29.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1214/2011

(2011. gada 16. novembris)

par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autopārvadājumiem starp eurozonas dalībvalstīm

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Euro ieviešana ir būtiski palielinājusi vajadzību pēc skaidras naudas pārrobežu autopārvadājumiem. Euro zonas bankām, lieliem mazumtirdzniecības uzņēmumiem un citām profesionālām iestādēm, kas rīkojas ar skaidru naudu, vajadzētu būt iespējai slēgt līgumus ar skaidras naudas pārvadājumu uzņēmumu, kas piedāvā vislabāko cenu un/vai pakalpojumu, un izmantot pakalpojumus, ko sniedz tuvākā valsts centrālās bankas (VCB) filiāle vai skaidras naudas pārvadājumu skaidras naudas centrs, pat ja tas atrodas citā dalībvalstī. Turklāt liela daļa dalībvalstu, kuru naudas vienība ir euro (turpmāk “iesaistītās dalībvalstis”) veic vai varētu plānot veikt euro banknošu un monētu ražošanu ārvalstīs. Vienotas valūtas princips nozīmē brīvību pārvietot skaidru naudu starp iesaistītajām dalībvalstīm.

(2)

Dalībvalstu valsts tiesību aktu ievērojamo atšķirību dēļ euro skaidras naudas profesionālo autopārvadājumu veikšana starp iesaistītajām dalībvalstīm kopumā ir ļoti sarežģīta. Šī situācija ir pretrunā ar euro brīvas aprites principu un kaitē pakalpojumu sniegšanas brīvības principam, kuri ir Eiropas Savienības pamatprincipi.

(3)

Šī regula ir atbilde uz iespēju iesniegt priekšlikumu skaidras naudas pārvadājumu tiesību aktu saskaņošanai, kā minēts 38. panta b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) par pakalpojumiem iekšējā tirgū (3).

(4)

Lai gan iesaistītajiem skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem, gan sabiedrībai uzlabotu skaidras naudas pārvadājumu drošību, būtu jāatbalsta intelektiskas banknošu neitralizācijas sistēmas (IBNS) izmantošana un pēc Komisijas veiktas rūpīgas potenciālās ietekmes analīzes to būtu jāspēj attīstīt, paredzot IBNS saskaņošanu iesaistīto dalībvalstu vidū un neskarot šajā regulā paredzētos noteikumus par piemērojamo pārvadājumu kārtību.

(5)

Ņemot vērā gan skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieku gan sabiedrības kopumā īpašo veselības un dzīvības apdraudējumu, kas ir saistīts ar skaidras naudas pārvadāšanu, ir lietderīgi, ka euro skaidras naudas pārrobežu pārvadājumiem ir jāsaņem īpaša pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauja. Šāda atļauja būtu jāsaņem papildus valsts skaidras naudas pārvadājumu atļaujai, kas ir nepieciešama lielākajā daļā iesaistīto dalībvalstu un kuras formu šī regula nesaskaņo. Turklāt ir lietderīgi, ka skaidras naudas pārvadājumu uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību minētajās iesaistītajās dalībvalstīs, kurās papildus drošības vai pārvadājumu nozares vispārējiem noteikumiem nav paredzēta īpaša skaidras naudas pārvadājumu uzņēmumu apstiprināšanas procedūra, varētu uzrādīt vismaz 24 mēnešu regulāru skaidras naudas pārvadājumu pieredzi dalībvalstī, kurā tie veic uzņēmējdarbību, bez valsts tiesību aktu pārkāpumiem, pirms tiem minētā dalībvalsts izsniedz pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauju. Šāda pieeja veicinātu savstarpēju uzticēšanos starp dalībvalstīm.

(6)

Lai pienākumi nepārklātos un neradītu nevajadzīgu apgrūtinošu procedūru, būtu lietderīgi paredzēt, ka pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas turētājam nav nepieciešama arī Kopienas atļauja starptautiskiem kravas autopārvadājumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1072/2009 (2009. gada 21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (4).

(7)

Profesionāliem euro skaidras naudas pārrobežu autopārvadājumiem starp iesaistītajām dalībvalstīm būtu pilnībā jāatbilst šai regulai vai izcelsmes dalībvalsts, uzņēmējas dalībvalsts un, attiecīgā gadījumā, tranzīta dalībvalsts tiesību aktiem.

(8)

Šajā regulā ir paredzēti noteikumi, kas ļaus veikt euro skaidras naudas profesionālos pārrobežu autopārvadājumus starp iesaistītajām dalībvalstīm tādos apstākļos, kas garantē pārvadājumu, iesaistīto skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieku un sabiedrības drošību, kā arī euro skaidras naudas brīvu apriti. Turklāt saskaņā ar parasto tirgus praksi ir lietderīgi atļaut tajā pašā skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklī pārvadāt arī ierobežotas vērtības euro skaidru naudu citā valūtā.

(9)

Ņemot vērā pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu darbiniekiem izvirzītās īpašās prasības, tiem ir lietderīgi pabeigt īpašu pārrobežu apmācības moduli, kas aprakstīts VI pielikumā. Lai izvairītos no nevajadzīgas pārklāšanās, pārrobežu apmācību modulī nebūtu jāiekļauj elementi, kas jau iekļauti obligātajā apmācībā, kura ir nepieciešama, lai veiktu iekšzemes skaidras naudas pārvadājumus.

(10)

Skaidras naudas pārvadājumu nozarē ir grūti organizēt euro skaidras naudas drošas piegādes vairāku dienu garumā. Tādēļ ir lietderīgi, ka skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklis, kas veic euro skaidras naudas profesionālos pārrobežu autopārvadājumus, atgriežas savā izcelsmes dalībvalstī tajā pašā dienā.

(11)

Komisijai vajadzētu iesniegt priekšlikumu grozīt šajā regulā noteikto “dienas laika” definīciju un/vai minimālās nepieciešamās ad hoc sākotnējās apmācības ilgumu, gadījumā ja sociālie partneri Savienības līmenī vienojas, ka cita definīcija ir piemērotāka.

(12)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1072/2009 pārvadājumu skaits, ko drīkst veikt uzņēmējā dalībvalstī un kas seko pēc starptautiska pārvadājuma no citas dalībvalsts ir ierobežots – trīs kabotāžas pārvadājumi septiņās dienās. Tomēr skaidras naudas pārvadājumu nozares specifikas dēļ parasti skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklis veic lielāku skaitu euro skaidras naudas piegādes/saņemšanas reižu dienā. Tādēļ ir lietderīgi atkāpties no Regulā (EK) Nr. 1072/2009 noteiktā, neierobežojot euro skaidras naudas piegādes/saņemšanas reižu skaitu dienā, ko uzņēmējā dalībvalstī var veikt skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklis.

(13)

Valsts noteikumiem, kas nosaka skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieku uzvedību ārpus skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļa un euro skaidras naudas piegādes/saņemšanas vietu drošību, nevajadzētu ietvert regulējumu par iespējamo banknošu neitralizēšanas sistēmu lietošanu kopā ar banknošu pārvadāšanu pilnībā bruņotā skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklī, kas nav aprīkots ar IBNS.

(14)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/71/EK (1996. gada 16. decembris) par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (5) 1. panta 3. punkta a) apakšpunkts attiecas uz darbā norīkošanas situācijām, kad uzņēmums sniedz starptautiskus pakalpojumus uz savu atbildību un tā vadībā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp uzņēmumu un to pusi, kam pakalpojumi paredzēti.

(15)

Ņemot vērā skaidras naudas pārvadājumu pakalpojumu īpašo raksturu, ir nepieciešams nodrošināt tādu pašu Direktīvas 96/71/EK piemērošanu arī visiem euro skaidras naudas pārrobežu pārvadājumu pakalpojumiem, lai nodrošinātu visu darbību tiesisku noteiktību un garantētu praktisku direktīvas piemērojamību minētajā jomā.

(16)

Sakarā ar attiecīgo pārvadājumu darbību specifiku un dažu minēto darbību gadījuma raksturu Direktīvā 96/71/EK izklāstīto minimālās aizsardzības noteikumu analoga piemērošana būtu jāierobežo, attiecinot to tikai uz minimālās algas likmēm, tostarp virsstundu likmēm, kā minēts direktīvas 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un tās būtu jāgarantē visas darba dienas laikā, lai bez vajadzības nepalielinātu uzņēmēju administratīvo slogu. Kā norādīts Direktīvā 96/71/EK un ievērojot Eiropas Savienības Tiesas judikatūru minimālās algas likmes jēdzienu definē valsts tiesību aktos vai tās dalībvalsts praksē, kurā darba ņēmējs ir norīkots darbā. Ja no līgumiem, noteikumiem, administratīviem noteikumiem vai no prakses izriet, ka SNP darbinieks veic pārrobežu pārvadājumus vairāk nekā 100 darba dienas kalendārajā gadā citā dalībvalstī, tad ir lietderīgi attiecībā uz šādu darbinieku mutatis mutandis piemērot Direktīvā 96/71/EK noteiktos obligātās aizsardzības noteikumus.

