17.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 78/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 232/2012

(2012. gada 16. marts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz hinolīna dzeltenā (E 104), saulrieta dzeltenā FCF/oranždzeltenā S (E 110) un kumača 4R, košenila sarkanā A (E 124) izmantošanas nosacījumiem un daudzumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā noteikts Eiropas Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts un šo pārtikas piedevu izmantošanas nosacījumi.

(2)

Hinolīna dzeltenais (E 104), saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S (E 110) un kumačs 4R, košenila sarkanais A (E 124) ir pārtikas krāsvielas, ko patlaban atļauts izmantot un kas iekļautas Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma sarakstā. Pašreizējā atļaujā ir ņemtas vērā pieļaujamās diennakts devas (PDD), ko 1983. gadā noteikusi Pārtikas zinātniskā komiteja (PZK) (2).

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “Iestāde”) 2009. gada 23. septembrī sniedza atzinumu (3) saistībā ar hinolīna dzeltenā (E 104) kā pārtikas piedevas drošuma atkārtotu novērtējumu. Minētajā atzinumā Iestāde iesaka pazemināt attiecīgās pārtikas krāsvielas PDD no 10 mg/kg ķermeņa svara diennaktī uz 0,5 mg/kg ķermeņa svara diennaktī. Turklāt Iestāde uzskata, ka detalizētās iedarbības aplēses (Tier 2 un Tier 3) kopumā diezgan lielā mērā pārsniedz pārskatīto PDD, kas ir 0,5 mg/kg ķermeņa svara diennaktī. Tāpēc ir lietderīgi grozīt hinolīna dzeltenā (E 104) izmantošanas nosacījums un daudzumus, lai nodrošinātu, ka Iestādes ieteiktā jaunā PDD netiek pārsniegta.

(4)

Iestāde 2009. gada 27. septembrī sniedza atzinumu (4) saistībā ar saulrieta dzeltenā FCF/oranždzeltenā S (E 110) kā pārtikas piedevas drošuma atkārtotu novērtējumu. Minētajā atzinumā Iestāde iesaka pazemināt saulrieta dzeltenā FCF/oranždzeltenā S (E 110) PDD no 2,5 uz 1 mg/kg ķermeņa svara diennaktī. Turklāt Iestāde uzskata, ka detalizētās iedarbības aplēses (Tier 3) kopumā diezgan lielā mērā pārsniedz pārskatīto pagaidu PDD, kas ir 1 mg/kg ķermeņa svara diennaktī bērniem augsta patēriņa grupā. Tāpēc ir lietderīgi grozīt saulrieta dzeltenā FCF/oranždzeltenā S (E 110) izmantošanas nosacījums un daudzumus, lai nodrošinātu, ka Iestādes ieteiktā jaunā pagaidu PDD netiek pārsniegta.

(5)

Iestāde 2009. gada 23. septembrī sniedza atzinumu (5) saistībā ar kumača 4R, košenila sarkanā A (E 124) kā pārtikas piedevas drošuma atkārtotu novērtējumu. Minētajā atzinumā Iestāde iesaka pazemināt attiecīgās pārtikas krāsvielas PDD no 4 mg/kg ķermeņa svara diennaktī uz 0,7 mg/kg ķermeņa svara diennaktī. Turklāt Iestāde uzskata, ka detalizētās iedarbības aplēses (Tier 3) kopumā diezgan lielā mērā pārsniedz pārskatīto PDD, kas ir 0,7 mg/kg ķermeņa svara diennaktī bērniem augsta patēriņa grupā. Tāpēc ir lietderīgi grozīt Kumača 4R, košenila sarkanā A (E 124) izmantošanas nosacījums un daudzumus, lai nodrošinātu, ka Iestādes ieteiktā jaunā PDD netiek pārsniegta.

(6)

Šīs vielas ir jāsvītro no II pielikuma C daļas 3. punktā (III grupā) uzskaitīto vielu saraksta. Tomēr būtu jāsaglabā kombinētais maksimālais daudzums, šīs vielas izmantojot kopā ar pārējām III grupas vielām

(7)

Lai samazinātu iedarbību zem ieteiktās PDD, būtu jāpārskata maksimālie daudzumi. Konkrēti tie būtu jāsamazina, piemērojot koeficientu, kas ir vienāds ar paredzētās diennakts devas samazinājuma koeficientu. Būtu jāatļauj atsevišķi izņēmumi ar lielākiem daudzumiem dažiem tradicionāliem produktiem, kas būtiski neietekmē iedarbību. Daži noteikumi ir arī svītroti.

