18.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 251/49


KOMISIJAS LĒMUMS

(2012. gada 17. septembris)

par Eurostat

(2012/504/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (1) nodrošina Eiropas statistikas tiesisko pamatregulējumu. Minētajā regulā ir atsauce uz Komisiju (Eurostat) kā Savienības statistikas iestādi, kura ir atbildīga par Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu.

(2)

Eurostat būtu jāizstrādā, jāsagatavo un jāizplata Eiropas statistika saskaņā ar Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Regulā (EK) Nr. 223/2009 izklāstītajiem statistikas principiem, kuri detalizētāk izstrādāti Eiropas Statistikas prakses kodeksā, ko 2011. gada 28. septembrī pārskatīja un atjaunināja Eiropas Statistikas sistēmas komiteja.

(3)

Regulā (EK) Nr. 223/2009 arī paredzēta tādu konfidenciālu datu aizsardzība, kuri izmantojami tikai statistiskiem mērķiem.

(4)

Komisija ir apņēmusies stiprināt statistikas pārvaldību Savienībā un ievērot iepriekš minētos statistikas principus (2). Šī apņemšanās tika apstiprināta un papildināta 2011. gada 15. aprīļa paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei “Uzticama kvalitātes pārvaldība Eiropas statistikā” (3). Šis lēmums būtu jāuzskata par atjaunotu Komisijas apņemšanos nostiprināt uzticēšanos Eiropas statistikai, ko izstrādā, sagatavo un izplata Eurostat.

(5)

Jaunākās norises Savienības ekonomikas pārvaldības sistēmā ir ietekmējušas statistikas jomu, un tās būtu jāņem vērā. Tas jo īpaši attiecas uz statistikas neatkarību, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulā (ES) Nr. 1175/2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (4).

(6)

Saistībā ar iepriekš minēto Komisijas kā iecēlējinstitūcijas pilnvaras attiecībā uz Eurostat ģenerāldirektora pieņemšanu darbā, pārcelšanu un atlaišanu būtu jāīsteno saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, pienācīgi ņemot vērā vajadzību garantēt neatkarību, objektivitāti un efektivitāti viņa pienākumu veikšanā un ievērojot tikai uz profesionāliem kritērijiem balstītu pārredzamu procedūru.

(7)

Turklāt ar Padomes 2009. gada 25. maija Regulu (EK) Nr. 479/2009 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (5), Eurostat ir noteikti īpaši uzdevumi.

(8)

Turklāt saskaņā ar Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par ES statistikas sagatavošanas metodi: nākamās desmitgades redzējums (6) Eurostat būtu jāsniedz ļoti kvalitatīvi statistikas pakalpojumi, kas būtu panākams, uzlabojot attiecības ar Savienības iestādēm, lai prognozētu statistikas vajadzības un paplašinātu esošās statistikas izmantošanu. Tas nozīmē, ka jāveido ciešākas attiecības ar citiem Komisijas dienestiem.

(9)

Definējot statistiku, būtu jāatsaucas uz Regulu (EK) Nr. 223/2009. Turklāt šajā lēmumā Eiropas statistika būtu jānodala no citas statistikas.

(10)

Politikas mērķu izvirzīšana un to sasniegšanai nepieciešamās informācijas noteikšana ir politikas veidotāju ziņā. Tāpēc attiecīgajiem Komisijas dienestiem būtu jābūt pilnvarotiem veikt šādas darbības un jābūt atbildīgiem par šādu darbību veikšanu, savukārt Eurostat būtu jānodrošina ar Eiropas statistiku saistīto darbību iekļaušana programmā, ņemot vērā lietotāju vajadzības, attiecīgās politikas norises un ierobežotos resursus.

(11)

Komisijas darbības, kas saistītas ar citu statistiku, būtu jāplāno un jākoordinē ar mērķi nodrošināt konsolidētu informāciju par tām. Šis darbs būtu jāvada Eurostat, un tas aptvertu tikai tos jautājumus, par kuriem panākta savstarpēja vienošanās starp attiecīgajiem Komisijas dienestiem un Eurostat.

(12)

Eiropas statistika ir noteikta Eiropas Statistikas programmā un atbilstīgajā gada darba programmā.

(13)

Lai nodrošinātu sabiedrības uzticēšanos Eiropas statistikai un lai sekmētu to, ka Eurostat izstrādā, sagatavo un izplata ļoti kvalitatīvu statistiku, būtu jāizveido un jāizmanto Eiropas statistikas marķēšanas process.

