un 13. punktu:

“11)

“salona apkalpes loceklis” ir atbilstīgi kvalificēts apkalpes loceklis, kurš nav lidojumu apkalpes loceklis vai tehniskās apkalpes loceklis un kuram ekspluatants ir uzticējis ekspluatācijas laikā veikt ar pasažieru un lidojuma drošību saistītus uzdevumus;

12)

“gaisa kuģa apkalpe” ir lidojuma apkalpe un salona apkalpe;

13)

JAR atbilstīgs sertifikāts, apstiprinājums vai organizācija” ir sertifikāts vai apstiprinājums, ko saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kuros atspoguļotas JAR prasības un procedūras, izdevusi vai atzinusi dalībvalsts, kas izpildījusi attiecīgās JAR prasības, vai organizācija, kuru šāda dalībvalsts ir sertificējusi, apstiprinājusi, reģistrējusi vai atzinusi, un kas apvienoto aviācijas iestāžu sistēmā ir ieteikts savstarpējai atzīšanai saistībā ar šīm JAR prasībām.”;

3)

regulas 4. panta 1. punktā:

vārdkopu “2012. gada 8. aprīļa” aizstāj ar “šīs regulas piemērošanas”;

vārdkopu “2017. gada 8. aprīlim” aizstāj ar “2018. gada 8. aprīlim”;

4)

iekļauj šādu 10.a, 10.b un 10.c pantu:

“10.a pants

Pilotu mācību organizācijas

1.   Pilotu mācību organizācijām jāatbilst tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām, kas noteiktas VI un VII pielikumā, un tās ir jāsertificē.

2.   Ja pilotu mācību organizācijām ir JAR noteikumiem atbilstoši sertifikāti, kurus dalībvalsts izsniegusi vai atzinusi, pirms sākts piemērot šo regulu, tiek uzskatīts, ka šīm organizācijām ir sertifikāts, kas izdots saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

Tādā gadījumā šo organizāciju tiesības aprobežojas ar tām tiesībām, kas paredzētas dalībvalsts izdotajā apstiprinājumā.

Neskarot 2. pantu, ne vēlāk kā līdz 2014. gada 8. aprīlim pilotu mācību organizācijas pielāgo savu pārvaldības sistēmu, mācību programmas, procedūras un rokasgrāmatas tā, lai tās atbilstu VII pielikuma noteikumiem.

3.   JAR prasībām atbilstošas mācību organizācijas, kas reģistrētas kādā dalībvalstī, pirms sākts piemērot šo regulu, drīkst nodrošināt apmācību JAR prasībām atbilstošas privātpilota apliecības (PPL) saņemšanai.

4.   Ne vēlāk kā 2017. gada 8. aprīlī sertifikāti, kas minēti 2. punktā pirmajā daļā, dalībvalstīm jāaizstāj ar sertifikātiem, kas atbilst VI pielikumā noteiktajam formātam.

10.b pants

Lidojumu simulācijas trenažieru iekārtas

1.   Lidojumu simulācijas trenažieru iekārtām (FSTD), ko izmanto pilotu mācībās, eksāmenos un pārbaudēs, izņemot attīstošās trenažieru iekārtas, ko izmanto izmēģinājumu lidojumu apmācībai, jāatbilst VI un VII pielikumā izklāstītajām tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām, un tām jābūt sertificētām.

2.   JAR prasībām atbilstīgi FSTD kvalifikācijas sertifikāti, kas izdoti vai atzīti pirms šīs regulas piemērošanas, jāuzskata par tādiem, kas izdoti saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

3.   Ne vēlāk kā 2017. gada 8. aprīlī sertifikāti, kas minēti 2. punktā, dalībvalstīm jāaizstāj ar kvalifikācijas sertifikātiem, kas atbilst VI pielikumā noteiktajam formātam.

10.c pants

Aviācijas medicīnas centri

1.   Aviācijas medicīnas centriem jāatbilst tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām, kas noteiktas VI un VII pielikumā, un tie ir jāsertificē.

2.   JAR prasībām atbilstošus aviācijas medicīnas centru apstiprinājumus, ko dalībvalsts izdevusi vai atzinusi, pirms sākts piemērot šo regulu, uzskata par tādiem, kas izdoti saskaņā ar šo regulu.

Ne vēlāk kā līdz 2014. gada 8. aprīlim aviācijas medicīnas centri pielāgo savu pārvaldības sistēmu, mācību programmas, procedūras un rokasgrāmatas tā, lai tās atbilstu VII pielikuma noteikumiem.

3.   Ne vēlāk kā 2017. gada 8. aprīlī aviācijas medicīnas centru apstiprinājumi, kas minēti 2. punkta pirmajā daļā, dalībvalstīm jāaizstāj ar sertifikātiem, kas atbilst VI pielikumā noteiktajam formātam.”;

5)

iekļauj šādu 11.a, 11.b un 11.c pantu:

“11.a pants

Salona apkalpes locekļu kvalifikācijas un ar to saistīti apliecinājumi

1.   Salona apkalpes locekļiem, kas veic gaisa komercpārvadājumus ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem gaisa kuģiem, ir saskaņā ar V un VI pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām iegūta kvalifikācija, un viņi ir attiecīgu saistīto apliecību turētāji.

2.   Salona apkalpes locekļi, kam pirms šīs regulas piemērošanas ir drošības apmācības apliecība, kura izdota saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 3922/91 prasībām (EU-OPS):

a)

ir uzskatāmi par atbilstīgiem šīs regulas noteikumiem, ja viņi ievēro piemērojamās EU-OPS prasības par apmācību, pārbaudēm un nesen iegūto pieredzi; vai

b)

ja salona apkalpes locekļi neatbilst piemērojamām EU-OPS prasībām par apmācību, pārbaudēm un nesen iegūto pieredzi, vispirms viņiem jāpabeidz visa vajadzīgā apmācība un pārbaudes un tikai tad viņus var uzskatīt par atbilstīgiem šīs regulas noteikumiem; vai

c)

ja salona apkalpes locekļi ilgāk par 5 gadiem nav veikuši komerclidojumus ar lidmašīnām, viņiem jāpabeidz sākotnējās apmācības kurss un jānokārto attiecīgais eksāmens, kā paredzēts V pielikumā, pirms viņus var uzskatīt par atbilstīgiem šīs regulas noteikumiem.

3.   Ne vēlāk kā līdz 2017. gada 8. aprīlim saskaņā ar EU-OPS izdotās drošības apmācības apliecības tiek aizstātas ar salona apkalpes locekļu apliecībām, kas atbilst VI pielikumā noteiktajam formātam.

4.   Salona apkalpes locekļi, kas dienā, kad sāk piemērot šo regulu, piedalās komerclidojumos ar helikopteriem:

a)

ir uzskatāmi par atbilstīgiem V pielikumā noteiktajām prasībām par sākotnējo apmācību, ja viņi ievēro JAR noteikumus par apmācību, pārbaudēm un nesen iegūto pieredzi attiecībā uz gaisa komercpārvadājumiem, ko veic ar helikopteriem; vai

b)

ja salona apkalpes locekļi neatbilst piemērojamām JAR prasībām par apmācību, pārbaudēm un nesen iegūto pieredzi attiecībā uz gaisa komercpārvadājumiem, ko veic ar helikopteriem, vispirms viņiem jāpabeidz visa attiecīgā apmācība un pārbaudes, kas nepieciešamas helikopteru ekspluatācijai, izņemot sākotnējo apmācību, un tikai tad viņus var uzskatīt par atbilstīgiem šīs regulas noteikumiem; vai

c)

ja salona apkalpes locekļi ilgāk par 5 gadiem nav veikuši komerclidojumus ar helikopteriem, viņiem jāpabeidz sākotnējās apmācības kurss un jānokārto attiecīgais eksāmens, kā paredzēts V pielikumā, pirms viņus var uzskatīt par atbilstīgiem šīs regulas noteikumiem.

5.   Neskarot 2. pantu, ne vēlāk kā līdz 2013. gada 8. aprīlim salona apkalpes locekļu apliecības, kas atbilst VI pielikumā noteiktajam formātam, izdod visiem salona apkalpes locekļiem, kas piedalās komerclidojumos ar helikopteriem.

11.b pants

Uzraudzības spējas

1.   Dalībvalsts vienu vai vairākas šīs dalībvalsts iestādes nosaka par tās kompetento(-ajām) iestādi(-ēm), kam ir nepieciešamās pilnvaras un kas atbild par personu un organizāciju sertificēšanu un uzraudzību saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumiem.

2.   Ja dalībvalsts par kompetento iestādi nosaka vairākas iestādes:

a)

ir skaidri jānosaka katras kompetentās iestādes kompetences joma atbilstīgi tās pienākumiem un ģeogrāfiskajai atrašanās vietai;

b)

jāiedibina koordinācija starp šīm iestādēm, lai tās savas kompetences ietvaros nodrošinātu efektīvu uzraudzību pār visām organizācijām un personām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumu prasībām.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā(-ās) iestāde(-es) spēj pienācīgi veikt visu tās(to) uzraudzības programmā ietilpstošo personu un organizāciju uzraudzību, tostarp, ka šai(šīm) iestādei(-ēm) ir pietiekami resursi šīs regulas prasību izpildei.

4.   Dalībvalstis gādā, lai kompetentās iestādes darbinieki neveiktu uzraudzības pasākumus, ja ir pierādījumi par to, ka šādi pasākumi varētu tieši vai netieši izraisīt interešu konfliktu, jo īpaši saistībā ar ģimenes vai finanšu interesēm.

5.   Darbiniekiem, kurus kompetentā iestāde pilnvarojusi veikt sertifikācijas un/vai uzraudzības uzdevumus, jābūt tiesīgiem veikt vismaz šādus uzdevumus:

a)

pārbaudīt dokumentus, datus, procedūras un visus citus dokumentus, kas attiecas uz sertifikācijas un/vai uzraudzības uzdevumu izpildi;

b)

kopēt vai veikt izrakstus no šādiem dokumentiem, datiem, procedūrām un visiem citiem dokumentiem;

c)

uz vietas prasīt mutisku paskaidrojumu;

d)

iekļūt attiecīgajās telpās, darba vietās vai transporta līdzekļos;

e)

veikt revīziju, izmeklēšanu, novērtējumus un pārbaudes, tostarp gaisa kuģa perona pārbaudes un nepaziņotas pārbaudes, un

f)

attiecīgā gadījumā veikt vai uzsākt izpildes nodrošināšanas pasākumus.

6.   Uzdevumus, kas paredzēti 5. punktā, veic saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību normām.

11.c pants

Pārejas pasākumi

Attiecībā uz organizācijām, kuru kompetentā iestāde ir Aģentūra, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 21. panta 1. punkta b) apakšpunktu:

a)

ne vēlāk kā 2013. gada 8. aprīlī dalībvalstis nosūta Aģentūrai visus dokumentus, kas attiecas uz šādu organizāciju uzraudzību;

b)

sertifikācijas procesi, ko dalībvalsts sākusi pirms 2012. gada 8. aprīļa, šai dalībvalstij ir jāpabeidz, koordinējot ar Aģentūru. Pēc tam, kad šī dalībvalsts sertifikātu ir izdevusi, Aģentūra uzņemas pilnīgu atbildību par šo organizāciju kā kompetentā iestāde.”;

6)

regulas 12. pantam pievieno šādu punktu:

“1.b   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var pieņemt lēmumu I–IV pielikuma noteikumus nepiemērot līdz 2013. gada 8. aprīlim.”;

7)

regulas 12. panta 7. punktā vārdkopu “2. līdz 6. punkta” aizstāj ar “1.b līdz 6. punkta”.

8)

pievieno jaunus pielikumus, proti, V, VI un VII pielikumu, kuru teksts ir sniegts šīs regulas pielikumā.

2. pants

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 8. aprīļa.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis var pieņemt lēmumu nepiemērot turpmākos noteikumus:

a)

V un VII pielikumu – līdz 2013. gada 8. aprīlim;

b)

VII pielikuma ORA.GEN.200. punkta a) apakšpunkta 3. daļas nosacījumus FSTD sertifikātu turētājiem, kas nav apstiprinātas mācību organizācijas un kam nav gaisa kuģa ekspluatanta apliecības, – līdz 2014. gada 8. aprīlim;

c)

VI un VII pielikuma noteikumus mācību organizācijām un aviācijas medicīnas centriem, kas nav apstiprināti saskaņā ar JAR noteikumiem, – līdz 2014. gada 8. aprīlim;

d)

V pielikuma CC.GEN.030. punktu – līdz 2015. gada 8. aprīlim;

e)

V pielikumu noteikumus salona apkalpes locekļiem, kas piedalās komerclidojumos ar helikopteriem, – līdz 2015. gada 8. aprīlim;

f)

VI pielikuma un VII pielikuma noteikumus mācību organizācijām, kas nodrošina apmācību tikai vieglā gaisa kuģa pilota apliecības, privātās pilota apliecības, gaisa balona pilota apliecības vai planiera pilota apliecības saņemšanai, – līdz 2015. gada 8. aprīlim;

g)

VI un VII pielikuma noteikumus mācību organizācijām, kas nodrošina apmācību izmēģinājumu lidojumu kvalifikācijas atzīmes saņemšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1178/2011 I pielikuma FCL.820. punktu, – līdz 2015. gada 8. aprīlim.

3.   Ja dalībvalsts piemēro 2. punkta noteikumus, šī dalībvalsts to paziņo Komisijai un Aģentūrai. Šajā paziņojumā jāiekļauj atkāpes ilgums un iemesli, kā arī īstenošanas programma ar paredzētajiem pasākumiem un to īstenošanas termiņu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2012. gada 30. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 79, 13.3.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 311, 25.11.2011., 1. lpp.

(3)  OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.


PIELIKUMS

V PIELIKUMS

GAISA KOMERCPĀRVADĀJUMOS IESAISTĪTO SALONA APKALPES LOCEKĻU KVALIFIKĀCIJA

[CC DAĻA]

GEN APAKŠDAĻA

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

CC.GEN.001 Kompetentā iestāde

Šajā daļā jēdziens “kompetentā iestāde” apzīmē dalībvalsts noteiktu iestādi, kurā jāiesniedz pieteikums, lai saņemtu salona apkalpes locekļa apliecību.

CC.GEN.005 Tvērums

Šajā daļā noteiktas prasības par salona apkalpes locekļu apliecību izdošanu, kā arī noteikumi par to derīgumu un lietošanu.

CC.GEN.015 Pieteikums salona apkalpes locekļa apliecības saņemšanai

Salona apkalpes locekļa apliecības saņemšanai jāpiesakās tādā formā un veidā, kā noteikusi kompetentā iestāde.

CC.GEN.020 Minimālais vecums

Salona apkalpes locekļa apliecības pretendenta minimālais vecums ir 18 gadi.

CC.GEN.025 Tiesības un nosacījumi

a)

Salona apkalpes locekļa apliecības turētājam ir tiesības strādāt par salona apkalpes locekli gaisa komercpārvadājumos, ko veic ar gaisa kuģiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 216/2008 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā.

b)

Salona apkalpes locekļi var izmantot a) apakšpunktā noteiktās tiesības tikai šādos gadījumos:

1)

ja viņiem ir derīga salona apkalpes locekļa apliecība, kā noteikts CC.CCA.105. punktā, un

2)

ja viņi atbilst CC.GEN.030. un CC.TRA.225. punkta prasībām, kā arī piemērojamām MED daļas prasībām.

CC.GEN.030 Dokumenti un uzskaite

Lai apliecinātu atbilstību piemērojamām prasībām, kas noteiktas CC.GEN.025. punkta b) apakšpunktā, apliecības turētājam ir jāuzglabā un pēc pieprasījuma jāiesniedz salona apkalpes locekļa apliecība, apmācības un pārbaužu dokumenti, kas saistīti ar turētāja gaisa kuģa tipa vai varianta kvalifikāciju(-ām), ka arī šo dokumentu saraksts, ja vien ekspluatants, kas izmanto apliecības turētāja pakalpojumus, neveic šādu dokumentu uzskaiti un nevar šos dokumentus nodrošināt pēc kompetentās iestādes vai turētāja pieprasījuma.

CCA APAKŠDAĻA

KONKRĒTAS PRASĪBAS SALONA APKALPES LOCEKĻU APLIECĪBĀM

CC.CCA.100 Salona apkalpes locekļa apliecības izdošana

a)

Salona apkalpes locekļu apliecības var izsniegt tikai tiem pretendentiem, kas saskaņā ar šīs daļas noteikumiem nokārtojuši eksāmenu pēc sākotnējās apmācības kursa pabeigšanas.

b)

Salona apkalpes locekļu apliecības izdod:

1)

kompetentā iestāde un/vai

2)

organizācija, kurai kompetentā iestāde ir deleģējusi šādas funkcijas.

CC.CCA.105 Salona apkalpes locekļa apliecības derīgums

Salona apkalpes locekļa apliecību izdod uz neierobežotu laiku, un tā ir derīga, kamēr:

a)

kompetentā iestāde to neaptur vai neanulē vai

b)

apliecības turētājs vismaz 60 iepriekšējo mēnešu laikā ir izmantojis savas tiesības vismaz viena tipa gaisa kuģī.

CC.CCA.110 Salona apkalpes locekļa apliecības apturēšana un anulēšana

a)

Ja salona apkalpes locekļa apliecības turētājs neatbilst šīs daļas noteikumiem, tad kompetentā iestāde var apturēt vai anulēt šo apliecību.

b)

Ja kompetentā iestāde aptur vai anulē salona apkalpes locekļa apliecību, apliecības turētājs:

1)

rakstveidā jāinformē par šo lēmumu un valsts tiesību aktos paredzētajām pārsūdzības tiesībām;

2)

nedrīkst izmantot tiesības, ko sniedz salona apkalpes locekļa apliecība;

3)

bez nepamatotas kavēšanās informē ekspluatantu(-s), kas izmanto turētāja pakalpojumus, un

4)

atdod apliecību saskaņā ar piemērojamo procedūru, ko noteikusi kompetentā iestāde.

TRA APAKŠDAĻA

APMĀCĪBAS PRASĪBAS SALONA APKALPES LOCEKĻU APLIECĪBU PRETENDENTIEM UN ŠO APLIECĪBU TURĒTĀJIEM

CC.TRA.215 Nosacījumi par apmācību

Šajā daļā noteikto apmācību:

a)

nodrošina mācību organizācijas vai gaisa komercpārvadājumu ekspluatanti, kam kompetentā iestāde ir deleģējusi šādas funkcijas;

b)

nodrošina personāls ar pienācīgu pieredzi un kvalifikāciju attiecībā uz apmācībā ietveramajiem elementiem; un

c)

vada saskaņā ar mācību programmu un organizācijas apstiprinājumā norādīto programmu.

