20.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 336/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1333/2011

(2011. gada 19. decembris),

ar ko nosaka tirdzniecības standartus banāniem, noteikumus minēto tirdzniecības standartu atbilstības pārbaudei un prasības attiecībā uz paziņojumiem banānu nozarē

(kodificēta redakcija)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 121. panta a) punktu un 194. pantu, sakarā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1994. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 2257/94, ar ko nosaka kvalitātes standartus banāniem (2), Komisijas 1995. gada 15. decembra Regula (EK) Nr. 2898/95 par banānu kvalitātes standartu atbilstības pārbaudi (3) un Komisijas 2007. gada 6. marta Regula (EK) Nr. 239/2007, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 404/93 piemērošanai attiecībā uz prasībām par ziņojumiem banānu nozarē (4) ir būtiski grozītas (5). Skaidrības un praktisku iemeslu dēļ minētās regulas būtu jākodificē un jāapvieno vienā aktā.

(2)

Regulā (EK) Nr. 1234/2007 ir paredzēts noteikt tirdzniecības standartus banāniem. Šo standartu mērķis ir nodrošināt to, ka tirgū piegādā vienādas un apmierinošas kvalitātes produktus, jo īpaši Savienībā novāktu banānu gadījumā, attiecībā uz kuriem nepieciešama rīcība kvalitātes uzlabošanā.

(3)

Ņemot vērā plašo Savienībā realizēto šķirņu klāstu un tirdzniecības praksi, būtu jānosaka obligāti standarti nenogatavinātiem zaļiem banāniem, neierobežojot turpmāku standartu ieviešanu, kas piemērojami citam tirdzniecības posmam. Fig banānu īpašības un veids, kādā tos tirgo, ir tāds, ka uz to nevajadzētu attiecināt Savienības standartus.

(4)

Būtu lietderīgi, ņemot vērā izraudzītos mērķus, ļaut banānu ražotājām dalībvalstīm savai produkcijai savā teritorijā piemērot valsts standartus, taču tikai posmos pēc nenogatavinātu zaļu banānu stadijas, ja šie noteikumi nav pretrunā Savienības standartiem un netraucē banānu brīvai apgrozībai Savienībā.

(5)

Būtu jāņem vērā tas, ka tādēļ, ka klimatiskie faktori apgrūtina ražošanas apstākļus Madeirā, Azoru salās, Algarvē, Krētā, Lakonijā un Kiprā, banāni tur neattīstās līdz noteiktajam minimālajam garumam. Šajos gadījumos šādus banānus tomēr drīkst tirgot, bet tikai kā II šķiras.

(6)

Būtu jāpieņem pasākumi, lai nodrošinātu vienveidīgu noteikumu piemērošanu tirdzniecības standartiem banāniem, jo īpaši attiecībā uz atbilstības pārbaudēm.

(7)

Pienācīgi ņemot vērā ātri bojājošos produktu īpašības un tirdzniecības prakses raksturu, kā arī tirdzniecībā izmantojamās pārbaudes procedūras, būtu jānosaka, ka atbilstības pārbaudes jāveic tajā pakāpē, kurai piemēro standartus.

(8)

Produkts, kas apmierina pārbaudes šajā pakāpē tiek uzskatīts par atbilstošu standartiem. Šim novērtējumam būtu jābūt neatkarīgam no jebkādām nepieteiktām pārbaudēm, ko veic pēc tam nobriešanas noliktavu pakāpē.

(9)

Atbilstības pārbaudēm nebūtu jābūt sistemātiskām, bet izlases veida, novērtējot kopējo paraugu, kas paņemts izlases veidā no partijas, ko pārbaudei atlasījusi kompetentā iestāde, un ko uzskata par šo partiju reprezentējošu. Šim nolūkam piemēro attiecīgus Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (6) noteikumus.

