29.2.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 170/2012

(2012. gada 28. februāris),

ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2006 (1) un jo īpaši tās 8.a panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 18. maijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 765/2006.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Baltkrievijā, Regulas (EK) Nr. 765/2006 IB pielikumā iekļautajā to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus, būtu jāiekļauj dažas personas.

(3)

Būtu jāatjaunina informācija par personām, kas iekļautas Regulas (EK) Nr. 765/2006 IA pielikuma sarakstā.

(4)

Būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 765/2006 IA un IB pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 765/2006 IA pielikumā ierakstus par šādām personām:

1.

Khadanevich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

2.

Pykina, Natallia

3.

Saikouski, Uladzimir

4.

Chubkavets, Kiril

5.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

6.

Shylko, Alena Mikalaeuna

7.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

aizstāj ar ierakstiem, kas izklāstīti šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Šīs regulas II pielikumā uzskaitītās personas un [vienību/vienības] pievieno sarakstam, kas iekļauts Tekstu regulas (EK) Nr. 765/2006 IB pielikumā aizstāj ar tekstu šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 28. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

N. WAMMEN


(1)  OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Personas, kas minētas 1. pantā

 

Vārds,

uzvārds baltkrievu

transkripcijā un krievu transkripcijā

Vārds, uzvārds

(baltkrievu valodā)

Vārds, uzvārds

(krievu valodā)

Dzimšanas vieta un datums

Amats

1.

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

Khodanovich, Aleksandr Aleksandrovich

Хадановiч Аляксандр Аляксандравiч

Хoданович Александр Александрович

 

Minskas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesis

2.

Pykina, Natallia Mikhailauna

Pykina, Natalia Mikhailauna

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

Пыкiна Наталля Мiхайлаўна

Пыкина Наталья Михайловна

Dzimšanas datums: 20.4.1971.

Dzimšanas vieta: Rakov (Rakova)

Tiesnese Partizanski rajona tiesā, kura izskatīja Likhovid kunga lietu. Viņa piesprieda "Brīvības kustības" aktīvistam Likhovid kungam trīsarpus gadu cietumsodu stingrā režīma cietumā.

3.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

Сайкоўскi

Валерый Iосiфавiч

Сайковский Валерий Иосифович

Adrese: Tieslietu departaments, Pervomaysky rajona administrācija, Chornogo K. 5, birojs Nr. 417

Tālr.: +375 17 2800264

Kā prokurors Minskas Pervomaysky rajona tiesā, viņš piedalījās tiesas procesā pret Ales Byalyatski, kas ir viens no vispazīstamākajiem cilvēktiesību aizstāvjiem, Baltkrievijas Cilvēktiesību centra "Vyasna" vadītājs un Starptautiskās cilvēktiesību federācijas (FIDH) viceprezidents. Tiesas procesā izvirzītajām prokurora apsūdzībām bija skaidrs un nenoliedzams politisks pamatojums, un tas bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums.

Byalyatski aktīvi darbojās, aizstāvot un sniedzot palīdzību tiem, kas cieta represijās saistībā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām un vēršanos pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju. 2012. janvārī Saikouski ir iecelts Izmeklēšanas komitejas Minskas nodaļas priekšsēdētāja vietnieka amatā.

4.

Chubkavets Kiril

Chubkovets Kirill

Чубкавец Кiрыл

Чубковец Кирилл

 

Prokurors lietā pret bijušajiem prezidenta amata kandidātiem Nikolai Statkevich un Dmitri Uss, kā arī politiskajiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov un Dmitri Bulanov. Viņa izvirzītajām apsūdzībām bija skaidrs politisks pamatojums, un tas bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Tās balstījās uz nepatiesu 2010. gada 19. decembra notikumu klasifikāciju, kas nebija pamatota ar liecībām, pierādījumiem un liecinieku liecībām.

Valsts prokurors, kas iebilda pret Ales Byalyatski apelāciju par spriedumu, ko viņam piesprieda Minskas Pervomaysky rajona tiesa, kaut gan veids, kādā notika Byalyatski tiesas process, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums.