CC.TRA.220 Sākotnējās apmācības kurss un eksāmens

a)

Salona apkalpes locekļa apliecības pretendentam jāpabeidz sākotnējais apmācības kurss, lai iepazītos ar aviācijas vidi un gūtu pietiekamas vispārējās zināšanas un pamatprasmes, kas nepieciešamas, lai parastos, nestandarta un ārkārtas apstākļos varētu pildīt uzdevumus un veikt pienākumus saistībā ar pasažieru un lidojuma drošību.

b)

Sākotnējās apmācības kursa programmā ir vismaz tie elementi, kas noteikti šīs daļas 1. papildinājumā. Programmā ir teorētiskā un praktiskā apmācība.

c)

Lai pierādītu, ka salona apkalpes locekļa apliecības pretendents ieguvis a) apakšpunktā noteikto nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni, pretendentam jānokārto eksāmens, kurā iekļauti visi b) apakšpunktā norādītie mācību programmas elementi, izņemot apkalpes darba optimizācijas (CRM) apmācību.

CC.TRA.225 Gaisa kuģa tipa vai varianta kvalifikācija(-as)

a)

Derīgas salona apkalpes locekļa apliecības turētāji var strādāt gaisa kuģī tikai tad, ja ir ieguvuši kvalifikāciju saskaņā ar ORO daļas piemērojamām prasībām.

b)

Lai iegūtu kvalifikāciju attiecībā uz kādu gaisa kuģa tipu vai variantu, turētājam ir:

1)

jāatbilst piemērojamām apmācības, pārbaudes un derīguma prasībām, kas atkarībā no ekspluatējamā gaisa kuģa ietver prasības par:

i)

gaisa kuģa tipam specifisku apmācību, ekspluatanta nodrošinātu pārkvalifikācijas apmācību un iepazīšanas apmācību;

ii)

atšķirību apmācību;

iii)

periodisko apmācību un

2)

iepriekšējo 6 mēnešu laikā ir strādājis attiecīgā tipa gaisa kuģī vai pirms atkārtotas strādāšanas šā tipa gaisa kuģī ir pabeidzis atbilstīgu zināšanu atsvaidzināšanas kursu un nokārtojis pārbaudes.

CC daļas 1. papildinājums

Sākotnējās apmācības kurss un eksāmens

MĀCĪBU PROGRAMMA

Sākotnējās apmācības kursa mācību programmā jābūt šajā sadaļā norādītajiem tematiem.

1.   Vispārīgas teorētiskās zināšanas par aviāciju un aviācijas noteikumiem, proti, visi elementi saistībā ar uzdevumiem un pienākumiem, ko veic salona apkalpe:

1.1.

aviācijas terminoloģija, lidojumu teorija, pasažieru izvietojums, ekspluatācijas reģioni, meteoroloģija un gaisa kuģa virsmas kontaminācijas ietekme;

1.2.

aviācijas noteikumi par salona apkalpi un kompetentās iestādes nozīmi;

1.3.

salona apkalpes uzdevumi un pienākumi ekspluatācijas laikā un nepieciešamība ātri un efektīvi reaģēt ārkārtas situācijās;

1.4.

pastāvīga kompetence un fiziska piemērotība salona apkalpes locekļa darbam, tostarp attiecībā uz lidojumu un darba laika ierobežojumiem un atpūtas prasībām;

1.5.

attiecīgo dokumentu un rokasgrāmatu atjaunināšanas svarīgums; ja piemērojams, ar ekspluatanta ieviestiem labojumiem;

1.6.

par to, cik svarīgi, lai salona apkalpe uzdevumus veiktu saskaņā ar ekspluatanta rokasgrāmatu;

1.7.

par to, cik svarīga ir salona apkalpes pirmslidojuma instruktāža un vajadzīgās drošības informācijas sniegšana par salona apkalpes locekļu īpašajiem pienākumiem; un

1.8.

par to, cik svarīgi noteikt, kādos gadījumos salona apkalpei ir tiesības un atbildība sākt evakuāciju un citas ārkārtas procedūras.

2.   Saziņa:

Mācībās tiek uzsvērts, cik svarīga ir efektīva saziņa starp salona apkalpi un lidojuma apkalpi, tostarp saziņas veidi, kopēja valoda un terminoloģija.

3.   Ievadkurss par cilvēka faktoriem aviācijā (HF) un apkalpes darba optimizāciju (CRM)

Šo kursu vada vismaz viens salona apkalpes CRM instruktors. Apmācības elementus aplūko padziļināti, un apmācībā iekļauti vismaz tālāk norādītie aspekti.

3.1.

Vispārīgi: cilvēka faktori aviācijā, vispārīgas instrukcijas par CRM principiem un mērķiem, cilvēka darbības spējas un ierobežojumi.

3.2.

Attiecībā uz konkrētu salona apkalpes locekli: personības apzināšanās, cilvēka kļūdas un uzticamība, attieksme un uzvedība, pašnovērtējums; stress un stresa vadība; nogurums un modrība; pašpārliecinātība; situācijas izpratne, informācijas iegūšana un apstrādāšana.

4.   Darbs ar pasažieriem un salona uzraudzība:

4.1.

pareiza pasažieru izvietojuma svarīgums, ievērojot lidmašīnas masu un līdzsvaru, īpašu kategoriju pasažieri un vajadzība veselos un spēcīgos pasažierus sēdināt pie neuzraudzītām izejām;

4.2.

noteikumi par salona bagāžas un salona servisa piederumu drošu novietošanu un risku, ka tie varētu apdraudēt lidmašīnas pasažieru nodalījumā esošos cilvēkus un aizšķērsot vai bojāt avārijas ierīces vai izejas;

4.3.

ieteikumi par tādu pasažieru atpazīšanu un apvaldīšanu, kas ir alkohola ietekmē, narkotiku ietekmē vai ir agresīvi;

4.4.

pasākumi, kas jāveic, ja pasažieru nodalījumā pārvadā dzīvus dzīvniekus;

4.5.

pienākumi, kas jāveic turbulences gadījumā, tostarp pasažieru nodalījuma nodrošināšana; un

4.6.

metodes, kādas izmanto pasažieru motivēšanā un pūļa vadīšanā, lai paātrinātu ārkārtas evakuāciju.

5.   Aviācijas medicīnas jautājumi un pirmā palīdzība:

5.1.

vispārēja instruktāža par aviācijas medicīnas jautājumiem un izdzīvošanu;

5.2.

lidošanas fizioloģiskā ietekme, īpaši uzsverot hipoksiju, prasības attiecībā uz skābekli; dzirdes (Eistahija) kanāla funkcija un barotraumas;

5.3.

pamata pirmā palīdzība, tostarp šādos gadījumos:

a)

kinetoze;

b)

kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumi;

c)

hiperventilācija;

d)

apdegumi;

e)

ievainojumi;

f)

bezsamaņa; un

g)

lūzumi un mīksto audu ievainojumi;

5.4.

neatliekamā medicīniskā palīdzība lidojuma laikā un ar to saistītā pirmā palīdzība vismaz šādos gadījumos:

a)

astma;

b)

stress un alerģiskas reakcijas;

c)

šoks;

d)

diabēts;

e)

aizrīšanās;

f)

epilepsija;

g)

dzemdības;

h)

insults; un

i)

infarkts;

5.5.

piemērota aprīkojuma, tostarp pirmās palīdzības skābekļa, pirmās palīdzības komplektu un ārkārtas medicīniskās palīdzības komplektu un to satura lietošana;

5.6.

katram salona apkalpes loceklim nodrošināta praktiska apmācība par atdzīvināšanu ar elpināšanu un sirds masāžu, kas apgūta, izmantojot īpašu manekenu un ņemot vērā apstākļus gaisa kuģī; un

5.7.

veselības aprūpe un higiēna ceļojumā, tostarp:

a)

higiēna lidmašīnā;

b)

risks saskarties ar infekcijas slimībām un līdzekļi šāda riska pazemināšanai;

c)

rīcība ar klīniskajiem atkritumiem;

d)

gaisa kuģa dezinficēšana;

e)

rīcība saistībā ar nāves gadījumiem lidmašīnā; un

f)

modrības uzturēšana, noguruma fizioloģiskā ietekme, miega fizioloģija, diennakts ritms un laika joslu maiņa.

6.   Bīstamas kravas saskaņā ar piemērojamajām ICAO tehniskajām instrukcijām.

7.   Vispārīgi drošības jautājumi aviācijā, tostarp izpratne par Regulā (EK) Nr. 300/2008 paredzētajiem nosacījumiem.

8.   Uguns un dūmu mācības:

8.1.

uzsvaru liek uz salona apkalpes atbildību nekavējoties rīkoties ārkārtas situācijās, kas saistītas ar ugunsgrēku un dūmiem, konkrēti uzsverot, cik svarīgi ir noteikt faktisko degšanas avotu;

8.2.

norādījums par to, cik svarīgi ir nekavējoties informēt lidojumu apkalpi, kā arī veikt konkrētas darbības, nodrošinot koordināciju un palīdzību, kad konstatēta degšana vai dūmi;

8.3.

prasība bieži pārbaudīt potenciālās ugunsgrēka zonas, tostarp tualetes, un attiecīgos dūmu detektorus;

8.4.

ugunsgrēku klasifikācija un atbilstīgais ugunsdzēsīgo vielu veids un procedūras konkrētās ugunsgrēka situācijās;

8.5.

ugunsdzēsīgo vielu lietošanas metodes, sekas, kas rodas šādu vielu nepareiza lietojuma rezultātā un tās lietojot slēgtās telpās, tostarp praktiskas ugunsgrēka dzēšanas mācības, mācības, kā uzstādīt un izmantot aviācijā izmantoto pretdūmu aizsardzības aprīkojumu; un

8.6.

uz zemes esošo avārijas dienestu vispārīgās procedūras lidlaukos.

9.   Izdzīvošanas mācības:

9.1.

izdzīvošanas principi draudīgā vidē (piemēram, polārajos apgabalos, džungļos, jūrā); un

9.2.

mācības izdzīvošanā uz ūdens, kurās ietilpst reāla individuālo peldēšanas līdzekļu uzvilkšana un lietošana ūdenī un piepūšamo plostu vai citu līdzīgu ierīču izmantošana, kā arī reāla praktiska apmācība ūdenī.

VI PIELIKUMS

IESTĀŽU PRASĪBAS LIDOJUMA APKALPEI

[ARA DAĻA]

GEN APAKŠDAĻA

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

I

SADAĻA

Vispārīga informācija

ARA.GEN.105   Definīcijas

Šajā daļā un ORA daļā piemēro šādas definīcijas.

1.

“Attiecīgi līdzekļi atbilstības panākšanai (AMC)” ir tiesiski nesaistoši standarti, ko Aģentūra pieņēmusi, lai paskaidrotu līdzekļus, ar kuriem panākt atbilstību Pamatregulai un tās īstenošanas noteikumiem.

2.

“Alternatīvi līdzekļi atbilstības panākšanai” ir līdzekļi, kas ierosina alternatīvas attiecīgajiem līdzekļiem atbilstības panākšanai (AMC) vai ierosina jaunus līdzekļus, lai panāktu atbilstību Regulai (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumiem, par kuriem Aģentūra nav pieņēmusi attiecīgus līdzekļus atbilstības panākšanai (AMC).

3.

“Apstiprināta mācību organizācija (ATO)” ir organizācija, kas ir pienācīgi kvalificēta, lai tai piešķirtu apstiprinājumu nodrošināt apmācību pilotu apliecību un ar tām saistīto kvalifikācijas atzīmju un sertifikātu saņemšanai un lai šādu apstiprinājumu pagarinātu.

4.

“Pamatinstrumentu trenažieru iekārtas modelis (BITD modelis)” ir noteikta aparatūras un programmatūras kombinācija, kas saņēmusi BITD kvalifikāciju.

5.

“Sertifikācijas specifikācijas (CS)” ir Aģentūras pieņemtie tehniskie standarti, kuros norādīts, kā apliecināt atbilstību Pamatregulai un tās īstenošanas noteikumiem, un kurus organizācijas var izmantot sertifikācijas nolūkā.

6.

“Lidojumu instruktors (FI)” ir instruktors, kas ir tiesīgs nodrošināt apmācību gaisa kuģī saskaņā ar FCL daļu.

7.

“Lidojumu simulācijas trenažieru iekārta (FSTD)” ir trenažieru iekārta, kas:

a)

attiecībā uz lidmašīnām ir pilnīgs lidojumu trenažieris (FFS), lidojumu trenažieru iekārta (FTD), lidojumu un navigācijas procedūru trenažieris (FNPT) vai pamatinstrumentu trenažieru iekārta (BITD);

b)

attiecībā uz helikopteriem ir pilnīgs lidojumu trenažieris (FFS), lidojumu trenažieru iekārta (FTD) vai lidojumu un navigācijas procedūru trenažieris (FNPT).

8.

FSTD kvalifikācija” ir FSTD tehnisko iespēju līmenis, kāds noteikts atbilstības dokumentā.

9.

FSTD lietotājs” ir organizācija vai persona, kas no ATO pieprasa apmācību, pārbaudi vai eksaminēšanu, izmantojot FSTD.

10.

“Izlidošanas aizliegums” ir gaisa kuģim noteikts oficiāls aizliegums pacelties un nepieciešamo pasākumu veikšana, lai atturētu gaisa kuģi no pacelšanās.

11.

“Norādes (GM)” ir Aģentūras izstrādāts tiesiski nesaistošs dokuments, kas palīdz izskaidrot prasību vai specifikāciju nozīmi un ko izmanto kā palīgmateriālu, lai interpretētu Pamatregulu, tās īstenošanas noteikumus un AMC.

12.

“ARO.RAMP” ir regulas par gaisa kuģu ekspluatāciju II pielikuma RAMP apakšnodaļa.

13.

“Cita trenažieru iekārta (OTD)” ir pilotu apmācībai izmantots palīglīdzeklis, kas nav FSTD un ir paredzēts apmācībai, kam nav nepieciešami pilnīgi pilota kabīnes apstākļi.

14.

“ARA daļa” ir regulas par civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi VI pielikums.

15.

“ORO daļa” ir regulas par gaisa kuģu ekspluatāciju III pielikums.

16.

“CC daļa” ir regulas par civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi V pielikums.

17.

“FCL daļa” ir regulas par civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi I pielikums.

18.

“MED daļa” ir regulas par civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi IV pielikums.

19.

“ORA daļa” ir regulas par civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi VII pielikums.

20.

“Galvenā uzņēmējdarbības vieta” ir organizācijas centrālais birojs vai reģistrēts birojs, kur tiek veiktas galvenās finanšu funkcijas un šajā regulā minēto darbību operatīvā kontrole.

21.

“Kvalifikācijas pārbaužu rokasgrāmata (QTG)” ir dokuments, ar kuru pierāda, ka FSTD veiktspējas un izmantošanas īpašības atbilst attiecīgajām lidmašīnas kategorijas vai helikoptera tipa īpašībām, kas ir simulētas saskaņā ar noteiktajiem ierobežojumiem, un ir izpildītas visas piemērojamās prasības. Nolūkā atvieglot apstiprināšanu QTG ietver gan informāciju par gaisa kuģi, lidmašīnas kategoriju vai helikoptera tipu, gan informāciju par FSTD.

ARA.GEN.115   Uzraudzības dokumentācija

Kompetentā iestāde attiecīgajiem darbiniekiem nodrošina visus tiesību aktus, standartus, noteikumus, tehniskās publikācijas un saistītos dokumentus, lai šie darbinieki varētu veikt savas funkcijas un izpildīt pienākumus.

ARA.GEN.120   Līdzekļi atbilstības panākšanai

a)

Aģentūra izstrādā attiecīgos līdzekļus atbilstības panākšanai (AMC), ko var izmantot, lai panāktu atbilstību Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumu prasībām. Nodrošinot atbilstību AMC, tiek panākta atbilstība attiecīgajām īstenošanas noteikumu prasībām.

b)

Atbilstību īstenošanas noteikumiem var nodrošināt arī ar alternatīviem līdzekļiem atbilstības panākšanai.

c)

Kompetentā iestāde izveido sistēmu, ar kuru konsekventi izvērtē, vai visi alternatīvie līdzekļi atbilstības panākšanai, ko izmanto pati kompetentā iestāde un tās uzraudzītās organizācijas un personas, ļauj nodrošināt atbilstību Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumu prasībām.

d)

Lai izvērtētu visus alternatīvos līdzekļus atbilstības panākšanai, ko organizācijas ierosinājušas saskaņā ar ORA.GEN.120. punktu, kompetentā iestāde analizē nodrošināto dokumentāciju un nepieciešamības gadījumā veic organizācijas pārbaudi.

Kad kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka alternatīvie līdzekļi atbilstības panākšanai ir saskaņā ar īstenošanas noteikumiem, tā bez nepamatotas kavēšanās:

1)

informē pieteikuma iesniedzēju par to, ka var īstenot alternatīvos līdzekļus atbilstības panākšanai, un vajadzības gadījumā attiecīgi groza apstiprinājumu vai sertifikātu; un

2)

informē Aģentūru par to saturu, tostarp iesniedz attiecīgo dokumentu kopijas.

3)

informē pārējās dalībvalstis par pieņemtajiem alternatīvajiem līdzekļiem atbilstības panākšanai.

e)

Kad kompetentā iestāde izmanto alternatīvos līdzekļus, lai panāktu atbilstību Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas prasībām, tā:

1)

nodrošina, lai šie līdzekļi būtu pieejami visām tās uzraudzītajām organizācijām un personām; un

2)

bez nepamatotas kavēšanās informē Aģentūru.

Kompetentā iestāde Aģentūrai sniedz pilnīgu alternatīvo līdzekļu atbilstības panākšanai raksturojumu, tostarp visus būtiskos procedūru labojumus, kā arī novērtējumu, kas pierāda īstenošanas noteikumu izpildi.

ARA.GEN.125   Informācija Aģentūrai

a)

Kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās informē Aģentūru, ja radušās būtiskas problēmas ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumu izpildi.

b)

Kompetentā iestāde sniedz Aģentūrai drošības ziņā nozīmīgu informāciju, kas izriet no ziņojumiem par notikumiem, kurus saņēmusi kompetentā iestāde.