(8)

Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Lai pārtikas ražošanas nozarei atvēlētu laiku, kas vajadzīgs, lai pielāgotu ražošanu jaunajiem izmantošanas nosacījumiem un šajā regulā noteiktajiem daudzumiem, ir lietderīgi noteikt pārejas pasākumus.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šo regulu piemēro no 2013. gada 1. jūnija.

Pārtiku, kas satur hinolīna dzelteno (E 104), saulrieta dzelteno FCF/oranždzelteno S (E 110) un kumaču 4R, košenila sarkano A (E 124) un kas likumīgi laista tirgū pirms 2013. gada 1. jūnija, bet neatbilst šīs regulas prasībām, drīkst pārdot, līdz krājumi beidzas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 16. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  Pārtikas zinātniskās komitejas ziņojumi, četrpadsmitā sērija, 1983. gads.

(3)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient sources added to Food (ANS) on a request from the Commission related to the re-evaluation on the safety of Quinoline Yellow (E 104) when used as a food additive, The EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

(4)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient sources added to Food (ANS) on a request from the Commission related to the re-evaluation on the safety of Sunset Yellow (E 110) as a food additive, The EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

(5)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient sources added to Food (ANS) on a request from the Commission related to the re-evaluation on the safety of Ponceau 4R as a food additive, The EFSA Journal 2009; 7(11):1328.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza šādi:

1)

C daļas 3. punktā svītro šādas rindas:

“E 104

Hinolīna dzeltenais”

“E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S”

“E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A”

2)

E daļu groza šādi:

a)

03., 05.2., 05.3., 05.4., 07.2. un 14.1.4. kategorijā 25. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(25)

Katras krāsvielas – E 122 un E 155 – daudzums nedrīkst pārsniegt 50 mg/kg vai mg/l”;

b)

1.7.5. kategorijā 33. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(33)

Maksimālais daudzums atsevišķi vai E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e un E 161b kombinācijā”;

c)

04.2.1., 04.2.2., 04.2.3. un 04.2.4.1. kategorijā 34. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(34)

Maksimālais daudzums atsevišķi vai E 120, E 122, E 129, E 131 un E 133 kombinācijā”;

d)

04.2.5.2. un 04.2.5.3. kategorijā 31. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādu:

“(31)

Maksimālais daudzums atsevišķi vai E 120, E 142, E 160d un E 161b kombinācijā”;

e)

9.2. kategorijā 35., 36. un 37. zemsvītras piezīmi aizstāj ar šādām:

“(35)

Maksimālais daudzums atsevišķi vai E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b kombinācijā”;

“(36)

Maksimālais daudzums atsevišķi vai E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b kombinācijā”;

“(37)

Maksimālais daudzums atsevišķi vai E 102, E 120, E 151, E 160e kombinācijā”;

f)

norādītajās pārtikas kategorijās numurētā secībā pievieno šādus ierakstus par E 104, E 110, E 124:

Kategorijas numurs

E numurs

Nosaukums

Maksimālais daudzums

(attiecīgi mg/l vai mg/kg)

Zemsvītras piezīmes

Ierobežojumi/izņēmumi

01.4.

Aromatizēti raudzēti piena produkti, tostarp termiski apstrādāti produkti

E 104

Hinolīna dzeltenais

10

(61)

 

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

5

(61)

 

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

5

(61)

 

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

01.6.3.

Citi krējuma veidi

E 104

Hinolīna dzeltenais

10

(61)

Tikai aromatizētā krējumā

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

5

(61)

Tikai aromatizētā krējumā

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

5

(61)

Tikai aromatizētā krējumā

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

01.7.3.

Ēdama siera miza

E 104

Hinolīna dzeltenais

10

(62)

 

(62)

E 104 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

04.2.4.1.

Augļu un dārzeņu izstrādājumi, izņemot kompotu

E 104

Hinolīna dzeltenais

30

(61)

Tikai mostarda di frutta

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

35

(61)

Tikai mostarda di frutta

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

20

(61)

Tikai mostarda di frutta

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

05.2.

