8.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/26


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1232/2011,

(2011. gada 16. novembris),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (2), ir paredzēts, ka divējāda lietojuma preces (tostarp programmatūra un tehnoloģijas) ir efektīvi jākontrolē, veicot to eksportu no Savienības vai pārvadājot tās tranzītā caur Savienību, vai piegādājot tās trešai valstij, izmantojot starpniecības pakalpojumus, ko sniedz starpnieks, kurš dzīvo vai veic uzņēmējdarbību Savienībā.

(2)

Ir vēlams panākt vienotu un konsekventu kontroli visā Savienībā, lai izvairītos no negodīgas konkurences Savienības eksportētāju starpā, saskaņotu Savienības vispārējo eksporta atļauju darbības jomu un nosacījumus to izmantošanai Savienības eksportētāju starpā un lai Savienībā nodrošinātu drošības kontroles efektivitāti.

(3)

Komisija 2006. gada 18. decembra paziņojumā izklāstīja ideju par jaunu Savienības vispārējo eksporta atļauju izveidi, lai veicinātu nozares konkurētspēju un nodrošinātu vienādas iespējas visiem Savienības eksportētājiem, tiem eksportējot konkrētas īpašas divējāda lietojuma preces uz konkrētiem īpašiem galamērķiem, vienlaicīgi nodrošinot augstu drošības līmeni un starptautisko saistību pilnīgu ievērošanu.

(4)

Ar Regulu (EK) Nr. 428/2009 no 2009. gada 27. augusta atcēla Padomes Regulu (EK) Nr. 1334/2000 (2000. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei (3). Tomēr attiecīgos Regulas (EK) Nr. 1334/2000 noteikumus turpina piemērot eksporta atļauju pieteikumiem, kas iesniegti līdz minētajam datumam.

(5)

Lai izveidotu jaunas Savienības vispārējās eksporta atļaujas konkrētu īpašu divējāda lietojuma preču eksportam uz konkrētiem īpašiem galamērķiem, ir jāgroza attiecīgie Regulas (EK) Nr. 428/2009 noteikumi, pievienojot tai jaunus pielikumus.

(6)

Tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, būtu jānodrošina iespēja aizliegt izmantot Savienības vispārējās eksporta atļaujas saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 428/2009, kā tā grozīta ar šo regulu.

(7)

Kopš stājies spēkā Lisabonas līgums, ieroču embargo saskaņā ar Savienības kopējo ārpolitiku un drošības politiku pieņem ar Padomes lēmumiem. Saskaņā ar 9. pantu 36. Protokolā par pārejas noteikumiem tādu kopējo nostāju tiesiskās sekas, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības V sadaļu, pirms stājās spēkā Lisabonas Līgums, paliek nemainīgas tiktāl, ciktāl minētās nostājas netiks atceltas, anulētas vai grozītas, piemērojot Līgumus.

(8)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 428/2009 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 428/2009 ar šo groza šādi:

1)

regulas 2. panta 9. punktu aizstāj ar šādu:

“9)

“Kopienas vispārējā eksporta atļauja” ir eksporta atļauja eksportam uz konkrētām galamērķa valstīm, kas pieejama visiem eksportētājiem, kuri ievēro tās nosacījumus un prasības, kas norādītas IIa līdz IIf pielikumā;”;

2)

regulas 4. panta 2. punktā vārdus “par ko pieņemts lēmums ar Padomes kopējo nostāju vai vienoto rīcību” aizstāj ar vārdiem “kas noteikts ar Padomes pieņemtu lēmumu vai kopējo nostāju”;

3)

regulas 9. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ar šo regulu konkrētiem eksporta veidiem tiek ieviestas Savienības vispārējās eksporta atļaujas, kā noteikts IIa līdz IIf pielikumā.

Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, var aizliegt eksportētājam izmantot šīs atļaujas, ja ir pamatotas aizdomas par eksportētāja spēju ievērot šādas atļaujas nosacījumus vai eksporta kontroles tiesību aktu noteikumus.

Dalībvalstu kompetentās iestādes apmainās ar informāciju par eksportētājiem, kuriem atņemtas tiesības izmantot Savienības vispārējo eksporta atļauju, ja vien tās nekonstatē, ka eksportētājs nemēģinās eksportēt divējāda lietojuma preces caur citas dalībvalsts teritoriju. Šim nolūkam izmanto 19. panta 4. punktā minēto sistēmu.”;

b)

panta 4. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

neattiecas uz precēm, kas minētas IIg pielikumā”;

c)

panta 4. punkta c) apakšpunktā vārdus “par ko izlemts ar kopēju nostāju vai vienotu rīcību, ko pieņēmusi Padome” aizstāj ar vārdiem “kas noteikts ar Padomes pieņemtu lēmumu vai kopējo nostāju”;

4)

regulas 11. panta 1. punktā pirmajā teikumā atsauci uz II pielikumu aizstāj ar atsauci uz IIa pielikumu;

5)

regulas 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā vārdus “Padomes kopējo nostāju vai vienoto rīcību” aizstāj ar vārdiem “Padomes pieņemtu lēmumu vai kopējo nostāju”;

6)

regulas 13. panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Visus saskaņā ar šo pantu nepieciešamos paziņojumus nosūta, izmantojot drošus elektroniskos līdzekļus, tostarp 19. panta 4. punktā minēto sistēmu.”;

7)

regulas 19. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta a) apakšpunktā vārdus “Kopienas vispārējās eksporta atļaujas” aizstāj ar vārdiem “Savienības vispārējās eksporta atļaujas”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Komisija, konsultējoties ar divējāda lietojuma preču koordinācijas grupu, kas izveidota saskaņā ar 23. pantu, izveido drošu un kodētu sistēmu informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm un vajadzības gadījumā – ar Komisiju. Eiropas Parlamentu informē par sistēmas budžetu, izstrādi, pagaidu un galīgo struktūru un darbību un tīkla izmaksām.”;

8)

regulas 23. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Komisija par divējāda lietojuma preču koordinācijas grupas darbībām, pārbaudēm un apspriedēm Eiropas Parlamentam sniedz gada ziņojumu, kam piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem 4. pantu (4).

9)

regulas 25. pantu aizstāj ar šādu:

“25. pants

1.   Katra dalībvalsts informē Komisiju par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas pieņemti, īstenojot šo regulu, tostarp par 24. pantā minētajiem pasākumiem. Komisija šo informāciju paziņo citām dalībvalstīm.

2.   Reizi trīs gados Komisija pārskata šīs regulas īstenošanu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei visaptverošu īstenošanas un ietekmes novērtējuma ziņojumu, kurā var ietvert priekšlikumus minētās regulas grozījumiem. Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju, kas vajadzīga šā ziņojuma sagatavošanai.

