29.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 345/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1386/2011

(2011. gada 19. decembris),

ar ko uz laiku atliek kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Kanāriju salās

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 349. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc tiesību akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 704/2002 (2002. gada 25. marts) par kopējā muitas tarifa autonomo likmju atsevišķu rūpniecības ražojumu ievešanai pagaidu atcelšanu un Kopienas tarifa autonomo kvotu atklāšanu dažu zvejniecības produktu ievešanai un šo kvotu pārvaldību Kanāriju salās (3) kopējā muitas tarifa nodokļu pagaidu atcelšanas termiņš konkrētām kapitālieguldījumu precēm, kas paredzētas tirdzniecībai vai rūpnieciskai izmantošanai, beigsies 2011. gada 31. decembrī.

(2)

2010. gada septembrī Spānijas valdība Kanāriju salu valdības vārdā lūdza pagarināt režīmu, kas paredz autonomo kopējā muitas tarifa nodokļu atcelšanu attiecībā uz dažiem rūpniecības ražojumiem saskaņā ar Līguma 349. pantu. Minēto iestāžu lūguma pamatojums bija tāds, ka šo salu attālinātības dēļ ekonomikas dalībniekiem nākas saskarties ar nopietnām grūtībām ekonomikā un uzņēmējdarbībā, kas nelabvēlīgi ietekmē demogrāfiskās tendences, nodarbinātību un sociālekonomisko attīstību.

(3)

Kanāriju salu rūpniecību, kā arī celtniecības nozari ir smagi skārusi nesenā ekonomikas krīze. Aktivitātes samazināšanās celtniecībā negatīvi ietekmējusi visas palīgnozares, kas no tās ir atkarīgas. Nelabvēlīgi finansiālie nosacījumi ir nopietni ietekmējuši daudzas uzņēmējdarbības jomas. Turklāt straujš bezdarba līmeņa pieaugums Spānijā ietekmējis iekšzemes pieprasījuma, tostarp pieprasījuma pēc rūpniecības ražojumiem, samazināšanos.

(4)

Bezdarba līmenis Kanāriju salās pēdējos desmit gados pastāvīgi pārsniedz valsts vidējo radītāju Spānijā, un kopš 2009. gada Kanāriju salās ir reģistrēts augstākais bezdarba līmenis visā valstī (Eurostat: Reģionālā statistika - Bezdarba līmenis NUTS 2 reģionos no 1999. līdz 2009. gadam). Turklāt vairāk nekā puse no Kanāriju salu rūpnieciskajiem ražojumiem tiek patērēta turpat, kas ir īpaši nopietna problēma pieprasījuma krišanās dēļ.

(5)

Tādēļ ir lietderīgi uz 10 gadiem pilnībā pagarināt režīmu, kas paredz kopējā muitas tarifa atcelšanu attiecībā uz dažām precēm, kuras minētas Regulas (EK) Nr. 704/2002 II un III pielikumā, lai sniegtu ilgtermiņa perspektīvu ieguldītājiem un ļautu ekonomikas dalībniekiem sasniegt tādu rūpniecisko un komerciālo darbību līmeni, kas stabilizētu Kanāriju salu ekonomisko un sociālo vidi.

(6)

Turklāt šajā pašā kontekstā Spānijas iestādes ir lūgušas atcelt kopējā muitas tarifa nodokļus trim jauniem ražojumiem, kas klasificēti ar KN kodiem 3902 10, 3903 11 un 3906 10. Šis lūgums tika pieņemts, jo šāda atcelšana stiprinātu Kanāriju salu tautsaimniecību.

(7)

Lai nodrošinātu, ka tikai tie ekonomikas dalībnieki, kuri atrodas Kanāriju salu teritorijā, var gūt priekšrocības no minētajiem tarifa pasākumiem, nodokļu atcelšanai vajadzētu būt atkarīgai no ražojumu galapatēriņa saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (4) un Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (5).

(8)

Tirdzniecības plūsmas novirzes gadījumā un lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jānodod Komisijai, kas ļautu tai uz laiku apturēt nodokļu atcelšanu. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (6).

(9)

Kombinētās nomenklatūras grozījumi nedrīkst izraisīt nekādas būtiskas izmaiņas attiecībā uz nodokļu atcelšanas būtību. Tādēļ Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai veiktu nepieciešamos grozījumus un tehniskus pielāgojumus to preču sarakstā, uz kurām attiecas nodokļu atcelšana. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Padomei.