(14)

Eurostat ģenerāldirektoram – galvenajam statistiķim – būtu jānodrošina, lai tiktu izstrādāta, sagatavota un izplatīta ļoti kvalitatīva Eiropas statistika. Turklāt viņam būtu uzdots koordinēt Komisijas statistikas darbības ar mērķi nodrošināt statistikas datu kvalitāti un līdz minimumam samazināt slogu saistībā ar šādu datu sniegšanu. Tāpēc ar galveno statistiķi būtu jāapspriežas arī saistībā ar citas statistikas izstrādi un sagatavošanu.

(15)

Eurostat cieši sadarbojoties ar citiem Komisijas dienestiem saistībā ar statistikas darbībām un galvenajam statistiķim tās pienācīgi koordinējot, būtu jāpanāk Eiropas statistikas saskaņotība un salīdzināmība, kas palīdzētu labāk reaģēt uz pārmaiņām nākotnē, jo īpaši uz vajadzību pēc iespējas samazināt informācijas sniegšanas slogu un administratīvo slogu. Šā iemesla dēļ būtu jānodrošina, lai administratīvo datu avoti Komisijā būtu pieejami tādā mērā, kādā tas nepieciešams Eiropas statistikas izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai, ievērojot izmaksu lietderības principu.

(16)

Personas datiem, kurus apstrādā Eurostat, ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (7). Turklāt Eiropas statistika, kas tiek sagatavota, balstoties uz personas datiem, attiecīgā gadījumā būtu jāsagatavo dzimumu dalījumā.

(17)

Tāpēc ir sīkāk jānosaka un jāprecizē Eurostat loma un pienākumi Komisijā.

(18)

Būtu jāatceļ Komisijas 1997. gada 21. aprīļa Lēmums 97/281/EK par Eurostat lomu saistībā ar Kopienas statistikas apkopošanu (8),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Priekšmets

Ar šo lēmumu tiek noteikta Eurostat loma un pienākumi Komisijas iekšējā organizācijā attiecībā uz statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas.

1.

“Statistika” ir statistika, kā definēts Regulas (EK) Nr. 223/2009 3. panta 1. punktā. Tā ir Eiropas statistika vai cita statistika.

2.

“Eiropas statistika” ir statistika, kā minēts Regulas (EK) Nr. 223/2009 1. pantā un kā noteikts Eiropas statistikas gada darba programmā.

3.

“Cita statistika” ir statistika, kas nav Eiropas statistika, bet kas ir noteikta 5. panta 2. punktā minētajā plānošanas un koordinēšanas darbā.

3. pants

Eurostat

Eurostat ir Savienības statistikas iestāde, kas minēta Regulas (EK) Nr. 223/2009 6. panta 1. punktā. Eurostat ir Komisijas dienests, ko vada ģenerāldirektors.

4. pants

Statistikas principi

Eurostat izstrādā, sagatavo un izplata Eiropas statistiku saskaņā ar profesionālās neatkarības, taisnīguma, objektivitātes, ticamības, statistikas konfidencialitātes un izmaksu lietderības principiem, kā definēts Regulas (EK) Nr. 223/2009 2. panta 1. punktā un detalizētāk izstrādāts Eiropas Statistikas prakses kodeksā.

5. pants

Plānošana un iekļaušana programmā

1.   Darbības, kas saistītas ar Eiropas statistiku, ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 223/2009 13. pantā minētajā Eiropas Statistikas programmā un attiecīgās regulas 17. pantā minētajā gada darba programmā.

2.   Darbības, kas saistītas ar citu statistiku, tiek regulētas un identificētas, izmantojot plānošanu un koordinēšanu, ko vada Eurostat. Šis darbs aptver tikai tos jautājumus, par kuriem panākta savstarpēja vienošanās starp attiecīgajiem Komisijas dienestiem un Eurostat.

3.   Minēto darbību, tostarp arī ar administratīviem ierakstiem saistītu darbību veikšanai var izstrādāt konkrētus starpdienestu nolīgumus starp Eurostat un pārējiem Komisijas dienestiem.

6. pants

Eurostat uzdevumi

1.   Eurostat ir atbildīgs par Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu.

Tālab Eurostat jo īpaši:

a)

vāc un apkopo statistikas informāciju, kas vajadzīga Eiropas statistikas sagatavošanai;

b)

izstrādā un veicina statistikas standartus, metodes un procedūras;

c)

vada Eiropas statistikas sistēmu, stiprina tās partneru savstarpējo sadarbību un nodrošina tās vadošo lomu oficiālās statistikas sagatavošanā visā pasaulē;

d)

sadarbojas ar starptautiskām organizācijām un trešām valstīm nolūkā veicināt Eiropas statistikas salīdzināmību ar citās statistikas sistēmās sagatavoto statistiku un vajadzības gadījumā atbalsta trešās valstis to statistikas sistēmu uzlabošanā.