ARA.GEN.135   Tūlītēja reakcija uz drošības problēmām

a)

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/42/EK (1) noteikumus, kompetentā iestāde ievieš sistēmu pienācīgai drošības informācijas vākšanai, analizēšanai un izplatīšanai.

b)

Aģentūra īsteno sistēmu pienācīgai visas saņemtās attiecīgās drošības informācijas analizēšanai un bez nepamatotas kavēšanās nodod dalībvalstīm un Komisijai visu nepieciešamo informāciju, tostarp ieteikumus vai informāciju par veicamajām koriģējošām darbībām, lai savlaicīgi reaģētu uz drošības problēmu, kas saistīta ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumu darbības jomā ietilpstošajiem izstrādājumiem, daļām, ierīcēm, personām vai organizācijām.

c)

Saņemot a) un b) apakšpunktā norādīto informāciju, kompetentā iestāde veic attiecīgus pasākumus drošības problēmas risināšanai.

d)

Par c) apakšpunktā minētajiem pasākumiem nekavējoties jāinformē visas personas vai organizācijas, kam šie pasākumi jāveic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumu prasībām. Kompetentā iestāde par šiem pasākumiem informē arī Aģentūru un gadījumā, ja nepieciešama kopīga rīcība, – arī citas iesaistītās dalībvalstis.

II

SADAĻA

Pārvaldība

ARA.GEN.200   Pārvaldības sistēma

a)

Kompetentā iestāde izveido un uztur pārvaldības sistēmu ar vismaz šādiem elementiem:

1)

tās struktūru raksturojošas dokumentētas politikas nostādnes un procedūras, kā arī līdzekļi un metodes, ar kuriem panākt atbilstību Regulai (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumiem. Procedūras ir regulāri jāatjaunina, un tās ir kompetentās iestādes darba pamatdokumenti visu attiecīgo uzdevumu veikšanai;

2)

pietiekams darbinieku skaits kompetentās iestādes funkciju veikšanai un pienākumu izpildei. Šiem darbiniekiem jābūt atbilstīgai kvalifikācijai, lai veiktu viņiem uzticētos uzdevumus, un nepieciešamajām zināšanām, pieredzei, sākotnējai un periodiskai apmācībai, lai nodrošinātu pastāvīgu kompetenci. Jābūt sistēmai, ar kuru plānot darbinieku pieejamību, lai nodrošinātu visu uzdevumu pienācīgu izpildi;

3)

piemērotas iekārtas un biroju telpas uzticēto uzdevumu izpildei;

4)

funkcija pārvaldības sistēmas atbilstības attiecīgajām prasībām uzraudzīšanai un procedūru, tostarp iekšējā revīzijas un drošības riska pārvaldības procesa izveides, piemērotība. Atbilstības uzraudzība iekļauj atgriezeniskās saites sistēmu revīzijā gūto atzinumu nosūtīšanai kompetentās iestādes galvenajai vadībai, lai vajadzības gadījumā veiktu koriģējošas darbības; un

5)

persona vai personu grupa, kas attiecībā uz atbilstības uzraudzības funkciju ir tieši pakļauta kompetentās iestādes galvenajai vadībai.

b)

Kompetentā iestāde katrai darbības jomai, tostarp pārvaldības sistēmai, ieceļ vismaz vienu personu, kas ir pilnībā atbildīga par attiecīgo uzdevumu pārvaldību.

c)

Kompetentā iestāde izveido procedūras, lai veiktu nepieciešamās informācijas apmaiņu ar citām kompetentajām iestādēm un sniegtu tām palīdzību, tostarp saistībā ar visiem atzinumiem un papildu darbībām, kas veiktas to personu un organizāciju uzraudzības rezultātā, kuras darbojas vienas dalībvalsts teritorijā, bet kuras ir sertificējusi citas dalībvalsts kompetentā iestāde vai Aģentūra.

d)

Standartizācijas nolūkos Aģentūrai tiek nodrošinātas ar pārvaldības sistēmu saistīto procedūru un to grozījumu kopijas.

ARA.GEN.205   Uzdevumu sadale kvalificētajām vienībām

a)

Uzdevumus saistībā ar personu vai organizāciju sākotnējo sertificēšanu vai pastāvīgo uzraudzību, piemērojot Regulu (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumus, dalībvalstis uztic tikai kvalificētām vienībām. Uzdevumu sadalē kompetentā iestāde nodrošina, lai tai būtu:

1)

sistēma, ar kuru veikt sākotnējo un periodisko novērtējumu tam, vai kvalificētā vienība atbilst Regulas (EK) Nr. 216/2008 V pielikumam.

Šī sistēma un novērtējumu rezultāti ir jādokumentē;

2)

ar kvalificēto vienību panākta dokumentēta vienošanās, kas abpusēji apstiprināta attiecīgajā vadības līmenī un kur skaidri noteikti:

i)

veicamie uzdevumi;

ii)

sniedzamās deklarācijas, ziņojumi un dokumenti;

iii)

tehniskie nosacījumi, kas jāizpilda šādu uzdevumu veikšanā;

iv)

attiecīgais atbildības nodrošinājums; un

v)

šādu uzdevumu izpildes laikā iegūtās informācijas aizsardzība.

b)

Kompetentā iestāde nodrošina, ka ARA.GEN.200. punkta a) apakšpunkta 4. punktā pieprasītais iekšējās revīzijas process un drošības riska pārvaldības process aptver visus kompetentās iestādes vārdā veiktos sertificēšanas vai pastāvīgas uzraudzības uzdevumus.

ARA.GEN.210   Izmaiņas pārvaldības sistēmā

a)

Kompetentajā iestādē ir jābūt sistēmai, lai noteiktu izmaiņas, kuras ietekmē tās spēju veikt uzdevumus un pildīt pienākumus, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumos. Šī sistēma nodrošina, ka kompetentā iestāde var veikt nepieciešamās darbības, lai uzturētu pārvaldības sistēmas piemērotību un efektivitāti.

b)

Kompetentā iestāde atjaunina pārvaldības sistēmu, laikus atspoguļojot visas Regulai (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumiem veiktās izmaiņas, lai nodrošinātu to efektīvu īstenošanu.

c)

Kompetentā iestāde informē Aģentūru par izmaiņām, kas ietekmē kompetentās iestādes spēju veikt uzdevumus un pildīt pienākumus, kuri noteikti Regulā (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumos.

ARA.GEN.220   Uzskaite

a)

Kompetentā iestāde izveido uzskaites sistēmu, kas nodrošina pietiekami labu uzglabāšanu, piekļuvi un uzticamu izsekojamību attiecībā uz šādiem dokumentiem:

1)

pārvaldības sistēmas dokumentētās politikas nostādnes un procedūras;

2)

personāla apmācība, kvalifikācija un apstiprināšana;

3)

uzdevumu sadale, iekļaujot gan ARA.GEN.205. punktā pieprasītos elementus, gan informāciju par uzticētajiem uzdevumiem;

4)

sertifikācijas procesi un sertificēto organizāciju pastāvīgā uzraudzība;

5)

procesi darbinieku apliecību, kvalifikācijas atzīmju, sertifikātu un atestātu izdošanai un šo apliecību, kvalifikācijas atzīmju, sertifikātu un atestātu turētāju pastāvīgai uzraudzībai;

6)

procesi FSTD kvalifikācijas sertifikātu izdošanai un FSTD, kā arī tos izmantojošo organizāciju pastāvīgai uzraudzībai;

7)

to personu un organizāciju uzraudzība, kas veic darbības vienas dalībvalsts teritorijā, bet ko pārrauga vai ir sertificējusi citas dalībvalsts kompetentā iestāde vai Aģentūra saskaņā ar šo iestāžu vienošanos;

8)

organizāciju ierosināto alternatīvo līdzekļu atbilstības panākšanai novērtējums un to paziņošana Aģentūrai, kā arī kompetentās iestādes izmantoto alternatīvo līdzekļu atbilstības panākšanai novērtējums;

9)

atzinumi, koriģējošās darbības un pasākumu pabeigšanas datums;

10)

veiktie izpildes nodrošināšanas pasākumi;

11)

drošības informācija un papildu pasākumi; un

12)

elastīguma noteikumu izmantošana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. pantu.

b)

Kompetentā iestāde uztur visu izdotajiem organizāciju sertifikātu, FSTD kvalifikācijas sertifikātu un personāla licenču, sertifikātu un apliecību sarakstu.

c)

Visi dokumenti jāuzglabā vismaz šajā regulā noteikto laika periodu. Ja šāds periods nav noteikts, dokumenti jāuzglabā vismaz 5 gadus, attiecīgi piemērojot noteikumus par datu aizsardzību.

III

SADAĻA

Uzraudzība, sertificēšana un izpildes nodrošināšana

ARA.GEN.300   Uzraudzība

a)

Kompetentajai iestādei jāpārbauda:

1)

organizāciju un personu atbilstība prasībām, kas jāizpilda attiecīgi pirms organizācijas sertifikāta, apstiprinājuma, FSTD kvalifikācijas sertifikāta vai darbinieka apliecības, sertifikāta, kvalifikācijas atzīmes vai atestāta saņemšanas;

2)

tās sertificēto organizāciju, personu un FSTD kvalifikācijas sertifikātu turētāju pastāvīga atbilstība piemērojamām prasībām;

3)

kompetentās iestādes uzticēto attiecīgo drošības pasākumu izpilde, kā noteikts ARA.GEN.135. punkta c) un d) apakšpunktā.

b)

Šīs pārbaudes:

1)

ir jāpamato ar dokumentiem, kas īpaši paredzēti, lai par drošības uzraudzību atbildīgajiem darbiniekiem sniegtu norādes par to funkciju veikšanu;

2)

attiecīgajām personām un organizācijām nodrošina drošības uzraudzības rezultātus;

3)

ir jāpamato ar revīzijām un inspekcijām, tostarp gaisa kuģa perona pārbaudēm un nepaziņotām pārbaudēm; un

4)

sniedz kompetentajai iestādei nepieciešamos pierādījumus, ja jāveic nākamās darbības, tostarp ARA.GEN.350. un ARA.GEN.355. punktā paredzētie pasākumi.

c)

Iepriekš a) un b) apakšpunktā minētajā uzraudzības tvērumā ņem vērā līdzšinējās uzraudzības rezultātus un drošības prioritātes.

d)

Neskarot ARO.RAMP apakšdaļā noteikto dalībvalstu kompetenci un to pienākumus, to uzraudzības darbību tvērumu, kuras vienas dalībvalsts teritorijā veic citā dalībvalstī dibinātas organizācijas vai dzīvojošas personas, nosaka atbilstīgi drošības prioritātēm, kā arī līdzšinējām uzraudzības darbībām.

e)

Ja personas vai organizācijas veiktās darbības ir saistītas ar vairākām dalībvalstīm vai Aģentūru, kompetentā iestāde, kas saskaņā ar a) apakšpunktu atbild par uzraudzību, var vienoties, ka uzraudzības uzdevumus veic Aģentūra vai tās(to) dalībvalsts(-u) kompetentā(-ās) iestāde(-es), kur notiek darbības. Visām personām vai organizācijām, uz kurām attiecas šī vienošanās, jāsaņem informācija par šādas vienošanās esamību un tās darbības tvērumu.

f)

Kompetentā iestāde savāc un apstrādā visu informāciju, kas uzskatāma par noderīgu uzraudzībai, tostarp gaisa kuģa perona pārbaudēm un nepaziņotām pārbaudēm.

ARA.GEN.305   Uzraudzības programma

a)

Kompetentā iestāde izveido un uztur uzraudzības programmu ar ARA.GEN.300. punktā un ARO.RAMP apakšdaļā paredzētajām uzraudzības darbībām.

b)

Kompetentās iestādes sertificēto organizāciju un FSTD kvalifikācijas sertifikātu turētāju uzraudzības programma jāizstrādā, ņemot vērā organizācijas īpatnības, tās darbību sarežģītību un iepriekšējo sertifikācijas un/vai uzraudzības darbību rezultātus, un jāpamato ar saistīto risku novērtējumu. Katrā uzraudzības plānošanas ciklā jābūt:

1)

revīzijām un pārbaudēm, tostarp pēc vajadzības gaisa kuģa perona pārbaudēm un nepaziņotām pārbaudēm; un

2)

atbildīgā vadītāja un kompetentās iestādes savstarpējām sanāksmēm, kad abas puses tiek informētas par būtiskiem jautājumiem.

c)

Kompetentās iestādes sertificētajām organizācijām un FSTD kvalifikācijas sertifikātu turētājiem piemēro uzraudzības plānošanas ciklu, kas nav ilgāks par 24 mēnešiem.

Uzraudzības plānošanas ciklu var saīsināt, ja tiek pierādīts, ka organizācijas vai FTSD kvalifikācijas sertifikātu turētāju drošības rādītāji ir pazeminājušies.

Uzraudzības plānošanas ciklu var pagarināt līdz ne vairāk par 36 mēnešiem, ja kompetentā iestāde šā cikla iepriekšējo 24 mēnešu laikā konstatējusi, ka:

1)

organizācija ir lietpratīgi noteikusi visus aviācijas drošību apdraudošos faktorus un veikusi ar tiem saistīto risku vadību;

2)

atbilstīgi ORA.GEN.130. punktam organizācija ir pastāvīgi pierādījusi, ka tā pilnībā kontrolē visas izmaiņas.

3)

nav noformētas 1. līmeņa neatbilstības; un

4)

visas koriģējošās darbības ir izpildītas pieņemtajā laika periodā vai kompetentās iestādes pagarinātajā laika periodā, kā noteikts ARA.GEN.350. punkta d) apakšpunkta 2. punktā.

Uzraudzības plānošanas ciklu var pagarināt vēl par maksimāli 48 mēnešiem, ja papildus iepriekš minētajiem kritērijiem organizācija izveidojusi un kompetentā iestāde apstiprinājusi efektīvu sistēmu kompetentās iestādes pastāvīgai informēšanai par drošības rādītājiem un organizācijas atbilstību regulatīvo noteikumu prasībām.

d)

Kompetentās iestādes izdotas apliecības, sertifikāta, kvalifikācijas atzīmes vai atestāta turētājiem piemērojamā uzraudzības programmā ir attiecīgas pārbaudes, tostarp vajadzības gadījumā nepaziņotas pārbaudes.

e)

Uzraudzības programmā jābūt informācijai par datumiem, kad būtu jāveic revīzija un pārbaudes un jārīko sanāksmes, un šīs revīzijas pārbaužu un sanāksmju faktiskās norises datumiem.

ARA.GEN.310   Sākotnējās sertificēšanas procedūra – organizācijas

a)

Saņemot pieteikumu organizācijas sertifikāta sākotnējai izsniegšanai, kompetentā iestāde pārbauda organizācijas atbilstību piemērojamām prasībām.

b)

Ja organizācija atbilst piemērojamām prasībām, kompetentā iestāde izdod sertifikātu(-us), kā noteikts šīs daļas III un V papildinājumā. Sertifikātu(-us) izdod uz neierobežotu laiku. Organizācijai piemērojamās tiesības un darbības joma ir noteikta sertifikātam(-iem) pievienotajos apstiprinājuma noteikumos.

c)

Lai organizācija varētu veikt izmaiņas, iepriekš nesaņemot kompetentās iestādes apstiprinājumu saskaņā ar ORA.GEN.130. punktu, kompetentā iestāde apstiprina organizācijas iesniegto procedūru, kurā noteikts šo izmaiņu tvērums un aprakstīta izmaiņu īstenošanas un paziņošanas kārtība.

ARA.GEN.315   Apliecību, kvalifikācijas atzīmju, sertifikātu vai atestātu izdošanas, pagarināšanas, atjaunošanas vai mainīšanas procedūra – personas

a)

Saņemot pieteikumu par personas apliecības, kvalifikācijas atzīmes, sertifikāta vai atestāta izdošanu, pagarināšanu, atjaunošanu vai maiņu, kā arī saistīto dokumentāciju, kompetentā iestāde pārbauda pieteikuma iesniedzēja atbilstību piemērojamām prasībām.

b)

Ja pieteikuma iesniedzējs atbilst piemērojamām prasībām, kompetentā iestāde izdod, pagarina, atjauno vai maina apliecību, sertifikātu, kvalifikācijas atzīmi vai atestātu.

ARA.GEN.330   Izmaiņas – organizācijas

a)

Saņemot pieteikumu par izmaiņām, kas iepriekš jāapstiprina, kompetentā iestāde pirms atļaujas sniegšanas pārbauda organizācijas atbilstību piemērojamām prasībām.

Kompetentā iestāde norāda, saskaņā ar kādiem nosacījumiem organizācija var darboties izmaiņu laikā, ja vien kompetentā iestāde nav konstatējusi, ka organizācijas sertifikāts ir jāaptur.

Ja organizācija atbilst piemērojamām prasībām, kompetentā iestāde atļauj veikt izmaiņas.

b)

Neskarot papildu izpildes nodrošināšanas pasākumus, gadījumos, kad organizācija ievieš iepriekš apstiprināmas izmaiņas un tam nav saņemta kompetentās iestādes atļauja, kā noteikts a) apakšpunktā, kompetentā iestāde aptur, ierobežo vai anulē organizācijas sertifikātu.

c)

Attiecībā uz izmaiņām, kas nav iepriekš jāapstiprina, kompetentā iestāde izvērtē informāciju, ko organizācija sniegusi paziņojumā saskaņā ar ORA.GEN.130. punktu, lai novērtētu organizācijas atbilstību piemērojamām prasībām. Ja konstatēta neatbilstība prasībām, kompetentā iestāde:

1)

informē organizāciju par neatbilstību un prasa veikt izmaiņas; un

2)

1. vai 2. līmeņa neatbilstību gadījumā rīkojas saskaņā ar ARA.GEN.350. punktu.

ARA.GEN.350   Atzinumi un koriģējošās darbības – organizācijas

a)

Saskaņā ar ARA.GEN.300. punkta a) apakšpunktu kompetentajā iestādē jābūt ar uzraudzību saistītai sistēmai, lai analizētu neatbilstību nozīmīgumu attiecībā uz drošību.

b)

Kompetentā iestāde noformē 1. līmeņa neatbilstību, ja ir konstatēta būtiska, drošības līmeni pazeminoša vai lidojumu drošību ievērojami apdraudoša neatbilstība Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumu prasībām, organizācijas procedūrām un rokasgrāmatām vai apstiprinājuma vai sertifikācijas noteikumiem.