(17)

Obligātās aizsardzības noteikumu piemērošana uzņēmējā dalībvalstī būtu jāveic, neskarot to nodarbinātības noteikumu un nosacījumu piemērošanu, kas saskaņā ar likumu, koplīgumu vai darbinieka noslēgto darba līgumu izcelsmes dalībvalstī ir darbiniekam labvēlīgāki.

(18)

Lai izstrādātu attiecīgos obligātās aizsardzības noteikumus, ir lietderīgi mutatis mutandis piemērot Direktīvas 96/71/EK 4. panta noteikumus par sadarbību informācijas jomā. Attiecībā uz šo dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai pašām veikt Direktīvā 96/71/EK paredzēto administratīvo sadarbību un informācijas apmaiņu.

(19)

Šī regula neskar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1889/2005 (2005. gada 26. oktobris) par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās (6).

(20)

Lai ņemtu vērā tehnoloģijas attīstību un iespējamos jaunos Eiropas standartus, Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu, lai tā varētu grozīt tehniskos noteikumus par standartiem attiecībā uz IBNS, skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļu bruņām, bruņuvestēm un ieroču seifiem. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija veiktu pienācīgas konsultācijas sagatavošanās darbu laikā, tostarp konsultējoties ar ekspertiem un sociālajiem partneriem. Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, Komisijai būtu jānodrošina, ka attiecīgos dokumentus vienlaicīgi, laikus un pienācīgā kārtībā nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

(21)

Saskaņā ar Eiropas Savienības līguma 5. pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi tās mērķa sasniegšanai, proti, veicināt euro skaidras naudas profesionālus pārrobežu autopārvadājumus starp euro zonas dalībvalstīm,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1.   IEDAĻA

KOPĒJI NOTEIKUMI, KAS REGLAMENTĒ VISUS EURO SKAIDRAS NAUDAS PĀRROBEŽU AUTOPĀRVADĀJUMUS

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

a)

“iesaistītās dalībvalstis” ir tās dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro;

b)

“euro skaidras naudas pārrobežu autopārvadājumi” ir profesionāli euro banknošu un/vai monētu pārvadājumi izmantojot SNP autotransporta līdzekli, kurus veic vai nu par atlīdzību trešo personu vārdā, vai skaidras naudas pārvadājumu uzņēmumā, no iesaistītās dalībvalsts, ar nolūku piegādāt euro banknotes vai monētas vienā vai vairākās vietās vienā vai vairākās citās iesaistītajās dalībvalstīs un izcelsmes dalībvalstī vai saņemt tās no tām, neskarot citas valūtas skaidras naudas pārvadājumus tajā pašā skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklī, ja tās vērtība nepārsniedz 20 % no kopējās pārvadātās skaidrās naudas vērtības – ja lielākā daļa euro skaidras naudas piegāžu/saņemšanu, ko skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklis tajā pašā dienā veic uzņēmējas dalībvalsts teritorijā, vai, ja tiek veikti pārvadājumi “no punkta līdz punktam” – ja pārvadājumi notiek starp divām dažādām iesaistītajām dalībvalstīm;

c)

“Pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauja” ir atļauja, ko izsniedz izcelsmes dalībvalsts piešķīrēja iestāde, ar ko tās turētājam tiek piešķirtas tiesības veikt euro skaidras naudas pārrobežu autopārvadājumus starp iesaistītajām dalībvalstīm saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem;

d)

“piešķīrēja iestāde” ir izcelsmes dalībvalsts iestāde, kas ir atbildīga par pārrobežu skaidras naudas pārrobežu pārvadājumu atļaujas izsniegšanu;

e)

“izcelsmes dalībvalsts” ir iesaistītā dalībvalsts, kuras teritorijā skaidras naudas pārvadājumu uzņēmums veic uzņēmējdarbību. Tiek uzskatīts, ka skaidras naudas pārvadājumu uzņēmums, veic uzņēmējdarbību, ja tas, saskaņā ar LESD 49. pantu, nenoteiktu laikposmu faktiski veic saimniecisko darbību, izmantojot stabilu infrastruktūru, no kurienes faktiski tiek īstenota pakalpojumu sniegšanas darbība;

f)

“uzņēmēja dalībvalsts” ir viena vai vairākas iesaistītās dalībvalstis, kurās skaidras naudas pārvadājumu uzņēmums sniedz euro skaidras naudas piegādes/saņemšanas pakalpojumu, un kura nav tā izcelsmes dalībvalsts;

g)

“tranzīta dalībvalsts” ir viena vai vairākas iesaistītās dalībvalstis, kas nav izcelsmes dalībvalsts, kuras skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklis šķērso, lai sasniegtu uzņēmēju dalībvalsti vai atgrieztos izcelsmes dalībvalstī;

h)

“Dienas laikā”, atsaucoties uz pārvadājumu, ir pārvadājumi, kas veikti laikposmā no plkst. 6.00 līdz 22.00;

i)

“Skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki” ir darbinieki, kas ir norīkoti vadīt skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekli, kurā pārvadā euro skaidru naudu, vai aizsargāt tā saturu;

j)

“Skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kuru izmanto profesionāliem euro skaidras naudas autopārvadājumiem;

k)

“Parasta izskata transportlīdzeklis” ir skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklis, ar parastu izskatu un uz kura nav nekādu atšķirības zīmju, kas norāda, ka tas pieder skaidras naudas pārvadājumu uzņēmumam vai ka to izmanto euro skaidras naudas pārvadājumiem;

l)

“pārvadājumi no punkta līdz punktam” ir pārvadājumi no vienas drošas vietas uz citu, neveicot nekādas starppieturas;

m)

“nodrošināta zona” ir euro skaidras naudas piegādes/saņemšanas punkts, kas atrodas ēkā un ir nodrošināts pret neatļautu piekļūšanu, uzstādot aprīkojumu (pretielaušanās sistēmas) un nosakot piekļuves kārtību personām;

n)

“droša vieta” ir vieta nodrošinātajā zonā, kurai var piekļūt skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļi un kurā var droši veikt iekraušanu skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļos un izkraušanu no tiem;

o)

“neitralizēšana” ir banknošu neitralizēšana, kas nozīmē to sakropļošanu vai sabojāšanu iekrāsojot vai citādā II pielikumā noteiktā veidā;

p)

“intelektiskā banknošu neitralizācijas sistēma” vai “IBNS” ir sistēma, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

i)

banknošu konteiners pastāvīgi aizsargā banknotes ar euro skaidras naudas neitralizēšanas sistēmu no nodrošinātās zonas līdz euro skaidras naudas piegādes punktam vai no euro skaidras naudas saņemšanas punkta līdz nodrošinātajai zonai;

ii)

kad ir uzsākts euro skaidras naudas pārvadājums, skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieks nevar atvērt konteineru pirms iepriekš ieprogrammētā laika un/vai vietām vai mainīt iepriekš ieprogrammēto laiku un/vai vietas, kur konteineru var atvērt;

iii)

konteiners ir aprīkots ar mehānismu, kas pastāvīgi neitralizē banknotes, ja notiek neatļauts mēģinājums atvērt konteineru; un

iv)

tiek ievērotas II pielikumā izklāstītās prasības;

q)

“nepārtrauktas aizsardzības (end-to-end) IBNS” ir IBNS, kas ir aprīkota ar nepārtrauktas aizsardzības iespēju, proti, banknotes nevienā brīdī nav pieejamas skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem un IBNS nodrošina nepārtrauktu aizsardzību no vienas nodrošinātas zonas līdz citai nodrošinātai zonai vai – kasetēm, kas paredzētas lietošanai bankas automātos (ATM) vai cita veida skaidras naudas izniegšanas iekārtās – no nodrošinātas zonas līdz ievietošanai bankas automātos vai cita veida skaidras naudas izsniegšanas iekārtās;

r)

“A1” un “B1” atsaucoties uz valodas zināšanu līmeni, ir Eiropas Padomes Eiropas vienotajā valodu prasmes noteikšanas sistēmā noteiktie līmeņi, kā minēts VII pielikumā;

s)

“ES oficiālās valodas” ir valodas, kas minētas 1. pantā Regulā Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas (7).