3.   Atsevišķās ziņojuma sadaļās aplūko:

a)

divējāda lietojuma preču koordinācijas grupu un tās darbības. Informāciju, ko Komisija sniedz par divējāda lietojuma preču koordinācijas grupas pārbaudēm un apspriedēm, uzskata par konfidenciālu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantu. Informāciju vienmēr uzskata par konfidenciālu, ja tās izpaušana varētu būtiski negatīvi ietekmēt informācijas sniedzēju vai avotu;

b)

šīs regulas 19. panta 4. punkta īstenošanu un sniedz ziņojumu par līmeni, kas sasniegts tādas drošas un kodētas sistēmas ieviešanā, kas paredzēta informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm un Komisiju;

c)

šīs regulas 15. panta 1. punkta īstenošanu;

d)

šīs regulas 15. panta 2. punkta īstenošanu;

e)

visaptverošu informāciju par pasākumiem, ko dalībvalstis veikušas saskaņā ar 24. pantu un kas paziņoti Komisijai saskaņā ar šā panta 1. punktu.

4.   Ne vēlāk kā 2013. gada 31. decembrī Komisija sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu ar šīs regulas īstenošanas izvērtējumu, īpašu uzmanību pievēršot IIb pielikuma un Savienības vispārējās eksporta atļaujas Nr. EU002 īstenošanai un vajadzības gadījumā papildus sniedzot tiesību akta priekšlikumu šīs regulas grozīšanai, jo īpaši attiecībā uz jautājumu par zemas vērtības sūtījumiem.”;

10)

iekļauj šādu pantu:

“25.a pants

Neskarot noteikumus par tādiem savstarpējas administratīvas palīdzības nolīgumiem vai protokoliem muitas jautājumos, kas noslēgti starp Savienību un trešām valstīm, Padome var atļaut Komisijai ar trešām valstīm apspriest nolīgumus, ar ko paredz šajā regulā iekļauto divējāda lietojuma preču eksporta kontroles savstarpēju atzīšanu, un jo īpaši nolūkā atcelt prasības, kas attiecas uz atļauju saņemšanu reeksportam Savienības teritorijā. Šīs sarunas risina attiecīgi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 3. punktā noteikto kārtību un ar Eiropas Atomenerģijas Kopienas dibināšanas līgumu.”;

11)

regulas II pielikumu pārnumurē par IIa pielikumu un groza šādi:

a)

nosaukumu aizstāj ar šādu:

SAVIENĪBAS VISPĀRĒJĀ EKSPORTA ATĻAUJA NR. EU001

(minēta šīs regulas 9. panta 1. punktā)

Eksports uz Austrāliju, Kanādu, Japānu, Jaunzēlandi, Norvēģiju, Šveici, tostarp Lihtenšteinu, un Amerikas Savienotajām Valstīm

Izdevējiestāde: Eiropas Savienība”;

b)

pielikuma 1. daļu aizstāj ar šādu:

1.

daļa

Šī vispārējā eksporta atļauja attiecas uz visām šīs regulas I pielikuma jebkurā ierakstā minētajām divējāda lietojuma precēm, izņemot tās, kas uzskaitītas IIg pielikumā.”;

c)

svītro 2. daļu;

d)

pielikuma 3. daļu pārnumurē par 2. daļu un groza šādi:

i)

pirmajā daļā vārdu “Kopienā” aizstāj ar vārdu “Savienībā”;

ii)

vārdu “Šveice” aizstāj ar vārdiem “Šveice, tostarp Lihtenšteina”;

iii)

vārdus “Kopienas vispārējā eksporta atļauja” un “šī Kopienas vispārējā eksporta atļauja” (attiecīgā locījumā) aizstāj ar vārdiem “šī atļauja” (attiecīgā locījumā);

iv)

vārdus “kas piemērots ar Padomes pieņemtu kopējo nostāju vai vienoto rīcību” aizstāj ar vārdiem “kas noteikts ar Padomes pieņemtu lēmumu vai kopējo nostāju”;

12)

iekļauj IIb līdz IIg pielikumu, kas ir šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2011. gada 16. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

W. SZCZUKA


(1)  Eiropas Parlamenta 2011. gada 27. septembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2011. gada 27. oktobra lēmums.

(2)  OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.

(3)  OV L 159, 30.6.2000., 1. lpp.

(4)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.”;


PIELIKUMS

IIB PIELIKUMS

SAVIENĪBAS VISPĀRĒJĀ EKSPORTA ATĻAUJA Nr. EU002

(minēta šīs regulas 9. panta 1. punktā)

Konkrētu divējāda lietojuma preču eksports uz konkrētiem galamērķiem

Izdevējiestāde: Eiropas Savienība

1. daļa –   Preces

Šī vispārējā eksporta atļauja attiecas uz šādām divējāda lietojuma precēm, kas norādītas šīs regulas I pielikumā:

1A001;

1A003;

1A004;

1C003b–c;

1C004;

1C005;

1C006;

1C008;

1C009;

2B008;

3A001a3;

3A001a6–12;

3A002c–f;

3C001;

3C002;

3C003;

3C004;

3C005;

3C006.

2. daļa –   Galamērķi

Šī atļauja ir derīga visā Savienībā eksportēšanai uz šādiem galamērķiem:

Argentīna;

Horvātija;

Islande;

Dienvidāfrika;

Dienvidkoreja;

Turcija.

3. daļa –   Izmantošanas nosacījumi un prasības

1.

Šī atļauja neļauj eksportēt preces, ja:

1)

tās dalībvalsts, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, kompetentās iestādes (kā noteikts šīs regulas 9. panta 6. punktā) ir informējušas eksportētāju par to, ka konkrētās preces ir vai var būt pilnībā vai daļēji paredzētas:

a)

izmantošanai saistībā ar ķīmisko ieroču, bioloģisko ieroču vai kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču izstrādāšanu, ražošanu, lietošanu, palaišanu, apkopi, glabāšanu, atklāšanu, identificēšanu vai izkliedēšanu, vai tādu raķešu izstrādi, ražošanu, apkopi vai glabāšanu, kas var nest šādus ieročus;

b)

militāriem galamērķiem (kā noteikts šīs regulas 4. panta 2. punktā), valstī, uz kuru attiecas ieroču embargo, kas noteikts ar Padomes pieņemtu lēmumu vai kopējo nostāju vai ar Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas lēmumu, vai ieroču embargo, kas noteikts ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes saistošu rezolūciju; vai

c)

izmantošanai kā daļas vai komponenti militārajām precēm, kas uzskaitītas valsts kara materiālu sarakstos un kas ir eksportētas no minētās dalībvalsts teritorijas bez atļaujas vai neievērojot atļaujas, kuras noteiktas minētās dalībvalsts tiesību aktos;

2)

eksportētājs atbilstīgi savam pienākumam rīkoties ar pienācīgu rūpību zina, ka minētās preces pilnībā vai daļēji ir paredzētas jebkuram no 1. apakšpunktā minētajiem pielietojuma veidiem; vai

3)

attiecīgās preces eksportē uz brīvo muitas zonu vai brīvo noliktavu, kas atrodas galamērķī, uz kuru attiecas šī atļauja.

