27.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/47


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 25. oktobris),

ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Nīderlandei, 2011. gadā īstenojot ārkārtas pasākumus putnu gripas apkarošanai

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 7440)

(Autentisks ir tikai teksts nīderlandiešu valodā)

(2012/667/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta jāpieņem finansēšanas lēmums, kurā izklāstītas ar izdevumiem saistītās darbības būtiskās sastāvdaļas un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi šīs pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas ātrāk palīdzētu izskaust putnu gripu, Savienībai būtu jāsniedz finansiālais atbalsts dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 4. panta 3. punkta pirmajā un otrajā ievilkumā noteikts, kāda procentu likme jāpiemēro dalībvalstu izdevumiem.

(3)

Komisijas 2005. gada 28. februāra Regulas (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (2), 3. pantā paredzēti noteikumi par izdevumiem, uz kuriem attiecas Savienības finansiālais atbalsts.

(4)

Savienības finansiālais ieguldījums ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Nīderlandē 2011. gadā tika piešķirts ar Komisijas 2012. gada 15. februāra Īstenošanas lēmumu 2012/132/ES par Savienības finansiālo ieguldījumu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Vācijā, Itālijā un Nīderlandē 2011. gadā (3). Nīderlande 2012. gada 13. aprīlī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu iesniedza oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu.

(5)

Savienības finansiālais ieguldījums tiek izmaksāts ar nosacījumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski veikti un ka iestādes noteiktajā termiņā sniegušas visu vajadzīgo informāciju.

(6)

Nīderlande saskaņā ar Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punktu bez kavēšanās informēja Komisiju un pārējās dalībvalstis par pasākumiem, kurus piemēroja saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par paziņošanu un izskaušanu, kā arī par to rezultātiem. Kā noteikts Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantā, atmaksāšanas pieprasījumam bija pievienots finanšu pārskats, apliecinājuma dokumenti, epidemioloģiskais ziņojums par katru saimniecību, kurā dzīvnieki nokauti vai iznīcināti, un attiecīgo revīziju rezultāti.

(7)

Komisijas konstatējumus, attaisnoto izdevumu aprēķina metodi un galīgos secinājumus Nīderlandei paziņoja 2012. gada 25. aprīlī un 2012. gada 4. jūnijā. Nīderlande piekrita 2012. gada 11. jūnija e-pasta vēstulē.

(8)

Tāpēc tagad iespējams noteikt Savienības finansiālā atbalsta kopējo summu, kas paredzēta to attaisnoto izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar putnu gripas izskaušanu Nīderlandē 2011. gadā.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības finansiālā ieguldījuma summu, kas paredzēta to izdevumu segšanai, kuri saistīti ar putnu gripas izskaušanu Nīderlandē 2011. gadā, nosaka EUR 429 425,74 apmērā.

2. pants

Šis lēmums ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē, un tas ir adresēts Nīderlandes Karalistei.

Briselē, 2012. gada 25. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Maroš ŠEFČOVIČ


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 59, 1.3.2012., 34. lpp.