30.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS Nr. 281/2012/ES

(2012. gada 29. marts),

ar kuru groza Lēmumu Nr. 573/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Bēgļu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 78. panta 2. punkta g) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Ņemot vērā kopējas ES pārvietošanas programmas izveidi, kuras mērķis ir palielināt Savienības mītnesvietas maiņas centienu ietekmi, sniedzot aizsardzību bēgļiem, un nodrošināt iespējami lielāku mītnesvietas maiņas stratēģisko ietekmi, mērķtiecīgāk orientējoties uz personām, kurām visvairāk vajadzīga mītnesvietas maiņa, kopīgās prioritātes attiecībā uz mītnesvietas maiņu būtu jānosaka Savienības līmenī.

(2)

Līguma par Eiropas Savienības darbību 80. pantā ir noteikts, ka uz Savienības politiku, kas izklāstīta nodaļā par robežkontroles, patvēruma un imigrācijas politiku un tās īstenošanu, attiecas solidaritātes princips un atbildība, tostarp tās finansiālo seku, taisnīga sadalījuma princips dalībvalstu starpā, un ka, ja nepieciešams, Savienības aktos, kas pieņemti saskaņā ar minēto nodaļu, iekļauj atbilstīgus pasākumus, lai minētais princips stātos spēkā.

(3)

Šajā nolūkā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 573/2007/EK (2) pielikumā, kas pievienots ar šo lēmumu, uzskaitītās īpašās kopīgās Savienības prioritātes mītnesvietas maiņas jomā 2013. gadam jānosaka, balstoties uz divām kategorijām: pirmajā būtu jāietilpst personām, kas pieder kādai īpašai kategorijai, kura atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) mītnesvietas maiņas kritērijiem, bet otrajā būtu jāietilpst personām no kādas valsts vai reģiona, kas noteikts UNHCR ikgadējās mītnesvietas maiņas prognozēs un kur Savienības kopīgai rīcībai būtu ievērojama ietekme aizsardzības vajadzību risināšanā.

(4)

Ņemot vērā mītnesvietas maiņas vajadzības, kuras izklāstītas Lēmuma Nr. 573/2007/EK pielikumā, kas pievienots ar šo lēmumu, un kurā uzskaitītas īpašās kopīgās Savienības prioritātes mītnesvietas maiņas jomā, ir jāsniedz arī papildu finansiāla palīdzība, lai nodrošinātu mītnesvietas maiņu personām no konkrētiem ģeogrāfiskiem reģioniem un tautībām, kā arī īpašām pārvietojamo bēgļu kategorijām gadījumos, kad mītnesvietas maiņa atzīta par vispiemērotāko risinājumu to īpašajām vajadzībām.

(5)

Ņemot vērā to, cik svarīgi ir stratēģiski izmantot mītnesvietas maiņu no valstīm vai reģioniem, kas noteikti Reģionālo aizsardzības programmu īstenošanai, ir jāsniedz papildu finansiāla palīdzība, lai nodrošinātu mītnesvietas maiņu personām no Tanzānijas, Austrumeiropas (Baltkrievijas, Moldovas Republikas un Ukrainas), Āfrikas raga (Džibutijas, Kenijas un Jemenas) un Ziemeļāfrikas (Ēģiptes, Lībijas un Tunisijas), un no citām valstīm vai reģioniem, ko noteiks turpmāk.

(6)

Lai mudinātu vairāk dalībvalstu iesaistīties mītnesvietas maiņas darbībās, ir arī jānodrošina papildu finansiāla palīdzība tām dalībvalstīm, kas nolemj pārvietot personas pirmoreiz.

(7)

Jānosaka arī noteikumi par izdevumu atbilstību attiecībā uz to, lai varētu saņemt papildu finansiālo palīdzību mītnesvietas maiņai.

(8)

Saskaņā ar 3. pantu un 4.a panta 1. punktu 21. protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi, ka vēlas piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(9)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu un 4.a panta 1. punktu 21. protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un šis lēmums tai nav saistošs un nav jāpiemēro.