(10)

Banānu tirgum raksturīga spēcīga konkurence. Attiecīgie tirgotāji paši ieviesuši stingras pārbaudes. Tādēļ pārbaudes nebūtu jāveic tajā pakāpē, kurā tās noteikuši tirgotāji, kas piedāvā apmierinošas garantijas attiecībā uz personālu un apstrādes iespējām un kas var garantēt, ka banāni, ko tie pārdod Savienībā, atbilst Savienības standartiem. Tai dalībvalstij, kuras teritorijā pārbaudēm principā jānotiek, būtu jāpiešķir šādus atbrīvojumus. Šādus atbrīvojumus būtu jāanulē, ja netiek ievēroti standarti un ar tiem saistītie nosacījumi.

(11)

Pārbaužu veikšanai attiecīgajiem tirgotājiem būtu jāsniedz informācija kompetentajām iestādēm.

(12)

Atbilstības sertifikāts, ko izsniedz pēc pārbaužu pabeigšanas, nedrīkst veidot pavaddokumentu banāniem līdz pat pēdējai tirdzniecības pakāpei, bet dokumentu par banānu atbilstības Savienības standartiem līdz nogatavināšanas noliktavas pakāpei pierādījumu, saskaņā ar standartu ietvariem, ko uzrāda pēc kompetento iestāžu pieprasījuma. Būtu jāuzsver, ka banānus, kas neatbilst šajā regulā noteiktajiem standartiem, nedrīkst Savienībā tirgot patēriņam svaigā veidā.

(13)

Banānu tirgus darbības pārraudzības nolūkā Komisijai jāsaņem ziņas par banānu ražošanu un tirdzniecību Savienībā. Būtu jāparedz noteikumi, kā dalībvalstīm šīs ziņas ir jāiesniedz.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1.   NODAĻA

TIRDZNIECĪBAS STANDARTI

1. pants

Tirdzniecības standarti, kas piemērojami banāniem ar KN kodu 0803 00, izņemot miltu banānus, fig banānus un pārstrādei paredzētos banānus, ir izklāstīti I pielikumā.

Minētie tirdzniecības standarti attiecas uz banāniem ar izcelsmi trešās valstīs posmā, kad tos laiž brīvā apgrozībā, uz banāniem ar izcelsmi Savienībā pirmās izkraušanas posmā Savienības ostā, un uz banāniem, ko piegādā svaigā veidā patērētājam ražošanas reģionā posmā, kad tos izved no iesaiņošanas novietnes.

2. pants

1. pantā minētie tirdzniecības standarti, turpmākos tirdzniecības posmos neietekmē tādu valstu noteikumu piemērošanu, kuri:

a)

netraucē tādu banānu brīvu apgrozību, kuru izcelsme ir trešās valstīs vai citos Savienības reģionos, un kuri atbilst 1. pantā minētajiem tirdzniecības standartiem; un

b)

nav nesavienojami ar 1. pantā minētajiem tirdzniecības standartiem.

2.   NODAĻA

TIRDZNIECĪBAS STANDARTU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDES NOTEIKUMI

3. pants

Dalībvalstis veic pārbaudes saskaņā ar šo nodaļu, lai pārbaudītu, vai banāni, uz ko attiecas KN kods 0803 00 izņemot miltu banānus, fig banānus un pārstrādei paredzētos banānus, atbilst 1. pantā minētajiem tirdzniecības standartiem.

4. pants

Tirdzniecībai svaigā veidā Savienībā ražoto banānu atbilstību 1. pantā minētajiem tirdzniecības standartiem pārbauda pirms to iekraušanas transportlīdzekļos. Šādas pārbaudes veic iepakošanas fabrikās.

Attiecībā uz banāniem, ko tirgo ārpus to ražošanas apgabala, veic nepieteiktas pārbaudes, kad tos pirmoreiz izkrauj jebkur Savienībā.

Pirmajā un otrajā daļā minētās pārbaudes veic, ņemot vērā 9. pantu.

5. pants

Pirms laišanas brīvā apgrozībā Savienībā, banāniem, kas importēti no trešās valsts, pārbauda to atbilstību 1. pantā minētajiem tirdzniecības standartiem dalībvalstī, kurā tos pirmoreiz izkrauj Savienībā, ņemot vērā 9. pantu.