Byalyatski aktīvi darbojās, aizstāvot un sniedzot palīdzību tiem, kas cieta represijās saistībā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām un vēršanos pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

5.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Kā tiesnesis-piesēdētājs viņš noraidīja apelāciju par politiskajam aktīvistam Vasili Parfenkov piespriesto spriedumu. Tiesas process bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums.

2012. gada 24. janvārī viņš noraidīja Ales Byalyatski apelāciju par spriedumu, ko viņam piesprieda Minskas Pervomaysky rajona tiesa, kaut gan veids, kādā notika Byalyatski tiesas process, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums.

Byalyatski aktīvi darbojās, aizstāvot un sniedzot palīdzību tiem, kas cieta represijās saistībā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām un vēršanos pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

6.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

Шылько Алена Мiкалаеўна

Шилько Елена Николаевна

 

Minskas pilsētas Moskovski rajona tiesas tiesnese.

2012. gada 24. janvārī viņa noraidīja Ales Byalyatski apelāciju par spriedumu, ko viņam piesprieda Minskas Pervomaysky rajona tiesa, kaut gan veids, kādā notika Byalyatski tiesas process, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums.

Byalyatski aktīvi darbojās, aizstāvot un sniedzot palīdzību tiem, kas cieta represijās saistībā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām un vēršanos pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

7.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Minskas pilsētas tiesas tiesnesis. Kā galvenais tiesnesis viņš noraidīja apelācijas par spriedumiem, kas piespriesti politiskajiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret un Oleg Fedorkevich. Šajos tiesas procesos tika klaji pārkāpts Kriminālprocesa kodekss.

2012. gada 24. janvārī viņš noraidīja Ales Byalyatski apelāciju par spriedumu, ko viņam piesprieda Minskas Pervomaysky rajona tiesa, kaut gan veids, kādā notika Byalyatski tiesas process, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums.

Byalyatski aktīvi darbojās, aizstāvot un sniedzot palīdzību tiem, kas cieta represijās saistībā ar 2010. gada 19. decembra vēlēšanām un vēršanos pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.


II PIELIKUMS

2. panta 6. punktā minēto fizisko vai juridisko personu saraksts

Personas

 

Vārds un uzvārds

angļu valodas transkripcijā no baltkrievu valodas

un krievu valodas

Vārds un uzvārds

(baltkrievu valodā)

Vārds un uzvārds

(krievu valodā)

Dzimšanas vieta un datums

Amats

1.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

Барсукоў Аляксандр Пятровiч

Барсуков Александр Петрович

 

Pulkvedis, Minskas policijas vadītājs. Pēc tam, kad 2011. gada 21. oktobrī viņš tika iecelts par Minskas policijas vadītāju, viņš kā komandieris ir bijis atbildīgs par represijām pret aptuveni divpadsmit miermīlīgiem protestētājiem Minskā – vēlāk viņi tika notiesāti par Likuma par masu pasākumiem pārkāpšanu. Vairākus gadus viņš vadīja policijas darbību pret opozīcijas protestiem ielās.

2.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

Пуцыла Уладзiмiр Рыгоравiч

(Пуцiла Уладзiмiр Рыгоравiч)

Пуцило Владимир Григорьевич

 

Minskas pilsētas tiesas priekšsēdētājs kā pēdējā instance, kas pārraudzīja spriedumus (kurus piesprieda pirmās instances tiesa un apstiprināja apelācijas tiesa) lietā pret starptautiski atzītu politisko ieslodzīto Pavel Severinets (Baltkrievijas Kristīgi demokrātiskās partijas izveidošanas komitejas līdzpriekšsēdētājs un 2010. gada prezidenta vēlēšanu kandidāta Vital Rymashevski kampaņas vadītājs) un bijušā politiskā ieslodzītā Aleksandr Otroshchenkov lietā (2010. gada prezidenta vēlēšanu kandidāta Andrei Sannikov preses sekretārs). Viņš neļāva iesniegt juridisku sūdzību pret šiem spriedumiem, kuri bija nepārprotams Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums.