1. līmeņa neatbilstības ir šādas:

1)

situācija, kad parastajā darba laikā un pēc diviem rakstveida pieprasījumiem kompetentajai iestādei netiek nodrošināta piekļuve organizācijas telpām, kā noteikts ORA.GEN.140. punktā;

2)

organizācijas sertifikāta iegūšana vai tā uzturēšana spēkā, viltojot iesniegtos dokumentāros pierādījumus;

3)

pierādījumi par organizācijas sertifikāta nelikumīgu vai krāpniecisku izmantošanu; un

4)

atbildīgā vadītāja neesamība.

c)

Kompetentā iestāde noformē 2. līmeņa neatbilstības, ja ir konstatēts, ka neatbilstība Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumu prasībām, organizācijas procedūrām un rokasgrāmatām vai apstiprinājuma vai sertifikācijas noteikumiem varētu pazemināt drošības līmeni vai apdraudēt lidojumu drošību.

d)

Ja, veicot uzraudzību vai izmantojot citus līdzekļus, ir atklāta neatbilstība, kompetentā iestāde, neskarot Regulā (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumos pieprasītās papildu darbības, rakstveidā paziņo organizācijai par šo atzinumu un pieprasa veikt koriģējošas darbības, lai novērstu atklāto neatbilstību. Vajadzības gadījumā kompetentā iestāde informē valsti, kurā gaisa kuģis ir reģistrēts.

1)

Ja ir atklātas 1. līmeņa neatbilstības, kompetentā iestāde nekavējoties un atbilstīgi rīkojas, lai novērstu vai ierobežotu darbības un nepieciešamības gadījumā anulētu sertifikātu vai konkrētu apstiprinājumu vai atbilstīgi 1. līmeņa atzinuma apmēram ierobežotu vai pilnībā vai daļēji apturētu to, līdz organizācija sekmīgi izpildījusi koriģējošo darbību.

2)

Ja ir 2. līmeņa neatbilstības, kompetentā iestāde:

i)

atbilstīgi neatbilstības būtībai nodrošina organizācijai piemērotu laiku periodu, lai tā veiktu koriģējošās darbības, bet šis laika periods jebkurā gadījumā sākotnēji nedrīkst būt ilgāks par 3 mēnešiem. Šā laika perioda beigās un atbilstīgi neatbilstības būtībai kompetentā iestāde drīkst 3 mēnešu periodu pagarināt, ja kompetentā iestāde ir apstiprinājusi pienācīgu koriģējošās rīcības plānu; un

ii)

izvērtē organizācijas ierosināto koriģējošo rīcību un īstenošanas plānu un pieņem tos, ja novērtējumā secināts, ka tie ir pietiekami neatbilstības novēršanai.

3)

Ja organizācija neiesniedz pieņemamu koriģējošās rīcības plānu vai kompetentās iestādes pieņemtajā vai pagarinātajā laika periodā neveic koriģējošas darbības, neatbilstības līmenis jāpaaugstina līdz 1. līmenim un jāveic d) apakšpunkta 1. punktā noteiktās darbības.

4)

Kompetentā iestāde dokumentē visus tās veiktos vai tai paziņotos atzinumus un, ja piemērojams, noteiktos izpildes pasākumus, kā arī koriģējošās darbības un neatbilstību noslēgšanas datumu.

e)

Neskarot papildu izpildes pasākumus, kad dalībvalsts pārvaldes iestāde, rīkojoties saskaņā ar ARA.GEN.300. punkta d) apakšpunktu, konstatē, ka citas dalībvalsts kompetentās iestādes vai Aģentūras sertificēta organizācija neatbilst Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumu piemērojamām prasībām, pārvaldes iestāde informē šo kompetento iestādi un norāda neatbilstības līmeni.

ARA.GEN.355   Neatbilstības un izpildes nodrošināšanas pasākumi – personas

a)

Ja, veicot uzraudzību vai izmantojot citus līdzekļus, saskaņā ar ARA.GEN.300. punkta a) apakšpunktu par uzraudzību atbildīgā kompetentā iestāde ir guvusi pierādījumus, ka persona, kurai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumiem ir izsniegta apliecība, sertifikāts, kvalifikācijas atzīme vai atestāts, neatbilst piemērojamām prasībām, kompetentā iestāde sagatavo atzinumu, dokumentē to un rakstveidā paziņo apliecības, sertifikāta, kvalifikācijas atzīmes vai atestāta turētājam.

b)

Atklājot šādu neatbilstību, kompetentā iestāde veic izmeklēšanu. Ja neatbilstība tiek apstiprināta, kompetentā iestāde:

1)

attiecīgi ierobežo, aptur vai anulē apliecību, sertifikātu, kvalifikācijas atzīmi vai atestātu, ja ir konstatēta drošības problēma; un

2)

veic nepieciešamos papildu izpildes nodrošināšanas pasākumus, lai novērstu vēl lielāku neatbilstību.

c)

Ja piemērojams, kompetentā iestāde informē personu vai organizāciju, kas izdevusi veselības apliecību vai citu apliecību.

d)

Neskarot nekādus papildu izpildes nodrošināšanas pasākumus, kad dalībvalsts pārvaldes iestāde, rīkojoties saskaņā ar ARA.GEN.300. punkta d) apakšpunktu, gūst pierādījumus tam, ka persona, kurai ir citas dalībvalsts kompetentās iestādes izdota apliecība, sertifikāts, kvalifikācijas atzīme vai atestāts, neatbilst piemērojamām prasībām, pārvaldes iestāde informē šo kompetento iestādi.

e)

Ja, veicot uzraudzību vai izmantojot citus līdzekļus, tiek gūti pierādījumi tam, ka persona, uz kuru attiecas Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumu prasības un kurai nav saskaņā ar regulu un tās īstenošanas noteikumiem izdotas apliecības, sertifikāta, kvalifikācijas atzīmes vai atestāta, neatbilst piemērojamām prasībām, kompetentā iestāde, kas konstatējusi neatbilstību, veic jebkādus nepieciešamos izpildes nodrošināšanas pasākumus, lai novērstu vēl lielāku neatbilstību.

FCL APAKŠNODAĻA

ĪPAŠAS PRASĪBAS LIDOJUMU APKALPES LICENCĒŠANAI

I

SADAĻA

Vispārīga informācija

ARA.FCL.120   Uzskaite

Papildus ARA.GEN.220. punkta a) apakšpunktā pieprasītajiem dokumentiem kompetentā iestāde savā sistēmā veic rezultātu uzskaiti informācijai par teorētisko zināšanu eksāmeniem un pilotu prasmju novērtējumiem.

II

SADAĻA

Apliecības, kvalifikācijas atzīmes un sertifikāti

ARA.FCL.200   Apliecību, kvalifikācijas atzīmju vai sertifikātu izdošanas, pagarināšanas vai atjaunošanas procedūra

a)

Apliecību un kvalifikācijas atzīmju izdošana. Kompetentā iestāde izdod pilotu apliecības un ar tām saistītās kvalifikācijas atzīmes, izmantojot šīs daļas I papildinājumā noteikto veidlapu.

b)

Instruktoru un eksaminētāju sertifikātu izdošana. Kompetentā iestāde izdod instruktoru vai eksaminētāju sertifikātus kā:

1)

pilota apliecībā ietverto attiecīgo šīs daļas I papildinājumā noteikto tiesību apstiprinājumu, vai

2)

kā atsevišķu dokumentu, kura formu un veidu nosaka kompetentā iestāde.

c)

Eksaminētāju veikta apliecību apstiprināšana. Lai īpaši pilnvarotiem eksaminētājiem ļautu pagarināt vai atjaunot kvalifikācijas atzīmes vai sertifikātus, kompetentajai iestādei jāizstrādā piemērotas procedūras.

ARA.FCL.205   Eksaminētāju pārraudzība

a)

Kompetentā iestāde izstrādā uzraudzības programmu eksaminētāju rīcības un darbības rādītāju uzraudzībai, ņemot vērā:

1)

šīs kompetentās iestādes sertificēto eksaminētāju skaitu; un

2)

citu kompetento iestāžu sertificēto eksaminētāju skaitu, kuri izmanto savas tiesības attiecīgās kompetentās iestādes uzraudzītajā teritorijā.

b)

Kompetentā iestāde uztur sarakstu ar tās sertificētajiem eksaminētājiem un citu kompetento iestāžu sertificētajiem eksaminētājiem, kas izmanto savas tiesības attiecīgās kompetentās iestādes teritorijā un kam šī kompetentā iestāde ir sniegusi instruktāžu saskaņā ar FCL.1015. punkta c) apakšpunkta 2. punktu. Sarakstā ir noteiktas eksaminētāju tiesības, un kompetentā iestāde to publicē un atjauno.

c)

Kompetentā iestāde izstrādā procedūras, ar kurām norīkot eksaminētājus prasmju pārbaudēm.

ARA.FCL.210   Informācija eksaminētājiem

Kompetentā iestāde tās sertificētajiem eksaminētājiem un citas kompetentās iestādes sertificētajiem eksaminētājiem, kuri izmanto savas tiesības attiecīgās kompetentās iestādes teritorijā, var sniegt informāciju par drošības kritērijiem, kas jāievēro prasmju un iemaņu pārbaudē gaisa kuģī.

ARA.FCL.215   Derīguma termiņš

a)

Izdodot vai atjaunojot kvalifikācijas atzīmi vai sertifikātu, kompetentā iestāde vai – atjaunošanas gadījumā – kompetentās iestādes īpaši pilnvarots eksaminētājs pagarina tā derīguma termiņu līdz attiecīgā mēneša beigām.

b)

Atkārtoti apstiprinot kvalifikācijas atzīmi vai instruktoru vai eksaminētāju sertifikātus, kompetentā iestāde vai tās īpaši pilnvarots eksaminētājs pagarina kvalifikācijas atzīmes vai sertifikāta derīguma termiņu līdz attiecīgā mēneša beigām.

c)

Kompetentā iestāde vai šā uzdevuma veikšanai īpaši pilnvarots eksaminētājs apliecībā vai sertifikātā ieraksta derīguma termiņu.

d)

Kompetentā iestāde var izstrādāt procedūras, lai apliecības vai sertifikāta turētājam nodrošinātu iespēju izmantot savas tiesības ne ilgāk kā 8 nedēļas pēc attiecīgā(-o) eksāmena(-u) veiksmīgas nokārtošanas, kamēr tiek gaidīta apliecības vai sertifikāta apstiprināšana.

ARA.FCL.220   Pilota apliecības atkārtotas izdošanas procedūra

a)

Kompetentā iestāde atkārtoti izdod apliecību vienmēr, ja ir attiecīgi administratīvie iemesli, un:

1)

pēc kvalifikācijas atzīmes sākotnējās izdošanas vai

2)

ja ir aizpildīts šīs daļas I papildinājumā ietvertā apliecības parauga XII punkts un vairs nav brīvu vietu.

b)

Jaunajā apliecības dokumentā ieraksta tikai derīgās kvalifikācijas atzīmes un sertifikātus.

ARA.FCL.250   Apliecību, kvalifikācijas atzīmju un sertifikātu ierobežošana, apturēšana vai anulēšana

a)

Kompetentā iestāde saskaņā ar ARA.GEN.355 pēc vajadzības ierobežo, aptur vai anulē pilota apliecību un ar to saistītās kvalifikācijas atzīmes vai sertifikātus šādos gadījumos, bet neaprobežojoties ar tiem:

1)

pilota apliecības, kvalifikācijas atzīmes vai sertifikāta iegūšana, viltojot iesniegtos ar dokumentiem apstiprinātos pierādījumus;

2)

reģistrācijas žurnāla un apliecības vai sertifikācijas dokumentu viltošana;

3)

apliecības turētāja neatbilstība FCL daļas piemērojamām prasībām;

4)

apliecības, kvalifikācijas atzīmes vai sertifikāta nodrošināto tiesību izmantošana alkohola vai narkotisko vielu ietekmē;

5)

piemērojamo ekspluatācijas prasību neievērošana;

6)

pierādījumi par sertifikāta nelikumīgu vai krāpniecisku izmantošanu; vai

7)

nepieņemami darbības rādītāji jebkurā lidojumu eksaminētāja funkciju vai atbildības fāzē.

b)

Kompetentā iestāde var ierobežot, apturēt vai anulēt apliecību, kvalifikācijas atzīmi vai sertifikātu arī pēc apliecības vai sertifikāta turētāja rakstveida pieprasījuma.

c)

Visas prasmju pārbaudes, iemaņu pārbaudes vai kompetences novērtējumi, kas veikti eksaminētāja sertifikāta apturēšanas laikā vai pēc tā anulēšanas, ir nederīgi.

III

SADAĻA

Teorētisko zināšanu pārbaudes

ARA.FCL.300   Pārbaudes procedūras

a)

Kompetentā iestāde veic nepieciešamos pasākumus un procedūras, lai pretendentiem nodrošinātu teorētisko zināšanu pārbaudes saskaņā ar FCL daļas piemērojamām prasībām.

b)

ATPL, MPL, komercpilotu apliecību (CPL) un instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmes gadījumā šīm procedūrām jāatbilst šādiem nosacījumiem:

1)

eksāmeniem jānotiek rakstveidā vai izmantojot datoru;

2)

eksāmena jautājumus izvēlas kompetentā iestāde, izmantojot vispārpieņemtu Eiropas Centrālās jautājumu bankas (ECQB) metodi, kas nodrošina katra mācību priekšmeta pilnīgas programmas iekļaušanu. ECQB ir Aģentūras uzturēta datubāze ar jautājumiem un atbilžu variantiem;

3)

sakaru eksāmenu var nodrošināt atsevišķi no eksāmeniem citos mācību priekšmetos. Pretendentam, kas iepriekš nokārtojis vizuālo lidojumu noteikumu (VFR) eksāmenu un/vai instrumentālo lidojumu noteikumu (IFR) sakaru eksāmenu, atkārtots eksāmens par attiecīgo sadaļu nav jākārto;

c)

kompetentā iestāde informē pretendentus par to, kādās valodās iespējams kārtot eksāmenus;

d)

kompetentā iestāde izveido piemērotas procedūras, lai nodrošinātu eksāmenu integritāti;

e)

ja kompetentā iestāde eksāmena laikā konstatē, ka pretendents pārkāpj eksāmena procedūras, to izvērtē, lai noteiktu, vai pretendentam anulēt eksāmenu vienā mācību priekšmetā vai eksāmenu kopumā;

f)

ja eksāmena laikā iegūti pretendenta negodīgas rīcības pierādījumi, kompetentā iestāde šim pretendentam neļauj kārtot eksāmenus vismaz 12 mēnešus pēc eksāmena, kad tika konstatētas pretendenta krāpnieciskās darbības.

CC APAKŠDAĻA

ĪPAŠAS PRASĪBAS SALONA APKALPEI

I

SADAĻA

Salona apkalpes locekļu apliecības

ARA.CC.100   Procedūras saistībā ar salona apkalpes locekļu apliecībām

a)

Kompetentā iestāde izveido procedūras salona apkalpes locekļu apliecību izdošanai, uzskaitei un uzraudzībai saskaņā ar ARA.GEN.315, ARA.GEN.220 un, attiecīgi, ARA.GEN.300. punktu.

b)

Salona apkalpes locekļu apliecības izdod saskaņā ar šīs daļas II papildinājumā noteikto formātu un specifikācijām

vai nu

1)

kompetentā iestāde

un/vai, ja to nolemj dalībvalsts,

2)

organizācija, kam kompetentā iestāde ir deleģējusi šādas funkcijas.

c)

Kompetentā iestāde publisko šādu informāciju:

1)

kura struktūra attiecīgas valsts teritorijā izdod salona apkalpes locekļu apliecības un,

2)

ja organizācijām ir tam nepieciešamais apstiprinājums, šādu organizāciju sarakstu.

ARA.CC.105   Salona apkalpes locekļu apliecību apturēšana vai anulēšana

Kompetentā iestāde veic pasākumus saskaņā ar ARA.GEN.355. punktu, arī aptur vai anulē salona apkalpes locekļa apliecību, vismaz šādos gadījumos:

a)

neatbilstība CC daļai vai ORO daļas un CAT daļas piemērojamām prasībām, ja konstatēta drošības problēma;

b)

salona apkalpes locekļa apliecības iegūšana vai tā derīguma uzturēšana spēkā, viltojot iesniegtos dokumentāros pierādījumus;

c)

salona apkalpes locekļa apliecībā paredzēto tiesību izmantošana alkohola vai narkotisku vielu ietekmē; un

d)

pierādījumi par salona apkalpes locekļa apliecības nelikumīgu vai krāpniecisku izmantošanu.

II

SADAĻA

Organizācijas, kas nodrošina salona apkalpes apmācību vai izdod salona apkalpes locekļu apliecības

ARA.CC.200   Organizāciju, kas nodrošina salona apkalpes apmācību vai izdod salona apkalpes locekļu apliecības, apstiprināšana

a)

Pirms apmācību organizācijai vai gaisa komercpārvadājumu operatoram izsniedz atļauju nodrošināt salona apkalpes apmācību, kompetentā iestāde pārbauda, vai:

1)

organizācijas nodrošināto apmācības kursu vadība, to mācību programmas un saistītās programmas atbilst CC daļas attiecīgajām prasībām;

2)

organizācijas izmantotās mācību iekārtas reālistiski atspoguļo gaisa kuģa tipa(-u) pasažieru nodalījuma apstākļus un salona apkalpes izmantotā aprīkojuma tehniskās īpašības; un

3)

pasniedzējiem un instruktoriem, kas vada apmācību, ir atbilstīga pieredze un kvalifikācija attiecīgajā mācību priekšmetā.

b)

Ja dalībvalstī organizācijām var sniegt atļauju izdot salona apkalpes locekļu apliecības, kompetentā iestāde piešķir šādas atļaujas organizācijām, kas atbilst a) apakšpunktā minētajām prasībām. Pirms atļaujas piešķiršanas kompetentā iestāde:

1)

novērtē organizācijas iespējas un atbildību attiecīgo uzdevumu veikšanā;

2)

pārliecinās, vai organizācijā ir izveidotas dokumentētas procedūras attiecīgo uzdevumu izpildei, tostarp, vai eksāmenu(-us) vada šim mērķim atbilstīgi kvalificēti darbinieki, kas nav iesaistīti interešu konfliktos, un vai salona apkalpes locekļu apliecības tiek izdotas saskaņā ar ARA.GEN.315. punktu un ARA.CC.100. punkta b) apakšpunktu; un

3)

pieprasa no organizācijas informāciju un dokumentus par tās izdotajām salona apkalpes locekļu apliecībām un to turētājiem, lai kompetentā iestāde varētu veikt uzskaites, uzraudzības un izpildes uzdevumus.