2.

Vienotā administratīvā dokumenta 44. ailē eksportētājiem ir jānorāda ES atsauces numurs X002 un jāprecizē, ka preces tiek eksportētas ar Savienības vispārējo eksporta atļauju EU002.

3.

Katram eksportētājam, kas izmanto šo atļauju, ir jāpaziņo tās dalībvalsts, kurā tas veic uzņēmējdarbību, kompetentajām iestādēm par šīs atļaujas izmantošanu pirmo reizi ne vēlāk kā 30 dienas pēc pirmā eksporta veikšanas datuma vai arī saskaņā ar tās dalībvalsts kompetentās iestādes prasību, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, pirms šīs atļaujas izmantošanas pirmo reizi. Dalībvalstis paziņo Komisijai par šai atļaujai izraudzīto paziņošanas mehānismu. Komisija publicē tai paziņoto informāciju Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

Dalībvalstis nosaka prasības attiecībā uz pārskatu iesniegšanu, kas saistītas ar šīs atļaujas izmantošanu, un attiecībā uz papildu informāciju, ko dalībvalsts, no kuras eksportu veic, varētu pieprasīt par precēm, kuras eksportē saskaņā ar šo atļauju.

Dalībvalsts var pieprasīt, lai eksportētāji, kas veic uzņēmējdarbību šajā dalībvalstī, reģistrējas pirms šīs atļaujas izmantošanas pirmās reizes. Reģistrācija ir automātiska, un kompetentās iestādes to atzīst eksportētājam nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 10 darbadienās pēc reģistrācijas pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar šīs regulas 9. panta 1. punktu.

Attiecīgos gadījumos šā punkta otrajā un trešajā daļā izklāstītās prasības ir balstītas uz prasībām, kas noteiktas tādu valsts vispārējo eksporta atļauju izmantošanai, kuras piešķīrušas dalībvalstis, kurās šādas atļaujas ir paredzētas.

IIC PIELIKUMS

SAVIENĪBAS VISPĀRĒJĀ EKSPORTA ATĻAUJA Nr. EU003

(minēta šīs regulas 9. panta 1. punktā)

Eksports pēc remonta/aizstāšanas

Izdevējiestāde: Eiropas Savienība

1. daļa –   Preces

1.

Šī vispārējā eksporta atļauja attiecas uz visām divējāda lietojuma precēm, kas minētas šīs regulas I pielikuma jebkurā ierakstā, izņemot tās, kuras uzskaitītas turpmāk 2. punktā, ja:

a)

preces reimportētas Eiropas Savienības muitas teritorijā nolūkā veikt to tehnisko apkopi, remontu vai aizstāšanu un tās eksportē vai reeksportē uz saņēmēju valsti bez jebkādām izmaiņām to sākotnējās īpašībās piecos gados pēc sākotnējās eksporta atļaujas piešķiršanas datuma; vai

b)

preces eksportē uz saņēmēju valsti apmaiņā pret tādas pašas kvalitātes un tāda paša skaita precēm, kādas tika reimportētas Eiropas Savienības muitas teritorijā apkopei, remontam vai aizstāšanai piecos gados pēc sākotnējās eksporta atļaujas piešķiršanas datuma.

2.

Netiek ietvertas šādas preces:

a)

visas IIg pielikumā uzskaitītās preces;

b)

visas D un E sadaļas preces, kā izklāstīts šīs regulas I pielikumā;

c)

šādas preces, kas norādītas šīs regulas I pielikumā:

1A002a;

1C012a;

1C227;

1C228;

1C229;

1C230;

1C231;

1C236;

1C237;

1C240;

1C350;

1C450;

5A001b5;

5A002a2 līdz 5A002a9;

5B002 šādas iekārtas:

a)

iekārtas, kas speciāli izstrādātas 5A002a2. līdz 5A002a9. pozīcijā minēto iekārtu “izstrādei” vai “ražošanai”;

b)

mērīšanas iekārtas, kas īpaši paredzētas, lai novērtētu un apstiprinātu “informācijas drošības” funkcijas, kas konkretizētas 5A002a2. līdz 5A002a9. pozīcijā;

6A001a2a1;

6A001a2a5;

6A002a1c;

6A008l3;

8A001b;

8A001d;

9A011.

2. daļa –   Galamērķi

Šī atļauja ir derīga visā Savienībā eksportam uz šādiem galamērķiem:

 

Albānija

 

Argentīna

 

Bosnija un Hercegovina

 

Brazīlija

 

Čīle

 

Ķīna (tostarp Honkonga un Makao)

 

Horvātija

 

bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

 

Francijas aizjūras teritorijas

 

Islande

 

Indija

 

Kazahstāna

 

Meksika

 

Melnkalne

 

Maroka

 

Krievija

 

Serbija

 

Singapūra

 

Dienvidāfrika

 

Dienvidkoreja

 

Tunisija

 

Turcija

 

Ukraina

 

Apvienotie Arābu Emirāti

3. daļa –   Izmantošanas nosacījumi un prasības

1.

Šo atļauju var izmantot tikai tad, ja sākotnējais eksports ir veikts ar Savienības vispārējo eksporta atļauju vai ja tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā sākotnējais eksportētājs veic uzņēmējdarbību, ir izdevušas sākotnējo eksporta atļauju to preču eksportēšanai, kuras pēc tam ir reimportētas Eiropas Savienības muitas teritorijā nolūkā veikt to apkopi, tās remontēt vai aizstāt. Šī atļauja ir derīga tikai eksportam uz sākotnējā galalietotāja valsti.

2.