2. pants

Izņēmumi

1.   Šī regula neattiecas uz euro banknošu un monētu pārvadājumiem, kurus:

a)

veic starp VCB vai to uzdevumā vai starp iesaistīto dalībvalstu banknošu spiestuvēm un/vai monētu kaltuvēm un attiecīgām VCB; un

b)

pavada militārais vai policijas eskorts.

2.   Šī regula neattiecas uz pārvadājumiem, kuros pārvadā tikai euro monētas, kurus:

a)

veic starp VCB un to uzdevumā vai starp iesaistīto dalībvalstu monētu kaltuvēm un attiecīgām VCB; un

b)

pavada militārais, policijas vai privātas apsardzes eskorts atsevišķos transportlīdzekļos.

3. pants

Izbraukšanas vieta, maksimālais ilgums un euro skaidras naudas piegādes/saņemšanas reižu skaits

1.   Euro skaidras naudas pārrobežu pārvadājumi saskaņā ar šo regulu ir veicami dienas laikā.

2.   Skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklis, kas veic euro skaidras naudas pārrobežu pārvadājumus, uzsāk reisu tā izcelsmes dalībvalstī un atgriežas šajā dalībvalstī tajā pašā dienā.

3.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, pārvadājumus “no punkta līdz punktam” var veikt 24 stundu laikposmā, ja atbilstīgi izcelsmes dalībvalsts, tranzīta dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts valsts noteikumiem, euro skaidras naudas pārvadājumus ir atļauts veikt naktī.

4.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1072/2009, netiek noteikti nekādi ierobežojumi attiecībā uz euro skaidras naudas piegādes/saņemšanas reižu skaitu, ko skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklis tajā pašā dienā var veikt vienā vai vairākās uzņēmējās dalībvalstīs.

4. pants

Pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauja

1.   Uzņēmums, kas vēlas veikt euro skaidras naudas pārrobežu autopārvadājumus, iesniedz pieteikumu, lai saņemtu pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauju no piešķīrējas iestādes savā izcelsmes dalībvalstī.

2.   Pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauju valsts piešķīrēja iestāde izsniedz uz pieciem gadiem, ja uzņēmums, kas iesniedz pieteikumu, atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tas ir tiesīgs veikt skaidras naudas pārvadājumus tā izcelsmes dalībvalstī vai, ja dalībvalstī papildus vispārīgajiem noteikumiem drošības un transporta nozarē nav īpašas apstiprināšanas procedūras attiecībā uz skaidras naudas pārvadājumu uzņēmumiem, tas spēj pierādīt, ka tas ir veicis regulāru skaidras naudas pārvadājumu darbību tā izcelsmes dalībvalstī vismaz 24 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas un šajā laikposmā nav pārkāpis minētās dalībvalsts valsts tiesību aktus, kuri reglamentē šādu darbību;

b)

sodāmības reģistrā par tā vadītājiem un valdes locekļiem nav iekļauti attiecīgi ieraksti un tiem piemīt laba reputācija un godīgums, saskaņā ar, piemēram, attiecīgiem policijas reģistriem;

c)

tam ir derīga civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas sedz vismaz trešo pušu radīto kaitējumu dzīvībai un īpašumam, neatkarīgi no tā vai ar to ir apdrošināta pārvadājamā skaidrā nauda;

d)

uzņēmums, kas iesniedz pieteikumu, tā skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki, izmantotie transportlīdzekļi un drošības procedūras, kuras izmanto vai piemēro veicot euro skaidras naudas pārrobežu pārvadājumus, atbilst šai regulai vai, ja tas skaidri minēts šajā regulā, valsts tiesību aktiem, kuri attiecas tieši uz skaidras naudas pārvadājumiem.

3.   Pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauju sagatavo saskaņā ar I pielikumā norādīto paraugu un fiziskajiem raksturlielumiem. Skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļos, kas iesaistīti profesionālos euro skaidras naudas pārrobežu autopārvadājumos, vienmēr spēj pārbaudes iestādēm uzrādīt derīgas pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas oriģinālu vai tās apliecinātu kopiju.

4.   Pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauja uzņēmumam piešķir tiesības veikt euro skaidras naudas pārrobežu pārvadājumus saskaņā šīs regulas noteikumiem. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1072/2009, šādas atļaujas turētājam nav jāsaņem arī Kopienas atļauja starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu.

5. pants

Skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki

1.   Visi skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki atbilst šādām prasībām:

a)

sodāmības reģistrā par tiem nav iekļauti attiecīgi ieraksti un tiem piemīt laba reputācija un godīgums saskaņā ar, piemēram, attiecīgiem policijas reģistriem;

b)

tiem ir medicīniskā izziņa, kurā apstiprināts, ka to fiziskā un garīgā veselība atbilst attiecīgā uzdevuma veikšanai;

c)

tie ir sekmīgi apmeklējuši vismaz 200 stundu ad hoc sākotnējās apmācībās, kurās neietver šaujamieroču izmantošanas apmācības.

Ad hoc sākotnējo apmācību, kas minētas c) apakšpunktā, obligātās prasības ir izklāstītas VI pielikumā. Skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki vismaz reizi trijos gados apmeklē papildu mācību nodarbības, jomās, kas noteiktas VI pielikuma 3. punktā.

2.   Vismaz vienam no skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklī ir vismaz A1 līmeņa valodas zināšanas attiecīgajās valodās, kuras lieto vietējās iestādes un iedzīvotāji attiecīgajās tranzīta dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts teritorijās. Turklāt skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklim, izmantojot skaidras naudas pārvadājumu uzņēmuma vadības centru, jāuztur pastāvīgi radiosakari ar kādu, kam ir vismaz B1 līmeņa to valodu zināšanas, kuras lieto vietējās iestādes un iedzīvotāji attiecīgajās tranzīta dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts teritorijās lai nodrošinātu to, ka visu laiku ir iespējama efektīva saziņa ar valsts iestādēm.

6. pants

Ieroču nēsāšana

1.   Skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki ievēro izcelsmes dalībvalsts, tranzīta dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktus par ieroču nēsāšanu un maksimālo atļauto kalibru.

2.   Iebraucot tādas dalībvalsts teritorijā, kurā skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem saskaņā ar tās tiesību aktiem nav atļauts būt bruņotiem, skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieku rīcībā esošie šaujamieroči jāievieto transportlīdzekļa ieroču seifā, kas atbilst Eiropas standartam EN 1143-1. Skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki nedrīkst piekļūt šādiem ieročiem visā brauciena laikā attiecīgās dalībvalsts teritorijā. Ieročus var izņemt no ieroču seifa, iebraucot tādas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar kuras tiesību aktiem skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki drīkst būt bruņoti, un tie ir jāizņem no seifa, iebraucot tādas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar kuras tiesību aktiem skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem ir jābūt bruņotiem. Lai atvērtu ieroču seifu, tas jādara ar tālvadību no skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļa vadības centra, un tas jāveic tikai pēc tam, kad vadības centrs ir pārbaudījis transportlīdzekļa precīzu ģeogrāfisko atrašanās vietu.

Prasības, kas izklāstītas šā punkta pirmajā daļā, attiecas arī uz gadījumiem, kad saskaņā ar tranzīta dalībvalsts vai uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem nav atļauts noteikts ieroču tips vai kalibrs.

3.   Ja skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklis, kura izcelsmes dalībvalstī skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem nav atļauts nēsāt ieročus, iebrauc tādas dalībvalsts teritorijā, saskaņā ar kuras tiesību aktiem skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem ir jānēsā ieroči, skaidras naudas pārvadājumu uzņēmums nodrošina, ka skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem, kas atrodas transportlīdzeklī, ir atbilstīgi ieroči un ka tie atbilst uzņēmējas dalībvalsts obligātajām apmācību prasībām.

4.   Skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem, kas ir bruņoti vai kas pārvietojas skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklī, kurā atrodas ieroči, ir jābūt profesionālai ieroču licencei vai atļauja, kuru izsniegušas tranzīta dalībvalsts un/vai uzņēmējas dalībvalsts valsts iestādes, ja minētās dalībvalstis skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki drīkst būt bruņoti, un jāizpilda visas minētās profesionālu ieroču licences vai atļaujas valsts prasības. Šajā nolūkā dalībvalstis var atzīt citas dalībvalsts profesionālu ieroču licenci vai atļauju.