ATO APAKŠNODAĻA

ĪPAŠAS PRASĪBAS APSTIPRINĀTĀM MĀCĪBU ORGANIZĀCIJĀM (ATO)

I

SADAĻA

Vispārīga informācija

ARA.ATO.105   Uzraudzības programma

ATO uzraudzības programmā iekļauj kursu standartu pārraudzību, tostarp izlases veidā kontrolējot kursu dalībnieku mācību lidojumus ar izmantojamo gaisa kuģi, ja piemērojams.

ARA.ATO.120   Uzskaite

Papildus ARA.GEN.220. punktā pieprasītajiem dokumentiem kompetentā iestāde savā sistēmā uzglabā detalizētu informāciju par ATO nodrošinātajiem kursiem un, ja piemērojams, dokumentus par apmācībai izmantotajām FSTD.

FSTD APAKŠNODAĻA

ĪPAŠAS PRASĪBAS LIDOJUMU SIMULĀCIJAS TRENAŽIERU IEKĀRTU (FSTD) KVALIFIKĀCIJAI

I

SADAĻA

Vispārīga informācija

ARA.FSTD.100   Sākotnējās novērtēšanas procedūra

a)

Saņēmusi pieteikumu FSTD kvalifikācijas sertifikātam, kompetentā iestāde:

1)

saskaņā ar piemērojamām kvalifikācijas pamatprasībām novērtē FSTD, kas tika pieteikta sākotnējai novērtēšanai vai uzlabošanai;

2)

novērtē FSTD tajās jomās, kas ir svarīgas lidojumu apkalpes locekļu apmācības, eksaminēšanas un pārbaužu procesu izpildei;

3)

saskaņā ar kvalifikācijas pamatprasībām veic objektīvus, subjektīvus un funkcionālus testus un izvērtē šo testu rezultātus, lai izveidotu kvalifikācijas pārbaužu rokasgrāmatu (QTG); un

4)

pārbauda, vai organizācija, kas izmanto FSTD, atbilst piemērojamām prasībām. Tas neattiecas uz pamatinstrumentu trenažieru iekārtu (BITD) sākotnējo novērtēšanu.

b)

Kompetentā iestāde apstiprina QTG tikai pēc tam, kad ir pabeigta FSTD sākotnējā izvērtēšana un pēc kompetentās iestādes ieskatiem ir novērstas visas QTG neatbilstības. Pēc sākotnējās novērtēšanas izstrādātā QTG ir galvenā QTG (MQTG), ko izmanto kā FSTD kvalifikācijas un nākamo atkārtoto FSTD novērtējumu pamatprasības.

c)

Kvalifikācijas pamats un īpaši nosacījumi.

1)

Kompetentā iestāde var paredzēt īpašus nosacījumus FSTD kvalifikācijas pamatprasībām, ja ir izpildītas ORA.FSTD.210. punkta a) apakšpunktā noteiktās prasības un kompetentā iestāde ir pierādījusi, ka īpašie nosacījumi nodrošinās līdzvērtīgu drošības līmeni tam, kāds noteikts piemērojamā sertifikācijas s specifikācijā.

2)

Kad kompetentā iestāde, kas nav Aģentūra, ir noteikusi īpašus nosacījumus attiecībā uz FSTD kvalifikācijas pamatprasībām, tā bez nepamatotas kavēšanās par to ziņo Aģentūrai. Paziņojumam jāpievieno paredzēto īpašo nosacījumu pilns apraksts un drošības novērtējums, lai pierādītu, ka tiek nodrošināts līdzvērtīgs drošības līmenis tam, kāds noteikts piemērojamā sertifikācijas specifikācijā.

ARA.FSTD.110    FSTD kvalifikācijas sertifikāta izdošana

a)

Pēc FSTD novērtējuma pabeigšanas, kad apliecināts, ka FSTD atbilst piemērojamajam kvalifikācijas pamatprasībām saskaņā ar ORA.FSTD.210. punktu un ka organizācija, kas to izmanto, atbilst piemērojamajām prasībām, lai uzturētu spēkā FSTD kvalifikāciju saskaņā ar ORA.FSTD.100. punktu, kompetentā iestāde izdot FSTD kvalifikācijas sertifikātu uz neierobežotu laiku, izmantojot šīs daļas IV papildinājumā norādīto paraugu.

ARA.FSTD.115    FSTD pagaidu kvalifikācija

a)

Ieviešot jaunas gaisa kuģu programmas, kompetentā iestāde var apstiprināt FSTD pagaidu kvalifikācijas līmeni, ja nav iespējams nodrošināt atbilstību šīs apakšnodaļas prasībām par FSTD kvalifikāciju.

b)

Pilnīgiem lidojumu trenažieriem (FFS) var piešķirt vienīgi A, B vai C pagaidu kvalifikācijas līmeni.

c)

Pagaidu kvalifikācijas līmenis ir derīgs, līdz iespējams apstiprināt galīgo kvalifikācijas līmeni un jebkurā gadījumā ne ilgāk kā trīs gadus.

ARA.FSTD.120    FSTD kvalifikācijas uzturēšana spēkā

a)

Kompetentā iestāde pastāvīgi uzrauga organizāciju, kas izmanto FSTD, lai pārbaudītu, vai:

1)

12 mēnešu periodā tiek veikti visi MQTG paredzētie testi;

2)

kārtējā novērtējuma rezultāti joprojām atbilst kvalifikācijas standartiem, rezultāti tiek datēti un uzglabāti; un

3)

ir ieviesta konfigurācijas kontroles sistēma, lai nodrošinātu kvalificētās FSTD aparatūras un programmatūras pastāvīgu integritāti.

b)

Kompetentā iestāde veic FSTD atkārtotu novērtēšanu saskaņā ar ARA.FSTD.100. punktā noteiktajām procedūrām. Šī novērtēšana jāveic:

1)

katru gadu – pilnīgiem lidojumu trenažieriem (FFS), lidojumu trenažieru iekārtām (FTD) un lidojumu un navigācijas procedūru trenažieriem (FNPT). Šis 12 mēnešu periods sākas ar sākotnējās kvalifikācijas izsniegšanas datumu. FSTD atkārtoti jānovērtē 60 dienu laikā pirms šā 12 mēnešu atkārtotas novērtēšanas perioda beigām;

2)

reizi 3 gados – BITD.

ARA.FSTD.130   Izmaiņas

a)

Saņemot pieteikumu par izmaiņām FSTD kvalifikācijas sertifikātā, kompetentā iestāde ievēro sākotnējās novērtēšanas procedūras prasību piemērojamos elementus, kā noteikts ARA.FSTD.100. punkta a) un b) apakšpunktā.

b)

Kompetentā iestāde var veikt īpašu novērtējumu pēc būtisku izmaiņu ieviešanas vai tad, ja tai šķiet, ka FSTD nedarbojas atbilstīgi tās sākotnējās kvalifikācijas līmenim.

c)

Kompetentā iestāde vienmēr veic īpašu novērtējumu, pirms FSTD piešķir augstāku kvalifikācijas līmeni.

ARA.FSTD.135   Atzinumi un koriģējošas darbības – FSTD kvalifikācijas sertifikāts

Kompetentā iestāde saskaņā ar ARA.GEN.350. punktu pēc vajadzības ierobežo, aptur vai anulē FSTD kvalifikācijas sertifikātu šādos gadījumos, bet neaprobežojoties ar tiem:

a)

FSTD kvalifikācijas sertifikāts iegūts, viltojot iesniegtos dokumentāros pierādījumus;

b)

organizācija, kas izmanto FSTD, vairs nevar pierādīt FSTD atbilstību tās kvalifikācijas pamatam; vai

c)

organizācija, kas izmanto FSTD, vairs neatbilst ORA daļas piemērojamām prasībām.

ARA.FSTD.140   Uzskaite

Līdztekus ARA.GEN.220. punktā prasītajai uzskaitei kompetentā iestāde uztur un atjaunina sarakstu ar tās uzraudzītām kvalificētām FSTD, ar datumiem, kad jāveic novērtēšana, un ar novērtēšanas faktiskās izpildes datumiem.

AeMC APAKŠDAĻA

ĪPAŠAS PRASĪBAS AVIĀCIJAS MEDICĪNAS CENTRIEM (AeMC)

I

SADAĻA

Vispārīga informācija

ARA.AeMC.110   Sākotnējās sertifikācijas procedūra

AeMC sertifikācijas procedūrā jāievēro ARA.GEN.310. punkta noteikumi.

ARA.AeMC.150   Atzinumi un koriģējošās darbības – AeMC

Neskarot ARA.GEN.350. punkta noteikumus, 1. līmeņa atzinumi nozīmē šādas situācijas, bet neaprobežojas ar tām:

a)

AeMC vadītāja neiecelšana;

b)

aviācijas medicīnas datu konfidencialitātes neievērošana; un

c)

uzraudzības veikšanai vajadzīgo medicīnas un statistikas datu nesniegšana kompetentajai iestādei.

MED APAKŠDAĻA

ĪPAŠAS PRASĪBAS AVIĀCIJAS MEDICĪNISKAJĀM VESELĪBAS PĀRBAUDĒM

I

SADAĻA

Vispārīga informācija

ARA.MED.120   Ārsti, kas izsniedz veselības apliecības

Kompetentā iestāde ieceļ vienu vai vairākus ārstus, kas izsniedz veselības apliecības, lai veiktu šajā sadaļā aprakstītos uzdevumus. Ārstam, kas izsniedz veselības apliecību, jābūt licencei un kvalifikācijai medicīnā, kā arī:

a)

vismaz 5 gadu ilgai darba pieredzei medicīnā pēc diploma saņemšanas;

b)

īpašām zināšanām un pieredzei aviācijas medicīnā; un

c)

īpašai apmācībai medicīnisko veselības pārbaužu veikšanā.

ARA.MED.125   Nosūtījums uz licencēšanas iestādi

Kad AeMC vai aviācijas medicīnas eksperts (AME) ir licencēšanas iestādei nodevis lēmumu par pretendenta piemērotību:

a)

ārsts, kas izsniedz veselības apliecību, vai kompetentās iestādes noteikts medicīnas personāls izvērtē attiecīgo medicīnisko dokumentāciju un vajadzības gadījumā pieprasa papildu medicīniskos dokumentus, izmeklējumus un pārbaudes; un

b)

ārsts, kas izsniedz veselības apliecību, nosaka pretendenta piemērotību veselības apliecības saņemšanai, vajadzības gadījumā paredzot vienu vai vairākus ierobežojumus.

ARA.MED.130   Veselības apliecības formāts

Veselības apliecības formātam jābūt tādam, kā noteikts šīs daļas VI papildinājumā.

ARA.MED.135   Aviācijas medicīnas veidlapas

Kompetentā iestāde izmanto šādas veidlapas:

a)

veselības apliecības pieteikuma veidlapu;

b)

1. kategorijas un 2. kategorijas pretendentu veselības pārbaudes ziņojuma veidlapu; un

c)

vieglā gaisa kuģa pilota apliecības (LAPL) pretendentu veselības pārbaudes ziņojuma veidlapu.

ARA.MED.145   Vispārējās prakses ārsta paziņojums kompetentajai iestādei

Kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā izveido vispārējās prakses ārstu informēšanas procesu, lai nodrošinātu, ka vispārējās prakses ārsti zina MED.B.095. punktā noteiktās medicīniskās prasībās.

ARA.MED.150   Uzskaite

a)

Papildus ARA.GEN.220. punktā noteiktajiem dokumentiem kompetentā iestāde savā sistēmā uzglabā AME, AeMC vai vispārējās prakses ārstu iesūtīto informāciju par aviācijas medicīniskajām veselības pārbaudēm un novērtējumiem.

b)

Visi licenču turētāju aviācijas medicīnas dokumenti jāuzglabā vismaz 10 gadus pēc viņu pēdējās veselības apliecības derīguma termiņa beigām.

c)

Aviācijas medicīnas novērtējuma un standartizācijas nolūkā aviācijas medicīnas dokumentus var darīt pieejamus pēc pretendenta/apliecības turētāja rakstveida piekrišanas šādām personām vai struktūrām:

1)

AeMC, AME vai vispārējās prakses ārstu aviācijas medicīnas novērtējuma veikšanai;

2)

veselības stāvokļa pārskatīšanas padomei, kuru kompetentā iestāde var izveidot apšaubāmu gadījumu pārskatīšanai;

3)

attiecīgiem medicīnas speciālistiem aviācijas medicīnas novērtējuma veikšanai;

4)

citas dalībvalsts kompetentās iestādes ārstam, kas izsniedz veselības apliecības, kooperatīvās uzraudzības veikšanai;

5)

attiecīgajam pretendentam/apliecības turētājam pēc viņa rakstveida pieprasījuma; un

6)

Aģentūrai, lai nodrošinātu standartizāciju pēc pretendenta/apliecības turētāja anonimizācijas.

d)

Kompetentā iestāde var aviācijas medicīnas dokumentus darīt pieejamus arī citos nolūkos, kas nav minēti c) apakšpunktā, ievērojot Direktīvu 95/46/EK, kā noteikts valsts tiesību aktos.

e)

Kompetentā iestāde uztur sarakstus, kuros norādīti:

1)

visi AME, kam ir šīs iestādes izdots derīgs sertifikāts; un,

2)

attiecīgā gadījumā – visi vispārējās prakses ārsti, kas attiecīgajā teritorijā darbojas kā AME.

Pēc pieprasījuma šie saraksti ir jādara pieejami citām dalībvalstīm un Aģentūrai.

II

SADAĻA

Aviācijas medicīnas eksperti (AME)

AR.MED.200   Procedūra AME sertifikāta izsniegšanai, pagarināšanai, atjaunošanai vai mainīšanai

a)

AME sertifikācijas procedūrā jāievēro ARA.GEN.315. punkta noteikumi. Pirms sertifikāta izsniegšanas kompetentajai iestādei jāgūst pierādījumi, ka AME prakse ir pilnībā aprīkota, lai veiktu aviācijas medicīniskās pārbaudes pieprasītā AME sertifikāta darbības jomas ietvaros.

b)

Kad apliecināts, ka AME atbilst piemērojamajam prasībām, kompetentā iestāde izdod, pagarina, atjauno vai maina AME sertifikātu uz trīs gadiem, izmantojot šīs daļas VII papildinājumā noteikto modeli.

ARA.MED.240   Vispārējās prakses ārsti, kas darbojas kā AME

Dalībvalsts kompetentā iestāde informē Aģentūru un citu dalībvalstu kompetentās iestādes, ja tās teritorijā vispārējās prakses ārsti var veikt ar LAPL saistītos aviācijas medicīniskās pārbaudes.

ARA.MED.245   AME un vispārējās prakses ārstu pastāvīga uzraudzība

Izstrādājot ARA.GEN.305. punktā minēto pastāvīgās uzraudzības programmu, kompetentā iestāde ņem vērā to, cik AME un vispārējās prakses ārstu izmanto savas tiesības kompetentās iestādes pārraudzītajā teritorijā.

ARA.MED.250   AME sertifikāta ierobežošana, apturēšana vai anulēšana

a)

Kompetentā iestāde ierobežo, aptur vai anulē AME sertifikātu šādos gadījumos:

1)

ja AME vairs neatbilst piemērojamām prasībām;

2)

ja nav izpildīti sertifikācijas kritēriji vai sertifikācijas turpināšanas kritēriji;

3)

ja aviācijas medicīnas dokumentu uzskaite ir nepilnīga vai ir iesniegti nepareizi dati vai informācija;

4)

medicīnas dokumentu, veselības apliecību vai dokumentācijas viltošanas gadījumā;

5)

ja tiek slēpti fakti par pieteikumu uz veselības apliecību vai par tā turētāju vai kompetentajai iestādei tiek sniegti nepatiesi vai krāpnieciski paziņojumi vai viedokļi;

6)

ja netiek veiktas koriģējošas darbības pēc atzinumiem revīzijas laikā AME praksē; un

7)

ja to pieprasījis sertificētais AME.

b)

AME sertifikātus automātiski anulē jebkurā no šiem gadījumiem:

1)

ja tiek anulēta ārsta prakses licence vai

2)

ja AME tiek izslēgts no ārstu reģistra.

ARA.MED.255   Izpildes pasākumi

Ja, veicot uzraudzību vai izmantojot citus līdzekļus, ir gūti pierādījumi par AeMC, AME vai vispārējās prakses ārsta neatbilstību, licencēšanas iestāde veic procesu nolūkā pārskatīt šā AeMC, AME vai vispārējās prakses ārsta izsniegtās veselības apliecības un vajadzības gadījumā var atzīt tās par nederīgām, lai garantētu lidojumu drošību.

III

SADAĻA

Veselības apliecību izsniegšana

ARA.MED.315   Veselības pārbaudes ziņojumu izskatīšana

Licencēšanas iestāde izveido procesu, kā

a)

izskata veselības pārbaudes un veselības pārbaudes novērtējuma ziņojumus, kas saņemti no AeMC, AME un vispārējās prakses ārstiem, un informē viņus par neatbilstībām, neprecizitātēm vai kļūdām veselības stāvokļa pārbaužu procesā; un

b)

sniedz palīdzību, strīdīgos gadījumos saņemot no AME un AeMC lūgumu saistībā ar lēmumu par veselības stāvokļa piemērotību aviācijai.

ARA.MED.325   Papildu izskatīšanas procedūra

Kompetentā iestāde izveido procedūru ziņojumu apšaubāmu un strīdīgu gadījumu izskatīšanai kopīgi ar neatkarīgiem medicīniskajiem konsultantiem, kam ir pieredze aviācijas medicīnas praksē, lai izskatītu pretendenta piemērotību veselības apliecības saņemšanai un sniegtu konsultācijas par to.

ARA DAĻAS VI PIELIKUMA I papildinājums

Lidojumu apkalpes apliecība

Lidojumu apkalpes apliecībai, ko dalībvalsts izdod saskaņā ar FCL daļu, jāatbilst noteiktām prasībām.

a)

Saturs. Nodrukātajam elementa numuram vienmēr jābūt saistītam ar elementa nosaukumu. I līdz XI elements ir “pastāvīgie” elementi, bet XII līdz XIV elements ir “mainīgie” elementi, kas var parādīties galvenās veidlapas atsevišķā vai atdalāmā daļā. Visas atsevišķās vai atdalāmās daļas skaidri jāapzīmē kā piederīgas apliecībai.

