14.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/13


PADOMES LĒMUMS 2012/503/KĀDP

(2012. gada 13. septembris),

ar ko groza Lēmumu 2010/452/KĀDP par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā, EUMM Georgia

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu, 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 12. augustā pieņēma Lēmumu 2010/452/KĀDP (1), ar ko tika pagarināta Eiropas Savienības Pārraudzības misija Gruzijā (“EUMM Georgia” jeb “Misija”), kuru izveidoja 2008. gada 15. septembrī. Minētais lēmums zaudē spēku 2012. gada 14. septembrī.

(2)

Politikas un drošības komiteja (PDK) 2012. gada 15. maijā apstiprināja ieteikumus saistībā ar EUMM Georgia turpmākās darbības pārskatīšanu stratēģiskā līmenī.

(3)

EUMM Georgia būtu jāpagarina vēl par divpadsmit mēnešiem, saglabājot tās līdzšinējās pilnvaras.

(4)

Misiju īstenos situācijā, kas var pasliktināties un varētu kavēt Līguma 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu.

(5)

Tāpēc Lēmums 2010/452/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/452/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 7. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Visi personāla locekļi ievēro īpašus misijai paredzētus minimālos operatīvos drošības standartus un misijas drošības plānu, kas atbilst Savienības drošības politikai uz vietas. Attiecībā uz tādas ES klasificētas informācijas aizsardzību, kas personālam ir uzticēta, pildot pienākumus, visi personāla locekļi ievēro drošības principus un minimālos standartus, kas noteikti Padomes Lēmumā 2011/292/ES (2011. gada 31. marts) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (2).

2)

lēmuma 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

Drošība

1.   Civilais operāciju komandieris vada misijas vadītāja veikto EUMM Georgia drošības pasākumu plānošanu un nodrošina to pareizu un efektīvu īstenošanu saskaņā ar 5. un 9. pantu.

2.   Misijas vadītājs ir atbildīgs par misijas drošību un par to, ka tiek nodrošināta atbilstība minimālajām drošības prasībām, ko piemēro misijai, atbilstīgi Savienības politikai attiecībā uz tāda personāla drošību, ko izvieto ārpus Savienības, lai veiktu operācijas saskaņā ar Līguma V sadaļu un to papildinošiem instrumentiem.

3.   Misijas vadītājam palīdz vecākā misijas drošības amatpersona (SMSO), kas ir pakļauta misijas vadītājam un kam ir arī ciešas darba attiecības ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD).

4.   Pirms savu pienākumu izpildes sākšanas EUMM Georgia personāls saskaņā ar OPLAN pabeidz obligātās drošības apmācības. Tāpat personālam darbības vietā nodrošina regulāras prasmju nostiprināšanas apmācības, ko organizē SMSO.

5.   Misijas vadītājs nodrošina ES klasificētas informācijas aizsardzību saskaņā ar Lēmumu 2011/292/ES.”;

3)

lēmuma 14. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Ar misijas īstenošanu saistīto izdevumu segšanai paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2012. gada 15. septembra līdz 2013. gada 14. septembrim ir EUR 20 900 000.”;

4)

lēmuma 16. pantu aizstāj ar šādu:

“16. pants

Klasificētas informācijas izpaušana

1.   AP ir pilnvarots attiecīgos gadījumos un atbilstīgi misijas vajadzībām saskaņā ar Lēmumu 2011/292/ES nodot ar šo lēmumu saistītām trešām valstīm ES klasificētu informāciju un misijas vajadzībām izstrādātus dokumentus ar slepenības pakāpi līdz “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

2.   AP ir arī pilnvarots saskaņā ar Lēmumu 2011/292/ES atbilstīgi misijas operatīvajām vajadzībām ANO un EDSO nodot ES klasificētu informāciju un misijas vajadzībām izstrādātus dokumentus ar slepenības pakāpi līdz “RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Šajā nolūkā sagatavo vienošanos starp AP un kompetentajām ANO un EDSO iestādēm.

3.   Ja rodas īpaša un steidzama operatīva vajadzība, AP ir arī pilnvarots saskaņā ar Lēmumu 2011/292/ES nodot uzņēmējvalstij ES klasificētu informāciju un misijas vajadzībām izstrādātus dokumentus ar slepenības pakāpi līdz “RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Šajā nolūkā sagatavo vienošanos starp AP un kompetentām uzņēmējvalsts iestādēm.

4.   AP ir pilnvarots ar šo lēmumu saistītām trešām valstīm nodot ES neklasificētus dokumentus, kas ir saistīti ar Padomes apspriedēm attiecībā uz misiju un uz ko atbilstīgi Padomes reglamenta (3) 6. panta 1. punktam attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu.

5.   Šā panta 1. līdz 4. punktā minētās pilnvaras, kā arī pilnvaras noslēgt 2. un 3. punktā minēto vienošanos AP var deleģēt tā pakļautība esošām personām, civilajam operāciju komandierim un/vai misijas vadītājam.

5)

lēmuma 17. pantu aizstāj ar šādu:

“17. pants

Misijas pārskatīšana

Ik pēc sešiem mēnešiem PDK tiek iesniegts misijas pārskats, kura pamatā ir misijas vadītāja un EĀDD ziņojums.”;

6)

lēmuma 18. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tas zaudē spēku 2013. gada 14. septembrī.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2012. gada 13. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OV L 213, 13.8.2010., 43. lpp.

(2)  OV L 141, 27.5.2011., 17. lpp.”;

(3)  Padomes Lēmums 2009/937/ES (2009. gada 1. decembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 325, 11.12.2009., 35. lpp.).”;