5.   Dalībvalstis izveido vienotu galveno valsts kontaktpunktu, kuram skaidras naudas pārvadājumu uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību citās dalībvalstīs, var iesniegt pieteikumus, lai saņemtu profesionālas ieroču licenci vai atļauju saviem skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem. Federālas dalībvalstis var izveidot kontaktpunktus pavalsts līmenī. Dalībvalstis informē pieteikuma iesniedzēju par pieteikuma rezultātiem trīs mēnešos no visu pieteikuma dokumentu iesniegšanas.

6.   Lai skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem, kurus nodarbina uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, palīdzētu izpildīt valsts prasības profesionālas ieroču licences vai atļaujas iegūšanai, dalībvalstis nodrošina, ka tiek atzīta līdzvērtīga profesionālā ieroču apmācība, kas apmeklēta dalībvalstī, kurā pieteikuma iesniedzēja darba devējs veic uzņēmējdarbību. Ja tas nav iespējams, dalībvalstis nodrošina nepieciešamo profesionālu ieroču apmācību norisi to teritorijā ES oficiālajā valodā, kas ir tās dalībvalsts oficiālā valoda, kurā pieteikuma iesniedzēja darba devējs veic uzņēmējdarbību.

7. pants

Skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļa aprīkojums

1.   Skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļi ir aprīkoti ar globālās navigācijas sistēmu. Skaidras naudas pārvadājumu uzņēmuma vadības centram ir jābūt iespējai nepārtraukti un precīzi noteikt tā transportlīdzekļu atrašanās vietas.

2.   Skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļi ir aprīkoti ar piemērotiem sakaru līdzekļiem, lai jebkurā laikā varētu sazināties ar skaidras naudas pārvadājumu uzņēmuma vadības centru, kas koordinē transportlīdzekļus, un kompetentajām valsts iestādēm. Transportlīdzekļos ir pieejami neatliekamās palīdzības dienestu numuri, lai sazinātos ar policijas iestādēm tranzīta dalībvalstī vai uzņēmējā dalībvalstī.

3.   Skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļi ir aprīkoti tādā veidā, kas ļauj reģistrēt visu euro skaidras naudas piegāžu/saņemšanas laiku un vietu, lai būtu iespējams jebkurā brīdī pārbaudīt 1. panta b) apakšpunktā minēto euro skaidras naudas piegāžu/saņemšanas proporciju.

4.   Ja skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļi ir aprīkoti ar IBNS, izmantotajai IBNS ir jāatbilst II pielikumam un tai ir jābūt apstiprināta iesaistītajā dalībvalstī. Atbildot uz izcelsmes dalībvalsts, uzņēmējas dalībvalsts vai tranzīta dalībvalsts pārbaudes pieprasījumu, uzņēmumi, kas veic euro skaidras naudas pārrobežu pārvadājumus skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļos ar IBNS, 48 stundās sniedz rakstisku pierādījumu tam, ka izmantotais IBNS modelis ir apstiprināts.

8. pants

Valsts policijas spēku nozīme

Šī regula neskar valsts noteikumu piemērošanu, ar kuriem paredz, ka

a)

par visiem skaidras naudas pārvadājumiem iepriekš jāpaziņo policijai;

b)

skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļi ir jāaprīko ar ierīci, kas ļauj policijai tiem attālināti līdzsekot;

c)

vērtīgu kravu pārvadājumi “no punkta līdz punktam” veicami policijas eskorta pavadībā.

9. pants

Noteikumi, lai nodrošinātu skaidras naudas piegādes/saņemšanas vietu drošību uzņēmējā dalībvalstī

Šī regula neskar to valsts noteikumu piemērošanu, kas reglamentē skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieku uzvedību ārpus skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļa un to vietu drošību attiecīgajā dalībvalstī, kur skaidra nauda tiek piegādāta/saņemta.

10. pants

Neitralizēto banknošu izņemšana no aprites

Skaidras naudas pārvadājumu uzņēmumi, kas darbojas saskaņā ar šo regulu, izņem no aprites visas banknotes, kuras iespējams ir bijušas neitralizētas, kuras tie atrod, veicot savus pienākumus. Tie nodod minētās banknotes savas izcelsmes dalībvalsts attiecīgajai VCB filiālei un iesniedz rakstisku ziņojumu par neitralizācijas iemeslu un būtību. Ja minētās banknotes tiek saņemtas uzņēmējā dalībvalstī, izcelsmes dalībvalsts VCB informē uzņēmējas dalībvalsts VCB.

11. pants

Savstarpēja informēšana

1.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai noteikumus, kas minēti 8. un 9. pantā, kā arī informāciju par to apstiprinātajām IBNS un nekavējoties informē Komisiju par visām izmaiņām, kas ietekmē minētos noteikumus un apstiprinājumus. Komisija nodrošina, ka minētos noteikumus, kā arī apstiprināto IBNS sarakstu publicē visās ES oficiālajās valodās, kas ir attiecīgo iesaistīto dalībvalstu oficiālās valodas, izmantojot piemērotus kanālus, lai ātri informētu visas personas, kas iesaistītas pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu darbībā.

2.   Dalībvalstis uztur visu to uzņēmumu reģistru, kuriem tās ir izsniegušas pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauju, un informē Komisiju par tā saturu. Tās atjaunina reģistru, tostarp attiecībā uz visiem lēmumiem, ar kuriem aptur vai atsauc atļauju saskaņā ar 22. pantu, un nekavējoties informē Komisiju par šādu atjaunināšanu. Lai veicinātu informācijas apmaiņu, Komisija izveido centralizētu nodrošinātu datubāzi, kurā ir dati par izsniegtajām, apturētajām un atsauktajām atļaujām, kas ir pieejami iesaistīto dalībvalstu attiecīgajām iestādēm.

3.   Lai īstenotu 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu, izcelsmes dalībvalsts pienācīgi ņem vērā informāciju, kas saistīta ar skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieku ierakstiem soda reģistrā, reputāciju un godīgumu, ko tai sniedz uzņēmēja dalībvalsts.

4.   Ad hoc sākotnējās apmācības, kas minēta 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā vajadzībām, dalībvalstis informē Komisiju par to skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieku apmācības īpašām prasībām. Komisija nodrošina, ka minēto informāciju publicē visās ES oficiālajās valodās, kas ir attiecīgo iesaistīto dalībvalstu oficiālās valodas, izmantojot piemērotus kanālus, lai informētu visas personas, kas iesaistītas pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu darbībā.

5.   Dalībvalstis informē Komisiju par 6. panta 5. punktā minēto valsts kontaktpunktu adresēm un citu kontaktinformāciju un par attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. Komisija nodrošina, ka šo informāciju publicē, izmantojot piemērotus kanālus, lai informētu visas personas, kas iesaistītas pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu darbībā.

6.   Ja dalībvalsts atsauc profesionālu ieroču licenci, ko tā izdevusi tāda uzņēmuma skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekam, kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, tā par to informē izcelsmes dalībvalsts piešķīrēju iestādi.

7.   Dalībvalstis informē Komisiju par 12. panta 2. punktā minēto attiecīgo iestāžu adresēm un citu kontaktinformāciju. Komisija nodrošina, ka šo informāciju publicē, izmantojot piemērotus kanālus, lai informētu visas personas, kas iesaistītas pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu darbībā.

12. pants

Informēšana pirms pārrobežu pārvadājumu uzsākšanas

1.   Uzņēmums, kuram piešķirta pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauja vai kurš iesniedzis šādas atļaujas pieteikumu, vismaz divus mēnešus pirms pārrobežu darbības uzsākšanas informē piešķīrēju iestādi par dalībvalstīm, kurās tas veiks skaidras naudas pārvadājumus. Izcelsmes dalībvalsts attiecīgi nekavējoties paziņo attiecīgajām dalībvalstīm par pārrobežu darbības uzsākšanu.

2.   Uzņēmums, kas vēlas veikt skaidras naudas pārrobežu pārvadājumus, iepriekš paziņo uzņēmējas dalībvalsts norādītajai attiecīgajai iestādei vai iestādēm informāciju par transporta veidu vai veidiem, ko tas izmantos, to personu vārdus, kas var veikt šādus pārvadājumus un, ja šīs personas nēsās ieročus, to tipus.

