9.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/44


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 7. maijs)

par palaišanas un apturēšanas periodu noteikšanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām nolūkos

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 2948)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2012/249/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (1) un jo īpaši tās 41. panta pirmās daļas a) punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2010/75/ES nav noteikti palaišanas un apturēšanas periodi, bet šie periodi attiecas uz vairākiem šīs direktīvas noteikumiem.

(2)

Attiecībā uz sadedzināšanas iekārtām, uz kurām attiecas Direktīvas 2010/75/ES III nodaļa, ir nepieciešams noteikt palaišanas un apturēšanas periodus, lai novērtētu atbilstību emisiju robežvērtībām, kas noteiktas Direktīvas 2010/75/ES V pielikumā, ņemot vērā minētā pielikuma 4. daļu, kā arī lai noteiktu sadedzināšanas iekārtu darba stundu skaitu gadījumā, ja tas ir būtisks šīs direktīvas īstenošanai.

(3)

Direktīvas 2010/75/ES 14. panta 1. punkta f) apakšpunktā prasīts atļaujā iekļaut pasākumus, kuri attiecas uz ekspluatācijas apstākļiem, kas nav parastie ekspluatācijas apstākļi, piemēram, palaišanas un apturēšanas operācijas. Saskaņā ar Direktīvas 2010/75/ES 6. pantu šādus pasākumus var paredzēt vispārīgos saistošos noteikumos.

(4)

Emisijas no sadedzināšanas iekārtām palaišanas un apturēšanas periodos parasti ir paaugstinātā koncentrācijā salīdzinājumā ar parastajiem ekspluatācijas apstākļiem. Ņemot vērā Direktīvas 2010/75/ES mērķi novērst emisiju, šiem periodiem būtu jābūt pēc iespējas īsākiem.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Direktīvas 2010/75/ES 75. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šis lēmums paredz noteikumus par palaišanas un apturēšanas periodu noteikšanu, kas minēti Direktīvas 2010/75/ES 3. panta 27. punktā un V pielikuma 4. daļas 1. punktā.

Šis lēmums attiecas uz sadedzināšanas iekārtām, uz kurām attiecas Direktīvas 2010/75/ES III nodaļa.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“stabilas ražošanas palaišanas minimālā slodze” ir minimālā slodze, kas ir saderīga ar ražojošās sadedzināšanas iekārtas vienmērīgu darbību pēc palaišanas uzsākšanas, pēc kuras iekārta spēj droši un uzticami dot enerģiju tīklam, siltuma akumulatoram vai rūpnīcai;

2)

“stabilas ražošanas apturēšanas minimālā slodze” ir minimālā slodze, pie kuras iekārta vairs nevar droši un uzticami dot enerģiju tīklam, siltuma akumulatoram vai rūpnīcai, un tiek uzskatīts, ka tā tiek izslēgta.

3. pants

Vispārīgie noteikumi palaišanas un apturēšanas periodu noteikšanai

Lai noteiktu palaišanas perioda beigas un apturēšanas perioda sākumu, piemēro šādus noteikumus:

1)

kritēriji vai parametri, ko izmanto, lai noteiktu palaišanas un apturēšanas periodus, ir pārredzami un ārēji pārbaudāmi;

2)

palaišanas un apturēšanas periodus nosaka, pamatojoties uz nosacījumiem, kas ļauj īstenot stabilu ražošanas procesu, ievērojot veselības aizsardzības un drošības prasības;

3)

periodus, kuros sadedzināšanas iekārta pēc palaišanas darbojas stabili un droši ar degvielas padevi, bet bez siltuma, elektrības vai mehāniskās enerģijas eksporta, neietver palaišanas un apturēšanas periodos.

4. pants

Palaišanas un apturēšanas periodu noteikšana atļaujā

1.   Lai noteiktu palaišanas un apturēšanas periodus iekārtas atļaujā, kurā ietilpst sadedzināšanas iekārta, pasākumi, kas minēti Direktīvas 2010/75/ES 14. panta 1. punkta f) apakšpunktā, ietver:

a)

vismaz vienu no šiem:

i)

palaišanas perioda beigu punktu un apturēšanas perioda sākuma punktu, kas izteikts kā slodzes robežvērtības, saskaņā ar 6., 7. un 8. pantu un ņemot vērā, ka stabilas ražošanas apturēšanas minimālā slodze var būt zemāka nekā stabilas ražošanas palaišanas minimālā slodze, jo sadedzināšanas iekārta varētu darboties stabili pie zemākas slodzes, kad tā ir sasniegusi pietiekamu temperatūru pēc darbības perioda;

ii)

diskrētos procesus vai darbības rādītāju robežvērtības, kas ir saistīti ar palaišanas perioda beigām un ar apturēšanas perioda sākumu un kas saskaņā ar 9. pantu ir skaidri, viegli uzraugāmi un piemēroti izmantotajai tehnoloģijai;

b)

pasākumus, lai nodrošinātu, ka palaišanas un apturēšanas periodi tiek samazināti, cik vien iespējams;

c)

pasākumus, kas nodrošina, ka viss piesārņojuma mazināšanas aprīkojums sāk darboties, tiklīdz tas tehniski iespējams.