3.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna

Валчкова Марыяна Леанiдаўна

Волчкова Марианна Леонидовна

 

Minskas Partizanski rajona tiesas tiesnese. Viņa 2010.-2011. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

07.07.2011., Lelikaw Andrey, 7 dienas cietumā;

b)

07.07.2011., Lapatsik Yawhen, piespriestais sods nav zināms;

c)

07.07.2011., Syarheyew Uladzimir, 11 dienas cietumā;

d)

04.07.2011., Stsepanenka Alyaksandr, 5 dienas cietumā;

e)

04.07.2011., Plyuto Tatsyana, 20 dienas pamat vienības (700 000 BLR);

f)

23.06.2011., Kanaplyannik Syarhey, 20 dienas pamatvienības (700 000 BLR);

g)

20.12.2010., Furman Viktar, 11 dienas cietumā;

h)

20.12.2010., Astashow Anton, 11 dienas cietumā;

i)

20.12.2010., Navumava Valyantsina, 11 dienas cietumā.

Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

4.

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna

Relyava, Aksana Anatolieuna

Ralyava, Aksana Anatolieuna)

Reliavo, Oksana Anatolyevna

(Relyavo, Oxana Anatolievna)

Рэлява Аксана Анатольеўна

(Рaлява Аксана Анатольеўна)

Реляво Оксана Анатольевна

 

Minskas Sovetski rajona tiesas tiesnese. Viņa 2010.-2011. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

23.06.2011., Khalyezin Yuri, 20 dienas pamatvienības (700 000 BLR);

b)

23.06.2011., Rutski Alyaksandr, 20 dienas pamatvienības (700 000 BLR);

c)

28.03.2011., Ivashkevich Viktar, 10 dienas cietumā;

d)

21.12.2010., Asmanaw Arsen, 15 dienas cietumā;

e)

20.12.2010., Kudlayew Alyaksandr, 30 dienas pamatvienības;

f)

20.12.2010., Tryputsin Vitaut, 15 dienas cietumā;

g)

20.12.2010., Assipenka Andrey, 15 dienas cietumā;

h)

20.12.2010., Ardabatski Dzyanis, 15 dienas cietumā;

i)

20.12.2010., Kazlowski Andrey, 15 dienas cietumā un 1 050 000 BLR.

Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

5.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

Хвайнiцкая Жанна Анатольеўна

Хвойницкая Жанна Анатольевна

 

Minskas Zavodskoi rajona tiesas tiesnese. Viņa pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

20.12.2010., Makarenka Adam, 6 dienas cietumā;

b)

20.12.2010., Bachyla Uladzimir, 30 dienas pamatvienības (1 050 000 BLR);

c)

20.12.2010., Kukalyew Syarhey, 10 dienas cietumā;

d)

20.12.2010., Astafyew Alyaksandr, 10 dienas cietumā;

e)

20.12.2010., Yazerski Raman, 10 dienas cietumā;

f)

20.12.2010., Saprnyetskaya Darya, 10 dienas cietumā;

g)

20.12.2010., Aheyeva Iryna, 10 dienas cietumā;

h)

20.12.2010., Drahun Alyaksandr, 10 dienas cietumā;

i)

20.12.2010., Shambalava Tatsyana, 10 dienas cietumā;

j)

20.12.2010., Dzyemidzyuk Barys, 10 dienas cietumā;

k)

20.12.2010., Kassabuka Alyaksandr, 10 dienas cietumā;

Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

6.

Mazouka, Anzhalika Mikhailauna

Mazovka, Anzhelika Mikhailovna

Мазоўка Анжалiка Мiхайлаўна

Мазовка Анжелика Михайловна

 

Minskas Sovetski rajona tiesas tiesnese. Viņa 2010.-2011. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

14.07.2011., Bussel Alyaksandr, 10 dienas cietumā;

b)

14.07.2011., Krukowski Syarhey, 8 dienas cietumā;

c)

14.07.2011., Kantsin Yahor, 10 dienas cietumā;

d)

07.07.2011., Sukhanossik Vyachaslaw, 8 dienas cietumā;

e)

21.12.2010., Nyanakhaw Andrey, 15 dienas cietumā;

f)

20.12.2010., Myslivets Ihar, 15 dienas cietumā;

g)

20.12.2010., Vilkin Alyaksey, 12 dienas cietumā;

h)

20.12.2010., Kharitonaw Paval, 12 dienas cietumā.