Šī atļauja neļauj eksportēt preces, ja:

1)

tās dalībvalsts, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, kompetentās iestādes (kā noteikts šīs regulas 9. panta 6. punktā) ir to informējušas par to, ka konkrētās preces ir vai var būt pilnībā vai daļēji paredzētas:

a)

izmantošanai saistībā ar ķīmisko ieroču, bioloģisko ieroču vai kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču izstrādāšanu, ražošanu, lietošanu, palaišanu, apkopi, glabāšanu, atklāšanu, identificēšanu vai izkliedēšanu, vai tādu raķešu izstrādi, ražošanu, apkopi vai glabāšanu, kas var nest šādus ieročus;

b)

militāriem galamērķiem (kā noteikts šīs regulas 4. panta 2. punktā), ja uz pircēju valsti vai galamērķa valsti attiecas ieroču embargo, kas noteikts ar Padomes pieņemtu lēmumu vai kopējo nostāju vai ar Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas lēmumu, vai ieroču embargo, kas noteikts ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes saistošo rezolūciju; vai

c)

izmantošanai kā daļas vai komponenti militārajām precēm, kas uzskaitītas valsts kara materiālu sarakstos un kas ir eksportētas no minētās dalībvalsts teritorijas bez atļaujas vai neievērojot atļaujas, kuras noteiktas minētās dalībvalsts tiesību aktos;

2)

eksportētājs zina, ka minētās preces pilnībā vai daļēji ir paredzētas jebkuram no 1. apakšpunktā minētajiem pielietojuma veidiem;

3)

attiecīgās preces eksportē uz brīvo muitas zonu vai brīvo noliktavu, kas atrodas galamērķī, uz kuru attiecas šī atļauja;

4)

sākotnējā atļauja ir anulēta, apturēta, grozīta vai atsaukta;

5)

eksportētājs atbilstīgi savam pienākumam rīkoties ar pienācīgu rūpību zina, ka konkrēto preču gala izmantojums atšķiras no sākotnējā eksporta atļaujā norādītā.

3.

Eksportējot jebkādas preces saskaņā ar šo atļauju, eksportētājiem:

1)

muitas eksporta deklarācijā ir jānorāda sākotnējās eksporta atļaujas atsauces numurs, kā arī dalībvalsts, kas atļauju izdevusi, vienotā administratīvā dokumenta 44. ailē jānorāda ES atsauces numurs X002 un jāprecizē, ka preces tiek eksportētas ar Savienības vispārējo eksporta atļauju EU003;

2)

pēc pieprasījuma jāiesniedz muitas ierēdņiem dokumentāri pierādījumi par preču importēšanas datumu Savienībā, par jebkādu preču apkopi un remontu vai to aizstāšanu Savienībā, un par to, ka preces tiek atgrieztas galalietotājam un valstij, no kuras tās tika importētas Savienībā.

4.

Katram eksportētājam, kas izmanto šo atļauju, ir jāpaziņo tās dalībvalsts, kurā tas veic uzņēmējdarbību, kompetentajām iestādēm par šīs atļaujas izmantošanu pirmo reizi ne vēlāk kā 30 dienas pēc pirmā eksporta veikšanas datuma vai arī saskaņā ar tās dalībvalsts kompetentās iestādes prasību, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, pirms šīs atļaujas izmantošanas pirmo reizi. Dalībvalstis paziņo Komisijai par šai atļaujai izraudzīto paziņošanas mehānismu. Komisija publicē tai paziņoto informāciju Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

Dalībvalstis nosaka prasības attiecībā uz pārskatu iesniegšanu, kas saistītas ar šīs atļaujas izmantošanu, kā arī attiecībā uz papildu informāciju, ko dalībvalsts, no kuras tiek veikts eksports, varētu pieprasīt par precēm, kuras eksportē ar šo atļauju.

Dalībvalsts var pieprasīt, lai eksportētājs, kurš veic uzņēmējdarbību šajā dalībvalstī, reģistrējas pirms šīs atļaujas izmantošanas pirmās reizes. Reģistrācija ir automātiska, un kompetentās iestādes to atzīst eksportētājam nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 10 darbadienās pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstīgi šīs regulas 9. panta 1. punktam.

Attiecīgos gadījumos šā punkta otrajā un trešajā daļā izklāstītās piemērojamās prasības ir balstītas uz prasībām, kas noteiktas tādu valsts vispārējo eksporta atļauju izmantošanai, kuras piešķīrušas dalībvalstis, kurās šādas atļaujas ir paredzētas.

5.

Šī atļauja attiecas uz precēm, kurām vajadzīgs “remonts”, “aizstāšana” un “apkope”. Minētais var būt saistīts ar sākotnējo preču gadījuma rakstura uzlabošanu, piem., kas izriet no modernu rezerves daļu izmatošanas vai no vēlāk izveidota standarta piemērošanas uzticamības vai drošības nolūkos, ja vien tā rezultātā nav uzlabojušās preču funkcionālās spējas vai ja precēm netiek radītas jaunas vai papildu funkcijas.

IID PIELIKUMS

SAVIENĪBAS VISPĀRĒJĀ EKSPORTA ATĻAUJA Nr. EU004

(minēta šīs regulas 9. panta 1. punktā)

Pagaidu eksports izstādēm vai tirdzniecības izstādēm

Izdevējiestāde: Eiropas Savienība

1. daļa –   Preces

Šī vispārējā eksporta atļauja attiecas uz visām divējāda lietojuma precēm, kas norādītas šīs regulas I pielikuma jebkurā ierakstā, izņemot:

a)

visas IIg pielikumā uzskaitītās preces;

b)

visas D sadaļas preces, kā izklāstīts šīs regulas I pielikumā (izņemot programmatūru, kas nepieciešama iekārtas pienācīgai darbībai demonstrēšanas nolūkā);

c)

visas E sadaļas preces, kā izklāstīts šīs regulas I pielikumā;

d)

šādas preces, kas norādītas šīs regulas I pielikumā:

1A002a;

1C002.b.4;

1C010;

1C012.a;

1C227;

1C228;

1C229;

1C230;

1C231;

1C236;

1C237;

1C240;

1C350;

1C450;

5A001b5;

5A002a2 līdz 5A002a9;

5B002 šādas iekārtas:

a)

iekārtas, kas speciāli izstrādātas 5A002a2. līdz 5A002a9. pozīcijā minēto iekārtu “izstrādei” vai “ražošanai”;

b)

mērīšanas iekārtas, kas īpaši paredzētas, lai novērtētu un apstiprinātu “informācijas drošības” funkcijas, kas konkretizētas 5A002a2. līdz 5A002a9. pozīcijā;

6A001;

6A002a;

6A008l3;

8A001b;

8A001d;

9A011.