Citi konditorejas izstrādājumi, tostarp elpu atsvaidzinoši mikrosaldumi

E 104

Hinolīna dzeltenais

30

(61)

Izņemot cukurotus augļus un dārzeņus; tradicionālos ar cukuru pārklātos konditorejas izstrādājumos uz riekstu vai kakao bāzes, mandeļu formas vai pamatprodukta formas, kas parasti garāki par 2 cm, ko parasti patērē svinīgos pasākumos, t. i., kāzās, vakarēdienā utt.

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

35

(61)

Izņemot cukurotus augļus un dārzeņus; tradicionālos ar cukuru pārklātos konditorejas izstrādājumos uz riekstu vai kakao bāzes, mandeļu formas vai pamatprodukta formas, kas parasti garāki par 2 cm, ko parasti patērē svinīgos pasākumos, t. i., kāzās, vakarēdienā utt.

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

20

(61)

Izņemot cukurotus augļus un dārzeņus; tradicionālos ar cukuru pārklātos konditorejas izstrādājumos uz riekstu vai kakao bāzes, mandeļu formas vai pamatprodukta formas, kas parasti garāki par 2 cm, ko parasti patērē svinīgos pasākumos, t. i., kāzās, vakarēdienā utt.

E 104

Hinolīna dzeltenais

30

(61)

Tikai cukurotos augļos un dārzeņos

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

10

(61)

Tikai cukurotos augļos un dārzeņos

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

10

(61)

Tikai cukurotos augļos un dārzeņos

E 104

Hinolīna dzeltenais

300

(61)

Tikai tradicionālos ar cukuru pārklātos konditorejas izstrādājumos uz riekstu vai kakao bāzes, mandeļu formas vai pamatprodukta formas, parasti garāki par 2 cm, ko parasti patērē svinīgos pasākumos, t. i., kāzās, vakarēdienā utt.

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

50

(61)

Tikai tradicionālos ar cukuru pārklātos konditorejas izstrādājumos uz riekstu vai kakao bāzes, mandeļu formas vai pamatprodukta formas, kas parasti garāki par 2 cm, ko parasti patērē svinīgos pasākumos, t. i., kāzās, vakarēdienā utt.

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

50

(61)

Tikai tradicionālos ar cukuru pārklātos konditorejas izstrādājumos uz riekstu vai kakao bāzes, mandeļu formas vai pamatprodukta formas, kas parasti garāki par 2 cm, ko parasti patērē svinīgos pasākumos, t. i., kāzās, vakarēdienā utt.

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

05.3.

Košļājamā gumija

E 104

Hinolīna dzeltenais

30

(61)

 

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

10

(61)

 

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

10

(61)

 

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

05.4.

Rotājumi, glazūras un pildījumi, izņemot uz augļiem bāzētus pildījumus, uz kuriem attiecas 4.2.4. kategorija

E 104

Hinolīna dzeltenais

50

(61)

Tikai rotājumos, glazūrās un mērcēs, izņemot pildījumus

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

35

(61)

Tikai rotājumos, glazūrās un mērcēs, izņemot pildījumus

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

55

(61)

Tikai rotājumos, glazūrās un mērcēs, izņemot pildījumus

E 104

Hinolīna dzeltenais

50

(61)

Tikai pildījumos

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

35

(61)

Tikai pildījumos

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

55

(61)

Tikai pildījumos

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

06.6.

Mīklas

E 104

Hinolīna dzeltenais

50

(61)

 

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

35

(61)

 

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

55

(61)

 

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

08.2.3.

Gaļai paredzēti apvalki, pārklājumi un rotājumi

E 104

Hinolīna dzeltenais

50

(61)

Tikai rotājumos un apvalkos, izņemot ēdamus pasturmas apvalkus

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

35

(61)

Tikai rotājumos un apvalkos, izņemot ēdamus pasturmas apvalkus

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

55

(61)

Tikai rotājumos un apvalkos, izņemot ēdamus pasturmas apvalkus

E 104

Hinolīna dzeltenais

10

(62)

Tikai ēdamos apvalkos

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

(62)

E 104 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

09.2.

Pārstrādātas zivis un zivsaimniecības produkti, tostarp gliemji un vēžveidīgie

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

200

(63)

Tikai laša aizstājējos uz Theragra chalcogramma un Pollachius virens bāzes

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

200

(63)

Tikai laša aizstājējos uz Theragra chalcogramma un Pollachius virens bāzes

(63)

E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

09.3.