2.   IEDAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI KATRAM PĀRVADĀJUMA VEIDAM

13. pants

Piemērojamā pārvadājumu kārtība

1.   Attiecībā uz euro banknošu pārrobežu autopārvadājumiem tās teritorijā katra dalībvalsts atļauj:

a)

vismaz vienu no 14., 15., 16., 17. vai 18. pantā paredzētajām iespējām; un

b)

tās 14., 15., 16., 17. vai 18. pantā paredzētās iespējas, kuras ir pielīdzināmas tādai pārvadājumu kārtībai, kāda ir atļauta iekšzemes skaidras naudas pārvadājumiem.

17. pants attiecas uz visām dalībvalstīm tiktāl, ciktāl tas attiecas uz pārvadājumiem “no punkta līdz punktam”.

2.   Attiecībā uz euro monētu pārrobežu autopārvadājumiem tās teritorijā katra dalībvalsts atļauj:

a)

vismaz vienu no 19. vai 20. pantā paredzētajām iespējām; un

b)

tās 19. un 20. pantā paredzētās iespējas, kuras ir pielīdzināmas pārvadājumu kārtībai, kāda ir atļauta iekšzemes skaidras naudas pārvadājumiem.

3.   Uz pārvadājumiem, kas aptver gan euro banknotes, gan monētas, attiecas euro banknošu pārrobežu pārvadājumiem paredzētā pārvadājumu kārtība.

4.   Attiecībā uz 14., 15., 16. un 18. panta piemērošanu dalībvalsts var izlemt, ka tās teritorijā ārpus telpām esošu ATM vai ārpus telpām esošu cita veida skaidras naudas izsniegšanas iekārtu apkalpošanai var lietot tikai nepārtrauktas aizsardzības (end-to-end) IBNS, ja tādi paši noteikumi attiecas arī uz iekšzemes skaidras naudas pārvadājumiem.

5.   Iesaistītās dalībvalstis informē Komisiju par pārvadājumu kārtību, kas tiek piemērota saskaņā ar šo pantu. Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē attiecīgu informatīvu paziņojumu. Piemērojamā pārvadājumu kārtība stājas spēkā vienu mēnesi pēc informatīvā paziņojuma publicēšanas. To pašu procedūru iesaistītās dalībvalstis izmanto, kad saskaņā ar šo pantu sāk piemērot jaunu pārvadājumu kārtību.

6.   Ja uzņēmēja dalībvalsts vai tranzīta dalībvalsts konstatē, ka IBNS tehniskajiem parametriem ir būtiski trūkumi salīdzinājumā ar parasti noteikto, proti, ka skaidrai naudai var piekļūt bez neitralizēšanas mehānisma iedarbināšanas vai ka pēc apstiprinājuma saņemšanas IBNS ir pārveidota tādā veidā, ka tā vairs neatbilst apstiprināšanas kritērijiem, tā informē Komisiju un dalībvalsti, kas ir izsniegusi apstiprinājumu, un var lūgt no jauna testēt minēto IBNS. Līdz minēto jauno testu rezultātu saņemšanai dalībvalstis var uz laiku aizliegt minētās IBNS lietošanu savā teritorijā. Tās nekavējoties par to informē Komisiju un citas iesaistītās dalībvalstis.

14. pants

Banknošu pārvadājumi parasta izskata nebruņotā skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklī, kas aprīkots ar IBNS

Uzņēmumi, kuriem ir pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauja, var veikt euro banknošu pārrobežu autopārvadājumus, izmantojot nebruņotu skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekli, kas aprīkots ar IBNS, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a)

tas ir parasta izskata transportlīdzeklis;

b)

katrā transportlīdzeklī ir vismaz divi skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki;

c)

neviens no skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem nevalkā formastērpu.

15. pants

Banknošu pārvadājumi nebruņotā skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklī ar skaidri redzamu marķējumu, norādot, ka tas ir aprīkots ar IBNS

Uzņēmumi, kuriem ir pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauja, var veikt euro banknošu pārrobežu autopārvadājumus, izmantojot nebruņotu skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekli, kas aprīkots ar IBNS, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a)

uz transportlīdzekļa un banknošu konteineriem ir skaidras norādes par to, ka tie ir aprīkoti ar IBNS un minētās norādes atbilst piktogrammām, kas norādītas III pielikumā;

b)

katrā transportlīdzeklī ir vismaz divi skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki.

16. pants

Banknošu pārvadājumi ar IBNS aprīkotā skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklī, kurā ir bruņota vadītāja kabīne

Uzņēmumi, kuriem ir pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauja, var veikt euro banknošu pārrobežu autopārvadājumus, izmantojot ar IBNS aprīkotu skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekli, kurā ir bruņota vadītāja kabīne, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a)

transportlīdzekļa kabīne ir bruņota vismaz tādā apmērā, ka tā iztur apšaudi ar šaujamieročiem saskaņā ar V pielikumā norādītajām specifikācijām;

b)

uz transportlīdzekļa un banknošu konteineriem ir skaidras norādes par to, ka tie ir aprīkoti ar IBNS un minētās norādes atbilst piktogrammām, kas norādītas III pielikumā;

c)

transportlīdzekļa kabīne ir aprīkota ar bruņuvesti katram skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekam, kas atrodas transportlīdzeklī, un tā atbilst vismaz VPAM normas 5. klasei, NIJ IIIA vai līdzvērtīgam standartam;

d)

katrā transportlīdzeklī ir vismaz divi skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki.

Skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki var valkāt c) apakšpunktā minētās bruņvestes veicot pārvadājumu un valkā tās tad, ja šāda prasība ir paredzēta tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā viņi atrodas.

17. pants

Banknošu pārvadājumi pilnībā bruņotā skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklī, kas nav aprīkots ar IBNS

Uzņēmumi, kuriem ir pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauja, var veikt euro banknošu pārrobežu autopārvadājumus, izmantojot pilnībā bruņotu skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekli, kas nav aprīkots ar IBNS, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a)

transportlīdzekļa zonas, kurās atrodas skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki, ir bruņotas vismaz tādā apmērā, ka tās iztur apšaudi ar šaujamieročiem saskaņā ar V pielikumā norādītajām specifikācijām;

b)

transportlīdzekļa kabīne ir aprīkota ar bruņuvesti katram skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekam, kas atrodas transportlīdzeklī, un tā atbilst vismaz VPAM normas 5. klasei, NIJ IIIA vai līdzvērtīgam standartam;

c)

katrā transportlīdzeklī ir vismaz trīs skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki.

Skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki var valkāt b) apakšpunktā minētās bruņvestes veicot pārvadājumu un valkā tās tad, ja šāda prasība ir paredzēta tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā viņi atrodas.

18. pants

Banknošu pārvadājumi pilnībā bruņotā skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekli, kas aprīkots ar IBNS

Uzņēmumi, kuriem ir pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauja, var veikt euro banknošu pārrobežu autopārvadājumus, izmantojot pilnībā bruņotu skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekli, kas ir aprīkots ar IBNS saskaņā ar 16. panta b) apakšpunktu un 17. panta a) un b) apakšpunktu.

Katrā transportlīdzeklī ir vismaz divi skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki.

19. pants

Monētu pārvadājumi nebruņotā skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklī

Uzņēmumi, kuriem ir pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauja, var veikt euro monētu pārrobežu autopārvadājumus, izmantojot nebruņotu skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekli, kurā pārvadā tikai monētas, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a)

tas ir parasta izskata transportlīdzeklis;

b)

katrā transportlīdzeklī ir vismaz divi skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki;

c)

neviens no skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem nevalkā formastērpu.

20. pants

Monētu pārvadājumi skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklī, kurā ir bruņota vadītāja kabīne

Uzņēmumi, kuriem ir pārrobežu SNP atļauja, var veikt euro monētu pārrobežu autopārvadājumus, izmantojot SNP transportlīdzekli, kurā ir bruņota vadītāja kabīne, kurā pārvadā tikai monētas, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a)

transportlīdzekļa vadītāja kabīne ir bruņota vismaz tādā apmērā, ka tā iztur apšaudi ar šaujamieročiem saskaņā ar V pielikumā norādītajām specifikācijām;

b)

uz transportlīdzekļa ir ļoti skaidras norādes par to, ka tas pārvadā tikai monētas un minētās norādes atbilst piktogrammai, kas norādīta IV pielikumā;

c)

transportlīdzekļa kabīne ir aprīkota ar bruņuvesti katram skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekam, kas atrodas transportlīdzeklī, un tā atbilst vismaz VPAM normas 5. klasei, NIJ IIIA vai līdzvērtīgam standartam;

d)

katrā transportlīdzeklī ir vismaz divi skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki.

Skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki var valkāt c) apakšpunktā minētās bruņvestes veicot pārvadājumu un valkā tās tad, ja šāda prasība ir paredzēta tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā viņi atrodas.

3.   IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

21. pants

Noteikumu ievērošana

Pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas derīguma termiņā izcelsmes dalībvalstis nodrošina, ka tiek ievēroti šajā regulā paredzētie noteikumi, tostarp veicot pārbaudes izlases veidā, par tām uzņēmumam iepriekš nepaziņojot. Šādas pārbaudes var veikt arī uzņēmējas dalībvalstis.

22. pants

Sankcijas

1.   Ja kompetentās valsts iestādes konstatē, ka noticis pārkāpums attiecībā uz noteikumiem, saskaņā ar kuriem tika piešķirta pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauja, piešķīrēja iestāde attiecīgajam uzņēmumam var nosūtīt brīdinājumu, uzlikt naudas sodu, apturēt atļauju uz laikposmu no divām nedēļām līdz diviem mēnešiem vai galīgi anulēt atļauju atkarībā no pārkāpuma rakstura vai smaguma. Piešķīrēja iestāde var arī aizliegt attiecīgajam uzņēmumam pieteikt jaunas atļaujas saņemšanu uz laikposmu līdz pieciem gadiem.

2.   Tranzīta dalībvalsts vai uzņēmēja dalībvalsts par visiem šīs regulas pārkāpumiem, tostarp par 8. un 9. pantā minēto valsts noteikumu pārkāpumiem, paziņo izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kas lemj par piemērotu sankciju piemērošanu. Turklāt tranzīta dalībvalsts vai uzņēmēja dalībvalsts var uzlikt naudas sodu par 8. un 9. pantā minēto valsts noteikumu pārkāpumiem vai par 13. pantā minētās piemērojamās pārvadājumu kārtības pārkāpumu. Tā var aizliegt skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem, kas ir izdarījuši šādus pārkāpumus, veikt skaidras naudas pārvadājumus tās teritorijā, ja tos var tiem piedēvēt.

3.   Tranzīta dalībvalsts vai uzņēmēja dalībvalsts var apturēt skaidras naudas pārvadājumu uzņēmuma tiesības veikt euro skaidras naudas autopārvadājumus tās teritorijā uz laikposmu, kas nepārsniedz divus mēnešus līdz izcelsmes dalībvalsts piešķīrējas iestādes lēmuma pieņemšanai, ko pieņem tajā pašā minētajā laikposmā, ja skaidras naudas pārvadājumu uzņēmums:

a)

neievēro šīs regulas noteikumus, attiecībā uz minimālo skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieku skaitu skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklī vai šīs regulas noteikumus attiecībā uz ieročiem;

b)

veic pārvadājumus, tādā veidā, kas apdraud sabiedrisko kārtību; vai

c)

atkārtoti pārkāpj šo regulu.

4.   Dalībvalsts, kas ir izsniegusi profesionālu ieroču licenci vai atļauju, tās valsts ieroču tiesību aktu pārkāpuma gadījumā var piemērot sankcijas skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem saskaņā ar tās valsts noteikumiem.

5.   Sankcijas vienmēr ir samērīgas ar pārkāpuma smagumu.

23. pants

Ārkārtas drošības pasākumi

1.   Ja radusies neatliekama problēma, kas būtiski ietekmē skaidras naudas pārvadājumu darbības drošību, dalībvalsts var nolemt ieviest pagaidu drošības pasākumus, kas pārsniedz šajā regulā paredzētos drošības pasākumus. Šādi pagaidu pasākumi ietekmē visus skaidras naudas pārvadājumus visā valsts teritorijā vai tās daļā, tos piemēro laikposmā, kas nepārsniedz četras nedēļas un par tiem nekavējoties paziņo Komisijai. Komisija nodrošina, ka informācija par šādiem pasākumiem tiek ātri publicēta izmantojot piemērotus kanālus.

2.   Lai pagarinātu 1. punktā paredzēto pagaidu pasākumu četru nedēļu laikposmu, ir vajadzīga iepriekšēja Komisijas atļauja. Komisija 72 stundās pēc pieprasījuma saņemšanas izlemj, vai piešķirt šādu iepriekšēju atļauju.

24. pants

Pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieku atalgojums

Skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem, kas veic pārrobežu pārvadājumus saskaņā ar šo regulu uzņēmējā dalībvalstī ir garantētas attiecīgas minimālās algas likmes, tostarp virsstundu likmes, saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu. Ja attiecīgās minimālās algas likmes uzņēmējā dalībvalstī ir augstākas nekā alga, ko maksā darbiniekam izcelsmes dalībvalstī, tad uzņēmējas dalībvalsts attiecīgo minimālo algas likmi, tostarp virsstundu likmi, piemēro par visu darba dienu. Ja vienā dienā pārvadājumi tiek veikti vairākās uzņēmējās dalībvalstīs un vairākās no minētajām dalībvalstīm attiecīgās minimālās algas likmes ir augstākas nekā alga, kas tiek piemērota izcelsmes dalībvalstī, tad lielāko no minētajām minimālajām algas likmēm, tostarp virsstundu likmi, piemēro par visu darba dienu.

Tomēr, ja no skaidras naudas pārvadājumu darbinieka spēkā esošiem līgumiem, noteikumiem, administratīviem nosacījumiem, kā arī no prakses izriet, ka viņš vairāk nekā 100 darba dienas (pilnībā vai daļēji) vienā kalendārajā gadā veic pārrobežu pārvadājumus citā dalībvalstī, par visām darba dienām, ko tas pilnībā vai daļēji pavadījis minētajā uzņēmējā dalībvalstī minētajā kalendārajā gadā, viņam pilnībā piemēro tos darba noteikumus un nosacījumus, kas paredzēti Direktīvā 96/71/EK.

Lai izstrādātu attiecīgos darba noteikumus un nosacījumus, Direktīvas 96/71/EK 4. pantu piemēro mutatis mutandis.

25. pants

Euro skaidras naudas pārrobežu pārvadājumu komiteja

1.   Izveido euro skaidras naudas pārrobežu pārvadājumu komiteju. To vada Komisija, un tajā ir divi pārstāvji no katras iesaistītās dalībvalsts un divi Eiropas Centrālās bankas pārstāvji.

2.   Komitejas sanāksmes notiek vismaz vienu reizi gadā, lai apmainītos ar viedokļiem par šīs regulas īstenošanu. Šajā nolūkā tā konsultējas ar nozares ieinteresētajām personām, tostarp sociālajiem partneriem, un attiecīgā gadījumā ņem vērā to viedokli. Ar to konsultējas, gatavojot 26. pantā minēto pārskatu.

26. pants

Pārskatīšana

Līdz 2016. gada 1. decembrim un pēc tam reizi piecos gados Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas īstenošanas gaitu. Šajā nolūkā tā konsultējas ar nozares ieinteresētajām personām, tostarp sociālajiem partneriem, un pēc tam ar dalībvalstīm. Ziņojumā īpaši izskata iespējas veidot kopīgas ieroču nēsāšanas apmācību prasības skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem, iespēju grozīt 24. pantu atbilstīgi Direktīvai 96/71/EK un pienācīgi ņem vērā tehnoloģisko progresu IBNS jomā, apsver Savienības skaidras naudas pārvadājumu atļaujas piešķiršanas grupām, iespējamo pievienoto vērtību un novērtē, vai šī regula ir attiecīgi jāpārskata.

27. pants

Grozījumi tehniskajos noteikumos

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 28. pantu pieņemt deleģētos aktus, attiecībā uz grozījumiem II pielikumā un tehniskajos noteikumos par standartiem, ko piemēro 16., 17., 18. un 20. pantā minētajām skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļu bruņām un bruņuvestēm un 6. panta 2. punktā minētajiem ieroču seifiem ņemot vērā tehnoloģisko progresu un iespējamos jaunos Eiropas standartus.

28. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 27. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 2012. gada 30. novembra.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā brīdī atsaukt 27. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar 27. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

29. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 12 mēnešus pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Strasbūrā, 2011. gada 16. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

W. SZCZUKA


(1)  OV C 278, 15.10.2010., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2011. gada 27. septembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2011. gada 27. oktobra Lēmums.

(3)  OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.

(4)  OV L 300, 14.11.2009., 72. lpp.