6. pants

1.   Atbilstības pārbaudes veic saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 17. pantu.

2.   Produktiem, kuru atbilstību tehnisku iemeslu dēļ nevar pārbaudīt pie pirmās izkraušanas Savienībā, pārbaudes veic tūlīt pēc tam, vēlākais – kad tos nogādā nogatavināšanas noliktavā un, jebkurā gadījumā, attiecībā uz produktiem, ko importē no trešām valstīm, pirms to laišanas brīvā apgrozībā.

3.   Pēc atbilstības pārbaudes par produktiem, kuru atbilstība standartiem ir noskaidrota, pabeigšanas izsniedz sertifikātu, kas sastādīts saskaņā ar II pielikumu.

Inspekcijas sertifikātu, ko izsniedz par banāniem, kuru izcelsme ir trešās valstīs, uzrāda muitas iestādēm, lai laistu šos produktus brīvā apgrozībā Savienībā.

4.   Neatbilstības gadījumā piemēro Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 V pielikuma 2.7. punktu.

5.   Ja kompetentā iestāde nav pārbaudījusi noteiktus produktus, tā ar savu oficiālo zīmogu apzīmogo paziņojumu, kas paredzēts 7. pantā, vai, ja tā nav, attiecībā uz importa produktiem tā pienācīgi informē muitas dienestus visos citos pieņemamos veidos.

6.   Tirgotāji ļauj veikt pārbaudes visās telpās, ko pieprasa kompetentās iestādes saskaņā ar šo nodaļu.

7. pants

Attiecīgie tirgotāji vai viņu pārstāvji, kuri neatbilst 9. pantā minētajam atbrīvojumam, savlaicīgi nodrošina kompetento iestādi ar visu informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu partijas, un sīki izstrādātu informāciju par iepakošanas un pārvadāšanas vietu un laiku attiecībā uz banāniem, kas novākti Savienībā, plānoto vietu un laiku izkraušanai Savienībā – banāniem no trešām valstīm, vai no Savienības ražošanas apgabaliem, un piegādēm nogatavināšanas noliktavām – attiecībā uz banāniem, kas nav pārbaudīti tad, kad tos pirmoreiz izkrāva Savienībā.

8. pants

1.   Atbilstības pārbaudes veic departamenti vai iestādes, ko nozīmējušas kompetentās valsts iestādes. Šādi departamenti vai iestādes var piedāvāt šādu pārbaužu veikšanai atbilstošas garantijas, jo īpaši attiecībā uz aprīkojumu, profesionālo sagatavotību un pieredzi.

2.   Valsts kompetentās iestādes var deleģēt pienākumu veikt atbilstības pārbaudes privātām iestādēm, kas apstiprinātas šim nolūkam, kurām:

a)

ir inspektori, kas izgājuši valsts kompetento iestāžu atzītu mācību kursu;

b)

ir aprīkojums un telpas, kas vajadzīgas, lai veiktu pārbaudes un analīzes, kas vajadzīgas pārbaudēm;

c)

ir atbilstošas iespējas informācijas paziņošanai.

3.   Valsts kompetentās iestādes periodiski pārbauda atbilstības pārbaužu izpildi un efektivitāti. Tās var atņemt atļaujas, ja konstatē novirzes vai pārkāpumus, kas varētu ietekmēt atbilstības pārbaužu pareizu veikšanu, vai, ja vairs netiek ievērotas prasības.

9. pants

1.   Uz tirgotājiem, kas tirgo Savienībā novāktus banānus vai banānus, kas importēti no trešām valstīm, neattiecina pārbaudes par atbilstību tirdzniecības standartiem pakāpēs, kas minētas 4. un 5. pantā, ja tiem:

a)

ir personāls ar pieredzi attiecībā uz tirdzniecības standartiem un apstrādi, kā arī inspekcijas telpas;

b)

uzglabā ierakstus par to veiktajām darbībām;

c)

uzrāda garantijas, ka viņu tirgoto banānu kvalitāte atbilst 1. pantā minētajiem tirdzniecības standartiem.

Tirgotāji, kas atbrīvoti no pārbaudēm, iegūst atbrīvojuma sertifikātu saskaņā ar paraugu, kas parādīts III pielikumā.