2. daļa –   Galamērķi

Šī atļauja ir derīga visā Savienībā eksportam uz šādiem galamērķiem:

Albānija, Argentīna, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Brazīlija, Čīle, Ķīna (tostarp Honkonga un Makao), bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Francijas aizjūras teritorijas, Islande, Indija, Kazahstāna, Meksika, Melnkalne, Maroka, Krievija, Serbija, Singapūra, Dienvidāfrika, Dienvidkoreja, Tunisija, Turcija, Ukraina, Apvienotie Arābu Emirāti.

3. daļa –   Izmantošanas nosacījumi un prasības

1.

Šī atļauja dod tiesības eksportēt 1. daļā uzskaitītās preces ar nosacījumu, ka eksports ir pagaidu eksports izstādes vai tirdzniecības izstādes (kā noteikts 6. punktā) vajadzībām un ka preces – neskartas un bez izmaiņām – 120 dienās pēc sākotnējā eksporta tiks reimportētas Savienības muitas teritorijā.

2.

Tās dalībvalsts kompetentā iestāde (kā noteikts šīs regulas 9. panta 6. punktā), kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, var pēc eksportētāja pieprasījuma atcelt prasību par preču reimportēšanu, kā noteikts 1. punktā. Lai atceltu prasību, attiecīgi piemēro šīs regulas 9. panta 2. punktā un 14. panta 1. punktā paredzēto procedūru individuālajām atļaujām.

3.

Šī atļauja neļauj eksportēt preces, ja:

1)

tās dalībvalsts, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, kompetentās iestādes ir to informējušas par to, ka konkrētās preces ir vai var būt pilnībā vai daļēji paredzētas:

a)

izmantošanai saistībā ar ķīmisko ieroču, bioloģisko ieroču vai kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču izstrādāšanu, ražošanu, lietošanu, palaišanu, apkopi, glabāšanu, atklāšanu, identificēšanu vai izkliedēšanu, vai tādu raķešu izstrādi, ražošanu, apkopi vai uzglabāšanu, kas var nest šādus ieročus;

b)

militāriem galamērķiem (kā noteikts šīs regulas 4. panta 2. punktā), ja uz pircēju valsti vai galamērķa valsti attiecas ieroču embargo, kas noteikts ar Padomes pieņemtu lēmumu vai kopējo nostāju vai ar Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas lēmumu, vai ieroču embargo, kas noteikts ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes saistošo rezolūciju; vai

c)

izmantošanai kā daļas vai komponenti militārajām precēm, kas uzskaitītas valsts kara materiālu sarakstos un kas ir eksportētas no minētās dalībvalsts teritorijas bez atļaujas vai neievērojot atļaujas, kuras noteiktas minētās dalībvalsts tiesību aktos;

2)

eksportētājs zina, ka minētās preces pilnībā vai daļēji ir paredzētas jebkuram no 1. apakšpunktā minētajiem pielietojuma veidiem;

3)

attiecīgās preces eksportē uz brīvo muitas zonu vai brīvo noliktavu, kas atrodas galamērķī, uz kuru attiecas šī atļauja;

4)

eksportētāju ir informējusi tās dalībvalsts, kurā viņš veic uzņēmējdarbību, kompetentā iestāde, vai viņš citā veidā ir uzzinājis (piemēram, no ražotāja saņemta informācija), ka kompetentā iestāde ir klasificējusi konkrētās preces ar valsts drošības klasifikācijas marķējumu, kas ir pielīdzināms marķējumam CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL vai augstāks;

5)

eksportētājs nevar garantēt to atpakaļnodošanu sākotnējā stāvoklī bez demontāžas un kādas daļas vai programmatūras kopēšanas vai izplatīšanas, vai ja tehnoloģijas pārnese ir saistīta ar preces prezentāciju;

6)

attiecīgās eksportējamās preces ir paredzētas privātai prezentācijai vai demonstrācijai (piemēram, privātās izstāžu zālēs);

7)

attiecīgās preces paredzēts iekļaut jebkādā ražošanas procesā;

8)

attiecīgās preces paredzēts izmantot paredzētajam mērķim, izņemot minimālas atkāpes, kas vajadzīgas efektīvai demonstrācijai, taču nenodrošinot trešām pusēm konkrētu testu rezultātu pieejamību;

9)

eksports jāveic komerciāla darījuma, īpaši attiecīgo preču pārdošanas, izīrēšanas vai iznomāšanas, rezultātā;

10)

attiecīgās preces izstādē vai tirdzniecības izstādē tiks glabātas tikai ar mērķi tās pārdot, izīrēt vai iznomāt un nenotiks to prezentācija vai demonstrācija;

11)

eksportētājs slēdz jebkādu vienošanos, kuras rezultātā visā pagaidu eksporta laikā viņš nekontrolēs attiecīgās preces;

4.

Vienotā administratīvā dokumenta 44. ailē eksportētājiem ir jānorāda ES atsauces numurs X002 un jāprecizē, ka preces tiek eksportētas ar Savienības vispārējo eksporta atļauju EU004.

5.

Katram eksportētājam, kas izmanto šo atļauju, ir jāpaziņo tās dalībvalsts, kurā tas veic uzņēmējdarbību, kompetentajām iestādēm par šīs atļaujas izmantošanu pirmo reizi ne vēlāk kā 30 dienas pēc pirmā eksporta veikšanas datuma vai arī saskaņā ar tās dalībvalsts kompetentās iestādes prasību, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, pirms šīs atļaujas izmantošanas pirmo reizi. Dalībvalstis paziņo Komisijai par šai atļaujai izraudzīto paziņošanas mehānismu. Komisija publicē tai paziņoto informāciju Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

Dalībvalstis nosaka prasības attiecībā uz pārskatu iesniegšanu, kas saistītas ar šīs atļaujas izmantošanu, kā arī attiecībā uz papildu informāciju, ko dalībvalsts, no kuras tiek veikts eksports, var pieprasīt par precēm, kuras eksportē saskaņā ar šo atļauju.

Dalībvalsts var pieprasīt, lai eksportētāji, kuri veic uzņēmējdarbību šajā dalībvalstī, reģistrējas pirms šīs atļaujas izmantošanas pirmās reizes. Reģistrācija ir automātiska, un kompetentās iestādes to atzīst eksportētājam nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 10 darbadienās pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstīgi šīs regulas 9. panta 1. punktam.

Attiecīgos gadījumos šā punkta otrajā un trešajā daļā izklāstītās piemērojamās prasības ir balstītas uz prasībām, kas noteiktas tādu valsts vispārējo eksporta atļauju izmantošanai, kuras piešķīrušas dalībvalstis, kurās šādas atļaujas ir paredzētas.

6.

Šajā atļaujā “izstāde vai tirdzniecības izstāde” ir noteikta ilguma komerciāli pasākumi, kuru laikā vairāki dalībnieki demonstrē savus izstrādājumus pasākumu apmeklētājiem vai plašākai sabiedrībai.