2.   Eurostat nodrošina, lai Eiropas statistika būtu pieejama visiem lietotājiem saskaņā ar statistikas principiem, jo īpaši profesionālās neatkarības, taisnīguma un statistikas konfidencialitātes principiem.

Šajā ziņā Eurostat sniedz tehniskos paskaidrojumus un atbalstu, kas vajadzīgi Eiropas statistikas izmantošanai, un tas var izmantot piemērotus sakaru kanālus ziņu izlaidumiem statistikas jomā.

3.   Eurostat nodrošina sadarbību un regulāru konstruktīvu dialogu ar citiem Komisijas dienestiem un vajadzības gadījumā arī ar datu sniedzējiem nolūkā ņemt vērā lietotāju vajadzības, attiecīgās politikas norises un citas iniciatīvas. Tālab minētie Komisijas dienesti – potenciālie konkrētās Eiropas statistikas izmantotāji – agrīnā posmā tiek informēti par jaunas vai grozītas statistikas izstrādi un tiek iesaistīti šādā izstrādē, lai cita starpā izprastu jaunu vai mainītu statistikas metožu, standartu un definīciju iespējamo ietekmi uz attiecīgo politiku.

4.   Eurostat koordinē citas statistikas izstrādi un sagatavošanu. Šajā nolūkā tas:

a)

optimāli izmanto esošo informāciju, kas izmantojama statistiskiem mērķiem, lai nodrošinātu datu kvalitāti un pēc iespējas samazinātu respondentu slogu. Eurostat aicina visus attiecīgos Komisijas dienestus sniegt savu ieguldījumu šā mērķa sasniegšanā;

b)

saņem informāciju no visiem Komisijas dienestiem par to sagatavoto statistikas datu apjomu un kvalitāti, par būtiskām pārmaiņām statistikas sagatavošanas metodikā un par jaunām plānotām datu vākšanas darbībām;

c)

nodrošina tādu apmācību, kā arī sniedz tādus norādījumus un ekspertu pakalpojumus citiem Komisijas dienestiem, kas vajadzīgi citas statistikas izstrādei un sagatavošanai, ņemot vērā pieejamos resursus.

7. pants

Eurostat ģenerāldirektors

1.   Attiecībā uz Eiropas statistiku Eurostat ģenerāldirektors vienīgais ir atbildīgs par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz procesiem, statistikas metodēm, standartiem un procedūrām vai par sagatavotās statistikas saturu un izplatīšanas termiņiem saskaņā ar Eiropas Statistikas programmu un gada darba programmu. Izpildot šos statistikas uzdevumus, Eurostat ģenerāldirektors rīkojas neatkarīgi; viņš nelūdz un nepieņem nevienas Savienības iestādes vai struktūras, nevienas dalībvalsts valdības vai jebkuras citas iestādes, struktūras, biroja vai organizācijas norādījumus.

2.   Eurostat ģenerāldirektors, īstenojot apropriācijas, kas piešķirtas Eurostat, darbojas kā kredītrīkotājs.

8. pants

Galvenais statistiķis

1.   Eurostat ģenerāldirektors uzskatāms par galveno statistiķi.

2.   Galvenais statistiķis:

a)

ir atbildīgs par Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu Komisijā;

b)

ir atbildīgs par citas statistikas izstrādes un sagatavošanas koordinēšanu, kā minēts 5. panta 2. punktā un 6. panta 4. punktā;

c)

pārstāv Komisiju starptautiskos forumos statistikas jomā, jo īpaši ar mērķi koordinēt Savienības iestāžu un struktūru statistikas darbības, kā minēts Regulas (EK) Nr. 223/2009 6. panta 3. punktā;

d)

vada Regulas (EK) Nr. 223/2009 7. pantā minēto Eiropas Statistikas sistēmas komiteju;

e)

sagatavo šā lēmuma 5. panta 1. punktā minētās programmas, visaptveroši apspriežoties ar citiem Komisijas dienestiem un pēc iespējas ņemot vērā lietotāju vajadzības un citas attiecīgās norises;

f)

darbojas kā vidutājs starp Eiropas Statistikas sistēmu un Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvo padomi visos jautājumos, kas skar Eiropas Statistikas prakses kodeksa īstenošanu Eiropas Statistikas sistēmā kopumā.

3.   Ikviens dienests, kurš plāno veikt darbības saistībā ar statistikas sagatavošanu, gatavojot attiecīgās darbības, agrīnā posmā apspriežas ar galveno statistiķi. Galvenais statistiķis var sagatavot ieteikumus šajā sakarā. Par iniciatīvām, kas nav saistītas ar Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu, jo īpaši konkrētu starpdienestu nolīgumu gadījumos, ir pilnībā atbildīgs attiecīgais dienests.