Pirmās daļas nolūkos jāņem vērā sadedzināšanas iekārtu un to vienību tehniskie un darbības parametri un uzstādītā piesārņojuma mazināšanas aprīkojuma tehniskās prasības.

2.   Ja mainās kāds no aspektiem, kas attiecas uz iekārtu un kas ietekmē palaišanas un apturēšanas periodus, tostarp uzstādītais aprīkojums, kurināmā veids, iekārtas loma sistēmā un uzstādītais piesārņojuma mazināšanas aprīkojums, atļaujas nosacījumus, kas saistīti ar palaišanas un apturēšanas periodiem, pārskata un, ja nepieciešams, tos atjaunina kompetentā iestāde.

5. pants

Palaišanas un apturēšanas periodu noteikšana sadedzināšanas iekārtām, kas sastāv no divām vai vairākām vienībām

1.   Nolūkā aprēķināt vidējās emisiju robežvērtības, kas noteiktas Direktīvas 2010/75/ES V pielikuma 4. daļas 1. punktā, piemēro šādus noteikumus, lai noteiktu palaišanas un apturēšanas periodus sadedzināšanas iekārtām, kas sastāv no divām vai vairākām vienībām:

a)

vērtības, kas mērītas pirmās vienības palaišanas periodā un pēdējās vienības apturēšanas periodā, neņem vērā;

b)

vērtības, kas noteiktas atsevišķu vienību citu palaišanas un apturēšanas periodu laikā, neņem vērā tikai tad, ja tās tiek mērītas vai – gadījumā, ja mērīt ir tehniski vai ekonomiski neiespējami, – aprēķinātas atsevišķi katrai attiecīgajai vienībai.

2.   Direktīvas 2010/75/ES 3. panta 27. punkta nolūkā palaišanas un apturēšanas periods sadedzināšanas iekārtām, kas sastāv no divām vai vairākām vienībām, sastāv tikai no sadedzināšanas iekārtas pirmās vienības palaišanas perioda un sadedzināšanas iekārtas pēdējās vienības apturēšanas perioda.

Sadedzināšanas iekārtām, kurām Direktīvas 2010/75/ES V pielikuma 1. daļas 2., 4. un 6. punkts ļauj piemērot emisiju robežvērtības daļai no tādas iekārtas, kura izvada atgāzes pa vienu vai vairākiem atsevišķiem dūmvadiem kopējā skurstenī, palaišanas un apturēšanas periodus var noteikt atsevišķi katrai no šādām sadedzināšanas iekārtas daļām. Palaišanas un apturēšanas periodi iekārtas daļai tad ietver pirmās sadedzināšanas vienības palaišanas periodu, palaižot attiecīgo iekārtas daļu, un apturēšanas periodu pēdējā sadedzināšanas vienībā, apturot attiecīgo iekārtas daļu.

6. pants

Palaišanas un apturēšanas periodu noteikšana, izmantojot slodzes robežvērtības, sadedzināšanas iekārtām, kas ražo elektrību vai piegādā enerģiju mehāniskajai piedziņai

1.   Uzskata, ka sadedzināšanas iekārtām, kas ražo elektrību vai piegādā enerģiju mehāniskajai piedziņai, palaišanas periods beidzas brīdī, kad iekārta sasniedz stabilas ražošanas palaišanas minimālo slodzi.

2.   Uzskata, ka apturēšanas periods sākas, kad sākas degvielas padeves izbeigšana, pēc tam, kad ir sasniegts stabilas ražošanas apturēšanas minimālās slodzes punkts, no kura saražotā elektroenerģija vairs nav pieejama tīklā vai radītā mehāniskā enerģija nav vairs derīga mehāniskai slodzei.

3.   Slodzes robežvērtības, ko izmanto, lai noteiktu elektroenerģijas ražošanas sadedzināšanas iekārtu palaišanas perioda beigas un apturēšanas perioda sākumu, un kas jāietver iekārtas atļaujā, jāizsaka ar sadedzināšanas iekārtas elektroenerģijas ražošanas nominālās jaudas fiksētu procentu.