Atkārtoti piesprieda cietumsodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

7.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich)

Кочык Аляксандр Васiльевiч

Кочик Александр Васильевич

 

Minskas Partizanski rajona tiesas tiesnesis. Viņš 2010.-2011. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

07.07.2011., Revut Yawhen, 8 dienas cietumā;

b)

04.07.2011., Nikitsenka Katsyaryna, 5 dienas cietumā;

c)

23.06.2011., Kazak Zmitser, 28 dienas pamatvienības (980 000 BLR);

d)

20.12.2010., Dzyezidzenka Dzianis, 12 dienas cietumā;

e)

20.12.2010., Nyanakhaw Andrey, 14 dienas cietumā;

f)

20.12.2010., Kavalenka Wsevalad, 15 dienas cietumā;

g)

20.12.2010., Tsupa Dzyanis, 15 dienas cietumā;

h)

20.12.2010., Makashyn Syarhey, 10 dienas cietumā;

i)

20.12.2010., Zhakhavets Illya, 10 dienas cietumā.

Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

8.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna)

Каровiна Наталля Уладзiмiраўна

Коровина Наталья Владимировна

 

Minskas Frunzenski rajona tiesas tiesnese. Viņa 2010.-2011. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

30.06.2011., Tsyareshchanka Uladzimir, 25 dienas pamatvienības (875 000 BLR);

b)

30.06.2011., Sytsko Stefan, 10 dienas cietumā;

c)

30.06.2011., Arapinovich Alyaksandr, 25 dienas pamatvienības (875 000 BLR);

d)

30.06.2011., Yukhnowski Dzyanis, 25 dienas pamatvienības (875 000 BLR);

e)

30.06.2011., Sarachuk Yulian, 25 dienas pamatvienības (875 000 BLR);

f)

23.06.2011., Shewtsow Syarhey, 8 dienas pamatvienības (280 000 BLR);

g)

20.12.2010., Vashkevich Alyaksandr, 10 dienas cietumā;

h)

20.12.2010., Myadzvedz Lyeanid, 10 dienas cietumā.

Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

9.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich;

Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

Гарбатоўскi Юрый Аляксандравiч

Горбатовский Юрий Александрович

Dzimšanas datums: 15.05. 1969.

Dzimšanas vieta: Magdeburga

Pases Nr.: MP 2935942

Minskas Pervomaiski rajona tiesas tiesnesis. Viņš 2010. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

20.12.2010., Hubskaya Iryna, 10 dienas cietumā;

b)

20.12.2010., Kaptsiuh Dzmitry, 10 dienas cietumā;

c)

20.12.2010., Mikheyenka Yahor, 12 dienas cietumā;

d)

20.12.2010., Burbo Andrey, 10 dienas cietumā;

e)

20.12.2010., Pushnarova Hanna, 10 dienas cietumā;

f)

20.12.2010., Shepuraw Mikita, 15 dienas cietumā;

g)

20.12.2010., Zadzyarkowski Andrey, 10 dienas cietumā;

h)

20.12.2010., Yaromyenkaw Yawhen, 10 dienas cietumā.

Atkārtoti piesprieda cietumsodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīgs par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

10.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

Люштык Сяргей Анатольевiч

Люштык Сергей Анатольевич

 

Minskas Pervomaiski rajona tiesas tiesnesis. Viņš 2010.-2011. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

14.07.2011., Struy Vitali, 10 dienas pamatvienības (35 000 BLR);

b)

04.07.2011., Shalamitski Paval, 10 dienas cietumā;

c)

20.12.2010., Sikirytskaya Tatsyana, 10 dienas cietumā;

d)

20.12.2010., Dranchuk Yuliya, 13 dienas cietumā;

e)

20.12.2010., Lapko Mikalay, 12 dienas cietumā;

f)

20.12.2010., Pramatoraw Vadzim, 12 dienas cietumā;

Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīgs par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

11.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

Якунчыхiн Аляксандр Анатольевiч

Якунчихин Александр Анатольевич

 

Minskas centra rajona tiesas tiesnesis. Viņš 2010.-2011. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

17.11.2011., Makayew Alyaksandr, 5 dienas cietumā;

b)

07.07.2011., Tukay Illya, 12 dienas cietumā;

c)

07.07.2011., Shapchyts Yawhen, 12 dienas cietumā;

d)

31.01.2011., Kulakow Lyeanid, 30 dienas pamatvienības (1 050 000 BLR);

e)

21.12.2010., Yaromyenak Uladzimir, 15 dienas cietumā;

f)

20.12.2010., Daroshka Alyaksey, 12 dienas cietumā;

g)

20.12.2010., Kakhno Herman, 12 dienas cietumā;

h)

20.12.2010., Palyakow Vital, 15 dienas cietumā.

Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīgs par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

12.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

Запаснiк Марына Святаславаўна

Запасник Марина Святославовна

 

Minskas Leninski rajona tiesas tiesnese. Viņa 2011. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

18.07.2011., Palyakow Vital, 12 dienas cietumā;

b)

07.07.2011., Marozaw S., 10 dienas cietumā;

c)

07.07.2011., Badrahin Alyaksandr, 10 dienas cietumā;

d)

07.07.2011., Marozova S., 10 dienas cietumā;

e)

07.07.2011., Varabey Alyaksandr, 15 dienas cietumā;

f)

04.07.2011., Mazurenka Mikita, 10 dienas cietumā;

Atkārtoti piesprieda cietumsodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

13.

Dubinina, Zhanna Piatrouna

Dubinina, Zhanna Petrovna

Дубiнiна Жанна Пятроўна

Дубинина Жанна Петровна

 

Minskas Zavodskoi rajona tiesas tiesnese. Viņa 2010. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

20.12.2010., Hulyak Vital, 30 dienas pamatvienības (1 050 000 BLR);

b)

20.12.2010., Vaskabovich Lyudmila, 30 dienas pamatvienības (1 050 000 BLR);

c)

20.12.2010., Urywski Alyaksandr, 10 dienas cietumā;

d)

20.12.2010., Stashulyonak Veranika, 30 dienas pamatvienības (1 050 000 BLR);

e)

20.12.2010., Say Syarhey, 10 dienas cietumā;

f)

20.12.2010., Maksimenka Hastassya, 10 dienas cietumā;

g)

20.12.2010., Nikitarovich Yuliya, 10 dienas cietumā.

Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

14.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

Красоўская Зiнаiда Уладзiмiраўна

Красовская Зинаида Владимировна

 

Minskas Leninski rajona tiesas tiesnese. Viņa 2010. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

20.12.2010., Krawchuk Volhal, 30 dienas pamatvienības (1 050 000 BLR);

b)

20.12.2010., Charukhina Hanna, 30 dienas pamatvienības (1 050 000 BLR);

c)

20.12.2010., Dubovik Alena, 15 dienas cietumā;

d)

20.12.2010., Boldzina Alena, 12 dienas cietumā;

e)

20.12.2010., Syrakvash Andrey, 15 dienas cietumā;

f)

20.12.2010., Klimko Nastassiya, 12 dienas cietumā;

g)

20.12.2010., Kuwshinaw Viktar, 15 dienas cietumā.

Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

15.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich)

Германовiч Сяргей Мiхайлавiч

Германович Сергей Михайлович

 

Minskas Oktiabrski rajona tiesas tiesnesis. Viņš 2010. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

20.12.2010., Sidarevich Katsyarynal, 30 dienas pamatvienības (1 050 000 BLR);

b)

20.12.2010., Lyskavets Paval, 15 dienas cietumā;

c)

20.12.2010., Sachylka Syarhey, 15 dienas cietumā;

d)

20.12.2010., Krawtsow Dzianis, 10 dienas cietumā;

e)

20.12.2010., Vyarbitski Uladzimir, 15 dienas cietumā;

f)

20.12.2010., Newdakh Maksim, 15 dienas cietumā.

Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīgs par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

16.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna)

Свiстунова Валянцiна Мiкалаеўна

Свистунова Валентина Николаевна

 

Minskas centra rajona tiesas tiesnese. Viņa 2010.-2011. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

21.07.2011., Bandarenka Volha, 10 dienas cietumā;

b)

21.07.2011., Ruskaya Volha, 11 dienas cietumā;

c)

20.12.2010., Marchyk Stanislaw, 15 dienas cietumā;

d)

20.12.2010., Stanchyk Alyaksandr, 10 dienas cietumā;

e)

20.12.2010., Anyankow Syarhey, 10 dienas cietumā.