(10)

Lai nodrošinātu Regulā (EK) Nr. 704/2002 noteikto pasākumu nepārtrauktību, šajā regulā paredzētie pasākumi ir jāpiemēro no 2012. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2012. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim pilnībā ir atcelti kopējā muitas tarifa nodokļi, ko piemēro, importējot Kanāriju salās kapitālieguldījumu preces komerciālai vai rūpnieciskai izmantošanai, kas klasificētas ar I pielikumā uzskaitītajiem KN kodiem.

Šīs preces izmanto saskaņā ar atbilstīgajiem Regulas (EEK) Nr. 2913/92 un Regulas (EEK) Nr. 2454/93 noteikumiem vismaz 24 mēnešus pēc tam, kad Kanāriju salu teritorijā esošie ekonomikas dalībnieki tās laiduši brīvā apgrozībā.

2. pants

No 2012. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim pilnībā ir atcelti kopējā muitas tarifa nodokļi, ko piemēro tādu izejmateriālu, sastāvdaļu un komponentu importam Kanāriju salās, kurus izmanto rūpnieciskai pārveidošanai vai tehniskajai apkopei Kanāriju salās un kurus klasificē ar II pielikumā uzskaitītajiem KN kodiem.

3. pants

Uz nodokļu atcelšanu, kas minēta 1. un 2. pantā, attiecas nosacījums par galapatēriņu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 21. un 82. pantu un pārbaudes, kas noteiktas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 291. līdz 300. pantā.

4. pants

1.   Ja Komisijai ir pamats domāt, ka nodokļu atcelšana, ko paredz šī regula, ir izraisījusi tirdzniecības novirzes attiecībā uz konkrētu ražojumu, tā var pieņemt īstenošanas aktus, apturot nodokļu atcelšanu uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 8. pantā minēto pārbaudes procedūru.

Ievedmuitu ražojumiem, attiecībā uz kuriem nodokļu atcelšana uz laiku ir apturēta, nodrošina ar galvojumu, un šāda galvojuma došana ir nosacījums attiecīgo ražojumu laišanai brīvā apgrozībā Kanāriju salās.

2.   Ja Padome saskaņā ar Līgumā noteikto procedūru 12 mēnešu laikposmā nolemj, ka atcelšana būtu noteikti jāaptur, noteikti iekasē to nodokļu summu, kas ir nodrošināta ar galvojumu.

3.   Ja 12 mēnešu laikposmā netiek pieņemts galīgais lēmums saskaņā ar 2. punktu, galvojumus atbrīvo.

5. pants

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 6. pantu attiecībā uz grozījumiem un tehniskiem pielāgojumiem I un II pielikumā, kas ir vajadzīgi grozījumu dēļ kombinētajā nomenklatūrā.

6. pants

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 5. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 2012. gada 1. janvāra.

3.   Padome jebkurā laikā var atsaukt 5. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Lēmums neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, Komisija par to paziņo Padomei.

5.   Saskaņā ar 5. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Padomei, Padome nav izteikusi iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām Padome ir informējusi Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus.

7. pants

Eiropas Parlamentu informē par Komisijas pieņemtajiem deleģētajiem aktiem, jebkādiem iebildumiem, kas izteikti par šiem aktiem, vai par to, ka Padome ir atsaukusi pilnvaru deleģēšanu.

8. pants

1.   Komisijai palīdz Muitas kodeksa komiteja, kas izveidota ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 247.a panta 1. punktu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

9. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 19. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. KOROLEC


(1)  2011. gada 15. novembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2011. gada 22. septembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 111, 26.4.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(5)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(6)  OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.


I PIELIKUMS

Tirdzniecībai vai rūpnieciskai izmantošanai paredzētās kapitālieguldījumu preces, kas klasificētas ar šādiem KN kodiem  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1006/2011 (2011. gada 27. septembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 282, 28.10.2011., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Lauksaimniecības vajadzībām, rūpnieciskai pārveidošanai vai tehniskai apkopei izmantotie izejmateriāli, sastāvdaļas un komponenti, kas klasificēti ar šādiem KN kodiem  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1006/2011 (2011. gada 27. septembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 282, 28.10.2011., 1. lpp.).