(5)  OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.

(6)  OV L 309, 25.11.2005., 9. lpp.

(7)  OV 17, 6.10.1958., 385. lpp.


I PIELIKUMS

PĀRROBEŽU SKAIDRAS NAUDAS PĀRVADĀJUMU ATĻAUJAS PARAUGS

Image

Image


II PIELIKUMS

INTELEKTISKĀ BANKNOŠU NEITRALIZĀCIJAS SISTĒMA (IBNS)

I.   Definīcijas un vispārīgi noteikumi

IBNS var saturēt vai nu banknotes (iepakotas vai neiepakotas), vai vienu vai vairākas bankomāta vai cita veida skaidras naudas izsniegšanas iekārtas kasetes.

IBNS ir jābūt apstiprinātai iesaistītajā dalībvalstī, lai to lietotu euro skaidras naudas pārrobežu pārvadājumos saskaņā ar šo regulu. Apstiprināšanu veic saskaņā ar spēkā esošu īpašu Eiropas standartu. Ja šāda standarta nav, apstiprināšanu veic saskaņā ar šo pielikumu.

II.   IBNS apstiprināšanas procedūra

a)   Lai apstiprinātu IBNS, tai ir sekmīgi jāveic vairāki testi laboratorijā, kas ir apstiprināta vai atzīta iesaistītajā dalībvalstī. Turklāt tai līdzi ir jābūt tās lietošanas instrukcijai, kurā norādītas lietošanas procedūras un nosacījumi, kas nodrošina banknošu iznīcināšanas vai neitralizēšanas efektivitāti.

Veicot šos testus, ir jāpārliecinās, ka IBNS atbilst šādiem tehniskiem parametriem:

i)

Uzraudzības sistēmas galvenās nepieciešamās funkcijas

nepārtraukti novērot un ierakstīt instrukcijas par piekļuvi IBNS un IBNS lietošanu,

pastāvīgi pārbaudīt atbilstību šīm instrukcijām un konstatēt situācijas, kas neatbilst normai,

automātiski un nekavējoties neitralizēt banknotes gadījumā, ja ir konstatēta neatbilstība instrukcijām, situācija, kas neatbilst normai, vai ja konteiners tiek atvērts ārpus ieprogrammētā laika un/vai vietas;

ii)

Vieta, kur var ieprogrammēt uzraudzības sistēmu un skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieku ietekme uz IBNS darbību

IBNS programmē vienīgi nodrošinātā zonā. Nepārtrauktas aizsardzības (end-to-end) IBNS programmē vienīgi drošā vietā.

Skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbiniekiem nedrīkst būt nekādu līdzekļu, ar kuriem ietekmēt IBNS darbību ārpus ieprogrammētajiem laikposmiem un/vai vietām. Tomēr, ja tiek izmantota laika aiztures sistēma neitralizēšanas mehānisma iedarbināšanai, skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki var vienu reizi atkārtoti ieslēgt laika aizturi;

iii)

Vieta, kur var atvērt IBNS (nepārtrauktas aizsardzības (end-to-end) sistēmām)

IBNS atver tikai iepriekš ieprogrammētās vietās;

b)   IBNS sistēmu atkārtoti testē reizi piecos gados, pat ja valsts apstiprinājums ir izsniegts uz nenoteiktu laikposmu. Ja jaunie testi nav pārliecinoši, apstiprinājums vairs nav derīgs pārrobežu pārvadājumiem saskaņā ar šo regulu.

c)   Lai izturētu testus, veicot testus ir jāsasniedz vismaz viens no šiem rezultātiem:

nebija iespējams piekļūt banknotēm un IBNS netika bojāta, tās mehānisms darbojas; vai

IBNS tika bojāta, bet nebija iespējams piekļūt banknotēm bez neitralizēšanas mehānisma iedarbināšanas.

III.   Testu metodes

Šajā pielikumā ir noteiktas testu metodes un rezultātu normas, kas jāsasniedz, testējot sistēmas. Tomēr valstu līmenī var veikt pielāgojumus, lai panāktu to atbilstību spēkā esošajiem testu protokoliem, ko ievēro laboratorijas katrā dalībvalstī. Lai IBNS tiktu apstiprināta, IBNS ražotājs nodrošina šajā pielikumā minēto testēšanas procedūru rezultātu nosūtīšanu apstiprinošajai iestādei.

a)   Tests, lai noteiktu IBNS izturību dažāda veida uzbrukumos

Dalībvalstis veic sešus no tādiem dažādiem testiem, kas imitē uzbrukumu, bet var veikt arī citus testus saskaņā ar piemērojamiem valsts noteikumiem.

Veicot katru testu, rezultātam ir jābūt pozitīvam II punkta c) apakšpunkta izpratnē.

Obligātie testi:

1.

strāvas padeves atslēgšana;

2.

ielaušanās konteinerā;

3.

konteinera atvēršana ar iznīcinošu spēku (piemēram, ar uzsitējveseri);

4.

strauja sagriešana (“giljotinēšana”);

5.

iemērkšana šķidrumā;

6.

pakāpeniska un strauja pakļaušana ekstrēmām temperatūrām (karstumam un aukstumam), piemēram, atdzesēšana ar šķidro slāpekli un karsēšana iepriekš sakarsētā krāsnī.

Ieteicamie testi, kurus arī var veikt:

7.

izturība pret šaujamieročiem (piemēram, ar 12. kalibra patronām);

8.

ķimikāliju izmantošana;

9.

brīvais kritiens;

10.

pakļaušana būtiskai elektromagnētiskai iedarbībai;

11.

pakļaušana būtiskai elektrostatiskai iedarbībai.

b)   Banknošu neitralizēšanas efektivitāte

Šobrīd neitralizēšanas procesā izmanto iekrāsošanu, ķīmisku un pirotehnisku iznīcināšanu. Tā kā ir iespējama tehnoloģijas attīstība, procesā izmantoto rīku saraksts nav izsmeļošs un tikai indikatīvs.

Pēc jebkādiem nesankcionētiem mēģinājumiem piekļūt banknotēm dažādu uzbrukumu veidā banknotes noteikti ir jāiznīcina vai jāiekrāso. Obligāti ir jāveic vismaz trīs testi.

Neatgriezeniski ir jāneitralizē 100 % banknošu. Turklāt, jebkuram banknošu turētājam ir jābūt acīmredzamam, ka tās ir bijušas neitralizētas.

Ja banknotes atrodas naudas maisos, to virsmai abās pusēs ir jābūt iekrāsotai vismaz 10 % apmērā. Ja banknotes nav naudas maisos, to virsmai abās pusēs ir jābūt iekrāsotai vismaz 20 % apmērā. Iznīcināšanas sistēmām abos gadījumos ir jāiznīcina vismaz 20 % no katras banknotes virsmas.

c)   Testu saturs, lai pārbaudītu banknošu noturību pret tīrīšanu – IBNS izmantojot iekrāsošanu

Šādai “tīrīšanai” ir jāizmanto dažādi produkti vai to kombinācijas. Ir jāizmēģina dažādi tīrīšanas paņēmieni, izmantojot dažādas temperatūras un tīrīšanas ilgumu. Šiem tīrīšanas testiem ir jāizmanto divas procedūras:

tīrīšana jāveic uzreiz pēc iekrāsošanas; un

tīrīšana jāveic 24 stundas pēc iekrāsošanas.

Šie testi ir jāveic ar tādu īstu banknošu reprezentatīviem paraugiem, kuras izmanto eurozonā.

Pabeidzot šos testus ir jāsasniedz viens no šiem rezultātiem:

tīrīšana izraisa banknošu bojāeju;

pēc tīrīšanas tinte saglabājas redzama uz katras banknotes virsmas vismaz 10 % apmērā (izmantotās tintes blīvuma tests);

tīrīšanas procesā ir bojātas gan banknotes sākotnējās krāsas, gan tās drošības elementi.

IV.   Izmantoto sistēmu drošības garantijas

Uz ķīmiskajām vielām, ko izmanto IBNS, lai neitralizētu banknotes, var attiekties Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris) kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru (1). Minētā regula attiecas uz saražoto, importēto vai lietoto vielu (gan maisījumos, gan izstrādājumos) izraisītajiem riskiem cilvēka veselībai un videi.