Zivju ikri

E 104

Hinolīna dzeltenais

200

(61)

Izņemot storu ikrus (kaviāru)

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

200

(61)

Izņemot storu ikrus (kaviāru)

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

200

(61)

Izņemot storu ikrus (kaviāru)

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

12.2.2.

Pikantās garšvielas (seasonings) un garšu pastiprinošas garšvielas (condiments)

E 104

Hinolīna dzeltenais

10

(62)

Tikai pikantajās garšvielās (seasonings), piemēram, karija pulverī, tandoori

(62)

E 104 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

12.4.

Sinepes

E 104

Hinolīna dzeltenais

10

(61)

 

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

50

(61)

 

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

35

(61)

 

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

12.6.

Mērces

E 104

Hinolīna dzeltenais

20

(64)

Tostarp marinādēs (pickles), maisījumos (relishes), pikantās mērcēs (chutney) un mikspiklos (piccalilli); izņemot mērces uz tomātu bāzes

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

30

(64)

Tikai marinādēs (pickles) un mikspiklos (piccalilli)

(64)

E 104, E 110 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

12.9.

Proteīna produkti, izņemot 1.8. kategorijas produktus

E 104

Hinolīna dzeltenais

10

(61)

Tikai gaļas un zivju analogos uz dārzeņu proteīnu bāzes

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

20

(61)

Tikai gaļas un zivju analogos uz dārzeņu proteīnu bāzes

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

10

(61)

Tikai gaļas un zivju analogos uz dārzeņu proteīnu bāzes

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

13.2.

Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika, kā noteikts Direktīvā 1999/21/EK (izņemot 13.1.5. pārtikas kategorijas produktus)

E 104

Hinolīna dzeltenais

10

(61)

 

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

10

(61)

 

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

10

(61)

 

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

13.3.

Diētiskā pārtika svara kontrolei, kas paredzēta kopējās diennakts pārtikas devas vai individuālās maltītes aizstāšanai (kopējā diennakts uztura deva vai daļa no tās)

E 104

Hinolīna dzeltenais

10

(61)

 

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

10

(61)

 

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

10

(61)

 

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

14.1.4.

Aromatizēti dzērieni

E 104

Hinolīna dzeltenais

10

(61)

Izņemot šokolādes pienu un iesala produktus

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

20

(61)

Izņemot šokolādes pienu un iesala produktus

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

10

(61)

Izņemot šokolādes pienu un iesala produktus

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

14.2.3.

Sidrs un bumbieru vīns

E 104

Hinolīna dzeltenais

25

(64)

Izņemot cidre bouché

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

10

(64)

Izņemot cidre bouché

(64)

E 104, E 110 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

14.2.4.

Augļu vīns un made wine

E 104

Hinolīna dzeltenais

20

(61)

 

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

10

(61)

 

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

1

(61)

 

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

14.2.7.1.

Aromatizēti vīni

E 104

Hinolīna dzeltenais

50

(61)

Izņemot americano, bitter vino

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

50

(61)

Izņemot americano, bitter vino

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

50

(61)

Izņemot americano, bitter vino

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

14.2.7.2.

Aromatizēti vīnu saturoši dzērieni

E 104

Hinolīna dzeltenais

50

(61)

Izņemot bitter soda, sangria, claria, zurra

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

50

(61)

Izņemot bitter soda, sangria, claria, zurra

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

50

(61)

Izņemot bitter soda, sangria, claria, zurra

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

14.2.7.3.

Aromatizēti vīnu saturoši kokteiļi

E 104

Hinolīna dzeltenais

50

(61)

 

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

50

(61)

 

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

50

(61)

 

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

14.2.8.

Citi alkoholiskie dzērieni, tostarp alkoholisko un nealkoholisko dzērienu maisījumi un alkoholiskie dzērieni, kas satur ne vairāk kā 15 % alkohola

E 104

Hinolīna dzeltenais

180

(61)

Tikai alkoholiskajos dzērienos, kas satur ne vairāk kā 15 % alkohola

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

100

(61)

Tikai alkoholiskajos dzērienos, kas satur ne vairāk kā 15 % alkohola

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

170

(61)

Tikai alkoholiskajos dzērienos, kas satur ne vairāk kā 15 % alkohola

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

16.

