10.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 178/14


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2012. gada 19. jūnijs)

kas groza Lēmumu ECB/2007/5, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus

(ECB/2012/10)

(2012/367/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 11.6. pantu,

ņemot vērā 2004. gada 19. februāra Lēmumu ECB/2004/2, ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (1), un jo īpaši tā 19. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (2), noteiktās publiskā iepirkuma procedūru robežvērtības grozītas ar Komisijas 2011. gada 30. novembra Regulu (ES) Nr. 1251/2011, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK attiecībā uz to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (3).

(2)

Lai gan Direktīva 2004/18/EK uz Eiropas Centrālo banku (ECB) neattiecas, ECB ir nolūks tās pašas robežvērtības piemērot savām publiskā iepirkuma procedūrām.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Eiropas Centrālās bankas 2007. gada 3. jūlija Lēmums ECB/2007/5, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi

Lēmuma ECB/2007/5 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Piemēro šādas robežvērtības:

a)

piegādes un pakalpojumu līgumiem – 200 000 euro;

b)

būvdarbu līgumiem – 5 000 000 euro.”

2. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šis lēmums stājas spēkā 2012. gada 1. septembrī.

2.   Iepirkuma procedūras, kas sāktas pirms šā lēmuma spēkā stāšanās, tiek pabeigtas saskaņā ar Lēmuma ECB/2007/5 noteikumiem, kas bija spēkā iepirkuma procedūras sākšanas dienā. Šīs normas nolūkiem tiek uzskatīts, ka iepirkuma procedūra sākas dienā, kurā līguma paziņojums tika nosūtīts Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim, vai, ja šāds paziņojums nav nepieciešams, dienā, kurā ECB uzaicināja vienu vai vairākus piegādātājus iesniegt piedāvājumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 19. jūnijā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.

(2)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.

(3)  OV L 319, 2.12.2011., 43. lpp.

(4)  OV L 184, 14.7.2007., 34. lpp.