1)

Pastāvīgie elementi:

I)

apliecības izdevēja valsts;

II)

apliecības nosaukums;

III)

apliecības sērijas numurs, kas sākas ar apliecības izdevējas valsts ANO kodu un kam seko “FCL” un kods ar arābu cipariem un/vai latīņu alfabēta burtiem;

IV)

turētāja uzvārds un vārds (ar latīņu alfabēta burtiem, pat ja oriģinālvalodā rakstība nav ar latīņu alfabēta burtiem);

IVa)

dzimšanas datums;

V)

turētāja adrese;

VI)

turētāja valstspiederība;

VII)

turētāja paraksts;

VIII)

kompetentā iestāde un, ja nepieciešams, apliecības izdošanas nosacījumi;

IX)

derīguma apstiprinājums un piešķirto tiesību apstiprinājums;

X)

apliecības izsniedzējas amatpersonas paraksts un apliecības izsniegšanas datums; un

XI)

kompetentās iestādes zīmogs vai spiedogs.

2)

Mainīgie elementi:

XII)

klasifikācijas atzīmes un sertifikāti: kategorijas, tipa, instruktoru sertifikāti utt. un to derīguma termiņš. Radiotelefonijas (R/T) tiesības var būt norādītas apliecības veidlapā vai atsevišķā sertifikātā;

XIII)

piezīmes. Piemēram, īpaši apstiprinājumi attiecībā uz ierobežojumiem un tiesību apstiprinājumi, tostarp valodas prasmes apstiprinājumi, kvalifikācijas atzīmes II pielikuma gaisa kuģiem, ja to izmanto gaisa pārvadājumos; un

XIV)

cita kompetentās iestādes pieprasīta informācija (piemēram, dzimšanas vieta/izcelsmes vieta).

b)

Materiāls. Izmantotajam papīram vai citam materiālam jābūt tādam, uz kura nevar izdarīt izmaiņas vai dzēsumus, vai uz kura tas uzreiz redzams. Lai izdarītu ierakstus vai dzēstu ierakstus veidlapās, jāsaņem skaidra kompetentās iestādes atļauja.

c)

Valoda. Apliecības jāsagatavo valsts valodā(-ās) un angļu valodā, kā arī citās valodās pēc kompetentās iestādes ieskatiem.

Image

Image

Image

ARA DAĻAS VI PIELIKUMA II papildinājums

Salona apkalpes locekļa apliecības EASA standarta formāts

Salona apkalpes locekļu apliecībām, kuras dalībvalstī izdotas saskaņā ar CC daļas noteikumiem, ir jāatbilst norādītajām specifikācijām.

Image

Norādījumi:

a)

salona apkalpes locekļa apliecībā jābūt visiem EASA 142. veidlapā noteiktajiem elementiem saskaņā ar 1.–12. elementa aprakstu;

b)

apliecība ir astoņas reizes mazāka par A4 formāta lapu, un ar izmantotajiem materiāliem tiek novērstas izmaiņas vai dzēsumi vai tie tiek pārskatāmi uzrādīti;

c)

šis dokuments ir sagatavots angļu valodā un citās valodās pēc kompetentās iestādes uzskatiem;

d)

šo dokumentu izdod kompetentā iestāde vai organizācija, kurai atļauts izdot salona apkalpes locekļu apliecības. Ja apliecības izdod kāda organizācija, jānorāda atsauce uz dalībvalsts kompetentās iestādes pilnvarojumu;

e)

salona apkalpes locekļa apliecību atzīst visās dalībvalstīs, un, strādājot citā dalībvalstī, dokuments nav jāmaina.

1. elements

:

virsraksts “SALONA APKALPES LOCEKĻA APLIECĪBA” un atsauce uz CC daļu.

2. elements

:

apliecības atsauces numurs sākas ar dalībvalsts ANO valsts kodu, kam seko vismaz 2 pēdējie izdošanas gada cipari un individuāls atsauces numurs/numurs, kas atbilst kompetentās iestādes noteiktajam kodam (piemēram, BE-08-xxxx).

3. elements

:

dalībvalsts, kurā apliecība ir izdota.

4. elements

:

turētāja oficiālajā identifikācijas dokumentā norādītais uzvārds un vārds.

5. un 6. elements

:

turētāja oficiālajā identifikācijas dokumentā norādītais dzimšanas datums un vieta, kā arī valstspiederība.

7. elements

:

turētāja paraksts.

8. elements

:

identifikācijas informācija par dalībvalsts kompetento iestādi, kura izdevusi apliecību, un kompetentās iestādes pilns nosaukums, adrese, oficiālais zīmogs un logotips, ja piemērojams.

9. elements

:

ja kompetentā iestāde ir izdevējiestāde, jāievada termins “kompetentā iestāde” un jānorāda arī tās oficiālais zīmogs vai spiedogs.

Ja apliecību izdevusi apstiprināta organizācija, jāievada tās identifikācijas informācija un jānorāda vismaz organizācijas pilns nosaukums, adrese un, ja piemērojams, logotips, un:

a)

ja šī organizācija ir komerciālā gaisa transporta ekspluatants, jānorāda arī gaisa kuģa ekspluatanta sertifikāta (AOC) numurs un atsauces informācija par kompetentās iestādes pilnvarojumu nodrošināt salona apkalpes apmācību un izdot sertifikātus, vai

b)

ja šī organizācija ir apstiprināta mācību organizācija, jānorāda arī kompetentās iestādes attiecīgās atļaujas atsauces numurs.

10. elements

:

amatpersonas, kas rīkojas izdevējiestādes vārdā, paraksts.

11. elements

:

jāizmanto datuma standarta formāts, t. i., diena/mēnesis/pilns gads (piemēram, 22/02/2008).

12. elements

:

šis pats teikums angļu valodā un tā pilnīgs un precīzs tulkojums citās valodās pēc kompetentās iestādes ieskatiem.

ARA DAĻAS VI PIELIKUMA III papildinājums

Image

Image

ARA DAĻAS VI PIELIKUMA IV papildinājums

LIDOJUMU SIMULĀCIJAS TRENAŽIERU IEKĀRTAS KVALIFIKĀCIJAS SERTIFIKĀTS

Ievads

FSTD kvalifikācijas sertifikātam jāizmanto EASA 145. veidlapa. Šajā dokumentā jābūt FSTD specifikācijām, tostarp visiem ar attiecīgo FSTD saistītajiem ierobežojumiem un īpašiem pilnvarojumiem vai apstiprinājumiem. Kvalifikācijas sertifikāts jāsagatavo angļu valodā un jebkurā(-ās) citā(-ās) valodā(-ās), kā noteikusi kompetentā iestāde.

Pārveidojamām FSTD nepieciešams atsevišķs kvalifikācijas sertifikāts attiecībā uz katru gaisa kuģu tipu. Vienā FSTD uzstādītiem dažādiem dzinējiem un aprīkojumam nav nepieciešami atsevišķi kvalifikācijas sertifikāti. Visos kvalifikācijas sertifikātos jānorāda sērijas numurs, pirms kura ir burtu kods un kurš identificē šo FSTD. Burtu kods identificē kompetento iestādi, kas izdevusi sertifikātu.

Image

Image

ARA DAĻAS VI PIELIKUMA V papildinājums

Image

ARA DAĻAS VI PIELIKUMA VI papildinājums

EASA VESELĪBAS APLIECĪBAS STANDARTA FORMĀTS

Veselības apliecībai jāatbilst norādītajām specifikācijām.

a)

Saturs:

1)

valsts, kurā pilota apliecība izdota vai pieprasīta (I);

2)

veselības apliecības kategorija (II);

3)

apliecības numurs, kas sākas ar tās valsts ANO kodu, kurā pilota apliecība izdota vai pieprasīta, kam seko kods ar arābu cipariem un/vai latīņu alfabēta burtiem (III);

4)

turētāja uzvārds un vārds (IV);

5)

turētāja valstspiederība (VI);

6)

turētāja dzimšanas datums: (dd/mm/gggg) (XIV);

7)

turētāja paraksts (VII);

8)

ierobežojums(-i) (XIII);

9)

veselības apliecības derīguma termiņš (IX) attiecībā uz:

 

1. kategorijas viena pilota komerciālā gaisa transporta darbību, pārvadājot pasažierus;

 

citiem 1. kategorijas komerciāliem lidojumiem;

 

2. kategoriju;

 

LAPL;

10)

veselības pārbaudes datums;

11)

pēdējās elektrokardiogrammas veikšanas datums;

12)

pēdējās audiogrammas veikšanas datums;

13)

izdošanas datums un sertifikātu izdevušā AME vai ārsta, kas izsniedzis veselības apliecību, paraksts (X). Šajā lauciņā var ievadīt arī informāciju par vispārējās prakses ārstu, ja viņi drīkst izdot veselības apliecības saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā apliecība izdota;

14)

zīmogs vai spiedogs (XI).

b)

Materiāls. Izņemot gadījumus, kad LAPL izdevējs ir vispārējās prakses ārsts, izmantotajam papīram vai citam materiālam jābūt tādam, uz kura nevar izdarīt izmaiņas vai dzēsumus, vai uz kura tas uzreiz redzams. Lai izdarītu ierakstus vai dzēstu ierakstus, ir jāsaņem skaidra licencēšanas iestādes atļauja.

c)

Valoda. Apliecības jāsagatavo valsts valodā(-ās) un angļu valodā, kā arī citās valodās pēc licencēšanas iestādes ieskatiem.

d)

Visi datumi veselības apliecībā jāraksta šādā formātā: dd/mm/gggg.

e)

Veselības apliecības standarta formāts ir norādīts šajā papildinājumā.

Image

Image

Image

ARA DAĻAS VI PIELIKUMA VII Papildinājums

Image

Image

VII PIELIKUMS

ORGANIZĀCIJAS PRASĪBAS GAISA KUĢA APKALPEI

[ORA DAĻA]

GEN APAKŠNODAĻA

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

I   SADAĻA

Vispārīga informācija

ORA.GEN.105   Kompetentā iestāde

a)

Šajā daļā noteikts, ka kompetentā iestāde, kura uzrauga:

1)

organizācijas, kam ir piemērojams sertifikācijas pienākums:

i)

attiecībā uz organizācijām, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta ir kādā dalībvalstī, ir šīs dalībvalsts deleģēta iestāde;

ii)

attiecībā uz organizācijām ar galveno uzņēmējdarbības vietu trešajā valstī, ir Aģentūra;

2)

FSTD:

i)

ir Aģentūra, ja FSTD:

kas atrodas ārpus dalībvalstu teritorijas; vai

FSTD atrodas kādas dalībvalsts teritorijā un to izmanto organizācijas, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta ir trešajā valstī;

ii)

attiecībā uz FSTD, kas atrodas kādas dalībvalsts teritorijā un ko izmanto organizācijas ar galveno uzņēmējdarbības vietu kādā no dalībvalstīm, kompetentā iestāde ir iestāde, kuru deleģējusi dalībvalsts, kurā atrodas organizācijas galvenā uzņēmējdarbības vieta, vai arī Aģentūra, ja to lūgusi attiecīgā dalībvalsts.

b)

Ja FSTD atrodas ārpus dalībvalsts teritorijas un ja to izmanto kādas dalībvalsts sertificēta organizācija, Aģentūra šo FSTD kvalificē koordinācijā ar to dalībvalsti, kas sertificējusi organizāciju, kura šādu FSTD izmanto.

ORA.GEN.115   Organizācijas sertifikāta pieteikums

a)

Organizācijas sertifikātam jāpiesakās vai tas jāgroza tādā formā un veidā, kā noteikusi kompetentā iestāde, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumu piemērojamās prasības.

b)

Pretendenti uz sākotnējo sertifikātu iesniedz kompetentajai iestādei dokumentus, kas pierāda, kā pretendenti izpildīs Regulā (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumos paredzētās prasības. Šajos dokumentos jāapraksta procedūra, kā tiks pārvaldītas izmaiņas, kam nevajag iepriekšēju apstiprinājumu, un kā par šīm izmaiņām tiks paziņots kompetentajai iestādei.

ORA.GEN.120   Līdzekļi atbilstības panākšanai

a)

Lai panāktu atbilstību Regulai (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumiem, organizācija var izmantot tādus līdzekļus atbilstības panākšanai, kas ir alternatīvi Aģentūras pieņemtajiem līdzekļiem.

b)

Ja organizācija vēlas izmantot alternatīvus līdzekļus, pirms šo līdzekļu īstenošanas organizācijai kompetentajā iestādē ir jāiesniedz pilns apraksts par šiem alternatīvajiem līdzekļiem atbilstības panākšanai. Aprakstā jāiekļauj visas izmaiņas rokasgrāmatās vai procedūrās, kas var būt būtiskas, kā arī novērtējums, kas pierāda, ka tiek ievēroti Regulas (EK) Nr. 216/2008 un īstenošanas noteikumi.

Alternatīvos līdzekļus atbilstības panākšanai organizācija var īstenot pēc tam, kad saņemta iepriekšēja atļauja no kompetentās iestādes un saņemts informatīvs paziņojums saskaņā ar ARA.GEN.120. punkta d) apakšpunktu.

ORA.GEN.125   Apstiprināšanas noteikumi un organizācijas tiesības

Sertificētajai organizācijai jāievēro darbības joma un tiesības, kas noteiktas organizācijas sertifikātam pievienotajos apstiprināšanas noteikumos.

ORA.GEN.130   Izmaiņas organizācijās

a)

Par visām izmaiņām, kas attiecas uz

1)

sertifikāta darbības jomu vai organizācijas apstiprināšanas noteikumiem vai

2)

jebkādiem organizācijas pārvaldības sistēmas elementiem, kā noteikts ORA.GEN.200. punkta a) apakšpunkta 1. un 2. punktā,

ir jāsaņem iepriekšējs kompetentās iestādes apstiprinājums.

b)

Attiecībā uz izmaiņām, par kurām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumiem ir jāsaņem iepriekšējs apstiprinājums, organizācija kompetentajai iestādei iesniedz pieteikumu uz apstiprinājumu un kompetentā iestāde izdod apstiprinājumu. Pieteikumu iesniedz pirms šo izmaiņu veikšanas, lai kompetentā iestāde varētu izvērtēt, vai izmaiņas atbilst Regulai (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumiem, un vajadzības gadījumā grozīt organizācijas sertifikātu un tam pievienotos attiecīgos apstiprināšanas noteikumus.

Organizācija kompetentajai iestādei iesniedz visus nepieciešamos dokumentus.

Izmaiņas drīkst īstenot tikai pēc tam, kad saskaņā ar ARA.GEN.330. punktu no kompetentās iestādes ir saņemts oficiāls apstiprinājums.

Veicot izmaiņas, organizācija darbojas saskaņā ar kompetentās iestādes nosacījumiem, kā piemērojams.

c)

Visas izmaiņas, kas nav iepriekš jāapstiprina, ir jāveic un par tām kompetentajai iestādei jāpaziņo, kā noteikts kompetentās iestādes apstiprinātajā procedūrā saskaņā ar ARA.GEN.310. punkta c) apakšpunktu.

ORA.GEN.135   Derīguma uzturēšana

a)

Organizācijas sertifikāts ir derīgs, kamēr:

1)

organizācija atbilst Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumu prasībām, ņemot vērā ORA.GEN.150. punkta prasības par rīcību saistībā ar atzinumiem;

2)

saskaņā ar ORA.GEN.140. punktu kompetentajai iestādei tiek nodrošināta piekļuve organizācijai, lai varētu izvērtēt organizācijas atbilstību Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumu attiecīgajām prasībām; un

3)

sertifikāts nav ticis atcelts vai anulēts.

b)

Pēc anulēšanas vai atcelšanas sertifikāts nekavējoties jānosūta kompetentajai iestādei.

ORA.GEN.140   Piekļuve

Lai konstatētu atbilstību Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumu prasībām, organizācija nodrošina, lai ikvienai turpmāk uzskaitīto iestāžu pilnvarotai personai būtu piekļuve visām organizācijas telpām, gaisa kuģiem, dokumentiem, pierakstiem, datiem, procedūrām vai citiem dokumentiem, kas saistīti ar organizācijas darbību atbilstīgi sertifikācijai, līgumiski vienojoties par to vai ne:

a)

kompetentā iestāde ORA.GEN.105. punkta izpratnē; vai

b)

iestāde, kas darbojas saskaņā ar ARA.GEN.300. punkta d) apakšpunkta, ARA.GEN.300. punkta e) apakšpunkta vai ARO.RAMP apakšdaļas noteikumiem.

ORA.GEN.150   Atzinumi

Saņemot paziņojumu par atzinumiem, organizācija:

a)

nosaka neatbilstības galveno iemeslu;

b)

izstrādā koriģējošas rīcības plānu; un

c)

veic koriģējošas darbības kompetentajai iestādei pieņemamā veidā un laika periodā, kuru kompetentā iestāde noteikusi saskaņā ar ARA.GEN.350. punkta d) apakšpunktu.

ORA.GEN.155   Tūlītēja reakcija uz drošības problēmām

Organizācijai jāīsteno:

a)

visi drošības pasākumi, kurus kompetentā iestāde tai deleģējusi saskaņā ar ARA.GEN.135. punkta c) apakšpunktu; un

b)

visi pienākumi saistībā ar Aģentūras izdoto obligāto drošības informāciju, tostarp lidojumderīguma direktīvām.

ORA.GEN.160   Ziņošana par notikumiem

a)

Organizācija kompetentajai iestādei un citām ekspluatētājas valsts noteiktajām organizācijām sniedz informāciju par visiem negadījumiem, nopietniem incidentiem vai notikumiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 996/2010 (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/42/EK (3).

b)

Neskarot a) apakšpunktu, organizācija kompetentajai iestādei un par gaisa kuģa projektu atbildīgajai organizācijai paziņo par visiem incidentiem, nepareizu darbību, tehniskiem defektiem, tehnisko ierobežojumu pārsniegšanu un notikumiem, kas liecina par datos, kas sagatavoti saskaņā ar 21. daļu (Part-21), ietvertu neprecīzu, nepilnīgu vai neskaidru informāciju vai par citiem nestandarta apstākļiem, kas ir apdraudējuši vai var apdraudēt gaisa kuģa drošu ekspluatāciju un kas nav izraisījuši negadījumus vai nopietnus incidentus.

c)

Neskarot Regulas (ES) Nr. 996/2010, Direktīvas 2003/42/EK, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1321/2007 (4) un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1330/2007 (5) noteikumus, a) un b) apakšpunktā minētie ziņojumi jāizveido tādā formā un veidā, kā noteikusi kompetentā iestāde, un tajos jābūt visai attiecīgajai informācijai par apstākļiem, kādi zināmi organizācijai.

d)

Ziņojumi jāsniedz iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad organizācija konstatējusi konkrētos apstākļus, par kuriem tiek ziņots, ja vien nav izņēmuma situācija, kas neļauj to izdarīt.

e)

Vajadzības gadījumā organizācija sagatavo papildu ziņojumu ar līdzīgu notikumu turpmākai novēršanai plānoto darbību sīku aprakstu, tiklīdz ir noteiktas šādas darbības. Ziņojums jāsagatavo tādā formā un veidā, kā noteikusi kompetentā iestāde.