2.   Atbrīvojumu no pārbaudēm piešķir pēc attiecīgā tirgotāja pieprasījuma inspekcijas departamenti vai iestādes, ko nozīmējušas valsts kompetentās iestādes vai nu ražošanas dalībvalstī – attiecībā uz banāniem, ko pārdod Savienības ražošanas apgabalā, vai izkraušanas dalībvalstī – attiecībā uz banāniem, ko tirgo jebkur citur Savienībā, un banāniem, ko importē no trešām valstīm. Atbrīvojumus no pārbaudēm piešķir maksimāli uz trim gadiem, un tos var piešķirt atkārtoti. Šādus atbrīvojumus piemēro visur Savienības tirgū attiecībā uz produktiem, kas izkrauti dalībvalstī, kura piešķīrusi atbrīvojumu.

Šie departamenti vai iestādes atsauc atbrīvojumu, ja tās konstatē novirzes vai pārkāpumus, kas varētu ietekmēt banānu atbilstību 1. pantā minētajiem tirdzniecības standartiem vai ja 1. punktā izklāstītie nosacījumi vairs netiek ievēroti. Anulēšana var būt vai nu uz laiku vai pastāvīgi, atbilstoši atklāto trūkumu nopietnībai.

Dalībvalstis izveido no pārbaudēm atbrīvoto banānu tirgotāju reģistru, piešķirot viņiem reģistrācijas numuru un veicot atbilstīgus pasākumus, lai izplatītu šādu informāciju.

3.   Dalībvalstu kompetentie departamenti vai iestādes periodiski pārbauda to banānu kvalitāti, ko tirgo 1. punktā minētie tirgotāji un atbilstību tajā izklāstītajiem nosacījumiem. Tirgotāji, kam piešķirts atbrīvojums, arī piedāvā visu, kas vajadzīgs šādu pārbaužu veikšanai.

Dalībvalstu kompetentie departamenti vai iestādes dara zināmu Komisijai to tirgotāju sarakstu, kam piešķirts šajā pantā paredzētais atbrīvojums, un jebkādu atbrīvojuma anulēšanu.

10. pants

Šo regulu piemēro, neierobežojot nekādas nepieteiktas pārbaudes uz vietas, ko veic pēc tam līdz pat nogatavināšanas noliktavu pakāpei.

3.   NODAĻA

PAZIŅOJUMI

11. pants

1.   Par katru atskaites periodu dalībvalstis Komisijai paziņo šādu informāciju:

a)

to Savienībā ražoto banānu daudzumu, ko tiek tirgoti:

i)

to ražošanas apgabalā;

ii)

ārpus apgabala, kur tie ražoti;

b)

vidējās pārdošanas cenas, kas vietējos tirgos noteiktas Savienībā ražotiem negataviem banāniem, kurus realizē to ražošanas apgabalā;

c)

Savienībā ražotiem banāniem, ko realizē Savienībā, bet ārpus to ražošanas apgabala, – negatavu banānu vidējās pārdošanas cenas, kādas noteiktas, kad tos piegādā pirmajā izkraušanas ostā (neizkrauta prece);

d)

prognozes, kādi divos turpmākajos atskaites periodos varētu būt a), b) un c) apakšpunktā minētie rādītāji.

2.   Ražošanas apgabali ir šādi:

a)

Kanāriju salas;

b)

Gvadelupa;

c)

Martinika;

d)

Madeira, Azoru salas un Algarve;

e)

Krēta un Lakonija;

f)

Kipra.

3.   Attiecīgā kalendārā gada atskaites periodi ir šādi:

a)

no janvāra līdz aprīlim (ieskaitot);

b)

no maija līdz augustam (ieskaitot);

c)

no septembra līdz decembrim (ieskaitot).

Paziņojumus par katru atskaites periodu izdara vēlākais līdz otrā mēneša piecpadsmitajai dienai pēc attiecīgā atskaites perioda.

4.   Šajā nodaļā minētos paziņojumus, arī “nulles” paziņojumus, sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (7).

12. pants

Regulu (EK) Nr. 2257/94, Nr. 2898/95 un Nr. 239/2007 atceļ.

Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas atrodas VI pielikumā.

13. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 245, 20.9.1994., 6. lpp.

(3)  OV L 304, 16.12.1995., 17. lpp.

(4)  OV L 67, 7.3.2007., 3. lpp.

(5)  Skat. V pielikumu.

(6)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.

(7)  OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.


I PIELIKUMS

Tirdzniecības standarti banāniem

I.   PRODUKTA DEFINĪCIJA

Šis standarts attiecas uz Musa (AAA) spp., Cavendish un Gros Michel apakšgrupu šķirņu banāniem, kā arī uz IV pielikumā minētajiem hibrīdiem, kurus paredzēts piegādāt patērētājam svaigus pēc sagatavošanas un iesaiņošanas. Tas neattiecas uz miltu banāniem, rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem banāniem un vīģu banāniem.

II.   KVALITĀTE

Šis standarts nosaka kvalitātes prasības, kādām jāatbilst nenogatavinātiem zaļiem banāniem pēc sagatavošanas un iesaiņošanas.

A.   Obligātās prasības

Ievērojot īpašus noteikumus attiecībā uz katru šķiru un pieļaujamās pielaides, visu šķiru banāniem jābūt:

zaļiem un nenogatavinātiem,

veseliem,

stingriem,

nebojātiem, produktus, ko skārusi puve vai kas sabojājušies tā, ka kļuvuši nederīgi patēriņam, neizmanto,

tīriem, praktiski bez redzamiem svešķermeņiem,

praktiski bez kaitēkļiem,

praktiski bez bojājumiem, ko izraisījuši kaitēkļi,

ar taisnu stublāju, bez izliekuma, bez sēnīšu bojājumiem un neizžuvušiem,

bez drīksnām,

bez anomālijām vai pārmērīga pašu banānu izliekuma,

praktiski bez sasitumiem,

praktiski bez zemu temperatūru radītiem bojājumiem,

bez pārmērīga ārējā mitruma,

bez svešas izcelsmes smaržas un/vai garšas.

Turklāt pie zariem un ķekariem (zaru daļām) ir jābūt:

pietiekamai daļai vainaga ar parastu krāsu, veselai un bez sēnīšu slimībām,

tīri nogrieztam vainagam, kas nav nogriezts slīpi vai noplēsts, bez stiebru daļām.

Banānu fiziskajai attīstībai un gatavībai jābūt tādai, lai tie varētu:

izturēt transportēšanu un pārkraušanu,

un

apmierinošā stāvoklī sasniegt galamērķi, lai sasniegtu atbilstošu gatavības pakāpi pēc ienākšanās.

B.   Klasifikācija

Banānus klasificē trīs šķirās, kas noteiktas šeit turpmāk:

i)   “Ekstra” šķira

Šīs šķiras banāniem jābūt augstākā labuma. Tiem jābūt raksturīgiem šķirnei un/vai tirdzniecības modelim.

Pašiem banāniem nedrīkst būt bojājumi, izņemot vieglus virspusējus plankumus, kas kopumā nepārsniedz 1 cm2 no banāna virsmas, kuri nedrīkst kaitēt zara vai ķekara vispārējam izskatam, tā kvalitātei, tā izturībai vai iesaiņojuma izskatam.

ii)   I šķira

Šīs šķiras banāniem jābūt labas kvalitātes. Tiem jābūt raksturīgiem šķirnei un/vai tirdzniecības modelim.

Tomēr pašiem banāniem ir pieļaujami šādi viegli bojājumi ar noteikumu, ka tie nekaitē katra zara vai ķekara vispārējam izskatam, tā kvalitātei, tā izturībai vai iesaiņojuma izskatam:

nelielas formas izmaiņas,

viegli mizas bojājumi, kas radušies noberzumu rezultātā, un citi viegli virspusēji bojājumi, kas kopumā nepārsniedz 2 cm2 no banāna virsmas.

Šādi viegli bojājumi nekādā gadījumā nedrīkst skart augļa mīkstumu.

iii)   II šķira

Šajā šķirā ietilpst banāni, ko nevar pieskaitīt augstākajām šķirām, bet kas atbilst iepriekš precizētajām obligātajām prasībām.