Atkārtoti piesprieda cietumsodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

17.

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna

Sheyko, Ina Valerieuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna)

Шэйко Iна Валер’еўна

(Шaйко Iна Валер’еўна)

Шейко Инна Валерьевна

 

Minskas centra rajona tiesas tiesnese. Viņa 2011. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

21.07.2011., Shapavalaw Paval, 12 dienas cietumā;

b)

21.07.2011., Ivanyuk Yawhen, 12 dienas cietumā;

c)

14.07.2011., Khadzinski Paval, 25 dienas pamatvienības (875 000 BLR);

d)

23.06.2011., Sudnik Andrey, 25 dienas pamatvienības (875 000 BLR);

e)

23.06.2011., Yatskow Usevalad, 30 dienas pamatvienības (1 050 000 BLR);

f)

28.04.2011., Kudlaew Alyaksandr, 50 dienas pamatvienības (1 750 000 BLR).

Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

18.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna;

Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna;

Lappo, Lyudmila Ivanovna)

Лапо Людмiла Iванаўна

Лаппо Людмила Ивановна

 

Minskas Frunzenski rajona tiesas tiesnese. Viņa 2010.-2011. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

07.07.2011., Melyanets Mikalay, 10 dienas cietumā;

b)

30.06.2011., Shastseryk Uladzimir, 10 dienas cietumā;

c)

30.06.2011., Zyakaw Eryk, 10 dienas cietumā;

d)

25.04.2011., Grynman Nastassiya, 25 dienas pamatvienības (875 000 BLR);

e)

20.12.2010., Nikishyn Dzmitry, 11 dienas cietumā.

Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

19.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich;

Borisionok, Anatoli Vladimirovich;

Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

Барысёнак Анатоль Уладзiмiравiч

Борисенок Анатолий Владимирович

 

Minskas Partizanski rajona tiesas tiesnesis. Viņš 2010.-2011. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

23.06.2011., Belush Zmitser, 20 dienas pamatvienības (700 000 BLR);

b)

20.12.2010., Zhawnyak Ihar, 30 dienas pamatvienības (1 050 000 BLR);

c)

20.12.2010., Nyestser Aleh, 10 dienas cietumā;

d)

20.12.2010., Trybushewski Kiryl, 10 dienas cietumā;

e)

20.12.2010., Murashkevich Vyachaslaw, 10 dienas cietumā.

Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīgs par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

20.

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich;

Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich)

Юферыцын Дзмiтрый Вiктаравiч

Юферицын Дмитрий Викторович

 

Minskas Leninski rajona tiesas tiesnesis. Viņš 2010. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda naudas sodus vai cietumsodus šādās lietās:

a)

20.12.2010., Charukhin Kanstantsin, 30 dienas pamatvienības (1 050 000 BLR);

b)

20.12.2010., Yarmola Mikalay, 15 dienas cietumā;

c)

20.12.2010., Halka Dzmitry, 10 dienas cietumā;

d)

20.12.2010., Navumaw Viktar, 12 dienas cietumā;

e)

20.12.2010., Haldzenka Anatol, 10 dienas cietumā.

Atkārtoti piesprieda cietumsodus un lielus naudas sodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādejādi ir atbildīgs par Baltkrievijā notiekošajāmrepresijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

21.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna

Зянькевiч Валянцiна Мiкалаеўна

Зенькевич Валентина Николаевна

 

Minskas Leninski rajona tiesas tiesnese. Viņa 2011. gadā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem par miermīlīgajiem protestiem piesprieda cietumsodus šādās lietās:

a)

20.12.2010., Yarmolaw Yahor, 12 dienas cietumā;

b)

20.12.2010., Palubok Alyaksandr, 15 dienas cietumā;

c)

20.12.2010., Mikhalkin Zakhar, 10 dienas cietumā;

d)

20.10.2010., Smalak Syarhey, 15 dienas cietumā;

e)

20.12.2010., Vassilewski Alyaksandr, 15 dienas cietumā;

Atkārtoti piesprieda cietumsodus miermīlīgos protestos iesaistītajiem un tādējādi ir atbildīga par Baltkrievijā notiekošajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.