IIe PIELIKUMS

SAVIENĪBAS VISPĀRĒJĀ EKSPORTA ATĻAUJA Nr. EU 005

(minēta šīs regulas 9. panta 1. punktā)

Telekomunikācijas

Izdevējiestāde: Eiropas Savienība

1. daļa –   Preces

Šī vispārējā eksporta atļauja attiecas uz šādām divējāda lietojuma precēm, kas noradītas šīs regulas I pielikumā:

a)

šādas 5. kategorijas 1. daļas preces:

i)

preces, tostarp to speciāli paredzētas vai izstrādātas sastāvdaļas un piederumi, kas minētas 5A001b2. un 5A001c un d pozīcijā;

ii)

preces, kas minētas 5B001. un 5D001. pozīcijā, ja tās attiecas uz pārbaudes, kontroles un ražošanas iekārtām, un programmatūra i) apakšpunktā minētajām precēm;

b)

tehnoloģijas, kas ietvertas 5E001a pozīcijā, ja tās ir vajadzīgas a) punktā minēto preču uzstādīšanai, darbināšanai, apkopei vai remontam un ja tās paredzētas tam pašam galalietotājam.

2. daļa –   Galamērķi

Šī atļauja ir derīga visā Savienībā eksportam uz šādiem galamērķiem:

Argentīna, Ķīna (tostarp Honkonga un Makao), Horvātija, Indija, Krievija, Dienvidāfrika, Dienvidkoreja, Turcija, Ukraina.

3. daļa –   Izmantošanas nosacījumi un prasības

1.

Šī atļauja neļauj eksportēt preces, ja:

1)

tās dalībvalsts, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, kompetentās iestādes (kā noteikts šīs regulas 9. panta 6. punktā) ir to informējušas par to, ka konkrētās preces ir vai var būt pilnībā vai daļēji paredzētas:

a)

izmantošanai saistībā ar ķīmisko ieroču, bioloģisko ieroču vai kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču izstrādāšanu, ražošanu, lietošanu, palaišanu, apkopi, glabāšanu, atklāšanu, identificēšanu vai izkliedēšanu, vai tādu raķešu izstrādi, ražošanu, apkopi vai glabāšanu, kas spēj piegādāt šādus ieročus;

b)

militāriem galamērķiem (kā noteikts šīs regulas 4. panta 2. punktā), ja uz pircēju valsti vai galamērķa valsti attiecas ieroču embargo, kas noteikts ar Padomes pieņemtu lēmumu vai kopējo nostāju vai ar Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas lēmumu, vai ieroču embargo, kas noteikts ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes saistošo rezolūciju;

c)

izmantošanai kā daļas vai komponenti militārajām precēm, kas uzskaitītas valsts kara materiālu sarakstos un kas ir eksportētas no minētās dalībvalsts teritorijas bez atļaujas vai neievērojot atļaujas, kuras noteiktas minētās dalībvalsts tiesību aktos; vai

d)

tādai izmantošanai, kas saistīta ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paredzēto cilvēktiesību, demokrātijas principu un vārda brīvības pārkāpšanu, izmantojot noklausīšanās tehnoloģijas un digitālo datu pārraides ierīces mobilo telefonu sarunu un īsziņu kontrolei, kā arī mērķtiecīgai interneta lietošanas uzraudzībai (piemēram, izmantojot uzraudzības centrus un likumīgas datu pārtveršanas vārtejas);

2)

eksportētājs atbilstīgi savam pienākumam rīkoties ar pienācīgu rūpību zina, ka konkrētās preces pilnībā vai daļēji ir paredzētas jebkuram no 1. apakšpunktā minētajiem pielietojuma veidiem;

3)

eksportētājs atbilstīgi savam pienākumam rīkoties ar pienācīgu rūpību zina, ka konkrētās preces tiks reeksportētas uz kādu no galamērķiem, kas nav iekļauti šajā pielikumā vai IIa pielikuma 2. daļā, vai uz kādu no dalībvalstīm;

4)

attiecīgās preces eksportē uz brīvo muitas zonu vai brīvo noliktavu, kas atrodas galamērķī, uz ko attiecas šī atļauja.

2.

Vienotā administratīvā dokumenta 44. ailē eksportētājiem ir jānorāda ES atsauces numurs X002 un jāprecizē, ka preces tiek eksportētas saskaņā ar Savienības vispārējo eksporta atļauju EU005.

3.

Katram eksportētājam, kas izmanto šo atļauju, ir jāpaziņo tās dalībvalsts, kurā tas veic uzņēmējdarbību, kompetentajām iestādēm par šīs atļaujas izmantošanu pirmo reizi ne vēlāk kā 30 dienas pēc pirmā eksporta veikšanas datuma vai arī saskaņā ar tās dalībvalsts kompetentās iestādes prasību, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, pirms šīs atļaujas izmantošanas pirmo reizi. Dalībvalstis paziņo Komisijai par šai atļaujai izraudzīto paziņošanas mehānismu. Komisija publicē tai paziņoto informāciju Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

Dalībvalstis nosaka prasības attiecībā uz pārskatu iesniegšanu, kas saistītas ar šīs atļaujas izmantošanu, kā arī attiecībā uz papildu informāciju, ko dalībvalsts, no kuras tiek veikts eksports, varētu pieprasīt par precēm, kuras eksportē ar šo atļauju.

Dalībvalsts var pieprasīt, lai eksportētājs, kurš veic uzņēmējdarbību šajā dalībvalstī, reģistrējas pirms šīs atļaujas izmantošanas pirmās reizes. Reģistrācija ir automātiska, un kompetentās iestādes to atzīst eksportētājam nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 10 darbadienās pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstīgi šīs regulas 9. panta 1. punktam.

Attiecīgos gadījumos otrajā un trešajā daļā izklāstītās piemērojamās prasības ir balstītas uz prasībām, kas noteiktas tādu valsts vispārējo eksporta atļauju izmantošanai, kuras piešķīrušas dalībvalstis, kurās šādas atļaujas ir paredzētas.

IIf PIELIKUMS

SAVIENĪBAS VISPĀRĒJĀ EKSPORTA ATĻAUJA Nr. EU006

(minēta šīs regulas 9. panta 1. punktā)

Ķimikālijas

1. daļa –   Preces

Šī vispārējā eksporta atļauja attiecas uz šādām divējāda lietojuma precēm, kas norādītas šīs regulas I pielikumā:

 

1C350:

1.

tiodiglikols (111-48-8);

2.

fosfora oksihlorīds (10025-87-3);

3.

dimetilmetilfosfonāts (756-79-6);

5.

metilfosfonildihlorīds (676-97-1);

6.

dimetilfosfīts (DMP) (868-85-9);

7.

fosfora trihlorīds (7719-12-2);

8.

trimetilfosfīts (TMP) (121-45-9);

9.

tionilhlorīds (7719-09-7);

10.