Deserti, izņemot 1., 3. un 4. kategorijas produktus

E 104

Hinolīna dzeltenais

10

(61)

 

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

5

(61)

 

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

10

(61)

 

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

17.1.

Uztura bagātinātāji cietā veidā, tostarp kapsulās, tabletēs un citos līdzīgos veidos, izņemot košļājamos veidus

E 104

Hinolīna dzeltenais

35

(61)

 

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

10

(61)

 

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

35

(61)

 

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

17.2.

Uztura bagātinātāji šķidrā veidā

E 104

Hinolīna dzeltenais

10

(61)

 

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

10

(61)

 

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

10

(61)

 

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.

17.3.

Uztura bagātinātāji sīrupa vai košļājamā veidā

E 104

Hinolīna dzeltenais

10

(61)

 

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

10

(61)

 

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

10

(61)

 

(61)

E 104, E 110, E 124 un III grupas krāsvielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu, kas norādīts attiecībā uz III grupu.”

g)

08.2.1. kategoriju groza šādi:

i)

ierakstu attiecībā uz E 110 aizstāj ar šādu:

 

“E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

15

 

Tikai sobrasada

ii)

ierakstu attiecībā uz E 124 aizstāj ar šādu:

 

“E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

50

 

Tikai chorizo desā/salchichon

h)

14.2.7.1. kategoriju groza šādi:

i)

ierakstus attiecībā uz E 104 un E 110 aizstāj ar šādiem:

 

“E 104

Hinolīna dzeltenais

50

(26) (27)

Tikai americano, bitter vino

 

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

50

(27)

Tikai bitter vino

ii)

ierakstu attiecībā uz E 124 aizstāj ar šādu:

 

“E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

50

(26) (27)

Tikai americano, bitter vino”

i)

14.2.7.2. kategoriju groza šādi:

i)

ierakstus attiecībā uz E 104 un E 110 aizstāj ar šādiem:

 

“E 104

Hinolīna dzeltenais

50

(28)

Tikai bitter soda

 

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

50

(28)

Tikai bitter soda

ii)

ierakstu attiecībā uz E 124 aizstāj ar šādu:

 

“E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

50

(28)

Tikai bitter soda

j)

norādītajās pārtikas kategorijās svītro šādus ierakstus par E 104, E 110, E 124:

01.7.5.

Pārstrādāts siers

E 104

Hinolīna dzeltenais

100

(33)

Tikai aromatizētā pārstrādātā sierā

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

100

(33)

Tikai aromatizētā pārstrādātā sierā

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

100

(33)

Tikai aromatizētā pārstrādātā sierā

04.2.1.

Žāvēti augļi un dārzeņi

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

04.2.2.

Augļi un dārzeņi etiķī, eļļā vai sālsūdenī

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

04.2.3.

Augļu vai dārzeņu konservi bundžās, burkās vai līdzīgos traukos

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

04.2.4.1.

Augļu un dārzeņu izstrādājumi, izņemot kompotu

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

04.2.5.2.

Džemi, želejas, marmelādes un saldināts kastaņu biezenis, kā noteikts Direktīvā 2001/113/EK

E 104

Hinolīna dzeltenais

100

(31)

Izņemot kastaņu biezeni

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

100

(31)

Izņemot kastaņu biezeni

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

100

(31)

Izņemot kastaņu biezeni

04.2.5.3.

Citas līdzīgas augļu vai dārzeņu pastas

E 104

Hinolīna dzeltenais

100

(31)

Izņemot crème de pruneaux

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

100

(31)

Izņemot crème de pruneaux

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

100

(31)

Izņemot crème de pruneaux

08.2.1.

Pārstrādāta gaļa, kas nav termiski apstrādāta

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

200

 

Tikai sobrasada

09.2.

Pārstrādātas zivis un zivsaimniecības produkti, tostarp gliemji un vēžveidīgie

E 104

Hinolīna dzeltenais

100

(35)

Tikai zivju pastētē un vēžveidīgo pastētē

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

100

(35)

Tikai zivju pastētē un vēžveidīgo pastētē

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

100

(35)

Tikai zivju pastētē un vēžveidīgo pastētē

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

250

(36)

Tikai vārīšanai sagatavotos vēžveidīgajos

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

250

(36)

Tikai vārīšanai sagatavotos vēžveidīgajos

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

100

(37)

Tikai kūpinātās zivīs

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

100

(37)

Tikai kūpinātās zivīs”