9. pants

Piekļuve administratīviem ierakstiem

1.   Lai mazinātu slogu respondentiem, Eurostat ir tiesības piekļūt Komisijas dienestu rīcībā esošajiem administratīvajiem datiem, ievērojot Savienības tiesību aktos noteiktos konfidencialitātes noteikumus, un šādus administratīvos datus iekļaut statistikā, ciktāl šie dati ir svarīgi Eiropas statistikas izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai.

2.   Ar Eurostat apspriežas un tas var tikt iesaistīts sākotnējā tādu administratīvo reģistru un datubāzu izstrādē, turpmākā pilnveidošanā un darbības izbeigšanā, ko ir izveidojuši un uztur citi Komisijas dienesti, lai sekmētu plašāku šādos reģistros un datubāzēs ietverto datu lietojumu Eiropas statistikas mērķiem. Tālab Eurostat ir tiesīgs ierosināt tādu administratīvo ierakstu standartizēšanas darbības, kuriem ir būtiska nozīme Eiropas statistikas sagatavošanā.

3.   Šā panta noteikumu efektivitātes palielināšanai ikviens Komisijas dienests nodrošina, lai Eurostat pēc pieprasījuma tiktu piešķirta piekļuve administratīviem datiem, ciktāl tas vajadzīgs Eiropas statistikas izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai, saskaņā ar Savienības tiesību aktos noteiktajiem konfidencialitātes noteikumiem.

10. pants

Eiropas Statistikas prakses kodekss

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 11. pantu Eurostat izstrādā, sagatavo un izplata Eiropas statistiku atbilstoši Eiropas Statistikas prakses kodeksam, ko ir pārskatījusi un atjauninājusi Eiropas Statistikas sistēmas komiteja.

2.   Visās darbībās, kas skar Eiropas Statistikas prakses kodeksu, Eurostat iesaista Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvo padomi atbilstoši minētās padomes pilnvarām.

3.   Eurostat uzrauga, kā dalībvalstu statistikas iestādes faktiski īsteno Eiropas Statistikas prakses kodeksu.

11. pants

Kvalitātes nodrošināšana un marķēšana

1.   Eurostat nodrošina Eiropas statistikas kvalitātes pārvaldību. Šai nolūkā, balstoties uz izstrādātiem kvalitātes kritērijiem un ievērojot lietotāju vajadzības pēc dažādas kvalitātes statistikas, Eurostat:

a)

uzrauga un novērtē savākto vai saņemto datu kvalitāti un ziņo par izplatītās Eiropas statistikas kvalitāti;

b)

veicina un piemēro Eiropas statistikas marķēšanas procesu;

c)

pārbauda datus, par kuriem tas atbildīgs saistībā ar pastiprinātu Savienības ekonomikas pārvaldību, un izmanto visas pilnvaras, kuras tam attiecīgajās procedūrās ir īpaši piešķirtas.

2.   Lai nodrošinātu pienācīgu Eiropas Statistikas prakses kodeksa īstenošanu, Eurostat izveido kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kurā tiek atspoguļoti esošie pasākumi vai pasākumi, kuri tiks veikti.

12. pants

Konfidenciālu datu izmantošana

1.   Eurostat ģenerāldirektors veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu statistikas konfidencialitātes ievērošanu.

2.   Dati, kuri atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 223/2009 3. panta 7. punktam uzskatāmi par konfidenciāliem, saskaņā ar minētās regulas V nodaļas noteikumiem ir pieejami tikai Eurostat ierēdņiem un citiem darbiniekiem, kā arī citām fiziskām personām, kuras Eurostat strādā saskaņā ar līgumu, ja šādi dati nepieciešami Eiropas statistikas sagatavošanai viņu konkrētajā darba jomā.

3.   Turklāt Eurostat ģenerāldirektors veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu datus, kuru izpaušana varētu kaitēt Savienības interesēm vai tās dalībvalsts interesēm, uz kurām tie attiecas.

13. pants

Atcelšana

Tiek atcelts Lēmums 97/281/EK.

Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

Briselē, 2012. gada 17. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.

(2)  Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par valsts un Kopienas statistikas iestāžu neatkarību, integritāti un atbildību, COM(2005) 217 galīgā redakcija.

(3)  COM(2011) 211 galīgā redakcija.

(4)  OV L 306, 23.11.2011., 12. lpp.

(5)  OV L 145, 10.6.2009., 1. lpp.

(6)  COM(2009) 404 galīgā redakcija.

(7)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(8)  OV L 112, 29.4.1997., 56. lpp.