Lai IBNS varētu apstiprināt, ražotājs pārbauda, vai tam ir jāreģistrē vielas, ko satur tā ražojumi, vai jāpaziņo par tām, vai jāsniedz klientiem informācija par ražojumu drošu lietošanu. Ražotājam var būt arī juridiskas saistības, kas izriet no šo vielu iekļaušanas tādu vielu kandidātu sarakstā, kas rada ļoti lielas bažas, vai tādu vielu sarakstā, kurām ir vajadzīga Regulā (EK) Nr. 1907/2006 noteiktā atļauja. Šīs saistības attiecas ne tikai uz sarakstā uzskaitītajām vielām atsevišķi vai preparātos, bet arī uz to saturu izstrādājumos.

IBNS ražotājam jāiesniedz dalībvalsts apstiprinošajā iestādē sertifikāts, kurā ir sniegti šīs pārbaudes rezultāti un kurā uzskaita vielas vai elementus, ko lieto, lai nodrošinātu banknošu iznīcināšanu vai neitralizēšanu, un apliecina, ka tie neizraisa būtiskus riskus skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieku vai centrālās bankas darbinieku veselībai, ja viņi tos ieelpos vai tie nonāks saskarē ar ādu. Turklāt sertifikātā norāda iespējamos piesardzības pasākumus, kas ir jāveic. Apstiprinošā iestāde nosūta sertifikātu iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām, saistībā ar IBNS, ko tā ir apstiprinājusi.

Šādā nolūkā sertifikātā var būt iekļauta risku analīze par ķīmiskās vielas iedarbību, proti, maksimāli pieļaujamais iedarbības ilgums noteiktam vielas daudzumam.


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.


III PIELIKUMS

IBNS PIKTOGRAMMAS

Piktogramma skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklim, kas aprīkots ar IBNS

Image

Piktogramma banknošu konteineram, kas aprīkots ar IBNS

Image


IV PIELIKUMS

PIKTOGRAMMA SKAIDRAS NAUDAS PĀRVADĀJUMU TRANSPORTLĪDZEKLIM, KAS PĀRVADĀ TIKAI MONĒTAS

Image


V PIELIKUMS

BRUŅU SPECIFIKĀCIJAS

Minimālās bruņu prasības, kas minētas šīs regulas 2. iedaļā, nozīmē, ka SNP transportlīdzekļa bruņas spēj izturēt apšaudi ar Kalašņikova tipa 7,62 mm × 39 mm kalibra šaujamieročiem, izmantojot pilnīga tērauda apvalka (pārklājuma) dzelzs serdes munīciju ar masu 7,97 g (+/– 0,1 g), ar ātrumu vismaz 700 m/s, šaujot no 10 m (+/– 0,5 m) distances.


VI PIELIKUMS

MINIMĀLĀS PRASĪBAS SKAIDRAS NAUDAS PĀRVADĀJUMU APSARDZES DARBINIEKU, KAS VEIC EURO SKAIDRAS NAUDAS PĀRROBEŽU PĀRVADĀJUMUS, SĀKOTNĒJAI APMĀCĪBAI

Skaidras naudas pārvadājumu darbinieki, kuri veic euro skaidras naudas profesionālos pārrobežu autopārvadājumus starp eurozonas dalībvalstīm:

1)

pilnībā apmeklē un pabeidz vismaz to piemēroto sākotnējo apmācību, kas noteikta attiecīgajos viņu valsts tiesību aktos un/vai attiecīgajos koplīgumos, vai, ja tādu nav, valsts skaidras naudas pārvadājumu/apsardzes asociācijas vai uzņēmuma iekšējos mācību kursus;

2)

sekmīgi nokārto sākotnējo apmācību eksāmenus vai kādu citu iegūto zināšanu pārbaudi;

3)

pilnībā apmeklē un pabeidz papildu un obligāto mācību kursa daļas, kā tas paredzēts šajā pielikumā, kurā iekļauts vismaz:

skaidras naudas pārrobežu pārvadājumu procedūras;

Savienības tiesību akti attiecībā uz skaidras naudas pārvadājumiem;

piemērojamie valsts tiesību akti, kas attiecas uz skaidras naudas pārvadājumiem tranzīta dalībvalstīs un uzņēmējās dalībvalstīs;

skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļa vadīšanas noteikumi tranzīta dalībvalstīs un uzņēmējās dalībvalstīs (tostarp skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļu tiesības izmantot īpašas brauktuves joslas);

valsts drošības protokoli uzbrukuma gadījumā tranzīta dalībvalstīs un uzņēmējās dalībvalstīs;

skaidras naudas pārvadājumu, kurus aizsargā IBNS tehnoloģija, organizācijas un darbības procedūras tranzīta dalībvalstīs un tajās dalībvalstīs, kurās tiek sniegti pakalpojumi;

piemērojamie valsts darbības protokoli, likumi un noteikumi, tranzīta dalībvalstīs un uzņēmējās dalībvalstīs;

valsts protokoli rīcībai ārkārtas gadījumos tranzīta dalībvalstīs un uzņēmējās dalībvalstīs, skaidras naudas pārvadājumu aprīkojuma un transportlīdzekļa avārijas, ceļu satiksmes negadījuma un tehnisko un mehānisko defektu dēļ;

valsts administratīvās procedūras un uzņēmumu noteikumi tranzīta dalībvalstīs un uzņēmējās dalībvalstīs, saistībā ar saziņu ar kontrolpunktiem utt. visās tranzīta dalībvalstīs un uzņēmējās dalībvalstīs;

informācija un mācības par sadarbību un piemērotajiem protokoliem sadarbībai ar valsts, reģionālo un vietējo policiju, tostarp, kādas pārbaudes ir jāveic skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklim un apsardzes darbiniekiem;

piemērojamie valsts un Savienības tiesību akti un/vai piemērojamie koplīgumi par darba laiku, nepieciešamo pārtraukumu skaitu, darba apstākļiem, piemērojamām algām;

piemērojamie valsts un Savienības tiesību akti un/vai piemērojamie koplīgumu nosacījumi par skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieku atpūtas laiku – kad tas nepieciešams, cik bieži, kāds ir katra pārtraukuma ilgums, droša vieta, saziņa ar vadības centru utt.;

piemērojamie piegāžu/saņemšanas drošības noteikumi (droša vieta, brauktuvju risku pārvaldība utt.);

attiecīgie valsts tiesību akti par ieroču lietošanu un glabāšanu;

autovadīšanas iemaņas uzbrukumam un aizsardzībai;

GPS, tālruņu un cita tehniskā aprīkojuma/sistēmu lietošanas mācības darbam pārrobežu skaidras naudas pārvadājumos;

valsts veselības aizsardzības un drošības noteikumi tranzīta dalībvalstīs un tajās dalībvalstīs, kurās tiek sniegti pakalpojumi, kas attiecas uz darbiniekiem, kuri pārvadā vērtslietas un pārvietojas ar lieliem autotransporta līdzekļiem, un protokoli rīcībai darbinieku ievainojuma vai slimības gadījumā;

pirmās palīdzības apmācība.

Mācībās iekļauj arī šādas sadaļas:

profilakses un korektīvie pasākumi stresa pārvaldībai un trešo personu vardarbības gadījumā;

risku novērtējums darbā;

valodu mācības, lai izpildītu šīs regulas prasības par valodu zināšanām, kas izklāstītas 5. panta 2. punktā.


VII PIELIKUMS

EIROPAS PADOMES VIENOTĀ VALODU PRASMES NOTEIKŠANAS SISTĒMA: LĪMEŅI

Lietotājs, kam ir B1 zināšanu līmenis: galvenajos vilcienos saprot skaidru standarta informāciju par tuvu pazīstamām lietām, ar kurām regulāri sastopas darbā, skolā, brīvajā laikā u. tml. Spēj tikt galā lielākajā daļā situāciju, kas var rasties, ceļojot valstī, kurā runā attiecīgajā valodā. Spēj sagatavot vienkāršu, sakarīgu tekstu par labi pazīstamiem vai interesējošiem tematiem. Spēj aprakstīt pārdzīvojumus un notikumus, sapņus, cerības un mērķus un īsi pamatot un izskaidrot uzskatus un plānus.

Lietotājs, kam ir A1 zināšanu līmenis: saprot un izmanto tuvu pazīstamus ikdienas izteicienus un pamatfrāzes, kas ļauj tikt galā noteikta veida situācijās. Spēj iepazīstināt ar sevi un citiem, spēj pavaicāt personas datus, piemēram, par dzīvesvietu, paziņām, tam piederošiem priekšmetiem, un spēj atbildēt uz šādiem jautājumiem. Spēj risināt vienkāršas sarunas, ja cilvēks, ar kuru sarunājas, runā lēnām, skaidri un ir atsaucīgs.