(10)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu 22. protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un šis lēmums tai nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu Nr. 573/2007/EK groza šādi:

1)

lēmuma 13. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Dalībvalstis saņem fiksētu summu saskaņā ar 3.a punktu par katru personu, kas pārvietota pamatojoties uz vienu vai vairākām šādām prioritātēm:

a)

personas no valsts vai reģiona, kas noteikts Reģionālās aizsardzības programmas īstenošanai;

b)

personas, kas ietilpst vienā vai vairākās šādās neaizsargātās grupās:

apdraudēti bērni un sievietes,

nepavadīti nepilngadīgie,

personas, kuras pārcietušas vardarbību un/vai spīdzināšanu,

personas ar nopietnām medicīniska rakstura vajadzībām, kuras var nodrošināt vienīgi, ja tās tiek pārvietotas,

personas, kam nepieciešama ārkārtas mītnesvietas maiņa un/vai steidzama mītnesvietas maiņa juridiskas vai fiziskas aizsardzības dēļ;

c)

īpašās kopīgās Savienības prioritātes mītnesvietas maiņas jomā 2013. gadam, kas izklāstītas šā lēmuma pielikumā.”;

b)

iekļauj šādu punktu:

“3.a   Dalībvalstis saņem fiksētu summu EUR 4 000 apmērā par katru personu, kas pārvietota, pamatojoties uz 3. punktā uzskaitītajām prioritātēm.

Turpmāk norādītajos gadījumos fiksēto summu palielina šādi:

EUR 6 000 par katru pārvietoto personu tām dalībvalstīm, kas fiksēto summu par mītnesvietas maiņu no fonda saņem pirmoreiz,

EUR 5 000 par katru pārvietoto personu tām dalībvalstīm, kas fiksēto summu par mītnesvietas maiņu no fonda vienreiz jau saņēmušas tā iepriekšējo darbības gadu laikā.”;

c)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Ja dalībvalsts pārvieto personu, pamatojoties uz vairāk nekā vienu no 3. punktā uzskaitītajām Savienības prioritātēm mītnesvietas maiņas jomā, tā saņem fiksēto summu par šo personu tikai vienreiz.”;

d)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Līdz 2012. gada 1. maijam dalībvalstis sniedz Komisijai aplēsi par to personu skaitu, ko tās pārvietos nākamajā kalendārā gadā, pamatojoties uz 3. punktā uzskaitītajām prioritātēm, kā arī sadalījumu pa dažādām minētajā punktā minētām kategorijām. Komisija šo informāciju dara zināmu 52. pantā minētajai komitejai.”;

e)

pievieno šādu punktu:

“7.   Dalībvalstis par mītnesvietas maiņas darbībām, kas veiktas, pamatojoties uz 3. punktā uzskaitītajām prioritātēm, finansiālā stimula rezultātiem un ietekmi informē ziņojumā, kas minēts 50. panta 2. punktā, bet Komisija – ziņojumā, kas minēts 50. panta 3. punktā.”;

2)

lēmuma 35. pantam pievieno šādu punktu:

“5.   Fiksēto summu par katru pārvietoto personu dalībvalstīm piešķir kā vienreizēju maksājumu par katru faktiski pārvietoto personu.”;

3)

šā lēmuma pielikuma tekstu pievieno kā pielikumu Lēmumam Nr. 573/2007/EK.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2012. gada 29. martā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

N. WAMMEN


(1)  Eiropas Parlamenta 2010. gada 18. maija nostāja (OV C 161 E, 31.5.2011., 161. lpp.) un Padomes 2012. gada 8. marta nostāja pirmajā lasījumā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta). Eiropas Parlamenta 2012. gada 29. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(2)  OV L 144, 6.6.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Saraksts, kurā iekļautas īpašās kopīgās Savienības prioritātes mītnesvietas maiņas jomā 2013. gadam

1)

Kongo bēgļi Lielo ezeru reģionā (Burundi, Malāvija, Ruanda, Zambija)

2)

Bēgļi no Irākas Turcijā, Sīrijā, Libānā un Jordānijā

3)

Afganistānas bēgļi Turcijā, Pakistānā, Irānā

4)

Somālijas bēgļi Etiopijā

5)

Birmas bēgļi Bangladešā, Malaizijā un Taizemē

6)

Eritrejas bēgļi Austrumsudānā”