11.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/54


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 7. decembris),

ar ko norīko ES mutes un nagu sērgas references laboratoriju un atceļ Lēmumu 2006/393/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 8901)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2012/767/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Direktīvu 2003/85/EK par Kopienas pasākumiem mutes un nagu sērgas kontrolei, ar kuru atceļ Direktīvu 85/511/EEK un Lēmumus 89/531/EEK un 91/665/EEK un groza Direktīvu 92/46/EEK (1), un jo īpaši tās 69. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2003/85/EK ir noteikti minimālie kontroles pasākumi, kuri jāpiemēro mutes un nagu sērgas uzliesmojuma gadījumā, un daži preventīvie pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot kompetento iestāžu un lauku iedzīvotāju informētību par minēto slimību un sagatavotību tai.

(2)

Direktīvā 2003/85/EK turklāt noteikts, ka ES references laboratorija mutes un nagu sērgai ir jānorīko, lai veiktu direktīvas XVI pielikumā izklāstītās funkcijas un pienākumus.

(3)

Cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, Komisija rīkoja konkursu, lai izraudzītos minēto ES references laboratoriju, ņemot vērā tehnisko un zinātnisko kompetenci un personāla zināšanu kritērijus.

(4)

Pēc atlases procedūras pabeigšanas izraudzītā laboratorija – Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, ko atbalsta Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), – ar Komisijas Lēmumu 2006/393/EK (2) tika norīkota par ES references laboratoriju mutes un nagu sērgai uz piecu gadu laikposmu, kas sākās 2006. gada 7. jūnijā.

(5)

Direktīvā 2003/85/EK arī noteikts, ka Komisija pārskata ES mutes un nagu sērgas references laboratorijas norīkojumu, ņemot vērā to, kā laboratorija pilda minētās direktīvas XVI pielikumā noteiktās funkcijas un pienākumus.

(6)

Komisijas ierosinātajā novērtējumā, ko pabeidza 2011. gada aprīlī, ir secināts, ka Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory veiksmīgi pilda visas ES mutes un nagu sērgas references laboratorijas funkcijas un pienākumus atbilstīgi Direktīvas 2003/85/EK XVI pielikumam un visus ES references laboratoriju pienākumus, kas noteikti 32. panta 2. un 4. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (3).

(7)

Tādēļ minētās laboratorijas norīkojums par ES mutes un nagu sērgas references laboratoriju būtu jāpagarina uz nenoteiktu laiku.

(8)

Turklāt Apvienotā Karaliste ir oficiāli informējusi Komisiju, ka Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory ir mainījies nosaukums, kas tagad ir Pirbright Institute.

(9)

Lai izvairītos no traucējumiem ES mutes un nagu sērgas references laboratorijas darbībā, ir lietderīgi šajā lēmumā noteiktos pasākumus piemērot ar atpakaļejošu spēku no 2011. gada 7. jūnija.

(10)

Savienības tiesību aktu skaidrības un vienkāršošanas labad ar šo lēmumu būtu jāatceļ un jāaizstāj Lēmums 2006/393/EK.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) laboratoriju The Pirbright Institute Apvienotajā Karalistē norīko par ES mutes un nagu sērgas references laboratoriju.

2.   Direktīvas 2003/85/EK XVI pielikumā ietverti noteikumi, kuros izklāstītas 1. punktā minētās ES references laboratorijas funkcijas un pienākumi.

2. pants

Lēmumu 2006/393/EK atceļ.

Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

3. pants

Šo lēmumu piemēro no 2011. gada 7. jūnija.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 7. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 306, 22.11.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 152, 7.6.2006., 31. lpp.

(3)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.