Pašiem banāniem ir pieļaujami šādi bojājumi ar noteikumu, ka banāni saglabā savas būtiskās īpašības attiecībā uz kvalitāti, uzglabāšanas kvalitāti un izskatu:

formas izmaiņas,

mizas bojājumi dēļ noskrāpējumiem, noberzumiem un citiem cēloņiem ar noteikumu, ka kopējā skartā virsma nepārsniedz 4 cm2 no banāna virsmas.

Bojājumi nekādā gadījumā nedrīkst skart augļa mīkstumu.

III.   ŠĶIROŠANA PĒC LIELUMA

Lielumus nosaka pēc:

augļa mīkstuma garuma, kas izteikts centimetros un izmērīts izliektajā augļa pusē no zieda gala līdz punktam, kur kāts savienojas ar stublāju,

platuma, t.i., izmērot milimetros augļa šķērsgriezumu starp sānu griezuma vietām un vidu perpendikulāri garenvirziena asij.

Atsauces auglis garuma un platuma mērīšanai ir:

vidējais banāns zara ārējā rindā,

banāns blakus zara sadalījuma griezumam ķekara ārējā rindā.

Minimālais pieļaujamais garums ir 14 cm un minimālais pieļaujamais platums ir 27 mm.

Kā izņēmumu trešajai daļai Savienībā drīkst laist pārdošanā Madeirā, Azoru salās, Algarvi, Krētā, Lakonijā un Kiprā audzētus banānus, kuru garums ir mazāks nekā 14 cm, bet tie jāklasificē kā II šķiras.

IV.   PIELAIDES

Katrā iesaiņojumā ir pieļaujamas pielaides attiecībā uz kvalitāti un izmēru tiem produktiem, kas neatbilst norādītās šķiras prasībām.

A.   Kvalitātes pielaides

i)   “Ekstra” šķira

5 % banānu pēc skaita vai svara, kas neatbilst “ekstra” šķiras prasībām, bet atbilst I šķiras prasībām vai izņēmuma kārtā iekļaujas minētās šķiras pielaižu robežās.

ii)   I šķira

10 % banānu pēc skaita vai svara, kas neatbilst I šķiras prasībām, bet atbilst II šķiras prasībām vai izņēmuma kārtā iekļaujas minētās šķiras pielaižu robežās.

iii)   II šķira

10 % pēc svara no banāniem neatbilst ne II šķiras prasībām, ne obligātajām prasībām, izņemot produktus, ko skārusi puve vai jebkurš cits bojājums, kā dēļ tie nav derīgi lietošanai pārtikā.

B.   Izmēra pielaides

Visām šķirām 10 % pēc skaita no banāniem neatbilst izmēra īpašībām, līdz 1 cm robežai minimālajam 14 cm izmēram.

V.   IZSKATS

A.   Vienveidība

Visu iesaiņojumu saturam jābūt vienādam, un tajā jābūt tikai vienas izcelsmes, šķirnes un/vai tirdzniecības modeļa un kvalitātes un izmēra banāniem.

Katra iesaiņojuma satura redzamajai daļai jābūt raksturīgai visam saturam.

B.   Iesaiņojums

Banāniem jābūt iesaiņotiem tā, lai produkts būtu pienācīgi aizsargāts.

Materiāliem, ko izmanto iesaiņojuma iekšpusē, jābūt jauniem, tīriem un tāda rakstura, kas ļauj pasargāt produktu no jebkādiem ārējiem vai iekšējiem bojājumiem. Tādu materiālu kā, jo īpaši iesaiņojamā papīra un uzlīmju ar komerciālām norādēm lietošana ir atļauta ar noteikumu, ka drukāšana vai etiķetēšana ir veikta ar tinti vai līmi, kas nav toksiska.

Iesaiņojumam jābūt bez jebkādiem piemaisījumiem.

C.   Noformējums

Banāni ir jānoformē zaros vai ķekaros (zaru daļās), kam ir vismaz četri banāni. Banānus var noformēt arī katru atsevišķi.