3-hidroksi-1-metilpiperidīns (3554-74-3);

11.

N,N-diizopropil-(beta)-aminoetilhlorīds (96-79-7);

12.

N,N-diizopropil-(beta)-aminoetantiols (5842-07-9);

13.

3-hinuklidinols (1619-34-7);

14.

kālija fluorīds (7789-23-3);

15.

2-hloretanols (107-07-3);

16.

dimetilamīns (124-40-3);

17.

dietiletilfosfonāts (78-38-6);

18.

dietil-N,N-dimetilamidofosfāts (2404-03-7);

19.

dietilfosfīts (762-04-9);

20.

dimetilamīna hidrogēnhlorīds (506-59-2);

21.

etilfosfinildihlorīds (1498-40-4);

22.

etilfosfonildihlorīds (1066-50-8);

24.

fluorūdeņradis (7664-39-3);

25.

metilbenzilāts (76-89-1);

26.

metilfosfinildihlorīds (676-83-5);

27.

N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanols (96-80-0);

28.

pinakolilspirts (3,3-dimetil 2-butanols) (464-07-3);

30.

trietilfosfīts (122-52-1);

31.

arsēna trihlorīds (trihlorarsēns) (7784-34-1);

32.

benzilskābe (76-93-7);

33.

dietilmetilfosfonīts (15715-41-0);

34.

dietilmetilfosfonāts (6163-75-3);

35.

etilfosfinildifluorīds (430-78-4);

36.

metilfosfinildifluorīds (753-59-3);

37.

3-hinuklidons (3731-38-2);

38.

fosfora pentahlorīds (10026-13-8);

39.

pinakolons (75-97-8);

40.

kālija cianīds (151-50-8);

41.

kālija bifluorīds (7789-29-9);

42.

amonija hidrogēnfluorīds vai amonija bifluorīds (1341-49-7);

43.

nātrija fluorīds (7681-49-4);

44.

nātrija bifluorīds (1333-83-1);

45.

nātrija cianīds (143-33-9);

46.

trietanolamīns (102-71-6);

47.

fosfora pentasulfīds (1314-80-3);

48.

diizopropilamīns (108-18-9);

49.

dietilaminoetanols (100-37-8);

50.

nātrija sulfīds (1313-82-2);

51.

sēra monohlorīds (10025-67-9);

52.

sēra dihlorīds (10545-99-0);

53.

trietanolamīna hidrogēnhlorīds (637-39-8);

54.

2-hlor-N,N-diizopropilaminoetāna hidrogēnhlorīds (4261-68-1);

55.

metilfosfonskābe (993-13-5);

56.

dietilmetilfosfonāts (683-08-9);

57.

N,N-dimetilaminofosfora dihlorīds (677-43-0);

58.

triisopropilfosfīts (116-17-6);

59.

etildietanolamīns (139-87-7);

60.

O,O-Dietilfosfortioāts (2465-65-8);

61.

O,O-Dietilfosforditioāts (298-06-6);

62.

nātrija heksafluorsilikāts (16893-85-9);

63.

metilfosfonotioiskais dihlorīds (676-98-2).

 

1C450 a:

4.

fosgēns: fosgēns, karbonildihlorīds (75-44-5);

5.

hlorciāns (506-77-4);

6.

ciānūdeņradis (74-90-8);

7.

hlorpikrīns: trihlornitrometāns (76-06-2);

 

1C450 b:

1.

ķīmiskas vielas, kas satur fosfora atomu, ar ko saistīta tikai viena metil-, etil- vai propil- (vai izopropil-) grupa, izņemot militāro preču kontroles sarakstos vai 1C350. pozīcijā minētās vielas;

2.

N,N-dialkil(Me, Et, n-Pr vai i-Pr)-amidodihalofosfāti, izņemot N,N-dimetilaminofosfora dihlorīdu, kas ir norādīts 1C350.57. pozīcijā;

3.

dialkil (Me, Et, n-Pr vai i-Pr)-N,N-dialkil (Me, Et, n-Pr vai i-Pr)-amidofosfāti, izņemot 1C350. pozīcijā minēto dietil-N,N-dimetilamidofosfātu;

4.

N,N-dialkil (Me, Et, n-Pr vai i-Pr)aminoetil-2-hlorīdi un attiecīgie protonētie sāļi, izņemot 1C350. pozīcijā minēto N,N-diizopropil- (beta)-aminoetilhlorīdu vai N,N-diizopropil- (beta)-aminoetilhlorīda hidrohlorīdu;

5.

N,N-dialkil(Me, Et, n-Pr vai i-Pr)aminoetān-2-ols un attiecīgie protonētie sāļi, izņemot 1C350. pozīcijā minētos N,N-diizopropil-(β)-aminoetanolu (96-80-0) un N,N-dietilaminoetanolu (100-37-8);

6.

N,N-dialkil (Me, Et, n-Pr vai i-Pr)aminoetān-2-tioli un attiecīgie protonētie sāļi, izņemot 1C350. pozīcijā minēto N,N-diizopropil-(beta)-aminoetāntiolu;

8.

metildietanolamīns (105-59-9).

2. daļa –   Galamērķi

Šī atļauja ir derīga visā Savienībā eksportam uz šādiem galamērķiem:

Argentīna, Horvātija, Islande, Dienvidkoreja, Turcija, Ukraina.

3. daļa –   Izmantošanas nosacījumi un prasības

1.