II   SADAĻA

Pārvaldība

ORA.GEN.200   Pārvaldības sistēma

a)

Organizācija izveido, ievieš un uztur pārvaldības sistēmu, kurā ir šādi elementi:

1)

skaidri noteikti atbildības un pakļautības virzieni visā organizācijā, tostarp tieša pakļautība atbildīgajam vadītājam drošības jautājumos;

2)

organizācijas vispārējās drošības noteikumu un principu apraksts saskaņā ar drošības politiku;

3)

ar organizācijas darbību saistīto aviācijas apdraudējuma faktoru noteikšana, to novērtēšana un saistīto risku vadība, tostarp darbības riska mazināšanai un to efektivitātes pārbaudīšanai;

4)

uzdevumu veikšanai nepieciešamās personāla apmācības un kompetences uzturēšana;

5)

visu pārvaldības sistēmas galveno procesu dokumentēšana, tostarp procesi darbinieku informēšanai par viņu pienākumiem un procedūra dokumentācijas grozīšanai;

6)

funkcija, ar kuru uzraudzīt organizācijas atbilstību attiecīgajām prasībām. Atbilstības uzraudzība ietver atgriezeniskās saites sistēmu, ar kuru atzinumus paziņot atbildīgajam vadītājam, lai pēc vajadzības nodrošinātu koriģējošo darbību lietpratīgu īstenošanu; un

7)

visas šīs daļas vai citu piemērojamo daļu attiecīgajās apakšdaļās noteiktās papildu prasības.

b)

Pārvaldības sistēmai jāatbilst organizācijas lielumam un tās darbību sarežģītībai, ņemot vērā ar šīm darbībām saistītos apdraudējumus un riskus.

ORA.GEN.205   Ar līgumu nodotās darbības

a)

Ar līgumu nodotās darbības nozīmē visas organizācijas apstiprinājuma jomā ietilpstošās darbības, ko veic cita organizācija, kura ir sertificēta šādu darbību izpildei vai, ja tā nav sertificēta, darbojas ar pasūtītājas organizācijas apstiprinājumu. Slēdzot ārpakalpojumu vai iepirkuma līgumu par daļu no savām darbībām, organizācijai jānodrošina, ka pakalpojums vai produkts, par kuru noslēgts līgums vai veikts iepirkums, atbilst piemērojamām prasībām.

b)

Ja sertificētā organizācija slēdz līgumu, lai daļu no savām darbībām uzticētu citai organizācijai, kas saskaņā ar šo daļu nav sertificēta šādu darbību veikšanai, nolīgtā organizācija darbojas ar pasūtītājas organizācijas apstiprinājuma. Pasūtītāja organizācija nodrošina, ka kompetentā iestāde var piekļūt nolīgtajai organizācijai, lai noteiktu pastāvīgu atbilstību piemērojamām prasībām.

ORA.GEN.210   Prasības personālam

a)

Organizācija norīko atbildīgo vadītāju, kas ir pilnvarots nodrošināt, lai visām darbībām būtu finansējums un tās tiktu veiktas saskaņā ar piemērojamām prasībām. Atbildīgais vadītājs atbild par efektīvas pārvaldības sistēmas izveidi un uzturēšanu.

b)

Organizācija norīko personu vai personu grupu, kas gādā par organizācijas pastāvīgu atbilstību piemērojamām prasībām. Šī(-īs) persona(-as) ir tieši pakļauta(-as) atbildīgajam vadītājam.

c)

Organizācijā jābūt pietiekami daudz kvalificētiem darbiniekiem, lai plānotos uzdevumus un darbības varētu veikt saskaņā ar piemērojamām prasībām.

d)

Organizācija uztur attiecīgu uzskaiti par pieredzi, kvalifikāciju un apmācību, lai pierādītu atbilstību c) apakšpunktam.

e)

Organizācija nodrošina, ka visi tās darbinieki pārzina ar savu pienākumu izpildi saistītos noteikumus un procedūras.

ORA.GEN.215   Prasības telpām

Organizācijai ir jābūt telpām, kur visus ieplānotos uzdevumus un darbības var veikt un vadīt saskaņā ar piemērojamām prasībām.

ORA.GEN.220   Uzskaite

a)

Organizācija izveido dokumentu uzskaites sistēmu, lai atbilstīgi uzglabātu un uzticami izsekotu visas izstrādātās darbības, īpaši visus ORA.GEN.200. punktā norādītos elementus.

b)

Uzskaites dokumentu formāts ir noteikts organizācijas procedūrās.

c)

Dokumenti jāuzglabā tā, lai tos pasargātu no bojājumiem, izmaiņām un zādzībām.

ATO APAKŠDAĻA

APSTIPRINĀTAS MĀCĪBU ORGANIZĀCIJAS

I   SADAĻA

Vispārīga informācija

ORA.ATO.100   Darbības joma

Šajā apakšdaļā noteiktas prasības organizācijām, kas nodrošina apmācību pilotu apliecību un saistīto kvalifikācijas atzīmju un sertifikātu saņemšanai.

ORA.ATO.105   Pieteikšanās

a)

Pretendenti, kas iesnieguši pieteikumu, lai saņemtu apstiprinātas mācību organizācijas (ATO) sertifikātu, kompetentajai iestādei nodrošina

1)

šādu informāciju:

i)

mācību organizācijas nosaukumu un adresi;

ii)

ieplānoto darbības sākšanas datumu;

iii)

mācību kursa vadītāju (HT), lidojumu instruktoru, trenažiera instruktoru un teorētisko mācību instruktoru personas datus un kvalifikācijas informāciju;

iv)

mācību norises lidlauka(-u) un/vai ekspluatācijas objekta(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es);

v)

sarakstu ar mācību lidojumiem izmantojamiem gaisa kuģiem, norādot gaisa kuģa grupu, kategoriju vai tipu, reģistrāciju, īpašniekus un lidojumderīguma sertifikāta kategoriju, ja piemērojams;

vi)

sarakstu ar lidojumu simulācijas trenažieru iekārtām (FSTD), ko mācību organizācija plāno izmantot, ja piemērojams;

vii)

mācību organizācijas plānoto apmācības veidu un attiecīgo mācību programmu; un

2)

darbības un mācību rokasgrāmatas.

b)

Izmēģinājumu lidojumu mācību organizācijas. Neskarot a) apakšpunkta 1. punkta iv) un v) apakšpunkta noteikumus, mācību organizācija, kas nodrošina lidojuma pārbaudes apmācību, sniedz tikai šādu informāciju:

1)

mācību norises galvenā lidlauka(-u) un/vai ekspluatācijas objekta(-u) nosaukumu(-us) un adresi(-es); un

2)

izmēģinājumu lidojumu apmācībai izmantoto gaisa kuģu tipu vai kategoriju.

c)

Mainot sertifikātu, pieteikuma iesniedzēji kompetentajai iestādei iesniedz attiecīgo a) apakšpunktā norādīto informāciju un dokumentus.

ORA.ATO.110   Prasības personālam

a)

Ir jāieceļ mācību kursa vadītājs. Mācību kursa vadītājam jābūt plašai pieredzei kā instruktoram tajās jomās, kas saistītas ar ATO nodrošināto apmācību, un šai personai jābūt arī atbilstīgām vadītāja spējām.

b)

Mācību kursa vadītāja pienākumi:

1)

panākt, lai nodrošinātā apmācība atbilstu FCL daļas prasībām un – izmēģinājumu lidojumu apmācības gadījumā – attiecīgajām 21. daļas prasībām, un lai būtu izveidota mācību programma;

2)

nodrošināt gaisa kuģī vai lidojumu simulācijas trenažieru iekārtā (FSTD) veikto mācību lidojumu un teorētisko mācību veiksmīgu integrēšanu; un

3)

uzraudzīt katra studenta progresu.

c)

Teorētisko mācību instruktoriem:

1)

jābūt praktiskai pieredzei aviācijā, kas attiecas uz nodrošināto apmācību, un jābūt pabeigtiem apmācības metožu mācību kursiem; vai

2)

jābūt iepriekšējai pieredzei teorētisko zināšanu pasniegšanā un piemērotām teorētiskām zināšanām par tematu, kādā viņi sniedz teorētiskās zināšanas.

d)

Lidojumu instruktoriem un trenažiera instruktoriem jābūt kvalifikācijai atbilstīgi FCL daļas prasībām apmācības jomā, kuru viņi nodrošina.

ORA.ATO.120   Uzskaite

Šādi dokumenti ir jāuzglabā vismaz 3 gadus pēc apmācības pabeigšanas:

a)

informācija par katram apmācību dalībniekam nodrošināto apmācību uz zemes, mācību lidojumos un apmācību lidojumu simulācijas trenažieros;

b)

instruktoru sagatavoti sīki izstrādāti un regulāri progresa ziņojumi ar novērtējumu un regulāri progresa ziņojumi par pārbaudes lidojumiem un uz zemes veiktiem eksāmeniem; un

c)

informācija par apmācību dalībnieku apliecībām un saistītajām kvalifikācijas atzīmēm un sertifikātiem, tostarp par veselības apliecību un kvalifikācijas atzīmju derīguma termiņu.

ORA.ATO.125   Mācību programma

a)

Katram piedāvātajam kursa veidam izstrādā mācību programmu.

b)

Mācību programmai jāatbilst FCL daļas prasībām un izmēģinājumu lidojumu gadījumā – 21. daļas prasībām.

ORA.ATO.130   Mācību rokasgrāmata un darbības rokasgrāmata

a)

ATO izveido un uztur mācību rokasgrāmatu un darbības rokasgrāmatu ar informāciju un instrukcijām, kas darbiniekiem nodrošina iespēju veikt viņu pienākumus un mācību dalībniekiem sniedz norādes par to, kā panākt atbilstību apmācības prasībām.

b)

ATO nodrošina, ka darbiniekiem un vajadzības gadījumā apmācību dalībniekiem ir pieejama mācību rokasgrāmatas, darbības rokasgrāmatas un ATO apstiprināšanas dokumentu informācija.

c)

Ja ATO nodrošina izmēģinājumu lidojumu apmācību, darbības rokasgrāmatai jāatbilst 21. daļā noteiktajām prasībām par izmēģinājumu lidojumu darbības rokasgrāmatu.

d)

Darbības rokasgrāmatā saskaņā ar ORO daļas prasībām jānosaka lidojuma laika ierobežošanas shēmas lidojumu instruktoriem, tostarp maksimāli pieļaujamais lidojuma ilgums, maksimāli pieļaujamais lidojuma ilgums, veicot darba pienākumus, un minimālais atpūtas laiks, pildot instruktora pienākumus.

ORA.ATO.135   Mācību gaisa kuģis un FSTD

a)

ATO izmanto piemērotu mācību gaisa kuģu floti vai FSTD iekārtas, kas atbilst paredzētajiem mācību kursiem.

b)

ATO nodrošina apmācību FSTD iekārtās tikai pēc tam, kad kompetentajai iestādei tā ir pierādījusi:

1)

ka FSTD specifikācijas atbilst attiecīgajai mācību programmai;

2)

ka izmantotās FSTD atbilst FCL daļas prasībām;

3)

ka pilnīgie lidojumu trenažieri (FFS) pienācīgi atbilst attiecīgo gaisa kuģu tipam; un

4)

ka ir ieviesta sistēma, ar kuru atbilstīgi uzraudzīt FSTD izmaiņas un nodrošināt, ka šīs izmaiņas neietekmē mācību programmas piemērotību.

c)

Ja prasmju pārbaudei izmantotā gaisa kuģa tips atšķiras no vizuālo lidojumu apmācībai izmantotā FFS tipa, maksimālais kredītpunktu skaits jāierobežo līdz tam skaitam, kāds attiecīgajā mācību lidojumu programmā tiek piešķirts par lidojumu un navigācijas procedūru trenažieri II (FNPT II) lidmašīnās un FNPT II/III – helikopteros.

d)

Izmēģinājumu lidojumu mācību organizācijas. Izmēģinājumu lidojumu apmācībā izmantotajam gaisa kuģim atbilstīgi apmācības mērķim jābūt aprīkotam ar lidojuma pārbaudes instrumentiem.

ORA.ATO.140   Lidlauki un ekspluatācijas vietas

Nodrošinot mācību lidojumus gaisa kuģī, ATO izmanto lidlaukus vai ekspluatācijas vietas ar piemērotām iekārtām un apstākļiem, lai nodrošinātu apmācību attiecīgajiem manevriem, ņemot vērā noteiktās apmācības veidu un izmantotā gaisa kuģa kategoriju un tipu.

ORA.ATO.145   Apmācības priekšnosacījumi

a)

ATO nodrošina, lai studenti izpildītu visus apmācības priekšnoteikumus, kas paredzēti medicīniskajā daļā, FCL daļā un, ja piemērojams, datos, kas noteikti saskaņā ar 21. daļu.

b)

Ja ATO nodrošina izmēģinājumu lidojumu apmācību, studentiem jāizpilda visi 21. daļā paredzētie apmācības priekšnoteikumi.

ORA.ATO.150   Apmācība trešajās valstīs

Ja ATO ir apstiprināta nodrošināt apmācību instrumentālo lidojumu kvalifikācijas (IR) saņemšanai trešajās valstīs:

a)

pirms IR prasmju pārbaudes mācību programmā jābūt aklimatizācijas lidojumiem vienā no dalībvalstīm; un

b)

IR prasmju pārbaude jāveic kādā no dalībvalstīm.

II   SADAĻA

Papildu prasības ATO, kas nodrošina apmācību CPL, MPL un ATPL, kā arī saistīto kvalifikācijas atzīmju un sertifikātu saņemšanai

ORA.ATO.210   Prasības personālam

a)

Mācību kursa vadītājs (HT). Izņemot ATO, kas nodrošina izmēģinājumu lidojumu apmācību, ieceltajam mācību kursa vadītājam jābūt plašai apmācības pieredzei kā instruktoram profesionāla pilota apliecības saņemšanai un pieredzei apmācības nodrošināšanā saistīto kvalifikācijas atzīmju vai sertifikātu saņemšanai.

b)

Vecākais lidojumu instruktors (CFI). ATO, kas nodrošina lidojumu apmācību, ieceļ CFI, kurš atbild par mācību lidojumu un trenažieru instruktoru uzraudzību un visu mācību lidojumu un lidojumu simulācijas apmācības standartizāciju. CFI jābūt augstākā līmeņa profesionālā pilota apliecībai un attiecīgām kvalifikācijas atzīmēm atbilstoši vadītajiem mācību lidojumu kursiem, kā arī instruktora sertifikātam, kas dod tiesības sniegt apmācību vismaz vienā no nodrošinātājiem apmācību kursiem.

c)

Vecākais teorētisko zināšanu pasniedzējs (CTKI). ATO, kas nodrošina teorētisko zināšanu apmācību, ieceļ CTKI, kurš atbild par visu teorētisko zināšanu pasniedzēju uzraudzību un visu teorētisko zināšanu apmācības standartizāciju. CTKI jābūt plašai pieredzei kā teorētisko zināšanu pasniedzējam jomās, kas saistītas ar ATO paredzēto apmācību.

ORA.ATO.225   Mācību programma

a)

Mācību programmā lidojumu un teorētiskā apmācība ir sadalīta pa nedēļām vai posmiem, tajā ir standarta uzdevumi un mācību programmas kopsavilkums.

b)

Mācību programmas saturs un rezultāti ir norādīti mācību rokasgrāmatā.

ORA.ATO.230   Mācību rokasgrāmata un darbības rokasgrāmata

a)

Mācību rokasgrāmatā norāda katra apmācību posma standartus, uzdevumus un mērķus, kas studentiem jāievēro, un kas attiecas uz šādiem tematiem:

apmācību plāns,

instruktāža un mācību lidojumi,

lidojumu apmācība ar FSTD, ja piemērojams,

teorētisko zināšanu apmācība.

b)

Darbības rokasgrāmatā jābūt attiecīgai informācijai konkrētām darbinieku grupām, piemēram, lidojumu instruktoriem, trenažieru instruktoriem un ekspluatācijas un tehniskās apkopes darbiniekiem, un tajā jāiekļauj vispārīgā, tehniskā, ar maršrutiem un darbinieku apmācību saistītā informācija.

III   SADAĻA

papildu prasības ATO, kas nodrošina īpašu veidu apmācību

1.   nodaļa

Tālmācības kursi

ORA.ATO.300   Vispārīga informācija

ATO var tikt pilnvarota vadīt modulāras apmācību programmas, izmantojot tālmācību, šādos gadījumos:

a)

teorētisko zināšanu apmācības modulārie kursi;

b)

papildu teorētisko zināšanu apmācība kategorijas vai tipa kvalifikācijas atzīmes saņemšanai; vai

c)

teorētisko zināšanu apmācība, kas apstiprināta pirms iestāšanās, daudzdzinēju helikoptera pirmā tipa kvalifikācijas atzīmes iegūšanai.

ORA.ATO.305   Apmācība klasē

a)

Apmācība klasē jāiekļauj katrā mācību priekšmetā kā modulāro tālmācības kursu elements.

b)

Faktiskais klases nodarbību laiks nedrīkst būt mazāks par 10 % no apmācību kopējā laika.

c)

Tālab jānodrošina, lai ATO galvenajā uzņēmējdarbības vietā vai jebkurā citā piemērotā vietā būtu pieejamas teorētisko mācību telpas.

ORA.ATO.310   Instruktori

Visiem instruktoriem pilnībā jāpārzina tālmācības kursu programmas prasības.

2.   nodaļa

Mācības bez prakses lidmašīnā

ORA.ATO.330   Vispārīga informācija

a)

Atļauju nodrošināt mācības bez prakses lidmašīnā (ZFTT), kā norādīts FCL daļā, piešķir tikai tām ATO, kam arī ir komerciālā gaisa transporta ekspluatācijas tiesības, vai ATO, kam ir īpaša vienošanās ar komerciālā gaisa transporta ekspluatantiem.

b)

Atļauju nodrošināt ZFTT piešķir tikai tiem ekspluatantiem, kam ir vismaz 90 dienu ekspluatācijas pieredze attiecīgā tipa lidmašīnā.

c)

Ja ZFTT apmācību nodrošina ATO, kam ir īpaša vienošanās ar ekspluatantu, prasības par 90 dienu ekspluatācijas pieredzi nav spēkā, ja papildu pacelšanās un nosēšanās procesos iesaistītajam tipa kvalifikācijas instruktoram (TRI(A)) saskaņā ar ORO daļas ir pieredze attiecīgā lidmašīnas tipa ekspluatācijā.