Ir pieļaujami ķekari ar ne vairāk kā diviem trūkstošiem banāniem ar noteikumu, ka stublājs nav noplēsts, bet ir tīri nogriezts, nebojājot blakus esošos banānus.

Vienā rindā drīkst būt ne vairāk kā viens ķekars ar trim banāniem, kuriem ir tādas pašas īpašības, kā pārējiem augļiem.

Ražošanas reģionos drīkst laist pārdošanā banānus ar kātu.

VI.   MARĶĒJUMS

Uz katra iesaiņojuma jābūt šādai informācijai, kas uzrakstīta uz vienas iepakojuma puses, ir salasāma, neizdzēšami marķēta un redzama no ārpuses:

A.   Identifikācija

Fasētājs un/vai izplatītājs:

Nosaukums un adrese vai oficiāli izsniegta vai atzīta konvencijas zīme.

B.   Produkcijas veids

Vārds “Banāni”, ja saturs nav redzams no ārpuses,

šķirnes vai tirdzniecības modeļa nosaukums.

C.   Produkta izcelsme

Izcelsmes valsts un, Savienības produkcijas gadījumā:

ražošanas rajons un

(neobligāti) valsts, reģiona vai vietējais nosaukums.

D.   Tirdzniecības specifikācijas

šķira,

neto svars,

izmērs, kas izteikts kā minimālais garums un, neobligāti, kā maksimālais garums.

E.   Oficiālās kontroles atzīme (neobligāti).


II PIELIKUMS

Image


III PIELIKUMS

Sertifikāts par atbrīvojumu no atbilstības pārbaudes banānu tirdzniecības standartiem

Image


IV PIELIKUMS

Savienībā realizēto deserta banānu galveno grupu, apakšgrupu un šķirņu saraksts

Grupa

Apakšgrupa

Galvenās šķirnes

(nepilnīgs saraksts)

AA

Sweet fig

Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney-Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Dwarf Cavendish

Giant Cavendish

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel (“Big Mike”)

Highgate

Hibrīdi

Flhorban 920

Pink fig

Figue Rose

Figue Rose Verte

Ibota

 

AAB

Fig apple

Fig apple, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo


V PIELIKUMS

Atceltā regula ar sekojošo grozījumu sarakstu

Komisijas Regula (EK) Nr. 2257/94

(OV L 245, 20.9.1994., 6. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1135/96

(OV L 150, 25.6.1996., 38. lpp.)

tikai 1. pants un tikai attiecībā uz vācu valodas versiju

Komisijas Regula (EK) Nr. 386/97

(OV L 60, 1.3.1997., 53. lpp.)

tikai 1. pants un tikai attiecībā uz angļu un zviedru valodas versiju

Komisijas Regula (EK) Nr. 228/2006

(OV L 39, 10.2.2006., 7. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2898/95

(OV L 304, 16.12.1995., 17. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 465/96

(OV L 65, 15.3.1995., 5. lpp.)

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1135/96

(OV L 150., 25.6.1996., 38. lpp.)

tikai 2. pants un tikai attiecībā uz angļu valodas versiju

Komisijas Regula (EK) Nr. 386/97

(OV L 60, 1.3.1997., 53. lpp.)

tikai 2. pants un tikai attiecībā uz zviedru valodas versiju

Komisijas Regula (EK) Nr. 239/2007

(OV L 67, 7.3.2007., 3. lpp.)

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 557/2010

(OV L 159, 25.6.2010., 13. lpp.)

tikai 6. pants


VI PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EK) Nr. 2257/94

Regula (EK) Nr. 2898/95

Regula (EK) Nr. 239/2007

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants, ievadvārdi

2. pants, ievadvārdi

2. pants, pirmais ievilkums

2. panta a) punkts

2. pants, otrais ievilkums

2. panta b) punkts

3. pants

13. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

IV pielikums

1. pants

3. pants

2. pants

4. pants

3. pants

5. pants

4. pants

6. pants

5. pants

7. pants

6. pants

8. pants

7. pants

9. pants

8. pants

10. pants

9. pants

I pielikums

II pielikums

II pielikums

III pielikums

1. pants

11. pants

2. pants

3. pants

12. pants

V pielikums

VI pielikums