4.   Slodzes robežvērtības, ko izmanto, lai noteiktu sadedzināšanas iekārtu, kas piegādā enerģiju mehāniskajai piedziņai, palaišanas perioda beigas un apturēšanas perioda sākumu, un kas jāietver iekārtas atļaujā, izsaka ar sadedzināšanas iekārtas mehāniskās enerģijas ražošanas nominālās jaudas fiksētu procentu.

7. pants

Palaišanas un apturēšanas periodu noteikšana, izmantojot slodzes robežvērtības, sadedzināšanas iekārtām, kas ražo siltumu

1.   Uzskata, ka sadedzināšanas iekārtām, kas ražo siltumu, palaišanas periods ir beidzies, kad iekārta sasniedz stabilas ražošanas palaišanas minimālo slodzi un siltumu var droši un uzticami piegādāt sadales tīklā, siltuma akumulatoram vai tiešai izmantošanai vietējā rūpnīcā.

2.   Apturēšanas periods tiek uzskatīts par sākušos, kad ir sasniegts stabilas ražošanas izslēgšanas minimālās slodzes punkts, kad siltumu vairs nevar droši un uzticami piegādāt tīklā vai tiešai izmantošanai vietējā rūpnīcā.

3.   Slodzes robežvērtības, ko izmanto, lai noteiktu siltuma ražošanas sadedzināšanas iekārtu palaišanas perioda beigas un apturēšanas perioda sākumu, un kas jāietver iekārtas atļaujā, jāizsaka ar sadedzināšanas iekārtas siltuma ražošanas nominālās jaudas fiksētu procentu.

4.   Periodi, kuru laikā siltuma ražošanas iekārtas silda akumulatoru vai rezervuāru, neeksportējot siltumu, tiek uzskatīti par darba laiku, nevis par palaišanas vai apturēšanas periodiem.

8. pants

Palaišanas un apturēšanas periodu noteikšana, izmantojot slodzes robežvērtības, sadedzināšanas iekārtām, kas ražo siltumu un elektroenerģiju

Sadedzināšanas iekārtām, kas ražo siltumu un elektroenerģiju, palaišanas un apturēšanas periodus nosaka saskaņā ar 6. un 7. pantu, ņemot vērā gan saražoto elektroenerģiju, gan siltumu.

9. pants

Palaišanas un apturēšanas periodu noteikšana, izmantojot darbības parametrus vai diskrētos procesus

Lai noteiktu stabilas ražošanas minimālo palaišanas slodzi un minimālo apturēšanas slodzi, nosaka vismaz trīs dažādus kritērijus, attiecīgi palaišanas perioda beigas un apturēšanas perioda sākums ir sasniegts, kad sasniegti vismaz divi no kritērijiem.

Šie kritēriji tiek izvēlēti no:

1)

diskrētajiem procesiem, kas izklāstīti pielikumā, vai līdzvērtīgiem procesiem, kas atbilst iekārtas tehniskajiem parametriem;

2)

darbības parametru robežvērtībām, kas noteiktas pielikumā, vai līdzvērtīgiem darbības parametriem, kas atbilst iekārtas tehniskajiem raksturlielumiem.

10. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 7. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


(1)  OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.


PIELIKUMS

DISKRĒTI PROCESI UN DARBĪBAS PARAMETRI, KAS SAISTĪTI AR PALAIŠANAS UN APTURĒŠANAS PERIODIEM

1.   Diskrēti procesi, kas saistīti ar stabilas ražošanas palaišanas minimālo slodzi

1.1.

Cietā kurināmā katliem: pilnīga pāreja no stabilitātes palīgdegļu vai papildu degļu izmantošanas uz darbību tikai ar normālu degvielu.

1.2.

Šķidrā kurināmā katliem: galvenā degvielas padeves sūkņa ieslēgšana un degļa degvieleļļas spiediena stabilizēšanās, kuram kā rādītāju var izmantot degvielas plūsmas ātrumu.

1.3.

Gāzturbīnām: punkts, kur degšanas režīms pārslēdzas uz vienmērīgas sadegšanas režīmu, izmantojot iepriekš sagatavotu degvielas maisījumu, jeb “tukšgaitas režīmu”.

2.   Darbības parametri

2.1.

Skābekļa saturs dūmgāzēs.

2.2.

Dūmgāzu temperatūra.

2.3.

Tvaika spiediens.

2.4.

Siltuma ražošanas iekārtām: entalpija un siltuma pārneses šķidruma ātrums.

2.5.

Ar šķidru degvielu un gāzi darbināmas iekārtas: degvielas plūsmas ātrums, norādīts procentos no degvielas plūsmas nominālās jaudas.

2.6.

Tvaika katlu iekārtām: tvaika temperatūra pie katla izejas.