ORA.ATO.335   Pilnīgi lidojumu trenažieri

a)

FFS, kas apstiprināti izmantošanai ZFTT apmācībā, jābūt darba kārtībā saskaņā ar ATO pārvaldības sistēmas kritērijiem.

b)

FFS imitācijas un vizuālajai sistēmai jābūt pilnīgā darba kārtībā saskaņā ar FSTD piemērojamām sertifikācijas specifikācijām, kā noteikts ORA.FSTD.205. punktā.

3.   nodaļa

Kursi daudzpilotu apkalpes pilota apliecības (MPL) saņemšanai

ORA.ATO.350   Vispārīga informācija

Tiesības vadīt MPL integrētos mācību kursus un MPL instruktoru kursus piešķir tikai tām ATO, kam ir komerciālā gaisa transporta ekspluatācijas tiesības vai kam ir īpaša vienošanās ar komerciālā gaisa transporta ekspluatantu.

4.   nodaļa

Lidotāju izmēģinātāju apmācība

ORA.ATO.355   Izmēģinājumu lidojumu mācību organizācijas

a)

ATO, kam atļauts nodrošināt izmēģinājumu lidojumu apmācību 1. vai 2. kategorijas izmēģinājumu lidojumu kvalifikācijas atzīmes saņemšanai saskaņā ar FCL daļu, var paplašināt savas tiesības, lai varētu nodrošināt arī citu kategoriju izmēģinājuma lidojumu apmācību un izmēģinājumu lidojumu personāla apmācību, ja:

1)

ir izpildītas 21. daļas attiecīgās prasības; un

2)

ir īpaša vienošanās starp ATO un 21. daļai noteikumiem atbilstīgu organizāciju, kas ir pieņēmusi darbā vai plāno pieņemt darbā šādus darbiniekus.

b)

Apmācību dokumentos jābūt apmācību dalībnieku rakstītiem ziņojumiem, kā noteikts mācību programmā, tostarp vajadzības gadījumā ar izmēģinājumu lidojumu veidu saistīto datu apstrādei un dokumentēto parametru analīzei.

FSTD APAKŠNODAĻA

PRASĪBAS ORGANIZĀCIJĀM, KAS IZMANTO LIDOJUMU SIMULĀCIJAS TRENAŽIERU IEKĀRTAS (FSTD), UN FSTD KVALIFIKĀCIJAI

I   SADAĻA

Prasības organizācijām, kas izmanto FSTD

ORA.FSTD.100   Vispārīga informācija

a)

FSTD kvalifikācijas sertifikāta pretendents kompetentajai iestādei pierāda, ka ir izveidojis pārvaldības sistēmu saskaņā ar II sadaļas ORA.GEN.200. punktu. Šiem pierādījumiem jāapliecina, ka pretendentam ir tiešas vai līguma ceļā iegūtas iespējas uzturēt noteiktajam FSTD kvalifikācijas līmenim raksturīgos darbības rādītājus, funkcijas un īpatnības, kā arī kontrolēt FSTD uzstādīšanu.

b)

Ja pretendentam ir kvalifikācijas sertifikāts, kas izdots saskaņā ar šo daļu, detalizētas FSTD specifikācijas ir jāiekļauj:

1)

ATO sertifikāta noteikumos vai

2)

AOC turētājam – mācību rokasgrāmatā.

ORA.FSTD.105    FSTD kvalifikācijas uzturēšana

a)

Lai uzturētu spēkā FSTD kvalifikāciju, FSTD kvalifikācijas sertifikāta turētajam pēc tās saņemšanas 12 mēnešu laikā jāizpilda visas galvenajā kvalifikācijas pārbaužu rokasgrāmatā (MQTG) iekļautās pārbaudes, kā arī visas funkcionālās un subjektīvās pārbaudes.

b)

Jānorāda rezultātu iegūšanas datums, rezultāti jāapzīmē kā analizēti un novērtēti, un tie jāuzglabā saskaņā ar ORA.FSTD.240. punktu, lai pierādītu, ka tiek uzturēta atbilstība FSTD standartiem.

c)

Jāizveido konfigurācijas kontroles sistēma, lai nodrošinātu kvalificētās FSTD aparatūras un programmatūras pastāvīgu integritāti.

ORA.FSTD.110   Pārveidojumi

a)

FSTD kvalifikācijas sertifikāta turētājam jāizveido un jāuztur sistēma, ar kuru noteikt un izvērtēt visus tā ekspluatētajai FSTD veiktus būtiskus pārveidojumus, jo īpaši:

1)

visus gaisa kuģa pārveidojumus, kas ir nozīmīgi attiecībā uz apmācību, eksaminēšanu un pārbaudēm, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav paredzēti lidojumderīguma direktīvā; un

2)

visus FSTD pārveidojumus, tostarp imitācijas un vizuālo sistēmu pārveidojumus, ja tie ir nozīmīgi attiecībā uz apmācību, eksaminēšanu un pārbaudēm, piemēram, datu pārskatīšanas gadījumā.

b)

FSTD aparatūras un programmatūras pārveidojumi, kas ietekmē darbu ar sistēmām, tās darbības rādītājus un ekspluatāciju, vai jebkādi imitācijas vai vizuālajai sistēmai veikti būtiski pārveidojumi ir jānovērtē, lai noteiktu to ietekmi uz sākotnējiem kvalifikācijas kritērijiem. Organizācija sagatavo visu ietekmēto apstiprināšanas pārbaužu grozījumus. Organizācija pārbauda FSTD atbilstību jaunajiem kritērijiem.

c)

Organizācija iepriekš informē kompetento iestādi par visām būtiskajām izmaiņām, lai noteiktu, vai pārbaudes ir veiktas apmierinoši. Kompetentā iestāde nosaka, vai pēc pārveidojumu veikšanas FSTD ir īpaši jānovērtē pirms tās atkārtotas izmantošanas apmācībā.

ORA.FSTD.115   Uzstādīšana

a)

FSTD kvalifikācijas sertifikāta turētājs nodrošina, ka:

1)

FSTD tiek uzglabāta piemērotā vidē, kur iespējama droša un uzticama izmantošana;

2)

visi FSTD lietotāji un tehniskās apkopes darbinieki ir instruēti par FSTD drošību, lai ārkārtas gadījumā pārzinātu FSTD drošības aprīkojumu un procedūras; un

3)

FSTD un tās uzstādīšanai jāatbilst vietējiem veselības aprūpes un drošības noteikumiem.

b)

Vismaz reizi gadā jāpārbauda FSTD drošības funkcijas, piemēram, ārkārtas apturēšanas un ārkārtas apgaismojuma ierīces, un jādokumentē pārbaudes rezultāti.

ORA.FSTD.120   Papildaprīkojums

Ja FSTD ir pievienots papildaprīkojums, pat ja tas nav nepieciešams kvalifikācijai, kompetentā iestāde novērtē šo papildaprīkojumu, lai pārliecinātos, vai tas nerada negatīvu ietekmi uz apmācības kvalitāti.

II   SADAĻA

FSTD kvalifikācijas prasības

ORA.FSTD.200   Pieteikšanās uz FSTD kvalifikāciju

a)

Uz FSTD kvalifikācijas sertifikātu jāpiesakās tādā formā un veidā, kā noteikusi kompetentā iestāde:

1)

pamatinstrumentu trenažieru iekārtu (BITD) gadījumā pieteikumu iesniedz BITD ražotājs;

2)

visos citos gadījumos pieteikumu iesniedz organizācija, kas plāno izmantot FSTD.

b)

Sākotnējās kvalifikācijas pretendenti iesniedz kompetentajai iestādei dokumentus, kas pierāda, kā pretendenti nodrošinās atbilstību šīs regulas prasībām. Šajos dokumentos jābūt izstrādātai procedūrai, ar kuras palīdzību nodrošināt atbilstību ORA.GEN.130. un ORA.FSTD.230. punkta prasībām.

ORA.FSTD.205    FSTD sertifikācijas specifikācijas

a)

Aģentūra saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 19. pantu izdod sertifikācijas specifikācijas kā standarta līdzekli, ar kuru pierādīt FSTD atbilstību Regulas (EK) Nr. 216/2008 III pielikuma pamatprasībām.

b)

Šīm sertifikācijas specifikācijām jābūt pietiekami detalizētām un precīzām, lai pretendentiem norādītu, kādi ir kvalifikācijas izdošanas nosacījumi.

ORA.FSTD.210   Kvalifikācijas pamats

a)

FSTD kvalifikācijas sertifikāta izdošanas pamatā ir šādi elementi:

1)

Aģentūras noteiktas sertifikācijas specifikācijas, kas ir spēkā tajā datumā, kad tiek iesniegts pieteikums par sākotnējo kvalifikāciju;

2)

datos noteiktie gaisa kuģa validācijas dati, kas apstiprināti saskaņā ar 21. daļu, ja piemērojams; un

3)

īpaši nosacījumi, kurus kompetentā iestāde nosaka, ja attiecīgajās sertifikācijas specifikācijās nav piemērotu vai atbilstīgu FSTD standartu, jo FSTD ir novatoriskas funkcijas vai funkcijas, kas atšķiras no tām, ar kurām pamatotas piemērojamās sertifikācijas specifikācijas.

b)

Kvalifikācijas pamats ir piemērojams FSTD atkārtotajām kvalifikācijām, ja vien netiek mainīta FSTD kategorija.

ORA.FSTD.225   Derīguma laiks un derīguma uzturēšana

a)

Pilnīgu lidojumu trenažieru (FFS), lidojumu trenažieru iekārtu (FTD) vai lidojumu un navigācijas procedūru trenažieru (FNPT) kvalifikācija paliek spēkā, kamēr:

1)

FSTD un organizācija, kas to ekspluatē, atbilst piemērojamām prasībām;

2)

saskaņā ar ORA.GEN.140. punktu kompetentajai iestādei tiek nodrošināta piekļuve organizācijai, lai varētu izvērtēt organizācijas atbilstību Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumu attiecīgajām prasībām; un

3)

kvalifikācijas sertifikāts nav atcelts vai anulēts.

b)

Šo ARA.FSTD.120. punkta b) apakšpunkta 1. punktā noteikto 12 mēnešu periodu var pagarināt līdz ne vairāk par 36 mēnešiem šādos apstākļos:

1)

ja FSTD ir veikts sākotnējais novērtējums un vismaz viens atkārtots novērtējums un novērtējumos ir konstatēta FSTD atbilstība kvalifikācijas pamatam;

2)

ja FSTD kvalifikācijas sertifikāta turētājs iepriekšējos 36 mēnešos ir saņēmis sekmīgus regulējošās iestādes sniegtos FSTD novērtējumus;

3)

ja kompetentā iestāde ik pēc 12 mēnešiem veic oficiālu organizācijas atbilstības uzraudzības sistēmas revīziju, kā noteikts ORA.GEN.200. punkta a) apakšpunkta 6. punktā; un

4)

ja organizācijas norīkotā persona, kam ir atbilstīga pieredze, pārskata kvalifikācijas pārbaužu rokasgrāmatas (QTG) periodiskos atjauninājumus, ik pēc 12 mēnešiem veic attiecīgās funkcionālās un subjektīvās pārbaudes un paziņo to rezultātus kompetentajai iestādei.

c)

BITD kvalifikācija ir spēkā, kamēr kompetentā iestāde saskaņā ar ARA.FSTD.120. punktu regulāri novērtē atbilstību piemērojamām kvalifikācijas pamatprasībām.

d)

Atceltie vai anulētie FSTD kvalifikācijas sertifikāti ir jānosūta kompetentajai iestādei.

ORA.FSTD.230   Kvalificētu FSTD izmaiņas

a)

FSTD kvalifikācijas sertifikāta turētājs kompetento iestādi informē par visām ierosinātajām izmaiņām FSTD, piemēram:

1)

būtiskiem pārveidojumiem;

2)

FSTD pārvietošanu; un

3)

FSTD izmantošanas pārtraukšanu.

b)

Paaugstinot FSTD kvalifikācijas līmeni, organizācija kompetentajai iestādei iesniedz pieteikumu par novērtējuma līmeņa paaugstināšanu. Organizācija veic visas pieprasītajam kvalifikācijas līmenim atbilstīgās pārbaudes. Iepriekšējo novērtējumu rezultātus nevar izmantot FSTD darbības rādītāju apstiprināšanai attiecībā uz līmeņa paaugstināšanu.

c)

Pārvietojot FSTD, organizācija informē kompetento iestādi pirms plānotās darbības veikšanas, norādot saistīto pasākumu grafiku.

Pirms FSTD izmantošanas atsākšanas jaunajā vietā organizācijai jāveic vismaz trešdaļa no validācijas pārbaudēm, kā arī funkcionālās un subjektīvās pārbaudes, lai pārliecinātos, ka FSTD veiktspēja atbilst sākotnējiem kvalifikācijas standartiem. Pārbaužu dokumentācija jāuzglabā kopā ar FSTD dokumentiem, lai kompetentā iestāde varētu tos izskatīt.

Kompetentā iestāde var veikt FSTD novērtējumu pēc iekārtas pārvietošanas. Novērtējumam jāatbilst FSTD sākotnējās kvalifikācijas pamatprasībām.

d)

Ja organizācija plāno uz ilgāku laiku pārtraukt FSTD aktīvu izmantošanu, tai jāinformē kompetentā iestāde un jānosaka piemēroti kontroles pasākumi uz laiku, kamēr FSTD ir neaktīva.

Organizācija ar kompetento iestādi vienojas par izmantošanas pārtraukšanas, uzglabāšanas un izmantošanas atjaunošanas plānu, lai nodrošinātu, ka FSTD var atkārtoti izmantot atbilstīgi sākotnējam kvalifikācijas līmenim.

ORA.FSTD.235    FSTD kvalifikācijas nodošana

a)

Ja mainās FSTD ekspluatētāja organizācija, jaunā organizācija iepriekš informē kompetento iestādi, lai vienotos par FSTD nodošanas plānu.

b)

Kompetentā iestāde var veikt novērtējumu saskaņā ar FSTD sākotnējās kvalifikācijas pamatprasībām.

c)

Ja FSTD vairs neatbilst sākotnējās kvalifikācijas pamatprasībām, organizācija iesniedz pieteikumu, lai saņemtu jaunu FSTD kvalifikācijas sertifikātu.

ORA.FSTD.240   Uzskaite

FSTD kvalifikācijas sertifikāta turētājs reģistrē:

a)

visus dokumentus, kas apraksta un pierāda FSTD sākotnējās kvalifikācijas pamatprasības un līmeni, – tie jāuzglabā visu FSTD darbmūžu; un

b)

visus periodiskos dokumentus un ziņojumus par katru FSTD un par atbilstības uzraudzības pasākumiem – tie jāuzglabā vismaz 5 gadus.

AeMC APAKŠDAĻA

AVIĀCIJAS MEDICĪNAS CENTRI

I   SADAĻA

Vispārīga informācija

ORA.AeMC.105   Darbības joma

Šajā apakšdaļā noteiktas papildu prasības, kas organizācijai jāizpilda, lai tā varētu saņemt vai pagarināt apstiprinājumu darboties kā aviācijas medicīnas centrs (AeMC) un izdot veselības apliecības, tostarp sākotnējās 1. kategorijas veselības apliecības.

ORA.AeMC.115   Pieteikšanās

AeMC sertifikātu pretendentiem:

a)

jāatbilst MED.D.005. punkta prasībām; un

b)

papildus ORA.GEN.115. punktā pieprasītajai organizācijas apstiprināšanas dokumentācijai jāsniedz informācija par saistību vai sadarbību ar noteiktām slimnīcām vai medicīnas iestādēm gadījumiem, kad nepieciešama specializēta veselības pārbaude.

ORA.AeMC.135   Derīguma uzturēšana

AeMC sertifikātu izdod uz neierobežotu laiku. Tas ir spēkā, kamēr tā turētājs un organizācijas personas, kas veic aviācijas medicīnas pārbaudes:

a)

atbilst MED.D.005. punkta prasībām un

b)

nodrošina pastāvīgu pieredzi, katru gadu veicot pietiekamu 1. kategorijas veselības pārbaužu skaitu.

II   SADAĻA

Pārvaldība

ORA.AeMC.200   Pārvaldības sistēma

AeMC izveido un uztur pārvaldības sistēmu ar ORA.GEN.200. punktā minētajiem elementiem, kā arī šādus procesus:

a)

veselības stāvokļa pārbaudes procesu saskaņā ar MED daļu; un

b)

pastāvīgu medicīniskās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanas procesu.

ORA.AeMC.210   Prasības personālam

a)

AeMC jābūt:

1)

aviācijas medicīnas ekspertam (AME), kas iecelts par AeMC vadītāju un ir tiesīgs izdot 1. kategorijas veselības apliecības un kam ir pietiekama pieredze aviācijas medicīnā, lai pildītu pienākumus; un

2)

pietiekamam kvalificētu AME un citu tehnisko darbinieku un ekspertu skaitam.

b)

AeMC vadītājs atbild par veselības pārbaužu rezultātu koordināciju, kā arī par ziņojumu, sertifikātu un sākotnējo 1. kategorijas veselības apliecību parakstīšanu.

ORA.AeMC.215   Prasības attiecībā uz iekārtām

AeMC jābūt aprīkotam ar pienācīgām medicīniski tehniskajām iekārtām, lai veiktu nepieciešamās aviācijas medicīniskās veselības pārbaudes saskaņā ar apstiprinātajām tiesībām.

ORA.AeMC.220   Uzskaite

Papildus ORA.GEN.220. punktā noteiktajai uzskaites sistēmai aviācijas medicīnas centrs (AeMC):

a)

vismaz 10 gadus kopš pēdējās veselības pārbaudes datuma uzglabā dokumentāciju par veselības pārbaudēm un veselības pārbaužu rezultātu novērtējumiem, kas veikti veselības apliecību izdošanas, pagarināšanas vai atjaunošanas nolūkā, kā arī veselības pārbaužu un novērtējumu rezultātus; un

b)

visu medicīnisko dokumentāciju uzglabā, pastāvīgi ievērojot medicīnisko datu konfidencialitāti.


(1)  OV L 167, 4.7.2003., 23. lpp.

(2)  OV L 295, 12.11.2010., 35. lpp.

(3)  OV L 167, 4.7.2003., 23. lpp.

(4)  OV L 294, 13.11.2007., 3. lpp.

(5)  OV L 295, 14.11.2007., 7. lpp.