Šī atļauja neļauj eksportēt preces, ja:

1)

tās dalībvalsts, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, kompetentās iestādes (kā noteikts šīs regulas 9. panta 6. punktā) ir to informējušas par to, ka konkrētās preces ir vai var būt pilnībā vai daļēji paredzētas:

a)

izmantošanai saistībā ar ķīmisko ieroču, bioloģisko ieroču vai kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču izstrādāšanu, ražošanu, lietošanu, palaišanu, apkopi, glabāšanu, atklāšanu, identificēšanu vai izkliedēšanu, vai tādu raķešu izstrādi, ražošanu, apkopi vai glabāšanu, kas var nest šādus ieročus;

b)

militāriem galamērķiem (kā noteikts šīs regulas 4. panta 2. punktā), ja uz pircēju valsti vai galamērķa valsti attiecas ieroču embargo, kas noteikts ar Padomes pieņemtu lēmumu vai kopējo nostāju vai ar Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas lēmumu, vai ieroču embargo, kas noteikts ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes saistošo rezolūciju; vai

c)

izmantošanai kā daļas vai komponenti militārajām precēm, kas uzskaitītas valsts kara materiālu sarakstos un kas ir eksportētas no minētās dalībvalsts teritorijas bez atļaujas vai neievērojot atļaujas, kuras noteiktas minētās dalībvalsts tiesību aktos;

2)

eksportētājs atbilstīgi savam pienākumam rīkoties ar pienācīgu rūpību zina, ka minētās preces pilnībā vai daļēji ir paredzētas jebkuram no 1. apakšpunktā minētajiem pielietojuma veidiem;

3)

eksportētājs atbilstīgi savam pienākumam rīkoties ar pienācīgu rūpību zina, ka konkrētās preces tiks reeksportētas uz kādu no galamērķiem, kas nav iekļauti šā pielikuma 2. daļā vai IIa pielikuma 2. daļā, vai uz kādu no dalībvalstīm; vai

4)

attiecīgās preces eksportē uz brīvo muitas zonu vai brīvo noliktavu, kas atrodas galamērķī, uz ko attiecas šī atļauja.

2.

Vienotā administratīvā dokumenta 44. ailē eksportētājiem ir jānorāda ES atsauces numurs X002 un jāprecizē, ka preces tiek eksportētas ar Savienības vispārējo eksporta atļauju EU006.

3.

Katram eksportētājam, kas izmanto šo atļauju, ir jāpaziņo tās dalībvalsts, kurā tas veic uzņēmējdarbību, kompetentajām iestādēm par šīs atļaujas izmantošanu pirmo reizi ne vēlāk kā 30 dienas pēc pirmā eksporta veikšanas datuma vai arī saskaņā ar tās dalībvalsts kompetentās iestādes prasību, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, pirms šīs atļaujas izmantošanas pirmo reizi. Dalībvalstis paziņo Komisijai par šai atļaujai izraudzīto paziņošanas mehānismu. Komisija publicē tai paziņoto informāciju Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

Dalībvalstis nosaka prasības attiecībā uz pārskatu iesniegšanu, kas saistītas ar šīs atļaujas izmantošanu, kā arī attiecībā uz papildu informāciju, ko dalībvalsts, no kuras tiek veikts eksports, varētu pieprasīt par precēm, kuras eksportē ar šo atļauju.

Dalībvalsts var pieprasīt, lai eksportētājs, kurš veic uzņēmējdarbību šajā dalībvalstī, reģistrējas pirms šīs atļaujas izmantošanas pirmās reizes. Reģistrācija ir automātiska, un kompetentās iestādes to atzīst eksportētājam nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 10 darbadienās pēc reģistrācijas pieprasījuma saņemšanas atbilstīgi šīs regulas 9. panta 1. punktam.

Attiecīgos gadījumos šā punkta otrajā un trešajā daļā izklāstītās piemērojamās prasības ir balstītas uz prasībām, kas noteiktas tādu valsts vispārējo eksporta atļauju izmantošanai, kuras piešķīrušas dalībvalstis, kurās šādas atļaujas ir paredzētas.

IIg PIELIKUMS

(Saraksts, kas minēts šīs regulas 9. panta 4. punkta a) apakšpunktā un šīs regulas IIa, IIc un IId pielikumā)

Ne vienmēr dots pilnīgs attiecīgo preču apraksts un ar to saistītās piezīmes I pielikumā. Pilnīgs preču apraksts dots tikai I pielikumā.

Preces iekļaušana šajā pielikumā neskar I pielikumā dotās vispārīgās piezīmes par programmatūru (GSN) piemērošanu.

Visas IV pielikumā minētās preces.

0C001. “Dabīgs urāns”, “noplicināts urāns” vai torijs metāla, sakausējuma, ķīmiska savienojuma vai koncentrāta veidā, un visi citi materiāli, kas satur vienu vai vairākus no iepriekš minētajiem.

0C002. “Īpašie skaldmateriāli”, izņemot IV pielikumā minētos.

0D001. “Programmatūra”, kas ir īpaši izstrādāta vai pārveidota 0 kategorijā minēto preču “izstrādei”, “ražošanai” vai “lietojumam”, ja tās saistītas ar 0C001. pozīcijā minētajām precēm vai tām 0C002. pozīcijā minētajām precēm, kas nav iekļautas IV pielikumā.

0E001. “Tehnoloģija” saskaņā ar piezīmi par kodoltehnoloģijām 0 kategorijā minēto preču “izstrādei”, “ražošanai” vai “lietojumam”, ja tās saistītas ar 0C001. pozīcijā minētajām precēm vai tām 0C002. pozīcijā minētajām precēm, kas nav iekļautas IV pielikumā.

1A102. Pirolizēts atkārtoti piesātināts ogleklis-oglekļa sastāvdaļas, kas izstrādātas 9A004. pozīcijā minētām kosmiskām nesējraķetēm vai 9A104. pozīcijā minētām zondēšanas raķetēm.

1C351. Cilvēka patogēni, zoonozes un “toksīni”.

1C352. Dzīvnieku patogēni.

1C353. Ģenētiski elementi un ģenētiski pārveidoti organismi.

1C354. Augu patogēni.

1C450a.1. amitons: O,O-dietil S-[2-(dietilamino)etil]fosfotiolāts (78-53-5) un attiecīgie alkilētie vai protonētie sāļi.

1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormetil)-1-propēns (382-21-8).

7E104. “Tehnoloģijas” lidojuma kontroles, virzības un vilces datu integrācijai lidojuma vadības sistēmā, lai optimizētu raķešu sistēmas trajektoriju.

9A009.a. Hibrīdas raķešu vilces sistēmas, kuru kopējā impulsa jauda ir lielāka par 1,1 MNs.

9A117. Pakāpju mehānismi, atdalīšanas mehānismi un “raķetēs” izmantojamās starppakāpes.


KOMISIJAS DEKLARĀCIJA

Komisija ir paredzējusi pārskatīt šo regulu ne vēlāk kā 2013. gada 31. decembrī, jo īpaši attiecībā uz to, lai izvērtētu iespēju ieviest vispārēju eksporta atļauju zemas vērtības sūtījumiem.


EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS DEKLARĀCIJA PAR ZEMAS VĒRTĪBAS SŪTĪJUMIEM

Šī regula neattiecas uz valsts vispārējām eksporta atļaujām zemas vērtības sūtījumiem, kuras dalībvalstis izsniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 428/2009 9. panta 4. punktu.